Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 448/2009 Sb.Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Částka 143/2009
Platnost od 18.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.08.2013 (223/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

448

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2009

o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 4, 8 a 9, § 27 a § 28 odst. 1 zákona:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) hygienické požadavky na vlastnosti a složení kosmetických prostředků,

b) označování kosmetického prostředku a vybavení návodem k použití,

c) označování přísad kosmetického prostředku,

d) rozsah uchovávaných údajů o kosmetickém prostředku,

e) náležitosti žádosti o neuvedení přísady na obalu kosmetického prostředku,

f) náležitosti žádosti o povolení použití látek neuvedených v seznamech povolených látek.

§ 2

Hygienické požadavky na kosmetické prostředky

(1) Kosmetický prostředek2) uváděný na trh musí být bezpečný pro lidské zdraví, je-li používán za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek použití, s přihlédnutím zejména k obchodní úpravě, k označení, návodu k použití a likvidaci a k jakýmkoli dalším údajům nebo informacím poskytnutým při jeho uvedení na trh3). Kosmetickými prostředky se rozumí zejména výrobky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) K výrobě kosmetických prostředků lze použít pouze látky, které svými vlastnostmi v koncentracích použitých v receptuře výrobku vedou k výrobě bezpečného kosmetického prostředku.

(3) Použití látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci kategorií 1A, 1B a 2 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství v oblasti klasifikace, označování a balení látek a směsí4) je v kosmetických prostředcích zakázáno. Látka klasifikovaná jako kategorie 2 může být použita v kosmetických prostředcích pouze tehdy, byla-li zhodnocena Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele a shledána jako přípustná pro použití v kosmetických prostředcích.

(4) Kosmetické prostředky nesmějí obsahovat látky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Povolená je pouze přítomnost stopových množství těchto látek, je-li i při dodržení správného technologického postupu technicky nevyhnutelná a výrobek nezpůsobí poškození zdraví.

(5) Vybrané látky mohou být v kosmetických prostředcích přítomny jen v množství, čistotě a za podmínek stanovených v přílohách č. 3 až 7 k této vyhlášce, přičemž

a) příloha č. 3 v části 1 stanoví seznam látek povolených v kosmetických prostředcích jen s omezením, jakož i nejvyšší přípustné koncentrace těchto látek a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví seznam látek, které jsou povoleny v kosmetických prostředcích jen s omezením a dočasně, dále nejvyšší přípustné koncentrace těchto látek, podmínky jejich použití, povinné značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je použití těchto látek povoleno,

b) příloha č. 4 v části 1 stanoví seznam povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití, nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv; v části 2 pak stanoví seznam dočasně povolených barviv, jichž lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití, nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu a datum, do kdy je použití těchto barviv povoleno. Seznam povolených barviv, oblast použití, nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv stanovené přílohou č. 4 v části 1 se nevztahují na kosmetické prostředky určené výhradně k barvení vlasů,

c) příloha č. 5 stanoví seznam látek vyloučených z působnosti této vyhlášky. Pokud kosmetický prostředek obsahuje některou z látek uvedených v příloze č. 5, nejde o kosmetický prostředek podle této vyhlášky,

d) příloha č. 6 v části 1 stanoví seznam látek, které je povoleno přidávat do kosmetických prostředků za účelem potlačování růstu mikroorganismů v kosmetických prostředcích (dále jen „konzervační přísada“), dále nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví seznam dočasně povolených konzervačních přísad, jejich nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu, podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je použití těchto konzervačních přísad povoleno,

e) příloha č. 7 v části 1 stanoví látky, které je povoleno přidávat do kosmetických prostředků z důvodu ochrany pokožky spotřebitele před škodlivými účinky ultrafialového záření (dále jen „filtry ultrafialového záření“), nejvyšší přípustné koncentrace a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví filtry ultrafialového záření dočasně povolené do kosmetických prostředků, nejvyšší přípustné koncentrace, podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je jejich použití povoleno.

§ 3

Označování kosmetických prostředků a vybavení návodem k použití

(1) Na obalu kosmetického prostředku, do kterého je kosmetický prostředek naplněn, jakož i na případném vnějším obalu kosmetického prostředku, musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny tyto údaje:

a) obchodní firma nebo název výrobce nebo dovozce5) a adresa jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce nebo dovozce, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak jméno, příjmení a bydliště, a pokud byl vyroben mimo Evropská společenství i země původu kosmetického prostředku. Tyto údaje mohou být uvedeny ve zkratce, pokud umožňují identifikaci výrobce nebo dovozce,

b) nominální obsah výrobku v době balení, udaný hmotností (g) nebo objemem (ml), s výjimkou kosmetických prostředků s obsahem menším než 5 g nebo 5 ml, neprodejných vzorků a balení k jednorázovému použití. U výrobků předbalených a prodávaných jako několik balení, u nichž údaje o hmotnosti nebo objemu nejsou zásadního významu, nemusí být obsah uveden za předpokladu, že je počet balení uveden na obalu. Tento údaj se nemusí uvádět, je-li počet balení snadno viditelný z vnějšku, nebo je-li výrobek za normálních podmínek prodáván pouze jednotlivě,

c) datum minimální trvanlivosti vymezující minimální dobu, po kterou si kosmetický prostředek při dodržování stanovených skladovacích podmínek zachovává svoji původní funkci a je bezpečný. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy „spotřebujte nejlépe do ...", za kterými následuje vyznačení data nebo údaj, kde je datum uvedeno na obalu. Datum musí být zřetelně uvedeno a musí obsahovat buď měsíc a rok, nebo den, měsíc a rok, a to v tomto pořadí. Je-li to třeba, musí se informace o trvanlivosti doplnit údajem o podmínkách, které je třeba dodržet, aby byla uvedená trvanlivost zachována. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem otevřené nádobky na krém, uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce, a údajem o době (v měsících nebo rocích),

d) zvláštní opatření, která je nutno dodržovat při použití kosmetického prostředku nebo jeho uchovávání, zejména ta, která jsou uvedena ve sloupci „Podmínky použití a varování, které musí být vytištěno na obalu“ v přílohách č. 3, 4, 6 a 7 k této vyhlášce, a dále speciální bezpečnostní informace o kosmetických prostředcích pro profesionální použití, zejména v kadeřnictví. Tyto údaje musí být uvedeny v českém jazyce. Pokud z praktických důvodů nelze tyto údaje uvést na příslušném obalu, lze je uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem na příslušném obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

e) identifikace výrobní šarže. Pokud z praktických důvodů, protože je výrobek příliš malý, nelze tento údaj uvést na příslušném obalu, lze ho uvést pouze na vnějším obalu,

f) funkce výrobku, pokud není zřejmá z prezentace výrobku spotřebiteli v českém jazyce,

g) seznam ingrediencí (přísad) v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání. Seznamu musí předcházet slovo „Ingredients“. Seznam ingrediencí může být uveden jen na vnějším obalu. Pokud z praktických důvodů nelze seznam ingrediencí uvést na obalu, lze jej uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem umístěným na obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce. Přítomnost parfémů se označuje slovem „parfum“ a přítomnost aromat slovem „aroma“. Látky, jejichž přítomnost musí být vyznačena v souladu s požadavky přílohy č. 3, se uvádějí v seznamu ingrediencí bez ohledu na jejich funkci ve výrobku. Ingredience v koncentracích nižších než 1 % mohou být uvedeny v jakémkoliv pořadí po ingrediencích, jejichž koncentrace překračuje 1 %. Barvicí činidla mohou být uvedena v jakémkoliv pořadí po ostatních ingrediencích; uvádějí se indexovým číslem barviv nebo názvem podle přílohy č. 4. U dekorativních kosmetických prostředků uváděných na trh v několika barevných odstínech mohou být uvedena všechna barvicí činidla použitá ve škále pod podmínkou, že jsou připojena slova „může obsahovat“ nebo symbol „+/-“. Název ingredience musí být uveden podle společného názvosloví INCI přijatého jako společná nomenklatura Komisí Evropských společenství6) (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) nebo, není-li to možné, chemickým názvem, názvem podle CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association), názvem podle Evropského lékopisu, názvem INN (International Non-proprietary Names) doporučeným Světovou zdravotnickou organizací, číslem EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), číslem IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), číslem CAS (Chemical Abstracts Service) nebo číslem CI (Colour Index).

Není-li z důvodu velikosti nebo tvaru možné uvést podrobné údaje stanovené v písmenech d) a g) na přiloženém letáku, musí se tyto podrobné údaje nacházet na etiketě, pásce nebo kartičce, které jsou přiloženy nebo připevněny ke kosmetickému prostředku. Není-li v případě mýdla, koupelových kuliček nebo jiných malých výrobků z důvodu velikosti nebo tvaru možné uvést podrobné údaje stanovené v písmeni g) na etiketě, visačce, pásce nebo kartičce nebo na přiloženém letáku, musí se tyto podrobné údaje nacházet na upozornění v bezprostřední blízkosti nádoby, v níž je kosmetický prostředek vystaven k prodeji. V případě označení podle § 29 odst. 5 zákona lze uvést použitou validovanou alternativní metodu nahrazující zkoušení na zvířatech uvedenou v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Vyžaduje-li to povaha kosmetického prostředku, uvede výrobce nebo dovozce v návodu k použití způsob použití kosmetického prostředku. Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí být přiložen ke kosmetickému prostředku.

(3) Za ingredience podle odstavce 1 písm. g) se nepovažují

a) nečistoty v použitých surovinách,

b) pomocné technické materiály užívané při výrobě, ale nepřítomné v hotovém výrobku,

c) materiály užívané jen v nezbytných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče pro parfémy a aromatické směsi.

§ 4

Rozsah uchovávaných údajů o kosmetickém prostředku

O kosmetickém prostředku musí být uchovávány tyto údaje:

a) kvalitativní a kvantitativní složení výrobku; u parfémových kompozic a parfémů je nutno uvést název a kódové číslo složení a označení dodavatele,

b) fyzikální, chemická a mikrobiologická specifikace surovin a konečného výrobku a kontrolní kritéria kvality a mikrobiologické čistoty u kosmetického výrobku. Názvy surovin musí být v označení obvyklém v mezinárodním styku, dále například podle společného názvosloví INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients),

c) doklady o výrobní metodě vyhovující správné výrobní praxi,

d) zhodnocení bezpečnosti pro zdraví fyzických osob v rozsahu stanoveném zákonem7),

e) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa a kvalifikace osoby, která je odpovědná za hodnocení podle písmene d),

f) údaje o nežádoucích účincích na fyzické osoby plynoucí z používání kosmetického prostředku,

g) důkaz o účincích, které jsou u kosmetického prostředku deklarovány, pokud to povaha účinků nebo výrobku vyžaduje,

h) údaje o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném výrobcem, jeho zprostředkovateli nebo dodavateli, které má souvislost s vývojem nebo hodnocením bezpečnosti kosmetického prostředku nebo jeho ingrediencí, včetně údajů o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném s cílem splnit požadavky právních předpisů nebo opatření zemí, které nejsou členy Evropské unie.

§ 5

Náležitosti žádosti o neuvedení přísady v označení kosmetického prostředku

(1) V žádosti o neuvedení přísady na obalu kosmetického prostředku musí být uvedeny tyto údaje:

a) obchodní firma nebo název žadatele a adresa jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele a adresa jeho místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak jméno, příjmení a bydliště žadatele,

b) přesná identifikace ingredience podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství v oblasti klasifikace, označování a balení látek a směsí4), popřípadě podle International Nomenclature for Cosmetic Ingredients. Jde-li o látku, kterou nelze takto uvést, musí být uveden název základního materiálu, název použité části rostliny nebo živočicha a názvy součástí ingredience, jako jsou například rozpouštědla,

c) zhodnocení bezpečnosti ingredience při použití v konečném výrobku pro lidské zdraví s uvedením toxikologického profilu ingredience, chemické struktury a hladiny expozice,

d) předpokládané použití ingredience, zejména kategorie výrobků, ve kterých bude použita,

e) podrobné zdůvodnění, proč se neuvedení požaduje,

f) názvy všech výrobků, které obsahují danou ingredienci, jsou-li známy, a názvy, pod kterými je výrobek uváděn na trh mimo území České republiky, jakož i podrobné údaje o každém z těchto výrobků,

g) informace, zda byla žádost o neuvedení dané ingredience předložena v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Evropského hospodářského prostoru, a informace o výsledku takové žádosti.

(2) Pokud není údaj podle odstavce 1 písm. f) znám, může být uveden nejpozději do 15 dnů před uvedením kosmetického prostředku na trh. Používá-li se ingredience v několika kosmetických prostředcích, postačí jedna žádost za předpokladu, že příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví bude písemně oznámen seznam kosmetických prostředků obsahující danou ingredienci.

§ 6

Náležitosti žádosti o povolení použití látek neuvedených v seznamech povolených látek

V žádosti o povolení použití jiných látek v kosmetickém prostředku než těch, které jsou uvedeny v seznamech látek povolených v přílohách č. 3, 4, 6 a 7 k této vyhlášce, výrobce nebo dovozce uvede:

a) obchodní firmu nebo název žadatele a adresu jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele a adresu jeho místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak jméno, příjmení a bydliště žadatele,

b) přesnou identifikaci látky podle zvláštních předpisů pro klasifikaci chemických látek4), popřípadě podle International Nomenclature for Cosmetic Ingredients. Jde-li o látku, kterou nelze takto uvést, musí být uveden název základního materiálu, název použité části rostliny nebo živočicha a názvy součástí látky, jako jsou například rozpouštědla,

c) zhodnocení bezpečnosti látky při použití v konečném kosmetickém prostředku pro lidské zdraví s uvedením toxikologického profilu látky, chemické struktury a hladiny expozice,

d) předpokládané použití látky a jejích funkcí,

e) kategorie kosmetických prostředků, ve kterých bude použita,

f) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro posouzení zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků, ve kterých bude navrhovaná látka použita, zejména údaje o toxicitě nově použité látky s důkazem, že nebude narušena zdravotní nezávadnost kosmetického prostředku použitím této látky nebo reakcí nebo interakcí s obalem nebo jinými látkami obsaženými v kosmetickém prostředku,

g) technologické zdůvodění použití látky v průběhu výroby kosmetického prostředku,

h) množství látky použité ve výrobě a její množství v konečném kosmetickém prostředku,

i) dostupnou tuzemskou i zahraniční dokumentaci k látce a ke kosmetickému prostředku.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích).

2. Vyhláška č. 268/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích).

3. Vyhláška č. 444/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.

4. Vyhláška č. 126/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělávání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 104/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 260/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyhláška č. 474/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 75/2003 Sb., o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků.

8. Vyhláška č. 112/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 230/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

10. Vyhláška č. 334/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

11. Vyhláška č. 369/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

12. Vyhláška č. 99/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Látky uvedené pod referenčními čísly 7, 9, 14, 24, 28, 47 a 58 v příloze č. 3 části 2 lze používat nejdéle do 14. května 2010.

(2) Oddíl b ve sloupcích „c“ a „d“ vztahující se k látce uvedené pod referenčním číslem 55 v příloze č. 3 části 2 lze používat nejdéle do 14. května 2010.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010 s výjimkou ustanovení týkajícího se látky toluen s referenčním číslem 185 v příloze č. 3 části 1, které nabývá účinnosti dnem 5. února 2010, a s výjimkou ustanovení týkajícího se látek pod referenčními čísly 189-205 v příloze č. 3 části 1, které nabývá účinnosti dnem 15. května 2010.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 89/2010 Sb. Čl. II

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům uvedeným ve sloupci „f“ referenčních čísel 26 až 43, 47 a 56 přílohy č. 3 části 1, se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 14. října 2010.

2. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům uvedeným ve sloupci „b“ referenčního čísla 8 a 9 přílohy č. 3 části 1, požadavkům referenčních čísel 8a a 9a přílohy č. 3 části 1a požadavkům uvedeným ve sloupcích „d“ a „f“ referenčního čísla 14 přílohy č. 3 části 1, se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 14. července 2010.

3. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům uvedeným ve sloupci „f“ referenčních čísel 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203 a 205 přílohy č. 3 části 1, ve sloupci „f“ referenčních čísel 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 a 56 přílohy č. 3 části 2 se posuzují při uvedení na trh nebo při dovozu podle dosavadních právních předpisů do 31. října 2011, při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 31. října 2012.

4. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům uvedeným v bodě 2 a sloupci „b“ referenčního čísla 130 přílohy č. 3 části 1 a dále požadavkům položek č. 151bis a 206 přílohy č. 3 části 1, se posuzují při uvedení na trh nebo při dovozu podle dosavadních právních předpisů do 14. února 2011, při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 14. srpna 2011.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 220/2010 Sb. Čl. II

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům čl. I bodu 2 pro položku pod referenčním číslem 207 nebo čl. I bodu 4 pro položku pod referenčním číslem 58, se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 28. února 2011.

2. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům čl. I bodu 2 pro položky pod referenčními čísly 208 a 209, se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 30. listopadu 2010 s výjimkou povinností pro označení uvedené ve sloupci „f“ pro položku pod referenčním číslem 208.

3. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům čl. I bodu 2 pro označení uvedené ve sloupci „f“ pro položku pod referenčním číslem 208, se posuzují při uvedení na trh nebo při dovozu podle dosavadních právních předpisů do 31. října 2011; při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli do 31. října 2012.


Ministryně:

Jurásková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Kosmetickými prostředky jsou zejména:

1. Krémy, emulze, lotiony, gely, oleje a roztoky na kůži (určené pro ruce, obličej, nohy) a podobné výrobky.

2. Pleťové masky a zábaly s výjimkou prostředků určených pro chemický peeling (snímání vrchních částí pokožky chemickou cestou).

3. Základy s obsahem pigmentů (tekuté, pasty, prášky).

4. Pudry pro líčení (make-up v pudru), pudry po koupeli, hygienické pudry, zásypy a podobné výrobky.

5. Mýdla (toaletní, deodorační a další).

6. Parfémy, toaletní vody, kolínské vody.

7. Prostředky do koupele a do sprchy (soli, pěny, oleje, gely a další výrobky).

8. Prostředky k depilaci.

9. Prostředky deodorační (deodoranty), prostředky k omezování pocení (antiperspiranty).

10. Prostředky určené pro péči o vlasy:

10.1 prostředky k barvení a odbarvování,

10.2 prostředky k trvalé ondulaci, prostředky pro takzvanou studenou vlnu, prostředky k rovnání vlasů a fixaci,

10.3 prostředky k formování účesu a péči o vlasy (roztoky, emulze, pěny, brilantiny, laky a další prostředky),

10.4 čisticí prostředky (šampony, lotiony, prášky),

10.5 kondicionéry (lotiony, krémy, oleje),

10.6 kadeřnické výrobky (lotiony, laky, brilantiny a další).

11. Přípravky k holení (krémy, pěny, lotiony a podobné výrobky), před i po holení.

12. Prostředky k líčení a odličování obličeje a očí.

13. Prostředky určené pro aplikaci na rty.

14. Prostředky pro péči o zuby a dutinu ústní.

15. Prostředky k úpravě nehtů a péči o nehty.

16. Prostředky pro vnější osobní intimní hygienu.

17. Prostředky k péči o vousy, řasy a obočí (roztoky, emulze, pěny, brilantiny, laky a další prostředky).

18. Prostředky ke slunění (ochranné i po opalování).

19. Prostředky pro tmavnutí pokožky bez účasti slunečního záření.

20. Prostředky pro zesvětlení pokožky.

21. Prostředky proti vráskám.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Seznam látek, které nesmějí být součástí složení kosmetických prostředků

1. N-(5-Chlorbenzoxazol-2-yl)acetamid**; 

N-5-Chlorbenzoxazol-2-ylacetamide***

2. (2-Acetoxyethyl)trimethylamonium-hydroxid** (acetylcholin a jeho soli);

beta-Acetoxyethyltrimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine and its salts)***

3. Deanol aceglumát;

Deanol aceglumate*

4. Spironolakton;

Spironolactone*

5. Kyselina [4-(4-hydroxy-3-jodfenoxy)-3,5-dijodfenyl]octová** a její soli;

[4-(4-Hyaroxy-3-iodophenoxy)-3,5-aiiodophfenyl] acetic acid anďits salts***

6. Metotrexát;

Methotrexate*

7. Kyselina aminokapronová** a její soli;

Aminocaproic acid* and its salts

8. Cinchofen, jeho soli, deriváty a soli těchto derivátů;

Chinchophen*, its salts, derivatives and salts of these derivatives

9. Kyselina trijodthyropropionová** a její soli;

Thyropropic acid* and its salts

10. Kyselina trichloroctová**;

Trichloroacetic acid and its salts***

11. Aconitum napellus L. (listy, kořeny a přípravky z nich vyrobené)

12. Akonitin (hlavní alkaloid Aconitum napellus L.) a jeho soli;

Aconitine and its salts***

13. Adonis vernalis L. a přípravky z něj vyrobené

14. Epinefrin;

Epinephrine*

15. Alkaloidy z Rauwolfia serpentina (rauwolfie plazivá) a jejich soli

16. Alkynoly jejich estery, ethery a soli;

Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts***

17. Isoprenalin; 

Isoprenaline*

18. Allylisothiokyanát**;

Allyl isothiocyanate***

19. Amid kyseliny allocholanové** a jeho soli;

Alloclamide* and its salts

20. Nalorfin, jeho soli a ethery;

Nalorphine*, its salts and ethers;

21. Sympatikomimetické aminy působící na centrální nervovou soustavu: všechny léčivé látky a léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis;

22. Anilin**, jeho soli a jeho halogenované a sulfonované deriváty;

Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives***

23. Betoxykain a jeho soli;

Betoxycaine* and its salts

24. Zoxazolamin;

Zoxazolamine*

25. Prokainamid, jeho soli a deriváty;

Procainamide*, its salts and derivatives***

26. Benzidin**;

Benzidine***

27. Tuaminoheptan, jeho isomery a soli;

Tuaminoheptane*, its isomers and salts

28. Oktodrin a jeho soli;

Octodrine* and its salts

29. 2-Amino-1,2-bis(4-methoxyfenyl)ethan-1-ol** a jeho soli;

2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol and its salts***

30. 1,3-Dimethylpentylamin** a jeho soli;

1,3-Dimethylpentylamine and its salts***

31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-amino-2-hydroxybenzoová)** a její soli;

4-Aminosalicylic acid and its salts***

32. Toluidiny**, jejich isomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty;

Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives***

33. Xylidiny**, jejich isomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty;

Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives***

34. Imperatorin(9-[3 -methoxybut-2-en-1-yl)oxy] furo[3,2-g] chromen-7-on)**;

Imperatorin [9-(3 -methoxylbut-2-enyloxy)furo(3,2-g)cnromen-7-one]***

35. Ammi majus a přípravky z něj vyrobené;

36. 2,3 -Dichlor-2-methylbutan**;

2,3 -Dichloro-2-methylbutane***

37. Látky s androgenním účinkem

38. Anthracenový olej;

Anthracene oil***

39. Antibiotika

40. Antimon a jeho sloučeniny;

Antimony and its compounds***

41. Apocynum cannabinum L. (toješť konopný) a přípravky z něj vyrobené

42. Apomorfin (6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]chinolin-10,11-diol**) a jeho soli;

Apomorphine (5;6,6a 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo(de,g)-quinoline-10,11-dihydric alcohol) and its salts***

43. Arsen a jeho sloučeniny;

Arsenic and its compounds***

44. Atropa belladonna L. a přípravky z něj vyrobené

45. Atropin, jeho soli a deriváty;

Atropine, its salts and derivatives***

46. Barnaté soli (Barium salts***) s výjimkou síranu barnatého, sirníku barnatého za podmínek stanovených v příloze č. 3, část 1 a komplexů, solí a pigmentů připravených z barviv uvedených s odkazem (3) v příloze č. 4.

47. Benzen**;

Benzene***

48. Benzimidazol-2(3H)-on**,

Benzimidazol-2(3H)-one***

49. Benzazepiny a benzodiazepiny;

Benzazepines and benzodiazepines***

50. 1-[(Dimethylamino)methyl]-1-methylpropyl-benzoát**(amylokain) a jeho soli;

1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts***

51. 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoát** (benzamin) a jeho soli;

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts***

52. Isokarboxazid;

Isocarboxazide*

53. Bendroflumethiazid a jeho deriváty;

Bendroflumethiazide* and its derivatives

54. Berylium a jeho sloučeniny;

Beryllium and its compounds***

55. Brom, elementární;

Bromine, elemental***

56. Bretylium-tosylát;

Bretylium tosilate*

57. Karbromal;

Carbromal*

58. Bromisoval;

Bromisoval*

59. Bromfeniramin a jeho soli;

Brompheniramine* and its salts

60. Benzilonium-bromid;

Benzilonium bromide*

61. Tetrylamonium-bromid;

Tetrylammonium bromide*

62. Brucin;

Brucine***

63. Tetrakain a jeho soli;

Tetracaine* and its salts

64. Mofebutazon;

Mofebutazone*

65. Tolbutamid;

Tolbutamide*

66. Karbutamid;

Carbutamide*

67. Fenylbutazon;

Phenylbutazone *

68. Kadmium a jeho sloučeniny;

Cadmium and its compounds***

69. Cantharides,

Cantharis vesicatoria

70. (1R,2S)-1,2-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydroftalanhydrid** (3alfa, 7alfa-dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dion, kantharidin);

(lR,2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphtalic anhydride (cantharidin)***

71. Fenprobamat;

Phenbrobamate*

72. Nitroderiváty karbazolu**;

Nitroderivatives of carbazol***

73. Sírouhlík**;

Carbon disulphide***

74. Kataláza,

Catalase***

75. Kefaelin a jeho soli;

Cephaeline and its salts***

76. Chenopodium ambrosioides (esenciálni olej)

77. 2,2,2-Trichlorethan-1,1 -diol** (chloralhydrát);

2,2,2-Trichloroethane-1,1 -diol***

78. Chlor;

Chlorine***

79. Chlorpropamid;

Chlorpropamide*

80. Difenoxylát-hydrochlorid;

Diphenoxylate* hydrochloride

81. 4-(Fenylazo)-1,3 -fenylendiamin-citrát-hydrochlorid** (chrysoidin-citrát-hydrochlorid);

4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)***

82. Chlorzoxazon;

Chlorzoxazone*

83. 2-Chlor-4-dimethylamino-6-methylpyrimidin** (krimidin - ISO);

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine - ISO)***

84. Chlorprothixen a jeho soli;

Chlorprothixene* and its salts

85. Klofenamid; Clofenamide*

86. Bis(2-Chlorethyl)methylaminoxid** a jeho soli;

N,N-bis(2-chloroethyl)methylamine N-oxide and its salts

87. Chlormethin a jeho soli;

Chlormethine* and its salts

88. Cyklofosfamid a jeho soli;

Cyclophosphamide* and its salts

89. Mannomustin a jeho soli;

Mannomustine* and its salts

90. Butanilikain a jeho soli;

Butanilicaine* and its salts

91. Chlormezanon;

Chloromezanone *

92. Triparanol;

Triparanol*

93. 2-[2-(4-Chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1 3-dion** (chlorfacinon-ISO);

2-[2-(4-Chloropfienyl)-2-phenylacetyl)indan-1,3 -dione (chlorophacinone-ISO)***

94. Chlorfenoxamin;

Chlorphenoxamine*

95. Fenaglykodol;

Phenaglycodol*

96. Chlorethan**,

Cloroethane***

97. Chrom, kyselina chromová a její soli;

Chromium, Chromic acid and its salts***

98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a přípravky z nich vyrobené;

99. Conium maculatum L. (plody, prášek, přípravky z nich vyrobené)

100. Glycyklamid;

Glycyclamide*

101. Benzensulfonát kobaltnatý;

Cobalt benzenesulphonate***

102. Kolchicin, jeho soli a deriváty;

Colchicine, its salts and derivatives***

103. Kolchikosid a jeho deriváty;

Colchicoside and its derivatives***

104. Colchicum autumnale L. a přípravky z něj vyrobené;

105. Konvallatoxin;

Convallatoxin***

106. Anamirta cocculus L. (plody)

107. Croton tiglium L. (krotonový olej)

108. (E)-1-4-(But-2-enamido)benzensulfonyl]-3-butylmočovina**;

1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea***

109. Kurare a kurarin;

Curare and curarine***

110. Synthetické kurarizanty;

Synthetic curarizants***

111. Kyanovodík a jeho soli;

Hydrogen cyanide and its salts***

112. 2-[Cyklohexyl(fenyl)methyl]-N,N,N,'N'-tetraethylpropan-1,3-diamin** (fenetamin);

