Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 415/2009 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Částka 134/2009
Platnost od 30.11.2009
Účinnost od 01.12.2009
Zrušeno k 01.10.2019 (209/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

415

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2009

o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 17 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 214/2007 Sb.:


§ 1

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2)

a) požadavky na odběr vzorků a

b) způsob zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení.

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny postupy odběru vzorků ani rozsah četnosti odběru vzorků stanovené jiným právním předpisem3).

§ 2

Vzorky určené pro úřední kontrolu reziduí pesticidů v produktech ke krmení se odebírají a zpracovávají postupem stanoveným v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení4) způsobem umožňujícím dálkový přístup zajistí Ministerstvo zemědělství.

§ 4

Přechodné ustanovení

Vzorky odebrané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.

2. Vyhláška č. 497/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.

3. Vyhláška č. 85/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2009.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.


Příloha k vyhlášce č. 415/2009 Sb.

Postup odebírání a zpracovávání vzorků určených pro úřední kontrolu reziduí pesticidů v produktech ke krmení

Část I

Pojmy

a) Vzorkování je postup použitý k odběru a vytvoření vzorku.

b) Vzorkovací zařízení jsou nástroje jako např. lopatka, nůž nebo jehla k odebrání dílčího vzorku z volně loženého materiálu nebo kusu materiálu příliš velkého na to, aby byl použit jako dílčí vzorek, dále děliče vzorků, které se používají k přípravě laboratorního vzorku ze souhrnného vzorku nebo k přípravě zkušební dávky ze zkušebního vzorku a zvláštní vzorkovací zařízení popsané v normách ISO a IDF1). U materiálů jako je například pastva lze za vzorkovací zařízení považovat ruku pracovníka provádějícího odběr.

c) Pracovník oprávněný k odběru vzorků je osoba vyškolená v postupech odběru vzorků a případně pověřená ústavem k odběru vzorků a odpovídá za celý postup včetně přípravy, zabalení a odeslání laboratorního vzorku. Dodržuje stanovené postupy odběru vzorků, vede úplnou dokumentaci ke vzorkům a úzce spolupracuje s laboratoří.

d) Vzorek je část materiálu odebraná z většího množství materiálu. Vzorek je reprezentativní pro partii, souhrnný vzorek atd., pokud jde o obsah reziduí pesticidů, a nikoli nezbytně z pohledu jiných vlastností.

e) Velikost vzorku je množství materiálu, které tvoří vzorek.

f) Partie je množství krmiva, které má podle pracovníka provádějícího odběr jednotné vlastnosti, jako je původ, výrobce, druh, balírna, typ obalu atd.
Podezřelou partií je partie, u níž z jakéhokoli důvodu existuje podezření, že obsahuje nadměrné množství reziduí pesticidů.

g) Dílčí vzorek je množství odebrané z jednoho náhodně vybraného místa v partii.

h) Souhrnný vzorek je celek vzniklý sloučením a pečlivým promísením dostatečně velkých dílčích vzorků odebraných z partie.

i) Laboratorní vzorek je reprezentativní množství materiálu odebrané ze souhrnného vzorku a zaslané do laboratoře, případně souhrnný vzorek nebo jeho část.

j) Zkušební vzorek je materiál oddělený z laboratorního vzorku určený k analýze, a upravený následným promísením, rozdrcením, rozmělněním atd., což umožní odebrat zkušební dávky s co nejmenší chybou vzorkování.

k) Zkušební dávka je reprezentativní množství materiálů odebrané ze zkušebního vzorku, které je dostatečné pro stanovení koncentrace reziduí pesticidů.

Vysvětlivka:

1) Mezinárodní norma ISO: Obiloviny - odběr vzorků (zrno), Mezinárodní norma ISO: Balené luštěniny - odběr vzorků, Mezinárodní norma ISO: Odběr vzorků - čaj, Mezinárodní norma IDF: Mléko a mléčné výrobky - metody odběru vzorků.

Část II

1. Odběr vzorků

(1) Každá partie musí být vzorkována samostatně. Je-li z partie odebíráno více vzorků, měly by být dílčí vzorky zastoupeny v souhrnném vzorku přibližně stejnými podíly.

(2) Zásilka se může skládat z jedné nebo více partií. Partie může být smíšená, například v důsledku třídění nebo výrobního procesu. Skládá-li se zásilka z partií od různých provozovatelů, musí být každá partie posuzována samostatně. Pokud u velké zásilky nejsou jasně vymezeny hranice nebo velikost jednotlivých partií, může se za samostatnou partii považovat každý z řady vagonů, nákladních automobilů nebo nákladních prostor v lodi.

