Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 449/2009 Sb.Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Částka 144/2009
Platnost od 21.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.01.2015 (5/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

449

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“).

§ 2

Údaj

Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí finanční výkazy, doplňující údaje a vstupní údaje v rozpočtovém informačním systému veřejné správy (dále jen „rozpočtový informační systém“).

§ 3

Finanční výkazy

(1) Finančními výkazy jsou

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, včetně komentáře,

b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad, včetně komentáře,

c) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu,

d) přehled rozpočtových opatření, včetně komentáře.

(2) Finanční výkazy sestavují

a) podle odstavce 1 písm. a) správci kapitol, organizační složky státu a státní fondy,

b) podle odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady,

c) podle odstavce 1 písm. c) a d) správci kapitol a organizační složky státu.

§ 4

Doplňující údaje

(1) Doplňujícími údaji jsou

a) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,

b) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou.

(2) Doplňující údaje předkládají podle odstavce 1 písm. a) a písm. b) státní příspěvkové organizace a podle odstavce 1 písm. b) organizační složky státu.

§ 5

Způsob a termíny předkládání údajů

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu stanoví jiný právní předpis1).

§ 6

Rozsah a způsob sestavení údajů

(1) Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů a doplňujících údajů

a) finančního výkazu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,

b) finančního výkazu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. b) stanoví příloha č. 4 této vyhlášky,

c) přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje stanoví příloha č. 5 této vyhlášky,

d) výkazu o zaměstnanosti regulované vládou stanoví příloha č. 6 této vyhlášky,

e) výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 7 této vyhlášky,

f) přehledu rozpočtových opatření stanoví příloha č. 8 této vyhlášky.

(2) Vstupní údaje do rozpočtového informačního systému a vstupní údaje do centrálního systému účetních informací státu jsou uváděny v Kč s přesností na dvě desetinná místa.

§ 7

Transfery a půjčky

K zajištění sledování finančních toků transferů a půjček zveřejňuje Ministerstvo financí číselník účelových znaků platný pro příslušný rozpočtový rok na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován. Struktura účelového znaku je dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele transferu nebo půjčky a třímístným kódem dotačního titulu.

§ 8

Utajované informace

Pokud údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu obsahují utajované informace, předkládají se v písemné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné datové soubory nesmějí obsahovat utajované informace. Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci kapitol způsob nezbytné agregace údajů.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Při vypracování finančních výkazů za rok 2009 se postupuje podle vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Při vypracování přehledu rozpočtových opatření se v roce 2010 postupuje podle vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Při vypracování chronologického přehledu rozpočtových opatření se podle přílohy č. 8 postupuje od 1. ledna 2011.

(4) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady předávají údaje podle § 5 odst. 2 do centrálního systému účetních informací státu poprvé v rozpočtovém roce 2010 ve stavu k 31. březnu a k 30. červnu 2010, a to nejpozději do 20. července 2010. Údaje o schváleném rozpočtu budou uvedeny ve finančních výkazech za období leden až červen roku 2010.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.

2. Vyhláška č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.

3. Vyhláška č. 544/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.

4. Vyhláška č. 22/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.

5. Vyhláška č. 377/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou bodů 11 a 12 přílohy č. 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 403/2010 Sb. Čl. II

1. Při vypracování finančních výkazů za rok 2010 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Při vypracování chronologického přehledu rozpočtových opatření se podle bodu 11. a 12. přílohy č. 8 postupuje od 1. ledna 2012. Chronologický přehled rozpočtových opatření za rok 2011 bude vypracován ve struktuře paragraf, položka, datum, druh ROP, změna rozpočtu.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 451/2011 Sb. Čl. II

Při vypracování finančních výkazů za rok 2011 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Chronologický přehled rozpočtových opatření za rok 2012 se vypracuje ve struktuře paragraf, položka, datum, druh rozpočtového opatření, změna rozpočtu.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 10/2013 Sb. Čl. II

Při vypracování finančních výkazů za rok 2012 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:

Ing. Janota v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

1.1 Organizační složky státu vkládají do rozpočtového informačního systému průběžně údaje o plnění státního rozpočtu;

1.2 Organizační složky státu předkládají do centrálního systému účetních informací státu měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U;

1.3 Organizační složky státu předkládají do centrálního systému účetních informací státu čtvrtletně

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U,

b) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04,

c) přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U.

2. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu

2.1 čtvrtletně výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04;

2.2 ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje ROZP SPO 1-01.

3. Ministerstvo financí - správce rozpočtového informačního systému a centrálního systému účetních informací státu

3.1 zajistí sestavení Přehledových reportů za použití dat z rozpočtového informačního systému a dále Kontrolních sestav pro kontrolu souladu dat z rozpočtového informačního systému a dat z finančních výkazů, které prezentuje prostřednictvím Portálu Integrovaného informačního systému státní poklady (dále jen „portál IISSP“);

3.2 zajistí sestavení sumářů doplňujících údajů podle jiného právního předpisu1);

3.3 zajistí sestavení „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“, které prezentuje prostřednictvím portálu IISSP;

3.4 schvaluje sumář za kapitoly v centrálním systému účetních informací státu.

