Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 425/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 136/2009
Platnost od 02.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

425

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 2 a 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb. a vyhlášky č. 135/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. a) se za slovo „výchově“ vkládají slova „nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

2. V § 1 odst. 3 se číslo „86“ nahrazuje číslem „78“.

3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo „výchově,“ vkládají slova „nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“.

4. V § 3 odst. 1 se číslo „40“ nahrazuje číslem „32“.

5. V § 6 odst. 1 se číslo „12“ nahrazuje číslem „20“.

6. V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

(4) Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 2000 Kč k úhradě výživného osobám, kterým je povinen výživné poskytovat, k úhradě škody způsobené poškozenému, k podpoře své rodiny a k plnění svých závazků podle § 4 odst. 1 písm. c). Část úložného podle věty první může odsouzený odesílat také svým příbuzným a jiným osobám blízkým a osobám, které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, popřípadě použít k nákupu potravin a věcí osobní potřeby nebo ji věnovat na dobročinné účely. Část úložného, která přesahuje 500 Kč, může použít také na úhradu zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, úhradu regulačních poplatků10a) a na nákup nezbytných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků předepsaných lékařem.

10a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11a zní:

㤠8

Úhrady nákladů výkonu trestu v ostatních případech

(1) Na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu se použije 40 % z důchodu nebo výsluhového příspěvku.

(2) Z peněz, které byly zaslány odsouzenému do věznice a které byly převedeny na jeho účet vedený věznicí, se vyměří úhrada nákladů výkonu trestu ve výši 40 % ze součtu všech částek přijatých za předchozí měsíc. Úhrada nákladů výkonu trestu z těchto peněz se nepředepíše, pokud by nedosáhla za kalendářní měsíc 100 Kč. Ustanovení odstavce 1 není tímto ustanovením dotčeno.

(3) Odsouzenému, který odmítl pracovat nebo bez důvodu do práce nenastoupil, se vyměří úhrada nákladů výkonu trestu ve výši 50 Kč za den.

(4) Výše úhrady nákladů výkonu trestu se stanoví z čisté odměny a z ostatních zdrojů příjmů uvedených v odstavcích 1 a 2. Takto stanovená výše úhrady nákladů výkonu trestu smí včetně úhrady nákladů výkonu trestu stanovené podle odstavce 3 činit nejvýše 1500 Kč za kalendářní měsíc.

(5) Srážky na úhradu nákladů výkonu trestu se neprovádí z částky, která byla odsouzenému

a) připsána na účet jako sociální kapesné,

b) připsána na účet jako odměna podle zákona11a), nebo

c) odeslána na jeho účet ve věznici výhradně za účelem úhrady jeho pohledávek spravovaných Vězeňskou službou, zejména za regulační poplatky10a), nákup nezbytných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků předepsaných lékařem, úhradu zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a byla použita výlučně k těmto účelům.

11a) § 45 a 63 zákona č. 169/1999 Sb.“.

8. V § 10 odst. 2 se slovo „pojištěna“ nahrazuje slovem „pojištěncem“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Přesunout nahoru