Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 468/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka 148/2009
Platnost od 28.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.01.2016 (408/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

468

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb., vyhlášky č. 365/2007 Sb. a vyhlášky č. 454/2008 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví

a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,

b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,

c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,

f) organizaci krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,

g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,

h) termíny a postup při výběru dodavatele elektřiny,

i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,

j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. e) za slovy „operátora trhu“ se slova „s elektřinou“ zrušují.

3. V § 2 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až z) se označují jako písmena g) až y).

4. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „druhé kategorie“ zrušují.

5. V § 2 odst. 1 písm. q) a v odst. 2 písm. j), v § 4 odst. 1, v § 5 odst. 3 a 7, v § 18 odst. 10, v § 19 odst. 8, v § 20 odst. 7, v § 30 odst. 20 a 24, v příloze č. 3 odst. 2 a v příloze č. 4 se slovo „konečného“ zrušuje.

6. V § 2 odst. 1 písm. q) se slovo „samovýrobce“ nahrazuje slovy „výrobce druhé kategorie“.

7. V § 2 odst. 1 se písmeno r) zrušuje.

Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena r) až x).

8. V § 2 odst. 2 písm. b) a c), v § 18 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) bodech 2 a 4, písm. b) bodech 1 a 3, odst. 8 písm. a) bodech 2 a 4, písm. c) a odst. 12, v § 19 odst. 1, 2, 6 a 7 písm. a), odst. 9, 10, 12, 15 a 18, v § 20 odst. 2, 4 a 6, v § 29 odst. 1 písm. e) a odst. 3, v § 33 odst. 2, v příloze č. 3 v nadpisu a v příloze č. 4a v nadpisu se slovo „konečných“ zrušuje.

9. V § 2 odst. 2 písmeno h) zní:

h) výrobcem první kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny dodává do přenosové nebo distribuční soustavy a jehož roční spotřeba elektřiny včetně případné spotřeby elektřiny jiného účastníka trhu s elektřinou v areálu výrobny elektřiny dosahuje nejvýše 20 % ročního množství elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu typu rychle startující záloha nebo dispečerská záloha; kategorizace výrobců se posuzuje pro každou výrobnu elektřiny zvlášť,“.

10. V § 2 odst. 2 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

o) protiodchylkou - kladná odchylka subjektu zúčtování v případě záporné systémové odchylky nebo záporná odchylka subjektu zúčtování v případě kladné systémové odchylky,“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).

11. V § 4 odst. 2 se slova „ , sjednaných ve smlouvě o předávání technických údajů4),“ včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

12. V § 4 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy žádá operátora trhu o registraci všech jím provozovaných lokálních distribučních soustav v systému operátora trhu. Provozovatel nadřazené distribuční soustavy registruje u operátora trhu předávací místa pro vstup elektřiny do lokální distribuční soustavy.

(7) Provozovatel lokální distribuční soustavy registruje u operátora trhu jednotlivá odběrná nebo předávací místa všech účastníků trhu s elektřinou připojených k lokální distribuční soustavě s výjimkou odběrných nebo předávacích míst, v nichž převzal odpovědnost za odchylku dodavatel elektřiny, který je součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je rovněž provozovatel dané lokální distribuční soustavy.

(8) Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se neregistrují postupem podle odstavce 7, registruje provozovatel lokální distribuční soustavy u operátora trhu jako souhrnná odběrná místa zákazníků nebo souhrnná předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě podle typu měření. Za tato odběrná nebo předávací místa předává provozovatel lokální distribuční soustavy operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech podle § 18 jednotlivě podle typu měření.

(9) Provozovatel regionální distribuční soustavy registruje u operátora trhu jednotlivá odběrná místa všech účastníků trhu s elektřinou, kde je dodavatelem podle § 31 odst. 1 nebo 2 dodavatel poslední instance.“.

13. V § 4 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Není-li přiřazeno odběrné nebo předávací místo účastníka trhu s elektřinou k subjektu zúčtování podle odstavce 3, operátor trhu nezahrne odběrné nebo předávací místo do vyhodnocení odchylek podle § 21 odst. 2 a zruší registraci odběrného nebo předávacího místa v systému operátora trhu. Operátor trhu o této skutečnosti informuje provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy a daného účastníka trhu s elektřinou. V takovém případě je odběr elektřiny z odběrného místa nebo dodávka elektřiny do předávacího místa posuzována podle § 8 odst. 2.“.

14. V § 5 odst. 4, v § 28 odst. 6 a v § 32 odst. 1 a 2 se slovo „konečnému“ zrušuje.

15. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Dodavatel předává provozovateli distribuční soustavy návrhy na změnu rámcové smlouvy o distribuci elektřiny zpravidla k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém má změna rámcové smlouvy nabýt účinnosti, nejpozději však v termínu podle ustanovení této vyhlášky upravujících postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Provozovatel distribuční soustavy předává dodavateli do 5 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce sestavu obsahující údaje o odběrných nebo předávacích místech, které jsou aktuální k prvnímu dni měsíce, ve kterém je sestava zasílána provozovatelem distribuční soustavy, a to v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6a.“.

Dosavadní odstavce 5 až 17 se označují jako odstavce 6 až 18.

16. V § 5 odstavce 14 a 15 znějí:

(14) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení výroben elektřiny ani pro místa připojení zařízení určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Výrobce druhé kategorie

a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny,

b) nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny,

c) nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nejméně 5 týdnů před zahájením odběru elektřiny.

(15) Odebírá-li výrobce elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a odběru elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, hradí za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny platbu za použití sítí a nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení zařízení určených pouze k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny nebo spotřebovanou výrobcem pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren.“.

17. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Subjekt zúčtování finančně zajišťuje přeshraniční obchody podle § 23 odst. 1. Oznámí-li operátor trhu provozovateli přenosové soustavy nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování, provozovatel přenosové soustavy přenos elektřiny do zahraničí nebo přenos elektřiny ze zahraničí subjektu zúčtování v souladu se smlouvou o přeshraničním přenosu elektřiny odmítne.“.

18. V § 7 odst. 1 písm. a) bodech 2 se slova „nebo kterému je dodavatel poslední instance povinen dodávat elektřinu po přechodnou dobu“ zrušují.

19. V § 7 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 4 a v § 30 odst. 24 se slovo „konečný“ zrušuje.

20. V § 7 odst. 1 písm. a) bod 5 zní:

5. smlouva o dodávce elektřiny podle pevného diagramu účastníkovi trhu s elektřinou, jehož předávací nebo odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B; součástí předmětu smlouvy není závazek k převzetí odpovědnosti za odchylku,“.

21. V § 7 odst. 1 písm. b) se slovo „dodávce“ nahrazuje slovem „zúčtování“.

22. V § 7 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

23. V § 7 odst. 4 se za slova „účastník trhu“ vkládají slova „s elektřinou“.

24. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Odpovědnost za odchylku vztahující se ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy lze přenést vždy pouze na 1 subjekt zúčtování. Na žádost účastníka trhu s elektřinou zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy místo připojení jeho zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, ve kterém je uskutečňována dodávka i odběr, jako dvě výrobní předávací místa, zvlášť za dodávku elektřiny a zvlášť za odběr elektřiny. Odpovědnost za takto zaregistrovaná předávací místa lze přenést na 2 různé subjekty zúčtování, přičemž za jedno předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty dodávek elektřiny a za druhé předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty odběrů elektřiny.“.

25. V § 8 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí:

(3) Účastník trhu s elektřinou, který zvolil režim přenesené odpovědnosti za odchylku a uzavřel smlouvu podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4, může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů podávají operátorovi trhu společně účastník trhu s elektřinou, sjednávající více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny, a účastník trhu s elektřinou, který za odběrná nebo předávací místa dotčeného účastníka trhu převzal odpovědnost za odchylku.

(4) Pro přenesení odpovědnosti za odchylku18) se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

18) § 22 odst. 2 písm. b) energetického zákona.“.

26. V § 9 odst. 1 se za slova „dodávku elektřiny“ vkládají slova „v rámci obchodů uskutečněných na území České republiky“.

27. V § 9 odst. 1 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

28. V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) účastníků trhu s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku na dodávku elektřiny do zahraničí a ze zahraničí; údaje předává provozovatel přenosové soustavy, a to zvlášť za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a zvlášť za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; provozovatelem přenosové soustavy předané údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.“.

29. V § 9 odst. 2 se slova „1 desetinné místo“ nahrazují slovy „3 desetinná místa“.

30. V § 18 odst. 2 písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 1 a odst. 8 písm. a) bodu 2 se na konci textu bodu doplňují slova „nebo změna dodavatele za dodavatele poslední instance“.

31. V § 18 odst. 8 písm. c) bodech 1 a 2, v § 19 odst. 7 písm. b) a v § 20 odst. 6 písm. b) se slovo „konečné“ zrušuje.

32. V § 18 odst. 8 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo změnili dodavatele za dodavatele poslední instance,“.

33. V § 18 se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Rozhodne-li soud o úpadku zákazníka podle insolvenčního zákona, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede odečet způsobem stanoveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1), nebo stanoví stav měřicího zařízení, jedná-li se o odběrné nebo předávací místo s měřením typu C, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele elektřiny o provedení odečtu. Pro stanovení stavu měřicího zařízení se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro odečty měřicího zařízení nebo stanovení stavu měřicího zařízení při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Žádost dodavatele elektřiny musí obsahovat seznam odběrných a předávacích míst a informaci z insolvenčního rejstříku o rozhodnutí soudu o úpadku zákazníka.“.

34. V § 19 odst. 14 v návětí za slovy „operátora trhu“ se slova „s elektřinou“ zrušují.

35. V § 23 odst. 1 se za slova „vnitrodenním trhu“ vkládají slova „a přeshraničních obchodů“.

36. V § 23 odst. 2 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „ , a v případě přeshraničního obchodu také provozovateli přenosové soustavy,“.

37. V § 25 odst. 3 se slova „absolutní hodnotou součinu systémové odchylky a zúčtovací ceny“ nahrazují slovy „celkovými příjmy ze systému zúčtování odchylek“.

38. V § 25 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Celkové příjmy ze systému zúčtování odchylek se stanoví jako absolutní hodnota součtu součinu sumy odchylek subjektů zúčtování a zúčtovací ceny odchylky.“.

39. V § 25 odst. 5 se slova „kladnou nebo odchylku zápornou“ a slova „kladné nebo odchylky záporné“ zrušují.

40. V § 25 odst. 6 písm. a) se za slovo „velikost“ vkládají slova „a směr“.

41. V § 25 odst. 6 písm. b) se za slovo „cenu“ vkládá slovo „odchylky“.

42. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27

Předávání údajů pro vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování systémových služeb

(1) Výrobce oznámí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5a k této vyhlášce, a to nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného zařízení zákazníka, který je jinou právnickou nebo fyzickou osobou než provozovatel výrobny, pak údaje o lokální spotřebě výrobce předává a systémové služby provozovateli distribuční soustavy platí zákazník.

(2) Provozovatel lokální distribuční soustavy oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, nebo provozovateli lokální distribuční soustavy, jehož zařízení je připojeno k zařízení provozovatele regionální distribuční soustavy, údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5b k této vyhlášce, a to nejpozději do sedmého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce. Nejpozději do sedmého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce sdělí provozovatel lokální distribuční soustavy každému výrobci, s výjimkou výrobny o instalovaném výkonu do 30 kW včetně nebo výrobce vyrábějícího elektřinu s využitím energie slunečního záření nebo energie větru, jehož zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě, velikost lokální spotřeby výrobců ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy za uplynulý kalendářní měsíc, která se vztahuje k tomuto výrobci. Tato lokální spotřeba se stanoví jako součin sumy lokálních spotřeb všech výrobců ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy a podílu množství elektřiny vyrobené příslušným výrobcem, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, k celkovému množství elektřiny vyrobené všemi výrobci ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy, sníženému o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

(3) Provozovatel regionální distribuční soustavy oznámí provozovateli přenosové soustavy nejpozději do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh

a) odhad celkového množství elektřiny dopraveného provozovatelem distribuční soustavy

1. zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě s výjimkou elektřiny nakoupené mimo elektrizační soustavu České republiky, která je spotřebovaná v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky,

2. provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,

3. výrobcům, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě, kromě technologické vlastní spotřeby elektřiny,

4. pro ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

b) celkové množství lokální spotřeby výrobců v areálech výroben připojených k distribuční soustavě,

c) celkové množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy České republiky v důsledku plného nebo částečného napojení původně vyděleného ostrovního provozu nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu.

(4) Provozovatel přenosové soustavy stanoví pro účely úhrady plateb za poskytování systémových služeb množství elektřiny odebrané zákazníky přímo z přenosové soustavy a odebrané výrobci, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, z měřených hodnot odběrů.

(5) Na základě údajů podle odstavců 1 a 2 účtuje provozovatel lokální distribuční soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu výrobci či zákazníkovi, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno do jím provozované lokální distribuční soustavy. Provozovatel nadřazené lokální distribuční soustavy účtuje ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu rovněž provozovateli distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k jeho distribuční soustavě.

(6) Na základě údajů podle odstavců 1 až 3 účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu provozovateli příslušné lokální distribuční soustavy nebo zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě.

(7) Na základě údajů podle odstavce 3 účtuje provozovatel přenosové soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy.

(8) Na základě údajů podle odstavce 4 účtuje provozovatel přenosové soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě.

(9) Výrobce s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 30 kW účtuje provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je výrobna elektřiny připojena, cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobců na základě údajů podle odstavců 1 a 2; tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím slunečního záření nebo ve větrné elektrárně.

(10) Výše úhrady plateb za poskytování systémových služeb je určena součinem odběru elektřiny účastníka trhu s elektřinou a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(11) Platba za systémové služby se nehradí za elektřinu spotřebovanou pro čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách a za elektřinu dodávanou do zahraničí, s výjimkou dodávky elektřiny z elektrizační soustavy České republiky do části území jiného státu nepropojené se zahraniční elektrizační soustavou.

(12) Provozovatel distribuční soustavy hradí cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobce provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení plátce systémových služeb připojeno. Výše platby je určena součinem velikosti lokální spotřeby výrobců a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(13) Nejpozději do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování systémových služeb provedeno, zašle provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli přenosové soustavy konečné údaje o celkovém množství elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje provozovatel přenosové soustavy neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.

(14) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě skutečnosti zjištěné v předcházejícím kalendářním roce. V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku sdělí výrobce zařazení výrobny elektřiny do 30 dnů ode dne uvedení výrobny elektřiny do provozu. Zařazení do příslušné kategorie výrobců použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku 2. čtvrtletí daného roku do konce 1. čtvrtletí následujícího roku. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do příslušné kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první nebo věty druhé, má se za to, že se zařazení výrobny elektřiny nemění. Není-li výrobna elektřiny zařazena do žádné z kategorií výrobců, považuje se za výrobnu elektřiny druhé kategorie.“.

43. V § 28 odst. 1 písm. a) bodu 3, odst. 4 písm. a) a odst. 6 až 9, v § 32 odst. 5 a v § 33 odst. 2 se slovo „konečným“ zrušuje.

44. V § 28 odstavec 3 zní:

(3) Cena podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 není hrazena za elektřinu spotřebovanou výrobcem pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pro ztráty v přenosové nebo distribuční soustavě.“.

45. V § 28 odst. 4 písm. c) a odst. 5 a v § 33 odst. 3 se slovo „konečnými“ zrušuje.

46. V § 28 odstavec 10 zní:

(10) Cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 za lokální spotřebu výrobců hradí provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy, pokud je zařízení výrobce připojeno k lokální distribuční soustavě. V případech, kdy zařízení výrobce není připojeno k lokální distribuční soustavě, hradí výrobce tuto cenu přímo provozovateli regionální distribuční soustavy.“.

47. V § 30 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

48. V § 30 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 23 se zrušuje.

49. V § 30 odstavec 2 zní:

(2) Před první změnou dodavatele, a to nejpozději v termínu podle odstavce 5 písm. a), podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV, u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o připojení.“.

50. V § 30 odstavec 5 zní:

(5) Před změnou dodavatele podává účastník trhu s elektřinou u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 2 této vyhlášky. Žádost podává nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), nebo jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě jiné smlouvy. Žádost musí účastník trhu podat nejpozději

a) 8 pracovních dnů před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti změny dodavatele“), jedná-li se o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu A nebo B, nebo

b) 17 pracovních dnů před datem účinnosti změny dodavatele, jedná-li se o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu C.“.

51. V § 30 odst. 7 se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.

52. V § 30 odstavec 18 zní:

(18) K datu účinnosti změny dodavatele provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet způsobem upraveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1), v případě odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 19 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Údaje se nezasílají v případě, že je předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, a toto odběrné místo je v systému operátora trhu zaregistrováno nově. K datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní operátor trhu novému dodavateli v informačním systému údaje o plánované roční spotřebě elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kterým dodává elektřinu nový dodavatel elektřiny. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému dodavateli údaje o skutečných množstvích elektřiny v rozsahu podle právního předpisu, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1).“.

53. V § 30 odst. 19 se za slova „s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele“ vkládají slova „a dodaným provozovateli distribuční soustavy do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele“.

54. V § 30 se za odstavec 22 vkládá nový odstavec 23, který zní:

(23) Je-li prokázána změna zákazníka v odběrném místě, umožní provozovatel distribuční soustavy novému zákazníkovi dodávku elektřiny od zvoleného dodavatele a zároveň ukončí smlouvu o distribuci elektřiny se stávajícím dodavatelem do tohoto odběrného místa.“.

Dosavadní odstavec 23 se označuje jako odstavec 24.

57. § 31 včetně nadpisu zní:

㤠31

Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance

(1) Rozhodne-li Úřad o zrušení licence účastníka trhu s elektřinou na obchod s elektřinou nebo výrobu elektřiny, uvědomí o této skutečnosti bezodkladně operátora trhu. Operátor trhu na základě informace Úřadu zajistí, aby dotčenému účastníkovi trhu s elektřinou, je-li subjektem zúčtování, byla od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence znemožněna registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny a znemožněna účast na jím organizovaných trzích s elektřinou.

(2) Pokud je dodavateli nebo subjektu zúčtování, který za dodavatele převzal odpovědnost za odchylku, znemožněna registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo účast na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, informuje operátor trhu neodkladně o této skutečnosti provozovatele distribučních soustav, příslušné dodavatele a výrobce elektřiny a dodavatele poslední instance a zároveň tuto informaci zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Operátor trhu současně poskytne dodavateli poslední instance seznamy zákazníků, jimž má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, s uvedením jejich identifikačních údajů, výčtu jejich odběrných nebo předávacích míst s uvedením registračních čísel.

(3) Na základě informace podle odstavce 2 mohou dodavatelé a výrobci, kteří přenesli odpovědnost za odchylku na subjekt zúčtování, jemuž nebyly zaregistrovány údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo mu byla znemožněna účast na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, do 24.00 hodin dne, v kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, podat prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

(4) Na základě informace podle odstavce 2 mohou účastníci trhu s elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou odpovědnost za odchylku, podat v součinnosti se zákazníkem, kterému má být zahájena dodávka elektřiny podle odstavce 2, do 24.00 hodin dne, ve kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o zrychlenou změnu dodavatele. Pro zrychlenou změnu dodavatele se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro změnu dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(5) Je-li podána žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 3 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 4 a provozovatel distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele odsouhlasí do 10.00 hodin druhého pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, pak tato změna nabývá účinnosti od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2. V případě, že informace podle odstavce 2 je zveřejněna den před dnem pracovního volna, pracovního klidu nebo státního svátku a provozovatel příslušné distribuční soustavy požadovanou změnu odsouhlasí do 10.00 hodin prvního pracovního dne, který následuje po dni pracovního volna, pracovního klidu nebo státního svátku, pak tato změna nabývá účinnosti od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, ve kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2.

(6) Nedojde-li k přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 3 nebo nedojde-li ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 4, je od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, do odběrného místa zákazníka zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.

(7) Dodavatel poslední instance zašle dotčeným zákazníkům podle odstavce 6 do 2 pracovních dnů po zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance zprávu, která obsahuje:

a) oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance a jejím důvodu,

b) oznámení o výši regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance nebo o způsobu jejího stanovení,

c) oznámení o podmínkách dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance, mezi něž patří zejména podmínky týkající se změny dodavatele poslední instance za jiného dodavatele a podmínky úhrad záloh a plateb za dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,

d) upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců.

(8) Postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele poslední instance je následující:

a) v případě původně uzavřené smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d) uzavírá dodavatel poslední instance s provozovatelem distribuční soustavy novou smlouvu o distribuci elektřiny,

b) k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance provede provozovatel distribuční soustavy odečet odběrných míst s měřením typu A nebo B, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle písmene c) a zjištěné údaje, nebyl-li předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě jsou odběrná místa připojena, zašle operátorovi trhu; operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu zašle předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání a zároveň zpřístupní dodavateli poslední instance údaje o skutečných množstvích elektřiny odebraných v dotčených odběrných místech v uplynulém kalendářním roce před zahájením dodávky poslední instance; po nabytí účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance předává operátor trhu údaje o skutečných množstvích elektřiny dodavateli poslední instance,

c) stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených dodavatelem poslední instance nebo účastníkem trhu s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance a dodaným provozovateli distribuční soustavy do 5 pracovních dnů od data zahájení dodávek dodavatelem poslední instance; takto stanovené hodnoty předává operátorovi trhu do 15 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance.“.

58. V § 31a odst. 1 písm. a) se slova „nebo podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2“ zrušují.

59. V § 32 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

60. V § 32 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

61. V § 32 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 10.

62. V § 32 odst. 6 písmeno a) zní:

a) cenu provozovatele regionální distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV, nebo cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně,“.

63. V § 32 odst. 6 písm. b) se slova „nad 1 kV“ zrušují.

64. V § 32 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Účastník trhu s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10 samoodečtů s výjimkou samoodečtu provedeného k poslednímu dni kalendářního roku. Zašle-li účastník trhu s elektřinou provozovateli distribuční soustavy samoodečty k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do údajů potřebných k vyúčtování plateb podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

65. V § 32 odstavec 10 zní:

(10) Zašle-li účastník trhu s elektřinou před obdržením vyúčtování dodávky elektřiny zahrnující poslední den kalendářního roku provozovateli distribuční soustavy samoodečty provedené k poslednímu dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, se použijí při fakturaci distribuce elektřiny s výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční soustavy provede do jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný nebo mimořádný odečet.“.

66. V § 32 se doplňují odstavce 12, 13 a 14, které znějí:

(12) V případě odečtu spotřeby elektřiny podle § 18 odst. 15 zašle provozovatel distribuční soustavy údaje o spotřebě elektřiny operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.

(13) Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele, nebo kterému je v průběhu kalendářního měsíce zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku změny dodavatele nebo zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance k celkovému počtu dní kalendářního měsíce.

(14) Provozovatel distribuční soustavy účtuje výrobci elektřiny, jehož výrobna je připojena k síti nízkého napětí, ceny za systémové služby, ceny za činnosti operátora trhu a ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny alespoň jednou za rok.“.

67. V § 34 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

68. V § 34 odst. 3 se poslední věta nahrazuje větou „Není-li v případě odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny v požadovaném termínu, informuje provozovatel distribuční soustavy o této skutečnosti dodavatele, který žádal o přerušení dodávek elektřiny, a provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti.“.

69. V § 34 odst. 5 větě první se za slova „z důvodu“ vkládají slova „neoprávněného odběru elektřiny nebo“.

70. V příloze č. 3 odstavci 1 se číslo „50“ nahrazuje číslem „100“.

71. V příloze č. 4a se slovo „koneční“ zrušuje.

72. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Způsob zúčtování regulační energie

(1) Cena za dodanou kladnou regulační energii anebo elektřinu obstaranou ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je

a) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná kladná regulační energie“),

b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna

1. vyšší z cen; nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná,

2. nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná.

(2) Cena za dodanou zápornou regulační energii nebo elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je

a) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná záporná regulační energie“),

b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna

1. nižší z cen; nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované záporné regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná,

2. nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná.

(3) Cena kladné i záporné regulační energie dodané bloky, které měly v dané obchodní hodině aktivovanou pouze sekundární regulaci nebo sdruženou podpůrnou službu z Vltavské kaskády, se stanoví cenovým rozhodnutím Úřadu.

(4) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu odchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena elektřiny podle § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině a uhrazená operátorem trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena elektřiny podle § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové odchylky a uhrazená operátorem trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.

(5) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu protiodchylky jako 0,9násobek zúčtovací ceny odchylky.“

73. V příloze č. 5 odstavec 5 zní:

(5) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu protiodchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie (včetně vyrovnávacího trhu); nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované záporné regulační energie včetně vyrovnávacího trhu; nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.“.

74. Příloha č. 5a zní:

„Příloha č. 5a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny výrobce
Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny výrobce
“.

75. Za přílohu č. 5a se vkládá nová příloha č. 5b, která zní:

„Příloha č. 5b k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

VZOR
Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě
VZOR Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě
“.

76. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

VZOR
Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů
VZOR Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů
“.

77. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a, která zní:

„Příloha č. 6a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Vzor
Rozsah a struktura údajů o odběrových nebo předávacích místech vn a vvn
Vzor Rozsah a struktura údajů o odběrových nebo předávacích místech vn a vvn
“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou bodů 12, 30 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2010, bodu 73, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, a bodů 55 a 56, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru