Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 463/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Částka 147/2009
Platnost od 23.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

463

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Úkony, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel, může za podmínek stanovených zákonem provádět též vykonavatel exekutora. Další zaměstnance může exekutor pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.“.

3. V § 3 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 3 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Nestanoví-li zákon jinak, použijí se na rozhodnutí exekutora obdobně ustanovení občanského soudního řádu o usnesení.“.

5. V § 3 odst. 4 se slovo „soudu“ zrušuje.

6. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

7. V § 5 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

8. V § 5 odst. 2 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

9. V § 6 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) V exekučním příkazu uvede exekutor způsob exekuce určený k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budou případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymoženy náklady exekuce a náklady oprávněného.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

10. § 7 včetně nadpisu se zrušuje.

11. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Soud může podle § 76 odst. 1 zákona pověřit doručením písemnosti jen exekutora, který byl jmenován do obvodu okresního soudu, v němž má být doručení provedeno, nebo exekutora, který má sídlo v obci, v níž má být doručení provedeno.“.

12. V § 9 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

13. V § 9 odst. 7 větě prvé se slovo „soudu“ zrušuje.

14. V § 9 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

15. § 10 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠10

Společné ustanovení o doručování

(1) Při doručování se postupuje podle občanského soudního řádu a vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy2). Provádí-li doručení exekutor, má přitom stejná práva a povinnosti, jaké tyto právní předpisy přiznávají a ukládají soudnímu doručovateli; totéž platí, provádí-li se doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek.

(2) Použije-li exekutor k doručení písemnosti provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek, odpovídá za doručení stejně, jako kdyby je provedl sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).

2) § 28a až 28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V § 11 se za slova „Nestanoví-li“ vkládají slova „zákon nebo“.

17. § 13 zní:

㤠13

Povolí-li soud nebo exekutor při provádění exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nebo příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu odklad exekuce a bylo-li peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením exekuce, neprovede peněžní ústav exekuci, dokud mu nebude exekutorem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen, nebo v případě, že soud nebo exekutor povolil odklad exekuce podle § 54 odst. 3 zákona, vyrozumění, že doba odkladu uplynula.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tato vyhláška se použije i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachovány.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Přesunout nahoru