Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 426/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb.

Částka 136/2009
Platnost od 02.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

426

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5 znějí:

(2) Členy ústřední znalecké komise a územní znalecké komise (dále jen „komise“) jsou

a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut určený

1. Ministerstvem zdravotnictví, pokud jde o ústřední znaleckou komisi,

2. krajským úřadem, pokud jde o územní znaleckou komisi,

b) podle povahy projednávaného případu

1. nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech3), kterých se případ týká, popřípadě další lékaři se specializovanou způsobilostí z oborů příbuzných,

2. nejméně 2 zubní lékaři nebo nejméně 2 zubní lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech, kterých se případ týká, nebo

3. nejméně 2 farmaceuti nebo nejméně 2 farmaceuti se specializovanou způsobilostí v oborech, kterých se případ týká,

c) lékař se specializovanou způsobilostí v oborech soudního lékařství nebo patologie, jde-li o šetření okolností úmrtí v souvislosti s poskytnutou zdravotní péčí,

d) zástupce navržený příslušnou profesní organizací zřízenou zákonem4).

(3) Vyžaduje-li to povaha případu, je dalším členem komise zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné nebo specializované způsobilosti5) v oboru, kterého se případ týká.

(4) Komise k jednání přizve

a) právníka s praxí v oblasti zdravotnictví, a je-li to třeba, i jiného odborného pracovníka5),

b) odborníka pro technická zařízení, jestliže při výkonu zdravotní péče bylo použito technické zařízení a je-li podezření, že je příčinná souvislost mezi případem a použitím technického zařízení.

3) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Jednání komise je neveřejné. Pokud je to třeba k posouzení projednávaného případu, komise může přizvat k podání informace

a) osobu, která podala návrh na posouzení případu; jestliže tato osoba požádá o možnost podat informaci, komise ji přizve vždy,

b) zdravotnického pracovníka,

1. proti kterému návrh na posouzení případu směřuje nebo který poskytl zdravotní péči, o níž je v návrhu vyslovena pochybnost,

2. který je vedoucím zaměstnancem zdravotnického zařízení, v němž k případu došlo.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

3. V § 3 odst. 6 se slova „písm. a) a b)“ zrušují.

4. V § 4 odstavce 1 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 8a znějí:

(1) Činnost komise a její jednání řídí předseda, kterým je u ústřední znalecké komise lékař, zubní lékař nebo farmaceut uvedený v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1, a u územní znalecké komise lékař, zubní lékař nebo farmaceut uvedený v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2. Předseda komise určí z členů komise odborného zpravodaje, který vypracuje zpravodajský posudek. Zpravodajský posudek obsahuje souhrn podstatných údajů ze zdravotnické dokumentace, popis poskytnuté zdravotní péče a závěr, zda v projednávaném případu byl při poskytování zdravotní péče dodržen správný postup. Jestliže správný postup nebyl dodržen, jsou součástí popisu poskytnuté zdravotní péče údaje o nesprávném postupu. Došlo-li k újmě na zdraví nebo k poškození zdraví s následkem smrti, vyjádří se odborný zpravodaj k tomu, zda mezi nedodržením správného postupu a újmou na zdraví, popřípadě smrtí je příčinná souvislost.

(2) Komise projedná případ za účasti nejméně nadpoloviční většiny jejích členů, přičemž jeden z nich musí být vždy zdravotnický pracovník podle § 3 odst. 2 písm. b), a dále za účasti přizvaných osob uvedených v § 3 odst. 4. Nemůže-li se některý člen komise jednání zúčastnit, vychází se ze závěru jeho písemného vyjádření podle odstavce 5.

(3) Předseda komise si vždy vyžádá písemné vyjádření zdravotnického zařízení, v němž k posuzovanému případu došlo. Je-li to k objasnění projednávaného případu potřebné, požádá o písemné vyjádření také toho, z jehož podnětu byla komise ustavena, nebo toho, jehož se tento případ týká.

(4) Podkladem pro činnost komise jsou především údaje ze zdravotnické dokumentace8a) týkající se případu a písemná vyjádření včetně návrhu na posouzení případu.

(5) Členové komise se předem seznámí s případem, posoudí předložené údaje a podklady. Každý člen komise nejpozději v den jednání předloží předsedovi komise písemné vyjádření, v němž učiní na základě současných poznatků lékařské vědy závěr, zda v projednávaném případu byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup. Došlo-li k újmě na zdraví nebo k poškození zdraví s následkem smrti, vyjádří se členové komise k tomu, zda mezi nedodržením správného postupu a újmou na zdraví, popřípadě smrtí je příčinná souvislost.

8a) § 67b odst. 10 písm. h) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 260/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.“.

5. V § 4 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Komise na jednání učiní na základě shodného vyjádření většiny všech členů závěr o tom, zda v projednávaném případu byl nebo nebyl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup. Došlo-li k újmě na zdraví nebo k poškození zdraví s následkem smrti, učiní komise závěr, zda je nebo není dána příčinná souvislost mezi nesprávným postupem a újmou na zdraví nebo poškozením zdraví s následkem smrti.

(7) Pokud není možné na základě předložených podkladů a informací zjištěných komisí učinit závěr podle odstavce 6, jednání komise se odročí, a to do doby obdržení dalších potřebných podkladů a informací a seznámení se s nimi.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

6. V § 4 odst. 8 v úvodní části ustanovení se slova „O jednání komise“ nahrazují slovy „Na základě projednání případu komisí“.

7. V § 4 odst. 8 písm. b) bodu 1 se slova „zdravotnických služeb“ nahrazují slovy „zdravotní péče“.

8. V § 4 odst. 9 se slovo „a“ nahrazuje slovy „ , který předá“.

9. V § 5 odst. 1 se slova „(§ 4 odst. 6)“ zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže byla pro posouzení případu ustavena komise podle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 221/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, posuzování se dokončí podle vyhlášky č. 221/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministryně:

Jurásková v. r.

Přesunout nahoru