Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

Částka 152/2009
Platnost od 31.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.01.2015 (309/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

479

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti3).

§ 2

Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

(1) Fond nejprve vyhodnotí zprávy o kontrole4) za každý akt7) v oblastech řízení5), popřípadě každý standard v oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav6) postupem stanoveným v odstavci 3.

(2) Jestliže Fond ukončil vyhodnocení podle odstavce 1, vypočte souhrnné procentické snížení dotace postupem stanoveným v § 3 odst. 1 a 2 za každou oblast řízení a za oblast dobrý zemědělský a environmentální stav.

(3) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle předpisu Evropské unie za účelem stanovení celkové míry porušení za každý akt v oblastech řízení. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušného aktu, popřípadě standardu v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav. Je-li v rámci aktu v příslušné oblasti řízení, popřípadě v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, popřípadě standardu za příslušný kalendářní rok, pro stanovení celkové míry porušení za akt, popřípadě standard zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.

(4) Seznam kontrolovaných

a) aktů pro oblasti řízení je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) požadavků8) pro oblasti řízení je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,

c) standardů10) pro oblast dobrý zemědělský a environmentální stav je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblastí řízení a oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav

(1) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném19) nebo úmyslném porušení11) kontrolovaného požadavku, popřípadě standardu, Fond na základě celkové míry porušení podle § 2 odst. 3 provede procentní snížení v rámci příslušného aktu, popřípadě standardu takto

a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení12), nestanoví-li předpis Evropské unie20) jinak,

b) 1 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,

c) 3 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení,

d) 5 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

(2) Fond pro vyhodnocení souhrnného procentního snížení dotace za každou oblast řízení a oblast dobrý zemědělský a environmentální stav použije snížení s nejvyšším procentním hodnocením podle odstavce 1.

§ 4zrušeno


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení bodu 11 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. II

1. Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb. zahájená před 1. lednem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do 1. ledna 2011.

2. Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 117/2014 Sb. Čl. III

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 479/2009 Sb.

Vymezení aktů a oblastí řízení pro účely vyhodnocení zpráv o kontrole

A) Oblasti kontrolované od 1. ledna 2010

Poř. čísloNázev oblastiNázev aktu
1Životní
prostředí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků
2Zrušen od 1.1.2014
3Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství
4Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
5Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
5aMinimální požadavky pro použití hnojiv dle čl. 23 nařízení Komise 1975/2006 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
6Veřejné zdraví,
zdraví zvířat
a zdraví rostlin
Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat
7Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1760/2000 ze dne 17. července 2000, o systému identifikace a evidence skotu, označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97
8Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS
8aMinimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin dle čl. 23 nařízení Komise 1975/2006 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

B) Oblasti kontrolované od 1. ledna 2011

Poř.
číslo
Název oblastiNázev aktu
9Veřejné zdraví,
zdraví zvířat a
zdraví rostlin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
10Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta - sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS
11Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
12Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 999/2001 ze dne 22. května o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopati
13Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29.září o opatřeních společenství pro dohled nad slintavkou a kulhavkou a o zrušení směrnice 85/51 l/EHS a rozhodnutí 89/53 l/EHS a 91/665/EHS a o změně směrnice 92/46/EHS
14Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat
15Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí

C) Oblasti kontrolované od 1. ledna 2013

16 Dobré životní
podmínky zvířat
Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat
17Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat
18Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 479/2009 Sb.

Vymezení kontrolovaných požadavků v rámci aktů a oblastí řízení pro účely vyhodnocení zpráv o kontrole

