Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 453/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Částka 145/2009
Platnost od 22.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

453

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2009,

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Vláda nařizuje podle § 154 a 308 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


§ 1

(1) Za nakažlivé lidské nemoci ve smyslu § 152 a 153 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Za nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat ve smyslu § 306 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Za nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin ve smyslu § 307 trestního zákoníku se považují nemoci a škůdci uvedení v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně spravedlnosti:

JUDr. Kovářová v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Nakažlivé lidské nemoci pro účely trestního zákoníku

AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně nosičství viru HIV

amébová úplavice

dávivý kašel

cholera

hemorhagické horečky (např. Ebola, Marburg)

mor

ornitóza a psitakóza

otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou

pohlavní nemoci

salmonelózy

SARS (Severe acute respiratory syndrome - těžký akutní respirační syndrom)

trachom

trichinóza

tuberkulóza

tyf břišní a paratyf B včetně nosičství

tyf skvrnitý

úplavice bacilární

virové hepatitidy včetně nosičství viru hepatitidy B

záškrt

COVID-19

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat pro účely trestního zákoníku

Nákazy společné více druhům zvířat:

1. Aujeszkyho choroba

2. brucelóza (B. abortus, B. melitensis, B. suis)

3. leptospiróza

4. listerióza

5. mor skotu

6. salmonelóza (invazivní sérovary - jejich původci)

7. slintavka a kulhavka

8. sněť slezinná

9. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)

10. trichinelóza

11. tuberkulóza (M. bovis, M. suis, M. avium, M. tuberculosis)

12. tularémie

13. verotoxigenní E. coli

14. vezikulární stomatitida

15. vzteklina

Nákazy skotu:

16. enzootická leukóza skotu

17. hemoragická septikémie (pasteurelóza)

18. plicní nákaza skotu

Nákazy ovcí a koz:

19. mor malých přežvýkavců

20. nakažlivá agalakcie

21. nakažlivá pleuropneumonie koz

22. neštovice ovcí a neštovice koz

Nákazy koní:

23. hřebčí nákaza

24. infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní)

25. influenza koní (chřipka koní)

26. mor koní

27. vozhřivka

Nákazy prasat:

28. africký mor prasat

29. klasický mor prasat

30. vezikulární choroba prasat

31. nakažlivá obrna prasat (Těšínská choroba prasat)

Nákazy drůbeže:

32. aviární influenza (vysoce patogenní a nízko patogenní)

33. chlamydiózy drůbeže

34. newcastleská choroba

Nákazy ryb:

35. herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)

36. infekční anémie lososů (nakažlivá chudokrevnost lososů)

37. infekční nekróza krvetvorné tkáně

38. infekční nekróza pankreatu

39. virová hemoragická septikémie

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Nakažlivé nemoci a škůdci užitkových rostlin

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Acleris spp. (neevropské druhy)

Aculops fuchsiae Keifer

Agrilus planipennis Fairmaire

Aleurocanthus spp.

Amauromyza maculosa (Malloch)

Anomala orientalis Waterhouse

Anoplophora chinensis (Forster)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Anoplophora malasiaca (Thomson)

Arrhenodes minutus Drury

Anthonomus bisignifer Schenkling

Anthonomus signatus Say

Aonidiella citrina (Coquillett)

Aphelenchoides besseyi Christie

Aschistonyx eppoi Inouye

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropské populace/, jako přenašeč virů

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner Picea Bührer) Nickle et al.

Carposina niponensis (Walsingham)

Cicadellidae (neevropské druhy), přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.)

Circulifer haematoceps (Pulsant et Ray) /syn. = Neoaliturus haematoceps (Mulsant et Rey)/

Circulifer tenellus (Baker)

Choristoneura spp. (neevropské druhy)

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

Diabrotica barberi Smith et Lawrence

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Diabrotica virgifera zeae Krysan et Smith

Diaphorina citri Kuwayana

Ditylenchus destructor Thorne

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Enarmonia packardi (Zeller)/ syn. = Cydia packardi (Zeller)/

Enarmonia prunivora Walsh /syn. = Cydia prunivora (Walsh)/

Eotetranychus lewisi (McGregor)

Eutetranychus orientalis (Klein)

Globodera pallida (Stone) Behrens

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Grapholita inopinata Heinrich /syn. = Cydia inopinata (Heinrich)/

Helicoverpa armigera (Hübner)

Heliothis zea (Boddie) /syn. = Helicoverpa zea (Boddie)/

Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey

Hishimonus phycitis (Distant)

Leucaspis japonica (Cockerell) /syn.= Lopholeucaspis japonica Cockerell/

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Liriomyza sativae Blanchard

Liriomyza trifolii (Burgess)

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

Margarodes spp. (neevropské druhy)

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškeré populace)

Meloidogyne fallax Karssen

Monochamus spp. (neevropské druhy)

Myndus crudus Van Duzee

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

Naupactus leucoloma Bohemian

Numonia pyrivorella (Matsumura)

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Opogona sacchari (Bojer)

Parasaissetia nigra (Nietner)

Paysandisia archon (Burmeister)

Pissodes spp. (neevropské druhy)

Popillia japonica Newman

Premnotrypes spp. (neevropské druhy)

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

Radopholus citrophilus Huettel, Dickson et Kaplan

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

Rhynchophorus palmarum (L.)

