Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 465/2009 Sb.Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu

Částka 147/2009
Platnost od 23.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.07.2020 (298/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

465

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2009

o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) obsah a rozsah údajů, které jsou poskytovatelé podpory malého rozsahu povinni zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr“),

b) postup zaznamenávání údajů o podporách malého rozsahu do centrálního registru.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) podporou malého rozsahu podpora poskytnutá poskytovatelem veřejné podpory1) na základě přímo použitelných předpisů Evropské unie2),

b) rozhodným obdobím současné a dvě předchozí účetní období3) a pro příjemce, který není účetní jednotkou, současný a dva předchozí kalendářní roky,

c) kurzem přepočtu kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu,

d) identifikací příjemce takové údaje, které jednoznačně určují fyzickou anebo právnickou osobu jakožto příjemce podpory malého rozsahu, a to u

1. fyzické osoby alespoň jméno a příjmení, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresa bydliště nebo místa podnikání,

2. právnické osoby alespoň obchodní jméno, identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo a adresa sídla.

§ 3

Obsah a rozsah údajů

Poskytovatel podpory malého rozsahu zaznamenává do centrálního registru tyto údaje:

a) identifikace příjemce podpory malého rozsahu,

b) vymezení účetního období používaného příjemcem,

c) výše příjemci poskytnuté podpory malého rozsahu určená v Kč nebo EUR zaokrouhlená matematicky na dvě desetinná místa,

d) identifikace oblasti poskytnuté podpory malého rozsahu,

e) datum poskytnutí podpory malého rozsahu,

f) identifikace právního aktu poskytnutí podpory malého rozsahu příjemci určující den poskytnutí podpory,

g) identifikace poskytovatele podpory malého rozsahu,

h) forma poskytnuté podpory malého rozsahu,

i) účel poskytnuté podpory malého rozsahu.

§ 4

Evidence údajů

(1) Údaje stanovené v § 3 se do centrálního registru zaznamenávají způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím elektronického formuláře.

(2) Informace o příjemci podpory malého rozsahu, výši podpory malého rozsahu v rozhodném období a identifikační údaje daného poskytovatele podpory malého rozsahu vkládá do centrálního registru osoba poskytovatele oprávněná k přístupu do centrálního registru.


§ 5

Přechodné ustanovení

V období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 si poskytovatel před vložením dat do centrálního registru vyžádá od příjemce prohlášení v písemné či elektronické podobě o všech podporách malého rozsahu, které příjemce v rozhodném období čerpal.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda:

Ing. Rafaj v. r.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, v platném znění.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Přesunout nahoru