4. Správce kapitoly

4.1 ověřuje na portále IISSP správnost Kontrolních sestav za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými organizačními složkami státu ve formě finančních výkazů a na základě údajů z rozpočtového informačního systému;

4.2 ověřuje na portále IISSP správnost sumářů za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými státními příspěvkovými organizacemi;

4.3 zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů na úrovni kapitoly opravu předávaných údajů u příslušných organizačních složek státu nebo státních příspěvkových organizací;

4.4 předkládá čtvrtletně v případě významnějších odchylek od rozpočtu komentář k výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U a to v elektronické podobě příslušným odborům Ministerstva financí.

4.5 schvaluje sumář za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly.

5. Státní fondy

5.1 předkládají do centrálního systému účetních informací státu čtvrtletně výkaz FIN 2-04 U s tím, že položka KAPITOLA obsahuje číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu:

502 Státní fond životního prostředí České republiky

504 Státní fond kultury České republiky

505 Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

506 Státní fond dopravní infrastruktury

507 Státní fond rozvoje bydlení

511 Státní zemědělský intervenční fond

5.2 schvalují v centrálním systému účetních informací státu čtvrtletně výkaz FIN 2-04 U na úrovni státního fondu.

6. Způsob předložení údajů

6.1 formát, struktura, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost předávání finančních údajů do centrálního systému účetních informací státu jsou stanoveny jiným právním předpisem1); formát, struktura, přenos, zabezpečení a rozsah údajů předávaných do rozpočtového informačního systému je stanoven technickým manuálem k rozpočtovému informačnímu systému.

6.2 organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají výkaz v elektronické podobě správci centrálního systému účetních informací státu, podmínky jsou stanoveny jiným právním předpisem1).

7. Termíny předložení údajů:

7.1 údaje zobrazující plnění státního rozpočtu jsou soustředěny v rozpočtovém informačním systému a skutečnost je předkládána a aktualizována průběžně. Údaje za uplynulý kalendářní měsíc se aktualizují nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce. Po uplynutí prvního a třetího čtvrtletí musí být údaje aktualizovány v rozpočtovém systému nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení čtvrtletí;

7.2 výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U předkládají organizační složky státu nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce;

7.3 správce kapitoly schvaluje sumář výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce;

7.4 výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 předkládají organizační složky státu a státní příspěvkové organizace nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.5 výkaz FIN 2-04 U předkládají organizační složky státu a státní fondy nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.6 správce kapitoly schvaluje sumář výkazu FIN 2-04 U za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.7 přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů předkládají příspěvkové organizace v termínu nejpozději poslední pracovní den před 28. únorem;

7.8 přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U předkládají organizační složky státu nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.9 správce kapitoly schvaluje sumář výkazu přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.10 pro předložení finančních výkazů za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku a správce kapitoly schvaluje sumáře výkazů za kapitolu za období leden až prosinec nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku.

8. Ministerstvo financí poskytuje

8.1 všem správcům kapitol, uskutečňujícím transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně, ”Přehled o čerpání dotací prostřednictvím vybrané banky v třídění podle správců kapitol, programů, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí”, a to po 10. dni následujícího měsíce;

8.2 všem krajům čtvrtletně přehled uvedený v bodě 8.1 doplněný o třídění podle jednotlivých krajů.

9. Ministerstvo financí předává neprodleně správcům kapitol a státním fondům čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých transferech a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.

10. Správce kapitoly a státní fondy v případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušnými územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuelně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.

11. Předkladatel údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu odpovídá za úplnost, správnost a včasnost předložených údajů.

12. V případě rozpočtového provizoria se postupuje podle § 9 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů. Termíny předložení údajů jsou shodné jako v případě schváleného státního rozpočtu. Ve sloupci „Schválený rozpočet“ se uvádějí ukazatele rozpočtového provizoria.

13. Pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití udělí organizační složky státu a právnické osoby České národní bance, která vede jejich účty, souhlas s poskytováním údajů o provedených operacích za státní rozpočet Ministerstvu financí.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

1. Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady předávají do centrálního systému účetních informací státu měsíčně výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M (dále jen „výkaz“) - za vlastní hospodaření. Způsob předávání a systém prováděných kontrol stanoví jiný právní předpis1).

2. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek. Tento výkaz v sobě zahrnuje údaje za hospodaření městských částí a městských obvodů.

