Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 460/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

Částka 146/2009
Platnost od 23.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.01.2014 (441/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

460

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmena j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

k) lesním porostem stromy nebo stromy a keře lesních dřevin v nezastavěném území31), které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,

l) nelesním porostem okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném29) a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.“.

2. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.“.

3. V § 13 odst. 2 ve vysvětlivce k veličině n se slova „v tabulkách č. 1 a 2“ nahrazují slovy „v tabulkách č. 1 až 3“.

4. V § 14 odst. 1 písm. a) ve vysvětlivce CS se za slovo „částí“ vkládá slovo „chovného“.

5. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

(2) Byt nebo nebytový prostor, popřípadě jejich části, které vzniknou nebo se mění jejich velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě10a), se z hlediska oceňování posuzují jako rozestavěné. Jejich cena se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě jejich skutečného stavu se zohledněním projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace, zjistí se podle předpokládaného stavu po jejich dokončení a sníží se o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti. Výše podílů chybějících a nedokončených konstrukcí se zjistí odborným odhadem.

10a) § 17 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.“.

6. V § 22 odst. 1 se za slova „Je-li pronajata“ vkládá slovo „celá“ a slova „jako celek jednomu nebo více nájemcům,“ se zrušují.

7. V § 22 odst. 2 se slova „popřípadě převažující část stavby,“ nahrazují slovy „popřípadě její převažující část, stavbou“, za slovy „č. 2“ se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „podle přílohy č. 3“ se vkládají slova „a je“.

8. V § 22 odst. 5 se za slovy „a výnosového způsobu posuzují vždy“ nahrazuje slovo „jako“ slovy „tak, jakoby šlo o“.

9. V § 23 odstavec 4 zní:

(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo soubor staveb podle odstavců 2 a 3 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno nebo jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, sníží se o 5 % z ceny pozemku, zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 22 odst. 1 až 3. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.“.

10. V § 24 odst. 2 se vzorec „“ nahrazuje vzorcem „“.

11. V § 24 odst. 2 se vzorec „“ nahrazuje vzorcem „“.

12. V § 26 odst. 2 se vzorec „“ nahrazuje vzorcem „“.

13. V § 27 na konci textu odstavce 6 se doplňují slova „ , s výjimkou cenových map v měřítku větším než 1 : 1000 včetně, se samostatným, odděleným oceněním pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených.“.

14. V § 28 odst. 7 úvodní části se zrušují slova „(dále jen „komunikace“), pokud jsou veřejně užívány“ a za slova „a veřejné prostranství25), které není součástí komunikace“ se vkládají slova „(dále jen „komunikace“), jakož i pozemku“.

15. V § 28 odst. 7 písm. b) se slova „ve funkčním celku“ nahrazují slovem „užívané“.

16. V § 28 odst. 8 se číslo „1,00“ nahrazuje číslem „1,15“.

17. V § 28 odst. 12, v § 32 odst. 1 a 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

18. V § 29 odstavec 4 zní:

(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 38 v nezastavěném území31) nebo podle § 41 odst. 2 v zastavěném území29), starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65 a koeficientem Kp z přílohy č. 39.“.

19. V § 29 odst. 5 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 4“.

20. V § 31 odstavec 4 zní:

(4) Cena pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází a s jejich dalšími stavebními součástmi, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20) ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se zjistí jako součin jeho výměry evidované v katastru nemovitostí v m2, ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), koeficientu Ki z přílohy č. 38, koeficientu Kp z přílohy č. 39 a

a) koeficientu 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo

b) koeficientu 0,05 v nezastavěném území.“.

21. V § 31 odst. 5 se za slovy „v § 28 odst. 1 písm. a) až l)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „a koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

22. V § 31 odst. 7 se za slova „přílohy č. 23“ vkládají slova „a koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

23. V § 32 odst. 3 se za slova „přílohy č. 23“ vkládají slova „ , koeficientu Kp z přílohy č. 39“ a v § 32 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „jeho výměry v m2“ vkládají slova „ , koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

24. V § 33 odst. 1 se za slova „soubor staveb s pozemky“ vkládají slova „v jednotném funkčním celku s ním,“ a slova „jednomu nebo více nájemcům“ se zrušují.

25. V § 35 odst. 2 se vzorec „“ nahrazuje vzorcem „“.

26. V § 35 odst. 2 u vysvětlivky symbolu Ha se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“ a slova „ , Kv .... věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp .... koeficient prodejnosti“ se zrušují.

27. V § 35 odst. 8 se za slova „v příloze č. 26, se“ vkládá slovo „základní“ a u vysvětlivky symbolu Ha se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“.

28. V § 35 odst. 8 se vzorec „“ nahrazuje vzorcem „“.

29. V § 35 odst. 8 se slova „ , Kv ... věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ... koeficient prodejnosti“ zrušují.

30. V § 35 odst. 9 se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“ a vzorec „Ha = Au × Ba × Kv × Kp“ se nahrazuje vzorcem „Ha = Au × Ba“.

31. V § 35 odst. 9 se slova „ , Kv ... věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ... koeficient prodejnosti“ zrušují.

32. V § 35 odst. 10 před slovo „cena“ se vkládá slovo „základní“ a vzorec „Ha = Aa × Ba × Kv × Kp“ se nahrazuje vzorcem „Ha = Aa × Ba“.

33. V § 35 odst. 10 se slova „ , Kv ... věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ... koeficient prodejnosti“ zrušují.

34. V § 36 odstavec 4 zní:

(4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 40 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.“.

35. V § 37 se na konci textu odstavce 2 v závorce doplňují slova „Kv = 1 - (u - a) × 0,005“.

36. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39

Nelesní porost

(1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem podle přílohy č. 32.

(2) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 32 tabulkách č. 2 a 3.

(3) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí přiměřeně do příslušných skupin podle přílohy č. 26.

(4) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle přílohy č. 37 a zjistí podle vzorce

CSD = VNP × PSD × CNP × SSBSD × K5 × Kvp × KSv × Kz × Kp,

kde

CSD ... cena skupiny dřevin,

VNP ... výměra nelesního porostu v m2,

PSD ... podíl skupiny dřevin v nelesním porostu,

CNP ... cena nelesního porostu v Kč/m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 32,

SSBSD ... součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 32,

K5 ... polohový koeficient obce z přílohy č. 14,

Kvp ... koeficient vegetační pokryvnosti z přílohy č. 37 tabulky č. 28,

Ksv ... koeficient sadovnického významu z přílohy č. 37 tabulky č. 29,

Kz ... koeficient typu zeleně z přílohy č. 37 tabulky č. 30,

Kp ... koeficient prodejnosti z přílohy č. 39.“.

37. V § 42 odst. 3 se číslo „0,035“ nahrazuje číslem „0,045“.

38. V § 42 odst. 4 se číslo „0,075“ nahrazuje číslem „0,085“.

39. V § 42 odst. 5 se za slova „těchto trvalých porostů,“ vkládá slovo „na pozemcích“ a číslo „0,055“ se nahrazuje číslem „0,065“.

40. V § 44 odstavec 7 zní:

(7) Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s pozemkem druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků Kp tohoto pozemku. Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s více pozemky druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků nejnižší Kp pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.“.

41. V § 44 odst. 11 se věta první nahrazuje větou „Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39, kromě Kp pro stavby oceněné podle § 14, pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a § 32 odst. 3 až 5 a trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 lze snížit nebo zvýšit až o 25 % hodnoty koeficientu v případech důkazně podložených příslušnými podklady, fotodokumentací a mapami, popřípadě jinými archivovanými důkazními materiály.“.

42. § 45 zní:

㤠45

Zjištěná cena nemovitosti se sníží o cenu věcného břemena na ní váznoucího zjištěnou podle § 18 zákona, nejvýše však o 80 % zjištěné ceny nemovitosti.“.

43. V příloze č. 2 tabulka Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru včetně vysvětlivek zní:

Typ Číslo SKP Kód CZ-CC Účel užití budovy Kč/m3 obestavěného prostoru Kč/m2 podlahové 1 plochy
1 2 3 4 5 6
A 46.21.18.1..1 1264 budovy pro zdravotnictví 2 740,-  
B 46.21.14.6..1 1272 budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2 830,-  
46.21.19.9..1 1274 budovy nebytové ostatní
C 46.21.17.1..1 1263 školy, university a budovy pro výzkum 2 538,-  
D 46.21.16.3..1 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2 611,-  
E 46.21.63.1..1 1265 budovy pro sport 2 579,-  
F 46.21.14.3..1 122 budovy pro administrativu 2 807,-  
123 budovy pro služby
G 46.21.19.1..1 121 budovy hotelů 2 710,-  
113012 budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
H 46.21.14.2..1 123 budovy pro obchod (společné stravování) 2 669,-  
I 46.21.18.2..1 113011 budovy bytové ostatní (sociální péče) 2 239,-  
J 46.21.12.1..1 112 domy vícebytové (typové) 1 950,-  
K 46.21.12.2..1 112 domy vícebytové (netypové) 2 150,-  
L 46.21.13.1..1 125111 budovy pro průmysl 2 786,-  
M 46.21.51.2.1 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren ,díla energetická výrobní ) 3 076,-  
N 46.21.13.3.1 125113 vodní hospodářství 3 247,-  
O 46.21.15.2.1 12711 budovy pro zemědělství rostlinná produkce 2 695,-  
12713 budovy pro zemědělství živočišná produkce
P 46.21.14.4.1 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2 560,-  
R 46.21.14.5.1 1242 garáže 2 460,-  
46.21.14.2.1 123 (oprava, údržba)
S 46.21.13.2.1 1252 skladování a manipulace 2 231,-  
Z 46.21.15.3.1 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) 2 115,-  
J   byty v domech vícebytových typových  8 020,-
Kbyty v domech vícebytových netypových  9 630,-
   byty v budovách, kromě budov typu J, K - (cena dle druhu 1 budovy, si. 5 x koef. 3,56)
   nebytové prostory ve všech typech budov - (cena dle druhu budovy, si. 5 x 1 koef. 3,4)
J   nebytové prostory v domech vícebytových typových -garážová stání*  4210,-
K   nebytové prostory v domech vícebytových netypových -garážová stání*  5050,-

* v hromadných garážích

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu

3. CZ-CC - klasifikace stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).

4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.“.

44. V příloze č. 3 tabulka „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ včetně vysvětlivek zní:

Typ Číslo SKP Kód cz-cc Účel užití haly Kč/m3 obestavěného prostoru Kč/m2 podlahové plochy
1 2 3 4 5 6
A 46.21.16.3..2 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2 055,-  
B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-  
C 46.21.14.2..2 123 budovy pro obchod (společné stravování) 1 996,-  
D 46.21.19.9..2 1273 1274 ostatní jinde neuvedené (kulturní, nebo historické památky, ostatní občanská výstavba) 2 379,-  
E 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl bez jeřábových drah 1 620,-  
F 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl s jeřábovými drahami 1 731,-  
G 46.21.51.2..2 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) 2311,-  
H 46.21.14.4..2 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2 348,-  
I 46.21.14.5..2 1242 garáže 2 124,-  
46.21.14.2.2 123 (oprava, údržba)
J 46.21.13.2..2 1252 skladování a manipulace 1 599,-  
K 46.21.15.3..2 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) 1 468,-  
L 46.21.15.2..2 12713 budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 1 930,-  
M 46.21.13.3..2 125113 vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod) 2 424,-  
   byty a nebytové prostory ve všech typech hal - cena ze sl. 5 x 3,8

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.“.

45. V příloze č. 5 v tabulce č. 12 „Vodovody trubní“ se řádek nad tabulkou s textem „CZ-CC 2212, 2222 SKP 46.21.32.1“ nahrazuje řádky nad tabulkou s textem „CZ-CC 2212 - dálková vedení,“ a „2222 - místní vedení SKP 46.21.32.1“.

46. V příloze č. 6 v tabulce „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ v části I. „Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru“ se za slova „CZ-CC 111“ vkládají slova „a 112“.

47. V příloze č. 13 se symbol „CSR“ nahrazuje symbolem „CS“, symbol „KR*“ nahrazuje symbolem „KR*“ a v poslední větě se slovo „normace“ v závorce zrušuje.

48. V příloze č. 15 v bodě 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

f) stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem).“.

49. V příloze č. 15 v bodě 8 písm. b) v řádku „Ki ... koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 35“ se číslo „35“ nahrazuje číslem „38“.

50. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel Základní cena (v Kč) za 1 m3 obest. prostoru
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1 8 0891
PRAHA 2 5 778
PRAHA 3 6 049
PRAHA 4 4 091
PRAHA 5 4 259
PRAHA 6 8 115
PRAHA 7 6 039
PRAHA 8 4 446
PRAHA 9 3 250
PRAHA 10 3 872
PRAHA 11 3818
PRAHA 12 4 107
PRAHA 13 3 606
PRAHA 14 4 579
PRAHA 15 3 028
PRAHA 16 3 271
PRAHA 17 3 374
PRAHA 18 3 807
PRAHA 19 3 849
PRAHA 20 4 553
PRAHA 21 4 602
PRAHA 22 3 470
PRAHA 23 2 660
PRAHA 24 3 596
PRAHA 25 3 166
PRAHA 26 2 865
PRAHA 27 2 678
PRAHA 28 2 930
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 623
10 001-50 000 2611
2 001-10 000 2 598
do 2 000 obyvatel 2 938
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 633
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 202
10 001-50 000 2 537
2 001-10 000 1 785
|do 2 000 obyvatel 1 683
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 462
10 001-50 000 1 915
2 001-10 000 1 722
do 2 000 obyvatel 1 868
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 012
10 001-50 000 1 890
2 001-10 000 1 864
do 2 000 obyvatel 1 718
VYSOČINA KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 000
10 001-50 000 2 171
2 001-10 000 1 751
do 2 000 obyvatel 1 473
BRNO
BRNO 1 3 406
BRNO 2 3 827
BRNO 3 3 871
BRNO 4 3 768
BRNO 5 4 020
BRNO 6 3 381
BRNO 7 3 813
BRNO 8 3 130
|BRNO 9 2 830
JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
nad 10 000 obyvatel 2 339
2 001-10 000 1 975
do 2 000 obyvatel 1 930
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 3 082
1 10 001-50 000 2 350
2 001 10 000 1 732
do 2 000 obyvatel 1 660
nad 50 000 obyvatel 2 566
10 001 50 000 2 045
2 001-10 000 1 741
do 2 000 obyvatel 1 717
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 986
10 001-50 000 1 935
2 001-10 000 1 384
do 2 000 obyvatel 1 690
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 1 824
10 001-50 000 1 715
2 001-10 000 1 817
do 2 000 obyvatel 1 550
10 001-50 000 2 683
2 001-10 000 1 823
do 2 000 obyvatel 1 443
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 877
10 001-50 000 2 288
2 001-10 000 2 020
do 2 000 obyvatel 1 758
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 1 997
10 001-50 000 1 819
2 001-10 000 1 666
do 2 000 obyvatel 1 600
 
“.

51. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení garáží“ se znak č. 4 Podlažnost zrušuje. Dosavadní znaky č. „5, 6, 7“ se označují jako znaky č. „4, 5, 6“.

52. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení garáží“ ve znaku č. 6 Stavebně-technický stav, ve sloupci Hodnota Vi se číslo „0,45“ nahrazuje číslem „0,40“ a v posledním řádku tabulky ve vzorci se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „6“.

53. V příloze č. 18 vysvětlivky pod tabulkou č. 2 znějí:

„ * Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně 0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Přičemž platí, že je-li stavba:

- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

54. Příloha č. 18a zní:

„Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

TRH S NEMOVITOSTMI

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Ti
1Situace na dílčím
(segmentu) trhu
s nemovitostmi
I.Poptávka výrazně nižší než nabídka-0,10
II.Poptávka nižší než nabídka-0,05
III.Nabídka odpovídá poptávce0,00
IV.Poptávka je vyšší než nabídka0,05
V.Poptávka je výrazně vyšší než nabídka0,10
2Vlastnictví
nemovitostí
I.Stavba na cizím pozemku-0,05
II.Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví)0,00
3Vliv právních vztahů na
prodejnost (např.
prodej podílu, pronájem)
I.*Negativní-0,01 až -0,05
II.Bez vlivu0,00
III.*Pozitivní0,01 až 0,05
Index trhu:      vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

POLOHA NEMOVITOSTI

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

I. Pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám

Tabulka č. 2
Znak Kvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Pi
1Poloha v obciI.Mimo souvisle zastavěné území obce-0,10
II.Na okraji souvisle zastav. území obce-0,05
III.V souvisle zastavěné části obce0
IV.V souvisle zastavěné části obce poblíž centra obce0,10
V.Centrum obce0,20
2Dopravní
dostupnost
I.Nejbližší zastávka hromadné dopravy ve vzdálenosti nad 300 m-0,03
II.Nejbližší zastávka hromadné dopravy do 300 m včetně0
3Obyvatelstvo
v okolí
I.*Konfliktní skupiny obyvatel-0,01až -0,20
II.Bezproblémové okolí0
4Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,11až -0,20
II.*Negativní změny-0,01až -0,10
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01až 0,10
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,11až 0,20
5Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro garáže:     vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

II. Pro stavby určené pro rodinnou rekreaci

Tabulka č. 3
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Pi
1Životní prostředí a
atraktivita oblasti
I.Nevhodná k rekreaci - v okolí zdroje vysoké hlučnosti, prašnosti-0,10
II.Méně vhodná k rekreaci - v okolí zdroj hlučnosti nebo prašnosti-0,05
III.Vhodná k rekreaci0
IV.Oblíbené rekreační oblasti0,15
V.Nemovitost v městech uvedených v příloze č. 39 a městech nad 50.000
obyvatel nebo ve vzdálenosti do 20 km od nich, kromě okresů
Praha-západ a Praha-východ
0,20
VI.Vyhledávané rekreační oblasti (např. horská střediska a lázeňská místa
typ A dle tab. 2 přílohy č. 14), okres Praha-západ a
Praha-východ
0,25
2Přírodní lokalitaI.Les i vodní plocha je ve vzdálenosti nad 2000 m-0,10
II.Les nebo vodní plocha je ve vzdálenosti do 2000 m včetně-0,05
III.Les nebo vodní plocha je v místě (docházková vzdálenost)0
IV.Les i vodní plocha v místě0,05
V.Význačná přírodní lokalita, nebo horská oblast0,15
3Poloha v zástavběI.Nevýhodná poloha, negativní prvky v okolí-0,02
II.Bez vlivu, samoty0
III.Výhodná poloha0,02
4Dopravní
dostupnost
I.Bez možnosti příjezdu dvoustopých vozidel k hranici pozemku (více jak
300 m) nebo pouze přívoz
-0,03
II.Problematický příjezd k hranici pozemku-0,01
III.Bezproblémový příjezd k hranici pozemku0
5Hromadná dopravaI.Špatná dostupnost-0,02
II.Dobrá dostupnost0
III.Výborná dostupnost (v dosahu MHD aj.)0,02
6Parkovací možnostiI.Špatné-0,02
II.Dobré0
III.Garáž, přístřešek0,02
7Obchod a služby
v okolí
I.Žádné-0,05
II.Obchod nebo služby0
III.*Obchody a služby (lékař)0,01 až 0,10
8SportovištěI.Žádné0
II.*V místě - přístupné veřejnostiaž 0,10
9Obyvatelstvo
v okolí
I.*Konfliktní skupiny-0,01 až -0,20
II.Bezproblémové okolí0
10Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,1 laž -0,15
II.*Negativní změny-0,01až -0,10
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,10
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,11 až 0,15
11Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby pro rodinnou rekreaci:     vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

III. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do 2000 obyvatel včetně, kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ.