2-alfa-Cyclohexylbenzyl(N,N,N',N'-tetraethyl)triethylenemiadine (phenetamine)***

113. Cyklomenol a jeho soli;

Cyclomenol* and its salts

114. Hexacyklonát sodný;

Sodium hexacy donate*

115. Hexapropymat;

Hexapropymate*

116. Dextropropoxy fen;

Dextropropoxyphene *

117. O,O'-diacetyl-N-allyl-N-normorfm**;

O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine***

118. Pipazetát a jeho soli;

Pipazetate* and its salts

119. 5-(1,2-Dibrom-2-fenylethyl)-5-methylhydantoin**;

5-(alfa,beta-Dibromphenethyl)-5-methylhydantoin***

120. Pentan-1,5-diylbis(trimethylamoniové soli)** např. Pentamethonium-bromid;

N,N'-Pentamethylenebis(trimethylammonmm) salts***, e. g. Penthamethonium bromide*

121. [(Methylimino)diethylen]bis(ethyldimethylamoniové soli)**, např. Azamethonium-bromid;

N,N'-[(Methylimino)diethylene]bis(ethyldimethylammonium) salts***, e. g. Azamethonium bromide*

122. Cyklarbamát;

Cyclarbamate*

123. Klofenotan;

Clofenotane*, (DDT-ISO)

124. Hexan-1,6-diylbis(trimethylamoniové soli)**, např. Hexamethonium-bromid;

Hexamethylenebis(trimethylammonium) salts***, e. g. Hexamethonium bromide*

125. Dichlorethany (ethylenchloridy) **;

Dichloroethanes (ethylene chlorides)***

126. Dichloretheny (acetylenchloridy)**;

Dichloroethylenes (acetylene chlorides)***

127. Lysergid a jeho soli;

Lysergide* and its salts

128. [2-(piethylamino)ethyl]-3-hydroxy-4-fenylbenzoát** a jeho soli

2-(Diethylamino)ethyl]-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts***

129. Cinchokain a jeho soli;

Cinchocaine* and its salts

130. [3-(Diethylamino)propyl]-3-fenylprop-2-enoát**;

3-Diethylaminopropyl cinnamate***

131. O,O-Diethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát** (parathion-ISO);

O,O-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO)***

132. [Oxalylbis(iminoethylen)]bis [(2-chlorbenzyl)diethylamoniové soli] **, např. Ambenomium-chlond;

[(Oxalylbis-(imonoethylene)]bis[(0-chlorobenzyl)diethylammonium] salts***, e. g. Ambenomium chloride*

133. Methyprylon a jeho soli;

Methyprylon* and its salts

134. Digitalin a všechny heterosidy z Digitalis purpurea L.;

Digitaline and all neterosides of Digitalis purpurea L.***

135. 7-{2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl)-1,3-dimethyl-1, 2,3,6-tetrahyaro-9H-purm-2,6-dion** (xanthinol)

7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methyíamino)propyl] theophylline (xanthinol)***

136. Dioxethedrin a jeho soli;

Dioxethedrin* and its salts

137. Piprokurarium;

Piprocurarium*

138. Propyfenazon;

Propyphenazone *

139. Tetrabenazin a jeho soli;

Tetrabenazine* and its salts

140. Kaptodiam;

Captodiame*

141. Mefeklorazin a jeho soli;

Mefeclorazine* and its salts

142. Dimethylamin**,

Dimethyl amine***

143. 1,1-Bis[(dimethylamino)methyl]propyl-benzoát** (amydrikain, alypin) a jeho soli;

1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts***

144. Methapyrilen a jeho soli;

Methapyrilene* and its salts

145. Metamfepramon a jeho soli;

Metamfepramone* and its salts

146. Amitriptylin a jeho soli;

Amitriptyline* and its salts

147. Metformin a jeho soli;

Metformin* and its salts

148. Isosorbid-dinitrát;

Isosorbide dinitrate*

149. Malononitril;

Malononitrile***

150. Sukcinonitril (nitril kyseliny jantarové) Succinonitrile***

151. Izomery dinitrofenolů**;

Dinitrophenol isomers***

152. Inprokvon;

Inproquone*

153. Dimevamid a jeho soli;

Dimevamide* and its salts

154. Difenylpyralin a jeho soli;

Diphenyipyraline* and its salts

155. Sulfinpyrazon;

Sulfinpyrazone*

156. (3,3-Difenyl-3-karbamoylpropyl)diisopropyl(methyl)amoniové soli**, např. isopropamid-jodid;

N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethylammonium salts***, e. g. Isopropamide iodide*

157. Benaktyzin;

Benactyzine*

158. Benzatropin a jeho soli;

Benzatropine* and its salts

159. Cyklizin a jeho soli;

Cyclizine* and its salts

160. 5,5-Difenylimidazolidin-4-on**;

5,5-Diphenyl-4-imidazolidone ***

161. Probenecid;

Probenecid*

162. Disulfiram;

Disulfiram* (thiram - ISO)

163. Emetin, jeho soli a deriváty;

Emetine, its salts and derivatives***

164. Efedrin a jeho soli;

Ephedrine and its salts***

165. Oxanamid a jeho deriváty;

Oxanamide* and its derivatives

166. Eserin nebo physostigmin a jejich soli;

Eserine or physostigmine and its salts***

167. Kyselina 4-aminobenzoová a jeji estery s volnou amino skupinou

168. Soli a estery cholinu, např. cholin-chlorid;

Choline salts and their esters, e. g. choline chloride***

169. Karamifen a jeho soli;

Caramiphen* and its salts

170. Diethyl(4-nitrofenyl) fosfát**;

Diethyl 4-nitrophenyl phosphate***

171. Metethoheptazin a jeho soli;

Metethoheptazine* and its salts

172. Oxfeneridin a jeho soli;

Oxpheneridine* and its salts

173. Ethoheptazin a jeho soli;

Ethoheptazine* and its salts

174. Metheptazin a jeho soli;

Metheptazine* and its salts

175. Methylfenidát a jeho soli;

Methylphenidate* and its salts

176. Doxylamin a jeho soli;

Doxylamine* and its salts

177. Tolboxan;

Tolboxane*

178. 4-(Benzyloxy)fenol a 4-ethoxyfenol**;

4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol***

179. Parethoxykain a jeho soli;

Parethoxycain* and its salts

180. Fenozolon;

Fenozolone*

181. Glutethimid a jeho soli;

Gluthetimide* and its salts

182. Ethylenoxid**;

Ethylene oxide***

183. Bemegrid a jeho soli;

Bemegride* and its salts

184. Valnoktamid;

Valnoctamide*

185. Haloperidol;

Haloperidol*

186. Paramethason;

 Paramethasone*

187. Fluanison;

Fluanisone*

188. Trifluperidol;

Trifluperidol*

189. Fluoreson;

Fluoresone*

190. Fluoruracil;

Fluorouracil*

191. Kyselina fluorovodíková, její normální soli, její komplexy a hydrogenfluoridy (Hydrofluoric acid its normal salts, its complexes and hydro fluorides***), s výjimkou danou v příloze č. 3, část 1.

192. Furruryl(trimethyl)amoniové** soli, např. Furtrethonium-jodid; Furfiiryltrimethylammonium salts, e. g. Furtrethonium iodide*

193. Galantamin;

Galantamine*

194. Progestogeny;

Progestogens***

195. 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan** (BHC - ISO)(lindan);

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexane (lindane)***

196. (lR,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen***

(endrin-ISO) (lR.4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5, 6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaphtalene***

197. Hexachlorethan**;

Hexachloroethane***

198. (lR,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naftalen**

(isodrin - ISO) (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetnanonaphthalene***

199. Hydrastin, hydrastinin a jejich soli;

Hydrastine, hydrastinine and their salts***

200. Hydrazidy a jejich soli;

Hydrazides ana their salts***

201. Hydrazin, jeho deriváty a jejich soli;

Hydrazine, its derivatives and their salts***

202. Oktamoxin a jeho soli;

Octamoxin* and its salts

203. Warfarin a jeho soli;

Warfarin* and its salts

204. Ethyl-bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetát** a soli odpovídající kyseliny;

Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)acetate and salts of the acid***

205. Methokarbamol;

Methocarbamol*

206. Propatylnitrát;

Propatylnitrate*

207. 4,4'-Dihydroxy-3,3'-[3-(methylsulfanyl)propan-1,1-diyl]bis (2H-chromen-2-on)**

4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin***

208. Fenadiazol;

Fenadiazole*

209. Nitroxolin a jeho soli;

Nitroxoline and its salts***

210. Hyoscyamin, jeho soli a deriváty;

Hyoscyamine, its salts and derivatives***

211. Hyoscyamus niger L. (listy, semena, prášek a přípravky z nich vyrobené)

212. Pemolin a jeho soli;

Pemoline* and its salts

213. Jod;

Iodme***

214. Děkan-1,10-diylbis(trimethylamoniové) soli**, např. Dekamethonium-bromid;

Decamethylenebis(trimethýlammonium) salts, e. g. Decamethonium bromide***

215. Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. a příbuzné druhy) (kořeny, prášek a přípravky z nich vyrobené)

216. (2-Isopropylpent-4-enoyl)močovina** (apronalid);

(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)***

217. alfa-Santonin, (3S,5aR,9bS)-3,5a,9-trimethyl-3a,5,5a,9b-tetrahydronafto[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dion**;

(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethyl naphto (1,2-b) furan-2,8-dione***

218. Lobelia inflata L. a přípravky z ní vyrobené;

219. Lobelin a jeho soli;

Lobeline* and its salts

220. Barbituráty;

Barbiturates***

221. Rtuť a její sloučeniny (Mercury and its compounds***), vyjma speciálních případů zahrnutých v příloze č. 6, část 1.

222. (3,4 5-Trimethoxyfenethyl)amin** a jeho soli;

3,4,5-Trimethoxyphenetnylamine and its salts***

223. Metaldehyd**;

Metaldehyde***

224. 2-(4-Allyl-2-methoxyfenoxy)-N N-diethylacetamid** a jeho soli;

2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide and its salts***

225. Kumetarol;

Coumetarol*

226. Dextromethorfan a jeho soli;

Dextromethorphan* and its salts

227. 2-Methylheptylamin** a jeho soli;

2-Methylheptylamine and its salts***

228. Isomethepten a jeho soli;

Isometheptene* and its salts

229. Mekamylamin;

Mecamyl amine*

230. Guaifenesin;

Guaifenesin*

231. Dikumarol;

Dicoumarol*

232. Fenmetrazin, jeho deriváty a soli;

Phenmetrazine*, its derivatives and salts

233. Thiamazol;

Thiamazole*

234. 4-Fenyl-2-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-2H,5H-pyrano[3,2-c] chromen-5-on** (cyklokumarol);

3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano (3,2-c)-(l)benzopyran-5-one (cyclocoumarol)***

235. Karisoprodol;

Carisoprodol*

236. Meprobamat;

Meprobamate*

237. Tefazolin a jeho soli;

Tefazoline* and its salts

238. Arekolin;

Arecoline***

239. Poldin-methylsulfát;

Poldine methylsulfate*

240. Hydroxyzin;

Hydroxyzine*

241. 2-Naftol**;

2-Naphthol***

242. 1 a 2-Naftylaminy** a jejich soli;

1-and 2-Naphthylamines and their salts***

243. 4-Hydroxy-3-(1-naftyl)-2H-chromen-2-on**;

3-(1-Napnthyl)-4-hydroxycoumarin***

244. Nafazolin a jeho soli;

Naphazoline* and its salts

245. Neostigmin a jeho soli např. neostigmin-bromid;

Neostigmine and its salts, e. g. Neostigmine bromide*

246. Nikotin a jeho soli;

Nicotine and its salts***

247. Amylnitrity**;

Amylnitrites***

248. Anorganické dusitany s výjimkou dusitanu sodného;

Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite***

249. Nitrobenzen**;

Nitrobenzene***

250. Nitrokresoly** a jejich soli s alkalickými kovy;

 Nitrocresols and their alkali metal salts***

251. Nitrofurantoin;

Nitrofurantoin*

252. Furazolidon;

Furazolidone*

253. Propan-1,2 3-triol-trinitrát**;

Propane-1,2,3-triyl-trinitrate***

254. Acenokumarol;

Acenocoumarol*

255. Pentakyanonitrosylželezitany** (2-) alkalických kovů;

Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)***

256. Nitrostilbeny, jejich homology a jejich deriváty;

Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives***

257. Noradrenalin a jeho soli:;

Noradrenaline and its salts***

258. Noscapin a jeho soli;

Noscapine* and its salts

259. Guanethidin a jeho soli;

Guanethidine* and its salts

260. Estrogeny;

Oestrogens***

261. Oleandrin;

Oleandrin***

262. Chlortalidon;

Chortalidone*

263. Pelletierin a jeho soli;

Pelletierine and its salts***

264. Pentachlorethan**;

Pentachloroethane***

265. 2,2-bis(Hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrát**, Pentaerithritol-tetranitrát;

Pentaerithrityl tetranitrate*

266. Petrichloral;

Petrichloral*

267. Oktamylamin a jeho soli;

Octamylamine* and its salts

268. Kyselina pikrová, 2,4,6-trinitrofenol**;

Picric acid***

269. Fenacemid;

Phenacemide*

270. Difenkloxazin;

Difencloxazine*

271. 2-Fenylindan-1,3-dion** (fenindion);

2-Phenylindane-1,3-dione (phenindione) ***

272. Ethylfenacemid;

Ethylphenacemide *

273. Fenprokumon;

Phenprocoumon*

274. Fenyramidol;

Fenyramidol*

275. Triamteren a jeho soli;

Triamterene* and its salts

276. Tetraethyl-pyrofosfát, tetraethyl-difosfát**;

Tetraethyl pyrophosphate*** (TEPP-ISO)

277. Tritolyl-fosfát**;

Tritolyl phosphate***

278. Psilocybin;

Psilocybine*

279. Fosfor a fosfidy kovů;

Phosphorus and metal phosphides***

280. Thalidomid a jeho soli;

Thalidomide* and its salts

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoxin,

Picrotoxin***

283. Pilokarpin a jeho soli;

Pilocarpine and its salts***

284. [Fenyl(2-piperidyl)methyl]-acetát**, levotočivá threo-forma (Levophacetoperan) a jeho soli;

alfa-Piperidin-2-yl benzyl acetate laevorotary threoform (Levophacetoperane) and its salts***

285. Pipradrol a jeho soli;

Pipradrol* and its salts

286. Azacyklonol a jeho soli;

Azacyclonol* and its salts

287. Bietamiverin;

Bietamiverine*

288. Butopiprin a jeho soli;

Butopiprine* and its salts

289. Olovo a jeho sloučeniny

290. Koniin;

Coniine***

291. Prunus laurocerasus L. ("višňová voda");

Prunus laurocerasus L. ("cherry laurel water")***

292. Metyrapon;

Metyrapone*

293. Radioaktivní látky 1);

Radioactive substances ***

294. Juniperus sabina L. (listy, esenciální olej a přípravky z nich vyrobené)

295. Hyoscin, jeho soli a deriváty;

Hyoscine, its salts and derivatives***

296. Soli zlata;

Gold salts***

297. Selen a jeho sloučeniny, s výjimkou sulfidu seleničitého, (Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide***) za podmínek daných v položce č. 49, příloha č. 3, část 1.

298. Solanum nigrum L. a přípravky z něj vyrobené;

299. Spartein a jeho soli;

Sparteine and its salts***

300. Glukokortikoidy;

Glucocorticoids***

301. Datura stramonium L. a přípravky z něj vyrobené;

302. Strofantiny, jejich aglukonáty a jejich deriváty;

Strophantmes, their aglucones and their respective derivatives***

303. Strophantus species a přípravky z nich vyrobené;

304. Strychnin a jeho soli;

Strychnine and its salts***

305. Strychnos species a přípravky z nich vyrobené;

306. Omamné a psychotropní látky2);

Narcotics, natural and synthetic***

307. Sulfonamide (sulfanilamid a jeho deriváty získané substitucí jednoho či více atomů vodíku v aminoskupinách) a jejich soli;

Sulphonamides (suíphanylamide and its derivatives) and their salts***

308. Sultiam;

Sultiame*

309. Neodym a jeho soli;

Neodymium and its salts***

310. Thiotepa;

Thiotepa*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes (mrštnoplod peřenolistý) a přípravky z něj vyrobené;

312. Telur a jeho sloučeniny;

Tellurium and its compounds***

313. Xylometazolin a jeho soli;

Xylometazoline* and its salts

314. Tetrachlorethen**;

Tetrachloroethylene***

315. Tetrachlormethan**;

Carbon tetrachloride***

316. Hexaethyl-tetrafosfát;

Hexaethyl tetraphospnate***

317. Thallium a jeho sloučeniny;

Thallium and its compounds***

318. Thevetia neriifolia Juss., glykosidický extrakt

319. Ethionamid;

Ethionamide *

320. Fenothiazin a jeho sloučeniny;

Phenothiazine* and its compounds

321. Thiomočovina** a její deriváty (Thiourea and its derivatives***), s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze č. 3, část 1.

322. Mefenesin a jeho estery;

Mephenesin* and its esters

323. Vakcíny, toxiny a séra určená k přípravě léčivých přípravků3);

Vaccines, toxins or serums***

324. Tranylcypromin a jeho soli;

Tranylcypromine* and its salts

325. Trichlornitromethan** (chlorpikrin);

Trichloronitromethane (chloropicrine)***

326. 2,2,2-Tribromethan-1-ol** (tribromethylalkohol);

2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)***

327. Trichlormethin a jeho soli;

Trichlormethine* and its salts

328. Tretamin;

Tretamine*

329. Gallamin triethiodid;

Gallamine triethiodide*

330. Urginea Scilla Stern, a galenické přípravky

331. Veratrin, jeho soli a galenické přípravky;

Veratrine, its salts and galenical preparations***

332. Schoenocaulon officinale Lind. (semena a přípravky z nich vyrobené);

333. Veratrum species, a jejich přípravky;

334. Vinylchlorid monomer;

Vinyl chloride monomer***

335. Ergokalciferol a cholekalciferol (vitaminy D2 a D3);

Ergocalciferol* and cholecalciferol***

336. Soli O-alkyl-dithiokarboxylových kyselin**;

Salts of O-alkyldithiocarbonic acids***

337. Yohimbin a jeho soli;

Yohimbine and its salts***

338. Dimethylsulfoxid-Dimethyl sulfoxide*

339. Difenhydramin a jeho soli;

Diphenhydramine* and its salts

340. 4-terc-Butylfenol**;

4-tert-Butylphenol***

341. 4-terc-Butylpyrokatechol**;

4-tert-Butylpyrocatechol***

342. Dihydrotachy sterol;

Dihydrotachy sterol*

343. Dioxan;

Dioxane***

344. Morfolin a jeho soli;

Morpholine and its salts***

345. Pyrethrum album L. a přípravky z něj vyrobené;

346. N-[(4-Methoxyfenyl)methyl]-N,,N,-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethan-1,2-diamin-maleát**;

2-(4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino) ethyldimethylamine maleate***

347. Tripelenamin;

Tripelenamine*

348. Tetrachlorsalicylanilidy**;

Tetrachlorosalicylanilides***

349. Dichlorsalicylanilidy**;

Dichlorosalicylanilides***

350. Tetrabromsalicylanilidy**;

Tetrabromosalicylanilides***

351. Dibromsalicylanilidy**,

Dibromosalicylanilides***

352. Bithionol;

Bithionol*

353. Thiurammonosulfidy**;

Thiurammonosulphides***

354. Thiuramdisulfidy**;

Thiuram disulphides ***

355. Dimethylformamid**,

Dimethylformamide***

356. 4-Fenylbut-3-en-2-on**,

4-Phenylbut-3-en-2-one***

357. Estery kyseliny benzoové a 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)prop-2-en-1-olu** (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol***), kromě jejich přirozeného obsahu v přírodních esencích

358. Furokumariny** (např. trioxysalan, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) s výjimkou jejich obsahu v přírodních esencích;

Furocoumarines (e. g. trioxysalan*, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen)***

V opalovacích ochranných prostředcích a v prostředcích na zhnědnutí pokožky musí být obsah furokumarinů z přírodních esencí menší než 1 mg/kg.

359. Olej ze semen Laurus nobilis L.

360. Safrol (Safrole***) s výjimkou přirozeného obsahu v éterických olejích za předpokladu, že jeho koncentrace nepřesáhne 100 ppm ve finálním produktu a 50 ppm v prostředcích pro hygienu dutiny ústní. V zubních pastách pro děti je nepřípustný.

361. 5,5'-Diisopropyl-2 2'-dimethylbifenyl-4,4'-diyl-dihypojodit**;

5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4,-diyl dihypoiodite***

362. 1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl) ethan-1-on**, nebo 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen;

3'-Ethyl-5',6',7,8'-tetrahydro-5',6',8',8'-tetramethyl-2'-acetona phthone or 1,1,4,4-tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphtalen e (acethyl ethyl tetramethyl tetralin, AETT)***

363. 1,2-Fenylendiamin** a jeho soli;

o-Phenylenediamine and its salts***

364. 4-Methyl-1,3-fenylendiamin** a jeho soli;

4-Methyl-m-phenylenediamine and its salts***

365. Kyselina aristolochová a její soli;

Aristolochic acid and its salts***;

Aristolochia species a jejich přípravky

366. Chloroform;

Chloroform***

367. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo[1,4]dioxin**;

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin***

368. 2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-ol-acetát**(dimethoxan);

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate(Dimethoxane)***

369. Sodná sůl pyrithionu (INNM);

Pyrithione sodium (INNM)***

370. N-[(Trichlormethyl)sulfanyl]cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid** (kaptan);

N-(Trichlormethyltnio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan)***

371. 3,3',5,5',6,6'-Hexachlor-2,2'-dihydroxydifenylmethan** (hexachlorofen);

2,2'-Dihyaroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachloropnene)***

372. 6-Piperidinopyrimidin-2,4-diamin-3-oxid**(Minoxidil) a jeho soli;

6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil) and his salts and derivatives ***

373. 3,4',5-Tribromsalicylanilid** (tribromsalan);

3,4',5-Tribromsalicylanilide (Tribromsalan)***

374. Phytolacca species a jejich přípravky

375. Tretinoin (kyselina retinová a její soli);

Tretinoin* (retinoic acid and its salts)

376. 4-Methoxybenzen-1,3-diamin** (2,4-diaminoanisol - Cl 76050) a jejich soli;

1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - Cl 76050) and their salts***

377. 2-Methoxybenzen-1,4-diamin** (2,5-diaminoanisol) a jejich soli;

1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and their salts***

378. Barvivo CI 12140

379. Barvivo CI 26105

380. Barvivo Cl 42555 Barvivo Cl 42555-1 Barvivo Cl 42555-2

381. Pentyl-4-(dimethylamino)benzoát**, směs isomerů;

Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimat A - INN)***

382. Položka neobsazena.

383. 2-Amino-4-nitrofenol**;

2-Amino-4-nitrophenol***

384. 2-Amino-5-nitrofenol**;

2-Amino-5-nitrophenol***

385. 11alfa-Hydroxypregn-4-en-3,20-dion** a jeho estery;

11alfa-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters***

386. Barvivo Cl 42640

387. Barvivo Cl 13065

388. Barvivo Cl 42535

389. Barvivo Cl 61554

390. Antiandrogeny steroidní struktury;

Antiandrogens with steroid structure***

391. Zirkonium a jeho sloučeniny (Zirconium and its compounds***), s výjimkou látek uvedených pod položkou č. 50 příloha č. 3, část 1. a s výjimkou komplexů, solí a pigmentů s obsahem zirkonia specifikovaných v odkazu 3) v příloze č. 4, část 1.

392. Thyrothricin;

 Thyrothricine ***

393. Acetonitril**;

Acetonitrile***

394. Tetrahydrozolin a jeho soli;

Tetrahydrozoline and its salts***

395. Chinolin-8-ol** a jeho sulfát (Hydroxy-8-quinoline and its sulphate***), vyjma použití uvedeného pod položkou č. 51 v příloze č. 3, část 1.

396. 2,2'-Disulfandiylbis(pyridin-1-oxid)** (additiv s trihydrátem síranu hořečnatého) (pyrithiondisulnd + síran hořečnatý) Dithio-2 2'-bispyndine-dioxide1,1' (additive with trihydrated magnesium sulphate) (pyrithione disulpide + magnesium sulphate)***

397. Barvivo CI 12075 a jeho komplexy, pigmenty, soli i

398. Barvivo Cl 45170 a Cl 45170 : 1

399. Lidokain;

Lidocaine***

400. 1,2-Epoxybutan**;

1,2-Epoxybutane***

401. Barvivo CI 15585

402. Mléčnan strontnatý, stroncium-laktát** ;

Strontium lactate***

403. Dusičnan strontnatý;

Strontium nitrate***

404. Polykarboxylát strontnatý**,

Strontium polycarboxylate***

405. Pramokain;

Pramocaine***

406. 4-Ethoxy-1,3-fenylendiamin** a jeho soli;

4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts***

407. (2,4-Diaminofenyl)ethanol** a jeho soli;

2,4-Diaminophenylethanol and its salts***

408. Pyrokatechol**;

Catechol***

409. Pyrogallol;

Pyrogallol***

410. Nitrosaminy**,

Nitrosamines***

411. Sekundární alkyl- a alkanolaminy a jejich soli**;

Secondary alkyl- and alkanolammes and their salts***

412. 4-Amino-2-nitro fenol**;

4-Amino-2-nitrophenol***

413. 2-Methyl-1,3-fenylendiamin**;

2-Methyl-m-phenylenediamine***

414. 1-terc-Butyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzen**;

4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)***

415. Položka neobsazena;

416. Buňky, tkáně a produkty lidského původu;

417. 3,3-Bis(4-hydroxyfenyl)ftalid** (fenolftalein);

3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide*** (Phenolphthalein*)

418. Kyselina 3-(Imidazol-4-yl)akrylová** (urokanová kyselina) a její ethylester;

3-lmidazol-4-ylacrylic acid (urocanic acid) and its ethyl ester***

419. Materiál kategorie 1 a 2 uvedený v článcích 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, a z něho získané přísady.

420. Surové a čištěné uhelné dehty;

Crude and refined coal tars***

421. 1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindan**;

1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene)***

422. 1-terc-Butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen**;

1-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibetene)***

423. Olej z omanu pravého (lnula helenium) (CAS 97676-35-2), při použití jako vonná přísada.

424. Fenylacetonitril (benzylkyanid)** (CAS 140-29-4), při použití jako vonná přísada.

425. Cyklamenalkohol (2-(4-isopropylbenzyl)propan-1-ol)** (CAS 4756-19-8), při použití jako vonná přísada.

426. Diethyl-maleinát** (CAS 141-05-9), při použití jako vonná přísada.

427. Chroman-2-on, 3,4-dihydrokumarin** (CAS 119-84-6), DIHYDROCOUMARIN při použití jako vonná přísada.

428. 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd** (CAS 6248-20-0), při použití jako vonná přísada.

429. 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-dihydrogeraniol)** (CAS 40607-48-5), při použití jako vonná přísada.

430. 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-on (4,6-dimethyl-8-terc-butylkumarin)** (CAS 17874-34-9), při použití jako vonná přísada.

431. 2-Isopropylmaleinát** (CAS 617-54-9), při použití jako vonná přísada.

432. 7,11-Dimethyldodeka-4,6,10-trien-3-on** (CAS 26651-96-7), při použití jako vonná přísada.

433. 6,10-Dimethylundeka-3,5,9-trien-2-on** (CAS 141-10-6), při použití jako vonná přísada.

434. Difenylamin** (CAS 122-39-4), při použití jako vonná přísada.

435. Ethyl-akrylát** (CAS 140-88-5), při použití jako vonná přísada.

436. Čistý extrakt (absolut) ze smokvoně ovocné (Ficus carica) (CAS 68916-52-9), při použití jako vonná přísada.

437. (E)-Hept-2-enal** (CAS 18829-55-5), při použití jako vonná přísada.

438. (E)-Hex-2-enal-diethylacetal** (CAS 67746-30-9), při použití jako vonná přísada.

439. (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal** (CAS 18318-83-7), při použití jako vonná přísada.

440. 7-Isopropyl-1,4a-dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthren-1 methanol (hydroabietylalkohol)** (CAS 13393-93-6), při použití jako vonná přísada.

441. 6-Isopropyldekahydro-2-naftol** (CAS 34131-99-2), při použití jako vonná přísada.