A) Kontrolované požadavky platné od 1. ledna 2010

Poř. číslo aktuPoř. číslo požadavkuZnění požadavkuVymezení požadavku v právním předpise EUVymezení požadavku v právním předpise ČR
11Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva?Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2písm. b), čl. 4odst. 1, 2 a 4 a čl. 5 písm. a), b) a d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
12Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení dřevin rostoucích mimo les v rozporu se zákonem?Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4 a čl. 5 písm. a), b) a d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
13Nedošlo k úmyslnému usmrcování nebo k odchytu ptáků jakýmkoliv způsobem, k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo k odstraňování hnízd, k úmyslnému vyrušování ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích?Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4 a čl. 5 písm. a), b) a d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 5a odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
21-4Zrušeno od 1.1.2014
31Bylo používání kalů podloženo zpracovaným Programem použití upravených kalů na zemědělské půdě?Článek 3 směrnice Rady 86/278/EHS§ 33 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
32Byl dodržen zákaz použití kalu?Článek 3 směrnice Rady 86/278/EHS§ 33 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a 3 vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
33Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha?Článek 3 směrnice Rady 86/278/EHS§ 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
34Byly na zemědělské půdě použily upravené kaly splňující mezní hodnoty obsahu rizikových látek a rizikových prvků a jejich použití nemohlo vést ke vzniku škody na zemědělské půdě nebo na okolních pozemcích?Článek 3 směrnice Rady 86/278/EHS§ 9 odst. 2 a 3 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
35Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalech použitých na zemědělské půdě?Článek 3 směrnice Rady 86/278/EHS§ 9 odst. 6 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
41Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 6 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
42Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programuČlánek 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 7 odst. 1 a příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
43Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?Článek 5 Směrnice Rady 91/676/EHS§ 8 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
44Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich uskladnění?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 9 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
45Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7°, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nachází ve vzdálenosti menší než 25 m?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
46Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
47Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 7 odst. 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. a § 9 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
48Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod?Články 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
51Nedochází k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality?Článek 6 a 13 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 92/43/EHS§ 45b zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
61Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední evidenci?Článek 3 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 28 a 29 vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
62Je založen a veden registr prasat v hospodářství?Článek 4 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 52 vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
63Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?Článek 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 18 vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
71Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?Článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
72Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na která byly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou?Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 39 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
73Je založen a veden stájový registr?Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
74Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?Článek 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
81Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?Článek č. 4 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 22 vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
82Je založen a veden stájový registr?Článek č. 5 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
83Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci?Článek č. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B) Kontrolované požadavky platné od 1. 1. 2011

Poř. číslo aktuPoř. číslo požadavkuZnění požadavkuVymezení požadavku v právním předpise EUVymezení požadavku v právním předpise ČR
91Byl použitý přípravek povolen Státní rostlinolékařskou správou?Článek 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
92Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
93Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
94Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s právními předpisy k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 327/2012 Sb..
95Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s právními předpisy k ochraně včel, zvěře a vodních organismů tak, aby nedošlo k jejich úhynu?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a § 51 zákona Č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3, 4, 5, 11 a 12 a § 13 odst. 1, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 327/2012 Sb
96Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek/půdní blok, na němž se prováděla aplikace?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
101Je dodržován zákaz podávat zvířatům produkujícím potraviny zakázané látky?Článek 3 písm. a), b), d) a e) směrnice Rady (ES) 96/22/ES§ 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3 písm. b) vyhlášky Č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
102Nejsou v hospodářství přechovávány ani vlastněny zakázané látky nebo přípravky?Článek 4 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 3 písm. a) a § 5 odst. 5 vyhlášky Č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
103Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě ošetření přípravkem s obsahem zakázaných látek v souladu s právními předpisy?Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 2 zákona Č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 vyhlášky č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
104Jsou dodržována omezení v souvislosti s použitím zakázaných látek v souladu s právními předpisy?Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 5 a 6 vyhlášky č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
111Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
112Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým okem?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
113Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
114Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených k přimísení do potravin?Článek 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
115Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele svých produktů?Článek 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
116Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost?Článek 18 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
117Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina či surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušné dozorové orgány a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?Článek 19 odst. 1, 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
118Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou registrovány?Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005
X
119Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. e) a článek 5 odst. 5 a přílohu III bod 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005X
1110Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva?Článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. II bod 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005
X
1111Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva?Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. g), kap. II bod 2 písm. a), b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005
Článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002
Článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005
X
1112Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES?Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
1113Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 96/23/ES nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit?Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
1114Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně prosté brucelózy ovcí a koz?Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
1115Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu?Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
1116Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
1117Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
1118Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakost?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002X
121Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami a krmivy tyto bílkoviny obsahujícími?Článek 7 odst. 1 a 2 a Příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 999/2001X
122Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných bílkovin a krmiv tyto bílkoviny obsahujících?Článek 7 odst. 1 a 2 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001X
123Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt transmisivní spongiformní encefalopatie (dále jen „TSE"), a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001X
124Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření provedené příslušnou krajskou veterinární správou?Článek 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001X
125Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření?Článek 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 999/2001X
126Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Článek 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 999/2001X
127Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se měly neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Článek 13 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001X
128Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Článek 13 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 999/2001X
129Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo jenom na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?Článek 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001X
1210Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001X
1211Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001X
131Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt slintavky a kulhavky, a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění nebo zajistil uvědomění krajské veterinární správy?Článek 3 směrnice Rady 85/511/EHS§ 11 odst. 1 zákona Č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
141Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt následujících nákaz, a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění: 1. vezikulární stomatitida, 2. vezikulární choroba prasat, 3. mor skotu, 4. mor malých přežvýkavců, 5. nodulární dermatitida skotu, 6. horečka údolí Rift, 7. katarální horečka ovcí, 8. neštovice ovcí a koz, 9. africký mor prasat, 10. enzootická hemoragická choroba jelenovitých nebo zajistil uvědomění krajské veterinární správy?Článek 3 směrnice Rady 92/119/EHS§ 11 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
151Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt katarální horečky ovcí, a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění nebo zajistil uvědomění krajské veterinární správy?Článek 3 směrnice Rady 2000/75/ES§ 11 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

C) Kontrolované požadavky platné od 1.1. 2013

Poř. číslo aktuPoř. číslo požadavkuZnění požadavkuVymezení požadavku v právním předpise EUVymezení požadavku v právním předpise ČR
161Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň dvakrát denně, a telata chovaná venku alespoň jednou denně?Článek 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 písm. 1), vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
162Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou skupinového ustájení po dobu krmení (nejdéle 1 hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?Článek 4 příloha I odst. 8 a 11 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
163Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata stanoveným požadavkům a kotce mají stěny s otvory, které umožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty?Článek 3 odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES§ 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
164Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v individuálním kotci a vyměřený prostor pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá stanoveným požadavkům?Článek 3 odst. 1, článek 4 příloha I odst. 7 směrnice Rady 2008/119/ES§ 2 odst. 1 písm. g) a h) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
165Jsou podlahy hladké, (nikoliv však kluzké), vytváří pevný, rovný a stabilní povrch a prostor pro ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným odtokem?Článek 4 příloha I odst. 10 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 1b odst. 4 a § 2 odst. 1 písm. n) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
166Dostávají telata po narození co nejdříve mlezivo, nejdéle však do 6 hodin?Článek 4 příloha I odst. 15 směrnice Rady 2008/119/ES§ 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
167Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené množství vlákniny a železa, nejméně dvakrát denně a všechna telata ve skupině mají přístup ke krmivu?Článek 4 příloha I odst. 11 a 12 směrnice Rady 2008/119/ES§ 2 odst. 1 písm. d) a e) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
168Mají telata starší 2 týdnů přístup k dostatečnému množství napájecí vody, případně jiných nápojů?Článek 4 příloha I odst. 13 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12b písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
171Jsou prasata agresivní, napadená, poraněná nebo nemocná ustájena dočasně v samostatných kotcích, kde se mohou snadno otočit?Článek 3 odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
172Odpovídá využitelná volná podlahová plocha pro každou skupinu prasat a roštové podlahy stanoveným požadavkům?Článek 3 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES§ 1b odst. 4, § 3 odst. 2 a 3 a § 3 odst. 4 písm. c) a d) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
173Je prasatům zajištěn trvalý přístup k materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity?Článek 3 odst. 5 a článek 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 9, odst. 15 písm. d) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
174Dostávají prasata alespoň jedenkrát denně krmivo a mají stálý přístup k napájecí vodě a zaprahlé prasnice a prasničky dostatečné množství vlákniny?Článek 3 odst. 6 a 7 a článek 4 příloha I odst. 6 a 7 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 10 a 11 a§ 3 odst. 15 písm. e) a f) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
175Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo prasniček nebo postroje pro jejich uvazování?Článek 3 odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 15 písm. a) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
176Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4 týdny po zapuštění až do doby 1 týden před porodem ve skupinách a kotec, ve kterém je skupina chována, odpovídá stanoveným požadavkům?Článek 3 odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 15 písm. b) a c) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
177Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina hluku a intenzita světla odpovídá stanoveným požadavkům?Článek 4 příloha I odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
178Jsou podlahy hladké, (nikoliv však kluzké), aby se předešlo poranění prasat?Článek 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
179Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně pohodlný a čistý prostor, vybavený odtokem, tak aby prasata mohla uléhat, vstávat a odpočívat a vidět na ostatní prasata?Článek 4 příloha I odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 8 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1710Jsou všechny zákroky a postupy prováděné pro jiné než terapeutické a diagnostické účely nebo pro identifikaci prasat prováděny v souladu se stanovenými požadavky?Článek 4 příloha I odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 12 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
181Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata?Článek 4 příloha odst. 1 směrnice Rady 98/58/ES§ 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 12 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
182Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně jedenkrát denně?Článek 4 příloha odst. 2 směrnice Rady 98/5 8/ES§ 11 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
183Jsou zvířata, včetně telat, s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena, vede chovatel záznamy o těchto lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat?Článek 4 příloha odst. 4 až 6 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES§ 11 odst. 2 a § 12 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
184Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jeho druh, které by vedlo k jeho poškození?Článek 4 příloha odst. 7 směrnice Rady 98/58/ES§ 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § lc písm. f) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
185Nepoužívají se způsoby chovu, které by měly za následek poškození zdraví zvířat, a nejsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními předpisy a pravidly pro jejich používání a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s platnými předpisy?Článek 4 příloha odst. 18 až 21 směrnice Rady 98/58/ES§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 12a odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 3 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
186Umožňují stavby a ustájení pro zvířata, včetně telat, dodržení mikroklimatických podmínek?Článek 4 příloha odst. 10 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 2 a 3 směrnice Rady 2008/119/ES§ 1b odst. 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 34 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
187Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení tak, aby zvířata, včetně telat, nebyla držena ve tmě?Článek 4 příloha odst. 11 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/119/ES§ 9 odst. 1 písm. c) a § 11 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
188Je materiál použitý k ustájení zvířat, včetně telat, snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit?Článek 4 příloha odst. 8 a 9 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES§ 1b odst. 6 a § 2 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
189Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, přiměřená ochrana podle potřeby před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich zdraví?Článek 4 příloha odst. 12 směrnice Rady 98/58/ES§ 12a odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1810Jsou jedenkrát denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a provozní řešení stájí pro zvířata, včetně telat, v případě nuceného větrání i větrací a poplašný systém a dále je zabezpečeno odstranění případné závady nebo zajištěno zdraví a dobré životní podmínky zvířat do doby odstranění závady?Článek 4 příloha odst. 13 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 1b odst. 2 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1811Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody?Článek 4 příloha odst. 14 až 16 směrnice Rady 98/58/ES§ 12b písm. a) ab) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1812Je u napájecích a krmných systémů pro zvířata, včetně telat, zajištěno omezení znečištění vody a krmiv?Článek 4 příloha odst. 17 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 9 a 14 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12b písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 1b odst. 2 písm. d) a § 2 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 479/2009 Sb.

Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu

1. Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 7°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu následné plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření:

a) strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním bloku, popřípadě jeho dílu minimálně do 30. listopadu, jestliže to není v rozporu s bodem 2, nebo

b) půda zůstane zorána, popřípadě podmítnuta za účelem zasakování vody minimálně do 30. listopadu, jestliže operace není v rozporu s bodem 2.

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy od 1. července příslušného kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.

3. Žadatel na minimálně 20% jím užívané výměry půdních bloků, popřípadě jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně:

a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin13) (například slámy) podle jiného právního předpisu14) není stanovena minimální dávka, nebo

b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně od 31. května do 31. července příslušného kalendářního roku porostem jedné z následujících plodin, popřípadě jejich směsí: jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá, hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s trávami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.

4. Žadatel nebude najím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu pálit bylinné zbytky.

5. Žadatel nebude najím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění podmínky bodu 7.

6. Žadatel nezruší, popřípadě nepoškodí krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník. Za rušení, popřípadě poškození krajinného prvku se nepovažuje, dojde-li k zásahu vůči němu se souhlasem příslušného orgánu15).

7. Žadatel zajistí na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

8. Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda.

9. Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis16) nestanoví jinak.

10. Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastníkem nebo provozovatelem zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s jiným právním předpisem17).

11. Žadatel na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu sousedícím s útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis18) nestanoví jinak.

12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor musí dodržovat pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek musí být vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 21. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 639/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o zvláštní podporu.
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.

2) Čl. 36 písm. a) body i až iv) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

3) Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Čl. 50a a čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Část II hlava I kapitola II oddíl II nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.
Část II hlava I kapitola III oddíl IVa pododdíl III a část II hlava I kapitola IV oddíl IVb pododdíl III nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

4) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

5) Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

6) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

7) Čl. 2 odst. 33 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

8) Čl. 2 odst. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

10) Čl. 2 odst. 34 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

11) Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

12) Čl. 24 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Čl. 54 odst. 1 písm. c) a čl. 71 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

13) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

14) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

15) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

16) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

18) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

19) Čl. 71 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

20) Čl. 24 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

Přesunout nahoru