Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 450/2009 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 144/2009
Platnost od 21.12.2009
Účinnost od 21.12.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

450

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009,

kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., k provedení § 11 odst. 2 a § 17a tohoto zákona:


§ 1

Evidence cen a kalkulace ceny

(1) Evidence cen, kterou je prodávající povinen uchovávat, musí obsahovat údaje, z nichž je zřejmý název, popřípadě druh zboží, určené podmínky, k nimž se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží prodáváno, a počátek a konec období, v němž se za tuto cenu prodávalo.

(2) Kalkulace ceny podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o cenách se zpracovává ve struktuře uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, pokud v cenovém rozhodnutí vydaném příslušným cenovým orgánem podle § 10 zákona o cenách není uvedena podrobnější struktura kalkulace.

(3) U zboží podléhajícího rychlé zkáze, u něhož dochází ke změnám cen v závislosti na jeho stavu v průběhu dne, se eviduje pouze výchozí cena čerstvého zboží.

(4) Kalkulace podle odstavce 2 se sestavuje na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro daný kalendářní rok.

§ 2

Přehled o provedených cenových kontrolách

(1) Cenový kontrolní orgán předává přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty, která nabyla právní moci, Ministerstvu financí ke zveřejnění průběžně, nejpozději však do 30 dnů po uplynutí kalendářního roku, v němž rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci.

(2) Vzor přehledu o provedených cenových kontrolách je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1. Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

2. Vyhláška č. 580/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

3. Vyhláška č. 231/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

4. Vyhláška č. 511/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 580/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

5. Vyhláška č. 581/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Janota v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.

Struktura kalkulace ceny u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny

(Minimální rozsah položek kalkulace cen podle § 1)

1. Přímý materiál

2. Přímé mzdy

3. Ostatní přímé náklady

4. Nepřímé náklady

Z toho: a) Výrobní režie

b) Správní režie

c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného

5. Ostatní náklady

6. Zisk

7. Cena celkem

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.

Vzor přehledu o provedených cenových kontrolách

Název cenového kontrolního orgánu
Název, sídlo kontrolované osobyKontrolované zboží, službaVýše uložené pokuty/Bez nálezuČj. nebo spisová značkaKontrolované obdobíDatum vydání rozhodnutí/Datum nabytí právní moci rozhodnutíPorušení cenových předpisů (§, odst., písm. zákona o cenách)

Datum:

Vyřizuje: jméno, popřípadě jména a příjmení, telefon, e-mail

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby

Přesunout nahoru