(3) K odběru vzorků lze použít vzorkovací zařízení. Dílčí vzorky se odebírají z náhodně vybraného místa, není-li to fyzicky možné, odebere se vzorek z náhodně vybraného místa v přístupné části partie. Jsou-li dílčí vzorky odebírány v průběhu nakládky nebo vykládky partie několikrát, „místem“ odběru se rozumí časový okamžik. Dílčí vzorky musí obsahovat dostatečné množství materiálu pro vytvoření laboratorního vzorku a musí se postupovat tak, aby se zabránilo kontaminaci nebo poškození vzorků, které by mohlo ovlivnit výsledky analýzy.

(4) Minimální počet dílčích vzorků odebíraných z partie pro stanovení reziduí pesticidů je následující:

Volně ložená nebo balená krmiva, dá se předpokládat, že jsou dobře promísena nebo homogenníVolně ložená nebo balená krmiva, která nemusí být dobře promísena nebo homogenní
Hmotnost partiePočet obalů v partii
Do 50 kg50-500 kg> 500 kg1-2526-100> 100
Počet dílčích vzorků135101510

(5) Za produkty ke krmení, u nichž se předpokládat, že jsou dobře promíseny nebo homogenní se považují zejména zrniny, olejnatá semena, premixy, krmné směsi a krmné suroviny sypkém stavu, šrotované pokrutiny a extrahované šroty apod. Za produkty ke krmení, které nemusí být dobře promíseny nebo homogenní se považují zejména granulované produkty ke krmení, krmné směsi z celých zrn, pokrutiny a extrahované šroty v původním stavu, objemná krmiva apod.

(6) Dílčí vzorky spojením a řádným promísením tvoří vždy jeden souhrnný vzorek. Není-li vytvoření souhrnného vzorku mísením možné, lze postupovat následujícím alternativním způsobem. Pokud mísením nebo dělením souhrnného vzorku může dojít k poškození materiálu (a tedy k ovlivnění obsahu reziduí), nebo nelze-li mísením materiálu dosáhnout rovnoměrnějšího rozložení reziduí a získat reprezentativnější laboratorní vzorky, rozdělí se materiál náhodně mezi duplikátní laboratorní vzorky při odběru dílčích vzorků. V takovém případě se jako výsledek použije průměr platných výsledků získaných z analyzovaných laboratorních vzorků.

(7) Dílčí vzorky musejí být dostatečně velké, aby bylo možné ze souhrnného vzorku odebrat všechny laboratorní vzorky. Pokud jsou jednotlivé laboratorní vzorky připravovány při odběru dílčího vzorku, považuje se za souhrnný vzorek suma laboratorních vzorků v době odběru vzorků z partie.

(8) Popis dílčích vzorků a minimální velikost laboratorních vzorků:

Klasifikace produktuForma dílčího vzorku, který má být odebránMin. velikost laboratorního vzorku
Obiloviny a luštěninybalení nebo materiál odebraný vzorkovacím zařízením1 kg
Hlízy a kořeny (např. brambory, řepa) o hmotnosti 25-250 gcelé kusy1 kg (nejméně 10 ks)
Hlízy a kořeny o hmotnosti nad 250 gcelé kusy2 kg (nejméně 5 ks)
Volně ložený živočišný tukmateriál odebraný vzorkovacím zařízením alespoň ze tří míst0,5 kg
Tekuté produkty (např. mléko, rostlinné oleje)balení nebo materiál odebraný vzorkovacím zařízením0,5 l nebo 0,5 kg
Ostatní krmné suroviny (např. olejnatá semena, otruby, extrahované šroty)balení nebo materiál odebraný vzorkovacím zařízením0,5 kg
Krmné směsibalení nebo materiál odebraný vzorkovacím zařízením0,5 kg
Doplňkové látky a premixybalení nebo materiál odebraný vzorkovacím zařízením0,2 kg

2. Protokol o odběru vzorku

Pracovník oprávněný k odběru vzorků musí zaznamenat povahu a původ partie, jméno vlastníka, dodavatele nebo přepravce, datum a místo odběru vzorků a jakékoli další důležité informace. Jakákoliv odchylka od doporučené metody odběru vzorků musí být zaznamenána. Jedno podepsané vyhotovení protokolu musí být přiloženo ke každému duplikátnímu vzorku a jedno vyhotovení si ponechá pracovník oprávněný k odběru vzorků. Jedno vyhotovení protokolu o odběru vzorku obdrží vlastník partie nebo jeho zástupce bez ohledu na to, zda mají obdržet laboratorní vzorek. Pokud jsou protokoly o odběru vzorků pořízeny v elektronické formě, rozešlou se týmž adresátům a uchová se ověřitelná kopie.

Část III

1. Příprava laboratorního vzorku

Je-li souhrnný vzorek větší, než je nezbytné pro vytvoření laboratorního vzorku, rozdělí se tak, aby vznikla reprezentativní část. Lze při tom použít vzorkovací zařízení, čtvrcení nebo jiný vhodný postup zmenšování vzorku, avšak čerstvé rostlinné produkty nesmějí být krájeny ani děleny. Podle potřeby se v této fázi odeberou nebo připraví duplikátní laboratorní vzorky podle výše popsaného postupu.

2. Balení a přeprava laboratorních vzorků

Laboratorní vzorek musí být uložen do čisté inertní nádoby, která zajistí dostatečnou ochranu před kontaminací, poškozením nebo únikem vzorku. Nádoba musí být zapečetěna, bezpečně označena a musí k ní být přiložen protokol o odběru vzorku. Použije-li se čárový kód, doporučuje se uvést rovněž alfanumerické informace. Vzorek musí být dodán do laboratoře co nejdříve. Při přepravě nesmí dojít ke znehodnocení vzorku (např. čerstvé vzorky musí být udržovány v chladu).

3. Příprava zkušebního vzorku

Laboratornímu vzorku se přidělí zvláštní kód, který se spolu s datem doručení vzorku a údajem o velikosti vzorku uvede do protokolu o odběru vzorku. Část produktu, který má být analyzován2), tj. zkušební vzorek, je nutno oddělit co nejdříve.

4. Příprava a skladování zkušební dávky

Zkušební vzorek se podle potřeby rozmělní a dobře promísí, aby bylo možné odebrat reprezentativní zkušební dávky. Velikost zkušebních dávek je určena analytickou metodou a účinností promísení. Metody rozmělnění a promísení musejí být zaznamenány a nesmějí mít vliv na rezidua přítomná ve zkušebním vzorku. V případě potřeby se zkušební vzorek zpracovává za zvláštních podmínek, např. při teplotě nižší než 0 °C, aby byly minimalizovány nepříznivé účinky. Pokud by zpracování mohlo nepříznivě ovlivnit rezidua a nejsou-li k dispozici použitelné alternativní postupy, může zkušební dávka sestávat z celých kusů nebo částí odebraných z celých kusů. Je pravděpodobné, že taková zkušební dávka, která se skládá z malého počtu dílčích vzorků nebo částí, není příliš reprezentativní pro zkušební vzorek, a proto je nutné analyzovat dostatečný počet duplikátních zkušebních dávek, aby bylo možné určit stupeň nejistoty průměrné hodnoty. Mají-li být zkušební dávky před analýzou skladovány, je třeba, aby způsob a délka skladování neměly vliv na množství přítomných reziduí. Pro opakovanou nebo potvrzující analýzu se podle potřeby odeberou další zkušební dávky.

5. Kritéria kontroly dodržení limitů

Výsledky analýzy se získávají z jednoho nebo více laboratorních vzorků odebraných z partie a obdržených ve stavu způsobilém k provedení analýzy. Výsledky musí být podloženy přijatelnými údaji o kontrole jakosti3). Pokud se zjistí, že určité reziduum překračuje maximální limit reziduí (dále jen „MLR“), je nutné potvrdit jeho identitu a ověřit koncentraci analýzou jedné nebo několika dalších zkušebních dávek získaných z původního laboratorního vzorku. MLR se vztahuje na souhrnný vzorek.

Partie splňuje MLR, jestliže výsledek nebo výsledky analýzy nepřekračují tento MLR.

Pokud výsledky pro souhrnný vzorek překračují MLR, musí být při rozhodnutí o odmítnutí partie zohledněny následující skutečnosti:

a) výsledky získané z jednoho nebo více laboratorních vzorků a

b) správnost a přesnost analýzy vyplývající z podpůrných údajů o kontrole jakosti.

Vysvětlivky:

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

3) Postupy řízení jakosti analýzy reziduí pesticidů. Dokument SANCO/3103/2000; změny lze nalézt na internetové stránce Komise.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS.

2) Čl. 7 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

3) Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Komise (ES) č. 121/2008 ze dne 11. února 2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat.

Přesunout nahoru