Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 408/2009 Sb.Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Částka 132/2009
Platnost od 25.11.2009
Účinnost od 01.12.2009
Zrušeno k 02.03.2012 (59/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

408

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2009

o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


§ 1

Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy

a) aktiv a změn aktiv,

b) souhrnu investičních akcí,

c) aktiv a pasiv,

d) výsledků hospodaření,

e) nákladů,

f) investičních výdajů,

g) bilanční,

h) technické,

i) tarifních statistik,

j) provozně technické,

k) technické a kalkulačního vzorce ceny tepelné energie,

l) pomocné.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem:

a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

c) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d) číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

e) číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f) číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

g) číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Držitel licence předkládá přílohu k regulačním výkazům v rozsahu přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok „i - 2“, popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán na regulované roky „i - 1“ až „i + 3“, s výjimkou držitelů licence čísel 25, 31 a 32.

§ 2

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Sestavování regulačních výkazů provádí držitel licence na

a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech (dále jen „aukce“), účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav, popřípadě další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona,

b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci elektřiny podle energetického zákona,

c) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přepravu plynu podle energetického zákona,

d) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci plynu podle energetického zákona,

e) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na uskladnění plynu podle energetického zákona,

f) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence je povinen sestavovat regulační výkazy odděleně za každou z licencovaných činností, s výjimkou držitelů licence čísel 31 a 32.

§ 3

Výkazy aktiv a změn aktiv

(1) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečný aktivovaný majetek, skutečné odpisy a vyřazený majetek, plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Majetek držitele licence číslo 12 je vykazován podle napěťových úrovní a majetek držitele licence číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Výkazy aktiv a změn aktiv se označují písmenem A.

(3) Provozními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění příslušné licencované činnosti snížený o

a) nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

b) goodwill podle zákona o daních z příjmů1),

c) poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,

d) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

e) poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

f) opravné položky k majetku,

g) oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

h) dlouhodobý finanční majetek.

(4) Provozní aktiva jsou dále zvýšena o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu. Zařazení hodnoty předmětu pořízeného formou finančního leasingu musí být provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2).

(5) Ve výkazech aktiv a změn aktiv jsou vykazovány

a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,

b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený majetek,

c) účetní odpisy.

§ 4

Výkazy souhrnu investičních akcí

(1) Ve výkazech souhrnu investičních akcí se vykazují aktivované investiční akce ve vykazovaném roce.

(2) Výkazy souhrnu investičních akcí se označují písmeny IA.

§ 5

Výkazy aktiv a pasiv

(1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví. Držitel licence číslo 31 nebo 32 sestavuje výkaz samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle energetického zákona (dále jen „nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie“), a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

(2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP.

(3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1, která jsou vykazována obdobně jako provozní aktiva podle § 3 odst. 3 a 5.

§ 6

Výkazy výsledků hospodaření

(1) Výkazy výsledků hospodaření obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 1 odst. 3.

(2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(3) Výkazy výsledků hospodaření se označují písmeny HV.

(4) Výnosy držitele licence se pro účely této vyhlášky rozumí tržby za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti podle zákona o účetnictví.

(5) Povolenými náklady u držitelů licencí čísel 12, 13, 22, 23 a 25 se pro účely této vyhlášky rozumí náklady k zajištění dané licencované činnosti účtované podle jiného právního předpisu3) po odečtení nepovolených nákladů.

(6) Nepovolenými náklady u držitelů licencí čísel 12, 13, 22, 23 a 25 se pro účely této vyhlášky rozumí náklady, které nelze uznat za výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod.

§ 7

Výkazy nákladů

(1) Výkazy nákladů obsahují povolené náklady na výkon licencovaných činností, a to v členění podle typu činností a typů technologie u přenosu elektřiny, podle jednotlivých napěťových úrovní a typů technologie u distribuce elektřiny, podle typu přepravy u přepravy plynu, podle typů sítě a typů technologie u distribuce plynu.

(2) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(3) Výkazy nákladů se označují písmenem N.

§ 8

Výkazy investičních výdajů

(1) Za investiční výdaje se považují výdaje související s pořízením provozních aktiv k zajištění dané licencované činnosti.

(2) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické údaje a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny ve členění na obnovu a rozvoj ve vykazovaném roce a v následujících 2 letech.

(3) Výkazy investičních výdajů se označují písmenem I.

§ 9

Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech se vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy, na jejíž provozování bylo vydáno rozhodnutí o udělení licence číslo 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy, provozovaných odlišnými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitel licence číslo 22 vykazuje bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy v členění podle typů sítě.

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§ 10

Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitel licence číslo 12 nebo 13 vykazuje

a) údaje související s podporou zdrojů podle jiných právních předpisů3),

b) údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy.

(2) V technických výkazech držitel licence čísel 22 a 23 vykazuje

a) počty jednotlivých typů měřicích zařízení podle odběrných pásem a náklady na měření podle druhů měřicích zařízení,

b) náklady na odečítání měřicích zařízení podle periodicity odečítání a počty odečítaných měřicích zařízení v jednotlivých odběrných pásmech podle periodicity odečtů,

c) údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy,

d) údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy,

e) údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu.

(3) Technické výkazy se označují písmenem D.

§ 11

Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence číslo 12 vykazuje

a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost,

b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence číslo 22 vykazuje údaje o

a) distribuovaném množství plynu podle odběrných pásem,

b) denním maximu a počtu odběrných míst podle odběrných pásem,

c) výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu podle jednotlivých odběrných pásem,

d) výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu,

e) nákupu distribuce regionálními distribučními společnostmi od jiných regionálních distribučních společností,

f) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu a ze zahraničí přeshraničními plynovody včetně denního maxima.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

§ 12

Výkazy provozně technické

(1) V provozně technických výkazech držitel licence čísel 12 a 13 vykazuje údaje o provozu jednotlivých částí elektrizační soustavy.

(2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů:

a) údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy,

b) údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy,

c) údaje pro sestavení bilancí výkonu.

(3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ.

§ 13

Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

(1) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie vyplňuje držitel licence číslo 31 nebo 32. Údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie uvede držitel licence samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) V technickém výkaze a kalkulačním vzorci ceny tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů:

a) bilance výroby,

b) bilance rozvodu,

c) přehled zdrojů v cenové lokalitě,

d) údaje o domovních kotelnách,

e) výsledná kalkulace ceny tepelné energie,

f) spotřeba paliva,

g) počet odběratelů a odběrných míst,

h) nákup tepelné energie od jiných dodavatelů.

(3) Ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby vede držitel licence souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie.

(4) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie se označuje písmeny DK.

§ 14

Způsob předkládání regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy předkládá držitel licence v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Forma a způsob předkládání regulačních výkazů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou držitele licence číslo 31 nebo 32.


§ 15

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 404/2005 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje.


§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2009.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Seznam regulačních výkazů

držitel licenceoznačení výkazunázev výkazutermín odevzdáníforma předložení
Distribuce
elektřiny
12-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna ve členění
podle napěťových hladin
30. června ve členění
podle jednotlivých
položek majetku
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-IAVýkaz souhrnu investičních akcí30. červnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-HVVýkaz výsledků hospodaření30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-N1Výkaz nákladů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-N2Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou
k distribuční soustavě
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-IVýkaz investičních výdajů30. dubna ve členění podle napěťových hladin
30. června ve členění
podle jednotlivých
položek majetku
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-B1Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-B2a), b), c)Výkazy maxim výkonů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-D1a),b)► a) výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje,
► b) výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory.
30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-D1a) podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů energie30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-D1b) podkladyVýkaz podpory druhotných energetických zdrojů30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-D1c) podkladyVýkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků
z napěťové hladiny VVN a VN
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-T1a) podkladyVýkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků
z napěťové hladiny VVN a VN (dle jednotlivých měsíců)
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
12-T1b), c)Výkazy tarifní statistiky na napěťové hladině NN
b) maloodběr podnikatelů,
c) maloodběr obyvatelstva.
30. dubna,
31. srpna
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
ERÚ 1-12Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny20. kalendářní den
následujícího měsíce
Elektronicky nebo písemně
ERÚ 2-01Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě ČR15. únoraElektronicky nebo písemně
MZ 1-12Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy20. kalendářní den
následujícího měsíce
Elektronicky nebo písemně
Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy31. května, 30. záříElektronicky nebo písemně
Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky a přehled o peněžních tocích30. dubnaElektronicky nebo písemně
Přenos
elektřiny
13-AVýkaz aktiv a změn aktiv15. červnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-IAVýkaz souhrnu investičních akcí15. červnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-HVVýkaz výsledků hospodaření30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-NVýkaz nákladů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-IVýkaz investičních výdajů15. červnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-B1Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-B2a), b), c)► a)měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV,
► b)měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy,
► c) měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávacích vodních elektráren.
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-D1a), b)► a)výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje,
► b)výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory.
30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-D1a) podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů energie30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané
statutárním orgánem
13-D1b) podkladyVýkaz podpory druhotných energetických zdrojů30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-D1c) podkladyVýkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-D3Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
13-D3a)Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb
z dlouhodobých a ročních kontraktů
30. záříElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
ERÚ 1-12Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny15. kalendářní den
následujícího měsíce
Elektronicky nebo písemně
ERÚ2-01Roční výkaz základních údajů o přenosové
a distribuční soustavě
15. únoraElektronicky nebo písemně
Podklady pro vyhotovení schémat sítí
elektrizační soustavy
31. května, 30.záříElektronicky nebo písemně
Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
účetní závěrky
a přehled o peněžních tocích
30. dubnaElektronicky nebo písemně
Distribuce
plynu
22-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna ve členění
podle typů sítě
30. června ve člení
podle jednotlivých
položek majetku
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-IAVýkaz souhrnu investičních akcí15. srpnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-HVVýkaz výsledků hospodaření30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-NVýkaz nákladů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-IVýkaz investičních výdajů30. dubna ve členění
podle typů sítě
30. června ve člení
podle jednotlivých
položek majetku
Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-DVýkaz vstupních údajů pro výpočet tarifů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-BsVýkaz distribuce zemního plynu - skutečnost30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-BpVýkaz distribuce zemního plynu - plán15. srpnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-T1Výkaz tarifní statistika - skutečnost30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-T2Výkaz tarifní statistika - plán15. srpnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-T3Výkaz nákupu distribuce od jiného držitele licence
na distribuci plynu
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-T4Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-T5Výkaz prodeje distribuce jinému držiteli licence
na distribuci plynu
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-T6Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu
z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
22-T7Výkaz neoprávněně odebraného plynu odběru
a dosaženého denního maxima
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky
a přehled o peněžních tocích
30. dubnaElektronicky nebo písemně
Přeprava
plynu
23-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-IAVýkaz souhrnu investičních akcí15. srpnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-HVVýkaz výsledků hospodaření30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-NVýkaz nákladů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-IVýkaz investičních výdajů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D1Výkaz využití tranzitního systému30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D2Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních
a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě
plynu uzavřené na dobu trvání delší než 11 měsíců
15. srpnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D3Výkaz dosaženého denního maxima na vstupních
a výstupních bodech
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D4Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních
a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D5Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních
a výstupních bodech pro smlouvy o přepravě plynu na denní bázi
30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D6Výkaz denních hodnot přepravené energie30. červnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D7Výkaz hodnot pro výpočet korekčního faktoru30. červnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D8Výkaz technických jednotek30. červnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
23-D9Výkaz celkové denní rezervované pevné kapacity31. červenceElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky
a přehled o peněžních tocích
30. dubnaElektronicky nebo písemně
Uskladňování plynu25-AVýkaz aktiv30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
25-HVVýkaz výsledků hospodaření30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
25-DVýkaz objemů uskladněného plynu30. červnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
Výroba
tepelné energie,
Rozvod tepelné
energie
31, 32-DKTechnický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie30. dubnaElektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence
31, 32-APVýkaz aktiv a pasiv30. dubna.Elektronicky i písemně podepsané
držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele
licence

Pokud držitel licence regulační výkazy zašle elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nemusí již zasílat regulační výkazy písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence. Tato možnost se nevztahuje na zasílání regulačních výkazů ERÚ 1-12, ERÚ 2-01, MZ 1-12 a výkazu Podklady pro vyhotovení schémat sítí ES ČR.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 12 pro držitele licence na distribuci elektřiny

Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1.Výkaz 12-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2.Výkaz 12-IA:Výkaz souhrnu investičních akcí,
3.Výkaz 12-HV:Výkaz výsledků hospodaření,
4.Výkaz 12-N1:Výkaz nákladů,
5.Výkaz 12-N2:Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě,
6.Výkaz 12-I:Výkaz investičních výdajů,
7.Výkaz 12-B1:Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence,
8.Výkazy 12-B2a), b), c):Výkazy maxim výkonů,
9.Výkazy 12-D1a), b):Výkazy podporovaných zdrojů,
10.Výkaz 12-Dla) podklady:Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie,
11.Výkaz 12-D1b) podklady:Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů,
12.Výkaz 12-D1c) podklady:Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla,
13.Výkaz 12-T1a):Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN,
14.Výkaz 12-T1a) podklady:Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN (dle jednotlivých měsíců),
15.Výkazy 12-T1b), c):Výkazy tarifní statistiky na napěťové hladině NN,
16.Výkaz ERÚ 1-12:Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny,
17.Výkaz ERÚ 2-01:Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě,
18.Zpráva MZ 1-12:Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy,
19.Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy.
Vzory výkazů zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty:

aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), skutečného aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku,

plánů aktivovaného majetku, plány odpisů a vyřazeného majetku.

1.1. Charakteristika sloupců výkazu

Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Aktivovaný majetek jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku.

Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod. Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

1.2. Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

a) Provozní aktiva podle § 3 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 3 odst. 4.

1.2.1. Přímo přiřaditelný majetek

Hladina VVN

Venkovní vedení - ř. 7

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 110 kV vedené venkovním vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena od kotevního izolátorového řetězce na portálu stanice 110 kV po kotevní izolátorový závěs protější stanice 110 kV, případně po kotevní závěs hraničního stožáru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

stožáry s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami,

základy stožárů,

uzemnění stožárů,

lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan.

Kabelová vedení - ř. 8

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 110 kV vedené kabelovým vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena počátečním bodem kabelové koncovky stanice 110 kV a koncovým bodem kabelové koncovky protější stanice 110 kV.

Mezi hlavní položky patří zejména:

kabely 110 kV včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi,

kabelové tunely a kabelová lože,

pomocné hospodářství.

Rozvodny PS/VVN- stavební část a technologie - ř. 9

Jedná se o zařízení pro rozvod napětí 110 kV, týká se stanic PS/VVN, částí bez transformace VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

budovy a stavby,

pozemky včetně věcných břemen,

oplocení,

stavební části domků ochran,

komunikace (cesty, silnice apod.),

vypínače,

odpojovače,

ovládací skříně,

měřicí transformátory proudu a napětí,

ochrany,

zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby.

Elektroměrová služba - ř. 10

Jedná se o měřicí zařízení velmi vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích velmi vysokého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména

vstupní měřicí zařízení pro dodávku elektřiny do napěťové hladiny velmi vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

výstupní měřicí zařízení pro odběr elektřiny - měření dodávky pro konečnou spotřebu,

přijímače HDO.

Hladina VN

Venkovní vedení - ř. 16

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie venkovním vedením vysokého napětí.

Hranice je vymezena izolátory na kotevním portálu nebo průchodkách stanice vysokého napětí nebo na spínací stanici VN/VN, případně zdroje do VN, až po kotevní izolátory nebo průchodky distribuční trafostanice VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

opěrné body s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami,

základy opěrných bodů,

uzemnění opěrných bodů,

lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan,

úsekové odpínače včetně napájení pohonů, svodiče přepětí,

dálkově ovládané úsekové odpínače, a ostatní spínací prvky umístěné přímo ve venkovní síti VN (reclosery).

Kabelová vedení - ř. 17

Jedná se o zařízení pro kabelovou distribuci elektrické energie vysokého napětí.

Hranice je vymezena kabelovými koncovkami stanice vysokého napětí, případně zdroji do VN, a končí kabelovými koncovkami vstupních kobek distribučních trafostanic VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

kabely VN včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi,

pomocné hospodářství.

Transformovny VVN/VN a VN/VN — stavební části a technologie VVN a VN — ř. 18

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN, společné stavební části stanic VVN/VN a VN/VN a technologické části stanic.

Mezi hlavní položky patří zejména:

budovy a stavby,

pozemky včetně věcných břemen,

oplocení,

stavební části domků ochran,

komunikace (cesty, silnice apod.),

vypínače,

odpojovače,

ovládací skříně,

skříňové rozvodny,

měřicí transformátory proudu a napětí,

ochrany,

zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby.

Neobsahuje silové transformátory.

Transformátory VVN/VN a VN/VN - ř. 19

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

transformátory VVN/VN,

transformátory VN/VN,

transformátory vlastní spotřeby,

tlumivky,

reaktory,

odporníky.

Elektroměrová služba - ř. 20

Jedná se o měřicí zařízení vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích vysokého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména:

vstupní měřicí zařízení pro měření dodávky elektřiny do napěťové hladiny vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

výstupní měřicí zařízení pro měření odběru elektřiny - měření dodávky pro konečnou spotřebu,

měřicí zařízení k měření vlastní spotřeby a ztrát držitele licence,

přijímače HDO.

Hladina NN

Venkovní vedení - ř. 26

Všechny úseky venkovního vedení nízkého napětí distribuční sítě o napětí 400/230 V včetně přípojek k jednotlivým odběratelům, které jsou ve vlastnictví držitele licence.

Hranice je vymezena kotevními izolátory distribuční stanice VN/NN a končí spotřebním koncem vedení (přípojkovou skříní).

Mezi hlavní položky patří zejména:

opěrné body sítě NN s příslušenstvím včetně základů, konzol a izolátorové výstroje a uzemnění,

části sítě provedené izolovanými kabely,

stavební část,

rozpojovací a jistící skříně včetně svodů k těmto skříním,

vodiče včetně upevňovacích vazů,

přípojky a přípojkové skříně k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům.

Kabelová vedení - ř. 27

Všechny úseky kabelového vedení distribuční sítě nízkého napětí 400/230 V včetně přípojek k jednotlivým odběratelům.

Hranice je vymezena připojovacím bodem kabelového oka a okem v přípojkové nebo propojovací skříni.

Mezi hlavní položky patří zejména:

zemní kabely včetně spojek a koncovek,

kabelové lože,

úchytné prvky ve skříních a rozvaděčích,

kabelové skříně smyčkové a rozpojovací včetně pojistkové výzbroje,

uzemnění kabelové sítě,

ochranné kryty kabelů při uložení vývodů na stožárech a jiných konstrukcích,

přípojky k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům,

hlavní domovní skříně.

Transformátory VN/NN - ř. 28

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VN/NN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

transformátory VN/NN,

transformátory vlastní spotřeby,

tlumivky,

reaktory.

Distribuční stanice (DTS) - ř. 29

Jedná se o stanice, které slouží k distribuci elektrické energie z vysokého napětí do distribuční sítě nízkého napětí, bez ohledu na provedení, ve vlastnictví držitele licence.

Mezi hlavní položky patří zejména:

stavební část stanice včetně výstroje,

transformační technologie,

technologie transformovny VN/NN včetně rozvaděče NN i VN.

Nezahrnuje transformátory.

Elektroměrová služba NN - ř. 30

Jedná se o měřicí zařízení nízkého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích nízkého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména:

vstupní měřicí zařízení k měření dodávky elektřiny do napěťové hladiny nízkého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

výstupní měřicí zařízení k měření odběru elektřiny - měření dodávky pro konečnou spotřebu,

měřicí zařízení pro měření vlastní spotřeby a ztrát držitele licence,

přijímače HDO.

1.2.2. Podpůrný majetek

DŘT - ř. 35

Jedná se o zařízení pro řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu elektrizační soustavy a přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

Mezi hlavní položky patří zejména:

zařízení automatického systému dálkového řízení,

dálkové ovládání, signalizace a měření rozvoden,

požární signalizace a zabezpečovací systémy,

podnikový dispečink,

oblastní dispečink.