442. 7-Methoxychromen-2-on (7-methoxykumarin)** (CAS 531-59-9), při použití jako vonná přísada.

443. 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on** (CAS 943-88-4), při použití jako vonná přísada.

444. 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on** (CAS 104-27-8), při použití jako vonná přísada.

445. Methyl-(E)-but-2-enoát** (CAS 623-43-8), při použití jako vonná přísada.

446. 7-Methylchromen-2-on (7-methylkumarin)** (CAS 2445-83-2), při použití jako vonná přísada.

447. 5-Methylhexan-2,3-dion** (CAS 13706-86-0), při použití jako vonná přísada.

448. 2-Pentylidencyklohexan-1-on** (CAS 25677-40-1), při použití jako vonná přísada.

449. 3,6,10-Trimethylundeka-3,5,9-trien-2-on** (CAS 1117-41-5), při použití jako vonná přísada.

450. Esenciální oleje z verbeny (Lippia citriodora Kunth.) a jejich deriváty, jiné než absolute extrakt (CAS 8024-12-2), při použití jako vonná přísada

451. Methyleugenol** (CAS 93-15-2), kromě normálního obsahu v používaných přírodních esencích a za předpokladu, že nebudou překročeny tyto koncentrace: (a) 0,01 % v parfémech (b) 0,004 % v toaletních vodách (c) 0,002 % v parfémech ve formě krému (d) 0,001 % v prostředcích, které se oplachují (e) 0,0002 % v ostatních prostředcích, které se neoplachují, a ve výrobcích pro ústní hygienu.

452. 6-(2-Chlorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan (CAS 37894-46-5)

453. Chlorid kobaltnatý (CAS 7646-79-9)

454. Síran kobaltnatý (CAS 1012443-3)

455. Oxid nikelnatý (CAS 1313-99-1)

456. Oxid niklitý CAS 1314-06-3)

457. Oxid nikličitý (CAS 12035-36-8)

458. Trinikldisulfid (CAS 12035.72-2)

459. Tetrakarbonyl niklu (CAS 13463-39-3)

460. Sulfid nikelnatý (CAS 16812-54-7)

461. Bromičnan draselný (CAS 7758-01-2)

462. Oxid uhelnatý (CAS 630-08-8)

463. Buta-1,3-dien (CAS 106-99-0)

464. Isobutan (CAS 75-28-5), pokud obsahuje 0,1 hmotn. % butadienu

465. Butan (CAS 106-97-8), pokud obsahuje 0,1 hmotn. % butadienu

466. Plyny (ropné) C3,4 (CAS 68131-75-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

467. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru frakcionace katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68307-98-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

468. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky polymerizováného benzinu (CAS 68307-99-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

469. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky reformovaného benzinu zbavený sirovodíku (CAS 68308-00-9), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

470. Zbytkový plyn (ropný) ze stripovací kolony hydrogenační rafinace krakovaného destilátu (CAS 68308-01-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

471. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru katalytického krakování plynového oleje (CAS 68308-03-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

472. Zbytkový plyn (ropný) z regenerace plynu (CAS 68308-04-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

473. Zbytkový plyn (ropný) z deethanizéru regenerace plynu (CAS 68308-05-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

474. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného destilátu a z frakcionace Hydrogenačně odsířeného benzinu, zbavený kyselin (CAS 68308-06-5), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % Butadienu

475. Zbytkový plyn (ropný) ze stripovací kolony hydrogenačně odsířeného vakuového Plynového oleje, zbavený sirovodíku (CAS 68308-07-6), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

476. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace izomerizováného benzinu (CAS 68308-08-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

477. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru lehkého primárního benzinu, zbavený Sirovodíku (CAS 68308-09-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

478. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného primárního destilátu, zbavený sirovodíku (CAS 68308-10-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

479. Zbytkový plyn (ropný) z deethanizéru při přípravě propan-propylenového alkylačního nástřiku (CAS 68308-11-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

480. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, Zbavený sirovodíku (CAS 68308-12-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

481. Plyny (ropné) z katalyticky krakovaných předních frakcí (CAS 68409-99-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

482. Alkany C1,2 (CAS 68475-57-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

483. Alkany C2,3 (CAS 68475-58-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

484. Alkany C3,4 (CAS 68475-59-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

485. Alkany C4,5 (CAS 68475-60-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

486. Topné plyny (CAS 68476-26-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

487. Topné plyny z ropných destilátů (CAS 68476-29-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

488. Uhlovodíky C3-4 (CAS 68476-29-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

489. Uhlovodíky C4-5 (CAS 68476-42-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

490. Uhlovodíky C2-4, bohaté na C3 (CAS 68476-49-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

491. Ropné plyny, zkapalněné (CAS 68476-85-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

492. Ropné plyny zkapalněné, zbavené merkaptanů (CAS 68476-86-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

493. Plyny (ropné) C3-4, bohaté na isobutan (CAS 68477-33-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

494. Destiláty (ropné) C3-6, bohaté na piperylen (CAS 68477-35-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

495. Plyny (ropné) z nástřiku do aminového systému (CAS 68477-65-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

496. Plyny (ropné) z benzenové jednotky, hydrogenačně odsířené (CAS 68477-66-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

497. Plyny (ropné) z recyldu benzenové jednotky, bohaté na vodík (CAS 68477-67-9), Pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

498. Plyny ropné ze směsi olejů, bohatých na vodík a dusík (CAS 68477-68-9), pokud Obsahuji > 0,1 hmotn. % butadienu

499. Plyny (ropné) z předních frakcí při oddělování butanu (CAS 68477-69-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

500. Plyny (ropné) C2,3 (CAS 68477-70-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

501. Plyny (ropné) z destilační ch zbytků z depropanizéru katalyticky krakovaného Plynového oleje bohaté na C4, zbavené kyselin (CAS 68477-71-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

502. Plyny (ropné) z destilační ch zbytků z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu, bohaté na C3-5 (CAS 68477-72-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

503. Plyny (ropné) z předních frakcí z depropanizéru katalyticky krakovaného benzinu bohaté na C3 zbavené kyselin (CAS 68477-73-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

504. Plyny (ropné) z katalytického krakování (CAS 68477-74-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

505. Plyny (ropné) z katalytického krakování bohaté na C1-5 (CAS 68477-75-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

506. Plyny (ropné) z předních frakcí ze stabilizátoru katalyticky polymerizovaného benzinu bohaté na C2-4 (CAS 68477-76-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

507. Plyny (ropné) z předních frakcí ze stripovací kolony katalyticky reformovaného Benzinu (CAS 68477-77-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

508. Plyny (ropné) z katalytického reformování, bohaté na C1-4 (CAS 68477-79-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

509. Plyny (ropné) C6-8 z recyklu katalytického reformování (CAS 68477-80-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

510. Plyny (ropné) C6-8 z katalytického reformování (CAS 68477-81-6), pokud obsahují > 0,1hmotn. % butadienu

511. Plyny (ropné) C6-8 z recyklu katalytického reformování, bohaté na vodík (CAS 6847782-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

512. Plyny (ropné) C3-5 z olefinového-parafinového alkylačního nástřiku (CAS 68477-838), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

513. Plyny (ropné), zpětný proud C2 (CAS 68477-84-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

514. Plyny (ropné) bohaté na C4 (CAS 68477-85-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

515. Plyny (ropné), přední frakce z deethanizéru (CAS 68477-86-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

516. Plyny (ropné) přední frakce z deizobutanizéru (CAS 68477-87-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

517. Plyny (ropné) z depropanizéru suché, bohaté na propylen (CAS 68477-90-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

518. Plyny (ropné), přední frakce z depropanizéru (CAS 68477-91-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

519. Plyny (ropné) suché kyselé, výstup z jednotky koncentrace plynů (CAS 68477-92-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

520. Plyny (ropné) z reabsorbéru koncentrace plynů (CAS 68477-93-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

521. Plyny (ropné) z předních frakcí z depropanizéru regenerace plynu (CAS 68477-94-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

522. Plyny (ropne) z nástřiku Girbatolovy jednotky (CAS 68477-95-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

523. Plyny (ropné) z absorbéru vodíku (CAS 68477-96-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

524. Plyny (ropné) bohaté na vodík (CAS 68477-97-4), pokud obsahují > 0, 1hmotn. % butadienu

525. Plyny (ropné) z recyklu hydrogenace směsi olejů bohatého na vodík a dusík (CAS 68477-98-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

526. Plyny (ropné) z frakcionace izomerizováného benzinu, bohaté na C4, zbavené sirovodíku (CAS 68477-99-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

527. Plyny (ropné) z recyklu, bohaté na vodík (CAS 68478-00-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

528. Plyny (ropné) přiváděné do reformování, bohaté na vodík (CAS 68478-01-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

529. Plyny (ropné) z hydrogenační rafinace při reformování (CAS 68478-02-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

530. Plyny (ropné) z hydrogenační rafinace při reformování, bohaté na vodík a methan (CAS 68478-03-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

531. Plyny (ropné) přiváděné do hydrogenační rafinace při reformování, bohaté na vodík (CAS 68478-04-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

532. Plyny (ropné) z destilace po tepelném krakování (CAS 68478-05-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

533. Zbytkový plyn (ropný); z nádrže zpětného toku při frakcionaci katalyticky Krakovaného vyčištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku (CAS 68478-21-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

534. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru stabilizace katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68478-22-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

535. Zbytkový plyn (ropný) z katalytického krakování, katalytického reformování a frakcionace kombinované s hydrogenačním odsířením (CAS 68478-24-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

536. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru refrakcionace po katalytickém krakování (CAS 6847-25-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

537. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky reformovaného Benzinu (CAS 68478-26-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

538. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru katalyticky reformovaného benzinu (CAS 6847827-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

539. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68478-28-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

540. Zbytkový plyn (ropný) ze separátom hydrogenační rafinace krakovaného destilátu (CAS 68478-29-5), pokud oosahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

541. Zbytkový plyn (ropný) ze separátom hydrogenačně odsířeného primárního benzinu (CAS 68478-30-8), pokud oosahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

542. Zbytkový plyn (ropný) ze směsného proudu nasyceného plynu, bohatý na C4 (CAS 68478-32-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

543. Zbytkový plyn (ropný) z regenerace nasyceného plynu, bohatý na C1,2 (CAS 6847833-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

544. Zbytkový plyn (ropný) z tepelného krakování vakuových zbytků (CAS 68478-34-2), Pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

545. Uhlovodíky bohaté na C3,4 z ropných destilátů (CAS 68512-91-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

546. Plyny (ropné) z předních podílů ze stabilizátom katalyticky reformovaného Primárního benzinu (CAS 68513-14-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

547. Plyny (ropné) z dehexanizém primárního benzinu s plným teplotním rozsahem varu (CAS 68513-15-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

548. Plyny (ropné) z depropanizém hydrogenačního krakování, bohaté na uhlovodíky (CAS 68513-16-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

549. Plyny (ropné) ze stabilizátoru lehkého primárního benzinu (CAS 68513-17-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

550. Plyny (ropné) z nádrže vysokotlaké mžikové destilace po reformování (CAS 6851318-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

551. Plyny (ropné) z nádrže nízkotlaké mžikové destilace po reformování (CAS 68513-199), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

552. Zbytky (ropné) ze separace po alkylaci, bohaté na C4 (CAS 68513-66-6), pokud obsahuji > 0,1 hmotn. % butadienu

553. Uhlovodíky C1-4 (CAS 68514-31-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

554. Uhlovodíky C1-4, odsířené (CAS 68514-36-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

555. Plyny (ropné) z destilace plynů při rafinaci ropy (CAS 68527-15-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

556. Uhlovodíky C1-3 (CAS 68527-16-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

557. Uhlovodíky C1-4, frakce z debutanizéru (CAS 68527-19-5), pokud obsahují > 0,1hmotn. % butadienu

558. Plyny (ropné) z předních frakcí z depentanizéru benzenové jednotky (CAS 68602-824), pokuď obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

559. Plyny (ropné) C1-5, vlhké (CAS 68602-83-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

560. Plyny (ropné) ze sekundárního absorbéru z frakcionace předních frakcí z fluidního katalytického krakování (CAS 68602-84-6), pokud obsanují > 0,1 hmotn. % butadienu

561. Uhlovodíky C2-4 (CAS 68606-25-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

562. Uhlovodíky C3 (CAS 68606-26-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

563. Plyny (ropné) z alkylačního nástřiku (CAS 68606-27-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

564. Plyny (ropné) z depropanizéru z frakcionace destilačních zbytků (CAS 68606-34-8), Pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

565. Ropné výrobky, rafinérské plyny (CAS 68607-11-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

566. Plyny (ropné) z nízkotlakého separátoru hydrokrakování (CAS 68783-06-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

567. Plyny (ropné), rafinérská směs (CAS 68783-07-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

568. Plyny (ropné) z katalytického krakování (CAS 68783-64-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

569. Plyny (ropné) C2-4, odsířené (CAS 68783-65-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

570. Plyny (ropné) rafinérské (CAS 68814-67-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

571. Plyny (ropné) ze separátoru produktů reformování benzinu na platinovém katalyzátoru (CAS 68814-90-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

572. Plyny (ropné) ze stabilizátom depentanizém hydrogenačně rafinovaného kyselého petroleje (CAS 68911-58-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

573. Plyny (ropné) z uvolňovací nádrže hydrogenačně rafinovaného petroleje bohatého na merkaptany (CAS 68911-59-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

574. Plyny (ropné) z frakční destilace ropy (CAS 68918-99-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

575. Plyny (ropné) z dehexanizéru (CAS 68919-00-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

576. Plyny (ropné) ze stripovací kolony po odsíření destilátu postupem Unifining (CAS 68919-0,1-7),.pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

577. Plyny (ropné) z frakcionace produktů fluidního katalytického krakování (CAS 6891902-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

578. Plyny (ropné) z vypíracího sekundárního absorbéru produktů fluidního katalytického krakování (CAS 68919-03-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

579. Plyny (ropné) ze stripovací kolony po hydrogenačním odsíření těžkého destilátu (CAS 68919-04-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

580. Plyny (ropné) ze stabilizátoru frakcionace lehkého primárního benzínu (CAS 6891905-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

581. Plyny (ropné) ze stripovací po odsíření benzinu postupem Unifining (CAS 68919-062), pokuď obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

582. Plyny (ropné) ze stabilizátoru reformování benzinu na platinovém katalyzátoru, z frakcionace nízkovroucích podílů (CAS 68919-07-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

583. Plyny (ropné) z odpařovací kolony na lehčí podíly při destilaci ropy (CAS 68919-084), pokuď obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

584. Plyny (ropné) z katalytického reformování primárního benzinu (CAS 68919-09-5), Pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

585. Plyny (ropné) ze stabilizátoru primárního benzinu (CAS 68919-10-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

586. Plyny (ropné) z vyhánění dehtu (CAS 68919-11-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

587. Plyny (ropné) ze stripovací kolony při postupu Unifining (CAS 68919-12-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

588. Plyny (ropné) z předních frakcí ze separační kolony po fluidním katalytickém Krakování (CAS 68919-20-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

589. Plyny (ropné) z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68952-76-1), Pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

590. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru katalyticky krakovaného destilátu a benzinu (CAS 68952-77-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

591. Zbytkový plyn (ropný) ze separátom katalyticky hydrogenačně odsířeného benzinu (CAS 68952-79-4), pokud oosahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

592. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného primárního benzinu (CAS 6895280-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

593. Zbytkový plyn (ropný) z absorbém tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a benzinu (CAS 68952-81-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

594. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátom frakcionace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy (CAS 68952-82-9), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

595. Plyny (ropné) z lehkých produktů parního krakování z koncentrace butadienu (CAS 68955-28-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

596. Plyny (ropné) z houbovitého absorbém, z frakcionace předních frakcí z fluidního katalytického krakování a odsířování plynového oleje (CAS 68955-33-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

597. Plyny (ropné), přední podíly ze stabilizátoru po katalytickém reformování primárního benzinu (CAS 68955-34-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

598. Plyny (ropné) z destilace ropy a katalytického krakování (CAS 68989-88-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

599. Uhlovodíky C4 (CAS 87741-01-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

600. Alkany C1-4, bohaté na C3 (CAS 90622-55-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

601. Plyny (ropné) z diethanolaminové pračky plynového oleje (CAS 92045-15-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

602. Plyny (ropné) z hydrogenačního odsíření plynového oleje (CAS 92045-16-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

603. Plyny (ropné) z hydrogenačního odsíření plynového oleje (CAS 92045-17-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

604. Plyny (ropné) z uvolňovací nádrže po hydrogenaci (CAS 92045-18-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

605. Plyny (ropné) zbytkové z vysokotlakého parního krakování benzinu (CAS 92045-197), pokuď obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

606. Plyny (ropné) z krakování k snížení viskozity zbytků (CAS 92045-20-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

607. Plyny (ropné) z krakování parou, bohaté na C3 (CAS 92045-22-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

608. Uhlovodíky C4 z destilátů z krakování parou (CAS 92045-23-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadiénu

609. Ropné plyny zkapalněné, odsířené, frakce C4 (CAS 92045-80-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

610. Uhlovodíky C4 zbavené butadiénu a isobutylenu (CAS 95465-89-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

611. Rafináty (ropné) z krakování parou, frakce C4 po extrakci octanem měďnoamonným, C3-5 a nenasycené C3-5, zbavené butadienu (CAS 97722-19-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadiénu

612. Benzolchrysen (benzo[a]pyren) (CAS 50-32-8)

613. Kamenouhelný nebo ropný dehet (CAS 68187-57-5), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

614. Destiláty (uhelné, ropné) obsahující aromáty s kondenzovanými kruhy (CAS 6818848-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

615. zrušena

616. zrušena

617. Kreozotový olej, acenaftenová frakce, zbavené acenaftenu (CAS 90640-85-0), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

618. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní (CAS 90669-57-1), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

619. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní, tepelně upravený (CAS 90669-58-2), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

620. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní, oxidovaný (CAS 90669-59-3), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

621. Zbytky po extrakci uhlí, hnědé (CAS 91697-23-3), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

622. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu (CAS 92045-71-1), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

623. Parafínové vosky, z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, hydrogenačně rafinované (CAS 92045-72-2), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

624. Tuhé odpady z koksování kamenouhelného dehtu (CAS 92062-34-5), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

625. Kamenouhelný dehet vysokoteplotní sekundární (CAS 94114-13-3), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

626. Zbytky (uhelné), po extrakci rozpouštědly (CAS 94114-46-2), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

627. Roztoky z extrakce uhlí rozpouštědly (CAS 94114-47-3), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

628. Roztoky z extrakce uhlí rozpouštědly (CAS 94114-48-4), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

629. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafinaci aktivním Uhlím (CAS 97926-76-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

630. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafinaci hlinkou (CAS 97926-77-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

631. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafinaci kyselinou křemičitou (CAS 97926-78-8), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

632. Absorpční oleje pro bicyklické aromatická uhlovodíky a heterocyklické podíly (CAS 101316-45-4), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

633. Aromatické uhlovodíky C20-28 poly cyklické z pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu, polyethylenu a polypropylenu (CAS 101794-74-5), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % "benzo [a]pyrenu

634. Aromatické uhlovodíky C20-28, polycyklické, z pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu a polyethylenu (CAS 101794-75-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo [a]pyrenu

635. Aromatické uhlovodíky C20-28, poly cyklické, pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu a Polystyrenu (CAS 101794-76-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

636. Kamenouhelný dehet vysokoteplotní, tepelně zpracovaný (CAS 121575-60-8), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

637. Dibenzo[a,h]anthracen (CAS 53-70-3)

638. Benzo[a]anthracen (CAS 56-55-3)

639. Benzo[e]pyren (CAS 192-97-2)

640. Benzo[j]fluoranthen (CAS 205-82-3)

641. Benzo[e]acefenanthrylen (CAS 205-99-2)

642. Benzo[k]fluoranthen (CAS 207-08-9)

643. Chrysen (CAS 218-01-9)

644. 2-Brompropan (CAS 75-26-3)

645. Trichlorethen, trichlorethylen (CAS 79-01-6)

646. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan (CAS 96-12-8)

647. 2,3-Dibrompropan-1-ol (CAS 96-13-9)

648. 1,3-Dichlorpropan-2-ol (CAS 96-23-1)

649. (Trichlormethyl)benzen (CAS 98-07-7)

650. Benzylchlorid (CAS 100-44-7)

651. 1,2-Dibromethan (CAS 106-93-4)

652. Hexachlorbenzen (CAS 118-74-1)

653. Bromethen, vinylbromid (CAS 593-60-2)

654. 1,4-Dichlorbut-2-en (CAS 764-41-0)

655. Methyloxiran (CAS 75-56-9)

656. (Epoxyethyl)benzen (CAS 96-09-3)

657. 1-chlor-2,3-epoxypropan, epichlorhydrin (CAS 106-89-8)

658. (R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, epichlorhydrin (CAS 51594-55-9)

659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropan (CAS 122-60-1)

660. 2,3-epoxypropan-1-ol, glycidol (CAS 556-52-5)

661. (R)-2,3-epoxypropan-1-ol (CAS 57044-25-4)

662. 2,2'-bioxiran (CAS 1464-53-5)

663. (22RS,33RS)-3-(2-chlorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran; epoxikonazol (CAS č. 133855-98-8)

664. (Chlormethyl)methylether (CAS 107-30-2)

665. 2-Methoxyethan-1-ol (CAS 109-86-4)

666. 2-Ethoxyethan-1-ol (CAS 110-80-5)

667. Bis(chlormethyl)ether (CAS 542-88-1)

668. 2-Methoxypropan-1-ol (CAS 1589-47-5)

669. Propiolakton (CAS 57-57-8)

670. Dimethylkarbamoylchlorid (CAS 79-44-7)

671. Ethyl-karbamát (urethan) (CAS 51-79-6)

672. 2-Methoxyethyl-acetát (CAS 110-49-6)

673. 2-Ethoxyethyl-acetát (CAS 111-15-9)

674. Methoxyoctová kyselina (CAS 625-45-6)

675. Dibutyl-ftalát (CAS 84-74-2)

676. Bis(2-methoxyethyl)ether (CAS 111-96-6)

677. Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (CAS 117-81-7)

678. Bis(2-methoxyethyl)-ftalát (CAS 117-82-8)

679. 2-Methoxypropyl-acetát (CAS 70657-70-4)

680. 2-ethylhexyl-[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)sulfanyl]acetát(CAS 80387-97-9)

681. Akrylamid, pokud není zmíněn na jiném místě této směrnice (CAS 79-06-1)

682. Akrylonitril (CAS 107-13-1)

683. 2-Nitropropan (CAS 79-46-9)

684. Dinoseb (CAS 88-85-7), jeho soli a estery s výjimkou těch, které jsou uvedeny na Jiném místě tohoto seznamu

685. 2-Nitroanisol, 1-methoxy-2-nitrobenzen (CAS 91-23-6)

686. 4-Nitrobifenyl (CAS 92-93-3)

687. Dinitrotoluen, technický (CAS 121-14-2)

688. Binapakryl (CAS 485-31-4)

689. 2-Nitronaftalen (CAS 581-89-5)

690. 2,3-Dinitrotoluen, 1-methyl-2,3-dinitrobenzen (CAS 602-01-7)

691. 5-Nitroacenaften (CAS 602-87-9)

692. 2,6-Dinitrotoluen, 2-methyl-1,3-dinitrobenzen (CAS 606-20-2)

693. 3,4-Dinitrotoluen, 1-methyl-3,4-dinitrobenzen (CAS 610-39-9)

694. 3,5-Dinitrotoluen, 1-methyl-3,5-dinitrobenzen (CAS 618-85-9)

695. 2,5-Dinitrotoluen, 1-methyl-2,5-dinitrobenzen (CAS 619-15-8)

696. Dinoterb (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery

697. Nitrofen (CAS 1836-75-5)

698. Dinitrotoluen, methyldinitrobenzen (CAS 25321-14-6)

699. Diazomethan (CAS 334-88-3)

700. 1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon, disperzní modř 1 (CAS 2475-45-8)

701. Dimethylnitrosamin (CAS 62-75-9)

702. 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (CAS 70-25-7)

703. N-Nitrosodipropylamin (CAS 621-64-7)

704. 2,2'-(Nitrosoimino)diethan-1-ol (CAS 1116-54-7)

705. 4,4'-Methylendianilin (CAS 101-77-9)

706. 4,4'-[(4-Iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]dianilin-dihydrochlorid (CAS 569-61-9)

707. 4,4'-Methylendi-o-toluidin, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylendianilin (CAS 838-88-0)

708. o-Anisidin, 2-methoxyanilin (CAS 90-04-0)

709. 3,3'-Dimethoxybenzidin (CAS 119-90-4)

710. Soli o-dianisidinu, soli 3,3'-dimethoxybenzidinu

711. Azobarviva na bázi o-dianisidinu, azobarviva na bázi 3,3'-dimethoxybenzidinu

712. 3,3'-Dichlorbenzidin (CAS 91-94-1)

713. Benzidin-dihydrochlorid (CAS 531-85-1)

714. Bifenyl-4,4'-diyldiamonium sulfát, benzidin-sulfát (CAS 531-86-2)

715. 3,3'-Dichlorbenzidin-dihydrochlorid (CAS 612-83-9)

716. Benzidin-sulfát (CAS 21136-70-9)

717. Benzidin-acetát (CAS 36341-27-2)

718. 3,3'-Dichlorbenzidin-bis(hydrogensulfát) (CAS 64969-34-2)

719. 3,3'-Dichlorbenzidin-sulfát (CAS 74332-73-3)

720. Azobarviva na bázi benzidinu

721. 3,3'-Dimethylbenzidin (CAS 119-93-7)

722. 4,4'-Bi-o-toluidin-dihydrochlorid (CAS 612-82-8)

723. 3.3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiamonium-bis(hydrogensulfát) (CAS 64969-36-4)

724. 3,3'-dimethylbenzidin-sulfát (CAS 74753-18-7)

725. Barviva na bázi 3,3'-dimethylbenzidinu

726. Bifenyl-4-ylamin (CAS 92-67-1) a jeho soli

727. Azobenzen (CAS 1(13-33-3)

728. (Methyl-ONN-azoxy)methyl-acetát (CAS 592-62-1)

729. Cykloheximid (CAS 66-81-9)

730. 2-Methylaziridin (CAS 75-55-8)

731. Imidazolidin-2-thion (CAS č. 96-45-7)

732. Furan(CAS 110-00-9)

733. Aziridin (CAS 151-56-4)

734. Kaptafol (CAS 2425-116-1)

735. Karbadox (CAS 6804-07-5)

736. Flumioxazin (CAS 103361-119-7)

737. Tridemorf (CAS 24602-86-6)

738. Vinklozolin (CAS 50471-44-8)

739. Fluazifop-butyl (CAS 69806-50-4)

740. Flusilazol (CAS 85509-19-9)

741. 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS 2451-62-9)

742. Thioacetamid (CAS 62-55-5)

743. N,N-Dimethylformamid (CAS 68-12-2)

744. Formamid (CAS 75-12-7)

745. N-Methylacetamid (CAS 79-16-3)

746. N-Methylformamid (CAS 723-39-7)

747. N,N-Dimethylacetamid (CAS 127-19-5)

748. Hexamethylphosphortriamid (CAS 680-31-9)

749. Diethyl-sulfát (CAS 64-67-5)

750. Dimethyl-sulfát (CAS 77-78-1)

751. 1,3-Propansulton (CAS 1120-71-4)

752. Dimethylsulfamoylchlorid (CAS 13360-57-1)

753. Sulfalát (CAS 95-06-7)

754. Směs: 4-{[bis(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl}-4H-1,2,4-triazol a -{[bis(4-fluorfenyl) methylsilyl]methyl}-1H-1,2,4-tnazor (EC 403-250-2)

755. (+/-)-Tetrahydromrmryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy] fenoxy}propanoát (CAS 119738-06-6)

756. 5-{[4-(Fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril (CAS 85136-74-95)

757. N,N'-{[6-({5-Hydroxy-6-[(2-methoxyfenyl)azo]-7-sulfonato-2-naftyl}amino)-1,3,5 triazin-2,4-diyl]bis[imino(methylethylen)} diamonium-diformiát (CAS 108225-03-2)

758. 4-[(8-Acetamido-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-4'-[(6-benzamido-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]bifenyl-3,3,-diol, měďnatý komplex, trisodná sůl (ES 413-590-3)