Tabulka č. 4
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Pi
1Význam obce
z hlediska zeměpisného,
kulturního nebo
hospodářského
I.Bez většího významu0
II.Vyhledávané (např. lázeňská místa typ B, předměstí měst)0,01 až 0,05
III.Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, vyhledávaná horská střediska,
předměstí velkých měst)
0,06 až 0,10
2Poloha nemovitosti
v obci
I.Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha)-0,01
II.Okrajová území obce0
III.Centrální území obce0,01
3Okolní zástavba a
životní prostředí
v okolí nemovitosti
I.S negativními vlivy na okolí, (např. výrobní objekty, sousedství
dálnic, železnic, skládek, lomů, objektů zeměděl. výroby)
-0,05
II.Objekty pro bydlení0
III.Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality0,05
4Obchod, služby,
kultura v obci**
I.Žádný obchod-0,03
II.Pouze obchod se základním sortimentem0
III.Více obchodů nebo služeb, pohostinské a kulturní zařízení0,03
5Školství a sport
v obci**
I.Žádná základní škola-0,03
II.Základní škola0
III.Základní škola a sportovní zařízení0,03
6Zdravotní zařízení
v obci**
I.Žádné zdravotnické zařízení-0,03
II.Pouze ordinace praktického lékaře0
III.Ordinace praktického a odborného lékaře a další zařízení0, 03
7Veřejná dopravaI.Žádná zastávka hromad. dopravy nebo ve vzdálenosti více jak 1000 m-0,04
II.Omezené dopravní spojení0
III.Dobré dopravní spojení (v dosahu příměstských linek vel. měst)0,04
8ObyvatelstvoI.*Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných
domech (RD) nebo v okolí
-0,01 až -0,40
II.Bezproblémové okolí0
9Nezaměstnanost
v obci a okolí
I.Vyšší než je průměr v kraji-0,06
II.Průměrná nezaměstnanost0
III.Nižší než je průměr v kraji0,06
10Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,06 až -0,10
II.*Negativní změny-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,05
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,06 až 0,10
11Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení:     vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

**Nachází-li se nemovitost v části obce, jejíž souvislé zastavěné území je odděleno od ostatních souvislých zastavěných území obce, a je-li nejkratší dopravní vzdálenost od jeho hranice k hranici souvislých území ostatních částí obce větší než 1500 m, pak se začlenění do kvalitativního pásma znaku provede podle charakteristik této části obce.

IV. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce s více jak 2 000 obyvateli kromě všech obcí v okresech Praha-východ, Praha-západ a kromě vyjmenovaných měst v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a

Tabulka č. 5
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Pi
1Význam obce
z hlediska zeměpisného,
kulturního nebo
hospodářského
I.Bez většího významu0
II.Vyhledávané (např. lázeňská místa typ B, předměstí měst, aj.)0,01 až 0,03
III.Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, výhled. horská střediska,
předměstí velkých měst, aj.)
0,03 až 0,06
2Úřady v obciI.Obecní úřad0
II.Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem, banka nebo
policie nebo pošta
0,02
IIIKompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, pošta
banka, policie, soud, pojišťovna, apod.
0,04
3Poloha nemovitosti
V obci
I.Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha)-0,03
II.Okrajová území obce-0,01
III.Vnitřní území obce0
IV.Centrum obce0,02
4Okolní zástavba a
životní prostředí
v okolí nemovitosti
I.Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, (např.
sousedství dálnic,železnic, skládek, lomů, objektů zeměděl. výroby)
-0,07
II.Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na
okolí, sousedství silnic s vysokým provozem
-0,03
III.Převažující objekty pro bydlení0
IV.Objekty pro bydlení bez významnější okolní zeleně0,03
V.Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality0,05
5Obchod, služby,
kultura v okolí nemovitosti
I.Žádný obchod nebo pouze se základními potravinami-0,03
II.Základní síť obchodů a služeb, pohostinské a popřípadě kulturní
zařízení
0
III.Kompletní síť obchodů a služeb, pohostinské a kulturní zařízení0,05
6Školství a sport
v okolí nemovitosti
I.Žádná základní škola ani sportovní zařízení-0,04
II.Základní škola nebo sportovní zařízení, přírodní sportoviště0
III.Základní škola a sportovní zařízení0,04
7Zdravotnické zařízení
v okolí nemovitosti
I.Žádné zdravotnické zařízení-0,05
II.Omezená dostupnost zdravotnické péče0
III.Dobrá dostupnost zdravotnické péče0,05
8Veřejná dopravaI.Žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti nad 1000 m.-0,05
II.Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s maximálně čtyřmi
pravidelnými denními spoji
-0,03
III.Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak čtyřmi
pravidelnými denními spoji
0
IV.Zastávka hromadné dopravy do 500 m0,03
V.Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské linky měst)0,05
9ObyvatelstvoI.*Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo v okolí nemovitosti-0,01 až -0,40
II.Bezproblémové okolí0
10Nezaměstnanost
v obci a okolí
I.Vyšší než je průměr v kraji-0,04
II.Odpovídá průměru v kraji0
III.Nižší než je průměr v kraji0,04
11Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,06 až -0,10
II.*Negativní změny-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,05
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,06 až 0,10
12Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až-0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení:    vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

V. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ

Tabulka č. 6
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Pi
1Poloha nemovitosti
v obci
I.Samoty, mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha)-0,06
II.Okrajová území obce - oddělené části obce-0,03
III.Souvisle zastavěné území obce0
2Význam lokality v obci, oblasti, okresua)I.*Nepreferovanáaž -0,08
II.Bez vlivu0
III.*Preferovanáaž 0,10
3Okolní zástavba a
životní prostředí
v okolí nemovitosti
I.Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, sousedství
dálnic, silnic s kamionovou a nákladní dopravou železnic, letiště,
skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd.
-0,07
II.Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na
okolí, frekventované silnice
-0,03
III.Převažující objekty pro bydlení0
IV.Objekty pro bydlení bez zázemí parků0,03
V.Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality0,05
4Dopravní spojeníb)I.Špatná dostupnost centra obce, špatné dopravní spojení-0,02
II.Dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení0
III.Výborná dostupnost centra obce, centrum obce, výborné dopravní
spojení
0,2
5Parkovací možnosti
v okolí nemovitosti
I.Špatné-0,02
II.Omezené0
III.Výborné, privátní parkování0,02
6ObyvatelstvoI.*Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných
domech (RD) nebo v okolí
-0,01 až -0,40
II.Bezproblémové okolí0
7Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,06 až -0,10
II.*Negativní změny-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,05
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,06 až 0,10
8Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení:    vzorec 

a) Posuzuje se ve vztahu k uvedené základní ceně.

b) Pro obce v okresu Praha-východ a Praha-západ se hodnotí dopravní dostupnost Prahy

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

Pokud nemovitost v hodnoceném znaku nesplňuje všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

55. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu

Tabulka č. 1
Kraj v členění na
vyjmenované obce a velikostní
kategorie obcí podle počtu
obyvatel a oblastí
Základ.
cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 192 480
Praha 260 443
Praha 348 093
Praha 441 380
Praha 544 127
Praha 655 345
Praha 746 747
Praha 840 937
Praha 943 646
Praha 1043 146
Praha 1138 212
Praha 1240 246
Praha 1330 084
Praha 1433 576
Praha 1534 721
Praha 1633 832
Praha 1731 520
Praha 1836 833
Praha 1943 407
Praha 2044 060
Praha 2140 365
Praha 2232 971
Praha 2329 315
Praha 2431 784
Praha 2530 944
Praha 2637 776
Praha 2729 352
Praha 2826 124
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov23 456
Beroun28 504
Kladno27 811
Kolín21 865
Kutná Hora18 885
Mělník22 329
Mladá Boleslav24 171
Nymburk22 269
Poděbrady24 821
Praha - východ*29 015
Praha - západ*36 946
Příbram19 989
Rakovník21 256
10 001-50 00022 157
2 001-10 00019 872
do 2 000 obyvatel15 333
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice22 813
Český Krumlov15 887
Jindřichův Hradec15 842
Písek18 463
Prachatice16 029
Strakonice17 200
Tábor18 256
2 001-10 00013 253
do 2 000 obyvatel13 218
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 123 516
Plzeň 222 453
Plzeň 321 669
Domažlice13 727
Klatovy16 761
Rokycany20 209
Tachov14 671
10 001-50 00017 488
2 001-10 00015 145
do 2 000 obyvatel13 360
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 138 338
Karlovy Vary 222 713
Karlovy Vary 322 939
Karlovy Vary 425 561
Cheb14 335
Františkovy lázně14 715
Mariánské lázně21 433
Sokolov14 641
10 001-50 00016 608
2 001-10 00013 354
do 2 000 obyvatel11 205
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín13 722
Chomutov11 484
Litoměřice16 775
Louny13 391
Most13 566
Teplice15 364
Ústí nad Labem13 396
10 001-50 00014 660
2 001-10 00013 479
do 2 000 obyvatel10 457
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa12 965
Jablonec nad Nisou17 755
Liberec22 874
Semily10 257
10 001-50 00016 489
2 001-10 00021 037
do 2 000 obyvatel22 014
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové25 139
Jičín21 997
Náchod17 269
Rychnov nad Kn.19 246
Trutnov18 158
10 001-50 00018 774
2 001-10 00015 176
do 2 000 obyvatel14 729
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim19 792
Pardubice24 196
Svitavy16 223
Ústí nad Orlicí13 914
10 001-50 00017 890
2 001-10 00016 906
do 2 000 obyvatel12 861
VYSOČINA KRAJ
Havlíčkův Brod18 422
Jihlava21 471
Pelhřimov17 808
Třebíč14 485
Žďár nad Sázavou19 441
10 001-50 00016 956
2 001-10 00012 802
do 2 000 obyvatel9 148
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 139 589
Brno 236 766
Brno 334 155
Brno 431 210
Brno 533 307
Brno 631 983
Brno 731 682
Brno 839 209
Brno 932 387
Blansko19 487
Břeclav18 590
Hodonín16 988
Vyškov16 354
Znojmo19 312
10 001-50 00019 632
2 001-10 00019 680
do 2 000 obyvatel16 225
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník14 854
Olomouc25 346
Prostějov18 809
Přerov17 016
Šumperk18 395
10 001-50 00018 511
2 001-10 00014 531
do 2 000 obyvatel13 872
ZLÍNSKÝ kraj
Kroměříž19 521
Luhačovice22 265
Uherské Hradiště20 556
Vsetín17 214
Zlín24 196
10 001-50 00020 694
2 001-10 00018 303
do 2 000 obyvatel13 801
MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Ostrava 120 366
Ostrava 220 731
Ostrava 319 200
Ostrava 417 087
Ostrava 521 647
Ostrava 618 526
Ostrava 717 268
Ostrava 819 068
Ostrava 921 510
Ostrava 1018 148
Ostrava 1116 441
Ostrava 1216 092
Bruntál14 929
Frýdek-Místek19 942
Havířov19 662
Karviná16 292
Nový Jičín16 899
Opava18 745
10 001-50 00015 700
2 001-10 00014 047
do 2 000 obyvatel13 241

* Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

Konstrukce a vybavení bytů

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Vi
1Typ stavbyI.Budova dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty-0,10
II.Budova panelová, nezateplená-0,05
III.Budova panelová, zateplená0
IV.Budova zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná0,10
2Společné části
domu
I.Žádné z dále uvedených-0,01
II.Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad0
III.Komerční plochy, sauna nebo fitnes0,02
IV.Garážové stání0,10
V.Bazén0,15
3Příslušenství domuI.Příslušenství snižující cenu bytu-0,05
II.Bez dopadu na cenu bytu0
III.Příslušenství zvyšující cenu bytu (např.venkovní parkovací stání,..)0,10
4Umístění bytu
v domě
I.1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu-0,05
II.Ostatní podlaží nevyjmenované0
III.2.- 4. NP s výtahem0,05
5Orientace obyt.
místností ke
světovým stranám
I.Okna jen na sever nebo bez výhledu-0,01
II.Ostatní světové strany - částečný výhled0
III.Ostatní světové strany - s výhledem0,03
6Základní
příslušenství bytua)
I.Bez vlastního příslušenství-0,15
II.Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro-0,10
III.Příslušenství úplné - standardní provedení0
IV.Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo
standardní provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem
0,05
V.Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany, masážní sprchové panely
apod.) nebo více základních příslušenství
0,10
7Další vybavení
bytu a prostory
užívané spolu s
bytem
I.Standardní vybavení, bez dalších prostor-0,03
II.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje-0,01
III.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep)0
IV.Nadstandardní vybavení (např.krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada0,04
V.Nadstandardní vybavení (např. sauna, centrální vysavač, elektr. zabezpeč.
zařízení, klimatizace, bazén), terasa nebo zimní zahrada
0,05 až 0,10
8Vytápění bytuI.Lokální na tuhá paliva-0,10
II.Lokální na elektřinu nebo plyn-0,02
III.Dálkové, ústřední, etážové0
IV.Podlahové topení obytných místností0,07
V.Podlahové nebo velkoplošné stěnové vytápění apod.0,10
9Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,10
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,10
10Stavebně- technický
stav
I.Byt ve výborném stavu1,25*
II.Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Byt ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Byt ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce)0,40*
Index konstrukce a vybavení:    vzorec

a) Základním příslušenstvím bytu se pro účely oceňování rozumí koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod. * Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně 0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Přičemž platí, že jde-li o stavbu , popřípadě byt:

- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1. ** Stavebně technický stav se hodnotí obdobně jako v případě koeficientu K4 v ustanovení § 13 odst. 2

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

56. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1
Kraj/(obec)
(oblast katastrálních
území)
počet obyvatel
Základní cena (v Kč)
za 1m3 obestavěného prostoru
rekreační chaty a
zahrádkářské chaty
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1-
PRAHA 2-
PRAHA 3-
PRAHA 45 260
PRAHA 53 496
PRAHA 63 344
PRAHA 74 943
PRAHA 83 832
PRAHA 94 452
PRAHA 103 118
PRAHA 114 242
PRAHA 125 616
PRAHA 134 156
PRAHA 143 172
PRAHA 153 557
PRAHA 163 589
PRAHA 174 010
PRAHA 185 018
PRAHA 193 080
PRAHA 203 341
PRAHA 214 012
PRAHA 223 192
PRAHA 232 921
PRAHA 243 870
PRAHA 253 492
PRAHA 263 250
PRAHA 272 832
PRAHA 282 988
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 282
10 001 -50 0002 614
2 001 - 10 0003 928
do 2 000 obyvatel4 997
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2413
10 001 -50 0002 326
2 001 - 10 0003 002
do 2 000 obyvatel3 378
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 857
10 001 -50 0002 350
2 001 - 10 0002 855
do 2 000 obyvatel3 001
Karlovarský kraj
nad 50 000 obyvatel2 370
10 001 -50 0002 831
2 001 - 10 0002 166
do 2 000 obyvatel2 677
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 910
10 001 -50 0001 886
2 001 - 10 0002 070
do 2 000 obyvatel2 500
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 589
10 001-50 0002 833
2 001 - 10 0002 006
do 2 000 obyvatel3 444
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 784
10 001-50 0002 409
2 001 - 10 0002 401
do 2 000 obyvatel3 225
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 905
10 001-50 0001 854
2 001 - 10 0002 375
do 2 000 obyvatel2 829
VYSOČINA KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 886
10 001-50 0001 925
2 001 - 10 0001 924
do 2 000 obyvatel2 955
BRNO
BRNO 1-
BRNO 22 345
BRNO 33 195
BRNO 43 294
BRNO 52 122
BRNO 62 930
BRNO 72 674
BRNO 83 299
BRNO 93 550
JIHOMORAVSKÝ KRAJ -(KROMĚ BRNA)
nad 10 0002 005
2 001 - 10 0002 501
do 2 000 obyvatel2 899
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 343
10 001-50 0002 086
2 001 - 10 0002 337
do 2 000 obyvatel2513
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 643
10 001-50 0002 155
2 001 - 10 0002 407
do 2 000 obyvatel2 763
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 292
10 001-50 0002 243
2 001 - 10 0002 855
do 2 000 obyvatel3 073

Konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Vi
1Druh stavbyI.Zahrádkářská chata0,02
II.Rekreační chata0
2Svislé konstrukcea)I.Dřevěné jednostranně obíjené-0,05
II.Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30 cm včetně-0,03
III.Montované na bázi dřevní hmoty0
IV.Dřevěné srubové0,02
V.Zděné tl. více jak 30 cm0,05
3Střešní konstrukceI.Krov neumožňující zřízení podkroví-0,01
II.Plochá střecha nebo krov umožňující zřízení podkroví (nevyužito)0
III.Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby0,03
4Napojení stavby na sítěI.Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el. energie-0,06
II.Elektr. proud, voda, žumpa (septik)0
III.Elektr. proud, napojení na veřejný vodovod a kanalizaci nebo domovní
čistírna odpadních vod, zemní plyn (PB stanice aj.)
0,06
5VybaveníI.Bez zákl. příslušenství-0,10
II.Pouze WC suché nebo i mino stavbu-0,06
III.WC ve stavbě0
IV.WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový kout0,10
V.WC, koupelna, popřípadě jich více nebo další vybavení (např. zimní
zahrady, vnitřní bazén atd.),
0,15
6 Vytápění stavbyI.Bez vytápění-0,06
II.Lokální vytápění0
III.ústřední (centrální) vytápění na pevná paliva0,05
IV.Ostatní druhy vytápění0,10
7Příslušenství stavby
(venkovní úpravy a
vedlejší stavby do
celkové ZP 25 m2
včetně)
I.Snižující hodnotu stavby-0,08
II.Bez příslušenství-0,04
III.Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty0
IV.Příslušenství zvyšující cenu chaty (např. venkovní gril, pergoly apod.)0,04
V.Příslušenství výrazně zvyšující cenu stavby (např. sauna)0,08 až 0,20
8Výměra pozemků
užívané se stavbou
I.Pouze zastavěný stavbou-0,05
II.Do 400 m20
III.Nad 400 m0,03
9Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,06 až -0,15
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,15
10Stavebně- technický
stav
I.Stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších
stavebních úprav)
0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších
stavebních úprav)
0,65*
V.Stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí
dlouhodobé životnosti)
0,40*
Index konstrukce a vybavení:     vzorec 

a) Začlenění se provede podle převažujícího provedení svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji určit, pak se začlení do vyššího kvalitativního pásma.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně1,0
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně 0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Přičemž platí, že je-li stavba:

- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

57. V příloze č. 20a tabulka č. 1 zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1
Kraj v členění na
vyjmenované obce a velikostní
kategorie obcí podle počtu
obyvatel a oblastí
Základ.
cena (Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1-
Praha 2-
Praha 39 858
Praha 49 022
Praha 58 383
Praha 613 342
Praha 710 300
Praha 86 245
Praha 95 629
Praha 104 991
Praha 117 992
Praha 125 640
Praha 136 991
Praha 145 786
Praha 155 969
Praha 165 838
Praha 175 913
Praha 186 804
Praha 196 886
Praha 209 941
Praha 217 972
Praha 227 058
Praha 236 473
Praha 246 283
Praha 255 685
Praha 265 474
Praha 274 891
Praha 288 146
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov3 625
Beroun6 841
Kladno3 785
Kolín2 879
Kutná Hora3 570
Mělník4 145
Mladá Boleslav4 157
Nymburk2 945
Poděbrady4 299
Praha - východ*6 283
Praha - západ*7 634
Příbram3 207
Rakovník3 908
10 001-50 0003 859
2 001-10 0004 447
do 2 000 obyvatel4 480
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice3 819
Český Krumlov4 435
Jindřichův Hradec3 910
Písek3 321
Prachatice2 949
Strakonice2 953
Tábor3 173
2 001-10 0003 333
do 2 000 obyvatel3 168
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 14 980
Plzeň 23 832
Plzeň 34 693
Domažlice3 007
Klatovy2 819
Rokycany3 568
Tachov2 512
10 001-50 0002 858
2 001-10 0003 467
do 2 000 obyvatel2 993
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 16 583
Karlovy Vary 24 924
Karlovy Vary 34 548
Karlovy Vary 44 252
Cheb2 718
Františkovy lázně3 398
Mariánské lázně3 135
Sokolov3 598
10 001-50 0002 746
2 001-10 0002 922
do 2 000 obyvatel2 906
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín2 864
Chomutov3 019
Litoměřice3 226
Louny2 482
Most3 751
Teplice3 507
Ústí nad Labem3 224
10 001-50 0002 759
2 001-10 0003 080
do 2 000 obyvatel2 994
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa3 075
Jablonec nad Nisou3 504
Liberec3 966
Semily2 926
10 001-50 0003 585
2 001-10 0003 457
do 2 000 obyvatel3 440
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové4 507
Jičín3 529
Náchod2 308
Rychnov nad Kn.2 354
Trutnov2 633
10 001-50 0002 993
2 001-10 0003 012
do 2 000 obyvatel3 386
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim3 291
Pardubice3 620
Svitavy2 890
Ústí nad Orlicí2 510
10 001-50 0002 976
2 001-10 0002 924
do 2 000 obyvatel2 937
VYSOČINA KRAJ
Havlíčkův Brod4 200
Jihlava3 411
Pelhřimov2 505
Třebíč2 850
Žďár nad Sázavou2 991
10 001-50 0002 530
2 001-10 0002 450
do 2 000 obyvatel2 309
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1-
Brno 27 188
Brno 37 261
Brno 46 523
Brno 54 347
Brno 65 985
Brno 75 037
Brno 87 445
Brno 96 464
Blansko3 527
Břeclav3 057
Hodonín3 113
Vyškov2 865
Znojmo3 336
10 001-50 0003 327
2 001-10 0003 244
do 2 000 obyvatel3 164
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník2 342
Olomouc4 120
Prostějov3 419
Přerov3 509
Šumperk2 910
10 001-50 0003 092
2 001-10 0002 975
do 2 000 obyvatel2 546
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž3 359
Luhačovice3 817
Uherské Hradiště3 147
Vsetín3 368
Zlín4 560
10 001-50 0003 419
2 001-10 0002 743
do 2 000 obyvatel2 473
MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Ostrava 1-
Ostrava 23 001
Ostrava 32 933
Ostrava 43 210
Ostrava 53 005
Ostrava 62 670
Ostrava 73 236
Ostrava 83 719
Ostrava 93 618
Ostrava 103 337
Ostrava 113 597
Ostrava 124 565
Bruntál2 370
Frýdek-Místek2 468
Havířov2 903
Karviná2 739
Nový Jičín2 502
Opava2 960
10 001-50 0002 459
2 001-10 0002 813
do 2 000 obyvatel2 785

* Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

58. V příloze č. 20a v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků“ ve znaku č. 2 v kvalitativním pásmu č. I. se za slova „zdivo smíšené“ doplňují slova „nebo kamenné“, ve znaku č. 13 v kvalitativním pásmu č. V. se číslo „0,45“ nahrazuje číslem „0,40“ a vysvětlivky pod tabulkou znějí:

a) Začlenění se provede podle převažující svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji při více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí.

b) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1.NP - nutno doložit výpočtem.

c) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně 0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

přičemž platí, že je-li stavba:

- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

59. V příloze č. 21 v tabulce č. 3 v položce č. 3.1 se za slovy „oblast č. 1“ slova „ , s výjimkou Ostravy, kde jde o k. ú. Moravská Ostrava“ zrušují.

60. V příloze č. 21 v tabulce č. 3 položky č. 3.4 a 3.5 znějí:

3.4 pozemek podle odstavce 7 se zpevněným a prašným povrchem avšak nejvýše do součtu všech srážek podle tabulky č. 3 45 % v zastavěném území a 65 % v nezastavěném území do 45 do 45
3.5 pozemek podle odstavce 7 s nezpevněným a prašným povrchem, avšak nejvýše do součtu všech srážek podle tabulky č. 3 55 % v zastavěném území a 75 % v nezastavěném území do 55 do 55

“.

61. V příloze č. 21 bod č. 1 pod tabulkou č. 3 zní:

1. Pozemku v zastavěném území k. ú. sídelní části města podle odstavce 1 písm. a), c), e), g) a i) [v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 39 jejich oblast č. 1] náleží polohová přirážka podle příslušné položky č. 1.2 tabulky č. 1. V městech s počtem nad 250 tis. obyvatel náleží pozemku plná výše polohové přirážky, v městech s počtem od 50 do 250 tis. obyvatel nejméně její polovina a v ostatních vyjmenovaných městech nejméně její čtvrtina. V ostatních oblastech vyjmenovaných měst a ostatních obcích náleží pozemku polohová přirážka přiměřeně výhodnosti jeho polohy pro účel jeho skutečného účelu užívání.“.

62. V příloze č. 21 bod č. 3 pod tabulkou č. 3 zní:

3. Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2 a 1.3 musí být vždy zdůvodněno prokazatelným způsobem, zvláště je-li poloha pozemku posuzována s výhradami, popř. jinak než jako nejvýhodnější.“.

63. V příloze č. 23 u položky 3.3 se odkaz „3)“ nahrazuje odkazem „4)“ , u položky 3.4 se odkaz „4)“ nahrazuje odkazem „5)“ a u položky 3.5 se odkaz „5)“ nahrazuje odkazem „6)“ .

64. V příloze č. 27 se doplňuje poznámka, která zní: „V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize LHP/LHO a výsledkem převodu podle přílohy č. 27 se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.“.

65. V příloze č. 30 se ve všech tabulkách pro jednotlivé skupiny dřevin a obmýtí ve sloupci pro věk za číslo v posledním řádku vkládají slova „a více“.

66. V příloze č. 31 tabulka č. 2 zní:

„Tabulka č. 2
Číslo
položky
Kvalitativní znakyMaximální srážky (-) a přirážky (+)
Bonitní stupně (RVB)
123456789
4Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem
 -15-15-16-17-18-20-22-24-25
5 Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce
 5.12 m-11-12-13-14-15-17-19-22-26
5.23 m-14-14-15-17-19-21-23-26-30
5.34 m-19-20-21-23-24-27-30-34-38
5.45 m-28-29-31-33-35-39-43-47-52
6  Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem
a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m
  -22-24-27-30-32-33-34-35-36
7 Mimořádně produkční a mimořádně kvalitní porosty
 7.1Porosty s výřezy 1. jakostní třídy+ 40
7.2Porosty s mimořádně vysokým produkčním
potenciálem (porosty s bonitou +1)
+ 20
8Les nízký-60
9Výskyt souší v porostu mimo imisní les-30
10 Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností, nižším zpeněžením
sortimentů nebo rozdílnými těžebními náklady oproti úrovni skupiny dřevin,
ve které jsou zařazeny
 10.1Habr obecný-60
10.2Javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená,
jeřáb ptačí, jíva, lípa, jírovec maďál
-40
10.3Borovice černá, dub cer-50
10.4Nepravé jádro u buku a jasanu nad 100 let-50
10.5Porosty všech dřevin s velkou sukovitostí
nebo křivostí kmenů
-30
10.6Porosty borovice kleče-75
11Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou,
poddolování lesa, prosychání korun listnáčů,
výskyt hniloby v dolní části koruny listnáčů
-50
“.

67. V příloze č. 32 se slovo „lesních“ nahrazuje slovem „nelesních“.

68. V příloze č. 32 v tabulce č. 1 v řádku 4 ve sloupci Součinitel srovnávací bonity se číslo „0,70“ nahrazuje číslem „1,15“ a v řádku 12 ve sloupci Součinitel srovnávací bonity se číslo „1,85“ nahrazuje číslem „1,15“.

69. V příloze č. 33 se vkládá pod tabulku č. 1 poznámka, která zní: „U dřeviny DOUGLASKA, která má jen 5 bonitních stupňů, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3, 5, 7 a 9.“.

70. V příloze č. 37 v tabulce č. 1 v řádku č. 3 ve sloupci charakteristika se slova „skupiny II rodů bříz a“ zrušují a za slovo „trnovníků“ se vkládají slova „a rodu bříza ze skupiny II“ .

71. V příloze č. 37 v bodě 1.4. se za slova „trávníků“ vkládají slova „podle způsobu založení“.

72. V příloze č. 37 tabulka č. 5 zní:

„Tabulka č. 5

číslo položky kategorie trávníků věk (rok) trávníku založeného
výsevem předpěstovanými díly
1 2 > 3 1 2 > 3
25 trávník okrasný (parterový) 50 130 210 230 305 380
26 trávník rekreační (parkový) 40 90 130 190 235 280
27 trávník zátěžový (sportovní) 40 90 130 230 305 380
28 trávník extenzivní (krajinný) 20 30 40 - - -

“.

73. V příloze č. 37 v poznámce pod tabulkou č. 6 se slova „základní cena se násobí počtem řad“ nahrazují slovy „ocení se každá řada samostatně“.

74. V příloze č. 37 bod 4 zní:

4. Větší trvalé porosty s výměrou pozemku větší než 1 000 m2 nebo s počtem stromů větším než 50 ks, které nemají charakter lesních porostů ani porostů ovocných nebo okrasných dřevin a v zástavbě i volné krajině plní rovněž ekologickou funkci, lze ocenit podle § 39 s tím, že zjištěná cena se navíc vynásobí polohovým koeficientem K5 z přílohy č. 14, koeficientem vegetační pokryvnosti (Kvp) z tabulky č. 28, koeficientem sadovnického významu (Ksv) z tabulky č. 29, koeficientem typu zeleně (Kz) z tabulky č. 30 a koeficientem prodejnosti (Kp) z přílohy č. 39. Koeficientem vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami (Kvp) se rozumí procentní podíl průmětů korun dřevin z výměry povrchu oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm rostoucích dřevin:“.

75. V příloze č. 37 v tabulce č. 28 se slova „pokrytí povrchu pozemku korunami dřevin v %“ nahrazují slovy „pokryvnost pozemku dřevinami v %“.

76. V příloze č. 37 bod 6 zní:

„6. Koeficient typu zeleně a stanoviště okrasných rostlin (Kz):

Tabulka č. 30

číslo položky charakteristika typu zeleně hodnoty
Kz
1 historicky významné zahrady a parky, dřeviny u významných památkově chráněných objektů, lázeňských domů a v centrálních lázeňských územích, památné stromy*), 2,50
2 botanické a dendrologické zahrady, arboreta, stromořadí a ostatní zeleň ve zpevněných plochách veřejných prostranství 2,00
3 parky v nezpevněných plochách veřejných prostranství 1,50
4 parčíky a ostatní typy plošné a liniové zeleně, včetně solitér dřevin v nezpevněných plochách veřejných prostranství, zeleň u objektů občanské vybavenosti (např. u vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení), administrativních budov, hotelů, restaurací, obchodních domů, nákupních středisek a jiných obdobných objektů (areálů) komerčního charakteru 1,00
5 zeleň u bytových a rodinných domů, rekreačních domků a chalup, rekreačních a zahrádkářských chat 0,75
6 zeleň ve sportovních areálech, zoologických zahradách, na hřbitovech a v urnových hájích a v jiných obdobných areálech nevýrobního a nekomerčního charakteru 0,60
7 zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných hospodářských areálech 0,45
8 stromořadí, břehová a doprovodná zeleň vodních toků a nádrží v nezastavěném území a doprovodná zeleň pozemních komunikací v nezastavěném území 0,25
9 pruhy a pásy stromů a keřů, remízy, skupiny a solitéry dřevin v nezastavěném území 0,15

*) § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“.

77. V příloze č. 37 v bodě 7.1. se v poslední větě za slovy „Je-li znám“ slovo „přesný“ zrušuje.

78. V příloze č. 37 v bodě 7.5. se slova v závorce „tzn. pátý rok věku“ nahrazují slovy „tzn. od pátého roku věku“.

79. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód cz-cc KódSKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
SEKCE 1 - BUDOVY
11 BUDOVY BYTOVÉ
111 Budovy jednobytové
46.21.11.1 Budovy jednobytové 2,173
46.21.11.3-4 Budovy pro rodinnou rekreaci
112 Budovy dvou a vícebytové
1121 46.21.11.2 Budovy dvoubytové 2,174
1122 46.21.11.2 46.21.12... Budovy tří a vícebytové 2,162
113 Budovy bytové ostatní
46.21.18.2 Budovy se službami sociální péče 2,086
46.21.19.1 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12 BUDOVY A HALY (DÁLE JEN BUDOVY) NEBYTOVÉ
121 Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1 Budovy hotelů 2,078
46.21.19.2 Budovy restauračních zařízení
122 Budovy administrativní
46.21.14.3.. Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...) 2,145
123 Budovy pro obchod
46.21.14.2.. Budovy pro obchod, prodejny 2,163
46.21.14.3.. Budovy pro služby
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace
1241 46.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,151
1242 46.21.14.5.. Garáže2,167
125 Budovy pro průmysl a skladování
1251 46.21.13.1.
46.21.51.2.
Budovy pro průmysl 2,151
46.21.13.3 Budovy pro vodní hospodářství
1252 46.21.13.2
46.21.64.1 a 2
Budovy skladů, nádrže a sila 2,160
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
1261 46.21.16.3 Budovy pro společenské a kulturní účely 2,098
1262 46.21.17.2 Budovy muzeí a knihoven 2,089
1263 46.21.17..1,3 Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum 2,097
1264 46.21.18.1 Budovy pro zdravotnictví 2,094
1265 46.21.61..
46.21.63..
Budovy pro sport
tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů
2,106
127 Budovy nebytové ostatní
1271 46.21.15.2
46.21.15.3
Budovy pro zemědělství
tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
2,211
1272 46.21.14.6..1 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2,091
1273 46.21.19.9.. Historické nebo kulturní památky
1274 46.21.19.9.. Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené 2,121
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21 DOPRAVNÍ DÍLA
211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11.. Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru 2,267
212 Dráhy kolejové
46.23.13.. Dráhy železniční a visuté2,124
213 Plochy letišť
46.23.14.. Dráhy letištní a ostatní plochy2,285
214 Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
2141 46.21.21.. Mosty a visuté dálnice 2,111
2142 46.21.22.. Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních) 2,028
215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
2151 46.24.12.1
46.24.11.
Přístavy a plavební kanály 2,116
2152 46.24.12.3 Hráze, jezy a stupně na tocích 2,153
46.24.12.4 Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8 Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9 Úpravy vodních toků (regulace)
2153 46.24.12.6,.7 Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
22 VEDENI TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221 Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
2211 46.21.31..
46.21.32.7
Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní 2,321
2212 46.21.32.. Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní (vč. souvisejících objektů) 2,315
46.21.64.1 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
2213 46.21.36..,37.. Vedení dálkové telekomunikační 2,284
46.21.52.5 Stavby telekomunikační (např. věže, stožáry)
2214 46.21.33.. Vedení elektrická trakční 2,211
46.21.34..
46.21.35..
Vedení dálková elektrická (vč.pomocných zařízení)
222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
2221 46.21.42.3 Vedení plynu místní trubní 2,297
2222 46.21.41.1,2,9
46.21.42.1,.2
46.21.64.1
Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní (vč. souvisejících objektů) 2,296
46.25.22.1 Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2 Studny jinde neuvedené a jímání vody
2223 46.21.41.4,.9
46.21.64.1
Vedení kanalizace místní trubní 2,294
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
2224 46.21.43.. Vedení místní elektrické a telekomunikační (vč.pomocných zařízení) 2,229
46.21.43.9 Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23 SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
2301 46.21.52.. Stavby důlní a pro těžbu 2,287
2302 46.21.51.
46.25.61
Stavby elektráren
2303 46.25.61 Stavby pro chemický průmysl
2304   Stavby průmyslové jinde neuvedené
24 OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241 Stavby pro sport a rekreaci
2411 46.23.22.9 Sportovní hřiště 2,312
2412 46.23.21.. Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky 2,390
242 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64...
46.39.99
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená 2,319

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 8, 9 a 10 a § 32 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje, použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.“.

80. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty prodejnosti - Kp

Tabulky č. 1

Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavby Garáže Rodinné domyChaty Byty
0 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hlavní město Praha

Praha 1 1,285 2,768 1,668 2,444 1,653 0,244 3,272 2,152 2,252 2,997 4,193 1,000 3,769
Praha 2 1,239 1,777 1,594 1,441 2,395 0,244 3,037 1,463 0,527 1,454 2,203 1,000 3,411
Praha 3 0,878 1,437 2,105 1,850 0,683 0,443 1,788 0,916 0,738 1,407 2,065 1,000 2,259
Praha 4 1,082 1,372 0,977 1,573 1,477 0,266 1,608 0,874 0,497 1,746 2,008 2,529 2,197
Praha 5 1,212 3,034 1,190 1,098 1,661 0,244 2,425 2,096 0,315 1,934 3.l(^ 0,723 2,302
Praha 6 0,967 2,200 1,179 1,799 2,330 0,222 2,899 3,037 0,372 2,243 3,736 1,484 3,118
Praha 7 2,184 2,028 0,982 0,967 1,003 0,344 1,659 1,295 0,332 1,823 2,494 2,117 1,467
Praha 8 0,760 1,095 0,833 0,201 0,498 0,211 1,591 0,770 0,312 1,302 1,779 1,620 1,864
Praha 9 0,655 1,072 0,858 0,347 0,727 0,262 1,628 0,608 0,521 0,950 1,856 1,846 1,940
Praha 10 1,023 1,120 0,790 1,057 0,808 0,204 1,689 0,661 0,357 1,698 2,124 1,207 2,065
Praha 11 0,581 0,842 0,816 0,929 0,857 0,244 1,252 1,477 1,071 1,455 1,643 2,179 1,579
Praha 12 0,690 0,843 0,777 0,459 0,235 0,234 1,138 0,782 1,635 1,622 1,416 2,601 1,258
Praha 13 0,539 0,748 0,900 0,689 0,619 0,171 1,150 1,215 1,320 1,866 1,524 1,420 1,156
Praha 14 0,788 0,913 0,946 0,481 2,117 0,196 1,609 1,518 0,455 1,686 1,575 1,777 1,818
Praha 15 0,865 0,999 0,954 1,027 1,261 0,209 0,574 1,224 0,478 1,768 1,885 1,704 1,535
Praha 16 1,202 0,745 0,984 1,570 1,570 0,244 1,393 1,162 0,353 1,619 2,168 2,136 1,670
Praha 17 0,820 1,035 1,050 1,475 1,480 0,250 1,098 1,550 0,353 1,942 1,824 1,130 1,897
Praha 18 0,942 0,812 1,090 1,520 1,850 0,192 1,228 0,875 0,154 1,090 1,852 1,854 1,691
Praha 19 1,028 1,153 1,018 1,621 1,250 0,244 0,990 1,032 1,414 1,372 1,894 2,276 2,711
Praha 20 1,057 2,092 1,175 1,516 1,280 0,244 1,983 1,958 0,355 2,734 2,430 2,226 2,291
Praha 21 0,990 0,611 0,919 0,990 1,290 0,244 0,501 0,686 0,875 1,955 2,151 1,776 1,646
Praha 22 0,579 0,994 0,838 0,995 1,175 0,191 0,985 1,522 0,397 1,388 1,515 0,625 0,994
Praha 23 0,496 0,622 1,143 0,608 0,289 0,291 1,244 0,559 0,262 1,100 1,126 1,251 1,479
Praha 24 0,545 0,787 0,950 0,689 0,647 0,244 0,864 0,707 0,381 1,189 1,292 1,400 0,969
Praha 25 0,458 0,707 0,950 0,750 0,705 0,230 1,083 0,542 0,940 0,821 1,378 1,310 1,425
Praha 26 0,558 0,785 0,810 0,733 0,722 0,306 1,112 0,795 0,478 0,836 1,224 1,022 1,741
Praha 27 0,548 0,675 0,330 0,775 0,707 0,244 0,915 0,330 0,323 0,846 0,940 1,070 1,005
Praha 28 0,414 0,898 0,720 0,780 0,725 0,285 0,988 1,250 0,446 1,057 1,331 0,821 1,474

Středočeský kraj

Benešov 0,654 0,725 0,956 1,221 0,672 0,375 1,123 0,886 1,224 1,231 1,319 1,385 0,917
nad 5 000 obyvatel 0,446 0,810 0,763 1,158 0,612 0,590 0,646 0,474 1,676 0,979 1,261 1,424 0,394
2 001-5 000 0,422 0,916 0,573 0,755 0,580 0,306 0,608 0,468 1,402 1,220 1,307 1,824 0,730
1001-2 000 0,540 0,583 0,561 0,391 0,458 0,493 0,822 0,748 0,431 0,980 1,395 1,513 0,733
do 1 000 obyvatel 0,578 0,612 0,675 0,396 0,400 0,393 0,551 0,654 0,976 1,189 1,335 1,440 0,515
Obce
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel,
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Beroun 0,499 1,001 0,691 0,339 0,274 0,219 1,089 0,736 1,026 1,008 1,743 2,119 1,303
nad 5 000 obyvatel 0,574 0,803 0,613 0,874 0,279 0,662 1,302 0,856 0,597 1,062 1,567 3,120 1,414
2 001-5 000 0,515 0,700 1,033 0,862 0,814 0,802 0,990 0,726 1,767 1,438 1,373 1,997 1,116
1001-2 000 0,723 1,012 1,279 0,676 0,735 0,459 1,210 0,654 1,475 1,151 1,904 2,274 1,280
do 1 000 obyvatel 0,419 0,862 0,635 0,568 0,603 0,661 0,554 0,843 1,298 1,479 1,901 2,609 1,170
 
Kladno 1 0,644 0,808 0,691 0,681 0,500 0,360 1,104 0,443 0,224 0,906 1,255 0,952 1,570
Kladno 2 0,787 0,729 0,229 0,406 0,480 0,355 1,055 0,581 0,342 0,873 1,314 1,216 1,580
Kladno 3 0,480 0,634 0,979 0,319 0,428 0,357 0,675 0,633 0,275 0,790 1,101 0,896 1,367
nad 5 000 obyvatel 0,683 1,079 0,554 0,245 0,473 0,384 0,989 0,706 0,642 0,919 1,583 0,889 1,991
2 001-5 000 0,754 0,632 0,274 0,262 0,312 0,451 0,513 0,492 1,184 1,226 1,560 2,074 1,077
1001-2 000 0,746 0,813 0,358 0,497 0,435 0,356 0,603 0,495 1,169 1,032 1,708 1,557 0,711
do 1 000 obyvatel 0,677 0,863 0,305 0,604 0,207 0,187 0,756 0,450 1,133 1,249 1,599 1,970 1,221
Kolín 0,820 0,915 0,978 0,803 0,837 0,460 1,092 0,781 0,807 0,912 1,448 1,304 1,326
nad 5 000 obyvatel 0,376 1,015 0,738 1,161 0,699 0,380 1,940 0,442 0,853 1,082 1,761 1,206 0,914
2 001-5 000 0,412 0,588 0,568 0,670 0,496 0,320 0,820 0,535 0,730 0,793 1,365 1,967 0,808
1001-2 000 0,896 0,809 0,637 1,784 0,600 0,396 1,107 0,731 1,136 0,841 1,519 0,973 1,029
do 1 000 obyvatel 0,506 0,924 0,407 0,488 0,459 0,579 0,537 0,701 1,280 1,006 1,620 1,757 1,178
 
Kutná Hora 0,715 0,755 0,566 0,372 0,519 0,323 1,254 0,705 0,615 0,965 1,203 0,952 1,369
nad 5 000 obyvatel 0,353 0,686 0,141 0,843 1,202 0,471 0,966 0,522 0,680 1,012 1,149 1,522 1,301
2 001-5 000 0,302 0,831 0,376 0,304 0,600 0,352 0,428 0,632 0,647 0,832 1,096 0,889 0,909
1001-2 000 0,414 0,738 0,550 0,313 0,591 0,394 0,712 0,484 0,543 0,802 1,111 1,837 0,264
do 1 000 obyvatel 0,228 0,537 0,636 0,449 0,530 0,422 0,932 0,630 0,964 0,866 1,242 1,762 0,528
 
Mělník 0,450 0,709 0,859 0,822 0,747 0,478 0,847 0,443 0,427 0,830 1,102 1,671 1,015
nad 5 000 obyvatel 0,554 0,639 0,319 0,380 0,415 0,462 1,343 0,525 0,636 0,987 1,498 1,411 0,662
2 001-5 000 0,456 0,511 0,236 0,650 0,548 0,266 0,639 0,588 1,441 0,933 1,545 2,218 0,676
1001-2 000 0,571 0,608 0,762 0,640 0,542 0,512 0,506 0,642 1,035 1,060 1,682 1,715 1,170
do 1 000 obyvatel 0,385 0,782 0,635 0,603 0,602 0,374 0,806 0,639 1,065 1,076 1,619 2,116 0,932
 
Mladá Boleslav 1,433 1,499 1,784 0,726 0,729 0,776 1,169 1,043 0,558 0,928 1,486 1,161 1,553
nad 5 000 obyvatel 0,612 0,934 0,378 0,711 0,832 0,233 0,792 0,509 0,563 0,928 1,298 1,669 0,423
2 001-5 000 0,674 0,685 0,674 0,890 0,564 0,238 0,745 0,539 0,786 0,950 1,468 1,689 0,778
1 001 -2 000 0,692 1,199 0,714 1,011 0,705 0,401 0,587 0,637 0,434 0,879 1,744 2,766 0,564
do 1 000 obyvatel 0,479 0,528 0,689 0,562 0,558 0,547 0,625 0,748 1,049 0,927 1,576 1,739 0,534
 
Nymburk 0,336 0,765 1,666 0,267 0,263 0,281 0,961 0,449 0,313 0,831 1,208 0,938 0,427
nad 5 000 obyvatel 0,760 0,735 0,641 0,545 1,115 0,339 0,827 0,658 1,039 0,971 1,707 1,619 1,049
2 001-5 000 0,616 0,783 0,361 0,706 0,697 0,599 0,839 0,748 1,162 0,843 1,227 1,418 1,230
1001-2 000 0,612 0,835 0,483 0,871 0,605 0,467 1,503 0,839 0,809 0,790 1,495 1,653 0,994
do 1 000 obyvatel 0,326 0,568 0,633 0,651 0,587 0,501 0,503 0,683 0,791 0,772 1,449 2,131 0,442
 
Poděbrady 1 0,380 0,921 0,823 1,033 0,949 0,328 1,560 0,882 0,656 1,148 1,498 0,991 1,546
Poděbrady 2 0,604 0,924 0,820 0,940 0,820 0,247 0,938 0,635 0,962 1,238 1,072 0,858 0,958
Obce
(kategorie obcí podle
počtu obyvatel,
ve vyjmenovaných
městech oblasti podle
do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkola a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Praha-východ  
nad 15 000 obyvatel 1,876 1,155 1,268 1,085 1,257 0,520 1,297 0,976 0,899 1,233 1,959 3,008 2,060
5 001 - 15 000 0,722 1,070 2,442 1,082 0,883 0,365 1,237 0,874 1,366 1,619 1,905 2,622 1,840
2 001 -5 000 0,579 0,862 0,641 0,691 1,038 0,114 0,913 0,958 2,283 1,378 2,143 3,385 1,226
1 001 -2 000 0,541 1,159 0,817 1,196 1,599 0,774 0,913 0,898 1,706 1,433 2,546 3,849 2,937
do 1 000 obyvatel 0,975 0,912 0,611 1,162 0,736 0,676 1,386 1,058 2,094 1,493 2,332 3,150 2,447
 
Praha-západ  
nad 5 000 obyvatel 1,046 1,046 1,069 1,096 1,113 0,438 0,847 0,650 0,755 1,219 2,313 1,821 1,871
2 001-5 000 0,821 1,164 1,119 0,749 1,161 0,349 1,826 1,309 2,348 1,442 2,547 3,022 1,819
1001-2 000 0,782 1,189 0,726 0,960 1,050 0,514 1,563 0,818 2,268 1,828 2,693 3,079 1,007
do 1 000 obyvatel 0,984 1,165 0,726 1,009 0,227 0,372 0,442 1,215 2,019 1,517 2,565 2,734 1,080
 
Příbram 0,531 0,944 0,902 0,788 1,012 0,942 0,813 0,774 0,719 0,917 1,264 1,123 0,915
nad 5 000 obyvatel 0,592 0,915 0,656 0,820 1,115 0,518 0,96 0,776 1,167 1,011 1,418 2,436 1,022
2 001 -5 000 0,608 0,788 0,626 0,509 1,009 0,311 0,487 0,485 0,787 0,885 1,193 1,495 0,643
1001-2 000 0,500 0,597 0,604 0,350 0,243 0,397 0,457 0,430 1,246 0,986 1,462 1,708 0,464
do 1 000 obyvatel 0,497 0,772 0,812 1,010 0,390 0,535 0,863 0,634 1,489 1,044 1,575 2,098 0,598
 
Rakovník 0,653 0,971 0,753 0,916 0,814 0,222 0,914 0,802 0,505 1,163 1,218 0,994 0,759
nad 2 000 obyvatel 0,405 0,772 0,610 0,263 0,790 0,510 0,570 1,126 1,411 0,755 1,247 2,013 1,052
1 001 -2 000 0,402 0,560 0,650 0,399 0,307 0,392 0,538 0,612 0,771 0,754 1,183 1,688 1,032
do 1 000 obyvatel 0,328 0,472 0,567 0,356 0,250 0,413 0,352 0,569 0,662 0,844 1,197 1,087 0,458

Jihočeský kraj

České Budějovice 1 1,420 1,295 0,720 0,715 0,689 0,177 1,900 1,189 0,376 1,375 2,279 1,087 1,116
České Budějovice 2 0,845 0,831 0,501 0,570 0,789 0,212 1,161 0,602 0,617 0,938 1,051 1,385 0,849
České Budějovice 3 0,740 0,749 0,710 0,757 1,170 0,479 1,102 0,588 0,293 0,934 1,118 1,128 1,518
České Budějovice 4 0,734 0,856 0,705 0,500 0,680 0,272 0,850 0,577 0,400 0,963 0,980 1,491 0,660
nad 5 000 obyvatel 0,485 0,664 0,248 0,255 0,259 0,260 0,660 0,480 0,486 0,923 0,956 0,962 0,528
2 001-5 000 0,510 0,529 0,296 0,570 0,384 0,294 0,782 0,538 0,470 0,754 1,241 1,339 1,159
1 001-2 000 0,599 0,546 1,063 0,485 0,548 0,421 0,558 0,729 0,515 0,761 1,250 1,416 0,833
do 1 000 obyvatel 0,616 0,381 0,712 0,571 0,486 0,358 0,518 0,632 0,635 0,970 1,294 1,521 1,236
 
Český Krumlov 0,559 1,250 0,893 0,829 0,342 0,566 0,609 0,696 0,572 0,930 1,434 0,871 0,720
nad 5 000 obyvatel 0,492 0,862 0,829 0,402 0,330 0,271 0,449 1,075 0,443 0,814 1,014 0,987 0,592
2 001-5 000 0,455 0,670 0,695 0,242 0,815 0,277 0,486 0,577 0,834 0,771 1,106 1,433 0,396
1001-2 000 0,511 0,637 0,466 0,263 0,096 0,357 0,818 0,610 0,548 0,592 1,024 1,490 0,364
do 1 000 obyvatel 0,350 0,856 0,785 0,290 0,124 0,400 0,470 0,505 0,515 0,636 1,036 1,350 0,723
 
Jindřichův Hradec 0,445 0,771 0,820 1,181 0,405 0,216 1,035 0,707 0,201 1,174 1,188 1,329 0,771
nad 5 000 obyvatel 0,405 0,786 0,639 0,623 0,590 0,346 0,769 0,534 0,409 0,966 1,101 1,358 0,930
2 001-5 000 0,417 0,562 0,784 0,434 0,617 0,317 0,477 0,470 0,709 0,701 1,072 1,177 0,467
1001-2 000 0,371 0,539 0,620 0,521 0,696 0,279 0,730 0,703 0,946 0,949 1,081 1,124 0,620
do 1 000 obyvatel 0,343 0,509 0,394 0,296 0,393 0,335 0,495 0,516 0,443 0,611 1,077 0,782 0,399
Obce (kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich
zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySklady Inženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Písek 0,412 0,771 0,603 0,547 0,457 0,279 0,762 0,523 0,784 1,273 1,131 0,987 1,174
nad 5 000 obyvatel 0,387 0,733 0,601 0,582 0,582 0,207 0,814 0,369 0,644 0,861 1,059 0,964 0,864
2 001 -5 000 0,389 0,766 0,617 0,625 0,551 0,172 0,199 0,569 1,481 0,844 0,981 1,044 0,654
1001-2 000 0,387 0,584 0,549 0,569 0,432 0,386 0,664 0,593 0,489 0,891 1,159 1,325 0,857
do 1 000 obyvatel 0,283 0,519 0,368 0,419 0,863 0,382 0,488 0,593 0,835 0,963 1,248 1,526 0,693
 
Prachatice 0,598 0,611 0,636 0,346 0,565 0,339 0,771 0,293 0,598 0,894 0,860 1,302 0,371
nad 5 000 obyvatel 0,320 0,569 0,148 0,903 0,306 0,228 0,635 0,413 0,255 0,847 0,876 0,985 0,243
2 001-5 000 0,427 0,352 0,924 0,690 0,402 0,366 0,679 0,453 0,661 0,754 0,969 0,915 0,284
1001-2 000 0,579 0,462 0,632 0,533 0,560 0,408 0,477 0,811 0,398 0,817 1,263 1,505 0,641
do 1 000 obyvatel 0,385 0,708 0,685 0,196 1,604 0,345 0,381 0,472 0,418 0,692 1,215 1,368 0,564
 
Strakonice 0,493 0,759 0,899 0,407 0,882 0,629 0,533 0,454 0,548 1,066 0,957 0,987 1,264
nad 5 000 obyvatel 0,442 0,606 0,736 0,544 0,636 0,143 0,690 0,541 0,217 0,897 0,984 1,351 0,771
2 001-5 000 0,654 0,468 0,511 0,396 0,509 0,790 0,607 0,599 0,281 0,604 0,939 1,149 0,911
1001-2 000 0,432 0,503 0,508 0,615 0,468 0,408 0,318 0,465 0,742 0,663 1,024 1,156 0,279
do 1 000 obyvatel 0,482 0,550 0,469 0,317 0,560 0,363 0,357 0,534 0,623 0,622 1,071 1,199 0,436
 
Tábor 0,577 0,771 1,016 0,435 0,720 0,213 1,025 1,233 0,586 1,177 1,198 1,247 0,974
nad 5 000 obyvatel 0,653 0,651 0,591 0,653 0,465 0,231 0,685 0,929 1,079 1,056 1,206 1,265 1,750
2 001 -5 000 0,334 0,975 0,198 0,757 1,238 0,342 0,441 0,542 0,729 0,858 0,998 1,626 0,560
1001-2 000 0,499 0,409 0,426 0,517 0,492 0,347 0,248 0,604 1,408 0,667 1,208 2,135 0,384
do 1 000 obyvatel 0,514 0,504 0,534 0,483 0,996 0,376 0,622 0,646 0,742 0,775 1,163 1,788 0,618

Plzeňský kraj

Domažlice 0,469 0,790 0,625 0,864 0,544 0,406 0,980 0,658 1,675 0,953 1,074 1,075 0,880
nad 5 000 obyvatel 0,521 0,531 0,607 0,502 0,597 0,395 0,656 0,714 0,904 0,782 1,059 1,127 0,859
2 001-5 000 0,577 0,607 0,601 0,411 0,811 0,489 0,473 0,532 0,963 0,849 1,057 1,569 0,417
1 001 -2 000 0,221 0,742 0,413 0,496 0,522 0,322 0,418 0,589 0,332 0,742 0,937 1,049 0,512
do 1 000 obyvatel 0,237 0,520 0,288 0,375 0,196 0,342 0,422 0,539 0,563 0,563 1,026 1,121 0,470
 
Klatovy 0,896 0,857 0,485 0,915 0,572 0,247 0,919 0,682 0,501 1,059 1,043 1,117 0,924
nad 5 000 obyvatel 0,466 0,791 0,917 0,469 0,451 0,258 0,699 0,546 1,145 0,985 1,286 1,743 1,125
2 001-5 000 0,166 1,166 1,208 0,749 0,879 0,345 0,687 0,879 0,571 0,957 1,339 2,178 1,058
1001-2 000 0,345 0,659 0,814 0,947 0,704 0,378 0,505 0,585 0,667 0,917 1,208 1,205 0,680
do 1 000 obyvatel 0,637 0,586 0,234 0,516 0,792 0,259 0,446 0,480 1,217 0,818 1,334 1,513 1,189
 
Plzeň 1 0,503 0,879 0,738 1,024 0,873 0,412 1,405 0,809 0,380 1,069 1,356 0,838 1,421
Plzeň 2 0,651 0,769 0,370 0,525 0,604 0,221 0,954 0,814 0,479 1,040 1,095 1,197 1,292
Plzeň 3 0,847 0,309 0,709 0,727 1,038 0,386 0,821 0,720 0,575 0,853 1,017 1,097 0,545
nad 2 000 obyvatel 0,398 0,662 0,370 0,554 0,485 0,326 0,726 0,361 0,665 0,885 1,261 2,418 1,251
1 001 -2 000 0,521 0,708 0,639 0,913 0,504 0,462 0,489 0,581 0,829 0,743 1,800 1,267 1,104
do 1 000 obyvatel 0,663 0,460 0,654 0,670 0,433 0,453 0,583 0,584 0,799 1,025 1,453 1,556 0,595
 
Plzeň-jih  
nad 5 000 obyvatel 0,402 0,474 1,165 1,260 0,424 0,358 0,901 0,555 0,679 0,790 1,023 1,535 0,693
2 001-5 000 0,388 0,712 0,436 0,554 0,448 0,359 0,975 0,721 0,568 0,889 1,113 1,896 0,782
1 001 -2 000 0,470 0,444 0,723 0,453 0,463 0,522 0,607 0,640 1,376 0,641 1,153 1,171 0,734
do 1 000 obyvatel 0,650 0,436 0,651 0,642 0,452 0,471 0,625 0,577 0,824 1,042 1,189 1,458 0,513
Obce
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich
zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Plzeň-sever  
nad 5 000 obyvatel 1,282 0,814 0,738 0,715 0,196 0,292 0,356 1,045 0,265 0,791 1,040 1,421 1,095
2 001 -5 000 0,368 0,512 0,715 1,155 0,702 0,329 0,395 0,495 0,338 0,792 1,244 1,238 0,723
1001-2 000 0,525 0,445 0,687 1,322 0,545 0,372 0,359 0,567 0,289 0,815 1,149 1,475 0,954
do 1 000 obyvatel 0,211 0,621 0,826 0,765 0,285 0,311 0,450 0,504 0,716 0,879 1,181 1,297 0,485
 
Rokycany 0,408 0,620 0,602 0,749 0,610 0,317 0,384 0,954 0,806 0,978 1,235 1,426 0,852
nad 2 000 obyvatel 0,534 0,541 0,940 0,327 0,711 0,232 0,436 0,574 0,926 0,973 1,402 1,769 1,101
1 001 -2 000 0,531 0,488 0,309 0,700 0,697 0,467 0,947 0,491 0,804 1,039 1,175 1,952 0,753
do 1 000 obyvatel 0,609 0,538 0,593 0,562 1,170 0,539 0,556 0,697 1,709 1,186 1,405 1,632 0,566
 
Tachov 0,493 0,693 0,606 0,644 0,509 0,385 0,545 0,715 0,747 0,716 0,810 0,584 0,681
nad 5 000 obyvatel 0,382 0,514 0,583 0,518 0,251 0,298 0,589 0,325 0,447 0,843 0,898 1,082 0,898
2 001-5 000 0,434 0,742 0,518 0,371 0,502 0,321 0,375 0,612 0,366 0,513 0,724 1,107 0,524
1001-2 000 0,356 0,618 0,640 0,335 0,311 0,283 0,342 0,598 0,940 0,601 0,845 1,317 0,518
do 1 000 obyvatel 0,403 0,488 0,640 0,409 0,173 0,515 0,453 0,674 0,560 0,694 0,905 1,416 0,538

Karlovarský kraj

Cheb 0,463 0,628 0,303 0,726 0,362 0,249 0,895 0,525 0,301 0,738 1,004 1,175 1,098
nad 5 000 obyvatel 0,502 0,456 0,562 0,714 0,322 0,154 0,623 0,501 0,873 0,712 0,914 1,173 0,818
2 001-5 000 0,380 0,437 0,969 0,445 0,996 0,308 0,441 0,397 0,255 0,613 0,894 1,017 0,745
1001-2 000 0,361 0,436 0,700 0,186 0,600 0,173 0,576 0,619 0,367 0,704 0,881 0,642 0,858
do 1 000 obyvatel 0,275 0,806 0,600 0,606 0,768 0,317 0,333 0,537 0,978 0,607 1,007 1,755 0,263
 
Františkovy Lázně 1 0,588 0,698 0,374 0,639 0,580 0,430 1,193 0,603 0,352 0,728 0,898 0,940 1,379
Františkovy Lázně 2 0,179 0,384 0,450 0,600 0,550 0,079 0,159 0,332 0,350 0,774 0,923 0,967 0,802
 
Jáchymov 0,229 0,357 0,321 0,367 0,425 0,292 0,416 0,232 0,276 0,399 0,649 0,916 0,398
 
Karlovy Vary 1 0,612 1,848 0,838 0,738 0,752 0,483 1,159 0,832 0,622 0,929 2,192 1,752 2,564
Karlovy Vary 2 0,274 0,947 0,686 0,779 0,388 0,400 0,810 0,360 0,224 0,915 1,318 1,217 1,212
Karlovy Vary 3 0,555 1,218 1,140 0,978 0,576 0,511 0,693 0,588 0,597 0,707 1,069 1,260 1,229
Karlovy Vary 4 0,543 0,764 0,796 0,908 0,535 0,183 0,693 0,398 0,259 0,679 0,988 1,024 0,709
nad 15 000 obyvatel 0,437 0,684 0,826 0,276 0,749 0,556 0,733 0,440 0,302 0,717 1,058 0,495 0,846
5 001 -15 000 0,607 0,546 0,752 0,748 0,763 0,217 1,000 0,297 0,267 0,710 1,050 0,917 0,910
2 001 -5 000 0,319 0,475 0,478 0,325 0,755 0,306 0,567 0,397 0,147 0,683 0,739 1,264 0,636
1 001 -2 000 0,582 0,751 0,540 0,164 0,617 0,447 0,441 0,452 0,538 0,636 1,025 1,800 0,781
do 1 000 obyvatel 0,769 0,631 0,335 0,506 0,683 0,328 0,470 0,570 0,525 0,797 1,010 1,086 0,782
 
Mariánské Lázně 1 1,257 0,962 0,621 0,458 0,356 0,472 1,074 0,315 0,696 0,967 0,785 0,578 1,196
Mariánské Lázně 2 0,389 0,703 0,710 0,168 0,880 0,146 0,691 0,306 0,339 0,956 0,892 0,872 1,114
Mariánské Lázně 3 0,278 0,317 0,700 0,160 0,600 0,150 0,600 0,242 0,667 0,331 0,672 0,612 0,500
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti podle do nich
zařazených katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySklady Inženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Sokolov 0,815 0,674 0,580 0,178 0,292 0,385 0,780 0,818 0,667 0,688 0,888 0,705 0,529
nad 5 000 obyvatel 0,373 0,583 0,528 0,447 0,564 0,221 0,565 0,439 1,326 0,613 0,809 0,988 0,644
2 001-5 000 0,416 0,570 0,193 0,313 0,755 0,133 0,451 0,372 0,375 0,562 0,827 1,065 0,559
1 001 -2 000 0,350 0,406 0,370 0,493 0,543 0,207 0,498 0,458 0,296 0,529 0,988 1,757 0,686
do 1 000 obyvatel 0,330 0,584 0,563 0,936 0,339 0,231 0,831 0,436 0,408 0,652 1,020 1,014 0,498

Ústecký kraj

Děčín 0,355 0,636 0,599 0,599 0,266 0,208 0,756 0,516 0,395 0,770 0,874 0,685 0,815
nad 15 000 obyvatel 0,618 0,616 0,695 0,398 0,565 0,150 0,527 0,467 1,081 0,834 0,841 1,593 0,399
5 001 - 15 000 0,344 0,481 0,329 0,630 0,395 0,189 0,539 0,494 0,431 0,643 0,898 0,880 0,171
2 001 -5 000 0,743 0,482 0,389 0,392 0,413 0,313 0,601 0,462 0,460 0,766 0,851 1,806 0,524
1001-2 000 0,512 0,152 0,125 0,139 0,301 0,210 0,490 0,480 0,295 0,648 0,986 1,290 0,245
do 1 000 obyvatel 0,388 0,648 0,651 0,557 0,610 0,358 0,407 0,489 0,558 0,792 1,187 1,040 0,382
Chomutov 0,645 0,392 0,611 0,731 0,712 0,318 0,604 0,546 0,433 0,801 1,034 0,691 0,519
nad 5 000 obyvatel 0,269 0,378 0,737 0,449 0,838 0,439 0,624 0,424 0,521 0,700 0,898 0,924 0,538
2 001-5 000 0,396 0,391 0,413 0,613 0,681 0,151 0,480 0,169 0,413 0,474 0,692 0,709 0,401
1 001 -2 000 0,663 0,301 0,556 0,545 0,680 0,253 0,649 0,430 0,545 0,656 0,825 0,666 0,308
do 1 000 obyvatel 0,347 0,542 0,550 0,116 0,553 0,195 0,153 0,351 0,416 0,655 0,891 0,979 0,548
 
Litoměřice 0,704 0,687 0,719 1,099 0,286 0,229 1,173 0,828 0,518 1,169 1,225 1,273 1,274
nad 5 000 obyvatel 0,548 0,680 0,322 0,490 0,691 0,381 0,613 0,651 0,338 0,758 1,107 1,351 0,942
2 001-5 000 0,468 0,556 0,239 0,612 0,517 0,288 0,492 0,418 0,541 0,631 1,005 1,207 0,545
1 001 -2 000 0,688 0,585 0,505 0,345 0,433 0,412 0,484 0,651 0,720 0,755 1,089 1,685 0,574
do 1 000 obyvatel 0,626 0,670 0,735 0,485 0,354 0,541 0,539 0,632 1,016 0,678 1,113 1,255 0,271
 
Louny 0,668 0,681 0,609 1,126 0,518 0,199 0,814 0,407 1,181 0,816 1,249 1,012 0,757
nad 15 000 obyvatel 0,242 0,618 0,605 0,955 0,570 0,264 0,957 0,357 0,903 0,867 0,889 0,952 1,204
5 001 - 15 000 0,652 0,843 0,592 0,498 0,285 0,166 0,727 0,393 1,181 0,895 0,738 1,214 0,669
2 001 -5 000 0,331 0,295 0,553 0,527 0,531 0,219 0,321 0,411 0,266 0,571 0,822 1,055 0,489
1001-2 000 0,188 0,405 0,536 0,520 0,490 0,329 0,623 0,374 0,391 0,579 0,934 1,346 0,628
do 1 000 obyvatel 0,553 0,421 0,695 0,445 0,422 0,298 0,348 0,394 0,939 0,660 0,925 1,122 0,275
 
Most 1 0,803 0,189 0,711 0,427 0,691 0,412 0,956 0,817 0,665 0,869 1,419 1,358 0,510
Most 2 0,830 0,647 0,624 0,382 0,529 0,410 0,491 0,928 0,653 1,078 1,156 1,979 0,631
Most 3 0,412 0,337 0,700 0,420 0,680 0,405 0,312 0,363 0,660 0,447 1,339 1,196 0,799
nad 5 000 obyvatel 0,242 0,501 0,700 0,690 0,690 0,258 1,204 0,287 0,260 0,724 1,324 1,080 0,533
2 001-5 000 0,399 0,403 0,671 0,615 0,610 0,287 0,576 0,599 0,352 0,599 0,790 0,855 0,535
1001-2 000 0,387 0,255 1,037 0,465 0,585 0,205 0,355 0,630 0,452 0,460 0,818 1,073 0,512
do 1 000 obyvatel 0,872 0,592 0,421 0,568 0,511 0,330 0,596 0,566 0,825 0,421 0,917 1,022 1,219
 
Teplice 0,535 0,737 0,692 0,394 0,631 0,183 0,655 0,472 0,797 0,688 1,023 1,043 0,656
nad 15 000 obyvatel 1,143 0,478 0,764 0,601 0,600 0,687 0,546 0,325 0,306 0,723 0,872 0,881 0,539
5 001 - 15 000 0,455 0,450 0,740 0,473 0,488 0,207 0,621 0,435 0,566 0,580 0,970 1,096 0,540
2 001 -5 000 0,436 0,515 0,545 0,466 0,535 0,332 0,639 0,544 1,074 0,738 1,210 0,973 0,924
1001-2 000 0,465 0,400 0,585 0,210 0,520 0,250 0,914 0,416 0,398 0,554 1,018 1,070 0,239
do 1 000 obyvatel 0,580 0,629 0,461 0,442 0,491 0,217 0,363 0,543 0,939 0,631 0,997 1,283 0,342
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel,
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySklady Inženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Ústí nad Labem 1 0,560 0,751 0,541 0,260 0,410 0,312 0,649 0,494 0,239 0,817 0,907 0,946 1,116
Ústí nad Labem 2 0,464 0,832 0,798 0,325 0,508 0,310 0,862 0,635 0,482 0,786 1,076 0,926 0,941
Ústí nad Labem 3 0,774 0,597 0,433 0,197 0,495 0,300 0,689 0,686 0,553 0,742 0,731 0,557 0,568
Ústí nad Labem 4 0,476 0,680 0,650 0,097 0,490 0,265 0,669 0,225 0,387 0,670 0,849 0,894 0,519
Ústí nad Labem 5 0,365 0,559 0,645 0,271 0,486 0,489 0,465 0,701 0,401 0,904 0,798 1,276 0,390
Ústí nad Labem 6 0,400 0,701 0,640 0,270 0,480 0,302 0,650 0,700 0,402 0,701 0,802 0,800 0,390
nad 2 000 obyvatel 0,380 0,589 0,632 0,338 0,859 0,247 0,821 0,606 0,291 0,782 1,010 1,523 0,932
1 001 -2 000 0,572 0,637 0,586 0,541 0,540 0,340 0,604 0,525 0,534 0,807 0,744 1,621 0,720
do 1 000 obyvatel 0,626 0,813 0,516 0,469 0,518 0,391 0,446 0,382 0,953 0,563 1,158 1,270 0,553

Liberecký kraj

Česká Lípa 0,404 0,688 0,685 0,417 0,579 0,193 0,937 0,537 0,556 0,783 0,961 0,904 0,808
nad 5 000 obyvatel 0,374 0,659 0,716 0,495 0,334 0,445 0,602 0,652 0,586 0,717 1,036 1,150 0,751
2 001-5 000 0,265 0,472 0,849 0,855 0,423 0,247 0,454 0,455 0,231 0,603 0,994 1,166 0,553
1001-2 000 0,525 0,673 0,209 0,249 0,372 0,355 0,173 0,453 0,554 0,709 1,019 1,118 0,716
1 do 1 000 obyvatel 0,336 0,382 0,638 0,114 0,331 0,299 0,632 0,419 0,214 0,942 1,142 1,275 0,591
 
Jablonec nad Nisou 0,401 0,624 0,731 0,473 0,618 0,635 0,917 0,434 0,520 1,008 1,095 1,460 0,945
nad 5 000 obyvatel 0,417 0,652 0,700 1,070 0,615 0,163 0,587 0,446 0,368 1,151 1,144 1,036 0,880
2 001-5 000 0,896 0,492 0,535 0,607 0,600 0,318 0,405 0,473 0,445 0,658 1,169 1,295 0,809
1 001 -2 000 0,763 0,821 0,520 0,713 0,538 0,292 0,514 0,476 0,655 0,636 1,595 2,225 0,831
do 1 000 obyvatel 0,536 0,871 0,509 0,905 0,773 0,279 0,732 0,526 0,569 0,639 1,604 1,856 0,927
 
Liberec 1 0,325 0,670 0,282 0,934 0,624 0,268 1,543 1,037 0,450 1,019 1,228 1,142 2,546
Liberec 2 0,497 0,556 0,631 0,537 0,591 0,276 0,761 0,883 0,291 0,870 0,999 0,944 0,980
Liberec 3 0,292 0,599 0,540 0,670 0,682 0,175 0,756 0,987 0,146 0,820 1,036 1,164 1,485
Liberec 4 0,472 0,576 0,514 0,643 0,620 0,237 0,455 1,372 0,415 0,894 1,113 1,117 0,693
Liberec 5 0,378 1,214 0,510 0,506 0,521 0,211 0,520 1,402 0,546 0,599 0,917 1,075 0,485
nad 5 000 obyvatel 0,460 0,591 0,653 0,253 0,285 0,320 0,692 0,280 0,349 0,840 0,941 1,043 0,517
2 001-5 000 0,307 0,417 0,647 0,262 0,435 0,257 0,903 0,685 0,237 0,709 0,898 1,056 0,744
1001-2 000 0,457 0,547 0,593 0,189 0,550 0,680 0,968 0,507 0,417 0,891 1,205 1,197 0,855
do 1 000 obyvatel 0,257 0,646 0,806 0,274 0,262 0,305 0,511 0,447 0,588 0,982 1,273 1,775 0,617
 
Semily 0,368 0,628 0,644 0,641 0,625 0,328 0,585 0,494 0,178 0,886 0,928 0,751 0,496
nad 5 000 obyvatel 0,706 0,621 0,640 0,796 0,423 0,322 0,789 0,629 0,320 0,772 1,249 1,373 1,039
2 001-5 000 0,305 0,826 0,623 0,704 0,500 0,128 1,335 0,399 0,507 0,804 1,951 1,430 2,011
1001-2 000 0,379 0,792 0,862 0,654 0,434 0,566 0,765 0,698 1,111 0,757 1,241 1,721 2,657
do 1 000 obyvatel 0,367 0,733 0,545 0,503 0,333 0,314 0,801 0,558 0,312 0,697 1,251 1,421 0,970

Královéhradecký kraj

Hradec Králové 1 1,063 0,838 0,562 0,836 0,571 0,247 1,180 1,068 0,677 1,059 1,238 1,303 1,502
Hradec Králové 2 0,635 0,746 0,562 0,440 0,620 0,415 0,985 0,967 0,841 1,146 1,266 1,576 1,405
Hradec Králové 3 0,708 0,630 0,560 1,018 0,615 0,213 0,926 1,004 0,563 0,982 1,156 1,332 1,145
Hradec Králové 4 0,615 0,332 0,558 0,600 0,610 0,142 0,762 1,247 1,023 1,171 1,145 1,153 0,762
Hradec Králové 5 0,427 0,517 0,555 0,335 0,605 0,234 0,760 0,565 0,559 1,020 1,074 1,476 1,122
nad 5 000 obyvatel 0,409 0,616 0,826 0,646 0,384 0,418 0,656 0,761 0,662 0,853 1,157 0,992 1,369
2 001 -5 000 0,576 0,647 0,520 0,702 0,591 0,531 0,760 0,456 0,334 0,734 1,169 0,807 1,063
1001-2 000 0,708 0,446 0,497 0,551 0,578 0,260 1,017 0,486 0,536 0,845 1,214 1,078 1,610
do 1 000 obyvatel 0,360 0,470 0,317 0,774 0,845 0,358 0,585 0,647 0,723 0,898 1,190 1,622 1,562
Obce
(kategorie obcí podle
počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySklady Inženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Jičín 0,530 0,844 0,565 0,442 0,813 0,575 1,266 0,454 0,615 1,177 1,005 1,303 1,039
nad 5 000 obyvatel 0,569 0,761 0,605 0,544 0,505 0,190 1,335 0,548 0,550 0,850 1,057 1,391 1,175
2 001-5 000 0,344 0,409 0,544 0,485 0,333 0,325 0,814 0,455 0,369 0,748 1,162 1,113 0,704
1001-2 000 0,211 0,496 0,448 0,470 0,487 0,558 0,639 0,547 0,939 0,651 1,225 1,591 0,944
do 1 000 obyvatel 0,373 0,467 0,415 0,505 0,749 0,466 0,622 0,505 0,738 0,789 1,242 1,721 0,562
 
Náchod 0,522 0,729 0,669 0,579 0,610 1,158 0,944 0,642 0,596 0,779 0,868 1,466 0,845
nad 5 000 obyvatel 0,580 0,554 0,239 1,177 0,396 0,362 0,657 0,732 0,674 0,752 0,911 1,100 1,078
2 001 -5 000 0,458 0,651 0,511 0,358 0,650 0,343 0,677 0,380 0,356 0,647 0,776 1,303 0,576
1001-2 000 0,774 0,488 0,433 0,537 0,534 0,278 0,746 0,607 0,223 0,807 0,882 0,810 0,311
do 1 000 obyvatel 0,401 0,520 0,373 0,451 0,411 0,328 0,495 0,453 0,738 0,679 1,006 1,132 1,279
 
Rychnov nad Kněžnou 0,309 0,445 0,753 0,724 0,453 0,337 0,636 0,308 0,249 0,711 0,793 0,795 0,986
nad 5 000 obyvatel 0,465 0,568 0,569 0,565 0,901 0,272 0,754 0,433 0,640 0,762 1,077 1,114 1,218
2 001 -5 000 0,346 0,530 0,553 0,420 0,897 0,382 0,751 0,476 0,178 0,707 0,921 1,017 0,840
1001-2 000 0,348 0,420 0,481 0,387 0,449 0,239 0,685 0,776 0,368 0,697 0,998 0,984 1,063
1 do 1 000 obyvatel 0,310 0,492 0,755 0,258 0,183 0,247 0,308 0,368 0,493 0,649 1,066 0,952 0,356
 
Trutnov 0,325 0,563 0,720 0,488 0,741 0,164 0,520 0,292 0,478 0,617 0,784 0,977 1,036
nad 15 000 obyvatel 0,502 1,132 0,614 0,850 0,886 0,144 0,689 0,424 0,499 0,813 1,179 1,539 0,980
5 001 - 15 000 0,396 0,653 0,538 0,217 0,630 0,237 0,753 0,370 0,467 0,838 1,067 1,176 0,809
2 001 -5 000 0,193 0,550 0,992 0,267 0,650 0,138 0,738 0,259 0,363 0,600 1,089 0,732 0,852
1001-2 000 0,598 0,978 0,508 0,482 1,636 0,288 1,097 0,549 1,058 0,693 1,278 1,555 1,248
do 1 000 obyvatel 0,333 0,931 0,499 0,520 0,125 0,226 0,541 0,385 0,599 0,71 1,196 1,378 1,015

Pardubický kraj

Chrudim 0,822 0,919 0,224 0,529 0,614 0,208 1,008 0,512 1,335 0,931 1,179 1,175 1,319
nad 5 000 obyvatel 0,629 0,566 0,603 0,187 0,587 0,177 0,898 0,546 0,632 0,823 1,102 1,143 0,850
2001-5 000 0,326 0,493 0,465 0,314 0,545 0,289 0,873 0,502 0,519 0,688 1,034 1,086 1,385
1001-2 000 0,327 0,792 0,512 0,269 0,418 0,219 0,447 0,483 0,891 0,469 0,962 1,656 1,449
do 1000 obyvatel 0,465 0,402 0,393 0,218 0,483 0,470 0,585 0,545 0,569 0,857 1,005 1,195 0,957
 
Pardubice 1 0,433 0,730 0,885 0,606 0,790 0,435 0,731 0,441 0,418 0,788 1,083 0,856 0,784
Pardubice 2 0,512 0,975 0,520 0,550 0,600 0,269 0,869 0,729 1,020 0,781 1,037 0,432 1,182
Pardubice 3 0,425 0,552 0,515 0,546 0,600 0,208 0,442 0,603 0,496 0,744 0,959 0,752 0,804
Pardubice 4 0,698 0,632 0,852 0,496 0,637 0,236 0,299 0,303 0,439 0,567 0,762 0,871 0,997
Pardubice 5 0,421 0,427 0,180 0,542 0,600 0,183 0,457 0,367 0,588 0,589 0,822 0,897 0,635
Pardubice 6 0,386 0,347 0,500 0,540 0,600 0,249 0,435 0,446 0,533 0,582 0,670 0,574 0,500
nad 5 000 obyvatel 0,342 0,853 0,521 0,606 0,530 0,117 0,769 0,478 0,522 0,843 1,159 0,874 1,299
2001-5 000 0,322 0,801 0,507 0,442 0,438 0,404 1,111 0,621 0,668 0,664 1,175 0,959 1,153
1001-2 000 0,459 0,597 0,492 0,428 0,477 0,372 0,719 0,496 0,468 0,792 1,138 1,103 1,395
do 1 000 obyvatel 0,299 0,455 0,535 0,725 0,403 0,294 0,561 0,432 0,658 0,788 1,206 1,280 1,032
 
Svitavy 0,302 0,555 0,533 0,289 0,583 0,223 0,751 0,638 0,336 0,834 0,786 0,931 1,029
nad 5 000 obyvatel 0,452 0,656 0,724 0,803 0,544 0,420 0,999 0,437 0,607 0,921 1,106 1,085 1,148
2001-5 000 0,124 0,303 0,388 0,452 0,486 0,178 0,537 0,240 0,279 0,663 0,750 0,848 1,055
1001-2 000 0,314 0,346 0,386 0,345 0,472 0,224 0,668 0,332 0,253 0,532 0,754 1,229 0,541
do 1000 obyvatel 0,236 0,354 0,286 0,201 0,664 0,238 0,364 0,347 0,573 0,491 0,841 0,916 0,471
Obce
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti podle do nich
zařazených
katastrálních území)
STAV BY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySklady Inženýrské skladyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Ústí nad Orlicí 0,437 0,647 1,113 0,586 0,550 0,181 0,250 0,346 0,468 0,928 0,847 0,916 0,856
nad 15 000 obyvatel 0,628 0,737 0,545 0,547 0,922 0,350 0,444 0,417 1,225 0,785 0,767 0,766 1,268
5 001 - 15 000 0,405 0,582 0,714 0,398 0,587 0,260 0,940 0,477 0,374 0,867 0,988 1,061 0,818
2 001 -5 000 0,300 0,368 0,350 0,284 0,402 0,353 0,303 0,351 0,248 0,495 0,744 0,711 0,613
1001-2 000 0,523 0,460 0,421 0,443 0,427 0,313 0,484 0,520 0,668 0,568 0,813 1,500 0,453
do 1 000 obyvatel 0,205 0,446 0,450 0,552 0,604 0,218 0,583 0,320 0,486 0,900 0,929 1,145 0,208

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod 0,473 0,677 0,542 0,686 0,615 0,219 0,894 0,602 0,552 0,908 1,067 1,120 1,589
nad 5 000 obyvatel 0,735 0,680 0,473 1,005 0,672 0,180 0,987 0,515 0,441 0,864 1,084 0,950 1,435
2 001-5 000 0,388 0,490 0,445 0,229 0,598 0,135 0,718 0,232 0,254 0,696 0,847 1,311 1,165
1001-2 000 0,330 0,511 0,421 0,280 0,401 0,223 0,797 0,514 0,795 1,111 0,887 1,694 1,128
do 1 000 obyvatel 0,288 0,571 0,450 0,163 0,545 0,240 0,788 0,498 0,933 0,641 0,991 1,496 1,089
Jihlava 1 0,489 0,734 0,656 0,541 0,570 0,148 1,008 0,527 0,386 0,964 1,079 0,885 1,307
Jihlava 2 0,653 0,610 0,483 0,754 0,560 0,176 0,864 0,504 0,364 0,940 0,772 0,933 0,782
Jihlava 3 0,493 0,571 0,640 0,645 0,454 0,333 0,678 0,360 0,415 0,739 0,942 1,298 1,237
nad 5 000 obyvatel 0,366 0,706 0,644 0,353 0,326 0,320 0,668 0,544 0,851 0,707 0,953 1,127 0,727
2 001-5 000 0,394 0,517 0,572 0,458 0,550 0,383 0,884 0,456 0,675 0,673 0,869 1,141 0,821
1 001 - 2 000 0,181 0,395 0,535 0,593 0,530 0,166 0,763 0,477 0,839 0,774 1,094 1,147 0,695
do 1 000 obyvatel 0,459 0,564 0,417 0,448 0,604 0,397 0,389 0,605 0,655 0,722 1,036 1,090 0,979
 
Pelhřimov 0,690 1,141 0,620 0,689 0,904 0,268 0,943 0,357 0,804 1,139 1,011 1,051 1,535
nad 5 000 obyvatel 0,336 0,618 0,319 0,465 0,488 0,166 0,763 0,392 0,559 0,786 0,982 1,462 0,742
2 001-5 000 0,306 0,493 0,460 0,605 0,397 0,169 0,351 0,315 0,655 0,540 0,906 1,231 0,877
1 001 - 2 000 0,209 0,325 0,265 0,677 0,560 0,514 0,310 0,425 0,516 0,777 0,848 1,571 0,467
do 1 000 obyvatel 0,427 0,365 0,392 0,402 0,135 0,470 0,642 0,610 0,442 0,486 1,043 1,445 0,535
 
Třebíč 0,863 0,861 0,753 1,096 0,551 0,232 0,542 0,547 0,913 0,999 1,086 0,775 0,862
nad 5 000 obyvatel 0,435 0,556 0,732 0,334 0,390 0,274 0,810 0,508 0,347 0,701 0,950 1,281 0,904
2 001 - 5 000 0,461 0,581 0,720 0,351 0,505 0,197 0,348 0,307 0,327 0,695 0,834 0,653 0,566
1 001 - 2 000 0,495 0,451 0,673 0,188 0,963 0,305 0,430 0,464 0,441 0,563 0,778 0,892 0,557
do 1 000 obyvatel 0,344 0,439 0,734 0,262 0,398 0,204 0,363 0,346 0,890 0,568 0,845 1,030 0,632
 
Žďár nad Sázavou 0,513 0,485 0,362 0,475 0,826 0,296 0,717 0,525 0,439 1,103 0,910 1,063 1,349
nad 5 000 obyvatel 0,340 0,649 0,779 0,439 0,455 0,290 0,673 0,487 0,404 0,823 0,862 0,714 0,700
2 001 - 5 000 0,767 0,477 0,650 0,592 0,528 0,239 0,205 0,463 0,396 1,020 0,984 1,331 0,741
1 001 - 2 000 0,358 0,536 0,977 0,444 0,488 0,356 0,455 0,415 0,334 0,806 1,066 1,540 0,798
do 1 000 obyvatel 0,300 0,383 0,530 0,473 0,488 0,271 0,603 0,397 0,422 0,718 0,952 1,284 1,157

Jihomoravský kraj

Blansko 0,390 0,663 1,274 0,439 0,439 0,185 1,486 0,288 0,910 1,114 1,052 1,066 1,551
nad 5 000 obyvatel 0,491 0,696 0,861 0,557 0,301 0,345 1,135 0,484 0,921 0,853 1,099 1,123 0,460
2 001-5 000 0,373 0,448 0,600 0,350 0,233 0,252 0,954 0,472 0,553 0,831 1,034 1,744 0,703
1 001 - 2 000 0,388 0,593 0,657 0,638 0,631 0,331 0,893 0,550 0,334 0,686 1,269 1,205 0,827
do 1 000 obyvatel 0,408 0,532 0,831 0,436 0,449 0,286 0,514 0,387 0,655 0,819 1,222 1,542 0,707
Obce
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich
zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
 
Brno 1 1,007 1,102 0,900 1,098 1,100 0,600 1,803 0,638 0,386 1,822 1,400 0,800 1,599
Brno 2 0,738 0,978 0,820 0,437 0,615 0,539 1,162 1,200 0,288 1,550 1,773 1,147 1,624
Brno 3 0,932 0,898 0,600 0,722 1,138 0,167 1,566 1,036 0,629 1,379 2,066 1,212 1,663
Brno 4 0,976 0,954 0,485 0,504 0,757 0,293 1,211 0,681 0,761 1,350 1,761 1,042 1,382
Brno 5 0,582 0,796 0,489 0,979 0,542 0,219 1,159 0,643 0,330 1,395 1,507 0,748 1,744
Brno 6 0,449 1,275 0,342 0,488 0,529 0,081 1,207 0,555 0,425 1,462 1,511 1,379 1,225
Brno 7 0,970 0,590 0,946 0,661 1,053 0,711 0,763 0,595 0,664 1,407 1,614 0,877 1,049
Brno 8 0,823 1,011 0,702 0,751 0,850 0,264 0,407 0,948 0,511 1,586 1,449 1,128 0,656
Brno 9 0,889 0,952 0,690 0,663 0,785 0,372 1,056 0,850 0,551 1,019 1,529 0,832 1,492
 
Brno-venkov  
nad 5 000 obyvatel 0,713 0,730 0,724 0,279 0,624 0,201 0,974 0,885 0,803 0,916 1,368 1,206 1,431
2 001 - 5 000 0,474 0,539 0,531 0,687 0,580 0,323 0,839 0,591 0,630 0,750 1,401 1,113 1,397
1 001-2 000 0,633 0,661 0,530 0,415 0,309 0,302 0,506 0,610 0,739 1,048 1,534 1,465 1,468
do 1 000 obyvatel 0,509 0,568 0,553 0,889 1,263 0,255 0,709 0,642 0,786 0,987 1,502 1,538 1,116
Břeclav 0,569 0,785 0,737 0,265 0,705 0,265 0,687 0,523 0,738 0,778 1,039 0,756 0,830
nad 5 000 obyvatel 0,477 0,711 0,600 0,442 0,530 0,569 0,712 0,660 0,399 0,744 1,329 1,193 0,540
2 001-5 000 0,435 0,478 0,260 0,519 0,861 0,400 0,725 0,479 0,487 0,574 0,927 0,949 1,187
1 001 - 2 000 0,358 0,538 0,291 0,315 0,238 0,431 0,391 0,515 0,303 0,764 0,979 1,088 1,165
do 1 000 obyvatel 0,302 0,619 0,455 0,625 0,590 0,483 0,471 0,680 0,679 0,616 1,008 1,520 0,415
 
Hodonín 0,383 0,589 0,617 0,510 0,361 0,200 0,890 0,483 0,529 0,751 1,104 0,677 0,834
nad 5 000 obyvatel 0,517 0,637 0,269 0,335 0,226 0,247 0,955 0,464 0,361 0,793 1,028 0,833 0,801
2 001 - 5 000 0,311 0,483 0,459 0,251 0,257 0,244 0,426 0,386 0,232 0,731 0,831 1,346 0,656
1 001 - 2 000 0,266 0,538 0,445 0,300 0,909 0,162 0,550 0,370 0,307 0,398 0,817 1,088 0,698
do 1 000 obyvatel 0,229 0,467 0,450 0,101 0,405 0,359 0,518 0,515 0,529 0,522 0,828 0,878 0,991
 
Vyškov 0,528 0,666 0,680 0,627 0,628 0,264 0,875 0,725 0,426 0,944 0,955 1,144 0,887
nad 5 000 obyvatel 0,425 0,530 0,596 0,494 0,620 0,269 0,288 0,495 0,592 0,752 1,168 1,096 0,659
2 001-5 000 0,352 0,369 0,510 0,564 0,682 0,248 0,710 0,419 0,601 0,805 1,076 0,965 0,591
1 001 - 2 000 0,374 0,410 0,415 0,694 0,442 0,399 0,555 0,429 0,788 0,657 1,204 1,746 0,357
do 1 000 obyvatel 0,412 0,533 0,514 0,421 0,621 0,251 0,450 0,533 0,824 0,700 1,149 1,558 0,427
 
Znojmo 0,584 0,587 0,786 0,633 0,679 0,333 0,970 0,445 0,295 0,978 1,083 0,735 1,135
nad 5 000 obyvatel 0,572 0,200 0,110 0,550 0,151 0,114 0,668 0,238 0,578 0,839 0,740 0,499 1,210
2 001 - 5 000 0,381 0,687 0,510 0,564 0,590 0,448 0,617 0,458 0,503 0,780 0,892 1,115 0,924
1 001 -2 000 0,345 0,433 0,472 0,415 0,452 0,363 0,657 0,507 0,941 0,683 0,887 1,025 0,832
do 1 000 obyvatel 0,372 0,506 0,105 0,444 0,518 0,288 0,556 0,431 0,674 0,816 0,900 1,488 0,438
Obce
(kategorie obci
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich
zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Olomoucký kraj

Jeseník 0,321 0,653 0,513 0,654 0,587 0,319 0,746 0,447 0,620 0,748 0,855 0,492 0,707
nad 2 000 obyvatel 0,176 0,559 0,436 0,386 0,511 0,300 0,535 0,322 0,233 0,490 0,724 1,123 0,731
1 001 - 2 000 0,211 0,406 0,331 0,336 0,343 0,429 0,417 0,315 0,269 0,437 0,723 0,741 0,683
do 1 000 obyvatel 0,257 0,370 0,420 0,214 0,131 0,195 0,394 0,233 0,611 0,349 0,646 1,455 0,509
 
Olomouc 1 0,567 1,109 0,716 0,843 0,740 0,108 0,987 0,289 0,593 1,124 1,708 1,001 1,544
Olomouc 2 0,620 0,767 0,680 0,820 0,710 0,594 1,249 0,480 0,580 0,751 1,187 1,312 1,231
Olomouc 3 0,940 0,713 0,586 1,156 0,451 0,664 0,984 0,535 0,573 0,999 1,434 0,623 1,305
Olomouc 4 0,443 0,489 0,660 1,059 0,720 0,114 0,567 0,247 0,748 0,958 0,990 0,825 0,874
nad 5 000 obyvatel 0,459 0,692 0,658 0,265 0,430 0,303 0,720 0,479 0,496 0,743 0,965 0,959 0,621
2 001-5 000 0,453 0,564 0,613 0,137 0,631 0,451 0,725 0,461 0,466 0,760 1,087 1,421 1,501
1 001 - 2 000 0,456 0,413 0,637 0,441 0,716 0,370 0,630 0,428 0,488 0,775 0,973 1,406 1,969
do 1 000 obyvatel 0,398 0,552 0,573 0,285 0,558 0,327 0,765 0,460 0,386 0,552 0,952 1,080 0,692
Prostějov 0,522 0,736 0,561 0,543 0,650 0,561 0,767 0,637 0,368 1,154 1,132 0,700 1,224
nad 2 000 obyvatel 0,450 0,589 1,176 0,357 0,649 0,397 0,698 0,451 0,710 0,811 1,027 1,462 1,051
1001-2 000 0,521 0,569 0,600 0,261 0,521 0,425 0,777 0,381 0,670 0,741 1,014 1,451 0,871
do 1 000 obyvatel 0,309 0,374 0,500 0,399 0,470 0,208 0,289 0,321 0,399 0,712 0,891 1,137 0,805
 
Přerov 1 0,664 0,478 0,384 0,219 0,444 0,444 0,633 0,433 0,553 0,835 0,992 1,036 1,118
Přerov 2 0,561 0,602 0,380 0,096 0,350 0,254 0,254 0,405 0,886 0,924 0,867 0,752 0,844
Přerov 3 0,829 0,480 0,375 0,210 0,540 0,295 0,171 0,140 0,486 0,627 0,689 0,815 0,415
Přerov 4 0,560 0,619 0,370 0,205 0,530 0,199 0,300 0,248 0,604 0,846 0,826 0,924 0,408
Přerov 5 0,550 0,600 0,365 0,200 0,520 0,200 0,500 0,290 0,600 0,556 0,802 1,094 0,408
nad 15 000 obyvatel 0,348 0,514 0,153 0,167 0,487 0,238 1,327 0,456 0,571 0,971 0,936 1,446 0,468
5 001 - 15 000 0,601 0,633 0,461 0,548 0,214 0,281 1,022 0,404 0,875 0,794 0,843 0,812 0,598
2 001-5 000 0,483 0,664 0,450 0,434 0,371 0,112 0,578 0,271 0,749 0,663 0,862 0,462 0,416
1001-2 000 0,549 0,407 0,442 0,300 0,357 0,208 0,322 0,401 0,640 0,582 0,868 1,194 0,581
do 1 000 obyvatel 0,360 0,328 0,400 0,193 0,779 0,201 0,451 0,256 0,519 0,565 0,797 1,551 0,223
 
Šumperk 0,373 0,628 0,613 0,612 0,576 0,242 1,086 0,675 0,138 1,140 1,090 0,641 0,964
nad 5 000 obyvatel 0,377 0,447 0,432 0,508 0,452 0,377 0,691 0,439 0,377 0,865 0,860 0,972 0,807
2 001-5 000 0,356 0,509 0,178 0,485 0,574 0,292 0,561 0,359 0,159 0,789 0,876 1,061 0,662
1001-2 000 0,374 0,583 1,405 0,475 0,571 0,202 0,470 0,384 0,202 0,570 0,832 1,659 0,988
do 1 000 obyvatel 0,377 0,344 0,402 0,291 0,603 0,208 0,475 0,424 0,256 0,564 0,895 0,779 0,630

Zlínský kraj

Kroměříž 0,479 0,801 0,626 0,405 0,786 0,216 1,131 0,539 0,569 1,048 1,112 0,764 1,671
nad 5 000 obyvatel 0,494 0,566 0,649 0,417 0,664 0,188 0,799 0,368 0,441 0,873 1,067 1,023 1,393
2 001-5 000 0,308 0,465 0,836 0,229 0,199 0,209 0,602 0,350 0,481 0,781 0,936 1,279 1,291
1 001 -2 000 0,393 0,884 0,470 0,310 0,591 0,137 1,358 0,231 0,662 0,659 0,942 1,274 0,488
do 1 000 obyvatel 0,285 0,413 0,450 0,316 0,703 0,247 0,802 0,379 0,620 0,593 0,899 1,270 0,667
 
Luhačovice 1 0,679 1,109 0,699 0,489 1,931 0,292 1,470 0,925 0,890 1,054 1,209 0,930 1,309
Luhačovice 2 0,520 0,521 0,690 0,489 1,010 0,098 1,015 0,826 0,810 0,950 0,701 0,743 0,800
Obce
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich
zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkola a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChatyByty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Uherské Hradiště 0,623 1,050 0,684 0,365 1,083 0,343 1,351 0,821 0,418 1,171 1,164 0,893 1,492
nad 15 000 obyvatel 0,530 0,810 0,769 0,641 0,521 0,263 0,406 0,733 0,771 1,133 1,105 0,714 1,330
5 001 -15 000 0,655 1,044 0,648 0,565 0,625 0,376 0,736 0,894 0,674 0,846 1,267 0,666 1,074
2 001-5 000 0,422 0,641 0,630 0,610 0,596 0,262 0,696 0,528 0,482 0,687 0,961 1,389 0,805
1001-2 000 0,565 0,607 0,577 1,288 1,015 0,269 0,998 0,498 0,558 0,944 1,043 0,996 0,658
do 1 000 obyvatel 0,512 0,418 0,435 0,338 0,438 0,309 0,821 0,520 0,838 0,933 1,084 1,462 0,823
 
Vsetín 0,313 0,573 0,503 0,483 0,997 0,383 0,392 0,378 0,327 0,872 0,980 0,869 0,807
nad 25 000 obyvatel 0,564 0,504 0,495 0,422 0,129 0,413 1,023 0,379 0,251 0,845 0,950 1,224 0,663
15 001-25 000 0,761 0,781 0,568 0,566 0,762 0,661 0,810 0,576 0,538 1,366 1,204 1,566 1,064
5 001 - 15 000 0,283 0,475 0,491 0,434 0,453 0,370 0,432 0,547 0,269 0,814 1,077 0,946 0,531
2 001-5 000 0,355 0,448 0,335 0,241 0,421 0,501 0,556 0,475 0,541 0,731 1,127 1,178 0,407
1001-2 000 0,585 0,731 0,488 0,641 0,290 0,266 0,276 0,487 0,540 0,448 1,062 1,071 0,537
do 1 000 obyvatel 0,325 0,563 0,545 0,335 0,417 0,209 0,547 0,392 0,236 0,426 1,101 0,854 0,574
Zlín 1 0,671 0,989 0,588 0,730 0,617 0,453 1,362 0,369 0,544 1,269 2,037 1,210 1,705
Zlín 2 0,670 0,646 0,700 0,720 0,524 0,192 1,246 0,379 0,339 1,021 1,103 1,076 1,437
Zlín 3 0,493 0,6630,700 0,720 0,310 0,336 0,775 0,579 0,750 1,222 1,124 1,226 1,609
nad 15 000 obyvatel 0,566 0,670 0,343 0,548 0,747 0,143 0,637 0,352 0,356 0,989 1,421 0,852 1,280
5 001 -15 000 0,428 0,578 0,565 0,460 0,430 0,315 0,541 0,733 0,727 0,953 1,018 1,098 1,080
2 001 - 5 000 0,409 0,546 0,702 0,339 0,516 0,274 0,706 0,508 0,534 0,985 1,072 0,879 0,811
1 001 -2 000 0,696 0,566 0,405 0,429 0,362 0,352 0,293 0,470 0,359 0,835 1,244 1,109 0,678
do 1 000 obyvatel 0,420 0,410 0,550 0,302 0,904 0,363 0,275 0,569 0,327 0,871 1,156 0,964 0,684

Moravskoslezský kraj

Bruntál 0,321 ".-H7 0,547 0,292 0,533 0,279 0,502 0,243 0,227 0,631 0,719 0,656 0,527
nad 15 000 obyvatel 0,568 0,574 0,460 0,423 0,467 0,124 0,692 0,321 0,864 0,734 0,727 0,786 0,620
5 001-15 000 0,284 0,385 0,445 0,294 0,432 0,376 0,428 0,230 0,260 0,538 0,526 0,707 0,318
2 001 - 5 000 0,717 0,578 0,665 0,465 0,446 0,302 0,340 0,458 0,361 0,492 0,593 0,625 0,527
1 001 - 2 000 0,335 0,458 0,480 0,301 0,514 0,312 0,214 0,459 0,538 0,495 0,698 0,974 0,331
do 1 000 obyvatel 0,208 0,599 0,354 0,316 0,523 0,272 0,369 0,320 0,310 0,412 0,690 0,972 0,424
 
Frýdek-Místek 0,589 0,801 0,629 0,627 0,916 0,436 0,714 0,444 0,568 0,991 0,815 1,124 0,787
nad 15 000 obyvatel 0,378 0,820 0,610 0,548 0,139 0,329 0,381 0,367 0,250 0,763 0,728 0,997 0,536
5 001-15 000 0,480 0,562 0,469 0,587 0,453 0,315 0,704 0,438 0,560 0,679 0,887 1,287 0,986
2 001 - 5 000 0,348 0,599 0,477 0,284 0,836 0,313 1,145 0,478 0,457 0,590 1,030 1,970 1,748
1 001 - 2 000 0,357 0,480 0,249 0,830 0,459 0,366 0,703 0,358 0,486 0,677 1,049 1,759 0,922
do 1 000 obyvatel 0,305 0,571 0,516 0,584 0,398 0,340 0,409 0,448 0,649 0,856 1,188 1,722 0,357
 
Havířov 1 0,646 0,557 0,477 0,504 0,468 0,311 0,425 0,340 0,296 0,732 0,537 0,823 0,728
Havířov 2 0,333 0,578 0,874 0,438 0,460 0,149 0,407 0,372 0,407 0,684 0,696 0,740 0,612
Havířov 3 0,580 0,486 0,470 0,500 0,511 0,259 0,315 0,582 0,130 0,724 0,511 0,659 0,458
Obce
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich
zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChaty Byty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Karviná 0,420 0,647 0,550 0,776 0,453 0,309 0,427 0,270 0,749 0,752 0,671 0,930 0,496
nad 25 000 obyvatel 0,453 0,618 0,496 0,561 0,121 0,211 0,537 0,360 0,346 0,794 0,755 0,979 0,909
15 001-25 000 0,410 0,441 0,390 0,298 0,488 0,154 0,479 0,344 0,312 0,592 0,617 1,038 0,466
5 001-15 000 0,380 0,491 0,474 0,320 0,349 0,176 0,425 0,350 0,456 0,507 0,710 1,262 0,371
2 001-5 000 0,438 0,483 0,462 0,540 0,507 0,268 0,440 0,484 0,460 0,662 0,839 1,100 0,551
do 2 000 obyvatel 0,783 0,470 0,410 0,310 0,543 0,151 0,413 0,225 0,455 0,652 0,931 1,285 0,421
 
Nový Jičín 0,461 0,839 0,674 0,390 0,234 0,320 0,818 0,337 0,406 0,954 0,796 0,877 0,844
nad 15 000 obyvatel 0,433 0,620 0,569 0,455 0,555 0,265 0,625 0,424 0,801 0,929 0,814 1,024 0,784
5 001-15 000 0,491 0,646 0,335 0,508 0,497 0,331 0,493 0,420 0,501 0,617 0,745 1,195 0,433
2 001 - 5 000 0,596 0,722 0,643 0,322 0,694 0,311 0,470 0,632 0,135 0,853 0,974 1,302 1,064
1 001 - 2 000 0,322 0,470 0,431 0,328 0,302 0,306 0,386 0,496 0,236 0,834 0,912 1,172 0,787
do 1 000 obyvatel 0,349 0,544 0,152 0,392 0,456 0,235 0,211 0,436 0,326 0,599 0,902 1,181 0,344
Opava 1 0,861 1,463 0,735 0,697 0,681 0,280 1,108 1,011 0,520 1,269 0,712 0,898 1,910|
Opava 2 0,465 1,010 0,725 0,442 0,890 0,233 1,442 0,581 0,317 1,067 0,990 0,983 1,439
Opava 3 0,552 0,531 0,710 0,625 0,635 0,314 1,050 0,550 0,515 1,205 0,754 0,777 0,938
Opava 4 0,486 0,348 0,700 0,357 0,702 0,201 0,859 0,613 0,256 0,781 0,735 1,066 0,859
nad 5 000 obyvatel 0,497 0,685 0,708 0,457 0,751 0,341 0,466 0,672 0,458 0,795 0,840 1,227 0,663
2 001-5 000 0,302 0,561 0,575 0,501 0,848 0,287 0,981 0,477 0,416 0,732 0,871 1,265 0,587
1001-2 000 0,506 0,779 0,653 0,421 0,536 0,224 0,529 0,588 0,530 0,578 0,879 1,080 1,153
do 1 000 obyvatel 0,598 0,678 0,521 0,146 0,409 0,261 0,523 0,601 0,752 0,650 0,949 1,560 0,405
 
Ostrava 1 0,286 0,668 0,299 0,149 0,249 0,257 0,431 0,261 0,172 0,376 0,526 0,619 0,779
Ostrava 2 0,221 0,274 0,320 0,320 0,299 0,321 0,575 0,327 0,220 0,483 0,673 0,899 0,679
Ostrava 3 0,197 0,374 0,329 0,502 0,166 0,236 0,558 0,325 0,476 0,442 0,594 0,677 0,710
Ostrava 4 0,247 0,400 0,458 0,210 0,250 0,167 0,429 0,376 0,210 0,383 0,532 0,350 0,566
Ostrava 5 0,352 0,468 0,208 0,428 0,223 0,256 0,521 0,364 0,401 0,521 0.O8I 0,621 0,869
Ostrava 6 0,564 0,444 0,449 0,279 0,227 0,243 0,492 0,331 0,293 0,585 0,782 0,770 0,720
Ostrava 7 0,337 0,584 0,444 0,220 0,813 0,165 0,296 0,191 0,798 0,562 0,622 0,992 0,407
Ostrava 8 0,357 0,404 0,410 0,127 0,209 0,153 0,631 0,271 0,270 0,642 0,692 0,844 0,565
Ostrava 9 0,458 0,491 0,315 0,523 0,607 0,230 0,547 0,282 0,314 0,923 0,783 0.802 0,815
Ostrava 10 0,333 0,249 0,330 0,235 0,109 0,315 0,600 0,193 0,267 0,532 0,653 0,877 0,964
Ostrava 11 0,334 0,348 0,467 0,235 0,254 0,230 0,453 0,266 0,317 0,595 0,642 0,829 0,669
Ostrava 12 0,420 0,439 0,400 0,235 0,250 0,230 0,080 0,322 0,385 0,414 0,823 0,740 0,500
nad 5 000 obyvatel 0,639 0,518 0,469 0,498 0,457 0,321 0,536 0,388 0,602 0,972 0,862 1,080 1,956
2 001 - 5 000 0,357 0,546 0,588 0,300 0,634 0,139 0,902 0,400 0,132 0,459 0,995 1,991 1,062
1001-2 000 0,492 0,746 0,467 0,547 0,553 0,265 0,665 0,423 0,527 0,617 1,016 1,241 0,941
do 1 000 obyvatel 0,456 0,335 0,469 0,263 0,433 0,203 0,369 0,612 0,514 0,627 1,044 1,354 0,370

*) Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.

1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.

4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3.

7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.

8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.

9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.

10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěné stavbě oceněné podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 24.

11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbě oceněné podle § 5 a bytu v rodinném domě, oceněném podle § 13.

12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26.

13. Koeficient ze sloupce 13 přísluší k bytu ve vícebytovém domě typu J, K oceněnému podle § 13 a pozemku k bytu oceněnému podle § 25.

14. Koeficient prodejnosti pro stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00.

15. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a 32 odst. 3 až 5 je roven 1,00.

16. Koeficient prodejnosti pro trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 je roven 1,00.

17. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky

a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.

b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.

c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky

a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí

Tabulky č. 2
Praha
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Benice60258212
2Běchovice60152725
3Bohnice7305568
4Braník7278734
5Břevnov7295826
6Březiněves61413122
7Bubeneč7301066
8Čakovice73156123
9Černý Most73167624
10Čimice7303948
11Ďáblice7306298
12Dejvice7292726
13Dolní Chabry73059922
14Dolní Měcholupy73254126
15Dolní Počernice62995225
16Dubeč63333027
17Háje72823311
18Hájek u Uhříněvsi77339527
19Hloubětín73123424
20Hlubočepy7288375
21Hodkovičky7278574
22Holešovice7301223
23Holyně75057317
24Horní Měcholupy73258311
25Horní Počernice64377725
26Hostavice73172224
27Hostivař73205226
28Hradčany7271211
29Hrdlořezy7317659
30Chodov72822511
31Cholupice65239313
32Jinonice7287305
33Josefov7270081
34Kamýk72843814
35Karlín7309553
36Kbely73164123
37Klánovice66544425
38Kobylisy7304758
39Koloděje66850827
40Kolovraty66859112
41Komořany72851914
42Košíře7287645
43Královice67262927
44Krč7275984
45Křesice67607112
46Kunratice72831412
47Kyje73122624
48Lahovice72924815
49Letňany7314398
50Lhotka7280714
51Libeň7308919
52Liboc72979520
53Libuš72839013
54Lipany66860512
55Lipence68397315
56Lochkov68642517
57Lysolaje72993121
58Malá Chuchle72918316
59Malá Strana7270911
60Malešice73245110
61Michle7277504
62Miškovice73155222
63Modřany72861614
64Motol7289515
65Nebušice72987621
66Nedvězí70232327
67Nové Město7271811
68Nusle7281614
69Petrovice73261311
70Písnice72098413
71Pitkovice77341712
72Podolí7281524
73Prosek7313828
74Přední Kopanina73437321
75Radlice7286415
76Radotín73862016
77Ruzyně72971019
78Řeporyje74525117
79Řepy72970118
80Satalice74613423
81Sedlec73004121
82Slivenec75059017
83Smíchov7290515
84Sobín79325617
85Staré Město7270241
86Stodůlky75554118
87Strašnice73194310
88Střešovice7293026
89Střížkov7308668
90Suchdol72998121
91Šeberov76213012
92Stěrboholy73251626
93Točná65240713
94Troja7301907
95Třebonice77035317
96Třeboradice73152822
97Uhříněves77342528
98Újezd nad Lesy77377825
99Újezd u Průhonic77399912
100Veleslavín72935320
101Velká Chuchle72921316
102Vinohrady7271642
103Vinoř78237823
104Vokovice72941820
105Vršovice73225710
106Vyšehrad7273002
107Vysočany7312859
108Záběhlice73211710
109Zadní Kopanina74527817
110Zbraslav79173315
111Zličín79326418
112Žižkov7274153
 
Brno
1Bohunice6120067
2Bosonohy6085057
3Brněnské Ivanovice6122279
4Bystrc6117784
5Černá Pole6107713
6Černovice6112636
7Dolní Heršpice6121119
8Dvorska6338959
9Holásky6122439
10Horní Heršpice6120659
11Husovice6108446
12Chrlice6541329
13Ivanovice6558564
14Jehnice6582018
15Jundrov6105424
16Kníničky6119054
17Kohoutovice6103134
18Komárov6110266
19Komín6105854
20Královo Pole6114843
21Lesná6108874
22Líšeň6124057
23Maloměřice6124996
24Medlánky6117434
25Město Brno6100031
26Mokrá Hora6117018
27Nový Lískovec6102837
28Obřany6125536
29Ořešín7126808
30Pisárky6102083
31Ponava6113795
32Přízřenice6121469
33Řečkovice6116464
34Sadová6115654
35Slatina6122867
36Soběšice7519104
37Staré Brno6100892
38Starý Lískovec6120147
39Stránice6103302
40Štýřice6101865
41Trnitá6109505
42Tuřany6121719
43Útěchov u Brna7755508
44Veveří6103722
45Zábrdovice6107045
46Žabovřesky6104703
47Žebětín7956747
48Židenice6111156
 
České Budějovice
1České Budějovice 16219191
2České Budějovice 26219432
3České Budějovice 36220522
4České Budějovice 46222223
5České Budějovice 56222813
6České Budějovice 66223463
7České Budějovice 76224863
8České Vrbné6227293
9Haklovy Dvory6367974
10Kaliště u Českých Budějovic6622083
11Třebotovice6622164
 
Františkovy Lázně
1Dlouhé Mosty7688802
2Františkovy Lázně6346461
3Horní Lomany6346542
4Jedličná6346382
5Krapice6346622
6Slatina u Františkových Lázní6346892
7Žírovice6346972
 
Havířov
1Bludovice6376962
2Dolní Datyně6289053
3Dolní Suchá6377773
4Havířov-Město6375561
5Prostřední Suchá6377422
6Šumbark6377342
 
Hradec Králové
1Březhrad6138784
2Hradec Králové6468731
3Kluky6472253
4Kukleny6472093
5Malšova Lhota6913054
6Malšovice u Hradce Králové6469972
7Nový Hradec Králové6471872
8Piletice7265415
9Plácky7212044
10Plačice7212124
11Plotiště nad Labem7219305
12Pouchov7265593
13Pražské Předměstí6471012
14Roudnická7418253
15Rusek7436745
16Slezské Předměstí6469712
17Slatina u Hradce Králové7496564
18Svinary7607655
19Svobodné Dvory7611253
20Třebeš6470472
21Věkoše7265833
 
Jihlava
1Antonínův Důl7579002
2Bedřichov u Jihlavy6598783
3Helenín6598272
4Henčov6486802
5Heroltice u Jihlavy6384212
6Horní Kosov6430843
7Hosov6430923
8Hruškové Dvory6486983
9Jihlava6596731
10Kosov u Jihlavy6913722
11Pančava6598352
12Pávov6599162
13Pístov u Jihlavy7210002
14Popice u Jihlavy7257652
15Sasov6598432
16Staré Hory6598603
17Vysoká u Jihlavy7210183
18Zborná7916102
 
Karlovy Vary
1Bohatice6635813
2Cihelny6310434
3Čankov7467464
4Doubí u Karlových Var6310514
5Drahovice6637012
6Dvory6635493
7Karlovy Vary6634331
8Olšová Vrata6636544
9Počerny7538314
10Rosnice u Staré Role7538404
11Rybáře6635572
12Sedlec u Karlových Var7467544
13Stará Role7538583
14Tašovice6310604
15Tuhnice6634922
 
Kladno
1Dubí u Kladna6651693
2Hnidousy7645583
3Kladno6650611
4Kročehlavy6651262
5Motyčín7645403
6Rozdělov6649612
7Vrapice6651773
 
Liberec
1Dolní Hanychov6822682
2Doubí u Liberce6310864
3Františkov u Liberce6822332
4Hluboká u Liberce6310945
5Horní Hanychov6824624
6Horní Růžodol6822502
7Horní Suchá u Liberce6824895
8Janův Důl u Liberce6822412
9Karlinky6824975
10Kateřinky u Liberce6824385
11Krásná Studánka6736415
12Kunratice u Liberce7856285
13Liberec6820391
14Machnín6898235
15Nové Pavlovice6821612
16Ostašov u Liberce6824715
17Pilínkov6311085
18Radčice u Krásné Studánky6736505
19Rochlice u Liberce6823142
20Rudolfov6824465
21Ruprechtice6821442
22Růžodol I6822092
23Staré Pavlovice6821792
24Starý Harcov6823902
25Vesec u Liberce7804724
26Vratislavice nad Nisou7856443
 
Luhačovice
1Kladná-Žilín6649442
2Luhačovice6885761
3Polichno7254632
4Řetechov7453412
 
Mariánské Lázně
1Chotěnov u Marián. Lázní9019033
2Mariánské Lázně6915851
3Stanoviště u Marián.Lázní6916743
4Úšovice6916072
 
Most
1Čepirohy6195913
2Dřínov u Komořan6330973
3Ervěnice6688853
4Hořany6450103
5Komořany u Mostu6688933
6Konobrže6693263
7Kopisty6693343
8Most I 699357 
9Most II699594 
10Pařidla6693423
11Rudoltice nad Bílinou6996913
12Skyřice7492063
13Slatinice u Mostu6165593
14Souš9033373
15Střimice6997483
16Třebušice7705403
17Velebudice7492143
18Vtelno7875073
 
Olomouc
1Bělidla7108813
2Černovír7105714
3Droždín6326352
4Hej čin7106443
5Hodolany7108733
6Holice u Olomouce6412273
7Chomoutov6524154
8Chválkovice7109113
9Klášterní Hradisko7105553
10Lazce7105983
11Lošov6868752
12Nedvězí u Olomouce7023584
13Nemilanv7031094
14Neředín7106873
15Nová Ulice7107173
16Nové Sady u Olomouce7108143
17Nový Svět u Olomouce7109204
18Olomouc-město7105041
19Pavlovicky7109383
20Povel7107843
21Radíkov u Olomouce7377472
22Repčín7109463
23Slavonín7503874
24Svatý Kopeček6692882
25Topolany u Olomouce7677604
26Týneček7724112
 
Opava
1Držkovice7771704
2Jaktař7117303
3Jarkovice7835954
4Kateřinky u Opavy7117562
5Komárov u Opavy7118454
6Kylešovice7118113
7Malé Hoštice7118704
8Milostovice6951494
9Opava-Město7115601
10Opava-Předměstí7115782
11Palhanec7771885
12Podvihov7246374
13Suché Lazce7591804
14Vávrovice7771964
15Vlaštovičky7836094
16Zlatníky u Opavy7932304
 
Ostrava
1Antošovice6003932
2Bartovice7150853
3Dubina u Ostravy7988946
4Heřmanice7146913
5Hošťálkovice6460752
6Hrabová71453410
7Hrabůvka7145856
8Hrušov7149174
9Koblov6673662
10Krásné Pole6737227
11Kunčice nad Ostravicí7142244
12Kunčičky7142414
13Lhotka u Ostravy6814582
14Mariánské Hory7138305
15Martinov ve Slezsku7153798
16Michálkovice7147473
17Moravská Ostrava7135201
18Muglinov7149413
19Nová Bělá7049467
20Nová Plesná72167112
21Nová Ves u Ostravy7139374
22Petřkovice u Ostravy7204702
23Polanka nad Odrou7250817
24Poruba7151749
25Poruba-sever7152219
26Proskovice7334747
27Přívoz7137675
28Pustkovec7153019
29Radvanice7150183
30Slezská Ostrava7148285
31Stará Bělá7536617
32Stará Plesná72168912
33Svinov7155068
34Třebovice ve Slezsku7154338
35Vítkovice71407111
36Výškovice u Ostravy7156206
37Zábřeh-Hulváky71397011
38Zábřeh nad Odrou7143056
39Zábřeh-VZ71408911
 
Pardubice
1Černá za Bory6199655
2Dražkovice6322524
3Drozdice6199736
4Hostovice6459916
5Lány na Důlku6790716
6Mnětice6199815
7Nemošice7032493
8Nové Jesenčany7180842
9Ohrazenice7093283
10Opočínek6790896
11Pardubice7176571
12Pardubičky7178352
13Popkovice7180684
14Rosice nad Labem7412053
15Semtín7473865
16Staré Cívice7541705
17Staročemsko6199906
18Studánka7178432
19Svítkov7180334
20Trnová7179592
 
Plzeň
1Bolevec7221202
2Božkov7222942
3Bručná7223672
4Bukovec7227073
5Černice6201063
6Červený Hrádek u Plzně6210812
7Dolní Vlkýš6908133
8Doubravka7226772
9Doudlevce7224642
10Hradiště u Plzně7223412
11Koterov6710532
12Křimice6761953
 
Poděbrady
1Kluk6666702
2Poděbrady7234951
3Polabec7235412
4Přední Lhota u Poděbrad7343812
5Velké Zboží7235502
 
Přerov
1Čekyně6191083
2Dluhonice6267085
3Henčlov6382774
4Kozlovice u Přerova7349853
5Lověšice u Přerova7350014
6Lýsky7823354
7Penčice7190564
8Penčičky7190644
9Popovice u Přerova7823433
10Předmostí7349772
11Přerov7347131
12Újezdec u Přerova7740733
13Vinary u Přerova7823513
14Žeravice7964413
 
Ústí nad Labem
1Božtěšice6089554
2Brná nad Labem6099014
3Budov u Svádova7598055
4Bukov7750962
5Církvice7464105
6Dělouš7758946
7Dobětice7577722
8Habrovice6364364
9Hostovice u Ústí nad Labem6459825
10Klíše7750532
11Kojetice u Malečova6906865
12Krásné Březno7752663
13Mojžíř6981643
14Neštěmice7038693
15Nová Ves7056165
16Olešnice u Svádova7598135
17Předlice7750023
18Sebuzín7464285
19Skorotice u Ústí nad Labem7484804
20Strážky u Habrovic6364444
21Střekov7752582
22Svádov7598305
23Tuchomyšl7713686
24Ústí nad Labem7748711
25Vaňov7768074
26Všebořice7751182
 
Zlín
1Jaroslavice u Zlína6358633
2Klečůvka6660413
3Kostelec u Zlína6701383
4Kudlov6358983
5Lhotka u Zlína6360533
6Louky nad Dřevnicí6361182
7Lužkovice7958873
8Malenovice u Zlína6359872
9Mladcová6361773
10Prštné6361422
11Příluky u Zlína6358123
12Salaš u Zlína7459523
13Štípa6701463
14Velíková7780283
15Zlín6355611
16Želechovice nad Dřevnicí7959093
b) začlenění katastrálních území měst do oblastí
Hlavní město Praha
OblastKatastrální území
1Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2Vinohrady, Vyšehrad
3Holešovic, Karlín, Žižkov
4Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle, Nusle, Podolí
5Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov
6Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice
7Troja
8Bohnice, Čimice, Ďáblice, Kobylisy, Letňany, Prosek, Střížkov
9Hrdlořezy, Libeň, Vysočany
10Malešice, Strašnice, Vršovice, Záběhlice
11Háje, Horní Měcholupy, Chodov, Petrovice
12Benice, Kolovraty, Kunratice, Křeslice, Lipany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic
13Cholupice, Libuš, Písnice, Točná
14Kamýk, Komořany, Modřany
15Lahovice, Lipence, Zbraslav
16Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín
17Holyně, Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Sobín, Třebonice, Zadní Kopanina
18Řepy, Stodůlky, Zličín
19Ruzyně
20Liboc, Veleslavín, Vokovice
21Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Sedlec, Suchdol
22Březiněves, Dolní Chabry, Miškovice, Třeboradice
23Čakovice, Kbely, Satalice, Vinoř
24Černý Most, Hloubětín, Hostavice, Kyje
25Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Klánovice, Újezd n. Lesy,
26Dolní Měcholupy, Hostivař, Štěrboholy
27Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Královice, Nedvězí
28Uhříněves
 
Brno
1Město Brno
2Staré Brno, Stránice, Veveří
3Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky
4Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice
5Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice
6Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice
7Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín
8Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna
9Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
 
České Budějovice
1České Budějovice 1
2České Budějovice 2, České Budějovice 3
3České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4Haklovy Dvory, Třebotovice
 
Františkovy Lázně
1Františkovy Lázně
2Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
 
Havířov
1Havířov - město
2Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark
3Dolní Datyně, Dolní Suchá
 
Hradec Králové
1Hradec Králové
2Malšovice u Hradce Králové., Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše
4Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové
5Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
 
Jihlava
1Jihlava
2Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy,
Zborná
3Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory
 
Karlovy Vary
1Karlovy Vary
2Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3Bohatice, Dvory, Stará Role
4Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Karlových Var, Sedlec u Karlových Var, Tašovice
 
Kladno
1Kladno
2Kročehlavy, Rozdělov
3Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
 
Liberec
1Liberec
2Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice,
Staré Pavlovice, Starý Harcov
3Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou
4Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Liberce, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín,
Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
 
Luhačovice
1Luhačovice
2Kladná Žilín, Polichno, Řetechov
 
Mariánské Lázně
1Mariánské Lázně
2Úšovice
3Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
 
Most
1Most I
2Most II
3Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice,
Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno
 
Olomouc
1Olomouc - město
2Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky,
Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
4Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
 
Opava
1Opava - město
2Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
3Jaktař, Kylešovice
4Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky,
Zlatníky u Opavy
 
Ostrava
1Moravská Ostrava
2Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9Poruba, Poruba - sever, Pustkovec
10Hrabová
11Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
12Nová Plesná, Stará Plesná
 
Pardubice
1Pardubice
2Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová
3Nemošice, Ohrazenice, Rosice
4Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
 
Plzeň
1Plzeň
2Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany,
Valcha
3Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
 
Poděbrady
1Poděbrady
2Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
 
Přerov
1Přerov
2Předmostí
3Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice
4Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5Dluhonice
 
Ústí nad Labem
1Ústí nad Labem
2Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov
5Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov
6Dělouš, Tuchomyšl
 
Zlín
1Zlín
2Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína,
Štípa, Velíková, Želechovice n. Dřevnicí

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Přesunout nahoru