3. Krajský úřad kontroluje předání, úplnost a správnost výkazů předávaných obcemi, jež se nachází na území příslušného kraje a dobrovolnými svazky obcí, majících sídlo na území příslušného kraje a vyžaduje provedení oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. S ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu1), si krajský úřad stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu úplnosti a správnosti výkazů předávaných jeho prostřednictvím nebo předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo do centrálního systému účetních informací státu. Ke stanovení způsobu a určení metody kontroly úplnosti a správnosti výkazů předaných do centrálního systému účetních informací státu je správce centrálního systému účetních informací státu povinen krajskému úřadu poskytnout součinnost v nezbytném rozsahu.

4. V případě hlavního města Prahy kontroluje předání úplného a správného výkazu do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy.

5. Krajský úřad, s ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu1), stanoví obcím a dobrovolným svazkům obcí termíny pro předání výkazů tak, aby měl krajský úřad možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů, včetně zaslání oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. Termíny stanovené krajským úřadem musí obcím a dobrovolným svazkům obcí ponechat dostatečný časový prostor pro vypracování výkazů, přičemž krajský úřad musí vzít do úvahy termíny stanovené v bodě 7. Předložení opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky a jeho periodicitu předkládání krajskému úřadu stanoví krajský úřad podle svých potřeb.

6. Obce a dobrovolné svazky obcí kromě výkazu uvedeného v bodě 1. předají krajskému úřadu i další potřebné údaje vztahující se k výkazu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad. Jedná se zejména o komentář k výkazu, ve kterém se uvedou důvody chyb a rozdílů ve výkazu.

7. Termíny pro předložení úplných a správných výkazů krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad do centrálního systému účetních informací státu a pro potvrzení úplnosti a správnosti výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí krajskými úřady v centrálním systému účetních informací státu:

7.1 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce;

7.2 za období leden až prosinec jsou stanoveny termíny pro předložení výkazů nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku;

7.3 za období leden se výkazy nepředkládají;

7.4 údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad budou uvedeny ve výkazech za období leden až duben příslušného rozpočtového roku.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U) sestavují správci kapitol, jimi zřízené organizační složky státu a státní fondy.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledky rozpočtového hospodaření od počátku roku (skutečnosti) v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 s výjimkou písmen b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.

5. Konečným rozpočtem výdajů se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o veškerá rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. U kapitoly 396 Státní dluh, kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv a kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa se jedná o technický výpočet.

6. Rozpočet po změnách a konečný rozpočet výdajů se uvádějí vždy k poslednímu dni čtvrtletí, včetně posledního rozpočtového opatření, které podléhá schválení Ministerstvem financí, odeslaného z Ministerstva financí s datem nejpozději posledního dne třetího měsíce daného čtvrtletí, pokud se správce kapitoly s Ministerstvem financí nedohodne jinak; údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů uváděné v období “závěr roku“ se řídí ustanovením § 24 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.

7. Údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

8. Rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. uvedou organizační složky státu a správci kapitol v přehledu rozpočtových opatření.

9. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

10. Část I. - Rozpočtové příjmy

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby.

11. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování

11.1 V této části výkazu jsou uváděny:

a) rozpočtové výdaje v členění podle tříd, podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;

b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy, kapitola 396 Státní dluh a kapitola 397 Operace státních finančních aktiv), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění.

Jednotlivé položky uváděné ve výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
8300Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky s výjimkou těch, které patří na položky 8301 a 8302+, −
8301Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky+, −
8302Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA+, −
8417Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy+
8418Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje
8427Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy+
8428Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8116Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8215Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8216Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8300Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položkyplatba
+inkaso
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoruplatba
+inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtechsnížení
+zvýšení
8905Nepřevedené částky vyrovnávající schodeksnížení
+zvýšení

11.2 V této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, tj. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu

a) na řádku 5020 - Příjmy celkem

b) na řádku 5040 - Výdaje celkem.

12. Část III. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

12.1 v této části výkazu se uvádějí:

a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,

b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,

c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),

d) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

e) úhrn třídy 8 - Financování (vyplňují pouze státní fondy a kapitola 396 Státní dluh);

12.2 vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:

součet příjmů v části I.Σ (třídy 1 až 4)sl.1,2,3 = r. 3010sl.31,32,34
součet výdajů v části II.Σ (třídy 5 a 6)sl.1,2,3,4 = r. 3060sl.31,32,33,34
součet údajů financování v části II.∑ (třída 8)sl.1,2,4 = r. 3200sl.31,32,34

12.3 vazby v části III. výkazu:

a) obecně platné

r. 3010sl.31,32,34= r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014)sl.31,32,34
r. 3020sl.31,32,34= r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)sl.31,32,34
r. 3050sl.31,32,34= r. (3010 - 3020)sl.31,32,34
r. 3060sl.31,32,33,34= r. (3061 + 3062)sl.31,32,33,34
r. 3070sl.31,32,33,34= r. (3072 + 3073 + 3074 + 3075)sl.31,32,33,34
r. 3090sl.31,32,33,34= r. (3060 - 3070)sl.31,32,33,34
r. 3100sl.31,32,34= r. (3050 - 3090)sl.31,32,34
r. 3300sl.31,32,34= r. (3010 - 3060)sl.31,32,34

b) s vyhrazenou platností platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem

r. 3300sl.31,32,34 = - r.3200sl.31,32,34

13. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech

13.1 v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů:

a) rezervního fondu

b) ostatních bankovních účtů (včetně bankovních účtů fondu odměn)

c) výdajové účty organizačních složek státu

d) příjmových účtů

e) příslušný bankovní účet státního fondu

státní fondy vykazují pouze údaje na ř. 4040 “Bankovní účty státního fondu celkem“;

13.2 vazby v této části výkazu:

a) r. 4010sl.41,42,43 = r. (4001 + 4002)sl.41,42,43

b) pro řádky 4001, 4002, 4010, 4040

sl.43 = sl.41 - sl.42 s respektováním znaménka

c) pro řádek 4030

sl.43 = - sl.42

14. Část V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu

14.1 v této části se uvádějí ve sloupci 53 počáteční zůstatky k 1.1. běžného roku, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle rozpočtové skladby) a konečný zůstatek k datu sestavení výkazu,

14.2 bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu):

finanční fondy (účet 225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu - účty se vedou v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1, případně x = 2; pokud jsou na fondu odměn zůstatky z minulých let,

14.3 součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky:

8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a

8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech;

uvedené položky mají tato znaménka:

znaménko minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

znaménko plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.,

14.4 vazby mezi částí V. - rekapitulace (x=9) a částí IV. tohoto výkazu:

r. 5010sl.53 = r.4010sl.41

r. 5060sl.53 = r. 4010sl.42,

14.5 vazby v této části výkazu:

r. 5070sl.53 = r. (5040 - 5020)sl.53.

15. Část VI. - Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky:
záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu - Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).

16. Část VII. - Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok po schválení zákona o státním rozpočtu.

17. Část VIII. - Výdaje na financování programů

V této části výkazu se uvádějí hodnoty schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a skutečného čerpání výdajů (investičních i neinvestičních) za vykazované období na financování programů, a to v členění podle položek druhového třídění rozpočtové skladby (korespondujících s položkami vykazovanými v části II); číslo programu musí odpovídat 5-ti místnému kódu v informačním systému programového financování.

18. Část IX. - Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

18.1 v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček:

a) uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,

b) v členění podle účelových znaků,

c) v členění podle kódu územní jednotky;

18.2 vazby mezi částí IX. a II. výkazu

pro každou položku vykázanou v části IX. platí:

Σúdaj sl.93UZ,územní jednotka = Σúdaj sl.4 § dané položky,

tzn. že součet všech údajů sl. 93 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek) v části IX. musí odpovídat součtu údajů sl. 4 této položky v části 11. za všechny paragrafy;

18.3 převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a kódu územní jednotky;

18.4 údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů příslušné banky poskytnuté Ministerstvem financí, uvedené v příloze č. 1 v bodě 8, budou zpětně vykázány (doplněny) do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů s odpovídajícím kódem územní jednotky, v termínech uvedených v příloze č. 1 v bodě 7;

18.5 pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 2 (CZ0x);

18.6 pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných správcem kapitoly na centrální účet u vybrané banky se vyplňuje kód CZ0999 u položek vztahujících se k transferům a půjčkám obcí, kód CZ0990 pro transfery a půjčky krajům, kód CZ0900 pro transfery a půjčky regionálním radám.

19. Část X. - Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo Českou národní banku)

19.1 tuto část vyplňují organizační složky státu, v návaznosti na § 33, odst. 2, 6, 7 zákona č. 218/2000 Sb. Správce kapitoly v této části vykazuje, kromě údajů za vlastní organizační složku státu, rovněž údaje za jím řízené státní příspěvkové organizace - jako sumář z podkladů získaných od jím řízených státních příspěvkových organizací;

19.2 tato část výkazu se předkládá čtvrtletně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací);

19.3 sloupce název bankovního účtu, kód bankovního účtu a kód druhu organizace se vyplní podle níže uvedených číselníků:

KódNázev bankovního účtu
01Běžné účty státních fondů
02Rezervní fond
03Fond reprodukce majetku
04Fond kulturních a sociálních potřeb
05Účet cizích prostředků (depozitní)
06Běžný účet
07Ostatní běžné účty
08Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu
09Fond odměn
KódDruh organizace
02Organizační složky státu
03Příspěvkové organizace
04Státní fondy
05Ostatní organizace

19.4 ve sloupci kód banky se uvádí 4 místný kód používaný v platebním styku;

19.5 vazba v této části výkazu

sl. 103 = sl. 101 - sl. 102 s respektováním znaménka vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem k 1.1. a stavem ke konci vykazovaného období.

20. Část XI. - Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.

21. Část XII. - Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.

22. Část XV. - Přehled o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky

a) obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

b) kontrolní vazby v rámci části XV:

sl. 156 = sl.(151 + 152 - 153 - 155)

ř. 1501 = ř.(1502 + 1503)

ř. 1507 = ř.(1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)

ř. 1515 = ř.(1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);

c) kontrolní vazby na ostatní části výkazu FIN 2-04 U:

Část XV.Část V.
ř. 1515, sl.151= ř. 5010sl.53
ř. 1515, sl.152= ř. 5020sl.53
ř. 1515, sl.156= ř. 5060sl.53;

d) význam sloupců:

sl. 152 - je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu,

sl. 153 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,

sl. 154 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje,

sl. 155 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.

23. Komentář k výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky.

24.

Ministerstvo financí
VZOR FIN 2-04 U
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů

VZOR FIN 2-04 U - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavují obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.

3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady na příslušný rok se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem územního samosprávného celku, orgány dobrovolného svazku obcí nebo výborem regionální rady.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady upraveného o rozpočtová opatření provedená podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům

068 - Termínované vklady dlouhodobé,

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků,

236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků,

244 - Termínované vklady krátkodobé,

281 - Krátkodobé úvěry,

451 - Dlouhodobé úvěry.

6. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:

a) podle druhového třídění podle příjmových a výdajových položek a

b) podle odvětvového třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tištěná podoba těchto částí výkazu pro potřeby účetních jednotek obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby.

7. Část III. - Financování

7.1 V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou; jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;

7.2 u účtů krátkodobých a dlouhodobých úvěrů zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje, se postupuje takto:

úhrada výdajů se zatřídí jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 451 v třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 451, od počátku roku.

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů-
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů-
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků-
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje-
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje-
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115, 8215Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech-(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech-(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
ŘádekNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-platba
+inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech-snížení
+zvýšení
8905Nepřevedené částky vyrovnávající schodek-snížení
+zvýšení

8. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

8.1 v této části výkazu se uvádějí:

a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,

b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,

c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,

d) úhrny záznamových jednotek 024 až 029, 035 a 036,

e) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

f) úhrn třídy 8 - Financování;

8.2 konsolidace peněžních operací se provádí:

a) na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada,

b) na úrovni okresu, kraje a státu celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;

8.3 předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:

konsolidace příjmůkonsolidace na úrovni
vykazující
jednotky
okresukrajestátu
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcíneanoanoano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajůneneanoano
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních radneneneano
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)anoanoanoano
4134 - Převody z rozpočtových účtůanoanoanoano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůanoanoanoano
4221 - Investiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4222 - Investiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresuneanonene
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresuneanonene
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného krajeneanoanone
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného krajeneanoanone
5321 - Neinvestiční transfery obcímneanoanoano
5323 - Neinvestiční transfery krajůmneneanoano
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radámneneneano
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obci a krajůanoanoanoano
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtůanoanoanoano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtůmanoanoanoano
5349 - Ostatní převody vlastním fondůmanoanoanoano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6341 - Investiční transfery obcímneanoanoano
6342 - Investiční transfery krajůmneneanoano
6345 - Investiční transfery regionálním radámneneneano
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6441 - Investiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
6442 - Investiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovněneanoanoano
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného krajeneanoanone
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného krajeneanoanone

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;

8.4 vazby v této části výkazu:

obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050sl.41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl.41,42,43

r. 4200sl.41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl.41,42,43

r. 4240sl.41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl.41,42,43

r. 4430sl.41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl.41,42,43

r. 4430sl.41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl.41,42,43

r. 4440sl.41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl.41,42,43

r. 4450sl.41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

r. 4470sl.41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl.41,42,43

r. 4440sl.41,42,43 = - r. 4470sl.41,42,43

a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.41,42,43

r. 4250sl.41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl.41,42,43

r. 4460sl.41,42,43 = 0

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190) sl.41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194)sl.41,42,43 + r. (7291 + 7310 +7340+ 7380)sl.71,72,73

r. 4250sl.41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420)sl.41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424)sl.41,42,43 + r. (7420 +7431 + 7450 + 7490 + 7520)sl.71,72,73

r. 4460sl.41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420)sl.41,42,43 - r. (4070 + 4090)sl.41,42,43 + r. (4192 + 4194)sl.41,42,43 - r. (4422 + 4424)sl.41,42,43 + r. (7490 + 7520)sl.71,72,73 - r. 7380sl.71,72,73

c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100+ 4110 + 4120+ 4130 + 4140 + 4150+ 4170 + 4180 + 4190)sl.41,42,43 - r. ( 4193 + 4194)sl.41,42,43

r. 4250sl.41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 +4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420)sl.41,42,43 - r. (4423 + 4424)sl.41,42,43

r. 4460sl.41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420)sl.41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090)sl.41,42,43 + r. 4194sl.41,42,43 - r.4424sl.41,42,43'

d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu:

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 +4081 + 4090 + 4100 + 4110 +4111 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 + 4190)sl.41,42,43

r. 4250sl.41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 + 4371 + 4380 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420)sl.41,42,43

r. 4460sl.41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 +4411 + 4420)sl.41,42,43 -r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090)sl.41,42,43

8.5 vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.:

r. 4191sl.41,42,43 = r. 7090sl.71,72,73

r. 4192sl.41,42,43 = r. 7140sl.71,72,73

r. 4193sl.41,42,43 = r. 7290sl.71,72,73

r. 4194sl.41,42,43 = r. 7360sl.71,72,73

r. 4421sl.41,42,43 = r. 7170sl.71,72,73

r. 4422sl.41,42,43 = r. 7220sl.71,72,73

r. 4423sl.41,42,43 = r. 7400sl.71,72,73

r. 4424sl.41,42,43 = r. 7470sl.71,72,73

9. Část V. - Tato část výkazu se nevyplňuje.

10. Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech

a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů

aa) termínovaných vkladů dlouhodobých,

ab) základních běžných účtů územních samosprávných celků,

ac) běžných účtů fondů územních samosprávných celků,

ad) termínovaných vkladů krátkodobých;

údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že údaj má znaménko:

minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.;

b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:

r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3.

11. Část VII. - Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky. Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných mezi obcemi patřícími do různých okresů a krajů a krajů obcím, případně krajem na území jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se záznamové jednotky týkají.

12. Část VIII. - Tato část výkazu se nevyplňuje.

13. Část IX. - Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých transferů a půjček

aa) uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,

ab) v členění podle účelových znaků;

b) obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a regionální rady musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I. resp. III. sloupce 3 tohoto finančního výkazu;

14. Část X. - Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček:

aa) uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,

ab) v členění podle účelových znaků,

ac) v členění podle kódu územní jednotky;

b) vazby mezi částí X. a II. výkazu

pro každou položku vykázanou v části X. platí:

Σúdaj sl.103 UZ,územní jednotka = Σúdaj sl.3 § dané položky,

tzn. že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;

c) převedení prostředků z výdajového účtu regionálních rad na účet příjemce vedený u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a kódu územní jednotky;

d) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky NUTS 2 (CZ0x).

15. Část XI. - Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.

16. Část XII. - Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.

VZOR
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VZOR FIN 2-12 M - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Doplňující údaje o státních příspěvkových organizacích

1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů ROZP SPO 1-01 - část I v členění na jednotlivé nákladové a výnosové položky podle příslušných syntetických účtů v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.

VZOR

ROZP SPO 1-01 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizačí a další doplňují údaje - hlavní činnost

Období.RokKapitolaÚčetní jednotkaIČOHodnota
mm.rrrr3xx název ...................názevxxxxxxxxv Kč na 2 des.místa

ROZP SPO 1-01 - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo
položky
Název položkySyntetický účetSchválený rozpočetSkutečnost minulého roku
abc12
1NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 47)
2Spotřeba materiálu
4Spotřeba energie502
5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek503
6Prodané zboží504
7Aktivace dlouhodobého majetku506
8Aktivace oběžného majetku507
9Změna stavu zásob vlastní výroby508
10Opravy a udržování511
11Cestovné512
12Náklady na reprezentaci513
13Aktivace vnitroorganizačních služeb516
14Ostatní služby518
15Mzdové náklady521
16Zákonné sociální pojištění524
17Jiné sociální pojištění525
18Zákonné sociální náklady527
19Jiné sociální náklady528
20Daň silniční531
21Daň z nemovitostí532
22Jiné daně a poplatky538
23Smluvní pokuty a úroky z prodlení541
24Jiné pokuty a penále542
25Dary543
26Prodaný materiál544
27Manka a škody547
28Tvorba fondů548
29Odpisy dlouhodobého majetku551
30Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek552
31Prodaný dlouhodobý hmotný majetek553
32Prodané pozemky554
33Tvorba a zúčtování rezerv555
34Tvorba a zúčtování opravných položek556
35Náklady z vyřazených pohledávek557
36Náklady z drobného dlouhodobého majetku558
37Ostatní náklady z činnosti549
38Finanční náklady (součet položek 39 až 43)
39Prodané cenné papíry a podíly561
40Úroky562
41Kurzové ztráty563
42Náklady z přecenění reálnou hodnotou564
43Ostatní finanční náklady569
44Náklady na transfery (součet položek 45 a 46)
45Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery571
46Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery572
47Daň z příjmů (součet Doložek 48 a 49)
48Daň z příjmů591
49Dodatečné odvody daně z příjmů595
50VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 51, 66 a 72)
51Výnosy z činnosti (součet položek 52 až 65)
52Výnosy z prodeje vlastních výrobků601
53Výnosy z prodeje služeb602
54Výnosy z pronájmu603
55Výnosy z prodaného zboží604
56Jiné výnosy z vlastních výkonů609
57Smluvní pokuty a úroky z prodlení641
58Jiné pokuty a penále642
59Výnosy z vyřazených pohledávek643
60Výnosy z prodeje materiálu644
61Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku645
62Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků646
63Výnosy z prodeje pozemků647
64Čerpání fondů648
65Ostatní výnosy z činnosti649
66Finanční výnosy (součet položek 67 až 71)
67Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů661
68Úroky662
69Kurzové zisky663
70Výnosy z přecenění reálnou hodnotou664
71Ostatní finanční výnosy669
72Výnosy z transferů (součet položek 73 a 74)
73Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z tansferů671
74Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů672
75VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 50 - 2 - 38 - 44)
76VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 50-1)

ROZP SPO 1-01 - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položkyDoplňující údajeSchválený rozpočetSkutečnost minulého roku
ab12
77Platy zaměstnanců(z AE kúčtu 521)
78Ostatní osobní náklady(z AE kúčtu 521)
79Příspěvek na provoz od zřizovatele(z AE kúčtu 671)
80Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 1)(z AE kúčtu 671)
81Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AE kúčtu 671)
82Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného
podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů
(z AE kúčtu 671)
83Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou
České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů
(z AE kúčtu 671)
84Ostatní příspěvky a dotace 2)(z AE k účtům 671 a 672)
85Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3)
86vtom: odvod z provozu a z odpisů 4)
87odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku5)
88ostatní odvody5)
89Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 6)
90vtom: institucionální
91účelové
92Použití prostředků rezervního fondu 7)
93Přepočtený počet zaměstnanců
94Průměrný plat (mzda) měsíčně
Sestavil:Kontroloval:
Datum a podpis:Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro nalaytickou evidenci

Součet údajů na položkách 79 až 84 musí odpovídat položce č. 72 - Výnosy z transferů

1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací Poznámky 3) až 5) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

5) souhrn údajů na řádcích 87 a 88 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

6) neinvestiční i investiční od zřizovatele

7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Doplňující údaje k zaměstnanosti regulované vládou

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž je zaměstnanost regulována a schvalována vládou, předkládají do centrálního systému účetních informací státu ve výkazu o zaměstnanosti údaje o počtu zaměstnanců: vládou schválený počet zaměstnanců na hlavní činnost pro rozpočtový rok, upravené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a jejich roční průměr k poslednímu dni příslušného čtvrtletí po změnách rozpočtu a skutečné průměrné přepočtené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí od počátku roku. Výjimkou je Bezpečnostní informační služba, která nepředkládá výkaz o zaměstnanosti regulované vládou.

Ministerstvo financí
VZOR
ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

Ministerstvo financí VZOR ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)

1. Údaje ve výkazu NAR 1-12 U jsou v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou uváděny kumulativně, dochází k jejich sčítání za jednotlivé měsíce v průběhu hodnoceného roku.

2. Význam sl. 3 a sl. 23 - konečný rozpočet výdajů je schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání - tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Ve výkazu se neuvádějí profilující výdaje na sociální dávky, protože v souladu s ustanovením § 47 odst. 8 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u výdajů na sociální dávky nárok z nespotřebovaných výdajů nevzniká.

4. V návaznosti na ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že vláda v mimořádných případech povolí přesun prostředků z neprofilujících výdajů na profilující výdaje se při vykazování nároků z nespotřebovaných výdajů podle rozhodnutí vlády postupuje takto. Ve sloupci 10 (30) se v odpovídajícím řádku profilujících výdajů v části I. a II. výkazu uvede hodnota přesunutých prostředků se záporným znaménkem a zároveň se o stejnou hodnotu sníží nároky v řádku 12 části I. ve výdajích neprofilujících.

5. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu - část I.:

ř. 1 = ř. (2 + 5 + 8 + 9+10+11);

ř. 2 = ř. (3+4);

ř. 5 = ř. (6 + 7);

ř. 13 = ř. (1 + 12);

sl. 5 = sl. (3 − 4);

sl. 7 = sl. (5 + 6);

sl. 13 = sl. (8 + 9+10+11 + 12);

sl. 14 = sl. (7 − 13).

6. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek-část II.:

sl. 25 = sl. (23 − 24);

sl. 27 = sl. (25 + 26);

sl. 33 = sl. (28 + 29 + 30 + 31 + 32);

sl. 34 = sl. (27 − 33).