759. Směs: methakrylamid, N-[(2,3-dihydroxypropoxy)methyl]methakrylamid, N,N'-(oxybismethylen)dimethakrylamid, N,N'-[(3-hydroxypropan-1,2-diyl)bis (oxymethylen)] Dimethakrylamid, N,N',N''-propan-1,2,3-triyltris(oxymethylen)] trimethakrylamid (ES 412-790-8);

760. 1,3,5-Tris((RS)-2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1H-3H,5H)-trion (CAS 5965374-6)

761. Erionit (CAS 12510-42-8)

762. Azbest (CAS 12001-28-4)

763. Ropa (CAS 8002-05-9)

764. Destiláty (ropné) těžké, hydrokrakované (CAS 64741-76-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % exíraláu DMSO

765. Destiláty (ropné) těžké, parafinické. rafinované rozpouštědly (CAS 64741-88-4), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

766. Destiláty (ropné) lehké, parafinické rafinované rozpouštědly (CAS 64741-89-5), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

767. Těžké topné oleje (ropné) odasfaltované rozpouštědly (CAS 64741-95-3), pokud Obsahuji > 3 hmotn. % extraktu DMSO

768. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-96-4), pokud obsahuji > 3 hmotn. % extraktu DMSO

769. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-97-5), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

770. Těžké topné oleje (ropné) rafinované rozpouštědly (CAS (64742-01-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

771. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, rafinované hlinkou (CAS (64742-36-5), pokud Obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

772. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, rafinované hlinkou (CAS (64742-37-6), pokud Obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

773. Těžké topné oleje (ropné) rafinované hlinkou (CAS (64742-41-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

774. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, rafinované hlinkou (CAS 64742-44-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

775. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, rafinované hlinkou (CAS 64742-45-6), pokud Obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

776. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-52-5), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

777. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-53-6), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

778. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-54-7), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

779. Destiláty (ropné) lehké, parafinické hydrogenačně rafinované (CAS 64742-55-8), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

780. Destiláty (ropné) lehké, parafinické odpar afino vané rozpouštědly (CAS 64742-56-9), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

781. Těžké topné oleje (ropné) hydrogenačně rafinované (CAS 64742-57-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

782. Těžké topné oleje (ropné) odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-62-7), pokud Obsahuji > 3 hmotn. % extraktu DMSO

783. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-63-8), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

784. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-64-9), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

785. Destiláty (ropné) těžké, parafinické odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-65-0), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

786. Vvpocený olej (ropný) (CAS 64742-67-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu

787. Naftenické oleje (ropné) těžké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-68-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

788. Naftenické oleje (ropné) lehké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-69-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

789. Parafinické oleje (ropné) těžké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-70-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

790. Parafinické oleje (ropné) lehké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-71-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

791. Naftenické oleje (ropné) těžké, komplexně odparafinované (CAS 64742-75-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

792. Naftenické oleje (ropné) lehké, komplexně odparafinované (CAS 64742-76-3), pokud obsahují > 3 hmoin. % extraktu DMSO

793. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, aromatický Koncentrát (CAS 68783-00-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

794. Extrakty (ropné) těžký parafinický destilát rafinovaný rozpouštědly, extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 68783-04-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

795. Extrakty (ropné) těžké, parafinické destiláty, odasfaltované rozpouštědly (CAS 6881489-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

796. Mazací oleje (ropné) C20-50 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje s vysokou viskozitou (CAS 72623-85-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

797. Mazací oleje (ropné) C15-30 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje (CAS 72623-86-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

798. Mazací oleje (ropné) C20-50 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje (CAS 72623-87-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

799. Mazací oleje (CAS 74869-22-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

800. Destiláty (ropné) těžké parafinické, komplexně odparafinované (CAS 90640-91-8), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

801. Destiláty (ropné) lehké parafinické, komplexně odparafinované (CAS 90640-92-9), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

802. Destiláty (ropné) těžké parafinické, odparafinované rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 90640-94-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

803. Uhlovodíky C20-50 těžké parafinické, odparafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované (CAS 90640-P5-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

804. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 90640-96-3), poloid obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

805. Destiláty (ropné) lehké parafinické. odparafinované rozpouštědly, hydrogenačně Rafinované (CAS 90640-97-4), pofeud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

806. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAá 90641-07-9), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

807. Extrakty (ropné) těžký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-08-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

808. Extrakty (ropné) lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 9064Í-09-1), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

809. Těžké topné oleje (ropné) hydrogenačně rafinované, odparafinované rozpouštědly (CAS 90569-74-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

810. Těžké topné oleje (ropné) katalyticky odparafinované (CAS 91770-57-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

811. Destiláty (ropné) těžké parafinické, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-39-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

812. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-40-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

813. Destiláty (ropné) hydrokrakované, rafinované rozpouštědly, odparafinované (CAS 91995-45-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

814. Destiláty (ropné) lehké naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-54-9), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

815. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát, hydrogenačně rafinovaný, extrahovaný rozpouštědly (CAS 91995-73-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

816. Extrakty (ropné), lehký naftenický destilát, extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 91995-75-4), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

817. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný kyselinou (CAS 91995-76-5), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

818. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 91995-77-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

819. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, Hydrogenačně Rafinovaný (CAS 91995-79-8), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu

820. Vypocený olej (ropný) hydrogenačně rafinovaný (CAS 92045-12-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

821. Mazací oleje (ropné), C17-35, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 92045-42-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

822. Mazací oleje (ropné) hydrokrakované, odparafinované nearomatickými rozpouštědly (CAS 92045-43-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

823. Těžké topné oleje (ropné) hydrokrakované, rafinované kyselinou, odparafinované rozpouštědly (CAS 92061-86-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

824. Parafinické oleje (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, odparafinované (CAS 9212909-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

825. Extrakty (ropné), těžký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný Hlinkou (CÄS 9Ž704-0Š-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

826. Mazací oleje (ropné), základové oleje parafinické (CAS 93572-43-1), pokud obsahují > 3 hmotn % extraktu DMSO

827. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířeny (CAS 93763-10-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

828. Extrakty (ropné), těžký parafinický destilát, odparafinovaný rozpouštědly, Hydrogenačně Odsířeny (CAS 93763-11-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

829. Uhlovodíky, hydrokrakované parafinické destilační zbytky, odparafinované rozpouštědly, (CAS 93763-38-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

830. Vypocený olej (ropný) rafinovaný kyselinou (CAS 93924-31-3), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

831. Vypocený olej (ropný) rafinovaný hlinkou (CAS 93924-32-4), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

832. Uhlovodíky C20-50, vakuový destilát z hydrogenace těžkého topného oleje (CAS 93924-61-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

833. Destiláty (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované, Hydrogenované (CAS 94733-08-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

834. Destiláty (ropné) lehké, rafinované rozpouštědly, hydrokrakované (CAS 94733-09-2), pokud oosahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

835. Mazací oleje (ropné) C18-40, na bázi destilátu odparafinovaného rozpouštědly a hydrokrakovaného (CAS 94733-15-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

836. Mazací oleje (ropné) C18-40, na bázi rafinátu odparafinovaného rozpouštědly, hydrogenovaného (CAS 94733-16-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

837. Uhlovodíky C13-30, naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 95371-04-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

838. Uhlovodíky C16-32, naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 95371-05-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

839. Uhlovodíky C37-68, odparafinované, odasfaltované. hydrogenačně rafinované zbytky z vakuové destilace (CAS 95371-07-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

840. Uhlovodíky C37-65, hydrogenačně rafinované, odasfaltované zbytky z vakuové Destilace (CAS 95371-08-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

841. Destiláty (ropné) lehké, hydrokrakované, rafinované rozpouštědly (CAS 97488-73-8), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

842. Destiláty (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, hydrogenované (CAS 97488-74-9), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

843. Mazací oleje (ropné) C18-27, hydrokrakované, odparafinované rozpouštědly (CAS 97488-95-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

844. Uhlovodíky C17-30, hydrogenačně rafinované zbytky z atmosférické destilace odasfaltované rozpouštědly,lehké (CAS 97675-87-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

845. Uhlovodíky C17-40, destilační zbytky hydrogenačně rafinované, odasfaltované rozpouštědly, předky z vakuové destilace (CAS 97722-06-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

846. Uhlovodíky C13-27, lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-09-3), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

847. Uhlovodíky C14-29, lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-10-6), Pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

848. Vypocený olej (ropný), rafinovaný aktivním uhlím (CAS 97862-76-5), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

849. Vypocený olej (ropný), rafinovaný kyselinou křemičitou (CAS 97862-77-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

850. Uhlovodíky C27-42, odaromatizované (CAS 97862-81-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

851. Uhlovodíky C17-30, hydrogenačně rafinované destiláty, předky z destilace (CAS 97862-82-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

852. Uhlovodíky C27-45, naftenické, vakuově destilované (CAS 97862-83-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

853. Uhlovodíky C27-45, odaromatizované (CAS 97926-68-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

854. Uhlovodíky C20-58, hydrogenačně rafinované (CAS 97926-70-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

855. Uhlovodíky C27-42, naftenické (CAS 97926-71-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % Extraktu DMSO

856. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát, extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný Aktivním uhlím (CAS 100684-02-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

857. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinované Hlinkou (CAS 100684-03-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

858. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný aktivním uhfím (CAS 100684-04-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

859. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný hlinkou (CAS 100684-05-7), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

860. Těžké topné oleje (ropné) rafinované aktivním uhlím, odparafinované rozpouštědly, (CAS 100684-37-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

861. Těžké topné oleje (ropné) rafinované hlinkou, odparafinované rozpouštědly, (CAS 100684-18-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

862. Mazací oleje (ropné) C > 25, extrahované rozpouštědly, odasfaltované, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-69-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

863. Mazací oleje (ropné) C17-32, extrahované rozpouštědly, odparafinované, Hydrogenované (CAS 101316-70-5), pokud obsahuji > 3 hmotn. % extraktu DMSO

864. Mazací oleje (ropné) C20-35, extrahované rozpouštědly, odparafinované, Hydrogenované (CAS 101316-71-6), pokud obsahuji > 3 hmotn. % extraktu DMSO

865. Mazací oleje (ropné) C24-50, extrahované rozpouštědly, odparafinované, Hydrogenované (CAS 101316-72-7), pokud obsahuji > 3 hmotn. % extraktu DMSO

866. Destiláty (ropné) střední, odsířené (CAS 64741-86-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpouštědly (CAS 64741-90-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

868. Destiláty (ropné) střední, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-91-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

869. Plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou (CAS 64742-12-7), s výjimkou těch, u nichž je známy celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

870. Destiláty (ropné) střední rafinované kyselinou (CAS 64742-13-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

871. Destiláty (ropné) lehké, rafinované kyselinou (CAS 64742-14-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

872. Plynové oleje (ropné) chemicky neutralizované (CAS 64742-29-6), s výjimkou těch, u nichž je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

873. Destiláty (ropné) střední, chemicky neutralizované (CAS 64742-30-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

874. Destiláty (ropné) střední rafinované hlinkou (CAS 64742-38-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

875. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně rafinované, (CAS 64742-46-7), s výjimkou těch, u nichž je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

876. Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené (CAS 64742-79-6), s výjimkou těch, u nichž je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

877. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-80-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

878. Destiláty (ropné) vysoko vroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 684/7-29-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

879. Destiláty (ropné) středněvroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-30-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

880. Destiláty (ropné), nízkovroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-30-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

881. Alkany C12-26, rozvětvené a lineární (CAS 90622-53-0), s výjimkou těch, u nichž je známy celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

882. Destiláty (ropné) střední, vysoce rafinované (CAS 90640-93-0), s výjimkou těch, u nichž je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

883. Destiláty (ropné)5 těžké aromatické koncentráty z katalytického reformování (CAS 91995-34-5), s výjimkou těch, u nichž je známy celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

884. Plynové oleje parafinické (CAS 93924-33-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

885. Benzin (ropný) těžký, rafinovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 9748896-5), s výjimkou takového, u kterého je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

886. Uhlovodíky C16-20, střední destilát, hydrogenačně rafinovaný, předky z destilace (CAS 97675-85-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

887. Uhlovodíky C12-20, parafinické, hydrogenačně rafinované lehké destiláty (CAS 9767586-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

888. Uhlovodíky C11-17, lehké naftenické extrahované rozpouštědly (CAS 97722-08-2) s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

889. Plynové oleje, hydrogenačně rafinované (CAS 97862-78-7), s výjimkou těch, u nichž je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

890. Destiláty (ropné) lehké parafinické, rafinované aktivním uhlím (CAS 100683-97-4), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

891. Destiláty (ropné) přechodné parafinické, rafinované aktivním uhlím (CAS 100683-985), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

892. Destiláty (ropné) přechodné parafinické, rafinované hlinkou (CAS 100683-99-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

893. Mazací tuky (CAS 74869-21-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

894. Parafinový gáč (ropný) (CAS 64742-61-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

895. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (CAS 90669-77-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

896. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný hlinkou (CAS 90669-78-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

897. Parafinový gáč (ropný) hydrogenačně rafinovaný (CAS 92062-09-4), s výjimkou těch, u nichž je známy cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

898. Parafinový gáč (ropný) nízkotající (CAS 92062-10-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

899. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, hydrogenačně rafinovaný (CAS 92062-11-8), s výjimkou těch, u nichž je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

900. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 97863-04-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

901. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný hlinkou (CAS 97863-05-3), stou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

902. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný kyselinou křemičitou (CAS 97863-064), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, ze látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

903. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-49-9), stou výjimkou, kdy je známy celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

904. Petrolatum (CAS 8009-03-8), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

905. Petrolatum (ropné) oxidované (CAS 64743-01-7), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

906. Petrolatum (ropné) rafinované oxidem hlinitým (CAS 85029-74-9), s tou výjimkou, kdy je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

907. Petrolatum (ropné) hydrogenačně rafinované (CAS 92045-77-7) s tou výjimkou, kdy je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

908. Petrolatum (ropné) rafinované aktivním uhlím (CAS 97862-97-0), s tou výjimkou, kdy je známý cely průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

909. Petrolatum (ropné) rafinované kyselinou křemičitou (CAS 97862-98-1), stou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

910. Petrolatum (ropne) rafinované hlinkou (CAS 100684-33-1), s tou výjimkou kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

911. Destiláty (ropné) lehké, katalyticky krakované (CAS 64741-59-9)

912. Destiláty (ropné) střední, katalyticky krakované (CAS 64741-60-2)

913. Destiláty (ropné) lehké, tepelně krakované (CAS 64741-82-8)

914. Destiláty (ropné) lehké, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-25-5)

915. Destiláty (ropné), lehký benzin krakovaný parou (CAS 68475-80-9)

916. Destiláty (ropné) krakované parou (CAS 68477-38-3)

917. Plynové oleje (ropné) krakované parou (CAS 68527-18-4)

918. Destiláty (ropné) střední, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 85116-536)

919. Plynové oleje (ropné) tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 92045-29-9)

920. Zbytky (ropné), hydrogenovaný benzin krakovaný parou (CAS 92062-00-5)

921. Zbytky (ropné) z destilace benzinu krakovaného parou (CAS 92062-04-9)

922. Destiláty (ropné) lehké, katalyticky krakované, tepelně degradované (CAS 92201-60923. Zbytky (ropné), benzin krakovaný parou a temperovaný (CAS 93763-85-0)

924. Plynové oleje (ropné) lehké vakuové, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 97926-59-5)

925. Destiláty (ropné) z koksování, střední, hydrogenačně odsířené (CAS 101316-59-0)

926. Destiláty (ropné) těžké, krakované parou (CAS 101631-14-5)

927. Zbytky (ropné) z atmosférické kolony (CAS 64741-45-3)

928. Plynové oleje (ropné) těžké vakuové (CAS 64741-57-7)

929. Destiláty (ropné) těžké, katalyticky krakované (CAS 64741-61-3)

930. Vyčištěné oleje (ropné) katalyticky krakované (CAS 64741-62-4)

931. Zbytky (ropné) z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 64741-67-9)

932. Zbytky (ropné) hydrokrakované (CAS 64741-75-9)

933. Zbytky (ropné) tepelně krakované (CAS 64741-80-6)

934. Destiláty (ropné) těžké, tepelně krakované (CAS 64741-81-7)

935. Plynové oleje (ropné) vakuové, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-59-2)

936. Zbytky (ropné) z atmosférické kolony, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-78-5)

937. Plynové oleje (ropné) těžké vakuové, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-86-5)

938. Zbytky (ropné) krakované parou (CAS 64742-90-1)

939. Zbytky (ropné) z atmosférické destilace (CAS 68333-22-2)

940. Vyčištěné oleje (ropné) hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-26-6)

941. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-27-7)

942. Destiláty (ropné) těžké, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-28-8)

943. Topný olej, zbytky z primárních plynových olejů s vysokým obsahem síry

944. Topný olej, zbytkový (CAS 68476-33-5)

945. Zbytky (ropné), destilační zbytky z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68478-13-7)

946. Zbytky (ropné) z koksování, těžký plynový olej a vakuový plynový olej (CAS 68478-17-1)

947. Zbytky (ropné) z koksování, těžké a lehké vakuové (CAS 68512-61-8)

948. Zbytky (ropné) lehké vakuové (CAS 68512-62-9)

949. Zbytky (ropné) lehké z krakování parou (CAS 68513-69-9)

950. Topný olej č. 6 (CAS 68553-00-4)

951. Zbytky (ropné) z atmosférické destilace, s nízkým obsahem síry (CAS 68607-30-7)

952. Plynové oleje (ropné) těžké, z atmosférické destilace (CAS 68783-08-4)

953. Zbytky (ropné) z pračky po koksování, obsahující kondenzované aromáty (CAS 68783-13-1)

954. Destiláty (ropné), vakuové zbytky (CAS 68955-27-1)

955. Zbytky (ropné) po krakování parou, pryskyřičné (CAS 68955-36-2)

956. Destiláty (ropné) střední vakuové (CAS 70592-76-6)

957. Destiláty (ropné) lehké vakuové (CAS 70592-77-7)

958. Destiláty (ropné) vakuové (CAS 70592-78-8)

959. Plynové oleje (ropné) z koksování, těžké vakuové, hydrogenačně odsířené (CAS 85117-03-9)

960. Zbytky (ropné) krakované parou, destiláty (CAS 90669-75-3)

961. Zbytky (ropné) vakuové lehké (CAS 90669-76-4)

962. Topný olej těžký, s vysokým obsahem síry (CAS 92045-14-2)

963. Zbytky (ropné) katalyticky krakované (CAS 92061-97-7)

964. Destiláty (ropné) střední, katalyticky krakované, tepelně degradované (CAS 92201-59-7)

965. Těžké topné oleje (ropné) (CAS 93821-66-0)

966. Zbytky, krakované parou, tepelně zpracované (CAS 98219-64-8)

967. Destiláty (ropné) střední s plným teplotním rozsahem varu, hydrogenačně odsířené (CAS 01316-57-8)

968. Destiláty (ropné) lehké parafinické (CAS 64741-50-0)

969. Destiláty (ropné) těžké parafinické (CAS 64741-51-1)

970. Destiláty (ropné) lehké naftenické (CAS 64741-52-2)

971. Destiláty (ropné) těžké naftenické (CAS 64741-53-3)

972. Destiláty (ropné) těžké naftenické, rafinované kyselinou (CAS 64742-18-3)

973. Destiláty (ropné) lehké naftenické, rafinované kyselinou (CAS 64742-19-4)

974. Destiláty (ropné) těžké parafinické, rafinované kyselinou (CAS 64742-20-7)

975. Destiláty (ropné) lehké parafinické, rafinované kyselinou (CAS 64742-21-8)

976. Destiláty (ropné) těžké parafinické, chemicky neutralizované (CAS 64742-27-4)

977. Destiláty (ropné) lehké parafinické, chemicky neutralizované (CAS 64742-28-5)

978. Destiláty (ropné) těžké naftenické, chemicky neutralizované (CAS 64742-34-3)

979. Destiláty (ropné) lehké naftenické, chemicky neutralizované (CAS 64742-35-4)

980. Extrakty (ropné), lehký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-03-6)

981. Extrakty (ropné), těžký parafnncký destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-04-7)

982. Extrakty (ropné), lehký parafinický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-05-8)

983. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-11-6)

984. Extrakty (ropné), lehký plynový olej extrahovaný rozpouštědly (CAS 91995-78-7)

985. Uhlovodíky C26-55, bohaté na aromáty (CAS 97722-04-8)

986. Dinatrium-3,3'-[(bifenyl-4,4'-diyl)bisazo]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonát) (CAS 573-58-0)

987. Dinatrium-4-amino-3-({4'-[(2,4-diaminofenyl)azo]bifenyl-4-yl}azo)-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát (CAS 1937-37-7)

988. Tetranatrium-3,3'-(bifenyl-4,4'-diyl)bis(5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát)

989. 2-Methyl-4-[(2-methylfenyl)azo]anilin (CAS 97-56-3)

990. 4-Aminoazobenzen (CAS 60-09-3)

991. Dinatrium-5-{[4'-({2 6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfonate fenyl)azo]fenyl} azo)bifenyl-4-yl]azo)salicylát, měďnatý komplex (CAS 1071-86-6)

992. Resorcinoldiglycidether (CAS 101-90-6)

993. 1,3-Difenylguanidin (CAS 102-06-7)

994. Heptachlorepoxid (CAS 1024-57-3)

995. 4-Nitrosofenol (CAS 104-91-6)

996. Karbendamin (CAS 10606-21-7)

997. Allyl(glycidyl)ether (CAS 106-92-3)

998. Chloracetaldehyd (CAS 107-20-0)

999. Hexan (CAS 110-54-3)

1000. 2-(2-Methoxyethoxy)ethan-1-ol (CAS 111-77-3)

1001. [(+)-2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl](1,1,2,2-tetrafluorethyl)ether (CAS 112281-77-3)

1002. 1-[4-(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)anilino]-4,5-dihydroxy-8-nitro-9,1 0-antrachinon (CAS 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-Tetrachlor-1H,8H-anthra[2J,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochinolin-1,3,8,10 (2H,9H)-tetron (CAS 115662-06-1)

1004. Tris(2-chlorethyl)-fosfát (CAS 115-96-8)

1005. 4'-Ethoxybenzimidazol-2-karboxanilid (CAS 120187-29-3)

1006. Hydroxid nikelnatý (CAS 12054-58-7)

1007. N,N-Dimethylanilin (CAS 121-69-7)

1008. Simazin (CAS 122-34-9)

1009. Bis(éta5-cyklopentadienyl)bis[2,6-difluor-3-(pyrrol-1-yl)fenyl]titan (CAS 125021-32-3)

1010. N,N,N',N'-tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldifenylmethan,bis[4-(diglycidyl amino)-3-ethylfenyl]methan, bis{4-[bis(2,3-epoxypropyl)amino]-3-ethylfenyl} methan (CAS 130728-76-6)

1011. Oxid vanadičný (CAS 1314-62-1)

1012. Alkalické soli pentachlorfenolu (CAS 131-52-2 a 7778-73-6)

1013. Fosfamidon (CAS 13171-21-6)

1014. N-[(Trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid(CAS 133-07-3)

1015. N-Fenyl-2-naftylamin (CAS 135-88-6)

1016. Ziram (CAS 137-30-4)

1017. 5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS 138526-69-9)

1018. Propazin (CAS 139-40-2)

1019. 3-(4-Chlorfenyl)-1,1-dimethyluronium-trichloracetát, monuron-TCA (CAS 140-41-0)

1020. Isoxaflutol (CAS 141112-290)

1021. Kresoximmethyl (CAS 143390-89-0)

1022. Chlordekon (CAS 143-50-0)

1023. 9-Vinylkarbazol (CAS 1484-13-5)

1024. Kyselina 2-ethylhexanová (CAS 149-57-5)

1025. Monuron (CAS 150-68-5)

1026. Morfolin-4-karbonylchlorid (CAS 15159-40-7)

1027. Daminozid (CAS 1596-84-5)

1028. Alachlor (CAS 15972-60-8)

1029. Produkt kondenzace tetrakis(hydroxymethyl) fosfonium-chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenováného aminu C16-18 odvozeného od mastných kyselin loje o neznámém složení (CAS 166242-53-1)

1030. Ioxynil (CAS 1689-83-4)

1031. 3,5-Dibrom-4-kyanbenzonitril (CAS 1689-84-5)

1032. 2,6-Dibrom-4-kyanfenyl-oktanoát (CAS 1689-99-2)

1033. [4-([4-(Dimethylamino)fenyl] {4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl) amino]fenyl jmethyliden) cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]ethyl(3 -sulfonatobenzyl)amonium, sodná sůl (CAS 1694-09-3)

1034. 5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (CAS 17630-75-0)

1035. Benomyl (CAS 17804-35-2)

1036. Chlorhalonil (CAS 1897-45-6)

1037. N'-(4-Chlor-2-methylfenyl)-N,N-dimethylformamidin-hydrochlorid (CAS 19750-95-9)

1038. 4,4'-Methylenbis(2-ethylanilin) (CAS 19900-65-3)

1039. Valinamid (CAS 20108-78-5)

1040. [(4-Methylfenoxy)methyl]oxiran (CAS 2186-24-5)

1041. [(3-Methylfenoxy)methyl]oxiran (CAS 2186-25-6)

1042. (2,3-Epoxypropyl)-o-tolylether (CAS 2210-79-9)

1043. [(Methylfenoxy)methyl]oxiran, kresylglycidylether (CAS 26447-14-3)

1044. Dialát (CAS 2303-16-4)

1045. Benzyl-2,4-dibrombutanoát (CAS 23085-60-1)

1046. Trifluorjodmethan (CAS 2314-97-8)

1047. Thiofanat-methyl (CAS 23564-05-8)

1048. Dodekachlorpentacyklo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekan (CAS 2385-85-5)

1049. Propyzamid (CAS 23950-58-5)

1050. Butyl(glycidyl)ether, butyl(2,3-epoxypropyl)ether (CAS 2426-08-6)

1051. 2,3,4-Trichlorbut-1-en (CAS 2431-50-7)

1052. Chinomethionát (CAS 2439-01-2)

1053. ((R)-1-Fewlethyl)amonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonát monohydrát (CAS 25383-07-7)

1054. 5-Ethoxy-3-(trichlormethyl)-1,2,4-thiadiazol (CAS 2593-15-9)

1055. Disperzní žluť 3 (CAS 2832-40-8)

1056. 1,2,4-Triazol (CAS 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS 309-00-2)

1058. Diuron (CAS 330-54-1)

1059. Linuron (CAS 330-55-2)

1060. Uhličitan nikelnatý (CAS 3333-67-3)

1061. 3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina(CAS 34123-59-6)

1062. Iprodion (CAS 36734-19-7)

1063. 2,6-Dijod-4-kyanfenyl-oktanoát (CAS 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3-fluor-2-(hydroxymethyl) Tetrahydrofuran (CAS 41107-56-6)

1065. Krotonaldehyd (CAS 4170-30-3)

1066. Hexahydroxy-2H-cyklopenta[c]pyrrol-2-ium-N-(ethoxycarbonyl)-N-tosylazanid (EC 418-350-1)

1067. 4,4,-Karbonimidoylbis(N,N-dimethylanilin) (CAS 492-80-8)

1068. 2-Methyl-4,6-dinitrofenol, DNOC (CAS 534-52-1)

1069. Toluidin-hydrochlorid (CAS 540-23-8)

1070. Toluidin-sulfát (CAS 540-25-0)

1071. 2-(4-terc-Butylfenyl)ethan-1-ol (CAS 5406-86-0)

1072. Fenthion (CAS 55-38-9)

1073. Chlordan, čistý (CAS 57-74-9)

1074. Hexan-2-on (CAS 591-78-6)

1076. Acetamid (CAS 60-35-5)

1077. N-Cyklohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-ruramid (CAS 60568-05-0)

1078. Dieldrin (CAS 60-57-1)

1079. 4,4'-(1,3-Dimethylbutan-1,1-diyl)difenol (CAS 6807-17-6)

1080. Chlordimeform (CAS 6164-98-3)

1081. Amitrol (CAS 61-82-5)

1082. Karbaryl (CAS 63-25-2)

1083. Destiláty (ropné) lehké, hydrogenačně krakované (CAS 64741-77-1)

1084. 1-Ethyl-1-methylmorfolin-hydrobromid

1085. (3-Chlorfenyl)(4-methoxy-3-nitrofenyl)methanol (CAS 66938-41-8)

1086. Paliva dieselová (CAS 68334-30-5) s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh Rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

1087. Topný olej č. 2 (CAS 68476-30-2)

1088. Topný olej č. 4 (CAS 68476-31-3)

1089. Paliva dieselová č. 2 (CAS 68476-34-6)

1090. 2,2-Dibrom-2-nitroethan-1-ol (CAS 69094-18-4)

1091. 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium-bromid (CAS 69227-51-6)

1092. Monokrotofos (CAS 6923-22-4)

1093. Nikl

1094. Brommethan (CAS 74-83-9)

1095. Chlormethan (CAS 74-87-3)

1096. Jodmethan (CAS 74-88-4)

1097. Bromethan (CAS 74-96.4)

1098. Heptachlor (CAS 76-44-8)

1099. Fentinhydroxid (CAS 76-87-9)

1100. Síran nikelnatý (CAS 7786-81-4)

1101. 3,5,5-Trimethylcyklohex-2-en-1-on(CAS 78-59-1)

1102. 2,3-Dichlorpropen (CAS 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butyl (CAS 79241-46-6)

1104. (S)-Indolin-2-karboxylová kyselina (CAS 79815-20-6)

1105. Toxafen (CAS 8001-35-2)

1106. N-(4-Hydrazinofenyl)-N-methylmethansulfonamid hydrochlorid (CAS 81880-96-8)

1107. Rozpustná žluť (CAS 842-07-9);C.I.Solvent Yellow 14

1108. Chlozolinat (CAS 84332-86-5)

1109. Chlorované alkany C10-13 (CAS 85535-84-8)

1110. Pentachlorfenol (CAS 87-86-5)

1111. 2,4,6-Trichlorfenol (CAS 88-06-2)

1112. Diethylkarbamoylchlorid (CAS 88-10-8)

1113. 1-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS 88-12-0)

1114. Myklobutanil, 2-(4-chlorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexannitril (CAS 88671-89-0)

1115. Fentinacetát (CAS 900-95-8)

1116. Bifenyl-2-ylamin, bifenyl-2-amin (CAS 90-41-5)

1117. trans-4-Cyklohexyl-L-prolin-hydrochlorid (CAS 90657-55-9)

1118. 2-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 91-08-7)

1119. 4-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 584-84-9)

1120. Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 26471-62-5)

1121. Paliva pro proudová letadla, z extrakce uhlí rozpouštědly, hydrokrakovaná, Hydrogenovaná (CAS 94114-58-6)

1122. Paliva dieselová, z extrace uhlí rozpouštědly, hydrokrakovaná, hydrogenovaná (CAS 94114-59-7)

1123. Živice (CAS 61789-60-4), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

1124. Butan-2-on-oxim (CAS 96-29-7)

1125. Uhlovodíky C16-20, hydrokrakovaný parafinický destilační zbytek odparafinovaný rozpouštědly, (CAS 97675-88-2)

1126. (Dichlormethyl)benzen (CAS 98-87-3)

1127. Minerální vlny, s výjimkou minerální vlny uvedené na jiných místech této přílohy [umělá skelná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací, s obsahem alkalických oxidů a oxidů alkalických zemin (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) vyšším než 18 hmotn. %

1128. Reakční nrodukt acetofenonu, formaldehydu, cyWohexylaminu, methanolu a kyseliny octové (ES 406-230-1)

1129. Soli 4,4'-karbonimidoylbis(N,N-dimethylanilinu)

1130. 1,2,3,4 5,6-hexachlorcyldohexany s výjimkou těch, které jsou uvedeny na jiných Místech této přílohy

1131. Bis{7-acetamido-2-ľ(4-nitro-2-oxidofenyl)azol-3-sulfonato-1-naftolato}chromitan Trisodný (ES č. 400-810-8)

1132. Směs: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl) fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl) fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl) fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-2-(3-[4-ally 1-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxy propyl}-6-[(2,3-epoxypropyl)fenoxy]fenol a 4 allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl) fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl) fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenol (ES č. 417-470-1).

1133. Olej z kořene rostliny costus, chrpovník (Saussurea lappa Clarke) (CAS 8023-88-9), Při použití jako vonná přísada

1134. 7-ethoxy-4-methylkumarin (CAS 87-05-8), při použití jako vonná přísada

1135. Hexahydrokumarin (CAS 700-82-3), při použití j ako vonná přísada

1136. Pryskyřice stromu Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (peruánský balzám, surový); CAS 8007-00-9, při použití jako vonná prísada

1137. Isobutyl-nitrit (CAS 542-56-3)

1138. Isopren (stabilizovaný), 2-methylbuta-1,3-dien (CAS 78-79-5)

1139. 1-brompropan, propylbromid (CAS 106-94-5)

1140. 2-chlorbuta-1,3-dien (stabilizovaný), chloropren (CAS 126-99-8)

1141. 1,2,3-trichlorpropan (CAS 96-18-4)

1142. 1,2-dimethoxyethan, dimethylglykol, EGDME (CAS 110-71-4)

1143. Dinokap (ISO) (CAS 39300-45-3)

1144. o-toluendiamin, technický - směs 4-methylbenzen-1,3-diaminu a 2-methylbenzen-1,3-diaminu, methylbenzendiamin (CAS 25376-45-8)

1145. 1-chlor-4-(trichlormethyl)benzen, p-chlorbenzotrichlorid (CAS 5216-25-1)

1146. Oktabromdifenylether (CAS 32536-52-0)

1147. 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan, triethylenglykoldimethylether (TEGDME) (CAS 11249-2)

1148. Tetrahydrothiopyran-3-karbaldehyd (CAS 61571-06-0)

1149. Bis[4-(dimethylamino)fenyl]methanon, Michlerův keton (CAS 90-94-8)

1150. (S)-oxiranylmethyl-tosylát, 2,3-epoxypropyl-tosylát (CAS 70987-78-9)

1151. Dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený) (CAS 84777-06-0), isopentyl-pentyl-ftafát, dipentyl-ftalát (CAS 131-18-0), diisopentyl-ftalát (CAS 605-50-5)

1152. Benzyl-butyl-ftalát, BBP (CAS 85-68-7)

1153. Dialkyl-ftaláty (alkyly C7 - C11, nerozvětvené i rozvětvené) (CAS 68515-42-4)

1154. Směs: dinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4/5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden/-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl] benzen-1-sulfonat a trinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-/5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden/-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-lyl] benzen-1-sulfonat (ES č. 402-660-9)

1155. 1, r-/methylenbis [(4,1-fenyl)azo/1-[3-(/dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1 2-alhydropýridin-5,3-diyl/]/dipyridinium-dichlorid (ES č. 401-500-5)

1156. 2-(/3-r(2-cWorfenyl)karbamoyl]-2-hydroxy-1-naftyl}azo)-7-(/2-hydroxy-3-[(3-methyl fenyl)karbamoyl]-1-nafty 1/azo) fluoren-9-on (ES c. 420-580-2)

1157. Azafenidin (CAS 68049-83-2)

1158. 2,4,5-trimethylanilin (CAS 137-17-7), 2,4,5-trimethylanilin-hydrochlorid (CAS 21436-97-5)

1159. 4,4'-sulfandiyldianilin a jeho soli (CAS 139-65-1)

1160. 4,4'-oxydianilin (bis(4-aminofenyl)ether) a jeho soli (CAS 101-80-4)

1161. N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianilin (CAS 101-61-1)

1162. 2-methoxy-5-methylanilin (CAS 120-71-8)

1163. 3-ethyl-2-isopentyl-2-methyloxazolidin (CAS 143860-04-2)

1164. směs: 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3.5-triazin-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trion a směs oligomerů 1,3,5-tris [3-(aminomethyljfenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H, 5H)-trion (ES č. 421-550-1)

1165. 1-methyl-2-nitrobenzen, 2-nitrotoluen (CAS 88-72-2)

1166. Tributyl-fosfát (CAS 126-73-8)

1167. Naftalen (CAS 91-20-3)

1168. Nonylfenol (CAS 25154-52-3), 4-nonylfenol, rozvětvený (CAS 84852-15-3)

1169. 1,1,2-trichlorethan (CAS 79-00-5)

1170. Pentachlorethan (CAS 76-01-7)

1171. 1,1-dichlorethen, vinylidenchlorid (CAS 75-35-4)

1172. 3-chlorprop-1-en, allylchlorid (CAS 107-05-1)

1173. 1,4-dichlorbenzen, p-dichlorbenzen (CAS 106-46-7)

1174. Bis(2-chlorethyl)ether (CAS 111-44-4)

1175. Fenol (CAS 108-95-2)

1176. 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan, bisfenol A (CAS 80-05-7)

1177. 1,3,5-trioxan, trioxymethylen (CAS 110-88-3)

1178. Propargit (ISO) (CAS 2312-35-8)

1179. 1-chlor-4-nitrobenzen(CAS 100-00-5)

1180. Molinat (ISO) (CAS 2212-67-1)

1181. Fenpropimorf (CAS 67564-91-4)

1182. zrušeno

1183. Methyl-isokyanát (CAS 624-83-9)

1184. N,N-dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS 118612-00-3)

1185. 0,0'-(methylvinylsilandiyl)bis(4-methylpentan-2-on-oxim) (ES č. 421-870-1)

1186. Směs (2:1): 4-(7-hydroxy-2,44-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl) benzen-1,3-diol-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) (CAS 140698-96-0)

1187. Směs: 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4,4,-methylenbisg-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethyl fenol]-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát (ES č. 417-980-4)

1188. Malachitová zeleň, hydrochlorid (CAS 569-64-2) Malachitová zeleň, oxalát (CAS 18015-76-4)

1189. 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol (CAS 107534-96-3)

1190. 5-(3-butyryl-2,4 6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-en-1-on(CAS 138164-12-2)

1191. trans-4-fenyl-L-prolin (CAS 96314-26-0)

1192. Bromoxynil heptanoát (ISO) (CAS 56634-95-8)

1193. směs: 5-(/4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenoyl}azo)-2-[(3-fosfonofenyf)azo]benzoová kyselina a 5-(/4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl/azo)-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoová kyselina (CAS 163879-69-4)

1194. 2-amino-2-(/4-[(2-amoniopropyl)amino]-6-(/5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfamoylfenyl)azol-7-sulfonato-2-naftyl/amino)-1,3,5-triazin-2-yl/amino)propyl-formát (ES č. 424-260-3)

1195. 2-methyl-5-nitroanilin (CAS 99-55-8), 2-methyl-5-nitroanilin-hydrochlorid (CAS 51085-52-0)

1196. 1-(1-naftylmethyl)chinolinium-chlorid (CAS 65322-65-8)

1197. (R)-5-brom-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]indol (CAS 143322-57-0)

1198. Pymetrozin (ISO) (CAS 123312-89-0)

1199. Oxadiargyl (ISO) (CAS 39807-15-3)

1200. Chlorotoluron 3-(3-chlor-4-methylfenyl)-1,1-dimethylmočovina (CAS 15545-48-9)

1201. N-/2-[(3-acetyl-5-nitro-2-thienyl)azo]-5-(diethylamino)fenyl/acetamid (ES č. 416-8601202. 2,2'-bis(vinylsulfonyl)/N,N'-(propan-1,3-diyl) diacetamid (CAS 93629-90-4)

1203. 4-etoxyanilin ( CAS 16-43-4 )

1204. m-fenylendiamin a jeho soli (CAS 108-45-2)

1205. Zbytky z destilace krezotového oleje, obsahují-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 92061-93-3)

1206. Acenaftenová frakce kreozotového oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzolalpyrenu (CAS 90640-84-9)

1207. Kreozotový olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 61789-28-4)

1208. Kreozot, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 8001-58-9)

1209. Vysokovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 70321-79-8)

1210. Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreozotového oleje, zbytek po extrakci pracího oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 122384-77-4)

1211. Nízkovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 70321-80-1)

1212. 6-methoxypyridin-2,3-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 94166-62-8)

1213. Naftalen-2,3-diol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 9244-4)

1214. N1-fenylbenzen-1,2,4-triamin, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 136-17-4)

1215. 2,6-bis(2-hydroxyethoxy)pyridin-3,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 117907-42-3)

1216. 4-amino-2-(methoxymethyl)fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 29785-47-5)

1217. 1-methylpyrazol-4,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barveni vlasů (CAS 20055-01-0)

1218. 1-[(4-chlorfenyl)methyl]pyrazol-4,5-diamin-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 163183-00-4)

1219. 2-amino-4-chlorfenol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 95-85-2)

1220. indol-4-ol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 2380-94-1)

1221. 2-methoxy-5-methylbenzen-l 4-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 56496-88-9)

1222. 5-amino-4-fluor-2-methylfenol-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 163183-01-5)

1223. 3-(diethvlamino)fenol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 91-68-9)

1224. N,N'-dimethylpyridin-2,6-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů

1225. 3-(cyklopentylamino)fenyl, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů

1226. N-(2-methoxyethyl)-1,4-fenylendiamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasu (CAS 72584-59-9)

1227. 4-ethoxy-6-methylbenzen-1,3-diamin, je-li používán jako látka v prostředcích na barveni vlasů (CAS 113715-25-6)

1228. Naftalen-1,7-diol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 5751229. 3,4-diaminobenzoová kyselina, i e-li používána jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 619-05-6)

1230. 4-amino-2-(aminomethyl)fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 79352-72-0)

1231. 1-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftol (Solvent Red 1, Cl 12150), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 1229-55-6)

1232. natrium-4-({3-[(dimethylfenyl)azo]-2,4-dihydroxyfenyl}azo)benzen-1-sulfonát (Acid Orange 24, CI 20170), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 1320-07-6)

1233. natrium-8-{[4-(fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxynaftalen-1,3-disulfonát (AcidRed 73 Cl 27290), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 5413-75-2).

1234. 2,2-[ethylenbis(oxyethylenoxy)]bis(1,4-fenylendiamin), PEG-3 2,2'-DI-P-PHENYLENEDIAMINE (CAS 144644-13-3)

1235. 2-methyl-6-nitroanilin, 6-NITRO-o-TOLUIDINE (CAS 570-24-1)

1236. HC žluť č. 11, HC YELLOW NO. 11 (CAS 73388-54-2)

1237. HC oranž č. 3, HC ORANGE NO. 3 (CAS 81612-54-6)

1238. HC zeleň č. 1, HC GREEN NO. 1 (CAS 52136-25-1)

1239. HC červeň č. 8 a její soli, HC RED NO. 8 a její soli (CAS 97404-14-3, 13556-29-1)

1240. 6-nitro-1.2.3.4-tetrahydrochinoxalin a jeho soli (CAS 158006-54-3,41959-35-7)

1241. Disperzní červeň 15, kromě případů, kdy je v Disperzní violeti 1 přítomna jako nečistota (CAS 116-85-8)

1242. 4-amino-3-fluorfenol (CAS 399-95-1)

1243. N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N'-bis(hexadecyl)-propandiamid, bis-hydroxy ethyl bis-Cetyl malonamide (CAS 149591-38-8)

1244. 1-methyl-2,4,5-trihydroxybenzen (CAS 1124-09-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1245. 2,6-Dihydroxy-4-methylpyridin (CAS 4664-16-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1246. 5-hydroxy-1,4-benzodioxan (CAS 10288-36-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1247. 3,4-Methylenedioxyphenol (CAS 533-31-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1248. 3,4-Methylenedioxyaniline (CAS 14268-66-7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1249. Hydroxypyridinone (CAS 822-89-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředích k barveni vlasů

1250. 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (CAS 50982-74-6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1251. 2-methoxy-4-nitrofenol (CAS 3251-56-7) (4-Nitroguajakol) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1252. Čerň C.I. Acid Black 131 (CAS 12219-01-1) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1253. 1,3,5-trihydroxybenzen (CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1254. 1,2,4-Benzenetriacetate (CAS 613-03-6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1255. Produkty reakce 2,2'-iminobisethanolu s epichlorhydrinem a 2-nitro-1,4-Benzendiaminem (CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1256. Produkty reakce N-methyl-1,4-diaminoantrachinonu, epichlorhydrinu a Monoethanolaminu (CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1257. 4-aminobenzensulfonová kyselina (CAS 121-57-3) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1258. 3,3'-(sulfonylbis(2-nitro-4,1-fenylen)imino)bis(6-(fenylamino)) benzensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1259. 3(nebo 5)-((4-(benzylmethylamino)fenyl)azo)-1,2-(nebo 1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1260. 2 2,-((3-chlor-4-((2,6-dichlor-4-nitrofenyl)azo)fenyl)imino)bisethanol (CAS 23355-648) (Disperse Brown 1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1261. 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]fenylJazo]-6-methoxy-3-methyl-benzothiazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1262. 2-[(4-chlor-2-nitrofenyl)azo]-N-(2-methoxyfenyl)-3-oxobutanamid (CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1263. 2 2,-r(3,3,-dichlor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-fenylbutanamid] (CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1264. 2,2'-(1,2-ethendiyl)bis[5-((4-ethoxyfenyl)azo]benzensulfonová kyselina) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1265. 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(fenylazo)-1-naftalenyl)azol-1H-pyrimidin (CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1266. 3(nebo 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl]azo]salicylová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1267. 7-(benzoylaminoV4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-2-naftalensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1268. μ-((7,7'-iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulfamoyl)fenyl)azo)naftalen-2-sulfonáto))(6-)))dikuprát(2-) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1269. 3-[(4-(acetylamino)fenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenylazo)-7-sulfo-2-nartalenyl]amino]karbonyl]amino]-2-naftalensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1270. 7,7'-(karbonyldiimmo)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-2-naftalensulfonová kyselina (CAS 25188-41-4) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1271. N-(4-[bis[4-(diethylamino)fenyl]methylen]-2,5 cyklohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1272. 2-[[(4-methoxyfenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1273. 2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1274. Nigrosin rozpustný v lihu (CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1275. 3,7-bis(diethylamino)-fenoxazin-5-ium (CAS 47367-75-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1276. 9-(dimethylamino)-benzo[a]fenoxazin-7-ium a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1277. 6-amino-2-(2,4-dimethylfenyl)-lH-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion (CAS 2478-208) (Solvent Yellow 44) ajelio soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1278. 1-amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]fenyl]amino]antrachinon (CAS 12217-43-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1279. Laccaic Acid (červeň CI Natural Red 25) (CAS 60687-93-6) ajejí soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1280. 5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]-2-(fenylamino)-benzensulfonová kyselina (CAS 1534752-1) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1281. 4-[(4-nitrofenyl)azo]anilin (CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1282. 4-Nitro-m-phenylenediamine (CAS 5131-58-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1283. 1-amino-4-(methylamino)-9,10-antracendion (CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1284. N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS 2973-21-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1285. N1-(2-hydroxyethyl)-4-nitro-o-fenylendiamin (CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1286. N1-(tris(hydroxymethyľ))methyl-4-nitro-1,2-fenylendiamin (CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1287. 2-nitro-N-droxyethyl-p-anisidin (CAS 57524-53-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1288. N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS 10228-03-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1289. 3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrofenyl)amino)propan-1,2-diol (CAS 93633-795) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barveni vlasů

1290. 4-ethylamino-3-nitrobenzoová kyselina (CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1291. (8-[(4-amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl)triniethylamonium a jeho soli, s výjimkou Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) jako nečistota v Basic Brown 17, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1292. 5-((4-(dimethylamino)fenyl)azo)-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1293. 4-(fenylazo)-m-fenylendiamin (CAS 495-54-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1294. 4-methyl-6-(fenylazo)-l 3-benzendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1295. 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylfenyl)azo)-2,7-naftalendisulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1296. 4,4'(4-methyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzendiam (CAS 4482-251) (Basic Brown 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1297. 3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-2-methylfenyl]azo]-NPN N-trimethyl-benzenamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barveni vlasů

1298. 3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-1-naftalenyl]azo]-N, N, N-trimethyl-benzenamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1299. N-[4-[(4-(diethylamino)fenyl)fenylmethylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1300. 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)-9,10-antracendion (CAS 86722-66-9) a jeho deriváty a soli, používá-h se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1301. 1,4-diamino-2-methoxy-9 10-antracendion (CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1302. M-dihydroxy-5 8-bisr(2-hydroxyethyl)amino]antrachinon (CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1303. 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(methylamino)antrachinon a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barveni vlasů

1304. N-[6-[(2-chlor-4-hydroxyfenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyklohexadien-1-yl]acetamid (CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1305. [6-[[3-chlor-4-(rnethylamino)fenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyldohexa-1,4-dien-1-yl] močovina (CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1306. 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1307. 4,6-Bis(2-hydroxyethoxy)-m-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1308. 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (CAS 104333-03-1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1309. 4,4'-Diaminodiphenylamine (CAS 537-65-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1310. 4-diethylamino-o-toluidin (CAS 148-71-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1311. N,N-diethyl-p-fenylendiamin (CAS 93-05-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1312. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (CAS 99-98-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1313. Toluene-3,4-Diamine (CAS 496-72-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1314. 2,4-diamino-5-methylfenoxyethanol (CAS 141614-05-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1315. 6-Amino-o-cresol (CAS 17672-22-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1316. Hydroxyethylaminomethyl-p-aminofenol (č. CAS 110952-46-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1317. 2-Amino-3-nitrophenol (CAS 603-85-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1318. 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (CAS 50610-28-1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1319. 2-Nitro-p-phenylenediamine (CAS 5307-14-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1320. Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (CAS 122252-11-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1321. 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (CAS 69825-83-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1322. 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-fenyl-fenazin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1323. 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonová kyselina (CAS 16279-54-2) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1324. 3-[(2-nitro-4-(trifluormethyl)feiryl)amino]propan-1,2-diol (CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1325. 2-[(4-chlor-2-nitrofenyl)amino]ethanol (CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1326. 3-[[4-[(2-hydroxyethyl)methylamino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol (CAS 173994-75-7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1327. 3-r[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol (CAS 114087-41-1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1328. N-[4-[[4-(diethylamino)fenyl] [4-(ethylamino)-1-naftalenyl]methylen]-2,5-cyklohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasu

1329. 4-ľ(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin (CAS 3248-93-9; c. EINECS 221-832-2) a jeho hydro chloridová sůl (Basic Violet 14; Cl 42510) ( ČAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1330. 4-[(2,4-dihydroxyfenyl)azo]benzensulfonová kyselina (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) a její sodná sul (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-9248), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1331. 3-hydroxy-4-(fenylazo)-2-naftoová kyselina (CAS 27757-79-5: EINECS 248-638-0) ajejí vápenatá sůl (Pigment Red 64:1; Cl 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-8997), používá-li se jako látka v prostředcích k barveni vlasů

1332. 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoová kyselina; fluorescein (CAS 2321-075; EINECS 219-031-8) a jeho disodná sůl (Acid yellow 73 sodná suk Cl 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), používá-li se jako látka v prostředcích k barveni vlasů

1333. 4,,5,-dibrom-3,,6,-dihydroxyspiro[isobenzofůran-l(3H),9,-[9H]xanthen]-3-on; 4',5'-dibrom fluorescein; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) a jeho disodná sůl (Cl 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1334. 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromxanthen-9-yl)-benzoová kyselina: fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabrom; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), jeho disodná sůl (Acid Red 87; Cl 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) a jeho hlinitá sůl (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-0057), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1335. 9-(2-karboxyfenyl)-3-(2-methylanilino)-6-(2-methyl-4-sulfonatoanilino)xanthylium, vnitřní sůl (CAS 10213-95-3); a její sodná sůl (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 625276-2; EINECS 228-377-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1336. 3',6'-dydroxy-4',5'-dijodspiro[isobenzoruran-1(3H),9,-[9H]xanthen]-3-on; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) a jeho sodná sůl (Acid Red 95; Cl 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1337. 2',4',5',7'-tetrajodfluorescein (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), jeho disodná sůl (Acíd Red 51; Cl 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) a jeho hlinitá sůl (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1338. 2,4-diaminofenol (CAS 95-86-3: EINECS 202-459-4) a jeho dihydro chloridová sůl (2,4-diaminofenol-dihydrochlorid) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1339. 1,4-dihydroxybenzen (hydrochinon) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.

1340. [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methylidenlcyklohexa-2,5-dien-1-ylidenldimethylamonium-chlorid (Basic Blue 26; Cl 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1341. Dinatrium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxynaftalen-1-sulfonát (Ponceau SX; Cl 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1342. Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaftalen-2-sulfonato(2-)-N5,061železitan trisodný (Acid Green 1; Cl 10020) ( CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1343. 4-(fenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; Cl 11920) ( CAS 2051-85-6; EINECS 218131-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1344. 4-L(4-ethoxyfenyl)azo]naftol (Solvent Red 3; Cl 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1345. 1-[(2-chlor-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; Cl 12085) ( CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1346. 3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorfenyl)azolnaftalen-2-karboxamid (Pigment Red 112; Cl 12370) ( CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1347. N-(5-chlor-2,4-dimethoxyfenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-methoxyfenyl]azol-3-hydroxynaftalen-2-karboxamid (Pigment Red 5. Cl 124%) ( CAS 6410-41-9-EINECS 229-107-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barveni vlasů

1348. Dinatrium 4-[(5-chlor-4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoát (Pigment Red 48; Cl 15865) ( CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1349. Kalcium 3-hydroxy-4-[(l-sulfonato-2-naftyl)azol-2-narl;oát (Pigment Red 63:1; Cl 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1350. Trinatrium 3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaftylazo)naftalen-2,7-disulfonát (Acid Red 27; Cl 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1351. 2,2'-[(3,3'-dichlor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutyramid] (Pigment Yellow 13; Cl 21100) ( CAS 5102-83-0; EINECS 225-8229), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1352. 2,2'-[cyklohexylidenbis](2-methyl-4,1-fenylen)azolIbis[4-cyklohexylfenoll (Solvent Yellow 29; Cl 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1353. 1-(4-(fenylazo)fenylazo)-2-naftol (Solvent Red 23; Cl 26100) ( CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1354. Tetranatrium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát (Food Black 2; Cl 27755) ( CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1355. Natrium-diethyl(4-{[4-(diethylamino)fenyl](2,4-disulfonatofenyl) methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, sodná sůl (Acid Blue 1; Cl 42045) ( CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1356. Kalcium-diethyl( {[4-(diethylamino)fenyl](5-hydroxy-2,4-isulfonatofenyl)methyliden} cyldohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, vápenatá sůl (2:1) (Acid Blue 3; Cl 42051) ( CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1357. Dinatrium-ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(4-hydroxy-2-sulfonatofenyl)methyliden] cyklohexa-2,5-dien-1-yliden} (3-sulfonatobenzyl)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, disodná sůl (Fast Green FCF; Cl 42053) ( CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1358. Produkt reakce 1,3-dihydroisobenzofuran-L3-dionu s methylchinolinem a chinolinem (Solvent Yellow 33: Cl 47000) ( CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1359. Nigrosin (Cl 50420) ( CAS 8005-03-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1360. 8,18-dichlor-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trífenodioxazin (Pigment Violet 23; Cl 51319) ( CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1361. 1,2-dihydroxyanthrachinon (Pigment Red 83: Cl 58000) ( CAS 72-48-0; č. EINECS 200-782-5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1362. Trinatrium 8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonát (Solvent Green 7; Cl 59040) ( CAS 635869-6; EINECS 228-783-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1363. 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthrachinon (Solvent Violet 13; Cl 60725) ( CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1364. 1,4-bis(p-tolylamino)anthrachinon (Solvent Green 3; Cl 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1365. 6-chlor-2-(6-chlor-4-methyl-3-oxobenzoIb]thien-2(3H)-yliden)-4-methylbenzo[b]thiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; Cl 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1366. 5,12-dydrochino[2,3-blakridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; Cl 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1367. [29H,31H-ftalocyaninato(2-)-N29,N302N31,N32]měď (Pigment Blue 15; Cl 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-688-1), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1368. Dinatrium[29R31H-ftalocyanindisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]měďnatan(2-) (Direct Blue 86; Cl 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1369. Polychlorftalocyanin měďnatý komplex (Pigment Green 7; Cl 74260) (CAS 132853-6; EINECS 215-524-7), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1370. Diethylenglykol (DEG), stopové množství viz příloha č.3 (CAS 111-46-6, ES 203872-2)

1371. Fytonadion ****, fytomenadion * (CAS 84-80-0 , 81818-54-4, ES 201-564-2)

1372. 2-Aminofenol (o-Aminophenol; CI 76520) a jeho soli (CAS 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; ES 202-431-1/267-335-4)

Poznámky:

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky "Computer print-out 1975, International Non-propnetary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHOfGeneva, August 1975.

(**) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle "Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučeni 1993)", Academia, Praha 2000.

(***) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu „The Cosmetics Directive 76/768/EEC", v platném zněni.

(****) V této příloze je tímto způsobem označen název podle systému INCI.

1) Směrnice Euratom č. 96/29 Úředního věstníku č. L 159, 29.6.1996, s. 1., kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření. Přítomnost přírodních radionuklidů a přítomnost radioaktivních látek způsobená uměle z životního prostředí je přípustná za předpokladu, že radioaktivní látky nejsou přidávány pro výrobu kosmetických prostředků a jejich koncentrace vyhovuje zvláštnímu právnímu předpisu.

2) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 378/2007, o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Část 1

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití

Ref.
číslo
Látka Omezení Podmínky použití a varování,
které musí být vytištěno
na obalu
Oblast aplikace
a/nebo použití
Maximální povolená
koncentrace
(hmotn. %)
ve finálním výrobku
Další omezení
a b c d e f
1aKyselina boritá, boritany a tetraboritany s výjimkou látky č. 1184 v příloze č.2.

/boric acid, borates and tetraborates/***
a) talek, pudry, zásypy a) 5,0 % (jako kyselina boritá)a)
1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5 % (hmot. % jako kyselina boritá)
a)
1. Nepoužívat pro děti do tří let.
2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.
b) prostředky pro hygienu dutiny ústní b) 0,1 % (jako kyselina boritá) b)
1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let.
b)
1. Nepolykat.
2. Nepoužívat pro děti do 3 let.
c) ostatní prostředky (s výjimkou výrobků do koupele a výrobků k trvalé ondulaci) c) 3,0 % (jako kyselina boritá c)
1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let
2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5 % (hmot. % jako kyselina boritá)
c)
1. Nepoužívat pro děti do 3 let.
2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.
1bTetraboritany

/Tetraborates/***
a) prostředky do koupele a) 18 % (jako kyselina boritá) Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let.a) Nepoužívat do koupele u dětí do 3 let
b) prostředky ke kadeření, trvalé ondulaci vlasů b) 8 % (jako kyselina boritá) b) Dobře opláchněte.
2aKyselina thioglykolová a její soli; kyslina sulfanyloctová a její soli*

/thioglycollic acid and its salts/***
a) pro úpravu vlasů (kadeření, rovnání) Vyjádřeno v přepočtu na kyselinu: a), b), c) - návod k použití musí obsahovat: Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

a), c) - Používejte vhodné ochranné rukavice.
a) Obsahuje thiolykolát.
Dodržujte návod k použití.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Jen pro profesionální použití.
- obecné použití 8 % v aplikační formě prostředku
pH: 7,0 - 9,5
- profesionální použití 11 % v aplikační formě prostředku
pH: 7,0 - 9,5
b) depilační prostředky 5 % v aplikační formě prostředku
pH: 7,0 - 12,7
b), c) Obsahuje thioglykolát.
Dodržujte návod k použití.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
c) ostatní prostředky pro péči o vlasy, po aplikaci odstraňované 2 % v aplikační formě prostředku
pH: 7,0 - 9,5
2bEstery kyseliny thioglykolové; estery kyseliny sulfanyloctové*

/thioglycollic acid esters/***
Prostředky pro úpravu vlasů Vyjádřeno v přepočtu na kyselinu: Návod k použití musí obsahovat:
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Obsahuje thioglykolát.
Dodržujte návod k použití.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Jen pro profesionální použití
a) obecné použití 8 % v aplikační formě prostředku
pH: 6,0 - 9,5
b) profesionální použití 11 % v aplikační formě prostředku
pH: 6,0 - 9,5
3 Kyselina šťavelová**, její estery a alkalické soli

/oxalic acid, its esters and alkaline salts/***
Prostředky k péči o vlasy 5 % Jen pro profesionální použití
4 Amoniak

/ammonia/***
6 % v přepočtu na NH3Pro více než 2 %: Obsahuje amoniak
5 Tosylchloramid sodný; N-chlor-4-methyl-benzensulfonamid, sodná sůl*

/tosylchloramide sodium/***
0,2 %
6 Chlorečnany alkalických kovů

/chlorates of alkali metals/***
a) zubní pasty a) 5 %
b) ostatní použití b) 3 %
7 Dichlormethan; methylenchlorid**

/dichloromethane/***
35 % (ve směsi s 1,1,1-trichlorethanem nesmí celková koncentrace překročit 35 %) 0,2 % max. obsah nečistot
8N-substituované deriváty p-fenylendiaminu (1) a jejich soli, N-substituované deriváty o-fenylendiaminu(1), s výjimkou látek uvedených pod referenčním číslem 8a této přílohy, derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311 a 1312 v příloze č. 2.Oxidační vlasová barviva a) pro obecné použití6 % v přepočtu na volnou bázia) Obsahuje fenylendiaminy.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
b) pro profesionální použití b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiaminy.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
8a1,4-fenylendiamin(1) a jeho soli,
CAS 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-phenylendiamine HCl
CAS 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-phenylendiamine sulfate
CAS 16245-77-5
EINECS 240-357-1
Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích
a) obecné použití
Po smíchání v oxidačních podmínkách nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2 % v přepočtu na volnou bázi.a) Obsahuje fenylendiaminy.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsahuje fenylendiaminy.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí. Poměr mísení je uveden na obalu.
b) profesionální použití b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiaminy.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Poměr mísení je uveden na obalu.
9Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli, s výjimkou látek uvedených pod referenčním číslem 9a této přílohy a látek pod referenčními čísly 364, 1310 a 1313 v příloze č. 2.Oxidační vlasová barviva
a) pro obecné použití
10 % v přepočtu na volnou bázia) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).
Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
b) pro profesionální použitíb) Určeno pouze k profesionálnímu použití.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).
Používejte vhodné ochranné rukavice.
9aToluen-2,5-diamin(1) a jeho soli
CAS 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate
CAS 615-50-9
EINECS 210-431-8
Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích
a) obecné použití
Po smíchání v oxidačních podmínkách nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 4 % v přepočtu na volnou bázi.a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsahuje fenylendiaminy (toluendiamin).
Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
Poměr mísení je uveden na obalu.
b) profesionální použitíb) Určeno pouze k profesionálním u použití.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsahuje fenylendiaminy (toluendiamin).
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Poměr mísení je uveden na obalu.
11 2,2-methylenbis(4-chlorfenol**

Dichlorophen*
0,5 % Obsahuje dichlorofen
12 Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny nebo směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně látek karbamid peroxid a peroxid zinečnatýa) směsi pro péči o vlasya) 12 % H2O2 (40 objemů), přítomného nebo uvolněného a) Používejte vhodné ochranné rukavice.
b) směsi pro péči o pokožkub) 4 % H2O2, přítomného nebo uvolněného a), b), c), e) Obsahuje peroxid vodíku.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.
c) směsi pro tvrzení nehtůc) 2 % H2O2, přítomného nebo uvolněného
d) prostředky pro ústní hygienu, včetně ústní vody, zubní pasty a prostředků na bělení nebo zesvětlení zubůd) ≤ 0,1 % H2O2, přítomného nebo uvolněného
e) prostředky na bělení nebo zesvětlení zubůe) > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, přítomného nebo uvolněnéhoe) K prodeji pouze zubním lékařům.
U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno pro zubní lékaře(13) nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti.
Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.
Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.
e) Koncentrace H2O2, přítomného nebo uvolněného, uvedena v procentech.
K prodeji pouze zubním lékařům.
U každého cyklu použití se první použití provádí pouze zubními lékaři nebo pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti.
Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.
Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.
13 Formaldehyde**

/formaldehyde/***
Na tvrzení nehtů 5 % v přepočtu na formaldehyd Obsahuje formaldehyd (2).
Nehtovou kůžičku chraňte tukem nebo olejem.
14 Hydrochinon** (1)

/hydroquinone/***(1)
Systémy umělých nehtů 0,02 % (ve směsi určené k použití) Pouze pro profesionální použití Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku s kůží.
Čtěte pečlivě návod k použití.
15a Hydroxid sodný nebo draselný

/potassium or sodium hydroxide/***
a) odstraňovače nehtové kůžičky a) 5 % váhové (3)a) Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

b)
1. Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.

c) Zamezte styku s očima.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) prostředky pro rovnání vlasů
1. pro obecné použití
2. pro profesionální použití
b)
1. 2 % váhově (3)
2. 4,5 % váhově (3)
c) k úpravě pH pro depilační prostředky c) až do pH 12,7
d) k úpravě pH jiných prostředků d) až do pH 11,0
15b Hydroxid lithný
LITHIUM HYDROXIDE ****
/lithium hydroxide/***
a) pro rovnání vlasů a) a)
1. Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Jen pro profesionální použití.
Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.

b) Obsahuje žíravinu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte styku s očima.
1. pro obecné použití 1. 2 % váhově (3)
2. pro profesionální použití 2. 4,5 % váhově (3)
b) k úpravě pH pro depilační prostředky b) až do pH 12,7
c) ostatní použití-jako regulátor pH (pouze do prostředků, které se oplachují) c) až do pH 11
15c Hydroxid vápenatý
CALCIUM HYDROXIDE****
/calcium hydroxide/***
a) pro prostředky pro rovnání vlasů obsahující dvě složky: hydroxid vápenatý a sůl guanidinu a) 7 % váhově v přepočtu na hydroxid vápenatýa) Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

b) Obsahuje žíravinu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte styku s očima.
b) k úpravě pH pro depilační prostředky b) až do pH 12,7
c) ostatní použití (např. jako regulátor pH, pomocná látka) c) až do pH 11
16 1 - naftol**
(CAS 90-15-3)
/alfa-naphtol/*** and its salts
1-NAPHTOL****
Oxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů 2,0 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0 %. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
17 Dusitan sodný

/sodium nitrate/***
Inhibitor koroze 0,2 % Nepoužívejte spolu se sekundárními nebo terciárními aminy nebo jinými látkami tvořícími nitrosaminy.
18 Nitromethan**

/nitromethane/***
Inhibitor koroze 0,3 %
21 Chinin a jeho soli

/Quinine and its salts/***
a) šampony 0,5 % v přepočtu na chininovou bázi
b) vlasové lotiony 0,2 % v přepočtu na chininovou bázi
22 Resorcinol** (1)

/resorcinol/o(1)
a) oxidační činidlo pro barvení vlasů
1. pro obecné použití
2. pro profesionální použití
5 % a) 1. Obsahuje resorcinol.
Vlasy po aplikaci dobře opláchněte.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

2. Jen pro profesionální použití.
Obsahuje resorcinol.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

b) Obsahuje resorcinol
b) vlasové lotiony a šampony0,5 %
23 a) Alkalické sulfidy

/alkali sulphides/***
a) depilatoria 2 % v přepočtu na síru pH do 12,7 a), b) Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima.
b) sulfidy kovů alkalických zemin /alkaline earth sulphides/*** b) depilatoria 6 % v přepočtu na síru pH do 12,7
24 Soli zinku rozpustné ve vodě s výjimkou 4-hydroxybenzensulfonátu zinečnatého a pyrithionu zinečnatého** 1 % v přepočtu na Zn
25 4-hydroxybenzensulfonát zinečnatý**

/zinc 4-hydroxy-benzenesulphonate/***
deodoranty, antiperspiranty, adstringentní lotiony 6 % v přepočtu na bezvodou substanci Zamezte styku s očima.
26 Monofluorofosforečnan amonný

/amonium monofluorophosphate/***
Prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 % Obsahuje
monofluorofosforečnan amonný.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
27 Monofluorofosforečnan sodný

/sodium monofluorophosphate/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje
monofluorofosforečnan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
28 Monofluorofosforečnan draselný

/potassium monofluorophosphate/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje
monofluorofosforečnan draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
29 Monofluorofosforečnan vápenatý

/calcium monofluorophosphate/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje
monofluorofosforečnan vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
30 Fluorid vápenatý

/calcium fluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorid vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
31 Fluorid sodný

/sodium fluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorid sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
32 Fluorid draselný

/potassium fluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorid draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1- 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
33 Fluorid amonný

/ammonium fluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorid amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
34 Fluorid hlinitý

/aluminium fluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorid hlinitý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
35 Fluorid cínatý

/stannous fluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorid cínatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
36 Hexadecylammonium-fluorid**

/hexadecyl amonium fluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje hexadecylamonium-fluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
37 N-hexadecyl-N,N', N'-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamin-bis(hydrogen-fluorid)**

/3-(N-hexadecyl-N-2- hydroxyethylammonio)propylbis(2-hydroxyethyl)amonium dihydrofluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje N-hexadecyl-N,N', N'-tris [2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid).
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
38 N-hexadecyl-N,N', N'-tris[(poly(oxyethylen]propan-1,3-diamin-bis(hydrogen-fluorid)**

/ N,N',N'-tris(poly-oxyethelene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje N-hexadecyl-N,N', N'-tris [2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid).
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
39 Oktadecenylamoniumfluorid**

/octadecenylammonium fluoride/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje oktadecenylamoniumfluorid.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
40 Fluorokřemičitan sodný

/sodium fluorosilicate/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorokřemičitan sodný.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
41 Fluorokřemičitan draselný

/potassium fluorosilicate/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorokřemičitan draselný.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
42 Fluorokřemičitan amonný

/amonný fluorosilicate/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorokřemičitan amonný.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
43 Fluorokřemičitan hořečnatý

/magnesium fluorosilicate/***
jako čl. 26jako čl. 26Obsahuje fluorokřemičitan hořečnatý.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu:

“Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
441,3-bis(hydroxymethyl)-imidazolidin-2-thion**

/1,3-bis(hydroxymethyl)imidazoline-2-thione/***
a) prostředky pro péči o vlasy a) do 2 % a) zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích) Obsahuje 1,3- bis(hydroxymethyl)- imidazolidin-2-thion
b) prostředky pro péči o nehty b) do 2 % b) pH aplikační formy prostředku musí být nižší než 4
45Benzyl alcohol**
CAS 100-51-6
a) rozpouštědlo
b) parfém/ aromatické kompozice/ jejich suroviny b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 písm. g), pokud její koncentrace překračuje :
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
46 6-methyl-2H-chromen-2-on**
6-metylkumarin

/6-metylcoumarin/***
Prostředky pro ústní hygienu 0,003 %
47 Nikomethanolhydrogen fluorid**

/nicomethanol hydrofluoride/***
Prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F.
Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.
Obsahuje
nikomethanolhydrogen-fluorid.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1- 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například Pouze pro použití u dospělých osob.), je povinné následující označení na obalu:
“Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
48 Dusičnan stříbrný

/silver nitrate/***
Jen pro barvení řas a obočí 4 % Obsahuje dusičnan stříbrný.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
49 Sulfid seleničitý

/selenium disulphide/***
Šampony proti lupům 1 % Obsahuje sulfid seleničitý.
Zamezte styku s očima a poškozenou kůží.
50 Chloro(hydroxo)komplexy hliníku a zirkonu AlxZr(OH)yClz a chloro(glycinato)hydroxo- komplexy hliníku a zirkonu**

/Aluminium zirconiumchloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zriconium chloride hydroxide glycine complexes/***
Antiperspiranty 20 % v přepočtu na bezvodý komplex

5,4 % v přepočtu na zirkon
1. poměr počtu atomů Al k atomům Zr musí být mezi 2 a 10

2. poměr počtu atomů (Al+Zr) k atomům Cl musí být mezi 0,9 a 2,1 3. zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích).
Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži.
51Chinolin-8-ol** a bis(chinolin-8-ol)-sulfát**

/Quinolin-8-ol and bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate/**
Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se oplachují. 0,3 % v přepočtu na bázi
Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se neoplachují 0,03 % v přepočtu na bázi
52 Methanol**

/methanol/***
Denaturační přísada pro ethanol a isopropylalkohol 5 % v přepočtu na % ethanolu a isopropylalkoholu
53Kyselina etidronová a její soli, kyselina 1-hydroxyethan-1,1-diyldifosfonová a její soli**

/etidronic acid and its salts (1-hydroxy- ethylidenediphosphonic acid and its salts/***
a) prostředky pro péči o vlasy a) 1,5 % vyjádřeno jako kyselina etidronová
b) mýdla b) 0,2 % vyjádřeno jako kyselina etidronová
54 1-fenoxypropan-2-ol**

/1-phenoxy-propan-2-ol/***
Jen pro prostředky, které se oplachují
Zakázáno v prostředcích pro ústní hygienu
2 % jako konzervační přísada viz. příloha č.6,část 1, položka č.43
56 Fluorid hořečnatý

/magnesium fluoride/***
Prostředky pro ústní hygienu | 0,15 % v přepočtu na F ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou, celková koncentrace F nesmí překročit 0,15 % Obsahuje fluorid hořečnatý.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí
(například Pouze pro použití u dospělých osob.), je povinné následující označení na obalu:
“Děti do 6 let včetně:
Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
57Chlorid strontnatý hexahydrát

/stroncium chloride hexahydrate/***
a) zubní pasty a) 3,5 % v přepočtu na stroncium. Ve směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5 %.Obsahuje chlorid strontnatý. Časté použití dětmi se nedoporučuje.
b) šampony a prostředky k péči o obličej b) 2,1 % v přepočtu na stroncium. Ve směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia, nesmí celkový obsah stroncia překročit 2,1 %.
58 Octan strontnatý hemihydrát**

/strontium acetate hemihydate/***
Zubní pasty 3,5 % v přepočtu na stroncium. Ve směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5 %. Obsahuje octan strontnatý.
Časté použití dětmi se nedoporučuje.
59 Talek (hydratovaný křemičitan hořečnatý)

/talek hydrated magnesium silicite/***
a) pudry a zásypy určené pro děti do 3 let

b) ostatní prostředky
a) Uchovávejte pudr z dosahu nosu a úst dětí.
60 dialkylamidy mastných kyselin a dialkanolamidy**

/fatty acid dialkylamides and dialanolamides/***
Max. obsah sekundárních aminů: 0,5 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
Max. obsah sekundárních aminů: 5 % (týká se surovin).
Max. obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
61 Monoalkylaminy, monoalkanolaminy a jejich soli**

/monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts/***
Max. obsah sekundárních aminů: 0,5 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
Minimální čistota: 99 %.
Max. obsah sekundárních aminů: 0,5 % (týká se surovin).
Max. obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
62 Trialkylaminy, trialkanolaminy a jejich soli**

/trialkanolamines and their salts/**
a) prostředky, které se neoplachují

b)ostatní prostředky
a) 2,5 % a), b) Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
Minimální čistota: 99 %
Max. obsah sekundárních aminů : 5 % (týká se surovin).
Max. obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
63 Hydroxid strontnatý /stroncium hydroxide/*** Regulátor pH v prostředcích k depilaci 3,5 % v přepočtu na stroncium max. pH 12,7 Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima.
64 Peroxid strontnatý

/stroncium peroxide/***
Jen do vlasových prostředků pro profesionální použití, které se oplachují 4,5 % v přepočtu na stroncium v aplikační formě prostředku Všechny výrobky musí splňovat požadavky na uvolňování peroxidu vodíku Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
65Alkyl (C8 - C18) (benzyl)dinethylamonium-chlorid, -bromid a sacharinát** (benzalkoniumchlorid, -bromid a sacharinát)

/benzalkonium chloride, bromide and saccharinate/***
a)Prostředky k péči o vlasy (hlavu), které se oplachují a) 3 % (jako benzalkonium chlorid) a) ve finálních výrobcích koncentrace benzalkoniumchloridu, benzalkoniumbromidu a sacharinátu s alkylovým řetězcem C14 nebo kratším nesmí přesáhnout 0,1 % (jako benzalkonium chlorid) a)Zamezte styku s očima.
b) ostatní výrobky b) 0,1 % (jako benzalkoniumchlorid) b) Zamezte styku s očima.
66Polyakrylamidy•**

/Polyacrylamides/***
a) Prostředky k péči o tělo, které se neoplachujía) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,1 mg/kg
b) Ostatní kosmetické prostředky b) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,5 mg/kg
67 2-benzylidenheptanal**
(CAS 122-40-7)

/Amyl cinnamal/***

AMYL CINNAMAL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
-0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
69 3-fenylprop-2-en-1-ol**
(CAS 104-54-1)

/Cinnamyl alcohol/***

CINNAMYL ALCOHOL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
70 3,7-dimethylokta-2,6-dienal•
(CAS 5392-40-5)

/Citral/***

CITRAL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují - 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
71 2-methoxy-4-(propen-2-yl) fenol**
(CAS 97-53-0)

/Eugenol/***

EUGENOL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které
se oplachují
723,7-dimethyl-7-hydoxyoktanal**
(CAS 107-75-5)

/Hydroxycitronellal/***

HYDROXYCITRONELLAL ****
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní a) b)
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 %) v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
b) Jiné prostředky b) 1,0 %
732-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol**
(CAS 97-54-1)

/Isoeugenol/***

ISOEUGENOL****
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní a) b)
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
b) Jiné prostředky b) 0,02 %
74 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol**
(CAS 101-85-9)

/Amylcin namyl alcohol/***

AMYLCINNAMYL ALCOHOL ****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 %) v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
75 Benzyl-salicylát**
(CAS 118-58-1)

/Benzyl salicylate/***

BENZYL SALICYLATE****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
76 3-fenylprop-2- nal**
(CAS 104-55-2)

/Cinnamal/***

CINNAMAL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
77 Kumarin**
(CAS 91-64-5)

/Coumarin/***

COUMARIN****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
78 (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol**
(CAS 106-24-1)

/Geraniol/**

*GERANIOL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
79 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1- karbaldehyd**
(CAS 31906-04-4)

/Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarbox- aldehyde/***

HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE
CARBOXALDEHYDE****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
80 4-methoxy benzylalkohol**
(CAS 105-13-5)

/Anisyl alcohol/***

ANISE ALCOHOL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
81 Benzyl-(3-fenylpropenoát)**
(CAS 103-41-3)

/Benzyl cinnamate/***

BENZYL CINNAMATE****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
82 3,7,11 -trimethyldodeka-2,6,10-trien-1-ol**
(CAS 4602-84-0)

/Farnesol/***

FARNESOL ****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
83 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal**
(CAS 80-54-6)

/2-(4-tert-Butylbenzyl)pro-pionaldehyde/***

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
84 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol**
(CAS 78-70-6)

/Linalool/***

LINALOOL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
85 Benzyl-benzoát**
(CAS 120-51-4)

/Benzyl benzoate/***

BENZYL BENZOATE****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
86 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol**
(CAS 106-22-9)

/Citronellol/***

CITRONELLOL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
87 2-benzylidenoktanal**
(CAS 101-86-0)

/Hexyl cinnam-aldehyde/***
HEXYL CINNAMAL****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
88 d/-Limonene**
(CAS 5989-27-5)

/d-Limonene/***

d-LIMONENE****
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l(9)
89Methyl-okt-2-ynoát**
(CAS 111-12-6)

/Methyl 2-octynoate/***

METHYL 2-OCTYNOATE****
a) Prostředky pro péči o dutinu ústnía) b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
b) Jiné prostředky b) 0,01 % použije-li se samostatně Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-non-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož by methyl-non-ynoát neměl tvořit více než 0,002 %)
90 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl cyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on**
(CAS 127-51-5)

/α-isomethyljonon/

alpha-ISOMETHYL IONONE****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
91 Výtažek z větvičníku slívového, Evernia prunastri
(CAS 90028-68-5)

/Oak moss extract/***
EVERNIA PRUNASTRI****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
92 Výtažek z terčovky otrubičnaté, Evernia furfuracea
(CAS 90028-67-4)

/Treemoss extract/***

EVERNIA FURFURACEA****
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %) v prostředcích, které se oplachují
93 2,4-Diaminopyrimidin-3-oxid**
(CAS 74638-76-9)

/2,4-Diaminopyrimidine-3 oxide/***
Prostředky pro péči o vlasy 1,5 %
94 Dibenzoyl-peroxid**

/Benzoyl peroxide/***
Systémy umělých nehtů 0,7 %) (ve směsi určené k použití) Pouze pro profesionální použití Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku kůží.
Čtěte pečlivě návod k použití.
95 Hydrochinon(methyl)ether**
/Hydroquinone methylether/***
Systémy umělých nehtů 0,02 %) (ve směsi určené k použití) Pouze pro profesionální použití Jen pro profesionální
Zamezte styku s kůží.
Čtěte pečlivě návod k použití
96 Mošusový xylol
5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6- trinitrobenzen**
(CAS 81-15-2)
/Musk xylene/***
MUSK XYLENE****
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní a) 1,0 % v parfémech

b) 0,4 % v toaletních vodách

c) 0,03 % v ostatních výrobcích
97 Mošusový keton
1-(4-terc-butyl-2,6dimethyl- 3,5-dinitrofenyl)ethan-1-on**
(CAS 81-14-1)
/Musk ketone/***
MUSK KETONE****
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní a) 1,4 % v parfémech

b) 0,56 % v toaletních vodách

c) 0,042 % v ostatních výrobcích
98Kyselina salicylová (4)
(CAS 69-72-7)
a) vlasové prostředky, které se oplachují a) 3,0 % Nepoužívat v prostředcích pro děti do tří let, s výjimkou šamponů.
Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích.
Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku
Nepoužívat pro děti do tří let.(5)
b) jiné prostředky b) 2,0 %
99Anorganické siřičitany a hydrogensiřičitany (6)a) oxidační prostředky k barvení vlasůa) 0,67 % vyjádřeno jako volný SO2Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.
b) prostředky k rovnání vlasů b) 6,7 % vyjádřeno jako volný SO2
c) samoopalovací prostředky na obličej c) 0,45 % vyjádřeno jako volný SO2
d) jiné samoopalovací prostředky d) 0,40 % vyjádřeno jako volný SO2
100 Triklokarban(7)
(CAS 101-20-2)
Prostředky, které se oplachují 1,5 % Kritéria čistoty: 3,3',4,4'-tetrachlorazobenzen < 1 ppm
3,3',4,4'- tetrachlorazoxybenzen < 1 ppm
Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích
Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.
101 Pyrithion zinečnatý (8)
(CAS 13463-41-7)
Vlasové prostředky, které se neoplachují 0,1 % Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích.
Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.
102 Glyoxal**
CAS 107-22-2
EINECS 203-474-9

GLYOXAL****
100 mg/kg
103 Abies Alba Cone Oil a Extract
CAS 90028-76-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
104 Abies Alba Needle Oil a Extract
CAS 90028-76-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
105 Abies Pectinata Needle Oil a Extract
č. CAS 92128-34-2
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
106 Abies Sibirica Needle Oil a Extract
CAS 91697-89-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
107 Abies Balsamea Needle Oil a Extract
CAS 85085-34-3
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
108 Pinus Mugo Pumilio Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-73-8
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
109 Pinus Mugo Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-72-7
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
110 Pinus Sylvestris Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 84012-35-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
111 Pinus Nigra Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-74-9
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
112 Pinus Palustris Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 97435-14-8
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
113 Pinus Pinaster Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-75-0
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
114 Pinus Pumila Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 97676-05-6
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
115 Pinus Species Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 94266-48-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
116 Pinus Cembra Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 92202-04-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
117 Pinus Cembra Leaf a Twig Extract Acetylated
CAS 94334-26-6
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
118 Picea Mariana Leaf Oil a Extract
CAS 91722-19-9
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
119 Thuja Occidentalis Leaf Oil a Extract
CAS 90131-58-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
120 Thuja Occidentalis Stem Oil
CAS 90131-58-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
121 3-Carene
CAS 13466-78-9
3,7,7- trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3- en**
(isodipren)
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
122 Cedrus Atlantica Wood Oil a Extract
CAS 92201-55-3
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
123 Cupressus Sempervirens Leaf Oil a Extract
CAS 84696-07-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
124 Turpentine gum (Pinus spp.)
CAS 9005-90-7
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
125 Turpentine Oil a rectified oil
CAS 8006-64-2
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
126 Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)
CAS 8006-64-2
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
127 Terpene alcohols acetates
CAS 69103-01-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
128 Terpene hydrocarbons
CAS 68956-56-9
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
129 Terpenes a Terpenoids s výjimkou limonene (d-, l-, a dl-isomers) uvedených pod referenčními čísly 167 a 168 a 88 této přílohy č.3, části 1
CAS 65996-98-7
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
130 Terpenes a terpenoids
CAS 68917-63-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
131 α-Terpinene
CAS 99-86-5
p-mentha-1,3-diene**
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
132 γ-Terpinene
CAS 99-85-4
p-mentha-1,4-diene**
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
133 Terpinolene
CAS 586-62-9
p-mentha-1,4(8)-dien**
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)
134Acetyl hexamethyl indan
CAS 15323-35-0

1,1,2,3,3,6-(hexamethylindan-5-yl)methylketon**
a) Prostředky, které se neoplachují a) 2 %
b) Prostředky, které se oplachují
135 Allyl butyrate
CAS 2051-78-7

prop-2-en-1-yl-butanoát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
136 Allyl cinnamate
CAS 1866-31-5

prop-2-en-1-yl-3-fenylprop-2- enoát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
137 Allyl cyclohexylacetate
CAS 4728-82-9

prop-2-en-1-yl-cyklohexanacetát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
138 Allyl cyclohexylpropionate
CAS 2705-87-5

prop-2-en-1-yl-cyklohexanpropanoát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
139Allyl heptanoate
CAS 142-19-8

prop-2-en-1-yl-heptanoát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
140 Allyl caproate
CAS 123-68-2

allyl-hexanoát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
141 Allyl isovalerate
CAS 2835-39-4

prop-2-en-1-yl-3- methylbutanoát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
142 Allyl octanoate
CAS 4230-97-1

allyl-kaprylát **
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
143 Allyl phenoxyacetate
CAS 7493-74-5

prop-2-en-1-yl-fenoxyacetát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
144 Allyl phenylacetate
CAS 1797-74-6

prop-2-en-1-yl-fenylacetát**
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
145 Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate
CAS 71500-37-3
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
146 Allyl cyclohexyloxyacetate
CAS 68901-15-5
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
147 Allyl isoamyloxyacetate
CAS 67634-00-8
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
148 Allyl 2-methylbutoxyacetate
CAS 67634-01-9
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
149 Allyl nonanoate
CAS 7493-72-3
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
150 Allyl propionate
CAS 2408-20-0
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
151 Allyl trimethylhexanoate
CAS 68132-80-9
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
151bis Allyl phenethyl ether
CAS 14289-65-7ES 238-212-2
Koncentrace volného allylalkoholu v etheru by měla být nižší než 0,1 %.
152 Allyl heptine carbonate
CAS 73157-43-4

(allyl-okt-2-ynoát)**
0,002 % Tento materiál by se neměl používat v kombinaci s jakýmkoli jiným 2-alkynoickým esterem kyseliny, např. methyl okt-2-ynoátem
153 Amylcyclopentenone
CAS 25564-22-1

2-pentylcyklopent-2-en-1-on**
0,1 %
154 Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates
CAS 8007-00-9

peruánský balzám, absolutní a bezvodý

(peruánský balzám)
0,4 %
155 4-tert.-
Butyldihydrocinnamaldehyde
CAS 18127-01-0

3-(4-terc-butylfenyl)propanal**
0,6 %
156Cuminum Cyminum Fruit Oil a Extract
CAS 84775-51-9
a) Prostředky, které se neoplachují a) 0,4 % kmínového oleje
b) Prostředky, které se oplachují
157cis-Rose ketone-1(**)
CAS 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on**
(cis-α-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,02 %
158trans-Rose ketone-2(**)
CAS 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-2-en-1-on**
(trans-ß-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,02 %
159 trans-Rose ketone-5(**)

CAS 39872-57-6
(E)-1-(2,4,4-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on**
(isodamaskon)
0,02 %
160Rose ketone-4(10)

CAS 23696-85-7
1-(2,6,6-trimethylcyklohexa- 1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-on**
(damascenon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,02 %
161Rose ketone-3(10)

CAS 57378-68-4
1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on**
(δ-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,02 %
162cis-Rose ketone-2(10)

CAS 23726-92-3
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexen- 1-en-1-yl) but-2-en-1-on**
(cis-ß-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,02 %
163trans-Rose ketone-1(10)

CAS 24720-09-0
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexen- 2-en-1-yl) but-2-en-1-on**
(trans-α-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,02 %
164 Rose ketone-5(10)

CAS 33673-71-1
1-(2,4,4-trimethylcyclohex-2- en-1-yl)but-2-en-1-on**
0,02 %
165trans-Rose ketone-3(10)

CAS 71048-82-3
1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3- en-1-yl)but-2-en-1-on**
(trans-δ-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,02 %
166trans-2-hexenal

CAS 6728-26-3
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,002 %
167 l-Limonene

CAS 5989-54-8
(S)-p-mentha-1,8-dien**
Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (9)
168 dl-Limonene (racemický)

CAS 138-86-3
1,8(9)-p-menthadien;
p-mentha-1,8-dien**
(dipenten)
Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (9)
169Perillaldehyde

CAS 2111-75-3
p-mentha-1,8-dien-7-al**
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,1 %
170 Isobergamate

CAS 68683-20-5
menthadien-7-methyl-formát**
0,1 %
171 Methoxydicyklopentadienkarbaldehyd

CAS 86803-90-9
5-methoxyoktahydro-4,7-methano-1H-inden-2-karbaldehyd**
0,5 %
172 3-methylnon-2-ennitril
CAS 53153-66-5
0,2 %
173Methyl octine carbonate

CAS 111-80-8
methyl-non-2-ynoát**
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,002 % použije-li se samostatně.
Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-okt-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož by methyl-non-2-ynoát neměl tvořit více než 0,002 %)
174Amylvinylcarbinyl acetate

CAS 2442-10-6
okt-1-en-3-yl-acetát
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,3 %
175Propylidenephthalide

CAS 17369-59-4
3-propylidenftalid
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,01 %
176 Isocyclogeraniol

CAS 68527-77-5
2,4,6-trimethylcyklohex-3-en-1-methanol
0,5 %
1772-Hexylidene cyclopentanone
CAS 17373-89-6
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,06 %
178Methyl heptadienone

CAS 1604-28-0
6-methylhepta-3,5-dien-2-on
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky b) 0,002 %
179 p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS 5406-12-2
kresylpropionaldehyd
p- methyldihydrocinnamaldehyd**
0,2 %
180 Liquidambar Orientalis Balsam Oil a Extract
CAS 94891-27-7
(styrax)
0,6 %
181 Liquidambar Styraciflua Balsam Oil a Extract
CAS 8046-19-3
(styrax)
0,6 %
182 Acetyl hexamethyl tetralin

CAS 21145-77-7
CAS 1506-02-1

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on

(AHTN)
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní a) Prostředky, které se neoplachují: 0,1 % kromě : vodně-alkoholických výrobků: 1 %
parfémů: 2,5 %
vonného krému: 0,5 %

b) prostředky, které se oplachují: 0,2 %
183 Commiphora Erythrea Engler var. glabrescens Engler Gum Extract a Oil
CAS 93686-00-1
0,6 %
184 Opopanax Chironium Resin
CAS 93384-32-8
0,6 %
185 Toluen
CAS 108-88-3
ES 203-625-9
Přípravky na nehty 25 % Uchovávejte mimo dosah dětí Pouze pro použití dospělými.
186 Diethylenglykol
(DEG)
2,2-oxydiethanol**
CAS 111-46-6
ES 203-872-2
Stopové množství v přísadách 0,1 %
187 Butoxydiglykol Diethylenglykolmonobutylether **
(DEGBE)
CAS 112-34-5
ES 203-961-6
Rozpouštědlo v prostředcích k barvení vlasů 9,0 % Nepoužívat v rozprašovačích aerosolů (sprejích)
188Butoxyethanol
Ethylenglykol monobutylether**
(EGBE)
CAS 111-76-2
ES 203-905-0
Rozpouštědlo v oxidačních prostředcích k barvení vlasů 4,0 %_ Nepoužívat v rozprašovačích aerosolů (sprejích)
Rozpouštědlo v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,0 % Nepoužívat v rozprašovačích aerosolů (sprejích)
189 trinatrium-5-hydroxy-1-(4- sulfonatofenyl)-4-[(4- sulfonatofenyl)azo]pyrazol-3- karboxylát a hliníkové mořidlové barvivo (41)
Acid Yellow 23
CAS 1934-21-0
EINECS 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum lake
CAS 12225-21-7
EINECS 235-428-9
CI 19140
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 %
190 ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}( 2- sulfonatofenyl)methyliden]cykl ohexa-2,5-dien-1-yliden}(3- sulfonatobenzyl)amonium, vnitřní a disodná sůl a též amonné a hlinité soli(11)
Acid Blue 9
CAS 3844-45-9
EINECS 223-339-8
Acid Blue 9
Ammonium salt
CAS 2650-18-2
EINECS 220-168-0
Acid Yellow 9
Aluminum lake
CAS 68921-42-6
EINECS 272-939-6
CI 42090
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 %
191 dinatrium-6-hydroxy-5-[(2- methoxy-3-methyl-4- sulfonatofenyl)azo]naftalen-2- sulfonát(11)
Curry Red
CAS 25956-17-6
EINECS 247-368-0
CI 16035
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,4 %
192 trinatrium-7-hydroxy-8-[(4- sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen- 1,3-disulfonát a hliníkové mořidlové barvivo(11)
Acid Red 18
CAS 2611-82-7
EINECS 220-036-2
Acid Red 18
Aluminum lake
CAS 12227-64-4
EINECS 235-438-3
CI 16255
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 %
193hydrogen 3,6- bis(diethylamino)-9-(2,4- disulfonatofenyl)xanthylium, sodná sůl(11)
Acid Red 52
CAS 3520-42-1
EINECS 222-529-8
CI 45100
a) Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů a) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %. a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou
b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů b) 0,6 %
194 dinatrium 5-amino-4-hydroxy- 3-(fenylazo)naftalen-2,7- disulfonát(11)
Acid Red 33
CAS 3567-66-6
EINECS 222-656-9
CI 17200
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 %
195 natrium 1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10- dihydro-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonát(11)
Acid Blue 62
č. CAS 4368-56-3
EINECS 224-460-9
CI 62045
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
196 1 -[(2'-methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'- hydroxyethyl)amino]benzen (11) HC Blue No 11 č. CAS 23920-15-2EINECS 459-980-7 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,0 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
197 1-chlor-2,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrobenzen (11)
HC Yellow No 10
CAS 109023-83-8
EINECS 416-940-3
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,1 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
198 3-methylamino-4-nitrofenoxyethanol (11) 3-methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)
CAS 59820-63-2
EINECS 261-940-7
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,15 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
199 2,2'-[[4-[(2- hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisethanol (11)
HC Blue No 2
CAS 33229-34-4
EINECS 251-410-3
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,8 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
Může způsobit alergickou reakci
200 3-({4-[bis(2- hydroxyethyl)amino]-2- nitrofenyl}amino)propan-1-ol(11)
HC Violet No 2
CAS 104226-19-9
EINECS 410-910-3
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,0 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
Může způsobit alergickou reakci
2012-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitrofenol
CAS 131657-78-8;
ES 411-440-1
2-CHLORO-6-ETHYLAM1NO-4-NITROPHENOL/
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %.a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 3,0 %Pro a) a b):
- Nepoužívejte s nitrosačními činidly
- Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
2024,4'-(propan-1,3- diyldioxy)bisbenzen-1,3-diamin a tetrahydrochloridová sůl(11)
1,3-bis-(2,4- Diaminophenoxy)propane
č. CAS 81892-72-0
EINECS 279-845-4
1,3-bis-(2,4- Diaminophenoxy)propane HCl
CAS 74918-21-1
EINECS 278-022-7
a) Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů a) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,2 % v přepočtu na volnou bázi (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl). a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů b) 1,2 % jako volná báze (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl)
2032,3-pyridindiamin, 6-methoxy-N2-methyl- a jeho dihydrochloridová sůl (11)
6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl
CAS 90817-34-8 (HCl)
CAS 83732-72-3 (2HCl)
EINECS 280-622-9 (2HCl)
a) Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů a) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,68 % v přepočtu na volnou bázi (1,0 % jako dihydrochlorid).

Pro a) a b):
Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů b) 0,68 % jako volná báze (1,0 % jako dihydrochloridová sůl) b) Může způsobit alergickou reakci.
204 2,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová sůl(11)
Dihydroxyindoline
č. CAS 29539-03-5
Dihydroxyindoline HBr
č. CAS 138937-28-7
EINECS 421-170-6
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,0 % Může způsobit alergickou reakci
2054-hydroxypropylamino-3-nitrofenol (11)
4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)
CAS 92952-81-3
EINECS 406-305-9
a) Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů a) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,6 % v přepočtu na volnou bázi.

Pro a) a b):
Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 µg/kg
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů b) 2,6 % b) Může způsobit alergickou reakci.
206 Absolute extrakt z verbeny
(Lippia citriodora Kunth.)
CAS 8024-12-2
0,2 %
207 Ethyl Lauroyl Arginate HCl (12)
Ethyl-N2 dodekanoyl-L-argininàt-hydrochlorid

CAS 60372-77-2
ES 434-630-6
a) mýdlo

b) šampony proti lupům

c) deodoranty jiné než ve spreji
0,8 % Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v přípravku.
Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.
208 1-(2-aminoethyl)-amino-4-(2-hydroxyethyl) oxy-2-nitrobenzen 2 a jeho soli

HC Orange No. 2

CAS 85765-48-6
EINECS 416-410-1
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů. 1,0 % - Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
- Nejvyšší obsah nitrosaminů:
50µg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
209 2-(2-methoxy-4-nitroanilino)ethan-1-ol 2 a jeho soli
2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole

CAS 66095-81-6
EINECS 266-138-0
Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů. 0,2 % - Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
- Nejvyšší obsah nitrosaminů:
50µg/kg
-Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
2154-Amino-3-Nitrophenol
CAS 610-81-1;
ES 210-236-8
4-AMINO-3-NTTROPHENOL
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %.a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 1,0 %b)
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
216Naftalen-2,7-diol
CAS 582-17-2;
ES 209-478-7

2,7-NAPHTHALENEDIO L
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,0 %. a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasů.b) 1,0 %
217m-Aminofenol
CAS 591-27-5;
ES 209-711-2

m-AMTNOPHENOL

m-Aminofenol HCl
CAS 51-81-0;
ES 200-125-2
m-AMINOPHENOL HCl

m-Aminofenol sulfát
CAS 68239-81-6;
ES 269-475-1
m-AMINOPHENOL SULFATE

sodium m-Aminofenol
CAS 38171-54-9;
SODIUM m-AMTNOPHENOL
Látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasů.Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,2 %.Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2182,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridin
CAS 84540-47-6;
ES 283-141-2
2,6-DIHYDROXY-3,4-DTMETHYLPY-RIDINE
Látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasů.Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,0 %.Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2222-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4,6-dinitrofenol
CAS 99610-72-7;
ES 412-520-9
2-HYDROXYETHYL PICRAMIC ACID
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %.

Pro a) a b):
- Nepoužívejte s nitrosačními činidly - Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používáni pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetováni černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 2,0 %
2234-(Methylamino)fenol
CAS 150-75-4;
ES 205-768-2
p-METHYLAMINOPHENOL

4-(Methylamino)fenol sulfát
CAS 55-55-0/1936-57-8;
ES 200-237-1/217-706-1
p-METHYLAMINO-PHENOL SULFATE
Látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasů.Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,68 % (jako sulfát).

- Nepoužívejte s nitrosačními činidly
- Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2254-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino]-1-[2-hydroxyethyl) amino]-2-nitrobenzen
CAS 104516-93-0

4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino]-1-[2-hydroxyethyl) amino]-2 -nitrobenzen HCl

4-[ETYL(2-HYDROXYETHYL) AMlNO]-1-[2-HYDROXYETHYL) AMINO]-2-NITROBENZEN
(CAS 104516-93-0) and its hydrochloride

HC Blue No 12
CAS 132885-85-9;
ES 407-020-2
HC BLUE No 12
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,75 %.

Pro a) a b):
- Nepoužívejte s nitrosačními činidly
- Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 1,5 % (jako hydrochlorid)
2273-Amino-2,4-dichlorofenol
CAS 61693-42-3;
ES 262-909-0
3-AMINO-2,4-DTCHLOROPHENOL

3-Amino-2,4-dichlorofenol HCL
CAS 61693-43-4
3-AMINO-2,4-DTCHLOROPHENOL HCL
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 % (jako hydrochlorid).a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 1,5 % (jako hydrochlorid)
2301 -Fenyl-3-methyl-2,5-dihydropyrazol-5-on
CAS 89-25-8;
ES 201-891-0
PHENYL METHYL PYRAZOLONE
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,25 %.Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používáni pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2325-[(2-hydroxyethyl)amino]-o-krezol
CAS 55302-96-0;
ES 259-583-7 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLA MINOPHENOL
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %.

- Nepoužívejte s nitrosačními činidly
- Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetováni černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2343,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol
CAS 26021-57-8;
ES 247-415-5 HYDROXYBENZOM ORPHOLINE
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,0 %.

- Nepoužívejte s nitrosačními činidly - Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2372,2'-((4-amino-3-nitrofenyl)imino)biset hanol a jeho hydrochlorid
CAS 29705-39-3

HC Red No 13
CAS 94158-13-1
ES 303-083-4
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,25 % (jako hydrochlorid).a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 2,5 % (jako hydrochlorid)
2382,6-dimethoxypyridin-3,5-diamin
CAS 85679-78-3
2,6-DIMETHOXY-3,5-PYRIDINEDIAMINE

2,6-dimethoxypyridin-3,5-diamin HCl
CAS 56216-28-5;
ES 260-062-1)
2,6-DIMETHOXY-3,5-PYRIDINEDIAMINE HCL
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,25 % (jako hydrochlorid).Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
239HC violet No 1
CAS 82576-75-8;
ES 417-600-7
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,25 %.

Pro a) a b):
- Nepoužívejte s nitrosačními činidly
- Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 0,28 %b)
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
241Naftalen-1,5-diol
CAS 83-56-7;
ES 201-487-4
1,5-NAPHTHALENEDIOL
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,0 %.a) Poměr pro míšení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 1,0 %
242Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethylfenyl-1,4-diamin)
CAS 128729-30-6
HYDROXYPROPYL BIS(N-HYDROXY ETHYL-p-PHENYLENDIAMINE)

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethylfenyl-1,4-diamin)HCl
CAS 128729-28-2;
ES 416-320-2 HYDROXYPROPYL BIS(N-HYDROXYETHYL-p-PHENYLENDIAMIN E HCL
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,4 % (jako tetrahydrochlori d).Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2434-Amino-2-hydroxytoluen
CAS 2835-95-2;
ES 220-618-6
4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %.Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2442-(2,4-Diaminofenoxy) ethan-1-ol
CAS 70643-19-5
2,4-DIAMINOPHENOXY ETHANOL

2-(2,4-Diaminofenoxy) ethan-1-ol HCl
CAS 66422-95-5;
ES 266-357-1
2,4-DIAMINOPHENOXY ETHANOL HCL

2-(2,4-Diaminofenoxy) ethan-1-ol sulfát
CAS 70643-20-8;
ES 274-713-2
2,4-DIAMINOPHENOXY ETHANOL SULFATE
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 % (jako hydrochlorid).Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2452-Methylbenzen-1,3-diol
CAS 608-25-3;
ES 210-155-8 2-METHYLRESOR-CINOL
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,8 %.a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 1,8 %
2464-Amino-3-methylfenol
(CAS 2835-99-6;
ES 220-621-2)
/4-AMINO-m-CRESOL/
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %.Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2482-(3-Amino-4-methoxyanilino)ethan-1-ol
CAS 83763-47-7;
ES 280-733-2
2-AMINO-4-HYDROXYETHYLA MINOANISOLE

2-(3-Amino-4-methoxyanilino)ethan-1-ol sulfát
CAS 83763-48-8;
ES 280-734-8
2-AMTNO-4-HYDROXYETHYLA MINONISOLE SULFATE
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 % (jako sulfát).
- Nepoužívejte s nitrosačními činidly - Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
249Hydroxyethyl-3,4-methylendioxyanilin HYDROXYETHYL-3,4-METHYLENEDIOX YANILINE

Hydroxyethyl-3,4-methylendioxyanilin HCl
CAS 94158-14-2;
ES 303-085-5 HYDROXYETHYL-3,4-METHYLENEDIOX YANILINE HCL
látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůPo smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %.
- Nepoužívejte s nitrosačními činidly - Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2504-[2-(Hydroxyethyl)amino] -3-nitrofenol
CAS 65235-31-6;
ES 265-648-0
3-NTTRO-p-HYDROXYETHYLA MITNOPHENOL
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 3,0 %.
Pro a) a b):
- Nepoužívejte s nitrosačními činidly
- Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 1,85 %b)
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2511-[2-(4-Nitroanilino)ethyl]moč ovina
CAS 27080-42-8;
ES 410-700-1
4-NITROPHENYLAMI NOETHYLUREA
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,25 %.

Pro a) a b):
- Nepoužívejte s nitrosačními činidly
- Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
- Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 0,5 %
2522-Amino-6-chlor-4-nitrofenol
CAS 6358-09-4;
ES 228-762-1
2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL
a) látka k barvení vlasů v oxidačních barvivech pro barvení vlasůa) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 %.a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: - máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, - jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů, - jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) látka k barvení vlasů v neoxidačních barvivech pro barvení vlasůb) 2,0 %b)
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: - máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, - jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů, - jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

(2) Pouze jestliže koncentrace přesahuje 0,05 %.

(3) Množství hydroxidu sodného, draselného a lithného je vyjádřeno jako váha hydroxidu sodného. V případě směsí suma nesmí přesáhnout limity dané ve sloupci d.

(4) Jako konzervační přísada (příloha č. 6, část 1, látka pod referenčním číslem 3).

(5) Pouze pro kosmetické prostředky, které by mohly být použity pro děti ve věku do tří let a které zůstávají v delším styku s kůží.

(6) Jako konzervační přísada (příloha č. 6, část 1, látka pod referenčním číslem 9).

(7) Jako konzervační přísada (příloha č. 6, část 1, látka pod referenčním číslem 23).

(8) Jako konzervační přísada (příloha č. 6, část 1, látka pod referenčním číslem 8).

(9) Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku a nikoliv na hotový kosmetický prostředek.

(10) Celkový součet těchto látek by neměl překročit limity stanovené ve sloupci d.

(11) Použití volné báze a solí této složky přípravků k barvení vlasů je povoleno, pokud není zakázáno podle přílohy č. 2.

(12) Pro použití jako konzervační přísada viz příloha č. 6 část 1 položka ref. č. 58.

(13) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších zákonů.

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky “Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN“, WHO, Geneva, August 1975.

(**) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle “Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)“, Acamedia, Praha 2000.

(***) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu “The Cosmetics Directive 76/768/EEC“,, v platném znění.

(****) V této příloze je tímto způsobem označen název podle systému INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients).

Část 2

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením a dočasně, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek, podmínky použití a datum, do kdy je použití povoleno

Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky použití
a varování, které musí
být vytištěny na etiketě
Povoleno do
Oblast aplikace
a/nebo použití
Maximální povolená
koncentrace
(hmotn. %)
ve finálním výrobku
Další omezení
Abcdefg
10N-(2-Hydroxyethyl)-4-methy 1-2-nitroanilin**
(CAS 100418-33-5) a jeho soli
/Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine and its salts/***
HYDROXYETHYL-2-NITRO-p-TOLUIDINE****
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
31.12.2011
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0 %
501 -amino-5-chlor-4-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-nitro-benzen a 1,4-bis[(2,3-ydroxypropyl)amino]-2-chlor- 5 -nitrobenzen a 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-chlor-5-nitrobenzen**
(CAS 95576-98-9 + 95576-92-4) a soli
/HC Red No 10 + HC Red No 11 and its salts/***
HC RED NO. 10 + HC RED NO. 11****
a) Oxidační barvicí činidla barvení pro vlasůa) 2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
31.12.2011
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0 %

(**) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle "Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(***) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive 76/768/EEC", v platném znění.

(****) V této příloze je tímto způsobem označen název podle systému INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Část 1

Seznam povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití a nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv (1)

Oblast použití:

Oblast 1: Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích

Oblast 2: Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích kromě těch, které jsou určeny k aplikaci do blízkosti očí. Týká se zvláště prostředků určených k líčení a odličování očí.

Oblast 3: Barviva povolená pouze pro kosmetické prostředky, které nepřicházejí do kontaktu se sliznicí.

Oblast 4: Barviva povolená pro kosmetické prostředky, které přicházejí do kontaktu s pokožkou jen krátce.

Colour index
nebo označení
Oblast použitíBarevný odstínDalší omezení a požadavky(2)
100064Zelená
100203Zelená
10316 (3)2Žlutá
116803Žlutá
117103Žlutá
117254Oranžová
119201Oranžová
120103Červená
12085 (3)1ČervenáMax. 3% v hotovém výrobku
121204Červená
123704Červená
124204Červená
124804Hnědá
124901Červená
127004Žlutá
130151ŽlutáE 105
142701OranžováE 103
147001Červená
147201ČervenáE 122
148151ČervenáE 125
15510 (3)2Oranžová
155251červená
155801červená
156204červená
15630 (3)1červenáMax. 3 % ve finálním výrobku
158003červená
15850 (3)1červená
15865 (3)1červená
158801červená
159801oranžováE 111
15985 (3)1žlutáE 110
160351červená
161851červenáE 123
162303oranžová
16255 (3)1červenáE 124
162901červenáE 126
17200 (3)1červená
180503červená
181304červená
186904žlutá
187364červená
188204Žlutá
189651Žlutá
19140 (3)1žlutáE 102
200404Žlutáobsah 3,3'-dimethylbenzidinu**;
v barvivu max. 5 ppm
204704Černá
211004Žlutáobsah 3,3'-dimethylbenzidinu**;
v barvivu max. 5 ppm
211084Žlutáobsah 3,3'-dimethylbenzidinu**;
v barvivu max. 5 ppm
212303Žlutá
247904Červená
261003ČervenáAnilin** max. 0,2 %
2-naftol** max. 0,2 %,
4-aminoazobenzen** max. 0,1 %
1-(fenylazo)-2-naftol** max. 3 %
1-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftol** max. 2 %
27 7551ČernáE 152
28 4401černáE 151
40 2154oranžová
40 8001oranžová
40 8201oranžováE 160e
40 8251oranžováE 160f
40 8501oranžováE 160g
42 045Modrá
42 051 (3)1ModráE 131
42 0531Zelená
42 0804Modrá
42 0901Modrá
42 1004Zelená
42 1704Zelená
42 5103Fialová
42 5204FialováMax. koncentrace 5 ppm ve finálním výrobku
42 7353Modrá
44 0453Modrá
44 0901ZelenáE 142
45 1004Červená
45 1904Fialová
45 2204Červená
45 3501ŽlutáMax. 6 % ve finálním výrobku
45 370 (3)1oranžováMax. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)
benzoové kyseliny** 1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)
benzoové kyseliny** 2 %
45 380 (3)1červenámax. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)
benzoové kyseliny **1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)
benzoové kyseliny** 2 %
453961oranžovápři použití do rtěnek je barvivo povoleno jen ve formě volné kyseliny
a v maximální konc. 1 %
454052červenámax obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoové kyseliny**
1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoové kyseliny** 2 %
45410(3)1červenámax. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)
benzoové kyseliny** 1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)
benzoové kyseliny** 2 %
45430 (3)1červenáE 127
max. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)
benzoové kyseliny** 1 % a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl benzoové kyseliny** 2 %
470003Žlutá
470051ŽlutáE 104
503254Fialová
504203Černá
513194fialová
580001červená
590403Zelená
607244Fialová
607251Fialová
607303Fialová
615651zelená
615701Zelená
615854Modrá
620454Modrá
698001ModráE 130
698251Modrá
711053oranžová
730001Modrá
730151ModráE 132
733601Červená
733851Fialová
739004Fialová
739154červená
741004Modrá
741601Modrá
741804Modrá
742602Zelená
751001Žlutá
751201OranžováE 160b
751251ŽlutáE 160d
751301OranžováE 160a
751351ŽlutáE 161d
751701Bílá
753001ŽlutáE 100
754701ČervenáE 120
758101ZelenáE 140E 141
770001BíláE 173
770021Bílá
770041Bílá
770071Modrá
770151červená
771201Bílá
771631Bílá
772201bíláE 170
772311bílá
772661Černá
772671Černá
77268 : 11ČernáE 153
772881ZelenáBez chromanových iontů
772891zelenáBez chromanových iontů
773461zelená
774001Hnědá
774801HnědáE 175
774891oranžováE 172
774911ČervenáE 172
774921ŽlutáE 172
774991ČernáE 172
775101ModráBez kyanidových iontů
777131Bílá
777421Fialová
777451Červená
778201BíláE 174
778911BíláE 171
779471Bílá
Riboflavin
/Lactoflavin/***
1ŽlutáE 101
Karamel
/Caramel/***
1HnědáE 150
Kapsanthin
/Capsanthin/***,
kapsorubín
/capsorubin/***
(paprikový extrakt)
1OranžováE 160c
Betanin
betalainová
červeň
z červené řepy
/Beetroot red/***
včetně extraktů
z červené řepy
1ČervenáE 162
Anthokyany
/Anthocyanins/ ***
1červenáE 163
Stearáyt Al, Zn,
Mg, Ca
/Aluminium,
zinc,
magnesium and
calcium stearates/***
1bílá
Bromthymolová modř
/Bromothymol blue/***
4Modrá
Bromkresolová zeleň
/Bromocresol green/***
4Zelená
Kyselá červeň 195,
/Acid Red 195/***
3červená

Poznámky:

(1) Povoleny jsou rovněž komplexy nebo soli těchto barviv s použitím látek, které nejsou zakázány přílohou č. 2 nebo nejsou vyloučeny z působnosti této vyhlášky přílohou č. 5.

