Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 428/2009 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Částka 137/2009
Platnost od 08.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

428

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2009

o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Český báňský úřad stanoví podle § 25 odst. 1 k provedení § 11 odst. 4, § 13 odst. 4 a § 14 odst. 7 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti,

b) způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání,

c) náležitosti a obsah havarijního plánu úložného místa a zásady prevence závažných nehod.

§ 2

Podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti

(K § 11 odst. 4 zákona)

(1) Zpráva o celkovém vyhodnocení úložného místa (dále jen „zpráva“) obsahuje písemné a grafické informace o výsledcích monitorování a o provozu úložného místa za celé sledované období od zahájení jeho provozu ke dni zpracování zprávy.

(2) Zpráva obsahuje tyto náležitosti

a) informaci o skutečnostech rozhodných pro zařazení úložného místa do příslušné kategorie podle § 4 zákona,

b) informaci o provozu úložného místa a souladu provozu se schváleným plánem pro nakládání s těžebním odpadem (dále jen „plán“) podle § 5 zákona, včetně plnění jednotlivých podmínek z plánu,

c) informaci o plnění jednotlivých podmínek uvedených v povolení provozu úložného místa podle § 8 zákona,

d) stav výše rezerv finančních prostředků2), se stavem ke dni zpracování zprávy, doložený výpisem z vázaného účtu, včetně přehledu o její dosavadní tvorbě a čerpání od počátku tvorby této finanční rezervy,

e) přehled o událostech podle § 6 odst. 6 nebo § 10 odst. 6 a o postupu podle § 14 odst. 3 zákona,

f) informaci o způsobu zajištění monitorování v souladu s plánem, včetně mapy se zakreslenými monitorovacími místy,

g) informaci o výsledcích monitorování a kontrol směřujících k zajištění ochrany ovzduší, povrchových a podzemních vod a půdy,

h) informaci o druhu a rozsahu provedené sanace a rekultivace,

i) základní důlní mapu, mapu povrchu a minimálně jeden řez vedený úložným místem, vyhotovené a doplněné podle jiného právního předpisu3),

j) podpis odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona.

§ 3

Způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání

(K § 13 odst. 4 zákona)

(1) Rezerva finančních prostředků podle § 13 zákona se vytváří na uzavírání, sanaci včetně rekultivace4) a monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu, a to v souladu s povolením jeho provozu podle § 8 zákona a povolením ukončení jeho provozu podle § 10 zákona.

(2) Výpočet celkové výše a časový průběh tvorby a čerpání rezervy finančních prostředků podle odstavce 1 je zpracován tak, aby

a) byly splněny všechny povinnosti vyplývající ze zákona a z povolení provozu úložného místa a povolení ukončení jeho provozu, včetně požadavků týkajících se období po ukončení provozu do doby nabytí účinnosti rozhodnutí, že úložné místo se považuje za uzavřené,

b) ve stanovenou dobu určenou plánem a povolením provozu úložného místa byly k dispozici finanční prostředky na zvláštním vázaném účtu2) ve výši potřebných finančních rezerv pro sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem úložného místa.

(3) Při výpočtu výše rezervy finančních prostředků se zohlední

a) pravděpodobný vliv úložného místa na životní prostředí a lidské zdraví, zejména pokud se týká kvality půdy, vod a přípustných hodnot vypouštěných znečišťujících látek5); přitom se zváží kategorie úložného místa, jeho stabilita, vlastnosti uloženého těžebního odpadu a budoucí využití uzavřeného úložného místa,

b) rozsah monitorování a rozsah případných technických opatření přijatých během provozu a po ukončení provozu, včetně sanace a rekultivace, případných opatření týkajících se obnovení biodiversity, omezení ekologické újmy, a to pro splnění požadavků uvedených v písmenu a),

c) časové rozložení pravděpodobných vlivů dle písmene a) a s nimi souvisejících opatření podle písmene b) k jejich zmírnění,

d) výše finančních nákladů potřebných na opatření podle písmene b), včetně monitorování, posouzené nestrannou, nezávislou a odborně způsobilou osobou6), která posoudí i možnost neplánovaného nebo předčasného uzavření úložného místa.

(4) Časový průběh výše roční tvorby rezervy finančních prostředků v jednotlivých letech provozu úložného místa se vypočítá podle vzorce uvedeného v příloze k této vyhlášce.

(5) Pro postup při čerpání rezervy finančních prostředků platí obdobně § 37a horního zákona.

§ 4

Náležitosti a obsah havarijního plánu

(K § 14 odst. 7 zákona)

Havarijní plán úložného místa kategorie I podle § 14 zákona obsahuje

a) opatření k potlačení a zvládnutí závažných nehod a jiných mimořádných událostí určených podle analýzy rizik provozu úložného místa tak, aby se omezilo zejména poškození lidského zdraví a životního prostředí,

b) opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před účinky závažných nehod a jiných mimořádných událostí,

c) rozsah informací o závažných nehodách a jiných mimořádných událostech a okruh fyzických a právnických osob a orgánů veřejné správy, kterým tyto informace v případě závažných nehod a jiných mimořádných událostí musí být nahlášeny,

d) zajištění sanace včetně rekultivace a odstranění následků po závažné nehodě.

§ 5

Zásady prevence závažných nehod

(K § 14 odst. 7 zákona)

Zásady prevence závažných nehod vycházejí z hodnocení rizik, která úložné místo pro lidské zdraví a pro životní prostředí představuje, a které provozovatel pro úložné místo musí mít zpracováno7). V rámci prevence provozovatel úložného místa posoudí systém hlášení závažných nehod a zajistí

a) provádění opatření nezbytných k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před účinky závažných nehod a jiných mimořádných událostí na základě zpracovaných havarijních plánů,

b) poskytování nezbytných informací veřejnosti a příslušným útvarům nebo orgánům v dané oblasti.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 428/2009 Sb.

Vzorec pro výpočet výše roční tvorby rezervy finančních prostředků v jednotlivých letech provozu úložného místa

a) pro úložná místa s trvalým uložením těžebního odpadu

F
R = –––––– × U, nebo
K

b) pro úložná místa se zpětným odběrem těžebního odpadu

F
R = –––––– ,
Ž

kde R je výše roční tvorby rezervy finančních prostředků (Kč),

F jsou celkové finanční náklady na opatření podle § 3 odst. 3 písm. d) (Kč),

K je volná celková kapacita úložného místa (m3),

U je množství trvale uloženého těžebního odpadu v úložném místě v příslušném roce (m3),

Ž plánovaná doba provozu úložného místa (roky).

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.
Rozhodnutí Komise 2009/335/ES ze dne 20. dubna 2009 o technických pokynech pro finanční záruku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.

2) § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 168/1993 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb.

5) Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.

7) Například § 14 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, § 4 odst. 2 a § 14 odst. 3 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.

Přesunout nahoru