Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 406/2009 Sb.Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář

Částka 131/2009
Platnost od 25.11.2009
Účinnost od 25.11.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

406

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. října 2009

o vymezení Ptačí oblasti Dehtář

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Dehtář (dále jen „ptačí oblast“).

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace rybáka obecného (Sterna hirundo) a husy velké (Anser anser) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany druhů podle odstavce 2 je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy těchto ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje v katastrálních územích Čakov u Českých Budějovic, Dehtáře u Českých Budějovic, Radošovice u Českých Budějovic, Záboří u Českých Budějovic a Žabovřesky u Českých Budějovic.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Jihočeského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti

a) zřizovat nová myslivecká a rekreační zařízení,

b) v období prvního roku dvouletého hospodářského cyklu od 1. dubna do 31. července měnit výši vodní hladiny nad kótu 405,85 m. n. m., v období druhého roku dvouletého hospodářského cyklu od 1. dubna do 31. července měnit výši vodní hladiny nad kótu 406,40 m. n. m.,

c) v období od 1. dubna do 31. července měnit výši vodní hladiny o více než 20 cm při úrovni hladiny nad kótou 405,45 m. n. m. v době kratší než 14 dnů,

d) v období od 1. srpna do 31. března měnit výši vodní hladiny nad kótu 406,40 m. n. m. po dobu delší než 30 dnů, nebo

e) vstupovat do kolonie rybáka obecného v období od 15. dubna do 31. července.

(2) Předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. b) až d) není třeba v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr životního prostředí:


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 406/2009 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Dehtář

Hranice ptačí oblasti vede od výpusti na hrázi rybníka Dehtář po hranici parcely rybníka (parcela č. 781 k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic) jižně, kde se napojuje na hranici k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic, po které pokračuje jižním a dále západním směrem okolo Holubovské Bašty. Poblíž severního výběžku rybníka Posměch, 300 m západně od cesty vedoucí na poloostrov rybníka Dehtář, přechází hranice ptačí oblasti z k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic na vodoteč a protíná po vodoteči výběžek k.ú. Čakov u Českých Budějovic v délce 100 m. Dále vede západním, poté severním a nakonec východním směrem okolo rybníka Dehtář, a to po polích ve vzdálenosti cca 200 metrů od hranic k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic. 150 m severozápadně od místa, kde se hranice k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic odděluje od hranice parcely rybníka, prochází hranice ptačí oblasti okolo jižního okraje malého lesíka a vede přímo východně až ke kótě 410. Od této kóty vede přímo jižně k nejsevernějšímu výběžku parcely rybníka a dále pokračuje jižně po hranici parcely rybníka až k jeho výpusti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 406/2009 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Dehtář

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Dehtář

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Přesunout nahoru