Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 467/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Částka 148/2009
Platnost od 28.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

467

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


§ 1

(1) Za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 trestního zákoníku se považují

a) chemické látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „látky“),

b) chemické směsi, které obsahují nejméně 7 % látky.

(2) U látek uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení se za množství větší než malé pokládá takové množství jedu, které na základě současných vědeckých poznatků může po jednorázovém nebo opakovaném podání způsobit poškození zdraví.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně spravedlnosti:

JUDr. Kovářová v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 467/2009 Sb.

Chemické látky, které se pro účely trestního zákoníku považují za jedy

Název vysoce toxické chemické látky Číslo
CAS
Číslo
ES
Indexové číslo
Akonitin302-27-2206-121-7614-008-00-2
Akonitin, soli--614-009-00-8
Akrylaldehyd; prop-2-enal; akrolein107-02-8203-453-4605-008-00-3
Aldikarb (ISO); 2-methyl-2-(methylsulfanyl)propanal-O-(N-methylkarbamoyl)oxim116-06-3204-123-2006-017-00-X
Alkylplumbany--082-002-00-1
ANTU (ISO); (1-naftyl)thiomočovina; 1-(1-naftyl) thiomočovina86-88-4201-706-3006-008-00-0
Arsenovodík; arsin; arsan7784-42-1232-066-3033-006-00-7
Atropin; endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát51-55-8200-104-8614-010-00-3
Atropin, soli; endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát, soli--614-011-00-9
Azid sodný26628-22-8247-852-1011-004-00-7
Azinfos-ethyl (ISO); O,O-diethyl-S-[4(3H)- oxo-1,2,3-benzotriazin -3-yl) methyl]-fosforodithioát2642-71-9220-147-6015-056-00-1
Azinfos-methyl (ISO); O,O-dimethyl-S-[ 4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyl]-fosforodithioát86-50-0201-676-1015-039-00-9
Aziridin; ethylenimin151-56-4205-793-9613-001-00-1
Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl) stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol 41083-11-8255-209-1050-019-00-3
[(Benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methylthiokyanát; TCMTB21564-17-0244-445-0613-119-00-3
Beryllium7440-41-7231-150-7004-001-00-7
Beryllium, sloučeniny (s výjimkou křemičitanů beryllnato-hlinitých)--004-002-00-2
2,2'-Bioxiran; 1,2,3,4-diepoxybutan1464-53-5215-979-1603-060-00-1
Bis(2-chlorethyl)ether111-44-4203-870-1603-029-00-2
Bis(chlormethyl)ether; dichlormethylether542-88-1208-832-8603-046-00-5
2,5-Bis(isokyanatomethyl)bicyklo[2.2.1]heptan-411-280-2615-029-00-X
Bis (2,4,6-trinitrofenyl) amin; 2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenylamin; hexyl; dipilaylamin131-73-7205-037-8612-018-00-1
Blasticidin-s; 5-[3-amino-5-(1-methylguanidino)pentanamido]-2-(4-amino-2(1H)-oxopyrimidin-1-yl)-5,6-dihydro-2H-pyran-2-karboxylová kyselina2079-00-7-607-155-00-9
Brodifakum; 3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on56073-10-0259-980-5607-172-00-1
Brom7726-95-6231-778-1035-001-00-5
Bromid boritý10294-33-4233-657-9005-003-00-0
Bromoxynil (ISO); 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril1689-84-5216-882-7608-006-00-0
Bromoxynil (ISO) a jeho soli 608-065-00-2
Brucin; 2,3-dimethoxystrychnidin-10-on357-57-3206-614-7614-006-00-1
Brucin-(R)-1-methylheptyl-hydrogen-ftalát68239-26-9269-439-5614-007-00-7
Brucin-nitrát5786-97-0227-317-9614-007-00-7
Brucin, sloučenina s (S)-(1-methylheptyl)-1,2-benzen-1,2-dikarboxylátem (1:1)68310-42-9269-710-8614-007-00-7
Brucin-sulfát4845-99-2225-432-9614-007-00-7
But-2-enal; krotonaldehyd4170-30-3224-030-0605-009-00-9
(E)-But-2-enal; (E)-krotonaldehyd123-73-9204-647-1605-009-00-9
terc-Butylarsin; terc-butylarsan4262-43-5423-320-6033-007-00-2
λ-cyhalothrin (ISO); lambda-cyhalothrin; směs (1:1) (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát91465-08-6415-130-7607-252-00-6
Cykloheximid;4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion66-81-9200-636-0613-140-00-8
Demefion-0 (ISO); O,O-dimethyl-0-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát682-80-4211-666-9015-116-00-7
Demefion-S (ISO); O,O-dimethyl-S-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát2587-90-8219-971-9015-117-00-2
Demeton;8065-48-3-015-118-00-8
Demeton-O (ISO); O,O-diethyl-O-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát298-03-3206-053-8015-028-00-9
Demeton-S (ISO); O,O-diethyl-S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát126-75-0204-801-8015-029-00-4
Dialifos (ISO); S-(2-chlor-l-ftalimidoethyl)-O,O-diethyl-fosforodithioát10311-84-9233-689-3015-088-00-6
Diazinon333-41-5206-373-8015-040-00-4
Dibutylcín dichlorid683-18-1211-670-0050-022-00-X
Dieldrin (ISO); 1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4,5,8-dimethanonaftalen60-57-1200-484-5602-049-00-9
Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát693-21-0211-745-8603-033-00-4
Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát flegmatizovaný 693-21-0211-745-8603-033-01-1
Diethylhydrargyrium627-44-1211-000-7080-007-00-3
Difacinon (ISO); 2-(difenylacetyl)indan-1,3-dion82-66-6201-434-5606-038-00-X
Difenakum;3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on56073-07-5259-978-4607-157-00-X
6,7-Dihydropyrido[1,2-α:2,1-c]pyryzinediylium dihydroxid94021-76-8301-467-6613-089-00-1
1-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid5836-73-7-616-016-00-1
1,4-Dichlorbut-2-en764-41-0212-121-8602-073-00-X
Dichlorvos (ISO); 2,2-dichlorvinyl-dimethyl-fosfát62-73-7200-547-7015-019-00-X
Dichroman amonný7789-09-5232-143-1024-003-00-1
Dichroman draselný7778-50-9231-906-6024-002-00-6
Dichroman sodný bezvodý10588-01-9234-190-3024-004-00-7
Dichroman sodný, dihydrát7789-12-0234-190-3024-004-01-4
1,3-Diisokyanato-2-methylbenzen91-08-7202-039-0615-006-00-4
1,3-Diisokyanato-4-methylbenzen584-84-9209-544-5615-006-00-4
1,4-Diisokyanato-2-methylbenzen26471-62-5247-722-4615-006-00-4
Dikrotofos (ISO); (Z)-[1-(N,N-dimethylkarbamoyl)prop-1-en-2-yl]-dimethyl-fosfát141-66-2205-494-3015-073-00-4
Dikvat dibromid85-00-7201-579-4613-089-00-1
Dikvat dichlorid4032-26-2223-714-6613-089-00-1
Dimefox (ISO); N,N,N',N'-tetramethylfosfordiamidoylfluorid115-26-4204-076-8015-061-00-9
(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-{N-[(N-butoxykarbonyl-N-methylamino)sulfanyl]-N-methylkarbamát}; furathiokarb65907-30-4265-974-3006-087-00-1
Dimethyl[1,1'-(dimethylsilandiyl)di((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-yl)hafnium137390-08-0422-060-0014-030-00-7
Dimethylhydrargyrium593-74-8209-805-3080-007-00-3
Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát3254-63-5-015-119-00-3
7,7-Dimethyloktanoylchlorid; neodekanoylchlorid40292-82-8254-875-0607-313-00-7
N,N-Dimethylsulfamoychlorid13360-57-1236-412-4016-033-00-9
Dimethyl-sulfát77-78-1201-058-1016-023-00-4
2,4-Dinitroanilin97-02-9202-553-5612-040-00-1
Dinitrobenzen25154-54-5246-673-6609-004-00-2
1,2-Dinitrobenzen528-29-0208-431-8609-004-00-2
1,3 -Dinitrobenzen99-65-0202-776-8609-004-00-2
1,4-Dinitrobenzen100-25-4202-833-7609-004-00-2
4,6-Dinitro-o-kresolát amonný2980-64-5221-037-0609-022-00-0
Dinoterb (ISO); 2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol1420-07-1215-813-8609-030-00-4
Dinoterb (ISO), soli a estery; 2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol, soli a estery--609-031-00-X
Dioxathion (ISO); S,S'-(1,4-dioxan-2,3-diyl) (O,O,O',O-tetraethylbis(fosforodithioát)78-34-2201-107-7015-063-00-X
Dipikrylamin, amonná sůl; amonná sůl dipikrylaminu; amonná sůl hexanitrodifenylaminu; amonná sůl 2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenylaminu2844-92-0220-639-0612-019-00-7
Disulfoton (ISO); O,O-diethyl-S-[2-(ethylsulfanyl) ethyl]-fosforodithioát298-04-4206-054-3015-060-00-3
DNOC; 4,6-dinitro-o-kresol; 2-methyl-4,6-dinitrofenol534-52-1208-601-1609-020-00-X
Endrin (ISO); 1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4,5,8-dimethanonaftalen72-20-8200-775-7602-051-00-X
Endosulfan (ISO); 1,2,3,4,7,7-hexachlorbicyklo [2.2.1]hept-2-en-5,6-dimethanol, cyklický sulfit; 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenedimethyl sulfit115-29-7204-079-4602-052-00-5
Ergokalciferol; vitamin D250-14-6200-014-9603-179-00-9
Ethidinium bromid; 3,8-diamino-1-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid1239-45-8214-984-6612-278-00-6
Ethoprofos (ISO); O-ethyl-S,S-dipropyl-fosforodithioát13194-48-4236-152-1015-107-00-8
Ethyl-bromacetát105-36-2203-290-9607-069-00-1
Ethyl-chlorformiát541-41-3208-778-5607-020-00-4
Ethylen-dinitrát; ethylenglykol-dinitrát; nitroglykol628-96-6211-063-0603-032-00-9
O-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenylfosfonothioát; EPN2104-64-5218-276-8015-036-00-2
S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforodithioát2703-37-9-015-065-00-0
Fenamifos (ISO); ethyl-3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-N-isopropylfosforamidát22224-92-6244-848-1015-123-00-5
Fenbutatinoxid (ISO); 1,1,1,3,3,3-hexakis(2-fenyl-2-methylpropyl)distannoxan13356-08-6236-407-7050-017-00-2
[(3-Fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2,3,3-tetramethylcyklopropan-1-karboxylát; fenpropathrin39515-41-8254-485-0607-239-00-5
[(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát; cyflutrin68359-37-5269-855-7607-253-00-1
[(3 -Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát; β-cyflutrin; beta-cyflutrin68359-37-5269-855-7607-254-00-7
