Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 445/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 142/2009
Platnost od 17.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

445

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb., vyhlášky č. 547/2004 Sb. a vyhlášky č. 352/2007 Sb., se mění takto:

1. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

㤠3

(1) Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 se skládá z částí

a) rozvaha (bilance),

b) výkaz zisku a ztráty,

c) příloha,

d) přehled o peněžních tocích a

e) přehled o změnách vlastního kapitálu.

(2) Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky. Položky tabulkových částí v příloze v účetní závěrce se označují v souladu s § 12 a 12a.

(3) Položky částí účetní závěrky podle odstavce 1 se uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění položek na podpoložky lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání. Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším členění.

(4) Technickou formu částí účetní závěrky stanoví technická vyhláška o účetních záznamech2a).

(5) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v tisících Kč.

2a) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).“.

2. § 4 zní:

㤠4

(1) V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za zdaňovanou činnost. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

(3) Každá z položek rozvahy a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen „minulé účetní období“). Informace za minulé účetní období se uvádějí v čisté výši. V případě, že informace vykazované za minulé a běžné účetní období nejsou obsahově srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 6 zákona. Každá úprava informací za minulé účetní období, popřípadě ponechání nesrovnatelných informací se odůvodní v příloze. Položky rozvahy v nulové výši za minulé i běžné účetní období se uvádějí. Položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se uvádějí, vyžaduje-li to jiný právní předpis.

(4) Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurs, uvádějí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni zahájení činnosti nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni účinnosti prohlášení konkursu. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Tento postup mohou použít i účetní jednotky nově vzniklé splynutím nebo sloučením.

(5) Položky „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ uvedené v rozvaze se musí rovnat. Položka „Výsledek hospodaření za účetní období“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce „Výsledek hospodaření běžného účetního období“ uvedené v rozvaze.

(6) Přehled o peněžních tocích podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o peněžních tocích a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

(7) Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky „A. Vlastní kapitál“ rozvahy. Podává informaci o změnách vlastního kapitálu a jeho jednotlivých složek za účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.

(8) Příloha v účetní závěrce vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. Uspořádání a označování položek přílohy v účetní závěrce a její závazný vzor stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce a ustanovení § 12 a 12a.“.

3. § 6 se zrušuje.

4. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Zvláštní ustanovení pro zdaňovanou činnost

Pro obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které se týkají zdaňované činnosti, účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.

6. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Položka „E.I.7. Dohadné položky aktivní“ obsahuje v oblasti veřejného zdravotního pojištění pohledávky, na základě kterých vznikly nároky na plnění, ale není známa skutečná výše plnění k okamžiku uskutečnění účetního případu a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů. Dále obsahuje pohledávky za rozpočty, pokud vznikly nároky na plnění, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná výše plnění a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

7. V § 9 odst. 3 větě první se slova „a veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „ , veřejného zdravotního pojištění a dohadné položky za zdaňovanou činnost“.

8. V § 9 se odstavec 9 zrušuje.

9. V § 10 odst. 1 se slova „ani smluvní zdravotní pojištění“ zrušují.

10. V § 10 odstavec 2 zní:

(2) Položka „A.II. Oceňovací rozdíly“ obsahuje oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji podle § 18a. Tato položka se rovněž použije v případě, pokud to vyžaduje jiný právní předpis.“.

11. V § 10 odst. 6 se slova „a technické rezervy podle zákona o pojišťovnictví“ zrušují.

12. V § 10 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Položka „C.I.6. Dohadné položky pasivní“ obsahuje v oblasti veřejného zdravotního pojištění závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku uskutečnění účetního případu a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů. Dále obsahuje závazky za rozpočty, pokud vznikly nároky plnění, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná výše plnění a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.“.

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.

13. V § 10 odst. 10 se na konci textu věty první doplňují slova „a dohadné položky za zdaňovanou činnost“.

14. V § 10 se odstavec 12 zrušuje.

15. Nadpis hlavy III zní: „OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU“.

16. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které znějí:

㤠11a

Přehled o peněžních tocích zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky k počátku účetního období, příjmy, výdaje, změnu stavu peněžních prostředků (příjmy minus výdaje) a zůstatek peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni účetního období, a to celkem a v rozdělení na peněžní prostředky fondů celkem a peněžní prostředky za zdaňovanou činnost. Položky v nulové výši se uvádějí.

§ 11b

Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informace o změnách jeho jednotlivých složek. Zachycuje stav složek vlastního kapitálu k rozvahovému dni minulého účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu účetního období a stav složek k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni účetního období. Položky v nulové výši za minulé i běžné účetní období se uvádějí.“.

17. Nadpis hlavy IV zní: „USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE“.

18. § 12 zní:

㤠12

(1) Příloha v účetní závěrce je členěna na položky v tomto pořadí:

a) položky „A. podle zákonných ustanovení“; položky obsahují informace podle ustanovení zákona, které jsou uvedeny v příloze č. 6 této vyhlášky,

b) položky „E. ostatní doplňující informace k jiným částem účetní závěrky“.

(2) Informace uváděná v příloze v účetní závěrce se označuje číslem položky přílohy v účetní závěrce, pokud se vztahuje ke konkrétní položce části účetní závěrky také číslem této položky. U položek, pro něž není obsah, se vyplní číslice 0.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, vychází se při obsahovém vymezení jednotlivých položek přílohy v účetní závěrce z názvů daných položek uvedených v příloze č. 6 této vyhlášky.

(4) Pro uvádění informací o cenných papírech a derivátech v jednotlivých položkách přílohy v účetní závěrce použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Položka „E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy“ obsahuje zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám rozvahy neuvedené podle odstavce 1 písm. a), nevykazované v položce E.3. a E.4. a ostatní skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 6 zákona.

(6) Položka „E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty“ obsahují zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztráty neuvedené podle odstavce 1 písm. a), nevykazované v položce E.3. a E.4. a ostatní skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 6 zákona.“.

19. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14a a 14b zní:

㤠12a

Obsahové vymezení informací o podrozvahových účtech

(1) V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením v odstavcích 3 až 5 při respektování principu významnosti.

(2) Při posuzování skutečností podle § 25 odst. 2 a 3 zákona účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o skutečnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů.

(3) Pro obsahové vymezení informací o skutečnostech na podrozvahových účtech se použijí přiměřeně ustanovení § 49 až 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, pokud není jiným právním předpisem14a) a v odstavcích 4 a 5 stanoveno jinak.

(4) Položka „P.I. Majetek účetní jednotky“ zahrnuje

a) podpoložku „P.I.1. Drobný nehmotný majetek“, která obsahuje informace o drobném nehmotném majetku, který účetní jednotka nevykázala v rozvaze, při respektování principu významnosti,

b) podpoložku „P.I.2. Drobný hmotný majetek“, která obsahuje informace o drobném hmotném majetku, který účetní jednotka nevykázala v rozvaze, při respektování principu významnosti.

(5) Položka „P.II.1. Odepsané pohledávky“ obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela, nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou, a jiné odepsané pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování. Uvedené pohledávky se sledují do doby jejich právního zániku v členění informací na dlužné pojistné, sankční platby v oblasti veřejného zdravotního pojištění (penále, pokuty a přirážky k pojistnému) a ostatní odepsané pohledávky. Ostatními odepsanými pohledávkami jsou zejména náhrady škod a pohledávky za zdravotnickými zařízeními14b).

14a) Například zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.

14b) Například § 16a, 17 a 45a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

20. V § 18 odst. 1 větě poslední se slova „pohledávek ze smluvního zdravotního pojištění a“ zrušují.

21. V § 18 odst. 2 větě druhé se slova „smluvní zdravotní pojištění nebo ostatní“ zrušují.

22. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

㤠18a

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji

(1) S výjimkou cenných papírů a derivátů se změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji pořízeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění účtuje prostřednictvím příslušného rozvahového účtu vykazovaného v položce „A.II. Oceňovací rozdíly“ se souvztažným zápisem na příslušném analytickém účtu majetku.

(2) Okamžik uskutečnění účetního případu podle odstavce 1, ke kterému se oceňuje reálnou hodnotou, bezprostředně navazuje na rozhodnutí osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu.

(3) Majetek podle odstavce 1 se neodpisuje a nevytvářejí se k němu opravné položky.“.

23. V § 21 odstavec 1 zní:

(1) Opravné položky podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona se účtují prostřednictvím příslušného účtu opravných položek v jednotlivých účtových skupinách majetku se souvztažným zápisem na příslušném účtu fondu, se kterým zaúčtované aktivum, k němuž je vytvářena opravná položka, věcně souvisí.“.

24. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) V případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 5 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. Účetní jednotka může stanovit opravnou položku k pohledávce vyšší než 5 %. Informaci o této skutečnosti účetní jednotka uvede a řádně odůvodní v příloze v účetní závěrce.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

25. V § 22 odst. 3 větě poslední se slova „hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.

26. § 23 zní:

㤠23

Postup tvorby a použití rezerv

(1) Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle § 26 zákona, u nichž je znám účel a u kterých je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou, s výjimkou podmíněných závazků a dalších podmíněných pasiv, pokud jiný právní předpis14a) nestanoví jinak.

(2) V oblasti veřejného zdravotního pojištění je vytvářena rezerva na pravomocně neskončené soudní spory. Vytvářejí se i jiné rezervy, pokud tak stanoví právní předpisy v oblasti veřejného zdravotního pojištění14a).

(3) Pro tvorbu a použití rezerv u zdaňovaných činností účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.“.

27. V § 25 odstavec 3 zní:

(3) V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo EUR a kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro americký dolar nebo EUR ke stejnému dni nebo může účetní jednotka použít i poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou.“.

28. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

㤠25a

Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv

(1) Pro obsahové vymezení podmíněných aktiv a pasiv se použijí ustanovení § 51 až 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, pokud není jiným právním předpisem stanoveno jinak.

(2) Krátkodobé podmíněné pohledávky a ostatní krátkodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek do konce účetního období.

(3) Dlouhodobé podmíněné pohledávky a ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek po konci účetního období. Výše ocenění se stanoví v úhrnu za tři následující účetní období.

(4) Krátkodobé podmíněné závazky a ostatní krátkodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši závazků a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek do konce účetního období.

(5) Dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši závazků a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek po konci účetního období. Výše ocenění se stanoví v úhrnu za tři následující účetní období.

(6) V případě, že je stanovena konkrétní výše podmíněných aktiv nebo podmíněných pasiv, například na základě pojistné smlouvy, stanoví se výše ocenění podle této smlouvy.

(7) Dlouhodobé podmíněné pohledávky, ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva, dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se ocení ke konci rozvahového dne.“.

29. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.