7. Způsob vyplňování údajů ve sloupcích a) až e) v části II.:

Uvede se ve sloupci

sl.a) Prostorová jednotka podle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Prostorová jednotka nabývá hodnot 1 nebo 5.

sl.b) Nástroj podle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Číselník nástrojů je aktualizován v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí.

sl.c) Program, podle § 3 odst. 10 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Číselník programů se vytváří tak, že jednotlivé akce, které jsou jednotkami programového třídění schvalují správci programů podle § 2 písmeno a) vyhlášky č. 560/2006 Sb.

sl.d) Účel rozpočtového přesunu podle § 3 odst. 9 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Číselník účelů je aktualizován v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí.

sl.e) Výzkum, vývoj a inovace v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, číselné označení:

1 - institucionální podpora a podíl z prostředků zahraničních programů, který je spolufinancován z institucionální podpory;

2 - účelová podpora.

Ve sloupcích a) až e), ve kterých není uveden žádný z výše uvedených údajů, bude vždy nulová hodnota s číselným označením 0.

8. Kontrolní vazby mezi částí I. a II. výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U:

ř.3 části I. = součtu údajů z části II. s hodnotou prostorové jednotky 1 a hodnotou nástroje 001 - 054, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Evropské unie, část financovaná z národních peněžních prostředků;

ř.4 části I. = součtu údajů z části II. s hodnotou prostorové jednotky 5 a hodnotou nástroje 001 - 054, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Evropské unie, část která je nebo má být kryta peněžními prostředky od Evropské unie;

ř.6 části I. = součtu údajů z části II. s hodnotou prostorové jednotky 1 a hodnotou nástroje 060, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů, část která je financovaná z národních peněžních prostředků;

ř.7 části I. = součtu údajů z části II. s hodnotou prostorové jednotky 5 a hodnotou nástroje 060, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů, část která je nebo má být kryta peněžními prostředky z Finančních mechanismů;

ř.8 části I. = součtu údajů z části II. a hodnotou nástroje 070;

V řádcích 9, 10 a 11 jsou hodnoty ve sloupcích a) a b) vždy nulové, protože nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od Organizace Severoatlantické smlouvy;

ř.9 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci c) jsou uvedeny hodnoty programu a ve sloupci e) jsou nulové hodnoty;

ř.10 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci e) jsou uvedeny hodnoty 1 nebo 2 a ve sloupci c) jsou nulové hodnoty;

ř.11 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci d) je hodnota účelu a ve sloupci c) a e) jsou nulové hodnoty.

Neprofilující výdaje se v části II. neuvádějí.

V případě, že v části II má hodnota více určujících kritérií je důležité pro součet do části I pořadí zleva. Např. je- li vyplněn program i účel součet se provádí podle programů.

VZOR NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

VZOR NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení Přehledu rozpočtových opatření (ROP 1-04 U)

1. Přehled rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. od počátku roku do konce vykazovaného období. Rozpočtová opatření jsou vykazována podle data realizace a druhu rozpočtového opatření, a to v detailu paragrafu, položky, data realizace daného rozpočtového opatření a druhu rozpočtového opatření.

2. Jednotlivé organizační složky státu předkládají výkaz ROP 1-04 U do centrálního systému účetních informací státu, správce kapitoly předkládá komentář za celou kapitolu Ministerstvu financí.

3. Druh rozpočtového opatření vyjadřuje, na jakém základě bylo rozpočtové opatření provedeno. Kódy 1, 3 a 5 rozlišují:

1 - rozpočtové opatření provedené v kompetenci organizační složky státu nebo kapitoly (jedná se o opatření, kterým se nemění závazné ukazatele kapitoly a není k němu třeba souhlasu Ministerstva financí);

3 - rozpočtové opatření provedené na základě návrhu kapitoly a schválení Ministerstvem financí (jedná se o opatření, kterým se mění závazné ukazatele kapitoly nebo opatření, kterým se nemění závazné ukazatele kapitoly, ale vyžaduje schválení Ministerstvem financí);

5 - rozpočtové opatření provedené na základě návrhu kapitoly a schválení Ministerstvem financí, které rozhodlo o přiřazení tohoto kódu z důvodu celospolečenského zájmu na sledování daného druhu výdaje státního rozpočtu.

4. Komentář k Přehledu rozpočtových opatření je zaměřen na rozpočtová opatření provedená se souhlasem Ministerstva financí a budou v něm uvedeny zejména důvody a adresnost jejich provedení. Komentář se předkládá v elektronické podobě příslušnému odboru Ministerstva financí.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

2) Metodická pomůcka pro cílově orientované rozpočtování; formulář č. 1/9 vyhlášky č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

Přesunout nahoru