Fensulfothion (ISO); O, O-diethyl-O-[4-(methylsulfinyl)fenyl]-fosforothioát115-90-2204-114-3015-090-00-7
Fentinacetát (ISO); acetoxy(trifenyl)stannan900-95-8212-984-0050-003-00-6
Fentinhydroxid (ISO); trifenyl(hydroxy)stannan76-87-9200-990-6050-004-00-1
Fluenetil (ISO); 2-fluorethyl-(bifenyl-4-yl)acetát4301-50-2-607-078-00-0
Fluor7782-41-4231-954-8009-001-00-0
Fluoracetamid; 2-fluoracetamid640-19-7211-363-1616-002-00-5
Fluorid boritý7637-07-2231-569-5005-001-00-X
Fluorid kademnatý7790-79-6232-222-0048-006-00-2
Fluoroctan sodný62-74-8200-548-2607-169-00-5
Fluoroctová kyselina144-49-0205-631-7607-081-00-7
Fluoroctová kyselina, soli rozpustné ve vodě; fluoroacetáty rozpustné ve vodě--607-082-00-2
Fluorovodík7664-39-3231-634-8009-002-00-6
Fonofos (ISO); O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát944-22-9213-408-0015-091-00-2
Forát (ISO); O,O-diethyl-S-[(ethylsulfanyl)methyl]-fosforodithioát298-02-2206-052-2015-033-00-6
Formetanat (ISO); 3-[(dimethylaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát22259-30-9244-879-0006-031-00-6
Formetanat-hydrochlorid; 3-[(dimethyaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát-hydrochlorid23422-53-9245-656-0006-052-00-0
Fosacetim (ISO); O,O-bis(4-chlorfenyl)-N-acetimidoylfosforamidothioát4104-14-7223-874-7015-092-00-8
Fosfamidon; [2-chlor-2-(dirnethylkarbamoyl)-1-methylvinyl]-dimethyl-fosfát13171-21-6236-116-5015-022-00-6
Fosfid hlinitý20859-73-8244-088-0015-004-00-8
Fosfid hořečnatý12057-74-8235-023-7015-005-00-3
Fosfid vápenatý1305-99-3215-142-0015-003-00-2
Fosfid zinečnatý1314-84-7215-244-5015-006-00-9
Fosfin; fosfan7803-51-2232-260-8015-181-00-1
Fosfolan (ISO); diethyl-N-(1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát947-02-4213-423-2015-111-00-X
Fosfor bílý12185-10-3231-768-7015-001-00-1
Fosthietan (ISO); diethyl-N-(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát21548-32-3244-437-7015-124-00-0
Fysostigmin; 1,3a,8-trimethyl-2,3,3a,8a-tetrahydro-1H,8H-pyrrolo[2,3-b]indol-5-yl-N-methylkarbamát; eserin57-47-6200-332-8614-020-00-8
Fysostigmin, soli; 1,3a,8-trimethyl-2,3,3a,8a-tetrahydro-1H,8H-pyrrolo[2,3-b]indol-5-yl-N-methylkarbamát, soli; eserin, soli--614-021-00-3
Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin13516-27-3236-855-3612-087-00-3
Guazatin (ISO); l,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin108173-90-6-612-087-00-8
Hexachlorcyklopenta-1,3-dien77-47-4201-029-3602-078-00-7
2-Hydroxy-2-methylpropannitril; acetonkyanhydrin; 2-kyanpropan-2-ol75-86-5200-909-4608-004-00-X
Hyoscyamin; ((3S)-endo-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-2-(hydroxymethyl)acetát101-31-5202-933-0614-012-00-4
Hyoscyamin, soli; ((3S)-endo-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-2-(hydroxymethyl)acetát, soli--614-013-00-X
Chlorethanal; chloracetaldehyd107-20-0203-472-8605-025-00-6
2-Chlorethan-1-ol; ethylenchlorhydrin107-07-3203-459-7603-028-00-7
(4-Chlorfenyl) isokyanát104-12-1203-176-9615-044-00-1
Chlorfenvinfos (ISO); [2-chlor-1-(2,4-dichlorfenyl)vinyl]-diethyl-fosfát470-90-6207-432-0015-071-00-3
Chlorid boritý10294-34-5233-658-4005-002-00-5
Chlorid fosforečný10026-13-8233-060-3015-008-00-X
Chlorid fosforitý7719-12-2231-749-3015-007-00-4
Chlorid kademnatý10108-64-2233-296-7048-008-00-3
Chlorid karbonylu; fosgen75-44-5200-870-3006-002-00-8
Chlorid rtuťnatý7487-94-7231-299-8080-010-00-X
O-(5-Chlor-1-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát; isazofos42509-80-8255-863-8015-153-00-9
5-Chlor-6-N-{[(methylkarbamoyl)oxy]imino}bicyklo[2.2.1]heptan-2-karbonitril; triamid15271-41-7-006-065-00-1
Chlormefos (ISO); S-chlormethyl-O,O-diethyl-fosforodithioát24934-91-6246-538-1015-114-00-6
Chlornitroaniliny--610-006-00-0
Chlorofacinon (ISO); 2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion3691-35-8223-003-0606-014-00-9
Chlorthalonil (ISO); tetrachlorisoftalonitril1897-45-6217-588-1608-014-00-4
Chlorthiofos (ISO); O-[2,5-dichlor-4-(methylsulfanyl)fenyl]-O,O-diethyl-fosforothioát21923-23-9244-663-6015-115-00-1
2-Chlor-1,3,5-trinitrobenzen88-88-0201-864-3610-004-00-X
Cholekalciferol; vitamin D367-97-0200-673-2603-180-00-4
Chroman sodný7775-11-3231-889-5024-018-00-3
3,3'-Iminodi(propan-1-amin); dipropylentriamin56-18-8200-261-2612-063-00-7
IPSP (JMAFF); S-[(ethylsulfinyl)metnyl]-O,O-diisopropyl-fosforodithioát5827-05-4-015-128-00-2
Isobenzan (ISO); l,3,4,5,6,7,8,8-oktachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H,3H-isobenzofuran297-78-9206-045-4602-053-00-0
Isodrin;(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaflalen465-73-6207-366-2602-050-00-4
Isolan; (1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl)-dimethylkarbamát119-38-0204-318-2006-009-00-6
[2-(4-(isopropenylfenyl)propan-2-yl]isokyanát2094-99-7402-440-2006-074-00-0
Kadmium (nepyroforické)7440-43-9231-152-8048-002-00-0
Kadmium (pyroforické)7440-43-9231-152-8048-011-00-X
Karbofuran (ISO); 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-methylkarbamát1563-66-2216-353-0006-026-00-9
Karbosulfan (ISO); 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-N-(dibutylamino)sulfanyl-N-methylkarbamát55285-14-8259-565-9006-084-00-5
Kobalt-lithium-nikl-oxid-442-750-5028-058-00-2
Kolchicin; (6R)-N-(1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid64-86-8200-598-5614-005-00-6
Krimidin (ISO); N-(2-chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)dimethylamin535-89-7208-622-6613-004-00-8
Kumafos (ISO); O-(3-chlor-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát56-72-4200-285-3015-038-00-3
Kumatetralyl;4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on5836-29-3227-424-0607-059-00-7
Kyanid kademnatý542-83-6208-829-1048-004-00-1
Kyanid vápenatý592-01-8209-740-0020-002-00-5
Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro-a ferrikyanidů a kyanid-oxidu rtuťnatého)--006-007-00-5
Kyanovodík74-90-8200-821-6006-006-00-X
Kyanovodík...%; kyselina kyanovodíková74-90-8200-821-6006-006-01-7
Kyanthoat (ISO); O,O-diethyl-S-{[N-(1-kyan-1-methylethyl)karbamoyl]methyl}-fosforothioát3734-95-0223-099-4015-070-00-8
Kyselina fluorovodíková......%7664-39-3231-634-8009-003-00-1
Mefosfolan (ISO); diethyl-[N-(4-methyl-2H-1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát]950-10-7213-447-3015-094-00-9
Methamidofos (ISO); O,S-dimethyl-fosforamidothioát10265-92-6233-606-0015-095-00-4
Methidathion (ISO); S-(5-methoxy-2(3H)-oxo-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazol-3-yl)-O,O-dimethyl-fosforodithioát950-37-8213-449-4015-069-00-2
Methomyl (ISO); methyl-[N-(methylkarbamoyloxy)thioacetimidát]16752-77-5240-815-0006-045-00-2
4-Methoxyanilin: p-anisidin104-94-9203-254-2612-112-00-2
Methyl-chlorformiát79-22-1201-187-3607-019-00-9
Methyl-isokyanát624-83-9210-866-3615-001-00-7
Methylen-dithiokyanát6317-18-6228-652-3615-020-00-0
Mevinfos (ISO); methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enoát; 2-(methoxykarbonyl)-1-methylvinyl-dimethyl-fosfát7786-34-7232-095-1015-020-00-5
Mexakarbat (ISO); 4-dimethylamino-3,5-dimethylfenyl-N-methylkarbamát315-18-4206-249-3006-054-00-1
Mipafox (ISO); fluorid kyseliny N,N'-diisopropylfosforodiamidové371-86-8206-742-3015-062-00-4
Monokrotofos (ISO); (E)-N-methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enamid6923-22-4230-042-7015-072-00-9
Nikotin (ISO); 3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin54-11-5200-193-3614-001-00-4
Nikotin, soli; 3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin, soli--614-002-00-X
2-Nitro-p-anisidin; 4-methoxy-2-nitroanilin96-96-8202-547-2612-038-00-0
Nitroglycerin; glycerol-trinitrát55-63-0200-240-8603-034-00-X
N-Nitrosodimethylamin62-75-9200-549-8612-077-00-3
Oxamyl (ISO); {[2-dimethylamino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethiliden]iminyl}-N-methylkarbamát23135-22-0245-445-3006-059-00-9
Oxid arsenitý1327-53-3215-481-4033-003-00-0
Oxid beryllnatý1304-56-9215-133-1004-003-00-8
Oxid dusičitý10102-44-0233-272-6007-002-00-0
Oxid dusičitý, dimer10544-72-6234-126-6007-002-00-0
Oxid chloričitý10049-04-4233-162-8017-026-00-3
Oxid chromový1333-82-0215-607-8024-001-00-0
Oxid kademnatý (nepyroforický)1306-19-0215-146-2048-002-00-0
Oxid osmičelý20816-12-0244-058-7076-001-00-5
Oxydisulfoton (ISO); O,O-diethyl-S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]-fosforothioát2497-07-6219-679-1015-096-00-X
Parakvat-dichlorid; 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridin-1,1-diium-dichlorid1910-42-5217-615-7613-090-00-7
Parakvat-dimethylsulfát; 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridin-1,1'-diium-bis(methyl-sulfát)2074-50-2218-196-3613-090-00-7
Parathion (ISO); O,O-diethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát56-38-2200-271-7015-034-00-1
Parathion-methyl (ISO); O,O-dimethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát298-00-0206-050-1015-035-00-7
Pentachlorfenol87-86-5201-778-6604-002-00-8
Pentachlorfenolát draselný; pentachlorfenol, alkalické soli7778-73-6231-911-3604-003-00-3
Pentachlorfenolát sodný; pentachlorfenol, alkalické soli131-52-2205-025-2604-003-00-3
Pilokarpin; 2-ethyl-3-[(1-methylimidazol-5-yl) methyl]butano-4-lakton92-13-7202-128-4614-016-00-6
Pilokarpin, soli; 2-ethyl-3-[(1-methylimidazol-5-yl) methyl]butano-4-lakton, soli--614-017-00-1
Potasan; O,O-diethyl-0-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-fosforothioát299-45-6-015-076-00-0
Produkt reakce kyseliny glutamové a N-alkyl(C12-C14)propan-1,3-diaminu-403-950-8607-216-00-X
Propano-3-lakton; (β-propiolakton57-57-8200-340-1606-031-00-1
Propylenimin; 2-methylaziridin75-55-8200-878-7613-033-00-6
Prothoát (ISO); O,O-diethyl-(isopropylkarbamoyl)methyl-fosforodithioát2275-18-5218-893-2015-032-00-0
Pyrazoxon; diethyl-(3-methylpyrazol-5-yl)-fosfát108-34-9-015-023-00-1
Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)--080-002-00-6
Rtuť7439-97-6231-106-7080-001-00-0
Rtuť, organické sloučeniny--080-004-00-7
Scillirosid; 6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranosyloxy)-8,14-dihydroxy-5β-bufa-4,20,22-trienolid,507-60-8208-077-4614-027-00-6
Seleničitan sodný10102-18-8233-267-9034-003-00-3
Schradan (ISO); oktamethyldifosforotetramid152-16-9205-801-0015-026-00-8
Síran kademnatý10124-36-4233-331-6048-009-00-9
Síran thallný7446-18-6231-201-3081-003-00-4
Skopolamin; hyoscin; (6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát51-34-3200-090-3614-014-00-5
Skopolamin, soli; (6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát, soli--614-015-00-0
Směs: cis- a trans-4-hydroxy-3-[3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]kumarin; směs: cis- a trans-4-hydroxy-3-[3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on90035-08-8421-960-0607-375-00-5
Strychnin; strychnidin-10-on57-24-9200-319-7614-003-00-5
Strychnin, soli; strychnidin-10-on, soli--614-004-00-0
Sulfan; sirovodík7783-06-4231-977-3016-001-00-4
Sulfotep (ISO); O,O,O,O-tetraethyl-difosforodithioát3689-24-5222-995-2015-027-00-3
TEPP (ISO); tetraethyl-difosfát; tetraethylpyrofosfát107-49-3203-495-3015-025-00-2
Terbufos (ISO); S-(terc-butylsulfanyl)methyl-O,O-diethyl-fosforodithioát13071-79-9235-963-8015-139-00-2
1,1,2,2-Tetrabromethan79-27-6201-191-5602-016-00-9
4,4,5,5-Tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on22432-68-4404-060-2602-075-00-0
1,1,2,2-Tetrachlorethan79-34-5201-197-8602-015-00-3
Tetakarbonyl niklu13463-39-3236-669-2028-001-00-1
Thallium7440-28-0231-138-1081-001-00-3
Thallium, sloučeniny--081-002-00-9
Thiofanox (ISO); 3,3-dimethyl-1-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl) oxim39196-18-4254-346-4006-064-00-6
Tolylfluanid (ISO); N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N',N'-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid731-27-1211-986-9613-116-00-7
Thiokyanatan thalný; thaliumthiokyanát3535-84-0222-571-7615-031-00-0
Thionazin; O,O-diethyl-O-pyrazin-2-yl-fosforodithioát297-97-2206-049-6015-112-00-5
Triamifos (ISO); 2-[bis(dimethylamino)fosforyl]-5-fenyl-2H-1,2,4-triazol-3-amin1031-47-6-015-024-00-7
Triethylstannan, sloučeniny--050-006-00-2
Trichlorid fosforylu10025-87-3233-046-7015-009-00-5
Trichlornitromethan; chlorpikrin76-06-2200-930-9610-001-00-3
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin; cyanurchlorid108-77-0203-614-9613-009-00-5
Trichloronat (ISO); O-ethyl-O-(2,4,5-trichlorfenyl)-ethylfosfonothionát327-98-0206-326-1015-098-00-0
Trimethylstannan, sloučeniny--050-005-00-7
1,3,5-Trinitrobenzen99-35-4202-752-7609-005-00-8
Uran7440-61-1231-170-6092-001-00-8
Uran, sloučeniny--092-002-00-3
Ziram (ISO); zink-N,N-dimethyldithiokarbamát137-30-4205-288-3006-012-00-2
Přesunout nahoru