A dále se zahrnuje majetek, který slouží pouze na podporu licencovaných činností, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na některou z napěťových úrovní.

Majetek je vykazován v následující struktuře:

Řídicí systémy (SKŘ) včetně požární signalizace a zabezpečovací systémyř. 36
Telekomunikaceř. 37
HDO - vysílačeř. 38
Pozemky, budovy a stavbyř. 39
Software, hardwareř. 40
Zařízení a inventářř. 41
Studie a poradenstvíř. 42
Ostatní podpůrný majetekř. 43

Podpůrný majetek s výjimkou DŘT a řídicích systémů je rozdělen na hladiny napětí podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

Majetek DŘT a řídicí systémy se dělí na hladiny napětí VVN:VN:NN v poměru 32:68:0, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.2.3. Ostatní činnosti - ř. 45

Jedná se o přímo přiřaditelný majetek ostatních činností, které nesouvisí s licencovanou činností distribuce elektřiny.

1.2.4. Společný majetek - ř. 47

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Majetek je vykazován v následující struktuře:

Pozemky, budovy a stavby

ř. 48
Software, hardware

ř. 49
Zařízení a inventář

ř. 50
Studie a poradenství

ř. 51
Ostatní společný majetek ř. 52

Společný majetek je rozdělen na ostatní činnosti a na napěťové hladiny licencované činnosti podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.2.5. Leasing - ř. 53

V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného pomocí finančního leasingu. Tato hodnota je připočtena k hodnotě jednotlivých položek vykázaného majetku a ve výpočtu z dlouhodobého majetku vykázaného - ř. 57 odečtena pro srovnatelnost s rozvahou držitele licence.

1.2.6. Nezahrnovaná aktiva - ř. 54

Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licenci distribuce elektřiny, který podle § 3 odst. 3 nemůže být zahrnován do činnosti distribuce.

Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány:

goodwill - ř. 55,

opravné položky k majetku - ř. 56.

1.2.7. Změna hodnoty darovaného majetku ve vykazovaném roce - ř. 59

Darovaný majetek je vykazován v hodnotě změny pořizovací a zůstatkové ceny tohoto majetku během vykazovaného období.

1.2.8. Technické jednotky

Jedná se o délku vedení nebo počet technologického zařízení po napěťových hladinách.

V řádcích 61, 67 a 73 - venkovní vedení - se vykazují km rozvinuté délky venkovního vedení k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádcích 62, 68 a 74 - kabelové vedení - se vykazují km rozvinuté délky kabelového vedení k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádcích 63, 69 a 75 - stanice - se vykazuje počet stanic jako celek k 31. prosinci kalendářního roku. Stanicí se rozumí na hladině VVN rozvodny PS/VVN, na hladině VN transformovny VVN/VN a VN/NN a na hladině NN transformátory VN/VN.

V řádcích 64, 70 a 76 - elektroměrová služba - se vykazuje počet odběrných míst k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádcích 65, 71 a 77 - odečty měřicích zařízení - se vykazuje počet odečtů za rok.

2. Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

2.1. Charakteristika sloupců výkazu

Číslo investice - sloupec obsahuje číslo investice, pokud je investici přiděleno.

Název investice - sloupec obsahuje název investice.

Typ majetku - sloupec obsahuje informaci o tom, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek či podpůrný majetek.

Napěťová úroveň - sloupec obsahuje informace o tom, zda převládá VVN, VN či NN a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku.

Typ zařízení - sloupec obsahuje informaci o tom, zda převládá u:

Přímo přiřaditelného majetku - VVN:

venkovní vedení,

kabelové vedení,

rozvodny,

elektroměrová služba.

Přímo přiřaditelného majetku - VN:

venkovní vedení,

kabelové vedení,

transformovny VVN/VN a VN/VN,

transformátory VVN/VN a VN/VN,

elektroměrová služba.

Přímo přiřaditelného majetku - NN:

venkovní vedení,

kabelové vedení,

transformátory VN/VN,

distribuční stanice,

elektroměrová služba.

Podpůrného majetku:

DŘT,

řídící systémy (SKŘ),

telekomunikace,

HDO - vysílače,

pozemky, budovy a stavby,

software, hardware,

zařízení a inventář,

studie a poradenství,

ostatní.

Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicí položek majetku ve výkazu aktiv 12-A, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy.

Způsob realizace - sloupec obsahuje informaci o označení způsobu realizace investiční akce:

vlastními silami,

zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřené s jinými společnostmi se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu4) (dále jen „podnikatelské seskupení“),

jinými subjekty.

Aktivovaný objem - sloupec obsahuje hodnoty aktivovaného majetku ve vykazovaném roce „i-2“ v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje u:

hladiny VVN objem 5 mil. Kč,

hladiny VN objem 3 mil. Kč,

hladiny NN objem 1 mil. Kč,

podpůrného majetku objem 1 mil. Kč.

Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro hladiny VVN, VN a NN.

2.2. Charakteristika řádků výkazu

Ve výkazu je nutné pro každou investiční akci aktivovanou ve vykazovaném roce či v následujících dvou letech zadat nový řádek.

3. Výkaz 12-HV: Výkaz výsledků hospodaření

3.1. Charakteristika sloupců výkazu

Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou účetní jednotku. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence.

Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností distribuce elektřiny.

Licence - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence (tedy včetně nepovolených nákladů). Sloupec nebude primárně naplňován, nýbrž bude tvořen součtem sloupců „Úprava“ a „Distribuce“.

Úprava - sloupec obsahuje hodnoty úprav nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené výnosy a náklady, rozdíly mezi regulačním pojetím finančního leasingu, odpisů apod.

Distribuce - sloupec obsahuje výnosy a náklady v souladu s regulačním pojetím této vyhlášky. Tyto hodnoty budou očištěny o nepovolené výnosy a náklady v souladu s touto vyhláškou.

3.2. Charakteristika řádků výkazu

3.2.1. Výnosy

ř. 2 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 6 - tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN);

ř. 7 - tržby za použití sítě z distribuce elektřiny zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN);

ř. 9 - tržby za rezervaci kapacity při distribuci zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí (VN);

ř. 10 - tržby za použití sítě při distribuci zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí (VN);

ř. 11 - tržby z distribuce konečným zákazníkům na napěťové hladině nízkého napětí (NN);

ř. 14 - tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VVN;

ř. 15 - tržby za použití sítě při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VVN;

ř. 17 - tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VN;

ř. 18 - tržby za použití sítě při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VN;

ř. 19 - tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině NN;

ř. 21 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednané kapacity na napěťové hladině VVN;

ř. 22 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednané kapacity na napěťové hladině VN;

ř. 24 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného příkonu na napěťové hladině VVN;

ř. 25 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného příkonu na napěťové hladině VN;

ř. 27 - tržby z distribuce elektřiny související s nedodržením stanoveného účiníku na napěťové hladině VVN;

ř. 28 - tržby z distribuce elektřiny související s nedodržením stanoveného účiníku na napěťové hladině VN;

ř. 29 - tržby související s distribucí elektřiny, které svým charakterem nenaplňují definici tržeb z distribuce elektřiny uvedených v rámci výše uvedených řádků;

ř. 30 - tržby související s fakturací poplatků operátora trhu;

ř. 31 - tržby související s úhradou systémových služeb zákazníky;

ř. 32 - tržby související s mechanismem vyrovnávání plateb nebo příspěvků na podporované zdroje (obnovitelné zdroje energie, druhotné energetické zdroje a kombinovaná výroba elektřiny a tepla); zahrnuje platby od zákazníků a vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav;

ř. 33 - tržby mající charakter tržeb za vlastní výkony a služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;

ř. 34 až 36 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 39 - časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů účastníků trhu s elektřinou na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině VVN;

ř. 40 - časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů účastníků trhu s elektřinou na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině VN;

ř. 41 - časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů účastníků trhu s elektřinou na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině NN;

ř. 43 - výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině VVN;

ř. 44 - výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině VN;

ř. 45 - výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině NN;

ř. 46 - výnosy související s provozními náklady podle bodu 4.1.3., které snižují povolené náklady např.:

- opětovné připojení po neplacení,

- neúspěšné reklamace měření,

- odstranění poruch na odběrném elektrickém zařízení odběratele,

- náhrady za škody způsobené na zařízení distribuční soustavy;

ř. 47 - jiné ostatní výnosy mající charakter provozních výnosů, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;

ř. 48 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 116 až 120 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 140 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

3.2.2. Náklady

ř. 50 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 53 - náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu držitele licence;

ř. 54 - náklady související s nákupem elektřiny ke krytí ztrát v distribuční soustavě;

ř. 55 - náklady související s podporou obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (povinný výkup i příspěvky k ceně elektřiny a dále vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav souvisejících s podporou uvedených zdrojů);

ř. 56 - náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny;

ř. 57 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 59 - náklady na nákup systémových služeb;

ř. 60 - náklady na pořízení přenosových služeb ve formě rezervované kapacity nebo nákladů za použití sítí;

ř. 63 - distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za rezervovanou kapacitu na napěťové hladině VVN;

ř. 64 - distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za použití sítě na napěťové hladině VVN;

ř. 66 - distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za rezervovanou kapacitu na napěťové hladině VN;

ř. 67 - distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za použití sítě na napěťové hladině VN;

ř. 68 - distribuce elektřiny hrazená jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) na úrovni NN;

ř. 69 - náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu;

ř. 70 - náklady související s podporou decentrální výroby elektřiny;

ř. 71 - náklady související se službami ostrova;

ř. 72 - náklady na podpůrné služby pro držitele licence;

ř. 73 - náklady na opravy a udržování;

ř. 76 - náklady na cestovné;

ř. 77 - náklady na reprezentaci;

ř. 78 - náklady nájemného finančního leasingu;

ř. 81 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;

ř. 84 - služby související s nákupem informačních technologií;

ř. 87 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;

ř. 90 - náklady činností charakteru zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování elektroměrů a souvisejících činností;

ř. 93 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků.

Nákladové položky ř. 73 a 78 až 93 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:

- jiným společnostem v rámci podnikatelského seskupení,

- jiným subjektům;

ř. 97 až 101 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 102 - u licencované činnosti distribuce elektřiny jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:

Klasifikace
produkce
NázevRoční
účetní
odpisová
sazba v %
123012Budovy pro obchod a služby2
125111Budovy pro průmysl2
125211Budovy skladů2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
214211Tunely2,5
221411Vedení dálkové VVN venkovní, nadzemní2,5
221412Vedení dálkové VN venkovní, nadzemní2,5
221419Vedení dálková elektrická nadzemní j. n.2,5
221421Vedení dálkové VVN podzemní2,5
221422Vedení dálkové VN podzemní2,5
221429Vedení dálkové elektrická podzemní j. n.2,5
221441Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních dálkových2
222411Vedení místní VN venkovní, nadzemní2,5
222412Vedení místní NN venkovní, nadzemní2,5
222421Vedení místní VN podzemní2,5
222422Vedení místní NN podzemní2,5
222423Sítě kabelové osvětlovací samostatné2,5
222429Vedení místní elektrická podzemní2,5
222441Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních místních2
222479Podzemní stavby pro energetiku2,5
242089Ostatní inženýrské stavby j. n.3,3
311041Transformátory VVN, VVN/VN4
311041Distribuční transformátory VN/NN3,3
312010Technologie distribučních trafostanic3,3
312070Technologie HDO12,5
332063Měření a elektroměry6,6

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

ř. 103 a 104 - - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 106 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 107 položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 109 - náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním zařízení distribuční soustavy;

ř. 110 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou zařízení distribuční soustavy;

ř. 111 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy;

ř. 112 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;

ř. 113 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;

ř. 124 až 128 - - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 130 - náklady na bankovní poplatky;

ř. 131 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb);

ř. 132 - ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění;

ř. 133 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 141 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

3.2.3. Hospodářský výsledek

ř. 137 a 138 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 144 a 145 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5).

4. Výkaz 12-N1: Výkaz nákladů

Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 3 odst. 4.

4.1. Přímo přiřaditelné náklady

4.1.1. Opravy (sloupec „b“)

Do položky „opravy“ se zahrnují výdaje a náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity distribuční soustavy.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

opravy,

odstraňování menších závad a poruch zařízení včetně výměn součástí a seřizování zařízení,

výměny vodičů a zemních lan o stejném průřezu,

výměny stožárů, obnovy nátěrů, uzemnění a betonových základů,

výměny izolátorů, svorek, rozpěr, armatur,

výměny kabelů, koncovek a ostatního příslušenství,

opravy kabelových kanálů,

opravy stavební části rozvodny,

nátěry konstrukce rozvodny včetně příslušenství,

výměny přípojnic, vypínačů, řídících skříní, odpojovačů, odpínačů, uzemnění, bleskojistek,

výměny ochran, automatik a měřících přístrojů,

výměny jednotlivých částí řídící a dispečerské techniky,

opravy zařízení dispečerské a řídící techniky,

opravy transformátorů,

odstraňování poruch - opravy zařízení v havarijním stavu a jeho uvádění do provozuschopného stavu,

plánované opravy - opravy většího rozsahu.

Náklady na opravy zahrnují zejména:

přímý materiál spotřebovaný při realizaci oprav,

osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost oprav (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

režijní náklady pracovníků zabezpečujících opravy (režijní a kancelářský materiál, cestovní a dopravní náklady apod.),

náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících opravy,

náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílejí na realizaci oprav (např. doprava, mechanizace),

střediskovou režii, která představuje náklady na přímé řízení pracovníků zabezpečujících opravu v případě, že tyto náklady nejsou obsahem některé z výše uvedených položek (osobní náklady vedoucích pracovníků, kancelářský materiál, společné náklady přímého řízení, náklady administrativy, náklady kancelářských prostor apod.),

zásobovací režii, která zahrnuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování, a to zejména náklady na nákup, opatření, skladování, přejímání, vydávání skladových zásob a manipulaci s nimi,

náklady na nákup externích oprav.

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

4.1.2. Provozování a obsluha (sloupec „c“)

Do položky „provozování a obsluha“ se zahrnují výdaje a náklady na práci, materiály a služby všech činností souvisejících s provozováním a obsluhou zařízení distribuční soustavy.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

dozor nad vedením,

kontrolování a zkoušení bleskosvodů, spínačů a jističů vedení,

zkoušky zatížení obvodů,

pravidelné hlídání linek,

pravidelné zkoušky napětí ke stanovení stavu nebo efektivnosti systému,

převádění zatížení, přepínání a spojování obvodů a zařízení,

přezkušování a seřizování linkových zkušebních zařízení,

pochůzkové a lezecké prohlídky, prohlídky ocelových konstrukcí, měření uzemnění,

pravidelné kontroly a čištění vstupních šachet, přivaděčů, síťových a transformátorových kobek,

regulování a dodávání oleje do vysokonapěťových kabelových systémů,

dohled nad operacemi stanice,

seřizování staničních zařízení pro udržování výkonnosti stanice,

inspekce, zkoušení a kalibrace staničních zařízení pro zjištění výkonnosti,

operování přepínacích a jiných zařízení,

sledování a hlídání stanice,

pochůzkové kontroly, kontroly proudových spojů, kontroly a drobná údržba jednotlivých druhů zařízení,

cejchování měřicích zařízení,

evidence měřicích zařízení,

instalace měřicích zařízení,

nastavení časových kontrol, kontrolování odběrových měřicích zařízení a jiných měřicích zařízení,

alokace a přepínání zátěže,

řízení přepínání zátěže,

dálkové ovládání rozvoden,

ovládání automatiky hromadné dálkové obsluhy,

zařizování a kontrolování povolení pro výstavbu, údržbářské, zkušební a nouzové účely,

kontrolování systémového napětí,

zaznamenávání napětí,

připravování operačních zpráv a údajů pro fakturaci a rozpočet,

získávání zpráv o počasí a zvláštních událostech,

řízení rádiové sítě,

řízení a operování telekomunikačního systému,

řízení a operování pomocných elektronických zařízení.

Náklady na provozování a obsluhu zahrnují zejména:

osobní náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz a obsluhu zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

náklady na materiál, který byl spotřebován při zajištění provozu a obsluze zařízení,

náklady související s vybavením a režijními náklady pracovníků obsluhy zařízení (režijní a kancelářský materiál, cestovní a dopravní náklady, ostatní režijní náklady),

náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním obsluhy a provozu zařízení,

zásobovací režii, která zahrnuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování, a to zejména náklady na nákup, opatření, skladování, přejímání, vydávání skladových zásob a manipulaci s nimi,

střediskovou režii, která představuje náklady na přímé řízení pracovníků zabezpečujících obsluhu a provozování v případě, že tyto náklady nejsou obsahem některé z výše uvedených položek (osobní náklady vedoucích pracovníků, kancelářský materiál, společné náklady přímého řízení, náklady administrativy, náklady kancelářských prostor apod.).

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

4.1.3. Ostatní provozní náklady (sloupec „d“)

Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek (většinou se účetně objevují přímo na objektu technologie).

Ostatní provozní náklady zahrnují zejména:

nákup ostatních externích služeb,

pojištění majetku,

poradenství,

servis a údržbu,

software,

daně a poplatky,

náhrady škod na cizích pozemcích,

vlastní spotřebu elektřiny.

Položku ostatní náklady snižují výnosy související s provozními náklady. Jedná se zejména o tyto položky:

opětné připojení po neplacení,

neúspěšné reklamace měření,

odstranění poruch na odběrném elektrickém zařízení odběratele.

4.1.4. Odpisy DHM a DNM (sloupec „e“)

Odpisy jsou definovány v bodě 3.2.2. této přílohy, ř. 102.

4.1.5. Provozní režie (sloupec „f)

Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména:

náklady, které souvisí s přímým řízením distribuční činnosti,

náklady, které jsou vynaloženy přímo na distribuční činnost, avšak mají charakter správní režie, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti.

Celková hodnota provozní režie je rozdělena na hladiny napětí a jednotlivé technologie podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

řízení distribučního systému,

sledování efektivnosti distribuce elektřiny,

přípravu a přezkoumání rozpočtů a plánů distribuce elektřiny,

přípravu pokynů pro provozování, obsluhu a opravy zařízení distribuce elektřiny,

přezkoumávání a analyzování výsledků distribuce elektřiny,

vývoj organizace distribuce elektřiny,

formulování a přezkoumávání pracovních náplní pracovníků distribuce elektřiny,

výcvik a instrukce zaměstnanců útvarů distribuce elektřiny,

administrativní práce zajišťované v rámci útvarů distribuce elektřiny,

udržování záznamů o fyzických charakteristikách linek a stanic,

udržování geografických informačních systémů a technické dokumentace,

záznamy o elektrické energii - práci a napětí,

licenční poplatky a poplatky spojené s regulací,

technický a investiční rozvoj distribučního systému,

opravy budov, služeben a provozních správ,

opravy zařízení dílen útvarů distribuce,

opravy vybavení kanceláří útvarů distribuce,

opravy nástrojů a přístrojů útvarů distribuce,

opravy dopravní a mechanizační techniky.

Provozní režie distribuce zahrnuje zejména:

osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků),

náklady kancelářských prostor,

ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných prostor apod.).

4.1.6. Správní režie (sloupec „g“)

Správní režie jsou náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru.

Celková hodnota správní režie je rozdělena na hladiny napětí podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

řízení držitele licence jako celku,

sledování efektivnosti držitele licence,

přípravu a přezkoumání rozpočtů a plánů držitele licence,

přezkoumávání a analyzování výsledků držitele licence,

vývoj organizace držitele licence,

řízení lidských zdrojů držitele licence,

právní služby,

vedení účetnictví držitele licence,

opravy budov a vybavení kanceláří vedení držitele licence.

Správní režie držitele licence zahrnuje zejména:

osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém),

náklady na provoz kancelářských prostor,

náklady na nákup externích služeb,

ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné.

Do správní režie držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob.

Výše navržený obsah položek výkazu 12-N1 je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému příslušného držitele licence. Držitel licence uvede odchylky v komentáři k regulačním výkazům.

5. Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě

Ve výkazu vyplňuje držitel licence v souladu s jinými právními předpisy6) údaje o:

celkové výši oprávněných nákladů držitele licence souvisejících s připojením zařízení žadatele k distribuční soustavě včetně nákladů na nadstandardní připojení, a to v členění na jednotlivé úrovně napětí (VVN, VN, NN);

výše oprávněných nákladů, z níž je stanoven podíl žadatele o připojení na jednotlivých napěťových hladinách, je stanovena podle jiného právního předpisu4);

údaje jsou rozlišeny podle toho, zda se jedná o zákazníka a provozovatele lokální distribuční soustavy, nebo o výrobce elektřiny či provozovatele regionální distribuční soustavy;

celkové výši úhrady podílu žadatele o připojení včetně úhrady za nadstandardní připojení; údaj je předkládán v souhrnu za všechny zákazníky a provozovatele lokálních distribučních soustav, připojené k distribučnímu systému na dané napěťové hladině (VVN, VN, NN).

Údaje jsou vždy předkládány v souhrnu za účetně ukončený kalendářní rok.

6. Výkaz 12-I: Výkaz investičních výdajů

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů související s pořízením provozních aktiv podle § 8 odst. 1 v jednotlivých letech.

6.1. Charakteristika sloupců výkazu

Obnova - náhrada stávajících zařízení za nové i když technicky dokonalejší tak, aby byla zachována jeho funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů. To znamená, že obnovou se nezvětšuje rozsah stávajících zařízení. Zahrnuje tedy vše, co nelze klasifikovat jako rozvoj.

Rozvoj - výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení distribuční soustavy realizovaná na základě rozhodnutí držitele licence, kdy nutnost rozšíření soustavy vyplývá z požadavků zákazníků a postupného růstu zatížení. Do této kategorie patří také pořízení nových zařízení z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Rozsah zařízení se rozvojem obvykle zvětšuje.

6.2. Charakteristika řádků výkazu

Definice jednotlivých položek majetku plně korespondují s definicemi položek ve výkazu aktiv 12-A, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy.

6.3. Technické jednotky - změna

Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám uvedeným v horní části tabulky.

V řádcích 42, 47 a 52 - venkovní vedení - se vykazují změny km rozvinuté délky venkovního vedení.

V řádcích 43, 48 a 53 - kabelové vedení - se vykazují změny km rozvinuté délky kabelového vedení.

V řádcích 44, 49 a 54 - stanice - se vykazují změny počtu stanic jako celek.

V řádcích 45, 50 a 55 - elektroměrová služba - se vykazují změny počtu odběrných míst.

7. Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence

Výkaz předkládá držitel licence za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok.

Objemy energií se vyplňují v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách tak, že kontrolní součet bilance je nula.

Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektrické energie v distribučních sítích po napěťových hladinách se zohledněním jednotlivých směrů dodávek mezi držiteli licencí na distribuci elektřiny navzájem a mezi držiteli licencí na distribuci elektřiny a držitelem licence na přenos elektřiny.

Jedná se o bilanci držitele licence (technická, nikoliv obchodní data).

Uvádí se skutečné objemy elektrické energie a velikosti výkonů dodávané do jednotlivých napěťových hladin, včetně toků mezi sousedními distribučními soustavami odebírané z napěťových hladin a tekoucí přes transformátory mezi napěťovými hladinami v obou směrech včetně rozhraní PS/110 kV (nejedná se o bilanční salda).

Dodržují se následující zásady:

ř. 1 - Vstup ze sítě PPS/VVN zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV přenosové soustavy do sítě distribuční soustavy na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV). V některých případech jsou výrobny vyvedeny do distribuční soustavy přes 110 kV vývodová vedení, která jsou v majetku provozovatele přenosové soustavy. V tomto případě se dodávka z těchto zdrojů zahrnuje do řádku 1. Dodávka by se měla vztahovat k předávacímu místu mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou. Pokud toto místo není vybaveno měřicím zařízením (např. měření je na začátku vývodových vedení, na prahu výrobny, popř. na svorkách generátoru), musí se hodnoty přepočítat na hodnoty vztažené k předávacímu místu (snížení, event. zvýšení o ztráty). Na způsobu přepočtu měřených hodnot se musí provozovatelé dohodnout.

ř. 2 - Uvádí se skutečná celková dodávka z výroben provozovaných dominantním výrobcem elektřiny v České republice do distribuční soustavy držitele licence na příslušné napěťové hladině.

ř. 4 až 6 - Uvádí se skutečná celková dodávka ze sousedních regionálních distribučních soustav do distribuční soustavy držitele licence na příslušné napěťové hladině.

ř. 7 - Týká se zdrojů, které jsou ve vlastnictví daného držitele licence - uvádí se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do distribuční soustavy na příslušné napěťové hladině.

ř. 8 - Týká se ostatních zdrojů (teplárny, malé vodní elektrárny (MVE), zákazníci s vlastní výrobou dodávající elektřinu do distribuční soustavy) - uvádí se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do distribuční soustavy držitele licence na příslušné napěťové hladině. Pro samovýrobce se na straně vstupu uvádí energie skutečně dodaná do distribuční soustavy. Energie odebraná z distribuční soustavy samovýrobcem se uvede na straně výstupu v ř. 15 a 16, případně v ř. 13.

ř. 9 - Uvádí se množství energie, které se z důvodu nestandardně umístěného měření nezpoplatňuje cenou za decentrální výrobu.

ř. 11 - Uvádí se energie dodávaná do distribuční soustavy držitele licence z lokálních distribučních soustav. V případě, že není možné tuto položku vyplnit, uvede se údaj za lokální distribuční soustavu jako bilanční saldo dodávky a odběru do ř. 13.

ř. 13 - Zákazníci z kategorie velkoodběr a maloodběru podnikatelů - nelze sčítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné napěťové hladiny, např. VVN. To se týká zákazníků odebírajících elektřinu z více odběrných míst, např. dopravní městské podniky.

ř. 14 - Zákazníci z kategorie maloodběru.

ř. 15 - Uvádí se energie odebraná výrobci a samovýrobci z distribuční soustavy držitele licence do areálu výrobny včetně elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, kromě odběru přečerpávacích vodních elektráren. Odběr výrobců mimo areál výrobny se uvede na straně výstupu v ř. 12, pokud se nejedná o vlastní spotřebu.

ř. 16 - Uvádí se energie odebraná pouze samovýrobci.

ř. 17 - Uvádí se množství energie, které se z důvodu nestandardně umístěného měření nezpoplatňuje cenou za použití sítí.

ř. 19 až 21 - - Uvádí se skutečná celková dodávka do sousední distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy z distribuční soustavy daného držitele licence na příslušné napěťové hladině.

ř. 25 - Uvádí se agregovaně objem energie odebíraný držiteli licence, jejichž distribuční soustava není připojena k přenosové soustavě. V případě, že není možné tuto položku vyplnit, uvede se údaj za lokální distribuční soustavu jako bilanční saldo dodávky a odběru do ř. 13 (viz ř. 10).

ř. 27 - Do ostatní spotřeby držitele licence se uvádí spotřeba v rozvodnách držitele licence, spotřeba v provozních a administrativních budovách držitele licence.

ř. 28 až 30 - - Vykazují se hodnoty ztrát v distribuční soustavě s rozlišením na technické ztráty a obchodní ztráty v členění podle napěťových úrovní distribuční soustavy. V případě technických ztrát jsou samostatně vykazovány údaje o ztrátách na dané napěťové hladině a o ztrátách v transformaci z vyšší napěťové hladiny.

V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie, např. u držitelů licence provozujících lokální distribuční soustavu a zákazníků, u dodávky zdrojů ostatních výrobců do distribuční soustavy držitele licence a dodávky držitelů licence provozujících lokální distribuční soustavu.

8. Výkazy 12-B2: Výkazy maxim výkonů

Vykazují se maxima výkonů na rozhraních mezi držitelem licence a ostatními subjekty. Údaje týkající se maxim výkonů na rozhraních je nutné předem projednat s příslušnými účastníky trhu s elektřinou, aby nedošlo k disproporcím ve vykazovaných hodnotách.

8.1. Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV

Držitel licence vyplňuje měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní přenosové soustavy a distribuční soustavy na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní přenosové soustavy a distribuční soustavy zahrnují též výkony mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV).

8.2. Výkaz 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami

Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní mezi distribučními soustavami připojenými k přenosové soustavě na napěťové hladině VVN.

8.3. Výkaz 12-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami

Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní mezi distribučními soustavami připojenými k přenosové soustavě na napěťové hladině VN. Pokud nemá držitel licence k dispozici konkrétní měsíční údaje, uvede pouze roční součtové maximum výkonů.

9. Výkazy 12-D1a), b): Výkazy podporovaných zdrojů

Vykazují se údaje související s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů (v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“ (Výkaz 12-D1a). Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě hodnot uplatněných v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

Současně jsou za uplynulý kalendářní rok „i-2“ předkládány údaje o související výši podpory vyplacené výrobci (Výkaz 12-D1b).

Údaje jsou členěny v závislosti na tom, zda se uplatňuje systém podpory formou povinného výkupu elektřiny v režimu minimálních výkupních cen, nebo systém příspěvků k tržní ceně (zelených bonusů), v případě některých kategorií zdrojů dále v rozlišení na pásma platnosti vysokého a nízkého tarifu.

10. Výkaz 12-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“.

Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

11. Výkaz 12-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z druhotných energetických zdrojů v členění podle jednotlivých výroben. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny, datum uvedení výrobny do provozu a výše vyplacené podpory. Dále se uvádí údaje o podporovaném množství elektřiny (v MWh/rok), a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“.

Pro regulovaný „i“ rok se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

12. Výkaz 12-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“.

Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

13. Výkazy 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst, rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN v členění na zákazníky a výrobce. Držitel licence respektuje při vyplňování výkazů následující pravidla.

Nelze sečítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné napěťové hladiny, např. VVN.

Do výkazu se nevyplňují hodnoty rezervované kapacity týkající se výrobců.

Odběrná místa se uvádí samostatně pro každou napěťovou hladinu zvlášť. Např. má-li odběratel odběrné místo z VVN, ale pro případ potřeby i z VN, uvedou se odběrná místa samostatně pro VVN a pro VN.

Maximální roční a měsíční rezervovanou kapacitou se rozumí hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci elektřiny; jedná se o součet maximální roční rezervované kapacity a maximální měsíční rezervované kapacity.

Průměrnou roční a měsíční rezervovanou kapacitou se rozumí hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci elektřiny; jedná se o součet jednotlivých měsíčních hodnot průměrné měsíční rezervované kapacity a součet jednotlivých měsíčních hodnot průměrné roční rezervované kapacity a průměrné měsíční rezervované kapacity.

14. Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN (dle jednotlivých měsíců)

Ve výkazu se uvádí rezervovaná kapacita, roční spotřeba elektřiny zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN v členění na jednotlivé kalendářní měsíce účetně ukončeného kalendářního roku, včetně odpovídajících skutečně dosažených tržeb.

15. Výkazy 12-T1b), c): Výkazy tarifní statistiky na napěťové hladině NN

15.1. Výkaz 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst a roční spotřeba elektřiny zákazníků pro maloodběr podnikatelů na napěťové hladině NN v členění podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb. Spotřeba energie zákazníků se v případě dvoutarifů uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za distribuční služby.

Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (tj. rok „i-2“) ke dni 30. 4. a dále za období od 1. července roku „i-2“ do 30. června roku „i-1“ včetně ke dni 31.8.

15.2. Výkaz 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst a roční spotřeba elektřiny zákazníků pro maloodběr obyvatelstva (domácností) na napěťové hladině NN v členění podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb. Spotřeba energie zákazníků se v případě dvoutarifů uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za distribuční služby.

Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (tj. rok „i-2“) ke dni 30. 4. a dále za období od 1. července roku „i-2“ do 30. června roku „i-1“ včetně ke dni 31.8.

16. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (odkud byla elektřina opatřena, kam byla elektřina dodána, ztráty v sítích, ostatní spotřeba energetického sektoru),

spotřeba elektřiny brutto rozdělená po krajích ČR.

17. Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

údaje o transformačních výkonech transformátorů 400, 220 a 110 kV na nižší napěťovou úroveň,

trasy kabelových a venkovních vedení a 110 kV,

trasy kabelových a venkovních vedení 35, 22, 10, 6, 3, 1, 0,5 a 0,4 kV,

počet transformátorů 400/220, 400/110, 220/110 a 110/VN.

18. Zpráva MZ 1-12: Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy

Ve výkazu jsou držitelem licence uváděny následující údaje:

hodnocení dodávky elektřiny a nejdůležitější provozní události v zásobovací oblasti,

dovoz, vývoz elektřiny a tranzity,

naměřená spotřeba v době měsíčního maxima a minima spotřeby elektrizační soustavy,

naměřená denní maxima a minima spotřeby držitele licence,

denní diagram brutto spotřeby držitele licence pro třetí středu v měsíci,

denní diagram brutto průměrných spotřeb držitele licence pro dny typu úterý až pátek,

spotřeba elektřiny brutto v sektorech národního hospodářství v regionech,

dodávka elektřiny zákazníkům v členění dle jednotlivých kategorií odběrů (VOvvn, VOvn, MOP a MOO).

Všechny údaje, které jsou časově provázané, jsou předávány v platném čase v závislosti na tom, zda pro sledovaný časový úsek je v platnosti letní nebo středoevropský čas. Požadované průměrné hodnoty za dny úterý až pátek zahrnují pouze hodnoty z pracovních dnů; v případě svátku se tento den do uváděného průměru nezahrnuje.

19. Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy

Držitel licence předkládá následující informace:

topologické trasy vedení a 110 kV,

popisné údaje o vedeních a 110 kV atd.,

poloha významných rozvoden v zásobovací oblasti držitele licence.

Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkaz 12-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 12-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 12-N1: Výkaz nákladů

Výkaz 12-N1: Výkaz nákladů

Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě

Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě

Výkaz 12-I: Výkaz investičních výdajů

Výkaz 12-I: Výkaz investičních výdajů

Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence

Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence

Výkaz 12-B2a) Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV

Výkaz 12-B2a) Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV

Výkaz 12-B2b) Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B2b) Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B2c) Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B2c) Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje

Výkaz 12-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje

Výkaz 12-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory

Výkaz 12-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory

Výkaz 12-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Výkaz 12-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Výkaz 12-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů

Výkaz 12-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů

Výkaz 12-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

Výkaz 12-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a spotřeby elektřiny zákazníků na napěťových hladinách VVN a VN (dle jednotlivých měsíců)

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a spotřeby elektřiny zákazníků na napěťových hladinách VVN a VN (dle jednotlivých měsíců)

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a spotřeby elektřiny zákazníků na napěťových hladinách VVN a VN (dle jednotlivých měsíců)

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a spotřeby elektřiny zákazníků na napěťových hladinách VVN a VN (dle jednotlivých měsíců)

Výkaz 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Výkaz 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Výkaz 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Výkaz 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 13 pro držitele licence na přenos elektřiny

Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1. Výkaz 13-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2. Výkaz 13-IA:Výkaz souhrnu investičních akcí,
3. Výkaz 13-HV:Výkaz výsledků hospodaření,
4. Výkaz 13-N:Výkaz nákladů,
5. Výkaz 13-I:Výkaz investičních výdajů,
6. Výkaz 13-B1:Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence,
7. Výkazy 13-B2a), b), c):Výkazy maxim výkonů,
8. Výkazy 13-D1a),b):Výkazy podporovaných zdrojů,
9. Výkaz 13-D1a) podklady:Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie,
10. Výkaz 13-D1b) podklady:Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů,
11. Výkaz 13-D1c) podklady:Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla,
12. Výkaz 13-D3:Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami,
13. Výkaz 13-D3a):Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních kontraktů,
14. Výkaz ERÚ 1-12:Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny,
15. Výkaz ERÚ 2-01:Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě,
16.Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy.
Vzory výkazů zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty:

aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), skutečného aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku,

plánů aktivovaného majetku, plány odpisů a vyřazeného majetku.

1.1. Charakteristika sloupců výkazu

Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku.

Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod. Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

1.2. Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv:

a) Provozní aktiva podle § 3 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 3 odst. 4.

1.1.1. Přenos elektřiny

Přímo přiřaditelný majetek

Jedná se o majetek, který slouží pro přenos elektřiny a lze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie.

Majetek je vykazován v následující struktuře:

Vedení 400 kVř. 3
Vedení 220 kVř. 4
Vedení 110 kVř. 5
Dispečinkř. 6
Transformovnyř. 7
Obchodní měřeníř. 8
Obchod s přenosovými službamiř. 9

Podpůrný majetek - ř. 10

Jedná se o majetek, který slouží na podporu licencované činnosti přenos elektřiny, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie.

1.1.2. Obchod s podpůrnými a systémovými službami - ř. 13

Jedná se o přímo přiřaditelný majetek, který slouží pro činnost obchodování se systémovými a podpůrnými službami.

1.1.3. Ostatní činnosti v rámci licence - ř. 16

Jedná se o přímo přiřaditelný majetek, který slouží pro ostatní činnosti v rámci licence s výjimkou činnosti přenos elektřiny a obchod se systémovými a podpůrnými službami.

1.1.4. Nelicencované činnosti - ř. 19

Jedná se o přímo přiřaditelný majetek sloužící pro ostatní činnosti, které nesouvisí s licencovanou činností.

1.1.5. Společný majetek

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Majetek je vykazován v následující struktuře:

Pozemky, budovy a stavbyř. 22
Zařízení a inventářř. 23
Software, hardwareř. 24
Studie a poradenstvíř. 25
Ostatníř. 26

Společný majetek je rozdělen na jednotlivé činnosti a technologie podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.1.6. Leasing - ř. 27

V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného pomocí finančního leasingu. Tato hodnota je připočtena k hodnotě jednotlivých položek vykázaného majetku a ve výpočtu z dlouhodobého majetku vykázaného - ř. 29 odečtena pro srovnatelnost s rozvahou držitele licence.

1.1.7. Nezahrnovaná aktiva - ř. 28

Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek, který podle § 3 odst. 3 nemůže být zahrnován.

1.1.8. Technické jednotky

V řádku 32 - vedení 400 kV - se vykazují km délky vedení 400 kV k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádku 33 - vedení 220 kV - se vykazují km délky vedení 220 kV k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádku 34 - vedení 110 kV - se vykazují km délky vedení 110 kV k 31. prosinci kalendářního roku.

2. Výkaz 13-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

2.1. Charakteristika sloupců výkazu

Číslo investice - sloupec obsahuje číslo investice, pokud je investici přiděleno.

Název investice - sloupec obsahuje název investice.

Typ majetku - sloupec obsahuje informaci o tom, zda převládá přenos elektřiny, ostatní činnosti v rámci licence a obchod s podpůrnými a systémovými službami, nelicencované činnosti či společný majetek.

Typ zařízení - sloupec obsahuje informace o tom, zda převládá u:

Přenosu elektřiny:

vedení 400 kV,

vedení 220 kV,

vedení 110 kV,

dispečink,

transformovny,

obchodní měření,

obchod s přenosovými službami,

podpůrný majetek.

Ostatních činností v rámci licence a obchod s podpůrnými a systémovými službami:

obchod s podpůrnými a systémovými službami,

ostatní činnosti v rámci licence.

Nelicencované činnosti:

stručně popsat (např. byt, bytový dům, rekreační objekt, apod.).

Společného majetku:

- typ investice:

J - jmenovitá stavba,

G - globál (ostatní),

- typ technologie:

pozemky, budovy a stavby,

software, hardware,

zařízení a inventář,

studie a poradenství,

ostatní,

příklad: jmenovitá stavba, pozemek se stavbou - J1 DŘT.

Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicí položek majetku ve výkazu aktiv 13-A, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy.

Způsob realizace - sloupec obsahuje informaci o označení způsobu realizace investiční akce:

vlastními silami,

jinými subjekty.

Aktivovaný objem - sloupec obsahuje hodnoty aktivovaného majetku ve vykazovaném roce „i-2“ v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje u:

přenosu elektřiny objem 2,5 mil. Kč,

ostatní činnosti v rámci licence a obchodu s podpůrnými a systémovými službami objem 2,5 mil. Kč,

nelicencované činnosti objem 2,5 mil. Kč,

společného majetku objem 2,5 mil. Kč.

Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro činnosti přenosu elektřiny, ostatní činnosti v rámci licence a obchodu s podpůrnými a systémovými službami, nelicencované činnosti a společného majetku.

2.2. Charakteristika řádků výkazu

Ve výkazu je nutné pro každou investiční akci aktivovanou ve vykazovaném roce či v následujících dvou letech zadat nový řádek.

3. Výkaz 13-HV: Výkaz výsledků hospodaření

3.1. Charakteristika sloupců výkazu

Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou účetní jednotku. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence.

Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností přenos elektřiny.

Úprava - sloupec obsahuje nepovolené výnosy a náklady.

Licence - sloupec obsahuje celkové výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Přenos - sloupec obsahuje výnosy a náklady související s činností přenos elektřiny v souladu s regulačním pojetím této vyhlášky.

Systémové služby - sloupec obsahuje výnosy a náklady související s činností poskytování systémových a podpůrných služeb v souladu s regulačním pojetím této vyhlášky.

Aukce - sloupec obsahuje výnosy a náklady související s činností aukce v souladu s regulačním pojetím této vyhlášky.

CBT - sloupec obsahuje výnosy a náklady související s účastí v mechanismu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav (CBT).

Jiné činnosti - sloupec obsahuje výnosy a náklady související s jinými činnostmi v rámci licencované činnosti přenos elektřiny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

3.2. Charakteristika řádků výkazu

3.2.1. Výnosy

ř. 2 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 5 - tržby z dané činnosti odpovídající struktuře podle cenového rozhodnutí;

ř. 6 - tržby související s mechanismem vyrovnání příspěvků na podporované zdroje (obnovitelné zdroje energie, druhotné energetické zdroje a kombinovaná výroba elektřiny a tepla); zahrnuje platby od zákazníků a vyrovnání plateb mezi držiteli licencí na distribuci elektřiny a držitelem licence na přenos elektřiny;

ř. 7 - tržby související s fakturací poplatků operátora trhu;

ř. 8 - časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů účastníků trhu s elektřinou na nákladech spojených s připojením zařízení k přenosové soustavě;

ř. 9 - tržby z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky operátorem trhu;

ř. 10 - tržby plynoucí od operátora trhu, které neodpovídají definici výše uvedeným řádků;

ř. 11 - tržby za redispečink;

ř. 12 - jiné tržby za vlastní výrobky a služby;

ř. 13 až 15 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 17 - výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 4.1.3., které snižují povolené náklady jsou náhrady za škody způsobené na zařízení přenosové soustavy;

ř. 18 - ostatní výnosy mající charakter provozních výnosů, které neodpovídají definici výše uvedenému řádku;

ř. 20 - sekundární výnosy související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;

ř. 21 - výnosy související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;

ř. 80 až 86 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 106 položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

3.2.2. Náklady

ř. 23 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 26 - náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu držitele licence;

ř. 28 - náklady související s nákupem elektřiny ke krytí kontrahovaných ztrát;

ř. 29 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s naturálními úhradami tranzitních poplatků;

ř. 30 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s povinným výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů energie;

ř. 31 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát související s odchylkou predikovaného a skutečného diagramu ztrát;

ř. 32 - náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny;

ř. 33 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 35 - náklady související s poskytováním podpůrných služeb;

ř. 36 - náklady související se službami zahraničních provozovatelů přenosových soustav;

ř. 38 - náklady související s podporou obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (tj. povinný výkup i příspěvky k ceně a dále vyrovnání plateb mezi držiteli licencí na distribuci elektřiny a držitelem licence na přenos elektřiny, souvisejících s podporou uvedených zdrojů);

ř. 39 - náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu;

ř. 40 - náklady související s vypořádáním rozdílů plynoucích ze zúčtovacího mechanismu operátorem trhu;

ř. 41 - náklady na redispečink;

ř. 42 - jiné, výše neuvedené náklady na vlastní výrobky a služby;

ř. 43 - náklady na opravy a udržování;

ř. 46 - náklady na cestovné;

ř. 47 - náklady na reprezentaci;

ř. 48 - náklady nájemného finančního leasingu;

ř. 51 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;

ř. 54 - služby související s nákupem informačních technologií a telekomunikačních služeb;

ř. 57 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;

ř. 60 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků.

Nákladové položky ř. 43, 48 až 60 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:

- jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu4) (dále jen „podnikatelské seskupení“),

- jiným subjektům;

ř. 64 až 68 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 69 - odpisy dlouhodobého majetku;

ř. 70 a 71 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 73 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 74 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5), dále snížena o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 76 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;

ř. 77 - náklady související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;

ř. 88 až 94 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 96 - náklady na bankovní poplatky;

ř. 97 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb);

ř. 98 - ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění;

ř. 99 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 107 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5).

3.2.3. Hospodářský výsledek

ř. 103 a 104 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 110 a 111 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5).

4. Výkaz 13-N: Výkaz nákladů

Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 3 odst. 4.

4.1. Přímo přiřaditelné náklady

4.1.1. Opravy (sloupec „b“)

Do položky „opravy“ se zahrnují náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity přenosových zařízení.

4.1.2. Provozování a obsluha (sloupec „c“)

Do položky „provozování a obsluha“ se zahrnují náklady na práci, materiály a služby všech činností souvisejících s provozováním a obsluhou přenosového zařízení.

4.1.3. Ostatní provozní náklady (sloupec „d“)

Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádném z výše uvedených sloupců (většinou se účetně evidují přímo na objektu technologie).

4.1.4. Odpisy (sloupec „e“)

Jedná se o odpisy dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku přímo přiřaditelného k jednotlivým licencovaným činnostem.

4.1.5. Provozní režie (sloupec „f“)

Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména:

náklady, které souvisí s přímým řízením přenosové činnosti;

náklady, které jsou vynaloženy přímo na činnosti v rámci licence čísla 13, avšak mají charakter správní režie, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti.

Celková hodnota provozní režie je rozdělena na jednotlivé technologie podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům.

Provozní režie zahrnuje zejména:

osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti nebo technologie (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků),

náklady kancelářských prostor provozu,

ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných provozních prostor apod.).

4.1.6. Správní režie (sloupec „g“)

Správní režie zahrnuje náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru.

Správní režie zahrnuje zejména:

osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém),

náklady kancelářských prostor,

náklady na nákup externích služeb,

ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné.

Do správní režie držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob.

Náklady jsou rozděleny na přenos elektřiny a obchod se systémovými a podpůrnými službami podle jednotlivých technologií.

Výše navržený obsah položek výkazu 13-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému držitele licence.

5. Výkaz 13-I: Výkaz investičních výdajů

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů související s pořízením provozních aktiv podle § 8 odst. 1 v členění podle činností v jednotlivých letech.

5.1. Charakteristika sloupců výkazu

Obnova - náhrada stávajících zařízení za nové i když technicky dokonalejší tak, aby byla zachována jeho funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů. To znamená, že prostou reprodukcí se nezvětšuje rozsah stávajících zařízení. Zahrnuje tedy vše, co nelze klasifikovat jako rozvoj.

Rozvoj - výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení přenosové soustavy realizovaná na základě rozhodnutí držitele licence, kdy nutnost rozšíření soustavy vyplývá z požadavků zákazníků a postupného růstu zatížení. Do této kategorie patří také pořízení nových zařízení z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Rozsah zařízení se rozvojem obvykle zvětšuje.

5.2. Technické jednotky - změna

Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám uvedeným v horní části tabulky.

V řádku 11 - vedení 400 kV - se vykazují změny km délky vedení 400 kV.

V řádku 12 - vedení 220 kV - se vykazují změny km délky vedení 220 kV.

V řádku 13 - vedení 110 kV - se vykazují změny km délky vedení 110 kV.

6. Výkaz 13-B1: Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence

Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence se předkládá za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“.

Objemy energií se vyplní v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách.

Provozovatel přenosové soustavy vykazuje množství přenesené energie na vstupu do přenosové soustavy v předávacích místech uvnitř přenosové soustavy v členění na jednotlivé dodavatele podle připojovacích míst a na výstupu z přenosové soustavy v členění na jednotlivé odběratele podle předávacích míst.

U připojovacích a předávacích míst mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami vykazuje držitel licence množství elektřiny podle hodnot exportu, importu a kontrahovaného tranzitu potvrzených provozovateli okolních soustav a zahrnutých do sjednaného salda.

Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektřiny v přenosové síti se zohledněním jednotlivých směrů vzájemných dodávek mezi držiteli licencí na distribuci a držitelem licence na přenos. Uvádí se tedy skutečné objemy energie a velikosti výkonů, dodávané a odebírané z přenosové soustavy v obou směrech včetně rozhraní PS/110 kV (nejedná se o bilanční salda).
Ve výkazu jsou uváděny kategorie údajů podle níže uvedených pravidel:

Dodávka z výroben elektřiny provozovaných dominantním výrobcem elektřiny v České republice do přenosové soustavy - uvede se skutečná celková dodávka z výroben elektřiny provozovaných dominantním výrobcem elektřiny do přenosové soustavy v daném směru, tzn. včetně dodávek z výroben elektřiny do 110 kV vedení přenosové soustavy. Údaj je dále rozdělen na dodávku ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie a z ostatních energetických zdrojů.

Dodávka z výroben elektřiny nezávislých výrobců (IPP) do přenosové soustavy - týká se výroben elektřiny provozovaných jinými držiteli licence na výrobu elektřiny než je dominantní výrobce elektřiny v České republice; uvede se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do přenosové soustavy a dále zvlášť dodávka ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie a z ostatních energetických zdrojů.

Import ze zahraničí přenosovou soustavou - uvádí se celkový objem importované elektřiny pouze sítěmi přenosové soustavy. Údaje jsou vykázány zvlášť za kontrahovaný tranzit, systémový tranzit, dovoz pro účely havarijních výpomocí a regulační energie a ostatní import.

Dodávka z distribučních soustav - v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV distribuční soustavy do sítě 110 kV přenosové soustavy (tj. nejen dodávku přes transformaci 110 kV/PS). Údaje jsou vykázány v členění dle jednotlivých regionálních distribučních soustav.

Odběr zákazníků přímo připojených k přenosové soustavě.

Dodávka do distribučních soustav - v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV přenosové soustavy do sítě distribuční soustavy na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV). Údaje jsou vykázány v členění dle jednotlivých regionálních distribučních soustav.

Export do zahraničí přenosovou soustavou - uvádí se celkový objem exportované elektřiny pouze přenosovou soustavou. Údaje jsou vykázány zvlášť za kontrahovaný tranzit, systémový tranzit, vývoz pro účely havarijních výpomocí a regulační energie a ostatní export.

Ostatní spotřeba držitele licence - uvede se spotřeba v rozvodnách přenosové soustavy napájená z přenosové soustavy.

Ztráty v přenosové soustavě - uvádí se celkový objem ztrát a dále údaje rozdělené na ztráty kryté povinným výkupem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a ztráty kryté z ostatních zdrojů.

V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie.

7. Výkazy 13-B2: Výkazy maxim výkonů

Vykazují se měsíční maxima výkonů na rozhraních mezi přenosovou soustavou držitele licence a předávacími nebo odběrnými místy účastníků trhu s elektřinou.

7.1. Výkaz 13-B2a): Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV

Držitel licence vyplňuje měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítě přenosové soustavy a distribučních soustav na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní přenosové soustavy/distribuční soustavy zahrnují též výkony mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV sítě distribuční soustavy).

7.2. Výkaz 13-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy

Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků připojených k přenosové soustavě.

7.3. Výkaz 13-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávacích vodních elektráren

Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávací vodní elektrárny.

8. Výkazy 13-D1a), b): Výkaz podporovaných zdrojů energie

Vykazují se údaje související s podporou obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů (v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“ (Výkaz 13-D1a). Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě hodnot uplatněných v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

Současně jsou za uplynulý kalendářní rok „i-2“ předkládány údaje o související výši podpory vyplacené držitelem licence výrobci (Výkaz 13-D1b).

Údaje jsou členěny v závislosti na tom, zda se uplatňuje systém podpory formou povinného výkupu elektřiny v režimu výkupních cen, nebo systém příspěvků k tržní ceně (zelených bonusů).

9. Výkaz 13-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“ a to dle režimu poskytované podpory ve vysokém a nízkém tarifu.

Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

10. Výkaz 13-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z druhotných energetických zdrojů v členění podle jednotlivých výroben. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny, datum uvedení výrobny do provozu a výše vyplacené podpory. Dále se uvádí údaje o podporovaném množství elektřiny (v MWh/rok), a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“.

Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán povinného výkupu na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

11. Výkaz 13-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“.

Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

12. Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami

Do výkazu se uvádí údaje o množství elektřiny, za které je hrazena platba za systémové služby, a to v členění podle jednotlivých kategorií účastníků trhu s elektřinou (zákazníci, výrobci). V případě výrobců jsou údaje dále rozděleny podle kategorie výrobců a podle držitele licence na distribuci, k jehož soustavě jsou zařízení výrobců připojena; lokální spotřeba výrobců v souladu s jiným právním předpisem7) je dále členěna na ostatní spotřebu výrobců a cizí spotřebu v areálu výroben.

Výkaz se vyplňuje na základě údajů předložených výrobci, a to jako skutečnost za účetně ukončený kalendářní rok, plán a očekávanou skutečnost za rok, ve kterém je výkaz předkládán Úřadu, a dále plánované množství elektřiny v roce, pro který jsou Úřadem stanovovány ceny za systémové služby.

Do výkazu se dále uvádí odpovídající výnosy a náklady spojené s podpůrnými a systémovými službami, které jsou předkládány za účetně ukončený kalendářní rok.

13. Výkaz 13-D3a): Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních kontraktů

Do výkazu se uvádí údaje celkových nákladů na nákup jednotlivých druhů podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních kontraktů a údaje odpovídajících objemů pořízených služeb a to jako skutečnost za účetně ukončený kalendářní rok a dále plánované hodnoty pro regulovaný rok.

14. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (odkud byla elektřina opatřena, kam byla elektřina dodána, dovoz a vývoz, ztráty v sítích přenosové soustavy),

spotřeba elektřiny brutto (spotřeba elektřiny v energetickém sektoru) rozdělená po krajích ČR.

15. Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

údaje o transformačních výkonech transformátorů 400, 220 a 110 kV na nižší napěťovou úroveň,

trasy kabelových a venkovních vedení 400, 220 a 110 kV,

počet transformátorů 400/220, 400/110, 220/110 a 110/VN.

Držitel licence předkládá souhrnný (součtový) výkaz.

16. Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy

Držitel licence předkládá následující informace:

topologické trasy vedení 400, 220 a 110 kV,

popisné údaje o vedeních 400, 220 a 110 kV atd.,

poloha významných rozvoden držitele licence.

Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 13-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkaz 13-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkaz 13-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 13-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 13-N: Výkaz nákladů

Výkaz 13-N: Výkaz nákladů

Výkaz 13-I: Výkaz investičních výdajů

Výkaz 13-I: Výkaz investičních výdajů

Výkaz 13-B1: Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence

Výkaz 13-B1: Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence

Výkaz 13-B2a): Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110kV

Výkaz 13-B2a): Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110kV

Výkaz 13-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy

Výkaz 13-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy

Výkaz 13-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávacích vodních elektráren

Výkaz 13-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávacích vodních elektráren

Výkaz 13-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie-technické údaje

Výkaz 13-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie-technické údaje

Výkaz 13-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory

Výkaz 13-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory

Výkaz 13-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Výkaz 13-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Výkaz 13-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů

Výkaz 13-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů

Výkaz 13-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

Výkaz 13-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami

Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami

Výkaz 13-D3a): Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních kontraktů

Výkaz 13-D3a): Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních kontraktů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 22 pro držitele licence na distribuci plynu

Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1. Výkaz 22-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2. Výkaz 22-IA:Výkaz souhrnu investičních akcí,
3. Výkaz 22-HV: Výkaz výsledků hospodaření,
4. Výkaz 22-N:Výkaz nákladů,
5. Výkaz 22-I:Výkaz investičních výdajů,
6. Výkaz 22-D:Výkaz vstupních údajů pro výpočet tarifů,
7. Výkaz 22-Bs:Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost,
8. Výkaz 22-Bp:Výkaz distribuce zemního plynu - plán,
9. Výkaz 22-T1:Výkaz tarifní statistika - skutečnost,
10. Výkaz 22-T2:Výkaz tarifní statistika - plán,
11. Výkaz 22-T3:Výkaz nákupu distribuce od jiného držitele licence na distribuci plynu,
12. Výkaz 22-T4:Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny,
13. Výkaz 22-T5:Výkaz prodeje distribuce jinému držiteli licence na distribuci plynu,
14. Výkaz 22-T6:Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody,
15. Výkaz 22-T7:Výkaz neoprávněně odebraného plynu a dosaženého denního maxima.
Vzory výkazů zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty:

aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), skutečného aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku,

plánů aktivovaného majetku, plány odpisů a vyřazeného majetku.

1.1. Charakteristika sloupců výkazu

Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku.

Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod. Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

1.2. Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv:

a) Provozní aktiva podle § 3 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 3 odst. 4.

1.2.1. Technologický majetek

Distribuce plynu dálkovody

Majetek pro provoz dálkovodního distribučního systému tvoří předávací stanice sloužící k nákupu plynu od držitele licence na přepravu plynu, vysokotlaké plynovody a jejich katodová ochrana a regulační stanice. K tomu náleží příslušná měřicí zařízení a přepočítávače. Patří sem také měřicí zařízení pro měření odběru plynu zákazníka přímo z dálkovodu.

Plynovody - ř. 7

Mezi hlavní položky patří zejména:

VVTL a VTL plynovody,

katodová ochrana.

Regulační stanice - celkem

Regulační stanice jsou přiřazeny dálkovodům podle výstupního tlaku.

Mezi hlavní položky patří zejména:

předávací stanice,

regulační stanice,

odorizační stanice.

Regulační stanice jsou uváděny v členění na:

technologickou část - ř. 9,

stavební část - ř. 10.

Měření — ř. 11

Mezi hlavní položky patří zejména:

měřicí zařízení umístěná na dálkovodech.

Ostatní - ř. 12

Jedná se o majetek, který je možné přímo přiřadit provozu dálkovodů sítí, ale nejedná se o technologický majetek.

Distribuce plynu místními sítěmi

Majetek pro provoz distribuce plynu místními sítěmi tvoří středotlaké a nízkotlaké plynovody, regulační stanice a měřicí zařízení.

Plynovody - ř. 17

Mezi hlavní položky patří zejména:

STL a NTL plynovody.

Regulační stanice

Mezi hlavní položky patří zejména:

regulační stanice,

odorizační stanice.

Regulační stanice jsou uváděny v členění na:

technologickou část - ř. 19,

stavební část - ř. 20.

Měření - ř. 21

Mezi hlavní položky patří zejména:

měřicí zařízení umístěná na místních sítích.

Ostatní - ř. 22

Jedná se o majetek, který je možné přímo přiřadit provozu místních sítí, ale nejedná se o technologický majetek

1.2.2. Podpůrný majetek

Jedná se o majetek, který slouží pouze na podporu licencované činnosti distribuce plynu a nelze ho přímo přiřadit k provozu dálkovodů nebo místních sítí.

Podpůrný majetek je uváděn v členění na:

Dispečerské a řídicí systémyř. 26
Telekomunikační zařízeníř. 27
Zabezpečovací systémyř. 28
Studie, projekty, poradenstvíř. 29
Ostatní podpůrný majetekř. 30

Podpůrný majetek je rozdělen na distribuci plynu dálkovody a distribuci plynu místními sítěmi podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.2.3. Ostatní činnosti - ř. 32

Řádek zahrnuje přímo přiřaditelný majetek nevztahující se k licencované činnosti distribuce plynu.

1.2.4. Společný majetek

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Společný majetek je uváděn v členění na:

Informační systémř. 35
Společné administrativní budovyř. 36
Zařízení, inventářř. 37
Ostatní společný majetekř. 38

Společný majetek je rozdělen na distribuci plynu dálkovody, distribuci plynu místními sítěmi a ostatní činnosti podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.2.5. Nezahrnovaná aktiva - ř. 39

Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licenci distribuce plynu, který podle § 3 odst. 3 nemůže být zahrnován.

Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány:

goodwill - ř. 40,

opravné položky k majetku - ř. 41.

1.2.6. Leasing - ř. 42

V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného formou finančního leasingu. Tato hodnota je připočtena k hodnotě jednotlivých položek vykázaného majetku a ve výpočtu z dlouhodobého majetku vykázaného - ř. 43 odečtena pro srovnatelnost s rozvahou držitele licence.

1.2.7. Odkupy - ř. 45

V této položce je uvedena celková hodnota majetku odkoupeného od třetích stran z hodnoty majetku uvedeného v jednotlivých výše uvedených položkách.

1.2.8. Darovaný majetek

Informace o darovaném majetku jsou uváděny v členění:

Změna hodnoty zařazeného darovaného majetku ve vykazovaném roceř. 46
Odpisy zařazeného darovaného majetkuř. 47
Majetek získaný daremř. 48

Zařazený darovaný majetek je vykazován v hodnotě změny pořizovací a zůstatkové ceny tohoto majetku během vykazovaného období.

Odpisy darovaného majetku představují roční odpis majetku získaného darem od prvního roku III. regulačního období.

1.2.9. Technické jednotky

V řádcích 50 a 55 - plynovody provozované celkem - se vykazují km délky plynovodů provozovaných k 31. prosinci kalendářního roku, které jsou udávány včetně přípojek.

V řádcích 51 a 56 - z toho plynovody, které nejsou v majetku držitele licence- se vykazují km délky plynovodů, které nejsou v majetku držitele licence k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádcích 52 a 57 - regulační stanice - se vykazuje počet regulačních stanic jako celek k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádcích 53 a 58 - odběrná místa - se vykazuje počet odběrných míst jako celek k 31. prosinci kalendářního roku.

1.3. Parametry výpočtu ceny odkupů

Úřad si v případě potřeby může vyžádat následující informace použité při výpočtu ceny odkupů:

Měrné spotřeby

Měrné spotřeby jsou zadány v členění podle jednotlivých typů odběru - domácností.

Hodnoty jsou stanoveny na základě evidence držitele licence.

Minimální členění typů odběrů - domácností:

pouze vaření,

vaření a příprava teplé užitkové vody,

jednogenerační rodinný dům,

dvougenerační rodinný dům,

bytová jednotka,

řadový rodinný dům,

rekreační objekt.

Investiční ceník

Hodnoty jsou stanoveny na základě evidence držitele licence.

Minimální členění investičního ceníku:

VTL RS, plynovody,

nové plynovody nad 1 km,

nové plynovody do 1km.

Struktura ceníku pro VTL RS plynovody:

VTL RS 500,

VTL RS 1200,

VTL RS 2000,

VTL RS 3000,

VTL RS 5000,

VTL RS 10000,

VTL plynovody DN 80,

VTL plynovody DN 100,

VTL plynovody DN 150,

VTL plynovody DN 200,

VTL plynovody DN 300,

VTL plynovody DN 500.

Struktura ceníku pro STL a NTL plynovody:

PE 50,

PE 63,

PE 90,

PE 110,

PE 160,

PE 225,

PE 315,

DN 300,

DN 500.

v členění pro:

chodník,

lehká vozovka,

střední vozovka,

těžká vozovka,

rostlý povrch, štěrk.

Přípojky v členění na:

živičný povrch,

rostlý povrch.

Ceny investičních prací jsou uvedeny ve výši platné pro vykazovaný rok. Do ceny investičních prací není započtena cena věcných břemen.

2. Výkaz 22-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

2.1. Charakteristika sloupců výkazu

Číslo investice - sloupec obsahuje číslo investice, pokud je investici přiděleno.

Název investice - sloupec obsahuje název investice.

Typ majetku - sloupec obsahuje informaci o tom, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek, podpůrný majetek či společný majetek.

Typ sítě - sloupec obsahuje informaci o tom, zda převládají dálkovody či místní sítě a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku.

Typ zařízení - sloupec obsahuje informaci o tom, zda převládají u:

Přímo přiřaditelného majetku:

plynovody,

regulační stanice technologická část,

regulační stanice stavební část,

měření,

ostatní.

Podpůrného majetku:

dispečerské a řídící systémy,

telekomunikační zařízení,

zabezpečovací systémy,

studie, projekty, poradenství,

ostatní podpůrný majetek.

Společného majetku:

informační systém,

společné administrativní budovy,

zařízení, inventář,

ostatní společný majetek.

Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicí položek majetku ve výkazu aktiv 22-A, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy.

Způsob realizace - sloupec obsahuje informaci o označení způsobu realizace investiční akce:

vlastními silami,

zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřené s jinými společnostmi se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu4) (dále jen „podnikatelské seskupení“),

jinými subjekty,

odkupem již existujícího majetku.

Aktivovaný objem - sloupec obsahuje hodnoty aktivovaného majetku ve vykazovaném roce „i-2“ v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje u:

dálkovodů objem 5 mil. Kč,

místní sítě objem 1 mil. Kč,

podpůrného majetku objem 1 mil. Kč,

společného majetku objem 1 mil. Kč.

Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro dálkovody, místní sítě, podpůrný majetek a společný majetek. U odkupovaného majetku jsou uvedeny všechny realizované investiční akce, není tedy stanoven limit jejich hodnoty.

2.2. Charakteristika řádků výkazu

Ve výkazu je nutné pro každou investiční akci aktivovanou ve vykazovaném roce či v následujících dvou letech zadat nový řádek.

3. Výkaz 22-HV: Výkaz výsledků hospodaření

3.1. Charakteristika sloupců výkazu

Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou účetní jednotku. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence.

Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností distribuce plynu.

Licence - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. Sloupec nebude primárně naplňován, nýbrž bude tvořen součtem sloupců „Úprava“ a „Distribuce“.

Úprava - sloupec obsahuje hodnoty úprav výnosy a náklady. Jedná se o nepovolené výnosy a náklady, rozdíly mezi regulačním pojetí finančního leasingu, odpisů apod. Sloupec nebude primárně naplňován, nýbrž bude tvořen rozdílem mezi sloupci „Distribuce“ a „Licence“.

Distribuce - sloupec obsahuje výnosy a náklady v souladu s touto vyhláškou.

3.2. Charakteristika řádků výkazu

3.2.1. Výnosy

ř. 2 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 5 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu s pevnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu a tržby za služby operátora trhu);

ř. 6 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu s přerušitelnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu a tržby za služby operátora trhu);

ř. 7 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu s pevnou měsíční distribuční kapacitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu a tržby za služby operátora trhu);

ř. 8 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu za přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu a tržby za služby operátora trhu);

ř. 9 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu za pevnou klouzavou distribuční kapacitu (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu a tržby za služby operátora trhu);

ř. 10 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu do předávacího místa přeshraničního plynovodu se standardní kapacitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu a tržby za služby operátora trhu);

ř. 11 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu do předávacího místa přeshraničního plynovodu s denní kapacitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu a tržby za služby operátora trhu);

ř. 12 - tržby od subjektů, které mají uzavřenu smlouvu o distribuci plynu se vstupem do distribuční soustavy v předávacím bodě přeshraničního plynovodu se standardní kapacitou;

ř. 13 - tržby od subjektů, které mají uzavřenu smlouvu o distribuci plynu se vstupem do distribuční soustavy v předávacím bodě přeshraničního plynovodu s denní kapacitou;

ř. 14 - tržby za vstup do distribuční soustavy z výroben plynu;

ř. 15 - tržby související s přetoky distribuce;

ř. 16 - tržby za překročení distribuční kapacity;

ř. 17 - tržby za vlastní výrobky a služby, které nejsou zařazeny do žádné z výše uvedených kategorií (součástí jsou také tržby za komoditu při zjištěném neoprávněném odběru);

ř. 18 až 20 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 22 - výnosy související s provozními náklady podle bodu 4.1.3., které snižují povolené náklady např.:

- opětovné připojení po přerušení z důvodu neplnění platebních povinností,

- neúspěšné reklamace měření,

- odstranění poruch na odběrném plynovém zařízení odběratele,

- náhrady za škody způsobené na zařízení distribuční soustavy;

ř. 23 - ostatní provozní výnosy zahrnují výnosy, které nejsou obsaženy ve výše uvedeném řádku;

ř. 24 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 82 až 88 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 106 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

3.2.2. Náklady

ř. 26 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 29 - spotřeba zemního plynu pro vlastní spotřebu technologickou (upřesnění odpovídá řádkům 6, 12 ve výkaze 22-Bs);

ř. 30 - náklady související s nákupem zemního plynu na krytí ztrát v distribuční soustavě;

ř. 31 - náklady na nákup energií, které nejsou určeny ke krytí vlastní, technologické spotřeby zemního plynu a krytí ztrát distribuční soustavy;

ř. 32 - položka svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 34, 37 a 38 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 39 - náklady nájemného finančního leasingu;

ř. 42 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;

ř. 45 - služby související s nákupem informačních technologií;

ř. 48 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;

ř. 51 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností;

ř. 54 - placené distribuční služby okolních provozovatelů distribučních soustav (přetoky);

ř. 56 - náklady na rezervovanou pevnou kapacitu hrazené držiteli licence na přepravu plynu;

ř. 57 - náklady na variabilní složku ceny hrazené držiteli licence na přepravu plynu;

ř. 58 - náklady na zajištění služeb operátora trhu;

ř. 59 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků.

Nákladové položky ř. 34, 39 až 51 a 59 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:

- společnostem v rámci podnikatelského seskupení,

- jiným subjektům;

ř. 63 až 67 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 68 - u licencované činnosti distribuce plynu jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:

Klasifikace
produktů
NázevRoční
odpisová
sazba (%)
332063Plynoměry a přepočítavače10
332065Stanice katodové ochrany12,5
332070Regulační stanice - technologie10
125111Budovy průmyslové a skladové2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
221112Plynovody2,5
222112Sítě místní plynovodní2,5
221129Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu2
291121Turbíny5
291232Vzduchová čerpadla5
291235Turbokompresory5
222429Elektropřípojky podzemní3,3
125111Regulační stanice - stavební část3,3
221191Oplocení staveb - vedení dálková trubní7
221491Oplocení staveb - vedení dálková elektrická7
242091Oplocení samostatné7
211219Komunikace3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

ř. 69 a 70 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 72 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 73 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 75 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním distribuční sítě;

ř. 76 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou distribuční sítě;

ř. 77 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy;

ř. 78 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;

ř. 79 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;

ř. 90 až 94 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 96 - náklady na bankovní poplatky;

ř. 97 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno rámci služeb);

ř. 98 - finanční náklady mimo bankovních poplatků a pojištění;

ř. 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 107 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

3.2.3. Hospodářský výsledek

ř. 103 a 104 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 110 a 111 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5).

4. Výkaz 22-N: Výkaz nákladů

Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 3 odst. 4.

4.1. Přímo přiřaditelné náklady

4.1.1. Opravy (sloupec „b“)

Do položky „opravy“ se zahrnují náklady vynaložené na odstraňování zjištěných závad a poruch zařízení včetně výměny poškozených součástí a kontroly výsledku opravy.

Náklady na opravy zahrnují zejména:

náklady na materiál, který byl přímo spotřebován při realizaci opravy (hlavní materiál, pomocný materiál),

osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost oprav zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

režijní náklady střediska přímo se podílejícího na opravě (pomocný materiál, ochranné pomůcky, poplatky za telefon, doprava, příp. za jiné služby, kancelářský materiál, náklady kancelářských prostor apod.),

cestovní a dopravní náklady pracovníků, kteří realizují opravy (cestovné, spotřeba pohonných hmot, nájemné za pronajatý dopravní prostředek zahrnující pojištění, dálniční známku apod.),

náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících opravy,

náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním opravy zařízení,

náklady na nákup externích oprav a ostatních nakoupených služeb souvisejících s jejich zajištěním,

zásobovací režie, která obsahuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování a zahrnuje zejména náklady na nákup a opatření, skladování, přejímání, vydávání a manipulaci skladových zásob v souvislosti s realizací opravy,

náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílí na realizaci oprav (např. doprava, mechanizace).

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

4.1.2. Provozování a obsluha (sloupec „c“)

Do položky „provozování a obsluha“ se zahrnují náklady vynaložené na kontrolu a údržbu distribučního zařízení včetně měřicích zařízení.

Náklady na udržování a obsluhu zahrnují zejména:

náklady na materiál, který byl přímo spotřebován při realizaci provozování a obsluhy (hlavní materiál, pomocný materiál),

osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost provozování a obsluhu zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

režijní náklady střediska přímo se podílejícího na provozování a obsluze (pomocný materiál, ochranné pomůcky, poplatky za telefon, doprava, příp. za jiné služby, kancelářský materiál, náklady kancelářských prostor apod.),

cestovní a dopravní náklady pracovníků, kteří realizují provozování a obsluhu (cestovné, spotřeba PHM, nájemné za pronajatý dopravní prostředek zahrnující pojištění, dálniční známku apod.),

náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících provozování a obsluhu,

náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním provozování a obsluhy zařízení,

náklady na nákup externích služeb souvisejících s provozováním a obsluhou,

zásobovací režie, která obsahuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování a zahrnuje zejména náklady na nákup a opatření, skladování, přejímání, vydávání a manipulaci skladových zásob v souvislosti s realizací provozování a obsluhy,

náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílí na realizaci provozování a obsluhy (např. doprava, mechanizace).

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

4.1.3. Ostatní provozní náklady (sloupec „d“)

Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek, a lze je určit na některou ze sledovaných činností.

Ostatní provozní náklady zahrnují zejména:

pojištění majetku (pokud je účtováno v provozních nákladech),

poradenství, servis a údržba software,

daně a poplatky,

náhrady škod na cizích pozemcích,

vlastní spotřeba plynu,

ostatní externí služby (nájemné, geodetické práce, věcná břemena apod.),

náklady na odečty u zákazníků.

Položku ostatní náklady snižují výnosy související s provozními náklady. Jedná se zejména o tyto položky:

opětné připojení po přerušení z důvodu neplnění platebních povinností,

neúspěšné reklamace měření,

odstranění poruch na odběrném plynovém zařízení odběratele.

4.1.4. Odpisy DHM a DNM (sloupec „e“)

Odpisy jsou definovány v bodě 3.2.2. této přílohy, ř. 68.

4.2. Provozní režie (sloupec „f“)

Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména:

náklady, které souvisí s přímým řízením distribuční činnosti,

náklady, které jsou vynaloženy přímo na distribuční činnost, avšak mají charakter společných nákladů, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti.

Provozní režie distribuce zahrnují zejména:

osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků),

náklady kancelářských prostor,

ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných prostor apod.)
náklady středisek vedení dálkovodů, vedení čet provádějících opravy a udržování dálkovodů, střediska speciálních služeb (navrtávací soupravy apod.) a náklady čet dálkovodů,

náklady středisek vedení čet provádějících opravy a udržování místních sítí, střediska speciálních služeb (balonovací soupravy apod.), kontroly zapáchavosti a náklady čet místních sítí,

náklady středisek vedení rozvodu, vedení úseku údržby, vedení regulačních stanic, vedení úseku měření, vedení plynoměrové služby, dispečink, údržby elektronických systémů, technologická rezerva měřicích zařízení a měřicí techniky, náklady čet regulačních a odorizačních stanic.

Celková hodnota provozní režie je rozdělena na provoz dálkovodů a provoz místních sítí podle rozvrhového klíče držitele licence.

4.3. Správní režie (sloupec „g“)

Správní režie jsou náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku, snížené o výnosy této činnosti. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru.

Správní režie držitele licence zahrnuje zejména:

osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém),

náklady na provoz kancelářských prostor,

náklady na nákup externích služeb,

ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné.

Do společných nákladů držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob.

Výše navržený obsah položek výkazu 22-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému držitele licence. Držitel licence uvede odchylky v komentáři k regulačním výkazům.

5. Výkaz 22-I: Výkaz investičních výdajů

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů souvisejících s pořízením provozních aktiv podle § 8 odst. 1 v jednotlivých letech. V jednotlivých položkách jsou zahrnuty odkupy.

5.1. Charakteristika sloupců výkazu

Obnova - náhrada stávajících zařízení za nové i když technicky dokonalejší tak, aby byla zachována jeho funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů. To znamená, že obnovou se nezvětšuje rozsah stávajících zařízení. Zahrnuje tedy vše, co nelze klasifikovat jako rozvoj.

Rozvoj - výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení distribuční soustavy realizovaná na základě rozhodnutí držitele licence, kdy nutnost rozšíření sítě vyplývá z požadavků zákazníků a postupného růstu zatížení. Do této kategorie patří také pořízení nových zařízení z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Rozsah zařízení se rozvojem obvykle zvětšuje.

5.2. Charakteristika řádků výkazu

Definice jednotlivých položek majetku plně korespondují s definicemi položek ve výkazu aktiv 22-A, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy.

5.3. Technické jednotky - změna

Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám uvedeným v horní části tabulky.

V řádcích 34 a 38 - plynovody provozované celkem - se vykazují změny km délky plynovodů, které jsou udávány včetně přípojek.

V řádcích 35 a 39 - regulační stanice - se vykazují změny počtu regulačních stanic jako celek.

V řádcích 36 a 40 - odběrná místa - se vykazují změny počtu odběrných míst jako celek.

6. Výkaz 22-D: Výkaz vstupních údajů pro výpočet tarifů

Výkaz je podkladem pro stanovení nákladů na měření a odečty potřebných pro rozdělení povolených výnosů do jednotlivých odběrných pásem. Obsahuje ve sloupci „b“ oddíl I. skutečné hodnoty nákladů na měření podle velikosti měřicích zařízení, oddíl II. náklady na odečet podle periodicity odečtů.

Ve sloupcích „c“ až „g“ se udávají skutečné počty měřicích zařízení a počty odečítaných odběrných míst s uvedenou periodicitou odečtů podle odběrných pásem. V řádku 11 se vyplňuje počet odběrných míst podle odběrných pásem.

V jednotlivých řádcích výkazu se uvádí:

ř. 1 až 6 sloupec b skutečné hodnoty nákladů na měření podle velikosti měřicích zařízení,

ř. 7 až 10 sloupec b skutečné náklady na odečty měřicích zařízení podle periodicity,

ř. 1 až 6 sloupce c, d, e, f, g skutečný počet měřicích zařízení,

ř. 7 až 10 sloupce c, d, e, f, g počet odečítaných odběrných míst s uvedenou periodicitou odečtů podle odběrných pásem,

ř. 11 sloupce c, d, e, f, g počet odběrných míst podle odběrných pásem.

7. Výkaz 22-Bs: Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost

Výkaz bilancuje množství plynu distribuovaného distribuční soustavou podle tlakové úrovně odběrných nebo předávacích míst do kterých je plyn distribuován v členění podle charakteru odběrného místa nebo užití distribuovaného plynu. Výkaz obsahuje rovněž množství bilančních ztrát v distribuční soustavě. Výkaz se vyplňuje skutečnými údaji za poslední uzavřený kalendářní rok.

V jednotlivých sloupcích výkazu se uvádí:

sloupec „b“ - distribuované množství podle členění uvedeného ve sloupci „a“, a to zvlášť za místní sítě a zvlášť za dálkovody,

sloupec „c“ - počet odběrných míst nebo předávacích míst podle členění uvedeného ve sloupci „a“, a to zvlášť za místní sítě a zvlášť za dálkovody.

Obsah jednotlivých řádků výkazu:

ř. 2, 8 - distribuované množství distribuční soustavou pro zákazníky v členění na dálkovody a místní sítě,

ř. 3, 9 - distribuované množství do jiných regionálních distribučních soustav, množství plynu vyfakturovaného v rámci odhalených neoprávněných odběrů za bilancovaný kalendářní rok a uniklý plyn při narušení sítě nezpůsobeného třetí stranou v člení na dálkovody a místní sítě,

ř. 4, 10 - distribuované množství do výstupního bodu přeshraničního plynovodu,

ř. 5, 11 - distribuované množství do plnících stanic CNG v členění na dálkovody a místní sítě,

ř. 6, 12 - distribuované množství pro vlastní technologickou spotřebu, která obsahuje plyn potřebný pro ohřev regulačních stanic, natlakování nových plynovodů, plyn vypuštěný při plánovaných opravách plynovodů a uniklý plyn při narušení sítě nezpůsobeného třetí osobou,

ř. 19 - bilanční ztráty obsahují úniky způsobené netěsnostmi v distribuční soustavě, rozdíly v měření, neodhalené neoprávněné odběry a rozdíly v odhadu nevyfakturovaného plynu.