Scaphoideus luteolus Van Duzee

Scirtothrips aurantii Faure

Scirtothrips dorsalis Hood

Scirtothrips citri (Moulton)

Scolytidae (neevropské druhy)

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Spodoptera eridania (Cramer)

Spodoptera frugiperda (Smith)

Spodoptera littoralis (Boisduval)

Spodoptera litura (Fabricius)

Tachypterellus quadrigibbus Say /syn. = Anthonomus quadrigibbus Say/

Thrips palmi Karny

Tephritidae (neevropské druhy)

Toxoptera citricida (Kirkaldy)

Trioza erythreae (Del Guercio)

Unaspis citri (Comstock)

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve - Zacheo

b) Bakterie

Citrus greening bacterium

Citrus variegated chlorosis /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al./

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. Pantoea stewartii pv. stewartii = (Smith) Mergaert et al./

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder /syn.=Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al./

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Xanthomonas campestris pv. oryzae Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.) Dye /syn.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. a pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al./

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al./

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al./

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

c) Houby

Alternaria alternata (neevropské patogenní kultury)

Anisogramma anomala (Peck)

Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx

Atropellis spp.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau syn. = Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori Pinus et Nambu) Deighton syn. = L. Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans/

Cercospora angolensis Carvalho et Mendes syn.= Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho et O. Mendes) P. M. Kirk

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

Ciborinia camelliae Kohn

Cronartium spp. (neevropské druhy)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Diaporthe vaccinii Shear

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx

Elsinoë spp.

Endocronartium spp. (neevropské druhy)

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Killian et Maire) Malenčin

Guignardia citricarpa Kiely Raf. (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto et Ito syn. = Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto syn.= Botryosphaeria L. berengeriana f.sp. piricola (Nose) Koganezawa et Sakuma

Gymnosporangium spp. (neevropské druhy)

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar /syn. = Phellinus weirii (Murrill) R. L. Gilbertson/

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

Melampsora medusae Thümen

Monilinia fructicola (Winter) Honey

Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al.

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Phoma andina Turkensteen

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/

Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et Duncan

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni

Puccinia horiana Hennings

Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone et Boerema

Scirrhia acicola (Dearness) Siggers syn. = Mycosphaerella dearnessii Barr

Scirrhia pini Funk et Parker /syn. = Mycosphaerella pini E. Rostrup/

Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) Sydow et Sydow

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Thecaphora solani Barrus

Tilletia indica Mitra

Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers /syn.= Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert/

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Verticillium dahliae Klebahn

d) Viry a virům podobné organismy

Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/

Arabis mosaic virus /nepovirus/

Beet curly top virus /hybrigeminivirus/

Beet leaf curl virus /rhabdovirus/

Black raspberry latent virus /ilarvirus/

Blight and Blight - like /syn. = Citrus blight disease/

Cadang - Cadang viroid /syn. = Coconut cadang-cadang viroid/

Cherry leaf roll virus /nepovirus/

Chrysanthemum stem necrosis virus

Chrysanthemum stunt viroid

Citrus mosaic virus /badnavirus/

Citrus tristeza virus /closterovirus/ (neevropské izoláty)

Citrus tristeza virus/closterovirus/ (evropské izoláty)

Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation virus/

Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/

Grapevine flavescence dorée MLO /phytoplasma/

Leprosis /syn. = Citrus leprosis rhabdovirus/

Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry virus/ (neevropské izoláty)

Naturally spreading psorosis /syn. = Citrus ringspot virus/

Palm lethal yellowing mycoplasm /phytoplasma/

Pear decline mycoplasm /phytoplasma/

Plum pox virus /potyvirus/

Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/

Prunus necrotic ringspot virus /ilarvirus/

Raspberry ringspot virus /nepovirus/

Satsuma dwarf virus /nepovirus/

Spiroplasma citri Saglio et al.

Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/

Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/

Strawberry mild yellow edge virus

Tatter leaf virus /syn. = Citrus tatter leaf capillovirus/

Tobacco ringspot virus /nepovirus/

Tomato black ring virus /nepovirus/

Tomato ringspot virus /nepovirus/

Tomato spotted wilt virus

Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/

Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L

Viry a virům podobné organismy brambor

Viry přenášené molicí Bemisia tabaci (Gennadius)

Witches' broom (MLO) /syn. = Lime witches' broom phytoplasma/

e) Parazitické rostliny

Arceuthobium spp. (neevropské druhy)

Přesunout nahoru