(2) Barviva, jejichž číslu předchází písmeno "E", musí splňovat požadavky na barviva pro potraviny a požadavky na čistotu pro toto použití.4)

(3) Nerozpustné komplexy, soli a pigmenty s obsahem barya, stroncia a zirkonia jsou v těchto barvivech rovněž povoleny, pokud vyhoví zkoušce nerozpustnosti: 10 g barviva v 200 ml HCl pH 2,0; 30 minut extrakce při 37° C uvolní méně než 0,035 % rozpustných podílů barya, stroncia a zirkonia.

(**) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle "Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(***) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive 76/768/EEC", v platném znění.

Část 2

Seznam dočasně povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití a nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu vybraných barviv a datum, do kdy je použití povoleno (1)

Oblast použití:

Oblast 1: Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích

Oblast 2: Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích kromě těch, které jsou určeny k aplikaci do blízkosti očí. Týká se zvláště prostředků určených k líčení a odličování očí.

Oblast 3: Barviva povolená pouze pro kosmetické prostředky, které nepřicházejí do kontaktu se sliznicí.

Oblast 4: Barviva povolená pro kosmetické prostředky, které přicházejí do kontaktu s pokožkou jen krátce.

Colour indexOblast použitíBarevný odstínDalší omezení a požadavky(2)Povoleno do

Poznámka: V současné době není v této příloze uvedeno žádné barvivo.

(1) Povoleny jsou rovněž komplexy nebo soli těchto barviv s použitím látek, které nejsou zakázány přílohou č. 3 nebo nejsou vyloučeny z působnosti této vyhlášky přílohou č. 3.

(2) Barviva, jejichž číslu předchází písmeno "E", musí splňovat požadavky na barviva pro potraviny a požadavky na čistotu pro toto použití.4)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Seznam látek vyloučených z působnosti této vyhlášky

Stroncium a jeho sloučeniny, s výjimkou

a) mléčnanu strontnatého, dusičnanu strontnatého a polykarboxylátu strontnatého uvedených v příloze č. 2;

b) sulfidu strontnatého, chloridu strontnatého hexahydrátu, octanu strontnatého hemihydrátu, hydroxidu strontnatého a peroxidu strontnatého za podmínek stanovených v příloze č. 3 část 1; a

c) komplexů, pigmentů a solí stroncia jako součást barviv s odkazem (3) v příloze č. 4 část 1.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Část 1

Seznam konzervačních přísad povolených v kosmetických prostředcích, nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu vybraných konzervačních přísad a podmínky použití

Za konzervační přísady se považují i soli látek, uvedených v příloze č. 6, a to soli draselné, sodné, vápenaté, hořečnaté, amonné, ethanolaminové a dále chloridy, bromidy, sírany, octany i methyl-, ethyl-, propyl, isopropyl-, butyl-, isobutyl- a fenylestery.

Látky označené symbolem (+) lze přidávat do kosmetického prostředku rovněž v koncentraci jiné, než je v příloze č. 6 uvedeno, ale jen pro specifické účely, které jsou zřejmé z deklarované funkce, případně účelu použití kosmetického prostředku, například jako deodoranty do mýdel nebo přísady proti lupům do šamponů.

Ostatní látky používané do receptury kosmetického prostředku mohou mít rovněž antimikrobiální vlastnosti a mohou tak napomáhat konzervaci výrobku. Jde například o řadu éterických olejů a některé alkoholy. Tyto látky nejsou zahrnuty do přílohy č. 6.

Všechny finální kosmetické prostředky, které obsahují formaldehyd nebo látky formaldehyd uvolňující, musí být na obalu označeny varováním "obsahuje formaldehyd", pokud koncentrace formaldehydu ve finálním výrobku překročí 0,05 procent.

Ref. číslolátkaMaximální
povolená
koncentrace
Omezení
a požadavky
Podmínky použití
a varování, která
musí být vytištěna
na obalu
abcde
1Kyselina benzoová**;
/benzoic acid/***,
(CAS 65-85-0) a její sodná sůl (CAS 532-32-1)
Prostředky, které se oplachují, s výjimkou prostředků pro péči o dutinu ústní: 2,5 % (v přepočtu na kyselinu)

Prostředky pro péči o dutinu ústní: 1,7 % (v přepočtu na kyselinu)

Prostředky, které se neoplachují: 0,5 % (v přepočtu na kyselinu)
1aJiné soli kyseliny benzoové než ty, jež jsou uvedeny pod referenčním číslem 1, a estery kyseliny benzoové0,5 %
(v přepočtu na kyselinu)
2Kyselina propionová**; /propionic acid/*** a její soli2 % v přepočtu na kyselinu
3Kyselina salicylová**;
/salicylic acid/*** a její soli
(+)
0,5 % v přepočtu na kyselinuNesmí být použito do výrobků pro děti do 3 let s výjimkou šamponu.Nepoužívat pro děti do 3 let(4)
4Kyselina sorbová (hexa-2,4-dienová kyselina)**;
/sorbic acid (hexa-2,4-dienoic acid)/*** a její soli
0,6 % v přepočtu na kyselinu
5Formaldehyd**;
/formaldehyde/*** a paraformaldehyd**;
/paraformaldehyde/*** (+)
0,2 % s výjimkou prostředků pro ústní hygienu
0,1 % prostředky pro hygienu úst v přepočtu a volný formaldehyd
Zakázáno
v rozprašovačích
aerosolů (sprejích)
7Bifenyl-2-ol (o-fenylfenol)**;
/Biphenyl-2-ol (o-phenylphenol)/*** a jeho soli
0,2 % v přepočtu na fenol
8Pyrithion zinečnatý**
/pyrithione zinc/*** (+)
(CAS 13463-41-7)
Vlasové prostředky: 1,0 %
Jiné prostředky: 0,5 %
Povolen pro prostředky, které se oplachují.
Zakázán v prostředcích ústní hygieny.
9Anorganické siřičitany a hydrogensiřičitany (+)0,2 %
v přepočtu na volný SO2
11Chlorbutanol*0,5 %Zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích).Obsahuje chlorbutanol.
12Kyselina 4-hydroxybenzoová**; a její soli a estery0,4 % jako kyselina pro jeden ester0,8 % jako kyselina pro směs esterů
133-Acetyl-6-methyl-2,3-dihydro-4H-pyran-2,4-dion**;
(Dehydroacetic acid)/*** a jeho soli
0,6 % v přepočtu na kyselinuZakázáno
v rozprašovačích
aerosolů (sprejích).
14Kyselina mravenčí**;
/Formic acid/*** a její sodná sůl |
0,5 % v přepočtu na kyselinu
153,3'-Dibrom-4,4'-(hexan-1,6-diyldioxy) dibenzimidamid** (Dibromhexamidin); a jeho soli včetně Isethionátu** (2-hydroxyethan-1-sulfonátu)**0,1 %
16Merthiolát** /Thiomersal/*0,007 % (jako Hg) ve směsi s ostatními sloučeninami rtuti povolenými touto vyhláškou zůstává maximální povolená koncentrace 0,007 % HgPouze pro prostředky k líčení a odličování očí.Obsahuje thiomersal
17Fenylrtuťnaté soli** (včetně borátu)
/Phenylmercuric salts (including borate)/°
0,007 % (jako Hg) ve směsi s ostatními prostředky povolenými touto vyhláškou zůstává maximální povolená koncentrace 0,007 % HgPouze pro prostředky k líčení a odličování očíObsahuje
fenylrtuťnaté
sloučeniny.
18Kyselina undec-10-enová**;
a její soli
0,2 % v přepočtu na kyselinu
19Hexetidin *
/Hexetidine/*
0,1 %
205-brom-5-nitro-1,3-dioxan (Bronidox)**0,1 %Jen do prostředků, které se oplachují. Zamezit tvorbě nitrosaminů
21Bronopol
/Bronopol/*
0,1 %Zamezit tvorbě nitrosaminů.
222,4-Dichlor-benzylalkohol**0,15 %
23Triklokarban
/Triclocarban/* (+)
0,2 %Kriteria čistoty: 3,3',4,4'-
tetrachlorazobenzen méně než 1 ppm 3,3',4,4'-tetrachlorazoxy-benzen méně než 1 ppm
244-Chlor-m-kresol**0,2 %Zakázán v prostředcích přicházejících do kontaktu se sliznicí
25Triklosan* /Triclosan/*0,3 %
264-Chlor-3,5-xylenol
(4-chlor-3,5-
dimethylfenol)**
0,5 %
273,3'-Bis[1-(hydroxy-methyl) -2,5-dioxoimid-azolidin-4-yl]-1,1'-methylendimočovina (imidazolidinylmočovina)**
("Imidazolidinyl urea")***
|0,6 %
28Poly-1-hexamethylen biguanid-hydrochlorid**0,3 %
292-Fenoxyethan-1-ol**
/2-Phenoxyethanol/***
1 %
30Hexamethylentetramin (methenamin, urotropin)**
(methenamin)*
0,15 %
31Methenamin-3-chloro-allylchlorid**
/Methenamine-3-chloro-allylchloride/ (INNM)
0,2 %
321-(4-Chlorfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-on**0,5 %
331,3-Bis(hydroxy-methyl)-5,5-dimethyl-imidazolidin-2,4-dion**0,6 %
34Benzylalkohol**
/Benzyl alcohol/*** (+)
1 %
351-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-on**;
/1-Hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethyl-pentyl)2-pyridon/*** a jeho
komplex s monoethanolaminem** (octopirox)
1 %

0,5 %
Pro prostředky, které se oplachují.

Pro ostatní prostředky
376,6'-Dibrom-4,4'-dichlor-2,2'-methylen-difenol**
(Bromochlorofen) /6,6-Dibromo-4,4-dichloro -2,2'-methylenediphenol |(Bromochlorophen)/***
0,1 %
384-Isopropyl-m-kresol (4-isopropyl-3-methylfenol)**
/4-Isopropyl-m-cresol/***
0,1 %
39Směs 5-chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-onu** a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu**
s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým
0,0015 % (Směs v poměru 3:1 5-chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-on a 2-methyliso-thiazol-3(2H)-on.
402-Benzyl-4-chlorfenol** (Chlorofen)0,2 %
41Chloracetamid** /2-Chloracetamide/***0,3 %Obsahuje chloracetamid.
42Chlorhexidin** /Chlorhexidine/* a jeho diglukonát, diacetát a dihydrochlorid0,3 % v přepočtu na chlorhexidin
431-Fenoxypropan-2-ol**
/1-Phenoxypropan-2-ol/***
(+)
1,0 %Jen pro prostředky, které se oplachují.
44Alkyl (C12 - C22) trimethylamoniumbromid
a-chlorid** (+)
0,1 %
454,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin**0,1 %pH konečného produktu nesmí být nižší než 6.
461-[1,3-Bis(hydroxy-methyl)-2,5-dioxoimid-azolidin-4-yl]-1,3-bis (hydroxymethyl) močovina**
/N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-2,5-imid-azolinidyl-4)-N'-(hydroxymethyl)urea/***
0,5 %
474,4'-(Hexan-1,6-diyl-dioxy)dibenzimidamid**
/1,6-Di(4-amidino-phenoxy)-n-hexane (Hexamidine)/*** a jeho soli včetně isethionátu (2-hydroxy-ethan-1-sulfonátu)**
/isethionate/*** a 4-hydroxybenzoátu**
/p-hydroxybenzoate/***
0,1 %
48Glutaraldehyde (pentandial)**
/Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)/***
0,1 %Zakázáno
v rozprašovačích
aerosolů (sprejích).
Obsahuje glutaraldehyd (při obsahu
glutaraldehydu v konečném produktu vyšším než 0,05 %)
495-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0] oktan**
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane/***
0,3 %Zakázán
v prostředcích ústní hygieny a v prostředcích přicházejících do kontaktu se sliznicí.
503-(4-Chlorfenoxy)-propan-1,2-diol**
(Chlorfenesin)
/3-(p-Chlorphenoxy)-propane-1,2-diol
(Chlorphenesin)/***
0,3 %
51[(Hydroxymethyl)amino] acetát sodný,
N-(hydroxymethyl)-glycinát sodný**
/Sodium hydroxy-methylaminoacetate, (Sodium hydroxy-methylglycinate)/***
0,5 %
52Chlorid stříbrný zakotvený na oxidu titaničitém
/Silver chloride deposited on Titanium dioxide/°
0,004 % v přepočtu na AgCl20 % (hmotn.) AgCl na TiO2
Zakázán
v prostředcích pro
děti do 3 let,
v prostředcích ústní
hygieny a v
prostředcích
aplikovaných do okolí
očí a na rty
53Benzyl{2-[2-(diisobutylfenoxy)etho-xy]ethyl}dimethylamonium -chlorid
(Benzethonium-chlorid)**
BENZETHONIUM
CHLORIDE****
0,1 %a) prostředky, které se oplachují;

b) prostředky, které zůstávají na kůži, vyjma prostředků pro péči o dutinu ústní
54Alkyl (C8 - C18) (benzyl)dimethylamonium -chlorid, -bromid a sůl s cukernou kyselinou (benzalkonium-chlorid, bromid a sůl s cukernou kyselinou)** /Benzalkonium chloride, bromide and sacharinate/*** (+)0,1 % v přepočtu na benzalkonium -chloridZamezte styku s očima.
55Benzylhemiformal (benzyloxymethanol)** /Benzylhemiformal/***0,15 %Jen pro výrobky, které se odstraňují oplachováním.
563-Jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC) CAS 55406-53-6Nepoužívat v prostředcích pro ústní hygienu a v prostředcích pro péči o rty
a) prostředky, které se oplachují: 0,02 % a) Nepoužívat pro děti do tří let,
s výjimkou prostředků do koupele/ sprchových gelů a šamponů
a) Nepoužívat pro děti do tří let (2)
b) prostředky, které se neoplachují: 0,01 %, s výjimkou deodorantů/ antiperspirantů“ 0,0075 % b) Nepoužívat
v tělových lotionech
a tělových krémech(1)
Nepoužívat v přípravcích pro děti
do tří let
b) Nepoužívat v přípravcích pro děti do tří let(3)
572-methylisothiazol-
-3(2H)-on**
METHYLISOTHIAZO-LINONE****
0,01 %
58 Ethyl lauroyl Arginate HCl (*)(5) Ethyl-N2 dodekanoyl-L-argininát-hydrochlorid
CAS 60372-77-2 ES 434-630-6
0,4 % Nepoužívat v přípravcích na rty, přípravcích pro ústní hygienu a v přípravcích ve spreji.

(1) Týká se všech kosmetických prostředků, které se mají aplikovat na velkou část těla.

(2) Pouze pro jiné kosmetické prostředky než prostředky do koupele / sprchové gely a šampony, které by mohly být použity pro děti do tří let.

(3) Pouze pro prostředky, které by mohly být použity pro děti do tří let.

(4) Pouze pro prostředky, které by mohly být použity pro děti do tří let a které zůstávají v delším styku s kůží.

(5) Pro jiná použití než jako konzervační přísada (příloha č. 3 část 1) položka ref. č. 207.

Poznámky:

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky, "Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, August 1975.

(**) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle "Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Acamedia, Praha 2000.

(***) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive 76/768/EEC", v platném znění.

(****) V této příloze je tímto způsobem označen název podle systému INCI.

Část 2

Seznam konzervačních přísad dočasně povolených v kosmetických prostředcích, nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu vybraných konzervačních přísad a podmínky použití

Ref.
číslo
látkaMaximální povolená
koncentrace
Omezení
a požadavky
Podmínky použití
a varování, která
musí být vytištěna
na obalu

Poznámka:

V současné době tato příloha neobsahuje žádnou látku.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Část 1

Seznam filtrů ultrafialového záření (UV filtry) povolených pro kosmetické prostředky

Tyto UV filtry smějí být přidávány do kosmetických prostředků v limitech a za podmínek uvedených v této příloze.

Ostatní UV filtry, které jsou používány v kosmetických prostředcích pouze za účelem chránit výrobek proti UV paprskům, nejsou zahrnuty do seznamu.

Ref. číslolátkaMaximální
povolená
koncentrace
Omezení
a požadavky
Podmínky použití
a varování, která
musí být vytištěna
na obalu
abcde
2N,N,N-Trimethyl-4-[(4,7,7-
trimethyl-3-oxobi-cyklo
[2.2.1] heptan-2-yliden)
methyl] anilinium-methylsulfát**
/N,N,N-Trimethyl-4-(2-
oxoborn-3-lidenmethyl)
anilinium methyl sulphate/***
6 %
33,3,5-trimethylcyklo hexyl-salicylát**
/Homosalate/*
10 %
42-Hydroxy-4-methoxybenzo-fenon;
2-benzoyl-5-methoxyfenol**
Oxybenzon
/Oxybenzone/*
10 %Obsahuje oxybenzon(1)
6Kyselina 2-fenylbenz
imidazol-5-sulfonová**;
/2-Phenylbenzimidazole-5-
sulphonic acid/*** a její
draselné, sodné
a triethanolaminové soli
8 % v přepočtu na kyselinu
73,3'-(1,4-Fenylendi-
methylen)bis(7,7-dimethyl-
|2-oxobicyklo-[2.2.1]heptan-
1-methansulfonová
kyselina)**;
/3,3'-(1,4-Phenylendi-
methylene)bis(7,7-dimethyl-
2-oxo-bicyclo-[2.2.1]hept-|1-
ylmethanesulphonic
acid)/*** a její soli
10 % v přepočtu na kyselinu
81-(4-terc-Butylfenyl)-3-(4-
methoxyfenyl)propan-1,3-
dion**
/1-(4-Tert-butylphenyl)-3-(4-
methoxyphenyl) propane-
1,3-ione/***
5 %
94-[(4,7,7-Trimethyl-3-
oxobicyklo[2.2.1]yliden)
methyl]benzen-1-sulfonová
kyselina**;
/alpha-(2-Oxoborn-3-
ylidene)toluene-4-
sulphonic acid/***
a její soli
6 % v přepočtu na kyselinu
102-Ethylhexyl-(2-kyan-3,3-
difenylakrylát)**
/2-Cyano-3,3-diphenyl
acrylic acid, 2-ethylhexyl
ester (Octocrylene)/***
10 % v přepočtu na kyselinu
11Poly (N-{2(4)-[(4,7,7-
-trimethyl-3-
oxobicyklo[2.2.1]
heptan-2-yliden)methyl]
benzyl}akryl-amid)**
/Polymer of N-{(2 and
4)-[(2-oxoborn-3-
ylidene) methyl]
benzyl}acrylamide/***
6 %
12Oktyl-3-(methoxyfenyl)
propenoát**
/Octylmethoxycinnamate/**
*
10 %
13Ethoxylovaný ethyl-4-
aminobenzoát; Ethyl-4-
[oligo(oxyethylen)]amino}
benzoát** (PEG-25 PABA)
/Ethoxylated ethyl-4-
-aminobenzoate (PEG-25
PABA)/***
10 %
14Isopentyl-3-(4-methoxy-
fenyl)propenoát;
Isopentyl-3-(4-methoxy-
fenyl)akrylát**
/Isopentyl-4-methoxy-
cinnamate (Isoamyl p-
methoxycinnamate)/***
10 %
15N2, N4, N6-Tris[4-(2-
ethylhexyloxy)fenyl]-
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin**
/2,4,6-Trianilino-(p-
carbo-2'-ethylhexyl-1'-
oxy)-1,3,5-triazine
(Octyl Triazone)/***
5 %
162-(2H-Benzotriazol-2-yl)-
6-{[3-(1,1,1,3,5,5,5-
heptamethyltrisiloxan-
3-yl]-2-methylpropyl}-4-
methylfenol**
/Phenol,2-(2H-benzotriazol-
2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl
-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-
trimethylsilyl)oxy)-
disiloxanyl)propyl)
(Drometrizole
Trisiloxane)/***
15 %
17Bis(2-ethylhexyl)-4,4-
({6-[4-(N-terc-butyl-
karbamo-yl)anilino]-1,3,5-
triazin-2,4-diyl}diimino)
dibenzoát**
/Benzoic acid, 4,4-((6-
(((1,1-dimethylethyl)
amino)carbonyl) phenyl)
amino)-1,3,5-triazine-2,4-
diyl)diimino)bis-, bis(2-
ethylhexyl)ester)/***
10 %
183-(4-Methylbenzyliden)-dl-kafr**;
/(4-Methylbenzylidene
Camphor)/°
4 %
193-Benzylidenkafr
3-Benzyliden-1,7,7-
trimethyl-bicyklo
{2.2.1]heptan-2-on** /3-
Benzylidene Camphor/***
2 %
202-Ethylhexyl-salicylát
2-ethylhexyl-2-hydroxy-
benzoát** /2-
Ethylhexyl salicylate/***
/(Octyl-salicylate)/***
5 %
212-Ethylhexyl-4-(dimethyl-
amino)benzoát**
/4-Dimethyl-amino-benzoate
of ethyl-2-hexyl (octyl
dimethyl PABA)/***
8 %
222-Hydroxy-4-
methoxybenzofenon-5-
sulfonová kyselina**;
/2-Hydroxy-4-
methoxybenzophenone-5-
sulfonic acid/°;
/(Benzophenone-5)/°
5 % (v přepočtu na kyselinu)
232,2'-Methylenbis[6-(2H, -benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl) fenol]**
/2,2'-Methylene-bis-6-(2H,
benzotriazol-2yl) -4-(tetra-
methyl-butyl)-1,1,3,3-
phenol/***
10 %
242,2'-(1,4-Fenylen)bis(1H-
benzimidazol-4,6-
disulfonová kyselina),
monosodná sůl**
/Monosodium salts of 2-2“-
bis-(1,4-phenylene) 1H-
benz-imidazole-4,6-disulphonic acid/***
10 %
(v přepočtu na kyselinu)
252,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)
-2-hydroxyfenyl]-6-(4-
methoxyfenyl)-1,3,5-|
triazin** /(1,3,5)-
Triazine-2,4-bis ((4-(2-
ethyl-hexyloxyl)-2-
-hydroxy)-phenyl)-6-(4-
methoxyphenyl)/***
10 %
26Dimethikodiethylbenzal-
malonát**
CAS 207574-74-1
/Dimethicodiethylbenzal-
malonate/***
10 %
27Oxid titaničitý**
CI 77891
/Titanium dioxide/***
TITANIUM
DIOXIDE****
25 %
28hexyl-2-[4-(diethylamino) -
2-hydroxybenzoyl]
benzoát
DIETHYLAMINO
HYDROXYBENZOYL
HEXYL BENZOATE ****
CAS 302776-68-7
10 %

(1) Upozornění se neuvádí, jestliže použitá koncentrace je rovná nebo nižší než 0,5 % a látka slouží pouze pro ochranu výrobku.

Poznámky

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky, "Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, August 1975.

(**) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle "Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Acamedia, Praha 2000.

(***) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive 76/768/EEC", v platném znění.

(****) V této příloze je tímto způsobem označen název podle systému INCI.

Část 2

Seznam UV filtrů dočasně povolených pro kosmetické prostředky

Ref.
číslo
látkaMaximální
povolená
koncentrace
Omezení
a požadavky
Podmínky použití
a varování, která
musí být vytištěna
na obalu
Povoleno
do
abcdef

Poznámka:

V současné době tato příloha neobsahuje žádnou látku.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Symbol představující otevřenou nádobu na krém

Symbol představující otevřenou nádobu na krém

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Validované alternativní metody nahrazující zkoušení na zvířatech

Tato příloha je určena pro alternativní metody validované Evropským střediskem pro validací alternativních metod (ECVAM) Společného výzkumného střediska, které splňují požadavky směrnice Rady 76/768/EHS a které nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 440/2008.

Referenční čísloVybrané alternativní metodyRozsah nahrazení
Zcela nebo částečně
ABC

Poznámka:

V současné době není v této příloze uvedena žádná metoda.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Rady 79/661/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 82/147/EHS ze dne 11. února 1982, kterou se přizpůsobuje příloha II ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku. Směrnice Rady 82/368/EHS ze dne 17. května 1982, kterou se podruhé mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Druhá směrnice Komise 83/191/EHS ze dne 30. března 1983, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a V ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Třetí směrnice Komise 83/341/EHS ze dne 29. června 1983, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a V ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Čtvrtá směrnice Komise 83/496/EHS ze dne 22. září 1983, kterou se přizpůsobuje příloha VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku. Směrnice Rady 83/574/EHS ze dne 26. října 1983, kterou se potřetí mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Pátá směrnice Komise 84/415/EHS ze dne 18. července 1984, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Šestá směrnice Komise 85/391/EHS ze dne 16. července 1985, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Sedmá směrnice Komise 86/179/EHS ze dne 28. února 1986, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a V ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Osmá směrnice Komise 86/199/EHS ze dne 26. března 1986, kterou se přizpůsobují přílohy II, IV a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Devátá směrnice Komise 87/137/EHS ze dne 2. února 1987, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Desátá směrnice Komise 88/233/EHS ze dne 2. března 1988, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku. Směrnice Rady 88/667/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se počtvrté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Jedenáctá směrnice Komise 89/174/EHS ze dne 21. února 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků. Směrnice Rady 89/679/EHS ze dne 21. prosince 1989, kterou se popáté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvanáctá směrnice Komise 90/121/EHS ze dne 20. února 1990, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Třináctá směrnice Komise 91/184/EHS ze dne 13. března 1991, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Čtrnáctá směrnice Komise 92/8/EHS ze dne 18. února 1992, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy III, IV, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Patnáctá směrnice Komise 92/86/EHS ze dne 21. října 1992, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků. Směrnice Rady 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Šestnáctá směrnice Komise 93/47/EHS ze dne 22. června 1993, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Sedmnáctá směrnice Komise 94/32/ES ze dne 29. června 1994, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků. Směrnice Komise 95/17/ES ze dne 19. června 1995, kterou se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 76/768/EHS, pokud jde o nezařazení jedné nebo více přísad do seznamu používaného k označování kosmetických prostředků.
Osmnáctá směrnice Komise 95/34/ES ze dne 10. července 1995, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Devatenáctá směrnice Komise 96/41/ES ze dne 25. června 1996, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá směrnice Komise 97/1/ES ze dne 10. ledna 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá první směrnice Komise 97/45/ES ze dne 14. července 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá druhá směrnice Komise 98/16/ES ze dne 5. března 1998, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá třetí směrnice Komise 98/62/ES ze dne 3. září 1998, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá čtvrtá směrnice Komise 2000/6/ES ze dne 29. února 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá pátá směrnice Komise 2000/11/ES ze dne 10. března 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků. Směrnice Komise 2000/41/ES ze dne 19. června 2000, kterou se podruhé odkládá termín, po němž budou zakázány zkoušky na zvířatech pro přísady nebo pro kombinace přísad kosmetických prostředků.
Dvacátá šestá směrnice Komise 2002/34/ES ze dne 15. dubna 2002, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků. Směrnice Komise 2003/1/ES ze dne 6. ledna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/16/ES ze dne 19. února 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha III směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES ze dne 27. února 2003, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se stanoví symbol pro trvanlivost kosmetických prostředků uvedený v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS.
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 21. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/88/ES ze dne 23. září 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, směrnice 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Směrnice Komise 2008/123/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/6/ES ze dne 4. února 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/36/ES ze dne 16. dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/129/ES ze dne 9. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/130/ES ze dne 12. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/134/ES ze dne 28. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/159/EU ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2009/164/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2010/3/EU ze dne 1. února 2010, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy III a VI směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2010/4/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2011/59/EU ze dne 13. května 2011, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Rady 2011/84/EU ze dne 20. září 2011, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.

2) § 25 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

3) § 2 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, o označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/4/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

5) § 2 odst. 11 a 13 zákona č. 258/2000 Sb.

6) Rozhodnutí Komise (ES) 96/335/EHS ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředích.
Rozhodnutí Komise (ES) 2006/257/ES ze dne 9. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 95/335/ES, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích.

7) § 29 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

4) Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky čistotu a identitu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru