Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 478/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

Částka 152/2009
Platnost od 31.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.09.2020 (74/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

478

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009

o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů2) dodávané bezplatně žákům prvního stupně základních škol a dětem v přípravných třídách základních škol nebo v přípravném stupni základních škol speciálních3) (dále jen „první stupeň“) a podpory na doprovodná opatření (dále jen „podpora“).

§ 2

Předmět podpory

(1) Podpora se poskytuje na tyto produkty:

a) čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě na balené čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedené v částech IX a XI přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty4), pokud neobsahují přísady uvedené v příloze V přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty4), a

b) balené ovocné a zeleninové šťávy, saláty a ovocné protlaky, pokud neobsahují přísady uvedené v příloze V přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů4) se zemědělskými produkty, ani konzervanty.

(2) Výše podpory, kterou lze poskytnout na 1 kus ovoce nebo zeleniny, odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g, balení ovocného protlaku nebo salátu o minimální hmotnosti 100 g nebo balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml (dále jen „porce“), nesmí přesáhnout částky uvedené v příloze k tomuto nařízení.

(3) Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25 % celkového počtu porcí dodávaných do každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

(4) Každé balení ovocné a zeleninové šťávy, salátu a ovocného protlaku a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce a zelenina do škol“.

(5) Podíl porcí produktů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii v průběhu příslušného školního roku může činit nejvýše 10 % celkového počtu porcí dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů16).

(6) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie17) na tato doprovodná opatření:

a) exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce a zeleniny,

b) vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací,

c) ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z ovoce a zeleniny,

d) pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce a zeleniny, nebo

e) podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů nebo sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku.

§ 3

Žádost o schválení žadatele o podporu

(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen „žádost o schválení“) může podat osoba, která

a) produkty přímo dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247, nebo

b) řídí distribuci produktů podle čl. 5 odst. 2 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247,

(dále jen „žadatel“).

(2) Žádost o schválení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři do 31. března kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit dodávky produktů v tomto kalendářním roce.

(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie6) také závazek žadatele, že produkty dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé základní školy, s níž bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou na žáka do každé základní školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.

(4) Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti doklad prokazující, že je producentem ovoce a zeleniny. Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. b) připojí k žádosti smlouvu uzavřenou alespoň s jedním distributorem o dodávání produktů do škol nebo její úředně ověřenou kopii a doklad o zřízení samostatného bankovního účtu určeného pouze k financování této podpory nebo jeho úředně ověřenou kopii.

(5) Fond schválí žadatele, pokud splní podmínky stanovené v odstavcích 1 až 4. Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o žadateli, který byl schválen jako žadatel o podporu (dále jen „schválený žadatel“) a formulář určený pro přihlášení základní školy schválenému žadateli.

(6) Schválený žadatel předloží do 25. září příslušného kalendářního roku Fondu na jím vydaném formuláři informaci o počtu základních škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na probíhající školní rok, a o celkovém počtu žáků prvního stupně v těchto školách, potvrzenou osobou oprávněnou jednat jménem školy, s níž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů. Součástí informace je prohlášení základní školy, že pro příslušný školní rok odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele.

(7) Schválený žadatel začne dodávat produkty nebo doprovodná opatření do základních škol od prvního dne příslušného školního roku. Způsobilé náklady podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 na dodávky produktů nebo doprovodná opatření na jednoho žáka nesmí překročit limit na jednoho žáka pro příslušný školní rok podle odstavců 8 až 10.

(8) Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 9 vypočítá jako podíl celkové podpory pro Českou republiku po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná opatření9) a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice, uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie7), vydělený deseti. Fond nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok. Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce.

(9) Fond do 20. října příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na produkty na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na produkty Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro Českou republiku na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie8) a počtu žáků prvního stupně všech základních škol, s nimiž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, vyplývajícího z informace podle odstavce 6, po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná opatření9).

(10) Fond do 1. září příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na doprovodná opatření na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na doprovodná opatření Fond vychází z podílu částky ve výši nejvýše 15 % celkové podpory stanovené pro Českou republiku na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie8) pro příslušný školní rok a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice uvedeného v přímo použitelném předpise Evropské unie7).

(11) Schválený žadatel doručí do 31. října příslušného kalendářního roku Fondu plán doprovodných opatření s vyčíslením finanční náročnosti a nákladovosti jednotlivých doprovodných opatření pro příslušný školní rok. Fond do 31. prosince příslušného kalendářního roku sdělí schválenému žadateli, zda jsou jím navrhovaná doprovodná opatření způsobilá k poskytnutí podpory.

(12) Jestliže schválený žadatel hodlá ukončit dodávání produktů, oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu, který mu schválení podle odstavce 5 odejme.

(13) Schválenému žadateli, který neuzavře s žádnou základní školou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok a nepředloží do 25. září příslušného kalendářního roku informaci podle odstavce 6, Fond schválení odejme.

§ 4

Žádost o poskytnutí podpory na produkty

(1) Žádost o poskytnutí podpory na produkty podává schválený žadatel za každý kalendářní měsíc školního roku10) (dále jen „dodávkové období“), v jehož průběhu organizuje dodávky produktů do základních škol.

(2) Žádost o poskytnutí podpory na produkty doručí schválený žadatel Fondu na jím vydaném formuláři po skončení dodávkového období, ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie11).

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkty je kromě náležitostí uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie12) také

a) celkový přehled jednotlivých druhů dodaných produktů za dodávkové období a jejich množství, včetně ceny těchto produktů; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě,

b) celkový počet žáků prvního stupně, na které je žádáno o poskytnutí podpory na produkty za dodávkové období; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě.

(4) Schválený žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty

a) přehled měsíčních dodávek produktů a

b) oznámení základní školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku.

(5) Schválený žadatel podle § 3 odst. 1 písm. b) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty

a) smlouvy uzavřené mezi ním a distributory o dodávání produktů do základních škol, nebo jejich kopie, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána poprvé,

b) smlouvu o dodávání produktů do základních škol, nebo její kopii, uzavřenou mezi ním a distributorem, který začal dodávat produkty až v průběhu příslušného školního roku, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána za dodávkové období, ve kterém nový distributor začal dodávat produkty,

c) oznámení základní školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku,

d) soupis faktur vystavených distributorem za produkty dodané v příslušném dodávkovém období a uhrazených schváleným žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory13), v souladu s limity stanovenými v § 3 odst. 8 a 9,

e) výpis z bankovního účtu podle § 3 odst. 4 písm. b) prokazující uhrazení faktur podle písmene d) a

f) přehled měsíčních dodávek produktů.

(6) Schválenému žadateli podle § 3 odst. 1 písm. a) se poskytne podpora ve výši 100 % částek uvedených v příloze k tomuto nařízení. Schválenému žadateli podle § 3 odst. 1 písm. b) se poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše částek uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 4a

Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná opatření

(1) Schválený žadatel podává Fondu na jím vydaném formuláři ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie11) žádost o poskytnutí podpory na doprovodná opatření za uplynulé období kalendářního roku

a) od 1. září do 31. prosince,

b) od 1. ledna do 31. března, nebo

c) od 1. dubna do 30. června.

(2) Schválený žadatel připojí k žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná opatření

a) potvrzení základní školy o provedených doprovodných opatřeních s uvedením počtu žáků prvního stupně této školy, kteří se doprovodných opatření účastnili,

b) soupis faktur vztahujících se k doprovodným opatřením provedeným v příslušném období podle odstavce 1 a uhrazených schváleným žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory v souladu s limitem stanoveným v § 3 odst. 10 nebo doklad prokazující výši vynaložených nákladů za doprovodná opatření,

c) kopie výkazu práce a dokladů vztahujících se ke mzdovým a ostatním nákladům schváleného žadatele, souvisejících s provedeným doprovodným opatřením a

d) kopii výpisu z bankovního účtu podle § 3 odst. 4 písm. b) prokazující uhrazení faktur za doprovodná opatření podle písmene b).

§ 5

Propagace

(1) Fond zajistí tisk plakátu14) a předá ho schválenému žadateli.

(2) Schválený žadatel zajistí, aby každá základní škola, se kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, používala plakát evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie14).

§ 5a

Zvláštní ustanovení

Žádosti podle § 3 odst. 2, § 4 a § 4a odst. 1 nelze Fondu podat pro období počínající školním rokem 2017/2018.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Žádost o schválení v rámci školního roku 2009/2010 se podává do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Fond rozhodne o schválení této žádosti v souladu s podmínkami uvedenými v § 3 odst. 1, 3 a 4.

(2) Žadatel schválený podle odstavce 1 začne ve školním roce 2009/2010 dodávat produkty do škol bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení. Způsobilé náklady na dodávky na jednoho žáka15) nesmí překročit limit na jednoho žáka pro školní rok 2009/2010 podle odstavců 3 a 5.

(3) Předběžný měsíční limit na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 5 vypočítá jako podíl celkové podpory pro Českou republiku a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice, uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství7), vydělený počtem zbývajících měsíců školního roku 2009/2010.

(4) Žadatel schválený podle odstavce 1 předloží Fondu na jím vydaném formuláři do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na školní rok 2009/2010, a o celkovém počtu žáků prvních až pátých ročníků v těchto školách, potvrzenou oprávněnou osobou školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů. Součástí informace je prohlášení školy, že pro školní rok 2009/2010 odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele.

(5) Fond do 20 dnů ode dne doručení informace podle odstavce 4 od všech schválených žadatelů písemně oznámí každému žadateli schválenému podle odstavce 1 limit na jednoho žáka pro školní rok 2009/2010. Při stanovení tohoto limitu Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro Českou republiku na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství8) a počtu žáků prvních až pátých ročníků všech škol, s nimiž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, vyplývajícího z informace podle odstavce 4, po odečtení souvisejících nákladů9).

(6) Žádost o poskytnutí podpory v rámci školního roku 2009/2010 může žadatel schválený podle odstavce 1 podat poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém zahájil dodávky produktů do škol, v souladu s limitem stanoveným v odstavcích 3 a 5.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádost o schválení žadatele o podporu pro školní rok 2016/2017 podle § 3 nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 15. června 2016.

2. Na žádosti o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2015/2016 se použije nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Na žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná opatření pro školní rok 2015/2016 se použije nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 478/2009 Sb.

Maximální výše podpory na porci

(§ 2 odst. 2)

SkupinaDruh ovoce a zeleninyVelikost porceMaximální výše podpory na porci v Kč*)
I. skupina - ovoce a zelenina uvedených druhůjablka1 ks6,76
hrušky1 ks7,67
broskve a nektarinky1 ks9,01
hroznové vínominimálně 100 g9,48
meruňkyminimálně 100 g11,52
jahodyminimálně 100 g11,56
švestkyminimálně 100 g6,77
rajčataminimálně 100 g7,49
mrkevminimálně 100 g5,49
ředkvičkyminimálně 100 g7,24
papriky1 ks9,12
kedlubny1 ks8,82
pomeranče1 ks7,43
mandarinkyminimálně 100 g8,36
banány1 ks8,01
okurkyminimálně 100 g7,93
třešněminimálně 100 g10,76
II. skupina - ostatní ovoce a zelenina s výjimkou kiwi a ananasuminimálně 100 g8,00
III. skupina - saláty, kdy se v jednom kelímku či sáčku nachází porcované ovoce anebo zeleninaminimálně 100 g15,00
IV. skupina - balení čerstvého ovoce a zeleniny, kdy se v jednom kelímku či sáčku nachází 3 a více druhů neporcovaného drobného ovoce anebo zeleninyminimálně 100 g10,00
V. skupina - ovocné a zeleninové šťávyminimálně 200 ml12,00
VI. skupina - ovocné protlakyminimálně 100 g12,00

*) Maximální výše podpory na porci v Kč je bez daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory.

2) Části IX až XI přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

6) Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.

7) Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.

8) Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.

9) Čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.

10) Čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.

11) Čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.

12) Čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.

13) Čl. 4 odst. 7 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.

14) Čl. 10 a příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.

15) Čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 288/2009.

16) Čl. 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

17) Čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii) a čl. 4 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.

Přesunout nahoru