Uspořádání a označování položek rozvahy

AKTIVA

A. Dlouhodobý nehmotný majetek

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

II. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

III. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku

B. Finanční umístění (investice)

C. Dlouhodobý hmotný majetek

I. Pozemky a stavby

1. Pozemky

2. Stavby

II. Movitý majetek

1. Movitý majetek - odepisovaný

2. Movitý majetek - neodepisovaný

III. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

IV. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku

D. Dlouhodobý finanční majetek

I. Podíly v podnikatelských seskupeních

1. Podíly v ovládaných osobách

2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám

3. Podíly s podstatným vlivem

4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám

II. Jiný dlouhodobý finanční majetek

1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly

2. Dluhové cenné papíry

3. Depozita u finančních institucí

4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

E. Dlužníci

I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění

1. Pohledávky za plátci pojistného

2. Pohledávky za poskytovateli zdravotní péče

3. Pohledávky z přerozdělení pojistného

4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění

5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu

6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči

7. Dohadné položky aktivní

8. Ostatní pohledávky

II. Ostatní pohledávky

1. Krátkodobé

2. Dlouhodobé

F. Ostatní aktiva

I. Zásoby

II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně

1. Zvláštní bankovní účty

1.1. Základního fondu

1.2. Rezervního fondu

1.3. Provozního fondu

1.4. Sociálního fondu

1.5. Fondu reprodukce majetku

1.6. Fondu prevence

1.7. Fondu pro úhradu preventivní péče

1.8. Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče

1.9. Fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele

1.10. Ostatní bankovní účty

2. Pokladna a jiné pokladní hodnoty

III. Jiná aktiva

G. Časové rozlišení

I. Náklady příštích období

II. Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

PASIVA

A. Vlastní kapitál

I. Základní jmění

II. Oceňovací rozdíly

III. Ostatní kapitálové fondy

1. Provozní fond

2. Sociální fond

3. Fond majetku

4. Fond reprodukce majetku

5. Fond prevence

6. Fond pro úhradu preventivní péče

7. Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče

8. Fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele

9. Jiné

IV. Ostatní fondy ze zisku

1. Zdroj podílů v ovládaných osobách

2. Jiné ostatní fondy ze zisku

V. Fondy veřejného zdravotního pojištění

1. Základní fond

2. Rezervní fond

VI. Výsledek hospodaření minulých období

VII. Výsledek hospodaření běžného účetního období

B. Rezervy

C. Věřitelé

I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění

1. Závazky za plátci pojistného

2. Závazky k poskytovatelům zdravotní péče

3. Závazky z přerozdělení pojistného

4. Závazky k zajišťovacímu fondu

5. Závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči

6. Dohadné položky pasivní

7. Ostatní závazky

II. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho:

a) Směnitelné (konvertibilní) výpůjčky

III. Závazky vůči finančním institucím

IV. Ostatní závazky

1. Závazky daňové

2. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

3. Ostatní závazky

D. Ostatní pasiva

E. Časové rozlišení

I. Výdaje příštích období

II. Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM“.

30. V příloze č. 2 se slova „Hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření“.

31. V příloze č. 3 se slova „Hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření“ a slova „Technické rezervy“ se zrušují.

32. Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4, 5 a 6, které znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.
“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2010 a později, není-li v bodech 2 až 4 stanoveno jinak.

2. V případě prvního použití (změny) metody tvorby opravných položek k pohledávkám podle § 21 odst. 2 vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění této vyhlášky, účetní jednotka stanoví způsob tvorby opravných položek k pohledávkám z veřejného zdravotního pojištění po splatnosti zaúčtovaných na příslušných rozvahových účtech pohledávek před datem účinnosti této vyhlášky, včetně jejich příslušenství, tak, aby byla opravná položka vytvořena do výše stanovené vyhláškou č. 503/2002 Sb., ve znění této vyhlášky, anebo vytvořena nejméně ve výši 2,5 % za každých ukončených devadesát dnů po 31. prosinci 2009. Účetní jednotka uvede způsob tvorby opravných položek u výše uvedených pohledávek v příloze v účetní závěrce.

3. V účetních závěrkách sestavovaných k okamžiku od účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2010 účetní jednotky uvádějí v přehledu o změnách vlastního kapitálu ve sloupci týkajícím se minulého účetního období informace o stavu příslušné položky k 1. lednu 2010.

4. Účetní jednotky, které vstoupily do konkursu nebo jejichž likvidace byla zahájena přede dnem účinnosti této vyhlášky, postupují do doby ukončení konkursu a likvidace nebo do doby zániku účetní jednotky podle právních předpisů účinných ke dni vstupu do konkursu nebo zahájení likvidace.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Přesunout nahoru