8. Výkaz 22-Bp: Výkaz distribuce zemního plynu - plán

Význam všech řádků je shodný s výše jmenovaným výkazem 22-Bs. Ve sloupcích „b“, „d“, „f“, „h“ se bilancuje distribuované množství a ve sloupcích „c“, „e“, „g“, „i“ počet odběrných míst v členění na dálkovody a místní sítě. Výkaz se vyplňuje plánovanými údaji na čtyři následující roky.

9. Výkaz 22-T1: Výkaz tarifní statistika - skutečnost

Výkaz je podkladem pro vyhodnocení skutečné distribuce plynu distribuční soustavou. Výkaz se předkládá v členění dle druhu uzavřených smluv o distribuci plynu podle druhu sjednané distribuční kapacity, která se sjednává jako: pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou, přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou, pevná měsíční distribuční kapacita, přerušitelná měsíční distribuční kapacita a pevná klouzavá distribuční kapacita. Výkaz obsahuje skutečné údaje za poslední uzavřený kalendářní rok, distribuované množství, výši maximální denní přidělené kapacity, počet odběrných míst v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrných pásmech v členění na dálkovody a místní sítě. Ve stejném členění jsou uváděny tržby za distribuci plynu, tržby za denní přidělenou kapacitu (stálý plat) a tržby za služby operátora trhu. Odběrnými místy se pro tento výkaz rozumí odběrná místa zákazníků, předávací místa do jiné regionální distribuční soustavy (přetoky), předávací místa do lokálních distribučních soustav. Pro každý druh smlouvy se předkládá zvláštní vyhotovení výkazu. Distribuce do předávacích míst přeshraničních plynovodů je obsahem výkazu 22-T6.

V jednotlivých sloupcích výkazu se v členění uvedeném ve sloupci „a“ uvádí:

sloupec „b“ - distribuované množství,

sloupec „c“ - tržby za variabilní složku ceny včetně přepravy do domácího bodu,

sloupec „d“ - maximální denní přidělená kapacita,

sloupec „e“ - tržby za stálou složku ceny včetně přepravy do domácího bodu,

sloupec „f“ - počet odběrných míst,

sloupec „h“ - tržby za služby operátora trhu.

10. Výkaz 22-T2: Výkaz tarifní statistika - plán

Výkaz slouží k rozdělení upravených povolených výnosů na regulovaný rok do jednotlivých odběrných pásem. Do tohoto výkazu se zadávají plánované údaje o distribuovaném množství, výši maximální přidělené denní kapacity a počtu odběrných míst podle jednotlivých kategorií odběratelů a odběrných pásem v členění na dálkovody a místní sítě. Tento výkaz obsahuje plánované údaje za dva následující roky po posledním uzavřeném roku.

Sloupce „b“, „c“, „d“ obsahují očekávanou skutečnost roku, ve kterém je výkaz předkládán, sloupce „e“, „f“, „g“ data plánovaná na regulovaný rok.

11. Výkaz 22-T3: Výkaz nákupu distribuce od jiného držitele licence na distribuci plynu

Výkaz je podkladem pro stanovení plánovaných nákladů na nákup distribuce od jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav a podkladem pro stanovení korekčního faktoru. Do tohoto výkazu se zadávají údaje o nakoupeném množství distribuovaného plynu a maximální denní přidělené kapacitě v členění na dálkovody a místní sítě. Ve výkazu jsou uváděny skutečné údaje za poslední uzavřený kalendářní rok.

Jednotlivé sloupce výkazu obsahují:

sloupec „a“ - identifikaci držitele licence, od které se nakupují distribuční služby,

sloupec „b“ - distribuované množství,

sloupec „c“ - náklady na distribuované množství,

sloupec „d“ - maximální denní přidělenou kapacitu,

sloupec „e“ - náklady na denní přidělenou kapacitu.

12. Výkaz 22-T4: Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny

Výkaz je určen pro sledování výnosů ze vstupu do distribučních soustav z výroben plynu. Ve výkaze se zadává množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy od držitelů licence na výrobu plynu v členění na dálkovody a místní sítě včetně tržeb za vstup do distribuční soustavy.

Jednotlivé sloupce výkazu obsahují:

sloupec „a“ - identifikace držitele licence na výrobu plynu (vstupní bod),

sloupec „b“ - množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy,

sloupec „c“ - tržby za množství vstupujícího plynu,

sloupec „d“ - maximální denní přidělenou kapacitu,

sloupec „e“ - tržby za denní přidělenou kapacitu.

13. Výkaz 22-T5: Výkaz prodeje distribuce jinému držiteli licence na distribuci plynu

Do tohoto výkazu se zadávají údaje o prodaném množství distribuovaného plynu a maximální denní přidělené kapacitě v členění na dálkovody a místní sítě. Ve výkazu jsou uváděny skutečné údaje za poslední uzavřený kalendářní rok.

Jednotlivé sloupce výkazu obsahují:

sloupec „a“ - držitele licence na distribuci plynu, které se prodávají distribuční služby,

sloupec „b“ - distribuované množství,

sloupec „c“ - tržby za distribuované množství,

sloupec „d“ - maximální denní přidělenou kapacitu,

sloupec „e“ - tržby za denní přidělenou kapacitu.

14. Výkaz 22-T6: Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody

Výkaz je určen pro sledování výnosů ze vstupu a výstupu distribuční soustavy. Ve výkaze je uvedeno množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a množství plynu vystupujícího z distribuční soustavy v členění na dálkovody a místní sítě. Výkaz se předkládá v členění dle druhu uzavřených smluv o distribuci plynu podle druhu sjednané distribuční kapacity, která se sjednává jako: pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou, přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou, pevná měsíční distribuční kapacita, přerušitelná měsíční distribuční kapacita a pevná klouzavá distribuční kapacita.

V jednotlivých řádcích výkazu se uvádí:

ř. 1 až 21 sloupec „a“ název předávacího místa do vstupního bodu soustavy,

ř. 24 až 44 sloupec „a“ název předávacího místa z výstupního bodu soustavy,

ř. 1 až 21 sloupec „b“ množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy,

ř. 24 až 44 sloupec „b“ množství plynu vystupujícího z distribuční soustavy,

ř. 1 až 21 sloupec „c“ tržby za množství vstupujícího plynu,

ř. 24 až 44 sloupec „c“ tržby za množství vystupujícího plynu,

ř. 1 až 21 sloupec „d“ maximální denní přidělená kapacita ve vstupním bodě,

ř. 24 až 44 sloupec „d“ maximální denní přidělaná kapacita ve výstupním bodě,

ř. 1 až 21 sloupec „e“ tržby za denní přidělenou kapacitu ve vstupním bodě,

ř. 24 až 44 sloupec „e“ tržby ze denní přidělanou kapacitu ve výstupním bodě.

15. Výkaz 22-T7: Výkaz neoprávněně odebraného plynu a dosaženého denního maxima

Do tohoto výkazu se zadává zjištěné množství neoprávněně odebraného plynu a množství plynu uniklého při porušení distribuční soustavy způsobené třetí osobou a celkové tržby za vyfakturovaný neoprávněně odebraný plyn a vyfakturované množství plynu při narušení sítí způsobených třetí osobou. Dále se do výkazu zadává hodnota dosaženého denního maxima za celou osobu (držitele licence).

Jednotlivé sloupce výkazu obsahují:

sloupec „b“ - množství neoprávněně odebraného plynu a množství uniklého plynu při narušení sítí způsobených třetí osobou,

sloupec „c“ - tržby za vyfakturovaný neoprávněně odebraný plyn a vyfakturované množství plynu při porušení distribuční soustavy způsobené třetí osobou,

sloupec „d“ - dosažené denní maximum.

Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 22-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkaz 22-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkaz 22-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 22-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 22-N: Výkaz nákladů

Výkaz 22-N: Výkaz nákladů

Výkaz 22-I: Výkaz investičních výdajů

Výkaz 22-I: Výkaz investičních výdajů

Výkaz 22-D: Výkaz vstupních údajů pro výpočet tarifů

Výkaz 22-D: Výkaz vstupních údajů pro výpočet tarifů

Výkaz 22-Bs: Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost

Výkaz 22-Bs: Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost

Výkaz 22-Bp: Výkaz distribuce zemního plynu - plán

Výkaz 22-Bp: Výkaz distribuce zemního plynu - plán

Výkaz 22-T1: Výkaz tarifní statistika - skutečnost

Výkaz 22-T1: Výkaz tarifní statistika - skutečnost

Výkaz 22-T2: Výkaz tarifní statistika - plán

Výkaz 22-T2: Výkaz tarifní statistika - plán

Výkaz 22-T3: Výkaz nákupu distribuce od jiného držitele licence na distribuci plynu

Výkaz 22-T3: Výkaz nákupu distribuce od jiného držitele licence na distribuci plynu

Výkaz 22-T4: Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny

Výkaz 22-T4: Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny

Výkaz 22-T5: Výkaz prodeje distribuce jinému držiteli licence na distribuci plynu

Výkaz 22-T5: Výkaz prodeje distribuce jinému držiteli licence na distribuci plynu

Výkaz 22-T6: Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody

Výkaz 22-T6: Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody

Výkaz 22-T7: Výkaz neoprávněně odebraného plynu a dosaženého denního maxima

Výkaz 22-T7: Výkaz neoprávněně odebraného plynu a dosaženého denního maxima

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 23 pro držitele licence na přepravu plynu

Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1. Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv,
2. Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí,
3. Výkaz 23-HV: Výkaz výsledků hospodaření,
4. Výkaz 23-N: Výkaz nákladů,
5. Výkaz 23-I: Výkaz investičních výdajů,
6. Výkaz 23-D1: Výkaz využití tranzitního systému,
7. Výkaz 23-D2: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech
pro standardní smlouvy o přepravě plynu uzavřené na dobu trvání delší než 11 měsíců,
8. Výkaz 23-D3: Výkaz dosaženého denního maxima na vstupních a výstupních bodech,
9. Výkaz 23-D4: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech
pro standardní smlouvy o přepravě plynu,
10. Výkaz 23-D5: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech
pro smlouvy o přepravě plynu na denní bázi,
11. Výkaz 23-D6: Výkaz denních hodnot přepravené energie,
12. Výkaz 23-D7: Výkaz hodnot pro výpočet korekčního faktoru,
13. Výkaz 23-D8: Výkaz technických jednotek,
14. Výkaz 23-D9: Výkaz celkové denní rezervované pevné kapacity.
Vzory výkazů zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty:

aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), skutečného aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku,

plánů aktivovaného majetku, plány odpisů a vyřazeného majetku.

1.1. Charakteristika sloupců výkazu

Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku.

Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod. Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

1.2. Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

a) Provozní aktiva podle § 3 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 3 odst. 4.

1.2.1. Přímo přiřaditelný majetek

Tranzitní přeprava

Přímo přiřaditelný majetek u tranzitní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky:

Tranzitní plynovody se jmenovitými průměry od DN 800 do DN 1 400 ř. 7
Hraniční předávací stanice ř. 8
Kompresní stanice ř. 9

Vnitrostátní přeprava

Přímo přiřaditelný majetek u vnitrostátní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky:

Vnitrostátní plynovody se jmenovitými průměry od DN 65 do DN 700 ř. 14
Vnitrostátní předávací stanice ř. 15

Podpůrný majetek

Podpůrný majetek slouží činnostem tranzitní přeprava a vnitrostátní přeprava a zahrnuje zejména:

technický dispečink,

technologický informační systém,

vedení provozního úseku držitele licence,

majetek údržby,

vedení přepravních provozních oblastí,

provozování přepravních technologií, které nelze přímo přiřadit,

netechnologické objekty, sklady, doprava.

Podpůrný majetek je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy a na činnost vnitrostátní přepravy podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

Ostatní činnost - ř. 23

Přímo přiřaditelný majetek u ostatní činnosti.

Společný majetek

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Společný majetek je uváděn v členění:

Informační systémyř. 26
Společné administrativní budovyř. 27
Zařízení, inventář ř. 28
Studie a projektyř. 29
Ostatní ř. 30

Společný majetek je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy, na činnost vnitrostátní přepravy a na ostatní činnosti podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.2.2. Leasing - ř. 31

V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného formou finančního leasingu. Tato hodnota je připočtena k hodnotě jednotlivých položek vykázaného majetku ave výpočtu z dlouhodobého majetku vykázaného - ř. 35 odečtena pro srovnatelnost s rozvahou držitele licence.

1.2.3. Nezahrnovaná aktiva - ř. 32

Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licencované činnosti přeprava plynu, který podle § 3 odst. 3 nemůže být zahrnován.

Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány:

goodwill - ř. 33,

opravné položky k majetku - ř. 34.

1.2.4. Technické jednotky

V řádku 38 - tranzitní plynovody - se vykazují km délky tranzitních plynovodů k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádku 39 - hraniční předávací stanice - se vykazuje počet hraničních předávacích stanic k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádku 40 - kompresní stanice - se vykazuje počet kompresních stanic k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádku 42 - vnitrostátní VVTL plynovody - se vykazují km délky vnitrostátních plynovodů k 31. prosinci kalendářního roku.

V řádku 43 - vnitrostátní předávací stanice - se vykazuje počet vnitrostátních předávacích stanic k 31. prosinci kalendářního roku.

2. Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

2.1. Charakteristika sloupců výkazu

Číslo investice - sloupec obsahuje číslo investice, pokud je investici přiděleno.

Název investice - sloupec obsahuje název investice.

Typ majetku - sloupec obsahuje informaci o tom, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek, podpůrný majetek či společný majetek.

Typ činnosti - sloupec obsahuje informaci o tom, zda převládá tranzitní přeprava či vnitrostátní přeprava a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku.

Typ zařízení - sloupec obsahuje informaci o tom, zda převládá u:

Přímo přiřaditelného majetku - tranzitní přeprava:

tranzitní plynovody,

hraniční předávací stanice,

kompresní stanice.

Přímo přiřaditelného majetku - vnitrostátní přeprava:

plynovody VVTL,

vnitrostátní předávací stanice.

Podpůrného majetku:

technický dispečink,

netechnologické objekty, sklady, doprava,

ostatní.

Společného majetku:

informační systém,

společné administrativní budovy,

zařízení, inventář,

studie, projekty,

ostatní společný majetek.

Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicí položek majetku ve výkazu aktiv 23-A, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy.

Způsob realizace - sloupec obsahuje informaci o označení způsobu realizace investiční akce:

vlastními silami,

zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřenými s jinými společnostmi, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu4) (dále jen „podnikatelské seskupení“),

jinými subjekty,

odkupem již existujícího majetku.

Aktivovaný objem - sloupec obsahuje hodnoty aktivovaného majetku ve vykazovaném roce „i-2“, v případě že jmenovitá hodnota investice přesahuje u:

tranzitní přepravy objem 5 mil. Kč,

vnitrostátní přepravy objem 5 mil. Kč,

podpůrného majetku objem 1 mil. Kč,

společného majetku objem 1 mil. Kč.

Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro tranzitní přepravu, vnitrostátní přepravu, podpůrný majetek a společný majetek. U odkupovaného majetku jsou uvedeny všechny realizované investiční akce, není tedy stanoven limit jejich hodnoty.

2.2. Charakteristika řádků výkazu

Ve výkazu je nutné pro každou investiční akci aktivovanou ve vykazovaném roce či v následujících dvou letech zadat nový řádek.

3. Výkaz 23-HV: Výkaz výsledků hospodaření

3.1. Charakteristika sloupců výkazu

Název - do sloupce se vyplňuje na řádcích 8 až 11, 15 až 18, 23 až 26, 30 až 33, 38 až 41, 45 až 48, 53 až 56 a 60 až 63 název každého hraničního bodu, na řádcích 12, 13, 19, 20, 27, 28, 34, 35, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 64 a 65 název virtuálního zásobníku plynu, a na řádcích 78 až 89 název každé tranzitní trasy. V případě potřeby lze přidat další řádky.

Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou účetní jednotku. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence.

Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisejících s licencovanou činností. Pokud je držitel licence souběžným držitelem licencí, výnosy a náklady související s další licencovanou činností uvede v tomto sloupci.

Licence - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Úprava - sloupec obsahuje rozdílové hodnoty výnosy a náklady. Jedná se o nepovolené výnosy a náklady.

Tranzit - sloupec obsahuje výnosy a náklady činnosti tranzit. Tyto hodnoty jsou již očištěné o nepovolené výnosy a náklady. Jedná se o hodnoty před provedením alokace části nákladů tranzitu na vnitrostátní přepravu.

Přeprava - sloupec obsahuje výnosy a náklady činnosti vnitrostátní přeprava plynu. Tyto hodnoty jsou již očištěné o nepovolené výnosy a náklady. Jedná se o hodnoty před provedením alokace části nákladů tranzitu na vnitrostátní přepravu.

3.2. Charakteristika řádků výkazu

3.2.1. Výnosy

ř. 2 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 5 - tržby z přepravy zemního plynu, které jsou dále rozděleny na řádcích podle typu smluv o přepravě plynu;

ř. 6 - tržby za standardní pevnou přepravní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 8 bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů;

ř. 8 až 11 - tržby za standardní pevnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního hraničního bodu;

ř. 12 a 13 - tržby za standardní pevnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního bodu virtuálního zásobníku;

ř. 15 až 18 - tržby za standardní pevnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního hraničního bodu;

ř. 19 a 20 - tržby za standardní smlouvy s pevnou kapacitou dle názvu výstupního bodu do virtuálního zásobníku;

ř. 21 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 8 bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů;

ř. 23 až 26 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního hraničního bodu;

ř. 27 a 28 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního bodu z virtuálního zásobníku plynu;

ř. 30 až 33 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního hraničního bodu;

ř. 34 a 35 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního bodu do virtuálního zásobníku plynu;

ř. 36 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 8 bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů;

ř. 38 až 41 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního hraničního bodu;

ř. 42 a 43 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního bodu z virtuálního zásobníku plynu;

ř. 45 až 48 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního hraničního bodu;

ř. 49 a 50 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního bodu do virtuálního zásobníku plynu;

ř. 51 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 8 bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů;

ř. 53 až 56 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního hraničního bodu;

ř. 57 a 58 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního bodu z virtuálního zásobníku plynu;

ř. 60 až 63 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního hraničního bodu;

ř. 64 a 65 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního bodu do virtuálního zásobníku plynu;

ř. 67 až 71 - vyplňují se tržby vybrané od přímo připojených zákazníků podle typu přepravní kapacity;

ř. 72 - tržby za rezervovanou pevnou kapacitu vybrané od provozovatelů distribučních soustav ve vstupním a výstupním domácím bodě;

ř. 73 - tržby za variabilní složku ceny vybrané od provozovatelů distribučních soustav ve vstupním a výstupním domácím bodě;

ř. 74 - tržby za variabilní složku ceny vybrané na výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu;

ř. 75 - tržby za variabilní složku ceny vybrané na výstupních hraničních bodech;

ř. 76 - vyplňují se případné další tržby z přepravy plynu;

ř. 78 až 89 - vyplňují se tržby z tranzitu plynu vybrané za pevnou roční kapacitu na každém páru vstupního a výstupního bodu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 8 bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu;

ř. 90 - vyplňují se tržby z tranzitu plynu vybrané za pevnou měsíční kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 8 bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu;

ř. 91 - vyplňují se tržby z tranzitu plynu vybrané za pevnou denní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 8 bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu;

ř. 92 - vyplňují se tržby z tranzitu plynu vybrané za přerušitelnou denní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 8 bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu;

ř. 94 - vyplňují se tržby za tranzitní služby s názvem „wheeling“;

ř. 95 - vyplňují se tržby z tranzitu plynu vybrané za ostatní tranzitní služby;

ř. 96 - tržby inkasované držitelem licence za překročení smluvené kapacity;

ř.97 - tržby související s fakturací bilančních odchylek vybraných účastníků trhu s plynem v souladu s právním předpisem, kterým se stanoví pravidla trhu s plynem;

ř. 98 - tržby z odprodeje chybějícího bilančního plynu účastníkům trhu s plynem v souladu s právním předpisem, kterým se stanoví pravidla trhu s plynem;

ř. 99 - tržby z prodeje plynu;

ř. 100 - tržby představující tržby za vlastní výrobky a služby, které nespadají do žádných výše uvedených kategorií;

ř. 102 - změnu stavu zásob bilančního zemního plynu;

ř. 103 - změna stavu zásob, které nespadají do výše uvedené kategorie;

ř. 104 a 105 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 107 - výnosy, které snižují povolené náklady a jedná se o náhrady za škody způsobené na přepravním zařízení;

ř. 108 - ostatní výnosy mající charakter provozních výnosů, které neodpovídají definici výše uvedenému řádku;

ř. 109 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 164 až 170 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 188 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

Ve výkazu budou tržby z tranzitu (ř. 77) členěny na jednotlivé položky (řádky 78 až 95) až od 1. ledna 2011.

3.2.2. Náklady

ř. 111 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 114 - náklady spojené se spotřebou zemního plynu na pohon kompresních stanic;

ř. 115 - náklady na nákup zemního plynu určeného k pokrytí ztrát v přepravní soustavě;

ř. 116 - spotřeba energií mimo výše uvedené položky (bilanční plyn, spotřeba na pohon kompresních stanic, ztráty);

ř. 117 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 118 - náklady na odkup přebývajícího bilančního plynu v rámci vyrovnávání plynárenské soustavy v souladu s právním předpisem, kterým se stanoví pravidla trhu s plynem;

ř. 120 - náklady vynaložené na vyrovnávání přepravní soustavy na základě smlouvy o poskytování flexibility;

ř. 121 - náklady na opravy a udržování;

ř. 124 a 125 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 126 - náklady nájemného finančního leasingu;

ř. 129 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;

ř. 132 - služby související s nákupem informačních technologií;

ř. 135 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;

ř. 138 - náklady zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností;

ř. 141 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků.

Nákladové položky ř. 121, 126 až 141 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:

- jiným společnostem v rámci podnikatelského seskupení,

- jiným subjektům;

ř. 145 až 149 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 150 - u licencované činnosti přeprava plynu jsou pro držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:

Klasifikace
produktů
NázevRoční
odpisová
sazba (%)
332063Plynoměry a přepočítávače10
332065Stanice katodové ochrany12,5
332070Regulační stanice - technologie10
125111Budovy průmyslové a skladové2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
221112Plynovody2,5
221129Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu2
291121Turbíny5
291232Vzduchová čerpadla5
291235Turbokompresory5
222429Elektropřípojky podzemní3,3
125111Regulační stanice - stavební část3,3
221191Oplocení staveb - vedení dálková trubní7
221491Oplocení staveb - vedení dálková elektrická7
242091Oplocení samostatné7
211219Komunikace3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

ř. 151 a 152 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 154 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 155 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 157 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním přepravní soustavy;

ř. 158 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou přepravní soustavy;

ř. 159 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy;

ř. 160 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;

ř. 161 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;

ř. 172 až 176 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 178 - náklady na bankovní poplatky;

ř. 179 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb);

ř. 180 - ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění;

ř. 181 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 189 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

3.2.3. Hospodářský výsledek

ř. 185 a 186 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 192 a 193 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5).

4. Výkaz 23-N: Výkaz nákladů

4.1. Externí opravy (sloupec „b“)

Obsahují externí náklady na opravy technologických zařízení.

4.2. Provozování a údržba (sloupec „c“)

Obsahují náklady spojené s provozováním a údržbou technologických zařízení.

Položky - zejména:

přímá spotřeba materiálu, energie a služeb, které slouží pro provozování a údržbu (bez externích oprav) a osobních nákladů pracovníků vedených v nákladových střediscích podle technologií,

náklady pomocných nákladových středisek (čet), které jsou na střediska technologií zúčtovávány pomocí výkonu (hodinová sazba x skutečně odpracované hodiny).

4.3. Účetní odpisy (sloupec „d“)

Obsahují odpisy přímo přiřaditelného majetku.

4.4. Ostatní provozní náklady (sloupec „e“)

Obsahují všechny ostatní povolené provozní náklady z nákladových středisek technologií, které nejsou uvedeny v žádné z výše uvedených položek.

4.5. Provozní režie (sloupec „f“)

Obsahují náklady vedení provozu a náklady dispečinku, které jsou rozvrhovány podle přímo přiřaditelných nákladů na jednotlivé licencované činnosti.

4.6. Správní režie (sloupec „g“)

Obsahují náklady vedení držitele licence, které jsou rozvrhovány na licencované a nelicencované činnosti podle přímo přiřaditelných nákladů.

4.7. Výnosy (sloupec „h“)

Licencovaná činnost tranzitní přeprava obsahuje tržby za tranzitní přepravu a všechny související ostatní výnosy.

5. Výkaz 23-I: Výkaz investičních výdajů

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů související s pořízením provozních aktiv podle § 8 odst. 1 v jednotlivých letech.

5.1. Charakteristika sloupců výkazu

Obnova - náhrada stávajících zařízení za nové i když technicky dokonalejší tak, aby byla zachována jeho funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů. To znamená, že obnovou se nezvětšuje rozsah stávajících zařízení. Zahrnuje tedy vše, co nelze klasifikovat jako rozvoj.

Rozvoj - výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení přepravní sítě realizovaná na základě rozhodnutí držitele licence, kdy nutnost rozšíření sítě vyplývá z požadavků zákazníků a postupného růstu zatížení. Do této kategorie patří také pořízení nových zařízení z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Rozsah zařízení se rozvojem obvykle zvětšuje.

5.2. Charakteristika řádků výkazu

V řádcích 1 až 23 jsou definice jednotlivých položek majetku (řádků) plně korespondující s obsahem položek výkazu aktiv 23-A se shodným názvem, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy.

Společný majetek - ř. 18 je rozdělen na ostatní činnosti, na činnost tranzitní přepravy a na činnost vnitrostátní přepravy podle přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. Společný majetek je vykazován ve stejné struktuře jako ve výkazu aktiv 23-A, která je definována v bodě 1 této přílohy.

5.3. Technické jednotky - změna

Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám investičních výdajů uvedených v horní části tabulky.

V řádku 25 - tranzitní plynovody - se vykazují změny km délky tranzitních plynovodů.

V řádku 26 - hraniční předávací stanice - se vykazují změny počtu hraničních předávacích stanic.

V řádku 27 - kompresní stanice - se vykazují změny počtu kompresních stanic.

V řádku 29 - vnitrostátní VVTL plynovody - se vykazují změny km délky vnitrostátních plynovodů.

V řádku 30 - vnitrostátní předávací stanice - se vykazují změny počtu vnitrostátních předávacích stanic.

6. Výkaz 23-D1: Výkaz využití tranzitního systému

Výkaz se vyplňuje pro účely posouzení využití tranzitního přepravního systému pro tranzitní přepravu a přepravu pro zákazníky českého plynárenského trhu z hlediska přepravovaného množství plynu. Rozvrhovou základnou je celkové smluvní roční množství zemního plynu v uplynulém roce vstupující do přepravní soustavy.

6.1. Charakteristika řádků výkazu

ř. 1 - vyplňuje se množství plynu v objemových jednotkách, které bylo přepraveno přes Českou republiku do zahraničí;

ř. 2 - vyplňuje se množství plynu v objemových jednotkách, které bylo přepraveno pro potřeby zákazníků v rámci České republiky.

7. Výkaz 23-D2: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu uzavřené na dobu trvání delší než 11 měsíců

Tento výkaz je podkladem pro výpočet cen vnitrostátní přepravy plynu v jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy a vyplňuje se pro regulovaný rok.

7.1. Charakteristika sloupců výkazu

b - do sloupce se vyplňuje na řádcích 2 až 5 a 12 až 15 název každého hraničního bodu, na řádcích 7, 8, 17 a 18 název virtuálního zásobníku plynu. V případě potřeby lze přidat další řádky.

7.2. Charakteristika řádků výkazu

ř. 2 až 5 - vyplňuje se denní rezervovaná pevná kapacita na jednotlivých vstupních hraničních bodech,

ř. 7 a 8 - vyplňuje se denní rezervovaná pevná kapacita na jednotlivých vstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu pro smlouvy na roční bázi,

ř. 10 - vyplňuje se denní rezervovaná pevná kapacita na vstupním domácím bodě,

ř. 12 až 15 - vyplňuje se denní rezervovaná pevná kapacita na jednotlivých výstupních hraničních bodech,

ř. 17 a 18 - vyplňuje se denní rezervovaná pevná kapacita na jednotlivých výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu,

ř. 20 - vyplňuje se denní rezervovaná pevná kapacita na výstupním domácím bodě.

8. Výkaz 23-D3: Výkaz dosaženého denního maxima na vstupních a výstupních bodech

Výkaz se vyplňuje pro posouzení využití přepravní soustavy v jejích jednotlivých vstupních a výstupních bodech za poslední uzavřený kalendářní rok. Do sloupce „c“ se vyplňuje maximální změřené množství plynu v jednotlivých vstupních a výstupních bodech.

8.1. Charakteristika sloupců výkazu

b - do sloupce se vyplňuje na řádcích 2 až 5 a 10 až 13 název každého hraničního bodu, na řádcích 6, 7, 14 a 15 název virtuálního zásobníku plynu. V případě potřeby lze přidat další řádky.

8.2. Charakteristika řádků výkazu

ř. 2 až 5 - vyplňuje se dosažené denní maximum na jednotlivých vstupních hraničních bodech,

ř. 6 a 7 - vyplňuje se dosažené denní maximum na jednotlivých vstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu,

ř. 8 - vyplňuje se dosažené denní maximum na vstupním domácím bodě,

ř. 10 až 13 - vyplňuje se dosažené denní maximum na jednotlivých výstupních hraničních bodech,

ř. 14 a 15 - vyplňuje se dosažené denní maximum na jednotlivých výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu,

ř. 16 - vyplňuje se dosažené denní maximum na výstupním domácím bodě.

9. Výkaz 23-D4: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu

Je obdobou výkazu 23-D2, pouze se týká uzavřených standardních smluv o přepravě plynu. Význam všech řádků a sloupců je téměř shodný s výše jmenovaným výkazem.

10. Výkaz 23-D5: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro smlouvy o přepravě plynu na denní bázi

Je opět obdobou výkazu 23-D2, pouze se týká uzavřených smluv na přepravu plynu na denní bázi. Význam všech řádků a sloupců je téměř shodný s výše jmenovaným výkazem.

11. Výkaz 23-D6: Výkaz denních hodnot přepravené energie

Ve výkazu je nutné pro každý den přidat číslo řádku. Pro přestupný rok má výkaz 366 řádků, pro běžný je jich pouze 365.

11.1. Charakteristika sloupců výkazu

a - v tomto sloupci se vyplňuje datum,

b - sloupec má obsahovat celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno ve výstupních hraničních bodech v roce i-2,

c - do sloupce se vyplňují údaje o využití smlouvy na vyrovnávání přepravní soustavy v každém dni roku i-2,

d - vyplňuje se celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v každém kalendářním dni roku i-2 (skutečné množství plynu, které bylo vtlačeno do virtuálních zásobníků plynu),

e - vyplňuje se celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno ve výstupním domácím bodě v každém kalendářním dni roku i-2.

12. Výkaz 23-D7: Výkaz hodnot pro výpočet korekčního faktoru 12.1. Charakteristika řádků výkazu

ř. 1 - vyplňuje se skutečné množství ztrát v přepravní soustavě v roce i-2, ve sloupci „b“ se vyplní množství plynu v energetických jednotkách, ve sloupci „c“ pak náklady na jeho finanční vyrovnání,

ř. 2 - vyplňuje se skutečné množství plynu pro pohon kompresních stanic spotřebované v roce i-2, ve sloupci „b“ se vyplní množství plynu v energetických jednotkách, ve sloupci „c“ pak náklady na jeho finanční vyrovnání,

ř. 3 - vyplňuje se skutečná zaplacená výše spotřební daně v roce i-2,

ř. 4 - vyplňují se skutečné výnosy za odchylky nad povolenou toleranci a skutečné výnosy za vyvažovací (bilanční) plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení v roce i-2,

ř. 5 - vyplňuje se pouze v případě, že vznikly další neplánované náklady související s licencovanou činností přeprava plynu (ty musí být řádně doloženy odpovídajícími doklady v roce i-2),

ř. 6 - vyplňují se skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupním domácím bodě v roce i-2,

ř. 7 - vyplňují se skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu do kterých je zahrnuta skutečná výše nákladů na množství energie pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

ř. 8 - vyplňují se skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupních hraničních bodech vztažené k zásobování zákazníků v ČR v roce i-2,

ř. 9 - vyplňují se skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech v roce i-2,

ř. 10 - vyplňují se skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

ř. 11 - vyplňují se skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupním domácím bodě, do kterých je zahrnuta skutečná výše nákladů na množství energie pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupního domácího bodu v roce i-2.

13. Výkaz 23-D8: Výkaz technických jednotek

13.1. Charakteristika sloupců výkazu

b - do sloupce se vyplňuje název každé tranzitní trasy. V případě potřeby lze přidat další řádky.

13.2. Charakteristika řádků výkazu

ř. 1 až 12 - vyplňuje rezervovaná pevná roční kapacita dle názvu tranzitní trasy uvedeném ve sloupci „b“,

ř. 13 - vyplňuje se rezervovaná pevná měsíční kapacita na tranzitní soustavě,

ř. 14 - vyplňuje se rezervovaná pevná denní kapacita na tranzitní soustavě,

ř. 15 - vyplňuje se rezervovaná přerušitelná denní kapacita na tranzitní soustavě,

ř. 17 - vyplňuje se rezervovaná kapacita pro každou tranzitní službu,

ř. 18 - vyplňuje se rezervovaná kapacita pro ostatní tranzitní služby,

ř. 19 - ve sloupci „c“ se vyplňuje rezervovaná pevná kapacita držitele licence na distribuci plynu, ve sloupci „d“ pak množství plynu přepravené držiteli licence na distribuci plynu.

14. Výkaz 23-D9: Výkaz celkové denní rezervované pevné kapacity

14.1. Charakteristika sloupců výkazu

b - do sloupce se vyplňuje název každé tranzitní trasy. V případě potřeby lze přidat další řádky.

c - vyplňuje se skutečná rezervovaná kapacita v roce i-2,

d - vyplňuje se plánovaná rezervovaná kapacita na rok i.

14.2. Charakteristika řádků výkazu

ř. 2 až 7 - vyplňuje se rezervovaná pevná roční kapacita dle identifikace držitele licence na distribuci plynu,

ř. 8 - vyplňuje se rezervovaná pevná roční kapacita přímo připojených zákazníků na přepravní soustavu.

Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 23-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 23-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkaz 23-N: Výkaz nákladů

Výkaz 23-N: Výkaz nákladů

Výkaz 23-I: Výkaz investičních výdajů

Výkaz 23-I: Výkaz investičních výdajů

Výkaz 23-D1: Výkaz využití tranzitního systému

Výkaz 23-D1: Výkaz využití tranzitního systému

Výkaz 23-D2: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu uzavřené na dobu trvání delší než 11 měsíců

Výkaz 23-D2: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu uzavřené na dobu trvání delší než 11 měsíců

Výkaz 23-D3: Výkaz dosaženého denního maxima na vstupních a výstupních bodech

Výkaz 23-D3: Výkaz dosaženého denního maxima na vstupních a výstupních bodech

Výkaz 23-D4: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu

Výkaz 23-D4: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu

Výkaz 23-D5: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro smlouvy o přepravě plynu na denní bázi

Výkaz 23-D5: Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro smlouvy o přepravě plynu na denní bázi

Výkaz 23-D6: Výkaz denních hodnot přepravené energie

Výkaz 23-D6: Výkaz denních hodnot přepravené energie

Výkaz 23-D7: Výkaz hodnot pro výpočet korekčního faktoru

Výkaz 23-D7: Výkaz hodnot pro výpočet korekčního faktoru

Výkaz 23-D8: Výkaz technických jednotek

Výkaz 23-D8: Výkaz technických jednotek

Výkaz 23-D9: Výkaz celkové denní rezervované pevné kapacity

Výkaz 23-D9: Výkaz celkové denní rezervované pevné kapacity

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu

Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1. Výkaz 25-A: Výkaz aktiv,
2. Výkaz 25-HV: Výkaz výsledků hospodaření,
3. Výkaz 25-D: Výkaz objemů uskladněného plynu.
Vzory výkazů zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz 25-A: Výkaz aktiv

1.1. Charakteristika sloupců výkazu

Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

1.2. Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

a) Provozní aktiva podle § 3 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 3 odst. 4.

1.2.1 Přímo přiřaditelný majetek

Přímo přiřaditelný majetek má technologický charakter a lze jej přímo přiřadit k činnosti uskladňování plynu a k ostatním činnostem.

Uskladňování plynu - přímo přiřaditelný majetek ř. 2
Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek ř. 3

1.2.2 Společný majetek - ř. - 4

Společný majetek pro zajištění činnosti uskladňování plynu a ostatních činností.

2. Výkaz 25-HV: Výkaz výsledků hospodaření

2.1. Charakteristika sloupců výkazu

Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady držitele licence. Sloupec koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence.

Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností. Pokud je držitel licence souběžným držitelem licencí, náklady a výnosy související s další licencovanou činností uvede v tomto sloupci.

Kapacitní skladovací kapacita - sloupce obsahují výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence a souvisí s produktem kapacitní skladovací kapacity.

Sezónní skladovací kapacita - sloupce obsahují výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence a souvisí s produktem sezónní skladovací kapacita.

2.2. Charakteristika řádků výkazu

2.2.1. Výnosy

ř. 1 - vyplňuje se označení každého produktu, v případě potřeby lze přidat další sloupce;

ř. 3 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 7 až 12 - v jednotlivých řádcích se vyplňují tržby v rámci všech typů smluv, které souvisí s konkrétním produktem;

ř. 13 - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které nesouvisí s činností provozování podzemního zásobníku plynu;

ř. 14 až 18 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 20 - výnosy související s provozními náklady, které snižují povolené náklady;

ř. 21 - ostatní výnosy mající charakter provozních, které neodpovídají definici výše uvedenému řádku;

ř. 22 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 77 až 83 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 101 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

2.2.2. Náklady

ř. 24 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 27 - náklady spojené s vlastní spotřebou zemního plynu;

ř. 28 - náklady spojené s technologickou spotřebou zemního plynu;

ř. 29 - náklady spojené s nákupem zemního plynu pro krytí vlastních ztrát v podzemním zásobníku plynu;

ř. 30 - náklady spojené s veškerou spotřebou energií kromě nákladů uvedených v nákladových položkách řádků 24, 27 až 29;

ř. 31 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 33 - náklady spojené se skladováním zemního plynu - cizí zásobníky;

ř. 34 - náklady na opravy a udržování;

ř. 37 - náklady na cestovné;

ř. 38 - náklady na reprezentaci;

ř. 39 - náklady nájemného finančního leasingu;

ř. 42 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;

ř. 45 - služby související s nákupem IT služeb;

ř. 48 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;

ř. 51 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností;

ř. 54 - náklady na služby, které neodpovídají nákladovým položkám řádků 31 až 51.

Nákladové položky řádků 34, 39 až 54 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:

- jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu4) (dále jen „podnikatelské seskupení“),

- jiným subjektům;

ř. 58 až 65 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 67 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 68 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5), dále snížena o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

ř. 70 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností související s provozováním zásobníků;

ř. 71 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností související s opravami a údržbou zásobníků;

ř. 72 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie;

ř. 73 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací správní režie;

ř. 74 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;

ř. 85 až 89 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 91 - náklady na bankovní poplatky;

ř. 92 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb);

ř. 93 - finanční náklady mimo bankovních poplatků a pojištění;

ř. 94 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 102 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

2.2.3. Hospodářský výsledek

ř. 98 a 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5);

ř. 105 a 106 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem5).

3. Výkaz 25-D: Výkaz objemů uskladněného plynu

3.1. Charakteristika sloupců výkazu

Kapacitní skladovací kapacita - sloupce obsahují objemy plynů přímo související s konkrétním produktem. Jedná se o hodnoty, které se týkají kapacitní skladovací kapacity.

Sezónní skladovací kapacita - sloupce obsahují objemy plynů přímo související s konkrétním produktem. Jedná se o hodnoty, které se týkají sezónní skladovací kapacity.

3.2. Charakteristika řádků výkazu

ř. 1 - vyplňuje se označení každého produktu, v případě potřeby lze přidat další sloupce,

ř. 2 až 8 - vyplňuje se množství plynu v objemových jednotkách, které souvisí s jednotlivými typy smluv a produkty,

ř. 9 - vyplňuje se pro každé označení produktu objem zásobníku, který je potřeba pro jeho využívání.

Výkaz 25-A: Výkaz aktiv

Výkaz 25-A: Výkaz aktiv

Výkaz 25-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 25-HV: Výkaz výsledků hospodaření

Výkaz 25-D: Výkaz objemů uskladněného plynu

Výkaz 25-D: Výkaz objemů uskladněného plynu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu tepelné energie - číslo 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie - číslo 32

Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1. Výkaz 31, 32-AP: Výkaz aktiv a pasiv,
2. Výkaz 31, 32-DK: Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie.

Vzory výkazů zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat.

Do výkazu držitel licence uvede identifikační údaje, jako je obchodní firma nebo název, jméno a příjmení (příp. dodatek) fyzické osoby, číslo udělené licence, název dané cenové lokality a kontaktní osobu (telefonické a elektronické spojení), která příslušný výkaz vyhotovila.

1. Výkaz 31, 32-AP: Výkaz aktiv a pasiv

Držitel licence uvede požadované údaje o majetku samostatně pro činnost výroba a rozvod tepelné energie, která zahrnuje současně údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie, a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence, a to v tisících Kč.

Zvolený způsob dělení majetku a číselné vyjádření poměrů dělení majetku mezi jednotlivé činnosti uvede držitel licence v příloze regulačních výkazů. Majetek sloužící ke kombinované výrobě elektřiny a tepla a majetek související s výrobní a správní režií držitel licence rozdělí v souladu s cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie, účinným pro kalendářní rok, za který sestavuje regulační výkazy. Podíl tohoto majetku bude přímo zahrnut do majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie.

Držitel licence vychází z účetního výkazu (rozvahy) sestavovaného podnikateli, účtujícími podle jiného právního předpisu8).

1.1. Aktiva - ř. 1

Držitel licence uvede výši jednotlivých položek aktiv neupravenou (brutto) o opravné položky a oprávky a sníženou (netto) o opravné položky a oprávky. Držitel licence uvede u jednotlivých druhů aktiv celkovou výši za veškeré činnosti provozované držitelem licence, a samostatně výši aktiv, které souvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie, za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie.

1.1.1. Pohledávky za upsaný základní kapitál - ř. 2

Pohledávky za upsaný základní kapitál tvoří pohledávky za upisovateli, společníky a členy družstva plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie.

1.1.2. Dlouhodobý majetek - ř. 3

Dlouhodobý majetek zahrnuje veškerý dlouhodobý majetek, který držitel licence používá pro výkon svých činností:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, který tvoří zejména software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok,

b) dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří movitý majetek (např. stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky) a nemovitý majetek (např. nemovitosti, pozemky),

c) dlouhodobý finanční majetek, který je tvořen zejména majetkovými podíly v jiných podnicích, dále pak zahrnuje půjčky a úvěry těmto podnikům, cenné papíry, zálohy na dlouhodobý finanční majetek.

1.1.3. Provozní aktiva - ř. 7

Držitel licence stanovuje provozní aktiva v souladu s § 3 odst. 3 této vyhlášky. Provozní aktiva jsou vykazována zvlášť pro výrobu tepelné energie a pro rozvod tepelné energie.

1.1.4. Oběžná aktiva - ř. 10

Oběžná aktiva zahrnují:

a) zásoby (např. materiál, výrobky a zboží),

b) dlouhodobé pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok,

c) krátkodobé pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší,

d) krátkodobý finanční majetek (např. peníze, ceniny a aktivní zůstatky bankovních účtů).

1.2. Pasiva - ř. 16

Držitel licence uvede výši jednotlivých položek pasiv ve stavu běžného účetního období. Držitel licence uvede u jednotlivých položek pasiv celkovou výši za veškeré činnosti provozované držitelem licence, a samostatně výši pasiv cizího kapitálu, které souvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie, za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie.

1.2.1. Vlastní kapitál - ř. 17

Vlastní kapitál zahrnuje zejména:

a) zapsaný základní kapitál obchodních společností,

b) fondy vytvářené v souladu s obchodním zákoníkem, se společenskou či zakladatelskou smlouvou (popř. listinou) nebo podle stanov společnosti,

c) nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazenou ztrátu minulých let,

d) výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk po zdanění).

1.2.2. Cizí zdroje - ř. 23

Cizí zdroje zahrnují:

a) rezervy, které představují zejména rezervy tvořené v souladu s jiným právním předpisem9),

b) dlouhodobé závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok,

c) krátkodobé závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší,

d) bankovní úvěry a výpomoci.

1.3. Časové rozlišení - ř. 29

Časové rozlišení obsahuje položky s tituly časového rozlišení s aktivními nebo pasivními zůstatky. Na straně aktiv se jedná o náklady a příjmy příštích období, na straně pasiv o výnosy a výdaje příštích období.

1.4. Výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání

Výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání ve vykazovaném roce zahrnují také výdaje vynaložené na pořízení majetku v předchozích regulovaných letech, který je uveden do užívání teprve v regulovaném roce.

Plánované výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání v následujících dvou regulovaných letech zahrnují výdaje vynaložené na pořízení majetku v předchozích letech, u nichž se plánuje uvedení do užívání v těchto obdobích.

Tyto údaje jsou uváděny zvlášť pro výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

2. Výkaz 31, 32-DK: Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

Držitel licence uvede požadované údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie, a to samostatně za každou cenovou lokalitu. Cenová lokalita, ve které je cena tepelné energie kalkulována, může zahrnovat samostatný zdroj tepelné energie (dále jen „zdroj") anebo rozvodné tepelné zařízení, propojené i nepropojené zdroje anebo rozvodná tepelná zařízení v jedné obci, potrubně propojené zdroje a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích, anebo nepropojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, přičemž všechna tato tepelná zařízení provozuje stejný dodavatel.

Držitel licence uvede počet odběrných míst a počet odběratelů tepelné energie.

Držitel licence uvede požadované údaje o tepelné energii v gigajoulech [GJ], zaokrouhlené na celá čísla. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla uvede držitel licence požadované údaje o elektřině v megawatthodinách [MWh], zaokrouhlené na celá čísla.

Technický výkaz obsahuje položky tržeb za dodávku tepelné energie při výkonu licencované činnosti výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencované činnosti výroba a rozvod tepelné energie. Do tržeb držitel licence nezahrnuje tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie.

Vnitropodnikové výnosy jsou oceněny ve skutečných ekonomicky oprávněných nákladech a vyjadřují vnitropodnikový převod nákladů na tepelnou energii. Vnitropodnikový převod nákladů se realizuje zejména při spotřebě tepelné energie vlastním odběrným tepelným zařízením (např. při vytápění, přípravě teplé vody a technologické spotřebě).

Tržby a vnitropodnikové výnosy držitel licence uvede ve výši bez DPH v celých Kč.

2.1. Bilance výroby

Výroba tepelné energie je proces prováděný na zdroji, v němž se využíváním paliv nebo jiných typů energie získává tepelná energie, která se předává teplonosné látce. Pro účely tohoto technického výkazu se zdrojem rozumí zejména teplárna, výtopna, bloková kotelna a průmyslová kotelna. Samostatnou kategorií zdrojů jsou domovní kotelny, které provozuje držitel licence. Výroba tepelné energie začíná zařízením pro příjem paliva a končí místem přechodu topného média do rozvodného tepelného zařízení nebo přímo do odběrného tepelného zařízení.

2.1.1. Celková výroba tepelné energie na zdrojích

Celková výroba tepelné energie na zdrojích představuje celkové vyrobené množství tepelné energie na všech zdrojích, nezahrnující množství tepelné energie vlastní spotřeby zdrojů.

Celková výroba tepelné energie na zdrojích je dále členěna na tepelnou energii, která je určena pro výrobu elektřiny v parních turbínách umístěných přímo na zdrojích (za plynové turbíny a kogenerační jednotky je zde vykazována nula) a na tepelnou energii vystupující ze zdroje.

2.1.2. Tepelná energie na výstupu ze zdrojů

Tepelná energie na výstupu ze zdrojů je rozdíl celkové výroby tepelné energie na zdrojích a tepelné energie určené pro výrobu elektřiny v parních turbínách. Tepelná energie na výstupu ze zdrojů je dále členěna na:

a) dodanou tepelnou energii přímo ze zdrojů s instalovaným tepelným výkonem nad 10 MWt,

b) dodanou tepelnou energii přímo ze zdrojů s instalovaným tepelným výkonem do 10 MWt,

c) dodanou tepelnou energii při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst umístěném na zdroji,

d) tepelnou energii do provozovaných rozvodů, tzn. dále rozváděnou tepelnou energii vlastním nebo pronajatým rozvodným tepelným zařízením,

e) tepelnou energii na výstupu ze zdrojů určenou pro vlastní spotřebu držitele licence, tj. zejména pro vytápění, přípravu teplé vody a technologické účely při výrobě i jiných produktů (vlastní odběrné tepelné zařízení je napojeno přímo na zdroj); nepatří sem tepelná energie pro konečnou spotřebu nájemníků v objektech, které držitel licence vlastní nebo spravuje (je uvedena podle spotřeby v bodech a) až c).

2.1.3. Tepelná energie z domovních kotelen

Tepelná energie z domovních kotelen je vykazována samostatně. Domovní kotelny, jako decentralizované zdroje umístěné přímo ve vytápěném objektu, jsou samostatnou kategorií vykazovaných zdrojů provozovaných držitelem licence.

Tepelnou energii z domovních kotelen vykazuje držitel licence, který provozuje domovní kotelny.

2.1.4. Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla představuje celkovou elektřinu ze společné výroby (na svorkách generátorů), zahrnující dodanou elektřinu odběratelům i spotřebovanou elektřinu vlastním nebo pronajatým zařízením držitelem licence.

2.2. Spotřeba paliva

Jedná se o množství spotřebovaného paliva při výrobě tepelné energie včetně případné výroby tepelné energie v domovních kotelnách anebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Držitel licence v případě druhotných, obnovitelných anebo jiných zdrojů a paliv uvede použité palivo a spotřebované množství tohoto paliva v odpovídajících měrných jednotkách.

Množství tuhých a kapalných paliv uvede držitel licence v tunách, jedná se zejména o hnědé uhlí a lignit, černé uhlí, proplástek, kaly, topné oleje, spalitelné odpady (komunální, průmyslové), biomasu. Energie paliva, vyjádřená v GJ, se pak rovná součinu celkové spotřeby v tunách a výhřevnosti [MJ/kg] těchto paliv.

Množství plynných paliv uvede držitel licence, s výjimkou zemního plynu, v tis. m3. Jedná se zejména o vysokopecní plyn, rafinační odplyny, bioplyn apod. Energie paliva [GJ] se rovná součinu spotřeby v tis. m3 a výhřevnosti [MJ/m3] těchto paliv.

Množství zemního plynu uvede držitel licence v MWh podle fakturace dodavatele zemního plynu, který mu také sdělí hodnotu poměru výhřevnosti a spalného tepla. Energie v palivu [GJ] se rovná součinu spotřeby [MWh], hodnoty 3,6 a poměru výhřevnosti a spalného tepla.

U odpadního tepla, solární a geotermální energie uvede držitel licence hodnotu využitého (vyrobeného) tepla v GJ a u jaderného paliva neuvede množství, ale jen energii jako ekvivalent [GJ].

2.3. Bilance rozvodu

Rozvodem tepelné energie se rozumí doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením. Rozvodné tepelné zařízení je zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a předávacími stanicemi. Pro účely tohoto technického výkazu se rozvodem rozumí zejména parovody, horkovody, rozvody topné vody, rozvody teplé vody, tepelné přípojky (jsou-li součástí rozvodu) a předávací stanice.

Rozvod tepelné energie začíná výstupem ze zdroje anebo výstupem z rozvodného tepelného zařízení jiného provozovatele a končí vstupem do odběrného tepelného zařízení anebo vstupem do dalšího rozvodného zařízení jiného provozovatele.

2.3.1. Tepelná energie z provozovaných zdrojů

Tepelná energie z provozovaných zdrojů zahrnuje tepelnou energii vyrobenou ve vlastním nebo pronajatém zdroji, která je dále rozváděna vlastním nebo pronajatým rozvodným tepelným zařízením.

Tepelná energie z provozovaných zdrojů se rovná tepelné energii na výstupu ze zdrojů do provozovaných rozvodů podle bodu 2.1.2 d).

2.3.2. Nákup tepelné energie

V případě nákupu tepelné energie od jiného dodavatele uvede držitel licence identifikaci dodavatele tepelné energie a množství tepelné energie nakoupené od tohoto dodavatele.

2.3.3. Ztráty při rozvodu tepelné energie

Ztráty při rozvodu tepelné energie představují rozdíl mezi celkovým množstvím tepelné energie, která vstupuje do rozvodného tepelného zařízení (z provozovaných zdrojů a nakoupená tepelná energie), a celkovým množstvím tepelné energie na výstupu z rozvodného tepelného zařízení dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu.

2.3.4. Tepelná energie na výstupu z rozvodů

Tepelná energie na výstupu z rozvodů představuje celkové množství tepelné energie dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu, které vystupuje z rozvodného tepelného zařízení. Tepelná energie na výstupu z rozvodů je dále členěna na:

a) dodanou tepelnou energii z primárního rozvodu centrálního zásobování teplem,

b) dodanou tepelnou energii z centrální výměníkové stanice,

c) dodanou tepelnou energii při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst umístěném v centrální výměníkové stanici,

d) dodanou tepelnou energii ze sekundárních rozvodů,

e) dodanou tepelnou energii z jednostupňových rozvodů z blokové kotelny,

f) dodanou tepelnou energii z domovní předávací stanice,

g) tepelnou energii na výstupu z rozvodů určenou pro vlastní spotřebu držitele licence, tj. zejména pro vytápění, přípravu teplé vody a technologické účely (vlastní odběrné tepelné zařízení je napojeno na rozvodné zařízení tepelnou přípojkou); nepatří sem tepelná energie pro konečnou spotřebu nájemníků v objektech, které držitel licence vlastní nebo spravuje (je uvedena podle spotřeby v bodech a) až f).

2.4. Domovní kotelny v cenové lokalitě

Držitel licence, který provozuje domovní kotelny, uvede pouze souhrnné údaje za domovní kotelny v příslušné cenové lokalitě.

2.5. Zdroje v cenové lokalitě

Držitel licence uvede název každého zdroje v cenové lokalitě, přičemž ke každému zdroji uvede údaje o výrobě tepelné energie a elektřiny, tj. instalovaný tepelný výkon, množství vyrobené tepelné energie na zdroji, instalovaný elektrický výkon a množství vyrobené elektřiny na svorkách generátorů. Údaje o množství budou zaokrouhleny na jednotky, tepelný a elektrický výkon na 3 desetinná místa. Názvy zdrojů musí být shodné s názvy uvedenými v seznamu jednotlivých provozoven v rozhodnutí o udělení licence.

2.6. Kalkulační vzorec ceny tepelné energie

Držitel licence uvede požadované údaje o nákladech za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie do kalkulačního vzorce za každou cenovou lokalitu samostatně. Náklady držitel licence uvede ve výši bez DPH, a to v celých Kč.

Kalkulační vzorec ceny tepelné energie představuje výslednou kalkulaci průměrné ceny tepelné energie za celou cenovou lokalitu, která obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok.

K vymezení nákladů pro sestavení regulačních výkazů (kalkulačního vzorce ceny tepelné energie) postupuje držitel licence dle cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie, účinného pro kalendářní rok, za který sestavuje regulační výkazy.

2.6.1. Zisk

Zisk v ceně tepelné energie je stanoven v souladu se zákonem o cenách, případně upřesněn v cenovém rozhodnutí k cenám tepelné energie, účinném pro kalendářní rok, za který držitel licence sestavuje regulační výkazy.

2.6.2. Množství tepelné energie

Množství tepelné energie představuje celkové množství tepelné energie na výstupu ze zdrojů i na výstupu z rozvodných tepelných zařízení, které je dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu.

2.6.3. Průměrná cena tepelné energie

Průměrná cena tepelné energie je podílem celkových nákladů a zisku a celkového množství tepelné energie dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu v dané cenové lokalitě. Cena tepelné energie (v Kč/GJ) se uvádí na dvě desetinná místa.

31, 32 - AP: Výkaz aktiv a pasiv

31, 32 - AP: Výkaz aktiv a pasiv

31, 32 - DK: Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

31, 32 - DK: Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Příloha k regulačním výkazům pro držitele licence čísla 12, 13, 22, 23, 25 a 31, 32

Obsah

A. Identifikace držitele licence a vykazovaného období

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své jméno, popř. jména, příjmení a případný dodatek, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Sídlo - uvede pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

4. Trvalý pobyt - uvede pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční.

5. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

6. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

7. Vykazované období.

B. Majetek

1. Finanční leasing:

držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu v tomto bodě uvede úpravy provedené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve výkazech aktiv. Je nezbytné uvést celkové částky, o které byly zvýšeny pořizovací i zůstatkové hodnoty vykazovaných aktiv, a dále rozpis těchto částek s uvedením řádků, do kterých byly v tabulce aktiv vykázány.

Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede:

druh majetku,

pořizovací cena majetku (bez leasingové marže),

leasingová marže,

doba trvání leasingové smlouvy (od/do, počet měsíců).

2. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede pronajatý majetek, použitý pro výrobu a rozvod tepelné energie:

druh majetku,

pořizovací cena majetku.

3. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede způsob dělení majetku a číselné vyjádření poměrů dělení majetku mezi jednotlivé činnosti.

4. Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu uvede doplňující informace k výkazu majetku a důležité informace týkající se majetku.

C. Náklady a výnosy

1. Finanční leasing:

držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu uvede úpravy provedené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve výkazech nákladů. Je nezbytné uvést celkové částky leasingových splátek, o které byly sníženy náklady a celkové částky, o které byly náklady zvýšeny v členění na odpisy a finanční marže.

2. Ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady:

držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci plynu rozepíše ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady po jednotlivých položkách (účtech).

3. Způsob dělení režijních nákladů u držitelů licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie:

způsob rovnocenného dělení režijních nákladů mezi činnostmi výroba a rozvod tepelné energie a ostatními činnostmi,

způsob rovnocenného dělení režijních nákladů mezi jednotlivými cenovými lokalitami.

4. Způsob dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla u držitelů licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie.

5. Držitel licence na přepravu plynu uvede počet uzavřených jednotlivých druhů smluv.

D. Odpisy

Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci plynu rozepíše po technologiích hodnoty jednorázových odpisů majetku, který byl vyřazen z důvodu jeho likvidace.

E. Technické výkazy

Držitel licence uvede vysvětlující komentář k údajům vykázaným v technických výkazech. Držitel licence na distribuci plynu uvede přehled o počtech uzavřených zvlášť měsíčních a zvlášť klouzavých smluv v jednotlivých měsících vykazovaného roku.

F. Další informace

Držitel licence uvede doplňující informace, které nebyly vyžadovány podle výše uvedených bodů.

Poznámky pod čarou

1) § 23 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.

3) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb. § 32 odst. 3 energetického zákona.

4) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5) Příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

7) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

8) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru