Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 471/2009 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

Částka 150/2009
Platnost od 30.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

471

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2009

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro rok 2010 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropských společenství1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení2) (dále jen „zahraniční pojištěnec“), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení objemu této zdravotní péče pro způsoby úhrady uvedené v § 2 až 15, poskytnuté

a) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“), a zdravotnických zařízení hospicového typu podle § 22a zákona,

b) smluvními praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost,

c) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči a ortoptickou zdravotní péči,

d) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e) smluvními zubními lékaři,

f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenované odbornosti“),

g) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů,

i) smluvními zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby, smluvními zdravotnickými zařízeními poskytujícími dopravní zdravotní službu a lékařskou službu první pomoci,

j) smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a ozdravovnami,

k) v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními uvedenými v § 1 písm. b), d), e) a k), hrazenou podle seznamu výkonů, včetně zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

§ 3

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005, podle seznamu výkonů, a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9 a 10 k této vyhlášce.

(2) Pro zdravotní péči poskytovanou v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005, podle seznamu výkonů, a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Pro ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

(2) Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři nehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Výše úhrad takové zdravotní péče a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce, v souladu s předpisy o regulaci cen4).

(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna po projednání se zástupci profesních sdružení poskytovatelů stomatologické péče zúčastněnými v dohodovacím řízení podle § 17 odst. 6 zákona omezit výši úhrady zdravotnickým zařízením tak, aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v roce 2010 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tuto zdravotní péči, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu nutné a neodkladné zdravotní péče oproti roku 2009, zdravotní pojišťovna tento větší objem zohlední v úhradě.

§ 8

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 11

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,06 Kč.

§ 12

Pro výkony poskytované dopravní zdravotní službou, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 13

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

§ 14

(1) Pro komplexní lázeňskou péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními lázeňské péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána pro rok 2009, nejméně však ve výši 850 Kč.

(2) Pro příspěvkovou lázeňskou péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními lázeňské péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána pro rok 2009, nejméně však ve výši 280 Kč.

(3) Pro zdravotní péči poskytovanou v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána pro rok 2009, nejméně však ve výši 540 Kč.

§ 15

Podle § 2 až 14 se postupuje, pokud se zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení při dodržení podmínek stanovených v § 17 odst. 6 zákona nedohodnou jinak.


§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 3

A) Ústavní péče podle § 3 odst. 1

1. Úhrada zdravotnickému zařízení v roce 2010 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, paušální složku úhrady za hospitalizační péči, úhradu formou případového paušálu a ambulantní složku úhrady. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008. Do referenčního období je zařazena veškerá zdravotní péče poskytnutá v roce 2008, zdravotnickým zařízením vykázaná do 31.5.2009 a zdravotní pojišťovnou uznaná do 31.9.2009.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů5) (dále jen „Klasifikace“) do skupin vztažených k diagnóze:

a) 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182, 08183,

b) 05011, 05012, 05013, 05070, 05161, 05162, 05163, 05111,05112,05113,

c) 02041, 02042, 02043,

d) 01051, 01052, 01053,

e) 05191, 05192, 05193,

f) 06061, 06062, 06063,

g) 07041, 07042, 07043,

h) 08191, 08192, 08193,

i) 13091, 13092, 13093,

uvedených v příloze č. 9 (dále jen „vyjmenované skupiny“) a úhradu za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivé přípravky“) hrazené v roce 2010 na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona. Výši a způsob úhrady této zdravotní péče zdravotní pojišťovna smluvně dohodne se zdravotnickým zařízením. Pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnou, individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat i úhradu jiné zdravotní péče, než je uvedeno ve větě prvé; v takovém případě se tato úhrada, stejně jako úhrada za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin, nezapočítává do úhrady uvedené v bodě 3.

3. Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010) se pro rok 2010 stanoví postupem uvedeným v bodech 3.1 až 3.5.

3.1 Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010) se stanoví takto:

PUhosp2010 = [PUhosp2008 - (CMalfa2008 * IZSalfa2008)] * Kn

PUhosp2008 = Vhosp * ICBref + ZUMhosp + ZULPhosp+ LPhosp + KPhosp

kde:

Vhosp celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené během hospitalizací v referenčním období, po odečtení bodů za referenční období za výkony (včetně výkonů ve vyjmenovaných odbornostech a konziliárních vyšetření, podle seznamu výkonů) provedené během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010

ICBref vypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení, která se stanoví jako podíl Uref/Bref, kde:

Uref celková úhrada náležející zdravotnickému zařízení za veškerou zdravotní péči poskytnutou v referenčním období, po vypořádání všech regulačních opatření, s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, snížená o úhradu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, poskytnuté v referenčním období, vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané v souvislosti s péčí o pacienty, o paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a dále o úhradu ostatní zdravotní péče hrazené v korunách (KPref)

Bref celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010, za zdravotní péči poskytnutou v referenčním období

ZUMhosp celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zvlášť účtovaného materiálu poskytnutého v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2

ZULPhosp celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků poskytnutých v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2

LPhosp paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, s výjimkou léčivých přípravků poskytnutých v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2

KPhosp celková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMhosp, ZULPhosp a LPhosp) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období, poskytnutou zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zdravotní péče poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2

CMalfa2008 počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10

IZSalfa2008 individuální základní sazba, která se vypočte takto:

IZSalfa2008 = [(Valfa * ICBref ) + ZUMalfa + ZULPalfa + LPalfa + KPalfa] / CMalfa2008

kde:

Valfa celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010

ICBref vypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení

ZUMalfa celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10

ZULPalfa celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10

LPalfa paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10

KPalfa celková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMalfa, ZULPalfa a LPalfa) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období, poskytnutou zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10

Kn koeficient nárůstu paušální úhrady, který se pro rok 2010 stanoví ve výši 1,052

3.2 V případě, že počet hospitalizací za rok 2010 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, uvedených v příloze č. 10, je ve zdravotnickém zařízení nižší než 200, nepoužije se odečet od paušální úhrady (PUhosp2008) podle bodu 3.1 (paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010) se vypočte jako PUhosp2008 * Kn) ani úhrada formou případového paušálu stanovená v bodě 4.

3.3 Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010), náleží zdravotnickému zařízení, jestliže zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet hospitalizací ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, ve výši alespoň 98 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9 a zároveň, pokud zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet hospitalizací ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, ve výši alespoň 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, uvedených v příloze č. 9. Do hodnoceného ani referenčního období se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin a skupin uvedených v příloze č. 10.

3.4 Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet hospitalizací, ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, bude menší než 98 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, nebo pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet hospitalizací ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, bude menší než 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010) se pro rok 2010 sníží o takový počet procentních bodů, odpovídající vyšší z obou hodnot, o které nebylo dosaženo 95 %, popřípadě 98 %, příslušné hodnoty podle bodu 3.3. Do hodnoceného ani referenčního období se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin a skupin uvedených v příloze č. 10.

3.5 Zdravotní pojišťovna v roce 2010 poskytne smluvním zdravotnickým zařízením, při splnění podmínek uvedených v bodech 3.3 a 3.4, v souhrnu úhradu za poskytnutou zdravotní péči zahrnutou podle bodu 3.1. do (PUhosp2010) a zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2 alespoň ve výši odpovídající 107 % úhrady takové péče v roce 2008.

4. Úhrada formou případového paušálu (PUdrg2010) zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 a stanoví se takto:

PUdrg2010 = CMred * ZSalfa2010

kde:

CMred redukovaná výše CMalfa2010, která se stanoví ve výši CMalfa2010 s následujícími výjimkami:

a) pokud poměr CMalfa2010 / CMalfa2008 je větší než 1,15, potom

CMred = CMalfa2008 * 1,15

b) pokud poměr CMalfa2010 / CMalfa2008 leží v intervalu od 1,05 do 1,15 a zároveň platí, že PPalfa je menší než 0,98, potom

CMred = CMalfa2008 * (PPalfa + 0,02)

kde:

PPalfa poměr počtu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č.10, a zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10.

ZSalfa2010 základní sazba pro úhradu formou případového paušálu, která se pro rok 2010 vypočte takto:

ZSalfa2010 = [IZSalfa2008 * (1 - Kp) + (ZSref * Kp)] * Knalfa

kde:

Kp přibližovací koeficient, který se pro rok 2010 stanoví ve výši 0,2

ZSref referenční (celostátní) základní sazba, která se stanoví ve výši 24 615 Kč

Knalfa koeficient navýšení základní sazby ZSalfa2010 stanovený pro rok 2010 na 1,052

5. Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní zdravotní péče, zdravotní péče v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, zdravotní péče poskytované praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost, zdravotní péče poskytované zubními lékaři, zdravotní péče ve vyjmenovaných odbornostech, zdravotní dopravy, lékařské služby první pomoci a zdravotní péče poskytované v odbornostech 902, 911, 914, 916, 921 a 925 (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření.

5.1 Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce. Pro stanovení výše úhrady této zdravotní péče se nepoužije vypočtený objem pro jednotlivé odbornosti a snížená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou nad tento objem, které jsou uvedeny v příloze č. 3 A) bodu 1 písm. f).

5.2 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

5.3 Pro zdravotní péči poskytovanou všeobecnými praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

5.4 Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři se hradí podle § 7 této vyhlášky.

5.5 Pro zdravotní péči poskytovanou ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

5.6 Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

5.7 Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci se hradí podle § 13 této vyhlášky.

5.8 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

5.9 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

5.10 Pro nasmlouvaný výkon 09563, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

5.11 Úhrada za zdravotní péči uvedenou v bodech 5.1 až 5.9, poskytnutou v roce 2010, vykázanou zdravotnickým zařízením do 31.3.2011 a zdravotní pojišťovnou uznanou do 31.5.2011 bude rovna součtu úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 v případě, že tento součet nebude nižší než 105 % hodnoty (Uamb2008) a zároveň nebude vyšší než 109 % hodnoty (Uamb2008). Hodnota (Uamb2008) se vypočte takto:

Uamb2008 = Vamb * ICBref + ZUMamb + ZULPamb + KPamb

kde:

Vamb celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené v rámci ambulantní péče; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010

ICBref vypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení, která se stanoví v bodě 3.1.

ZUMamb celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v rámci ambulantní péče

ZULPamb celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v rámci ambulantní péče

KPamb celková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMamb a ZULPamb) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období v rámci ambulantní péče

Do úhrady za zdravotní péči uvedenou v bodech 5.1 až 5.9 se nezahrnuje zdravotní péče, která byla v referenčním období hrazena v rámci individuálně smluvně sjednané složky úhrady.

5.12 Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 bude nižší než 105 % hodnoty (Uamb2008), stanoví se výsledná úhrada (UVamb2010) jako:

UVamb2010 = Uamb2008 * 1,05

5.13 Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 bude vyšší než 109 % hodnoty (Uamb2008), stanoví se výsledná úhrada (UVamb2010) jako:

UVamb2010 = Uamb2008 * 1,09

5.14 Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet bodů za výkony ambulantní péče za rok 2010 bude nižší než 100 % počtu bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za referenční období, a dále v případě, že výsledná úhrada za ambulantní péči bude stanovena podle bodů 5.11 až 5.13, výsledná úhrada (UVamb2010) se pro rok 2010 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 100 % hodnoty (Uamb2008) stanovené v bodě 5.11

6. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad. V souvislosti se změnami uvedenými ve větě první může zdravotní pojišťovna upravit limit celkové úhrady za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podle písm. C).

7. Zdravotní pojišťovna zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce 2010 oproti roku 2008. Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona a bodová hodnota zdravotních výkonů, podle seznamu výkonů, s hodnotou bodu ve výši 0,91 Kč. Pokud mimořádně nákladná péče zahrnuje i individuálně smluvně sjednané léčivé přípravky, hrazené v roce 2010 na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona, podle bodu 2 nebo zdravotní péči hrazenou formou případového paušálu podle bodu 4, zdravotní pojišťovna zohlední rozdíl mezi vypočteným objemem této zdravotní péče a poskytnutou úhradou této zdravotní péče. Do mimořádně nákladné péče se nezapočítává zdravotní péče podle bodu 2, zařazená podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182, 08183, 05011, 05012, 05013, 05070, 05161, 05162, 05163, 05111, 05112, 05113, 02041, 02042, 02043, 01051, 01052, 01053, 05191, 05192, 05193, 06061, 06062, 06063, 07041, 07042, 07043, 08191, 08192, 08193, 13091, 13092, 13093, uvedených v příloze č. 9.

8. Do paušální složky úhrady za hospitalizační péči podle bodu 3 se nezahrnuje zdravotní péče poskytnutá zahraničním pojištěncům.

9. Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

B) Ústavní péče podle § 3 odst. 2

1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace

a) Paušální sazba za jeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne, včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta, podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace, s výjimkou psychiatrických odborných léčebných ústavů vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů, se stanoví ve výši 107 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2008.

c) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v psychiatrických odborných léčebných ústavech vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 113 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2008.

d) Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2008 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče

a) Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

b) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč do 105 % objemu vypočteného takto:

POPho
PBro × ————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010, za referenční období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008.

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2010. Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, ošetřených v dané odbornosti, pouze jedenkrát.

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních ošetřených pojištěnců rozumí součet unikátních ošetřených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad 105 % vypočteného objemu se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.

c) Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

C) Regulační omezení

1. Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením pojištěncům zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěni (dále jen „příslušná zdravotní pojišťovna“) v roce 2010, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, převýší 105 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v roce 2008, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, může zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Do celkové úhrady se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšená celková úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

2. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2010 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.

D) Navýšení úhrady

Zdravotnickému zařízení, které přesahuje požadavky na personální vybavení zdravotnických zařízení stanovené seznamem výkonů, zdravotní pojišťovna poskytne navýšení úhrady v souvislosti se zvýšením kvality ošetřovatelské péče (NÚ2010). Výše poskytnutého navýšení se vypočte takto:

2010 = PPS2010 * 30 000 Kč * Kpp

kde:

PPS přepočtený počet všeobecných sester a porodních asistentek, který se vypočte jako součet úvazků všech všeobecných sester a porodních asistentek v daném zdravotnickém zařízení poskytujícím zdravotní péči v příslušném kraji

Kpp koeficient podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v kraji na celkovém počtu pojištěnců v tomto kraji; koeficienty podílu počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven na celkovém počtu pojištěnců podle krajů České republiky jsou uveden v tabulce č. 1

Tabulka č. 1:

krajVšeobecná
zdravotní
pojišťovna
Vojenská
zdravotní
pojišťovna
Česká
průmyslová
zdravotní
pojišťovna
Oborová
zdravotní
pojišťovna
Zdravotní
pojišťovna
Škoda
Praha hl. m.0,62420,04750,00350,22580,0006
Středočeský0,58160,04150,01460,08410,0777
Jihočeský0,64560,13070,04360,04460,0001
Plzeňský0,62250,07200,04590,06730,0001
Karlovarský0,71080,06840,07990,04070,0001
Ústecký0,70380,06120,03380,05210,0003
Liberecký0,76150,08760,02500,03630,0115
Královehradecký0,62280,08700,05080,03970,0560
Pardubický0,72810,06200,05590,03650,0004
Vysočina0,75470,03310,04100,02440,0001
Jihomoravský0,60780,05620,04430,04340,0001
Olomoucký0,44980,08990,08490,02930,0001
Zlínský0,66270,02040,09510,02690,0000
Moravskoslezský0,370,020,270,020,00
Zdravotní
pojišťovna
Ministerstva
vnitra
Revírní
bratrská
pokladna
Zdravotní
pojišťovna
Metal-Aliance
Zdravotní
pojišťovna
Média
Praha hl. m.0,09260,00050,00230,0030
Středočeský0,09110,00020,10530,0041
Jihočeský0,13190,00010,00030,0030
Plzeňský0,13110,00010,05670,0045
Karlovarský0,09380,00020,00090,0053
Ústecký0,11260,00700,01990,0094
Liberecký0,06980,00010,00040,0077
Královehradecký0,13710,00010,00140,0051
Pardubický0,11120,00020,00120,0045
Vysočina0,09730,00030,04330,0057
Jihomoravský0,18150,02170,04030,0047
Olomoucký0,10140,01140,23010,0031
Zlínský0,08720,10310,00170,0029
Moravskoslezský0,060,250,000,00

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 4

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 7, násobených indexem podle bodu 7. Výše základní sazby, popřípadě celková výše úhrady, může být navýšena při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Základní sazba podle věty první se stanoví ve výši

a) 50 Kč pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,

b) 49 Kč pro praktické lékaře, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud to místní podmínky vyžadují, mohou se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnout na prodloužení ordinačních hodin odlišně.

c) 47 Kč pro ostatní praktické lékaře,

d) 49 Kč pro ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

2. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
04508LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
09215INJEKCE I. M., S. C., I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

3. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
04508LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
06111KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT.DALŠÍ APLIKACE
06129NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215INJEKCE I. M., S. C., I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2
09253UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

4. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby, zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za zahraniční pojištěnce, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

5. Pro výkony 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, 02110, 02120, 02125, 02127 až 02150, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.

6. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

7. Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let.

Věkové skupiny a indexy:

Věková
skupina
Index
0 - 4 roky3,91
5 - 9 let1,70
10 - 14 let1,35
15 - 19 let1,00
20 - 24 let0,90
25 - 29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40 - 44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle písmene A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených pojištěnců registrovaných u příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.

2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených pojištěnců registrovaných u příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.

3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se písm. A) body 4 až 6 použijí obdobně.

C) Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

D) Regulační omezení

1. Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu):

1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona a které zdravotní pojišťovna uhradila. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

1.2. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení v roce 2009 nebo 2010 registrovalo 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytlo zdravotní péči 50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny nebo jedná-li se o zdravotní péči poskytnutou zahraničním pojištěncům.

4. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2010.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 5

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši

a) 1,08 Kč pro zdravotnická zařízení vykazující výkony odbornosti 910 -psychoterapie, podle seznamu výkonů, společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 901 - klinická psychologie, podle seznamu výkonů,

b) 1,08 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči,

c) 1 Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 927 - ortoptista, podle seznamu výkonů, a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 903 - klinická logopedie, s výjimkou výkonů 72211, 72213, 72215 a 72019, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč,

d) 0,71 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633, podle seznamu výkonů, smluvní odbornosti 403 - radiační onkologie, podle seznamu výkonů,

e) 0,96 Kč pro výkony 75347 a 75348, podle seznamu výkonů, smluvní odbornosti 705 - oftalmologie,

f) 1,02 Kč pro ostatní zdravotnická zařízení, do objemu vypočteného pro jednotlivé odbornosti, podle seznamu výkonů, takto:

POPho
PBro × ————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2010.

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních ošetřených pojištěnců rozumí součet unikátních ošetřených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem v dané odbornosti, vyjádřená počtem bodů za výkony zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.

2. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu použít průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce, ošetřeného v dané odbornosti za referenční období, srovnatelných zdravotnických zařízení.

3. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrného počtu bodů, na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů, podle bodu 1 písm. f) navýší o počet bodů, který odpovídá zdravotnickým zařízením vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.

4. Snížená hodnota bodu v dané odbornosti podle bodu 1 f) se nepoužije:

a) v případě zdravotnického zařízení, které v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřilo 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem3) výkonu se zdravotní pojišťovnou,

b) v případě zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům.

V případech uvedených v písm. a) a b) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu 1 Kč.

5. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a uznané zdravotní péče za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných úhrad zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období, pokud zdravotnické zařízení, během hodnoceného období, nepožádá o snížení výše předběžných úhrad. Předběžné úhrady za hodnocené období budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

B) Regulační omezení

pro zdravotnická zařízení vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie, podle seznamu výkonů, společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 901 - klinická psychologie, podle seznamu výkonů

1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než hodnota průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Hodnota průměrné úhrady podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období.

2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než referenční hodnota průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Hodnota průměrné úhrady podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období.

3. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Hodnota průměrné úhrady podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období.

4. Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.

5. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2009.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

8. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

9. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

10. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

11. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

12. Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.

C) Regulační omezení

pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči

1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

3. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu.

4. Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.

5. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2010 nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2008.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

8. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

9. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

10. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

11. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2010.

12. Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.

D) Regulační omezení

pro ostatní zdravotnická zařízení

1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 105 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

3. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky, podle věty první, se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

4. Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.

5. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2010 nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 106 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2008.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

8. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

9. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

10. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

11. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2010.

12. Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč.

2. Celková výše úhrady zdravotnickému zařízení

a) poskytujícímu zdravotní péči v odbornosti 603 nebo 604 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo × PUROo × Inu

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím je rok 2010.

PUROo průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v referenčním období. Referenčním obdobím je rok 2008.

Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

b) poskytujícímu zdravotní péči současně v odbornosti 603 a v odbornosti 604 nepřekročí částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:

POPzpo × PUROo × Inu

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období

PUROo se vypočte takto:

PUROo = PPBROo × RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo

kde:

PPBROo průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v referenčním období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010

RDHB reálně dosažená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604, podle seznamu výkonů, u zdravotní pojišťovny v referenčním období, která se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604, podle seznamu výkonů, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za referenční období a celkového počtu bodů za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604 vykázaných za referenční období a zdravotní pojišťovnou uznaných

PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období

PUZULPROo průměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období

Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

3. Celková výše úhrady podle bodu 2 bude, při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, navýšena stejným způsobem jako v roce 2009, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

4. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, je zdravotní pojišťovna oprávněna pro účely výpočtu celkové výše úhrady použít průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

5. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1,- Kč.

6. Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v souvislosti s nárůstem těhotných pojištěnek.

7. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

B) Regulační omezení

1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech.

1.1 Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než průměrné úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna zdravotnickému zařízení, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Průměrná úhrada podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období.

1.2 Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna zdravotnickému zařízení, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Průměrná úhrada podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu, prováděné zdravotnickým zařízením, které má s pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu.

2. Regulační omezení podle bodů. 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě 1.2.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči v odbornostech 603 a 604 v hodnoceném období nepřevýší 108 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v odbornostech 603 a 604 v referenčním období.

4. Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely měrně upraví.

5. V případě, že zdravotnické zařízení v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je zdravotní pojišťovna oprávněna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

6. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00; zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

7. Pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší na tento druh zdravotní péče předpokládanou výši úhrad na rok 2010, vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

8. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2010.

9. Pokud zdravotnické zařízení vykáže zdravotnický prostředek nad 15.000 Kč, nebudou tyto náklady zahrnuty do regulačních omezení.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 8

1. Pro nasmlouvané výkony mamografického screeningu, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč, screeningu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

2. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809, podle seznamu výkonů, se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč s výjimkou nasmlouvaných výkonů 89711 až 89725 a dále výkonů 89611 až 89619, podle seznamu výkonů, pro které se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč.

3. Pro zdravotní péči poskytovanou ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou odbornosti 809, podle seznamu výkonů, se do objemu vypočteného podle bodu 5 hodnota bodu stanoví ve výši 0,70 Kč, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou podle § 15 jinak.

4. Pro zdravotní péči poskytovanou zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu podle bodů 1 až 3.

5. Zdravotní péče poskytovaná v hodnoceném období ve vyjmenovaných odbornostech se hradí s hodnotou bodu podle bodu 2 a 3 do objemu 100 % zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období; nad tento objem se zdravotní péče hradí s hodnotou bodu 0,36 Kč. Hodnoceným obdobím je příslušné pololetí roku 2010, referenčním obdobím příslušné pololetí roku 2008.

6. U zdravotnického zařízení, které v hodnoceném období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti nebo u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu podle bodu 5 použít průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

7. Ustanovení bodu 5 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení poskytlo zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům. Ustanovení bodu 5 se dále nepoužije v případě zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 911, 914, 916 a 921, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

3. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodů 4 a 5.

4. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 105 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 6, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × ————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2010

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).

6. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad 105 % objemu vypočteného podle bodu 4, popřípadě upraveného podle bodu 6, se v odbornosti 925 hradí s hodnotou bodu ve výši 0,70 Kč a v odbornostech 911, 914, 916 a 921 s hodnotou bodu ve výši 0,63 Kč.

7. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

8. Ustanovení bodů 4 a 5 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

9. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, přičemž tuto formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,80 Kč.

2. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodu 3.

3. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, popřípadě upravený podle bodu 4, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × ————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2010.

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).

4. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

5. Ustanovení bodu 3 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

6. Pokud průměrný počet bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na jednoho unikátního pojištěnce za hodnocené období dosáhne alespoň 98 % průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období a současně průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období, poskytnutá zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou, je nižší než 103 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna v rámci finančního vypořádání zdravotnickému zařízení navýší průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce na 103 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období.

7. Pokud průměrný počet bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na jednoho unikátního pojištěnce za hodnocené období nedosáhne alespoň 98 % průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období, zdravotní pojišťovna v rámci finančního vypořádání zdravotnickému zařízení sníží průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 98 % hodnoty uvedené ve větě první.

8. Pro výpočet průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce podle bodů 6 a 7 se pro hodnocené i referenční období použije seznam výkonů platný k 1.1.2010.

9. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, a zdravotní pojišťovnou uznané, zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné šestiny 100 % objemu úhrady v referenčním období, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 12

1. Hodnota bodu se stanoví

a) ve výši 0,95 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující dopravní zdravotní službu v nepřetržitém provozu,

b) ve výši 0,90 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující dopravní zdravotní službu v nepřetržitém provozu.

2. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 100 % vypočteného objemu se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu stanovenou v bodu 1. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × ————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008.

POPho celkový počet převezených pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta dopravní zdravotní služba. Převezeným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon dopravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2010.

POPro celkový počet převezených pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta dopravní zdravotní služba; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem převezených pojištěnců rozumí součet převezených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily.

3. Nad 100 % objemu vypočteného podle bodu 2 je zdravotní pojišťovna oprávněna upravit hodnotu bodu uvedenou v bodu 1, a to pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1 písm. a) na 0,90 Kč a pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1. písm. b) na 0,80 Kč.

4. Ustanovení bodu 3 se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v referenčním nebo hodnoceném období poskytla dopravní zdravotní službu méně než 50 převezeným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

6. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout za 1. a 2. pololetí 2010 předběžnou úhradu ve výši 100 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2008.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace5) s indexy těchto skupin

IR-DRG5)NÁZEV SKUPINYINDEX
00011TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC23,2508
00012TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC23,2508
00013TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC53,1143
00021TRANSPLANTACE JATER BEZ CC17,6970
00022TRANSPLANTACE JATER S CC17,6970
00023TRANSPLANTACE JATER S MCC37,7494
00031ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC38,6473
00032ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC38,6473
00033ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC44,3433
00041DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC12,1166
00042DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC12,1166
00043DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC17,4213
00051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC7,2631
00052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC7,6415
00053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC9,0900
00060DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ)95,4949
00070DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ122,3876
00080DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM71,3005
00090DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ)41,9233
00100DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM42,7458
00110DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ)36,9353
00121DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC19,7036
00122DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC21,5892
00123DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC23,9254
00131DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNI) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC10,0294
00132DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC11,6454
00133DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNI) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC15,3824
00141AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC3,8397
00142AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC5,5645
00143AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC10,0940
00151SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC2,1958
00152SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC2,6818
00153SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC2,6818
00161ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM BEZ CC14,1939
00162ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S CC14,1939
00163ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC14,1939
00171ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC9,5187
00172ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC9,5187
00173ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC9,5187
01011KRANIOTOMIE BEZ CC3,7467
01012KRANIOTOMIE S CC5,1674
01013KRANIOTOMIE S MCC7,6718
01021SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC2,5487
01022SPINÁLNÍ VÝKONY S CC4,1580
01023SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC6,6736
01031VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC2,4418
01032VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC2,9308
01033VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC3,7121
01041VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC0,3814
01042VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC0,3814
01043VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC0,7168
01051UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,1779
01052UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,2013
01053UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,2321
01061JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,1220
01062JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,1426
01063JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC10,7525
01301PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC0,6243
01302PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC0,9406
01303PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC1,7955
01311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,7903
01312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,8368
01313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,1757
01321ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC0,4185
01322ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELARNÍ ATAXIE S CC0,5468
01323ROZTROUŠENA SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC0,7413
01331NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC1,3518
01332NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC1,9419
01333NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC3,1915
01341CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC0,8109
01342CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC1,0514
01343CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC1,6322
01351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,6548
01352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,7858
01353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC1,1040
01361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,4714
01362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,5461
01363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,6632
01371PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC0,5569
01372PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC0,6547
01373PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC0,7254
01381BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC2,1980
01382BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,8291
01383BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC6,0061
01391NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC0,9240
01392NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC1,5731
01393NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC3,7541
01401VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC1,2198
01402VIROVÁ MENINGITIDA S CC1,4668
01403VIROVÁ MENINGITIDA S MCC2,3400
01411NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA BEZ CC0,5423
01412NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S CC0,9739
01413NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S MCC3,0077
01421EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC0,4581
01422EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC0,5780
01423EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC1,0264
01431MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC0,4197
01432MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC0,5151
01433MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC0,5745
01441KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC0,8061
01442KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC1,3170
01443KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC4,1295
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,2424
01452OTŘES MOZKU S CC0,2721
01453OTŘES MOZKU S MCC0,4606
01461JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,4280
01462JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,5976
01463JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,9010
02011ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC0,8411
02012ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC1,1282
02013ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC1,1282
02021EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC0,3273
02022EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC0,3866
02023EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC0,4209
02031INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC0,7944
02032INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC0,8727
02033INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC0,8727
02041VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC0,3508
02042VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC0,3508
02043VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC0,3789
02301AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC0,2767
02302AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S CC0,3730
02303AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S MCC0,3730
02311NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC0,4406
02312NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC0,4799
02313NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC0,4799
02321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,2643
02322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,3109
02323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,3725
03011VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC2,6842
03012VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC5,5992
03013VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC5,5992
03021JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC2,2384
03022JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC3,3941
03023JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC4,8936
03031VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC1,2343
03032VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC1,2343
03033VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC3,5231
03041VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC0,6290
03042VÝKONY NA ÚSTECH S CC0,6681
03043VÝKONY NA ÚSTECH S MCC1,1812
03051VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC0,7930
03052VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC0,8532
03053VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC1,0249
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC0,7122
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC0,8531
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,1991
03071NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC1,1499
03072NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC1,1499
03073NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC1,1499
03081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,3527
03082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,4480
03083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC0,7265
03091JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,3109
03092JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,4757
03093JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,6052
03100KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT26,6665
03301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,8985
03302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,8985
03303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC1,2731
03311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,4264
03312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,4985
03313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,5455
03321EPISTAXE BEZ CC0,2494
03322EPISTAXE S CC0,3032
03323EPISTAXE S MCC0,4016
03331EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC0,3142
03332EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC0,4341
03333EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC0,5872
03341NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC0,4970
03342NEMOCI ZUBU A UST S CC0,5843
03343NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC0,8715
03351JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,3150
03352JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,4109
03353JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,5869
04011VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC3,0043
04012VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC3,6247
04013VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC5,1696
04021MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC2,3662
04022MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC2,5022
04023MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC3,6202
04031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,0769
04032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,6480
04033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC3,6314
04301CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC2,3175
04302CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC2,3175
04303CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC3,3069
04310RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ3,6205
04321PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC1,0492
04322PLICNÍ EMBOLIE S CC1,1577
04323PLICNÍ EMBOLIE S MCC1,3548
04331ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC0,4256
04332ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC0,7614
04333ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC1,3671
04341MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,7966
04342MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,8944
04343MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC1,1011
04351INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,1119
04352INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,5364
04353INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC3,5769
04361PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC0,7099
04362PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC0,9272
04363PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC1,4439
04371CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC0,5838
04372CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC0,7056
04373CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC0,9500
04381ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC0,4432
04382ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC0,6053
04383ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC0,7786
04391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC0,7743
04392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC0,8131
04393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,1161
04401PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC0,8762
04402PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC1,1091
04403PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC1,5130
04411PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4586
04412PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,6555
04413PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,8804
05000ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU0,6306
05011SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC45,4085
05012SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC45,4085
05013SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC48,1928
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC15,9076
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC16,8148
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC20,1459
05031OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY BEZ CC9,7968
05032OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S CC9,7968
05033OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S MCC9,7968
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC11,5768
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC12,1642
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC16,3775
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC9,5838
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC9,5838
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC11,0004
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC7,5139
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC7,9754
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC8,8554
05070IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU10,1994
05081JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY BEZ CC5,8189
05082JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S CC5,8189
05083JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S MCC5,8189
05091VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC4,8006
05092VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC7,5126
05093VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC9,1483
05101JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,8038
05102JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,8038
05103JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC6,2605
05111IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC5,6161
05112IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC5,6161
05113IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC6,0902
05121VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC8,6872
05122VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC11,8339
05123VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC14,6945
05131JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,5080
05132JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC4,5080
05133JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC4,9639
05141JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC2,7619
05142JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC3,2007
05143JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC4,4143
05151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC1,9141
05152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC2,5869
05153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC4,2702
05161VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC4,2723
05162VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC4,2723
05163VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC4,2723
05171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,1112
05172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,5340
05173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,2858
05181KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC1,2104
05182KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC1,2104
05183KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC1,2104
05191LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC0,3491
05192LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC0,3754
05193LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC0,4273
05201JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,1961
05202JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,7656
05203JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC7,6836
05221PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC16,5466
05222PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC16,5466
05223PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC16,5466
05231PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC7,1902
05232PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC8,3739
05233PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC10,0806
05241PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC9,3031
05242PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC10,3474
05243PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC13,0239
05261PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC12,7973
05262PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC13,4586
05263PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC13,4586
05271PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,1329
05272PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,7609
05273PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC7,3592
05281PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC8,6966
05282PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC9,3463
05283PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC11,2260
05291PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC9,8480
05292PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC9,8480
05293PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC9,8480
05301SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC1,0793
05302SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC1,2848
05303SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC1,8551
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC0,6336
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,7368
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC0,8109
05321SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,9148
05322SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,1069
05323SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,7496
05331AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC0,6210
05332AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC0,9813
05333AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC1,6296
05341AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC2,8754
05342AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC2,8754
05343AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC5,0252
05351SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC0,7217
05352SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC0,8228
05353SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC1,2758
05361HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC0,5085
05362HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC0,5914
05363HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC0,7207
05371NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC1,6398
05372NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC2,8617
05373NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC5,5209
05381PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC0,5162
05382PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC0,6766
05383PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC0,9008
05391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,4390
05392ATEROSKLERÓZA S CC0,6042
05393ATEROSKLERÓZA S MCC0,9448
05401HYPERTENZE BEZ CC0,3958
05402HYPERTENZE S CC0,4661
05403HYPERTENZE S MCC0,5487
05411VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC0,4393
05412VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC0,6861
05413VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC1,3525
05421SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC0,4848
05422SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENI S CC0,6758
05423SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC0,9481
05431ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC0,3942
05432ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC0,5235
05433ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC0,6257
05441SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC0,3990
05442SYNKOPA A KOLAPS S CC0,5492
05443SYNKOPA A KOLAPS S MCC0,6951
05451KARDIOMYOPATIE BEZ CC0,5156
05452KARDIOMYOPATIE S CC0,6799
05453KARDIOMYOPATIE S MCC1,2738
05461SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC1,4503
05462SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC1,4503
05463SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC1,4503
05471JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,4836
05472JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,6688
05473JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,9744
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,3212
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC3,9606
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC5,9249
06021VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC3,1468
06022VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC4,3838
06023VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC5,5431
06031MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC1,5396
06032MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC2,2202
06033MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC4,3199
06041UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE BEZ CC0,9200
06042UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S CC1,2993
06043UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S MCC2,0945
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC0,7566
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC0,9897
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,6828
06061LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,9838
06062LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,1019
06063LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,1827
06071MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC1,6817
06072MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC1,9418
06073MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC3,3884
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,4694
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC0,6714
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,0373
06091ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC0,4365
06092ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC0,5594
06093ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC0,7146
06101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,8888
06102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC1,5677
06103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC3,5777
06111VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE BEZ CC1,1399
06112VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE S CC1,8360
06113VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC2,1950
06301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,5607
06302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,8424
06303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC1,0620
06311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,4680
06312PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC0,7827
06313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC1,2081
06321PORUCHY JÍCNU BEZ CC0,4208
06322PORUCHY JÍCNU S CC0,6186
06323PORUCHY JÍCNU S MCC1,0354
06331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,5033
06332DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,6548
06333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC1,4263
06341VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4009
06342VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC1,0397
06343VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,0397
06351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4254
06352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,6122
06353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,3090
06361ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,2204
06362ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC1,2204
06363ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC2,5359
06371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,2834
06372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,4209
06373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,5866
06381JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3230
06382JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,5048
06383JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,7735
07011VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC3,3976
07012VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC4,7627
07013VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC7,6174
07021VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC3,1826
07022VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC3,4352
07023VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC4,9767
07031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC1,2600
07032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC1,8644
07033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC3,1713
07041LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,0821
07042LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,2702
07043LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC1,5914
07051JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC1,4287
07052JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC2,2708
07053JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC4,4339
07301CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC0,7262
07302CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC0,8315
07303CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC1,2718
07311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC0,6824
07312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC0,9454
07313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC1,0225
07321PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,7740
07322PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC1,0917
07323PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC2,4184
07331PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC0,4428
07332PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC0,7291
07333PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC1,0786
07341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,5266
07342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,7564
07343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC1,0783
08011FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC17,7636
08012FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC17,7636
08013FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC17,7636
08021BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC3,7491
08022BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC3,7491
08023BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC3,7491
08031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC5,2310
08032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC5,9789
08033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC7,5760
08041VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC3,3718
08042VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC3,3718
08043VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC3,7804
08051REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC5,1408
08052REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC5,1408
08053REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC5,1408
08061VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC3,1763
08062VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC3,1763
08063VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC3,1763
08071AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC2,1776
08072AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC2,2938
08073AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC2,2938
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,0973
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC2,4736
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC3,2418
08091TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC0,6728
08092TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC2,2018
08093TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC3,4085
08101VÝKONY NA ZADECH A KRKU, KROMĚ FUZE PÁTEŘE BEZ CC1,2288
08102VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC1,7562
08103VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC2,3104
08111VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC0,6440
08112VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC0,8283
08113VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC1,2059
08121VYJMUTI VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,2950
08122VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC0,3239
08123VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC0,4559
08131MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,5559
08132MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC1,3226
08133MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC1,5956
08141VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC0,4585
08142VÝKONY NA CHODIDLE S CC0,6088
08143VÝKONY NA CHODIDLE S MCC0,8834
08151VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC0,7096
08152VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC1,1029
08153VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC1,5566
08161VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI BEZ CC0,4371
08162VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC0,7491
08163VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC1,1300
08171JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,4560
08172JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC1,0418
08173JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC3,1896
08181VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC4,1049
08182VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC4,1049
08183VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC4,6425
08191ARTROSKOPIE BEZ CC0,3313
08192ARTROSKOPIE S CC0,3530
08193ARTROSKOPIE S MCC0,3530
08301ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC0,7874
08302ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC0,9710
08303ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC1,2260
08311ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC0,6314
08312ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC0,7139
08313ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC1,0979
08321ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC0,3213
08322ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC0,5724
08323ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC0,9180
08331MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC0,7308
08332MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC1,1981
08333MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC1,4172
08341OSTEOMYELITIDA BEZ CC0,9370
08342OSTEOMYELITIDA S CC1,3498
08343OSTEOMYELITIDA S MCC1,3498
08351SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC0,8492
08352SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC1,1277
08353SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC2,1781
08361PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,7901
08362PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,8471
08363PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC1,1690
08371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC0,5020
08372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC0,6009
08373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC0,7086
08381JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBU BEZ CC0,6286
08382JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC0,6844
08383JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC0,8905
08391SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC0,6237
08392SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC0,7978
08393SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC0,9425
08401MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC0,4023
08402MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC0,5543
08403MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC0,6434
08411JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,3997
08412JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,5976
08413JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC1,0416
09011KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC0,6595
09012KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC1,2457
09013KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC1,8033
09021VÝKONY NA PRSECH BEZ CC0,7788
09022VÝKONY NA PRSECH S CC0,9928
09023VÝKONY NA PRSECH S MCC1,1827
09031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,4138
09032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,8539
09033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC1,8740
09301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,7900
09302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,8304
09303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC0,9999
09311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU BEZ CC0,8275
09312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S CC0,9346
09313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S MCC0,9346
09321FLEGMÓNA BEZ CC0,4996
09322FLEGMÓNA S CC0,7410
09323FLEGMÓNA S MCC0,9489
09331PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,2531
09332PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,3738
09333PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC0,5486
09341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,4071
09342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,5775
09343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,7576
10011VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC2,2261
10012VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC2,6948
10013VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC2,6948
10021KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,6511
10022KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,6511
10023KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC1,6511
10031VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC3,3071
10032VÝKONY PRO OBEZITU S CC3,3071
10033VÝKONY PRO OBEZITU S MCC3,3071
10041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,8811
10042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,2460
10043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC2,2460
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,9157
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,0090
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC1,1147
10061JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,8554
10062JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,7137
10063JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC8,5468
10301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,4919
10302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,6040
10303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,9586
10311HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU BEZ CC0,4049
10312HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S CC0,5431
10313HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S MCC0,6374
10321VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC0,5574
10322VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC0,6821
10323VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC1,1686
10331JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC0,7621
10332JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC0,7621
10333JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC0,9859
11011TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC6,8830
11012TRANSPLANTACE LEDVIN S CC6,8830
11013TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC8,0493
11021VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC5,8459
11022VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC6,5262
11023VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC8,3427
11031VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC1,8064
11032VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC2,1764
11033VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC3,2505
11041OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU BEZ CC1,4831
11042OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S CC1,8176
11043OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S MCC4,0993
11051MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC0,9339
11052MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC0,9817
11053MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,4489
11061PROSTATEKTOMIE BEZ CC0,9986
11062PROSTATEKTOMIE S CC1,1386
11063PROSTATEKTOMIE S MCC1,3764
11071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,4571
11072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,5501
11073URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC0,6704
11081JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,7159
11082JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,7589
11083JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC3,3684
11301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC0,4557
11302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC0,7281
11303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC1,1922
11311NEFRITIDA BEZ CC0,4794
11312NEFRITIDA S CC0,6109
11313NEFRITIDA S MCC1,4663
11321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,4442
11322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,6081
11323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,8134
11331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZCC0,4037
11332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC0,5688
11333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU SMCC0,5688
11341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,2971
11342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC0,4181
11343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC0,5754
11351SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC0,3385
11352SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC0,7989
11353SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC1,2890
11361PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC0,3222
11362PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC0,3777
11363PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC0,4873
11371JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,3000
11372JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,4410
11373JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,7883
12011VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC1,9128
12012VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC1,9128
12013VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC2,0539
12021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,3858
12022VÝKONY NA PENISU S CC0,5571
12023VÝKONY NA PENISU S MCC0,5571
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC0,8386
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,0148
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,0148
12041VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC0,3803
12042VÝKONY NA VARLATECH S CC0,5053
12043VÝKONY NA VARLATECH S MCC0,7931
12051CIRKUMCIZE BEZ CC0,2569
12052CIRKUMCIZE S CC0,2800
12053CIRKUMCIZE S MCC0,3494
12061JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,5582
12062JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC0,8503
12063JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC0,8503
12301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,5072
12302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,8001
12303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC1,0031
12311PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,2350
12312PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,3214
12313PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC0,3676
13011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC2,7644
13012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC3,0913
13013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC3,0913
13021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC2,3502
13022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC2,9450
13023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC2,9450
13031VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC1,7187
13032VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC1,9042
13033VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC2,4980
13041DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC1,0665
13042DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC1,2392
13043DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC1,4279
13051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,4630
13052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC0,7342
13053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC1,2553
13061REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,8628
13062REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC0,9883
13063REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,1526
13071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,2638
13072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,4005
13073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,6491
13081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,5487
13082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,5843
13083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,5843
13091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,2101
13092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,2526
13093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,3047
13101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,9031
13102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC1,1828
13103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC2,3877
13301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,5747
13302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,7072
13303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC1,0416
13311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,2962
13312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,5153
13313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,5153
13321MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,1902
13322MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,3257
13323MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,6739
14601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC0,8903
14602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,0723
14603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,2703
14611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC0,6391
14612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC0,7571
14613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC0,9687
14621VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC2,4356
14622VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC2,4356
14623VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC2,4356
14631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,4919
14632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,5565
14633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,5565
14641POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,1879
14642POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,2202
14643POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,2379
14651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,1741
14652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,1741
14653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,1741
14661POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,2247
14662POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,2247
14663POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,2247
14671POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,1831
14672POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,1831
14673POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,1831
14681MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC0,9287
14682MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC1,1076
14683MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC1,1076
14691MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC0,4955
14692MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC0,4955
14693MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC0,4955
14701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,3099
14702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,4775
14703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,4775
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,1513
14712FALEŠNÝ POROD S CC0,2160
14713FALEŠNÝ POROD S MCC0,2160
14721JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,2694
14722JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,4812
14723JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,7161
14731JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,2694
14732JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,3986
14733JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,3986
15601NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNI BEZ CC0,6213
15602NOVOROZENEC, MRTVY NEBO PŘELOŽENY <= 5 DNÍ S CC0,6213
15603NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S MCC0,6213
15611NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC9,6517
15612NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC13,5150
15613NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC21,4750
15621NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC83,3760
15622NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC83,3760
15623NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC83,3760
15631NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC36,6404
15632NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC36,6404
15633NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC36,6404
15641NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC35,9362
15642NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC35,9362
15643NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC35,9362
15651NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC7,5595
15652NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC7,5595
15653NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC16,1346
15661NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC29,5738
15662NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC29,5738
15663NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC29,5738
15671NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC4,0864
15672NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC4,4353
15673NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC7,9885
15681NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC12,5774
15682NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC12,5774
15683NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC12,5774
15691NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,9626
15692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC1,9467
15693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC4,2844
15701NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC14,0560
15702NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC14,0560
15703NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC14,0560
15711NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC0,6316
15712NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC2,0587
15713NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC2,0587
15720NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ4,1371
15731NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC0,2877
15732NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC0,3189
15733NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC0,3189
15741NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ BEZ CC0,5998
15742NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC0,6603
15743NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC0,6603
15751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,2742
15752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,3616
15753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,4100
16011VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC2,9427
16012VÝKONY NA SLEZINĚ S CC2,9427
16013VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC2,9427
16021JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC0,6449
16022JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC0,9105
16023JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S MCC1,7889
16301AGRANULOCYTÓZA BEZ CC0,9507
16302AGRANULOCYTÓZA S CC1,8640
16303AGRANULOCYTÓZA S MCC2,4088
16311PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC0,9623
16312PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC1,1981
16313PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC1,4580
16321SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC0,6355
16322SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC0,8690
16323SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC1,3833
16331PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC0,7405
16332PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC0,8574
16333PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC1,1553
16341JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU BEZ CC0,5837
16342JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU S CC0,7890
16343JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU S MCC1,3641
17011LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,1061
17012LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC4,1036
17013LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC7,5269
17021LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC1,3598
17022LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S CC3,9580
17023LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC15,6644
17031MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,9219
17032MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC3,6862
17033MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC6,0986
17041MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC1,4421
17042MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC2,4273
17043MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC4,2073
17301AKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC2,1693
17302AKUTNÍ LEUKÉMIE S CC2,1693
17303AKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC4,5385
17311LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC1,3000
17312LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S CC2,0183
17313LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC2,8725
17321RADIOTERAPIE BEZ CC1,7882
17322RADIOTERAPIE S CC2,0199
17323RADIOTERAPIE S MCC2,2161
17331CHEMOTERAPIE BEZ CC0,9862
17332CHEMOTERAPIE S CC0,9862
17333CHEMOTERAPIE S MCC1,4119
17341JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC0,7789
17342JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC1,0228
17343JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC1,2667
17351CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII BEZ CC16,2576
17352CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S CC16,2576
17353CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S MCC16,2576
18011VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,2704
18012VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC4,7634
18013VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC15,2891
18021VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC1,3302
18022VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC1,7805
18023VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC3,2029
18301SEPTIKÉMIE BEZ CC1,0857
18302SEPTIKÉMIE S CC1,4738
18303SEPTIKÉMIE S MCC3,5194
18311POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,6324
18312POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC0,9376
18313POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC1,5810
18321HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC0,4843
18322HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC0,6640
18323HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC0,8842
18331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,4270
18332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,5591
18333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,6982
18341JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,6746
18342JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC0,9795
18343JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC1,6886
19011OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC1,3250
19012OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S CC2,9147
19013OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S MCC5,5831
19301SCHIZOFRENIE BEZ CC1,6977
19302SCHIZOFRENIE S CC2,4278
19303SCHIZOFRENIE S MCC2,4278
19311PSYCHÓZY BEZ CC1,5862
19312PSYCHÓZY S CC1,5862
19313PSYCHÓZY S MCC1,6887
19321PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY BEZ CC1,1678
19322PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S CC1,3842
19323PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S MCC2,1624
19331BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC1,7197
19332BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC1,9183
19333BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC1,9183
19341DEPRESE BEZ CC1,0321
19342DEPRESE S CC1,2129
19343DEPRESE S MCC1,9845
19351AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC0,8687
19352AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC0,8687
19353AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC0,9561
19361ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC0,9586
19362ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC0,9586
19363ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC1,1401
19371VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC1,2284
19372VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC1,2284
19373VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC1,2284
19381NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY BEZ CC3,2215
19382NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S CC3,2215
19383NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S MCC3,7748
19391JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,7364
19392JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,7364
19393JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,7364
20301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,1401
20302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC0,1401
20303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,1401
20311ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC0,5077
20312ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC0,5077
20313ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S MCC0,5077
20321ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC0,6982
20322ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC1,0417
20323ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC1,0417
20331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC0,4149
20332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,5093
20333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC0,8676
20341ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC0,8231
20342ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC1,0086
20343ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC1,0086
21011MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH BEZ CC2,0716
21012MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S CC2,0716
21013MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S MCC2,0716
21021JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC1,3031
21022JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC3,1269
21023JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC7,2698
21301PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC0,9545
21302PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC1,6583
21303PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC5,6352
21311ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC0,2164
21312ALERGICKÉ REAKCE S CC0,2940
21313ALERGICKÉ REAKCE S MCC0,2940
21321OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC0,3302
21322OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LEKU (DROG) S CC0,4866
21323OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S MCC1,1026
21331KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC0,2699
21332KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC0,4733
21333KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC1,8128
21341SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC1,9265
21342SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC1,9265
21343SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC1,9265
21351JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC0,2926
21352JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC0,5297
21353JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC1,6408
22501POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE BEZ CC0,2796
22502POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S CC0,2796
22503POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S MCC0,2796
22510ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍM ŠTĚPEM9,0098
22521NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC2,2526
22522NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC11,1469
22523NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC11,1469
22530ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU5,0292
22541POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC1,8613
22542POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC1,8613
22543POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC1,8613
22551POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC0,8364
22552POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC1,6621
22553POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC1,6621
23011OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC1,1763
23012OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC2,2008
23013OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC11,1167
23301REHABILITACE BEZ CC1,0876
23302REHABILITACE S CC1,2711
23303REHABILITACE S MCC1,3761
23311SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC0,3760
23312SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC0,5549
23313SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC0,8464
23321JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC0,3362
23322JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC0,9063
23323JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC6,1866
24010HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,7420
24020HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV2,7662
24031HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC0,3606
24032HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC0,3606
24033HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC0,3606
24301HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC0,7583
24302HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC0,7583
24303HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC0,7583
24311HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PRES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ CC0,1399
24312HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC0,1399
24313HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC0,1399
24320HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV4,3194
24331HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC5,1320
24332HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC5,1320
24333HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC5,1320
24341HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC0,3905
24342HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC0,8974
24343HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC3,0764
24350HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV2,4998
25011KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC5,8146
25012KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC6,6730
25013KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC11,7773
25021JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC5,7233
25022JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC5,7233
25023JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC9,3329
25030DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM51,3533
25040DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM40,8159
25051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC25,1438
25052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC25,1438
25053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC25,1438
25061DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN BEZ CC16,0782
25062DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S CC16,0782
25063DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S MCC16,0782
25071DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC15,9856
25072DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC15,9856
25073DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC15,9856
25301DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC0,8693
25302DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC1,1109
25303DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC2,6759
25311JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZ CC1,4733
25312JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC1,4733
25313JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC1,4733
25320DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ)139,1328
25330DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ)45,6220
25341DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC17,2268
25342DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC17,2268
25343DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC17,2268
25361DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC12,4960
25362DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC12,4960
25363DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC12,4960
25370ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI POLYTRAUMATU2,8388
88871ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,9311
88872ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC2,1685
88873ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC5,4836
88881PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,8264
88882PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC0,9413
88883PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC1,0312
88891VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,4231
88892VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC0,8632
88893VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC2,2505
99980HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA0,3834
99990NEZAŘADITELNÉ0,2844

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace5) s indexy těchto skupin použité k výpočtu hodnoty CMalfa2008

IR-DRG5)NÁZEV SKUPINYINDEX
01351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,6548
01352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,7858
01353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC1,104
01361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,4714
01362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,5461
01363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,6632
01421EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC0,4581
01422EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC0,578
01423EPILEPTICKY ZÁCHVAT S MCC1,0264
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,2424
01452OTŘES MOZKU S CC0,2721
01453OTŘES MOZKU S MCC0,4606
02321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,2643
02322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,3109
02323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,3725
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC0,7122
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC0,8531
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,1991
03081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,3527
03082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,448
03083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC0,7265
03311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,4264
03312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,4985
03313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,5455
03321EPISTAXE BEZ CC0,2494
03322EPISTAXE S CC0,3032
03323EPISTAXE S MCC0,4016
03341NEMOCI ZUBU A ÚST BEZ CC0,497
03342NEMOCI ZUBU A ÚST S CC0,5843
03343NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC0,8715
04351INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,1119
04352INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,5364
04353INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC3,5769
04391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC0,7743
04392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC0,8131
04393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,1161
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC15,9076
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC16,8148
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC20,1459
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC11,5768
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC12,1642
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC16,3775
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC9,5838
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC9,5838
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC11,0004
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC7,5139
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC7,9754
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC8,8554
05101JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,8038
05102JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,8038
05103JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC6,2605
05131JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,508
05132JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC4,508
05133JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC4,9639
05151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC1,9141
05152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC2,5869
05153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC4,2702
05171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,1112
05172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,534
05173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,2858
05221PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC16,5466
05222PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC16,5466
05223PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC16,5466
05231PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC7,1902
05232PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC8,3739
05233PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC10,0806
05241PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC9,3031
05242PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC10,3474
05243PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC13,0239
05261PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC12,7973
05262PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC13,4586
05263PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC13,4586
05271PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,1329
05272PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,7609
05273PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC7,3592
05281PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC8,6966
05282PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC9,3463
05283PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC11,226
05291PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC9,848
05292PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC9,848
05293PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC9,848
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC0,6336
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,7368
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC0,8109
05391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,439
05392ATEROSKLERÓZA S CC0,6042
05393ATEROSKLERÓZA S MCC0,9448
05401HYPERTENZE BEZ CC0,3958
05402HYPERTENZE S CC0,4661
05403HYPERTENZE S MCC0,5487
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,3212
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC3,9606
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC5,9249
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC0,7566
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC0,9897
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,6828
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,4694
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC0,6714
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,0373
06311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,468
06312PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC0,7827
06313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC1,2081
06331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,5033
06332DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,6548
06333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC1,4263
06351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4254
06352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,6122
06353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,309
06371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,2834
06372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,4209
06373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,5866
07031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC1,26
07032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC1,8644
07033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC3,1713
07341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,5266
07342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,7564
07343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC1,0783
08031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC5,231
08032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC5,9789
08033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC7,576
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,0973
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC2,4736
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC3,2418
08101VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC1,2288
08102VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC1,7562
08103VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC2,3104
08121VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,295
08122VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC0,3239
08123VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC0,4559
08371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC0,502
08372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZADY S CC0,6009
08373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC0,7086
09301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,79
09302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,8304
09303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC0,9999
09321FLEGMÓNA BEZ CC0,4996
09322FLEGMÓNA S CC0,741
09323FLEGMÓNA S MCC0,9489
09341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,4071
09342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,5775
09343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,7576
10041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,8811
10042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,246
10043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC2,246
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,9157
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,009
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC1,1147
10301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,4919
10302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,604
10303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,9586
11051MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC0,9339
11052MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC0,9817
11053MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,4489
11061PROSTATEKTOMIE BEZ CC0,9986
11062PROSTATEKTOMIE S CC1,1386
11063PROSTATEKTOMIE S MCC1,3764
11071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,4571
11072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,5501
11073URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC0,6704
11321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,4442
11322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,6081
11323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,8134
11331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC0,4037
11332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC0,5688
11333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC0,5688
11341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,2971
11342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC0,4181
11343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC0,5754
12021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,3858
12022VÝKONY NA PENISU S CC0,5571
12023VÝKONY NA PENISU S MCC0,5571
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC0,8386
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,0148
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,0148
12051CIRKUMCIZE BEZ CC0,2569
12052CIRKUMCIZE S CC0,28
12053CIRKUMCIZE S MCC0,3494
13011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC2,7644
13012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC3,0913
13013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC3,0913
13021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC2,3502
13022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC2,945
13023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC2,945
13051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,463
13052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC0,7342
13053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC1,2553
13071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,2638
13072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,4005
13073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,6491
13081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,5487
13082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,5843
13083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,5843
13311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,2962
13312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,5153
13313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,5153
14601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC0,8903
14602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,0723
14603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,2703
14611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC0,6391
14612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC0,7571
14613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC0,9687
14631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,4919
14632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,5565
14633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,5565
14641POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,1879
14642POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,2202
14643POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,2379
14651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,1741
14652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,1741
14653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,1741
14701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,3099
14702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,4775
14703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,4775
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,1513
14712FALEŠNÝ POROD S CC0,216
14713FALEŠNÝ POROD S MCC0,216
15691NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,9626
15692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC1,9467
15693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC4,2844
15751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,2742
15752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,3616
15753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,41
18311POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,6324
18312POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC0,9376
18313POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC1,581
18331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,427
18332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,5591
18333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,6982
20301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,1401
20302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC 0,1401
20303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,1401
20331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC0,4149
20332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,5093
20333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC0,8676
5) Sdělení ČSÚ č. 432/2009 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Výše úhrad zdravotní péče podle § 7

KódVýkonRegulační omezeníVýše úhrady
00901Vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Nácvik (pouze jedenkrát na pojištěnce) / kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou a jiné), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Kombinaci kódů 00901, 00902, 00946 či 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí. Lze vykázat 1/1 rok na pojištěnce v rámci péče o dospělé a individuální péče o chrup dětí a dorostu.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6)
368 Kč
00902Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče
Opakované vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou a jiné), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Kombinaci kódů 00901, 00902, 00946 či 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí. Lze vykázat 1/1 rok na pojištěnce v rámci péče o dospělé a v rámci individuální péče o chrup dětí do 6 let; 2/rok v rámci individuální péče o chrup dětí a dorostu od 6 do 18 let, u těhotných žen 2× v průběhu těhotenství.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
294 Kč
00903Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódem 00908. Lze vykázat 1/1 den.Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 015; 605.200 Kč
00904Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péčeLze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti s kódem 00902, popřípadě 00947 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření. Odbornost - 014.105 Kč
00906Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů7) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014.
95 Kč
00907Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů7) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.Lze vykázat 1/1 den.
Pouze při kurativní návštěvě (nelze vykázat s kódy 00901, 00902, 00903, 00909, 00946, 00947 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření).
Odbornost - 014.
68 Kč
00908Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce - v rámci pohotovostní služby
Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Ošetření zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, výměnu drénu, opravu / úpravu fixní nebo snímatelné náhrady v ordinaci a podobně.
Nelze kombinovat s kódem 00903 a 00909.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014.
295 Kč
00909Klinické stomatologické vyšetření
Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva.Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódy 00901, 00902, 00903, 00908, 00945, 00946 a 00947. V kombinaci s kódem 00907 nelze vykázat samostatně s diagnózou Z 012 - zubní vyšetření. Kód lze nasmlouvat i lůžkovým stomatologickým zařízením a Výzkumným ústavem stomatologickým.
Lze vykázat 1/1 den.
Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, u rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz lze vykázat pouze jednou, při zahájení léčby.
Odbornost - 014; 015.
410 Kč
00910Zhotovení intraorálního rentgenového snímku
Zhotovení rentgenového snímku na speciálním dentálním rentgenovém přístroji, nebo další zobrazovací metodou (podmínkou je archivace snímku).Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo (i v případě zhotovení snímku v jiném zdravotnickém zařízení).
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
70 Kč
00911Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
Zhotovení skiagrafie lebky různých projekcí za každý snímek.Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo, v případě odbornosti 015 i rentgenový snímek ruky (stanovení fáze růstu skeletu).
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
225 Kč
00912Náplň slinné žlázy kontrastní látkou
Sondáž, dilatace, náplň slinných žláz a vývodů kontrastní látkou. Následné rentgenové vyšetření je vykazováno kódem 00911 nebo 00913 zdravotnickým zařízením, které snímek indikovalo.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 605.
581 Kč
00913Zhotovení ortopantomogramu
Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rentgenovém přístroji.Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo.
Lze vykázat 1/2 roky (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a pro odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 015; 605.275 Kč
00914Vyhodnocení ortopantomogramu
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku zubních oblouků a skeletu čelistí, nebo ostatních extraorálních snímků.Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo (i v případě zhotovení snímku v jiném zdravotnickém zařízení); v případě odeslání pojištěnce k jinému zubnímu lékaři, který je držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů7), může kód vykázat i toto zdravotnické zařízení.
Lze vykázat 1/1 snímek/1 zdravotnické zařízení.
Odbornost - 014; 015; 605.
70 Kč
00915Zhotovení telerentgenového snímku lbi
Zhotovení dálkového rentgenového snímku lbi na speciálním rentgenovém přístroji.Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 015; 605.
270 Kč
00916Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale
Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na nervus buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na nervus palatinus), ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost 014; 015; 605.
100 Kč
00917Anestézie infiltrační
Aplikaci injekční anestézie pro každý sextant včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius a foramen incisivum. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
80 Kč
00920Ošetření zubního kazu - stálý zub - fotokompozitní výplň
Ošetření zubního kazu stálého zubu fotokompozitní výplní u pojištěnců do 18 let v rozsahu špičáků včetně, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu.
Lze vykázat 1 zub/1 den.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
315 Kč
00921Ošetření zubního kazu - stálý zub
Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, při použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu špičáků včetně, a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu.
Lze vykázat 1 zub/365 dní.
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
220 Kč
00922Ošetření zubního kazu - dočasný zub
Ošetření zubního kazu dočasného zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu a použitý materiál.
Lze vykázat 1 zub/6 měsíců.
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 6 měsíců lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních.Lokalizace - zub.Odbornost - 014; 015; 605.
126 Kč
00923Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně.Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona.Počet návštěv nerozhoduje.
Nelze kombinovat s kódem 00925.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub.
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
181 Kč
00924Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub
Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona metodou vitální nebo mortální amputace 1×. Při eventuální exstirpaci každý zaplněný kořenový kanálek. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rentgenové resorbce nejvýše do poloviny kořene.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
176 Kč
00925Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II.- stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona za každý zaplněný kořenový kanálek dohodnutým standardním postupem při použití registrovaného materiálu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace.
Nelze kombinovat s kódem 00923.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub.
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
265 Kč
00931Konzervativní léčba chronických onemocnění parodontu
Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení léčebného plánu, zahájení konzervativní léčby - odstranění zubního kamene, instruktáž a motivace orální hygieny.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
700 Kč
00932Udržovací léčba chronických onemocnění parodontu
Komplexní vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, kdy je stanoven parodontologický index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby, nikoliv v rámci preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených parodontologických indexů (například PBI, API a podobně), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene, remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu. Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivální ošetření (kód 00935) se vykazuje zvlášť.
Lze vykázat 3/1 rok.
Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí parodontologického indexu CPITN.
Odbornost - 014.
243 Kč
00933Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
Provedený chirurgický výkon v mukogingivalní oblasti navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu (gingivektomie s plastikou) za každý zub.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
420 Kč
00934Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu
Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula a výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulků - za každý sextant. Nelze vykázat výkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi.
Lze vykázat - bez omezení. Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).1 000 Kč
00935Subgingivální ošetření
Instrumentální odstranění obsahu parodontálního chobotu (subgingiválního zubního kamene a plaku), odstranění nekrotického cementu, ohlazení povrchu zubního kořene a jeho kontrola. Lze provést ručními nástroji, ultrazvukovými či laserovými přístroji či jejich kombinací.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní.
Lokalizace - zub
.Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
84 Kč
00936Odebrání a zajištění přenosu transplantátu
Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo kostního štěpu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 605.
600 Kč
00937Artikulace chrupu
Po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po ošetření.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
433 Kč
00938Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona (samopolymerující kompozitní pryskyřice).Vykazuje se za každý zub.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015.
44 Kč
00940Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice
Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
700 Kč
00941Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Při kontrolním vyšetření v průběhu léčby.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
300 Kč
00943Měření galvanických proudů
Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 605.
88 Kč
00945Cílené vyšetření
Vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pojištěnce. U registrovaného pojištěnce, v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů a péče poskytované v rámci odbornosti 015 i u neregistrovaných pojištěnců.
Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00901, 00902, 00903, 00908, 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00946, 00947, 00981, 00983, 00984.
Lze vykázat - bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou.
Odbornost - 014; 015.
10 Kč
00946Vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce I
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Nácvik (pouze jedenkrát na pojištěnce) / kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou a jiné), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Kombinaci kódů 00901, 00902, 00946 a 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 rok na pojištěnce v rámci péče o dospělé a individuální péče o chrup dětí a dorostu.
Odbornost - 014.
336 Kč
00947Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče I
Opakované vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou a jiné), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Kombinaci kódů 00901, 00902, 00946 a 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 rok na pojištěnce v rámci péče o dospělé a v rámci individuální péče o chrup dětí do 6 let; 2/rok v rámci individuální péče o chrup dětí a dorostu od 6 do 18 let, u těhotných žen 2× v průběhu těhotenství.
Odbornost - 014.
263 Kč
00949Extrakce dočasného zubu
Extrakce dočasného zubu, nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně event. separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
87 Kč
00950Extrakce stálého zubu
Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
168 Kč
00951Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 605.
525 Kč
00952Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur, nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než jeden sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, odstranění sekvestru, artrocentéza temporomandibulárního kloubu nebo antrotomie a podobně.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 605.
1 155 Kč
00953Chirurgické ošetřování retence zubů
Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a mobilizace zubu do směru žádané erupce (včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku).
Lze vykázat 1/1 zub.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 015; 605.
630 Kč
00954Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura (včetně případného peroperačního plnění). Též periapikální exkochleace a exstirpace odontogenní cysty do 1 cm.
Lze vykázat - bez omezení (za každý ošetřený kořen). Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 605.
420 Kč
00955Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu Provedení menších chirurgických výkonů, například dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazyková frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za každý sextant, odstranění léze do 2 cm, sutura rány sliznice nebo kůže do 5 cm nebo sondáž a výplach vývodu slinné žlázy.Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
420 Kč
00956Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu
Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než jeden sextant, odstranění léze nad 2 cm, orální vestibuloplastika bez štěpu - za každý sextant, sutura rány sliznice nebo kůže nad 5 cm, exstirpace mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostická excize, sialolitotomie.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 605.
900 Kč
00957Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu včetně jednoduché fixace plastickým materiálem eventuálně zkrácenou drátěnou dlahou.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
420 Kč
00958Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - čelist (za každou ošetřenou čelist).
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 605.
750 Kč
00959Intraorální incize
Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - kvadrant.
Odbornost - 014; 015; 605.
105 Kč
00960Zevní incize
Léčba kolemčelistního zánětu zevní incisí, včetně dilatace, s vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - ambulantním zdravotnickým zařízením bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 605.
600 Kč
00961Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
Zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem.Dále při stavění pozdního postextrakčního krvácení, revizi extrakční rány, svalovém rehabilitačním cvičení a fyzikální terapii.
Lze vykázat 5/10 dnů.
Odbornost - 014; 015; 605.
45 Kč
00962Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
Vyšetření temporomandibulárního kloubu, zdokumentování onemocnění a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy (například mezičelistní fixací, fyzikální terapií nebo manuální repozicí).
Lze vykázat 2/1 rok (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6)).
Odbornost - 014; 015; 605.
300 Kč
00963Injekce i. m., i. v., i. d., s. c.
Zahrnuje injekční aplikaci léčiva včetně jeho ceny, není-li aplikovaná látka hrazena jiným způsobem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
53 Kč
00965Čas stomatologa strávený dopravou za imobilním pojištěncemNelze vykázat spolu s výkonem dopravy.
Odbornost - 014; 605.
210 Kč
00966Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který vystavuje Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014.
5 Kč
00967Signální výkon - informace o vydání
Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) Výkon vykazuje ošetřující lékař, který ukončil Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), pokud ukončuje pracovní neschopnost nebo pokud pominuly důvody pro ošetřovaní člena domácnosti, popřípadě pro ošetřování nebo péči o dítě mladší 10 let rodičem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014.
5 Kč
00968Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pojištěnce ve zdravotnickém zařízení zařazeném do specializovaných stomatochirurgických pracovišť
Ošetření na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), písemná zpráva.
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00962.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
1 000 Kč
00970Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací.
Lze vykázat 1/2 roky.
Nelze vykázat u provizorních náhrad.Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
83 Kč
00971Provizorní ochranná korunka
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta.Zahrnuje i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/2 roky.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
69 Kč
00972Oprava fixní náhrady v ordinaci
Sejmutí a opětovné nasazení pevné náhrady. Zhotovení nebo oprava fasety v pevné náhradě v ústech (standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona).
Lze vykázat 2/1 rok.
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
72 Kč
00973Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování.
Lze vykázat 5/1 rok.
Nelze vykázat při odevzdání nové snímatelné náhrady (nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady).
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 014; 015; 605.
39 Kč
00974Odevzdání stomatologického výrobku
Zdravotnické zařízení vykazuje při odevzdání stomatologického výrobku (kód slouží pouze pro vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků a stomatologických výrobků (účet 03s).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605.
0 Kč
00975Ochranný můstek zhotovený razidlovou metodou
Provizorní můstek k ochraně preparovaných zubů a udržení okluzních vztahů. Můstek je zhotovený přímo v ústech pojištěnce razidlovou metodou. V hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/5 let.
Lokalizace - kvadrant.
Odbornost - 014.
607 Kč
00981Diagnostika ortodontických anomálií
Zahrnuje orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, založení zdravotnické dokumentace. Tímto kódem se zahajuje ortodontická léčba a vykazování kódů odbornosti 015.Při převzetí již léčeného pojištěnce je nutné zahájit vlastní ortodontickou léčbu vstupním vyšetřením, založením vlastní dokumentace a vykázáním kódu 00981.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce a zdravotnické zařízení. Odbornost - 015.600 Kč
00982Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem - na jeden zubní oblouk.Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu včetně přípravy zubů.
Lze vykázat 1/1 čelist.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
1 300 Kč
00983Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Vztahuje se na kontrolu postupu léčby a úprav na fixním aparátu na jednom i obou zubních obloucích, a to po vykázání kódu 00982 nebo 00994.Vztahuje se na všechny kontroly fixního aparátu v daném čtvrtletí a na kontrolu souběžně používaného snímacího aparátu.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Odbornost - 015.
800 Kč
00984Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby dle léčebného plánu a funkce snímacích aparátů včetně jejich úpravy.Pro sledování průběhu změn po ortodonticky indikovaných extrakcích bez aparátu.Vztahuje se na všechny kontroly snímacího aparátu v daném čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Nelze vykázat pro léčbu ve fázi retence nebo při sledování růstu a vývoje chrupu a čelisti bez aktivní léčby.
Odbornost - 015.
210 Kč
00985Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Po ukončení léčby ortodontických anomálií sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, zábrus zubů, včetně případné analýzy modelů (nezahrnuje případné zhotovení a analýzu telerentgenu a ortopantomogramu).
Lze vykázat 2/1 čelist.
S časovým odstupem 3 let lze vykázat 1× na čelist v návaznosti na kód 00982 a 1× na čelist v návaznosti kódu 00994.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
700 Kč
00986Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje
Kontrola pojištěnce před začátkem nebo po ukončení aktivní fáze ortodontické léčby snímacími nebo fixními aparáty podle léčebného plánu. Součástí může být i použití pevných, nebo snímacích dlah, retainerů nebo jiných retenčních aparátů.
Lze vykázat 1/1 pololetí, maximálně po dobu 4 let. Odbornost - 015.220 Kč
00987Stanovení fáze růstu
Určení růstové fáze pojištěnce - skeletální věk, zhodnocením rentgenového snímku ruky nebo krčních obratlů.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce.
Odbornost - 015.
53 Kč
00988Analýza telerentgenového snímku lbi
Vyhodnocení profilového, eventuálně zadopředního dálkového rentgenového snímku lbi pomocí speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 015.
116 Kč
00989Analýza ortodontických modelů
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně případných dalších speciálních měření.
Lze vykázat 1/1rok.
Odbornost - 015.
315 Kč
00990Diagnostická přestavba ortodontického modelu
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům.
Lze vykázat 1/1 čelist.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
473 Kč
00991Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích.
Lze vykázat 1/1 čelist.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
173 Kč
00992Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodontní čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham a podobně za účelem extraorálního kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce.
Odbornost - 015.
210 Kč
00993Navázání parciálního oblouku
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu.
Lze vykázat 4/1 pololetí (1× na kvadrant).
Odbornost - 015.
300 Kč
00994Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk ve smíšeném chrupu pro protruzní vady s incizálním schůdkem 9 mm a více, zkřížený skus, diastema větší než 4 mm, zákus, retence nebo dystopie horního stálého řezáku.Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu.
Lze vykázat 1/1 čelist do věku 10 let.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
900 Kč

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. Od 1. 5. 2010 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, včetně jeho novely (nařízení ES č. 988/2009), a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009 stanovující procedury pro implementaci nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2000 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2010/DZP částka 9 Věst. MZ.

5) Sdělení ČSÚ č. 432/2009 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

6) § 22 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru