Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 45/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.

Částka 14/2009
Platnost od 11.02.2009
Účinnost od 15.02.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. ledna 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V kalendářním roce je možné podat pouze jednu žádost o zařazení.“.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Převod zařazení z titulu integrovaná produkce do titulu ekologické zemědělství

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období převést zařazení v titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad podle § 2 písm. a) bodu 2 a § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 do zařazení v titulu ekologické zemědělství podle § 2 písm. a) bodu 1, podá novou žádost o zařazení podle odstavce 2.

(2) Podává-li žadatel žádost o zařazení podle odstavce 1, uvede v této žádosti

a) všechny půdní bloky, popřípadě jejich díly zařazené do titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad, včetně zařazené výměry,

b) všechny půdní bloky, popřípadě jejich díly zařazené do titulu ekologické zemědělství, včetně zařazené výměry,

c) snížení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu včetně případného důvodu snížení podle § 5 odst. 5,

d) zvýšení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,

e) půdní bloky, popřípadě jejich díly, které dosud nebyly zařazeny do titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad a žadatel je požaduje zařadit do titulu ekologické zemědělství.

(3) Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se uplatní podmínky stanovené v § 3 a 5 obdobně. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do titulu ekologické zemědělství podle § 7, nedokončení původního pětiletého období v titulu integrovaná produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 se za porušení podmínek nepovažuje.

(4) Podává-li žadatel v kalendářním roce žádost o zařazení podle odstavců 1 až 3, nelze v tomto kalendářním roce podat žádost o zařazení podle § 20 do titulu ekologické zemědělství a integrovaná produkce.“.

3. V § 4 odst. 2 písm. c) se za slova „k tomuto nařízení“ vkládají slova „a v souladu s podmínkami minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin6a) uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení“.

Poznámka pod čarou č. 6a zní:

6a) Bod 5.3.2.1 přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.“.

4. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „používá tato hnojiva a“ zrušují.

5. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova „používá tyto přípravky a“ zrušují.

6. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

10) § 49 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb.
§ 19 vyhlášky č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.“.

7. V § 4 odst. 2 se písmeno h) zrušuje. Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

8. V § 5 odst. 5 písm. g) se slova „do 5 %“ nahrazují slovy „do 15 %“.

9. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Žadatel, který žádá o dotaci na kulturu sad, zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů na 1 ha osázené plochy daným druhem dřeviny na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, na který je požadována dotace, neklesl u

a) jádrovin pod 200 kusů,

b) peckovin a skořápkovin pod 150 kusů,

c) bobulovin pod 800 kusů.“.

10. V § 13 odstavec 12 zní:

(12) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 11 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.“.

11. V § 14 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až n) se označují jako písmena a) až m).

12. V § 15 písm. a) se slova „porušení podmínky používání hnojiv7) nebo statkových hnojiv8) uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), popřípadě“ a slova „vedení evidence hnojení9)“ zrušují.

13. V § 15 písm. d) se doplňuje bod 4, který zní:

4. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 9; dotace se neposkytne na příslušný půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém bylo porušení zjištěno; výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na který Fond neposkytne dotaci podle tohoto bodu, se do zjištěné výměry podle předpisů Evropských společenství nezahrne,“.

14. V § 15 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. e), přičemž za porušení této podmínky se považuje nepředložení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin10) v průběhu kontroly na místě35) nebo předložení takové evidence, ze které není možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a), § 8 odst. 5 písm. a), § 8 odst. 5 písm. b), § 8 odst. 5 písm. e), nebo § 8 odst. 7 písm. d).“.

15. § 19 se zrušuje.

16. V § 20 se odstavec 7 zrušuje.

17. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se považuje:

1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb.,

2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb.,

3. podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb.,

4. podmínka stanovená v § 12 písm. a) nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb.,

5. podmínka stanovená v § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb.,

6. podmínka stanovená v § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb.,

7. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění zákona č. 131/2006 Sb.,

8. podmínka stanovená v § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.,

9. podmínka stanovená v § 66 zákona č. 326/2004 Sb.,

10. podmínka stanovená v § 86 odst. 3 zákona 326/2004 Sb., ve znění zákona č. 249/2008 Sb.,

11. podmínka stanovená v § 86 odst. 4 zákona 326/2004 Sb., ve znění zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb.

Podmínky uvedené v bodech 1 až 4 se uplatní i mimo oblasti stanovené v § 2 nařízení vlády č. 103/2003 Sb.“.

18. V příloze č. 13 sloupci Výsadba u druhu zeleniny paprika roční se číslo „60000“ nahrazuje číslem „30000“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

Žádosti podané podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2009.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru