Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 40/2009 Sb.Zákon trestní zákoník

Částka 11/2009
Platnost od 09.02.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 04.09.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a trestní zákoník

Návrhem zákona se novelizuje zákon o pyrotechnice a trestní zákoník v souladu s opravou Evropské směrnice.

Poslední změna: 19.08.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon doplňuje do trestního zákoníku problematiku trestněprávního postihu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu.

Poslední změna: 29.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.

Poslední změna: 18.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) a trestní zákoník

Cílem návrhu zákona je zřízení Etické komise pro transplantace prováděné v zahraničí českým občanům nebo osobám bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území ČR.

Poslední změna: 17.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl usnadnit ukládání majetkových sankcí tak, aby bylo jednoduší, rychlejší a méně administrativně náročné.

Poslední změna: 28.05.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a některé další zákony

Zákon komplexně řeší jak neaktuální právní úpravu některých ustanovení, tak nedostatky v aplikační praxi a postupech Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb, a to v oblasti policejního i trestního práva. Společným jmenovatelem změn je jejich významný vliv na vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Poslední změna: 17.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh změny zákona o přestupcích především reaguje na vyhodnocení aplikační praxe v oblasti přestupků a zavádí nový trestný čin užití pyrotechniky v souvislosti se sportovní akcí.

Poslední změna: 15.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Cílem předkládaného návrhu zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Poslední změna: 09.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník, a zákon o některých přestupcích

Cílem návrhu zákona je sankcionovat jako trestný čin nebo přestupek svévolné omezování názorů z informací sdílených na veřejně přístupných sociálních sítích.

Poslední změna: 13.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Novela má za cíl zvýšit ochranu zvířat zpřísněním norem trestního práva, která zvířata jako objekt trestného činu chrání.

Poslední změna: 12.02.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru a trestní zákoník

Novela nově stanovuje právní úpravu lichvy.

Poslední změna: 04.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček

Cílem zákona je zavedení institutu tzv. lichvářského úvěru, který by postihoval absolutní neplatnost úvěrové smlouvy naplňující zákonné znaky. Cílem je též promítnutí nového institutu do trestního zákoníku.

Poslední změna: 01.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela zákona upravuje promlčení odpovědnosti.

Poslední změna: 17.12.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Novela navrhuje zrušení trestného činu pomluvy.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela ruší trestnost přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Poslední změna: 31.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela upravuje trestný čin poškození finančních zájmů Evropské Unie podle § 260 trestního zákoníku a povádí adaptační úprava ohledně postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Poslední změna: 12.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela doplňuje stávající právní úpravu o trestní postih propagace ideologie, která prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo která hlásí rasovou, etnickou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině obyvatel.

Poslední změna: 28.02.2018 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Novela má po vzoru některých evropských právních řádů umožnit trestněprávní postih zpravodajských aktivit prováděných cizí mocí nebo ve prospěch cizí moci, jejichž cílem není získání utajovaných informací.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)

Návrh poslanců na vydání zákona o ochraně před ilegální migrací

Novelizace pěti vybraných zákonů tak, aby lépe umožnily ochranu před ilegální migraci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Cílem návrhu zákona je umožnit trestní postih služby občana České republiky v ozbrojených silách zahraničních nestátních ozbrojených útvarů, jako je v současné době zejména tzv. Islámský stát.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon doplňuje stávající právní úpravu o trestní postih propagace ideologie, která prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo která hlásí rasovou, etnickou, náboženskou či trestní zášť nebo zášť vůči jiné skupině obyvatel.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon zakotvuje nepromlčitelnost trestných činů spáchaných při realizaci zákona o tzv. velké privatizaci a trestných činů spáchaných při realizaci veřejných zakázek z koncesních řízení.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela zavádí nový trestní čin příživnictví postihující společensky nepřijatelné chování, kdy si osoba není ochotna opatřovat prostředky na obživu prací nebo jiným legálním způsobem.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela rozšiřuje případy, ve kterých lze uložit trest zákazu činnosti řízení motorového vozidla nebo letadla.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zkrácení doby, od které neplnění vyživovací povinnosti zakládá trestní odpovědnost pachatele, ze současných 4 měsíců na 2 měsíce.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Cílem návrhu zákona je rozšířit ustanovení trestního zákoníku o nutné obraně. 

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 218/2003 Sb.

Snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let u zvlášť závažných zločinů, za které lze uložit výjimečný trest. 

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Zákon zvyšuje ochranu hlavy státu zakotvením skutkové podstaty trestného činu hanobení prezidenta republiky z přestupku znevážení postavení prezidenta republiky při výkonu jeho pravomoci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a některé další související zákony

Cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy v zákoně č. 256/2014 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.07.2017 pod číslem 204/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a další související zákony

Novela reaguje na problémy a nedostatky, které vyvstaly během patnáctileté aplikační praxe uvedeného zákona, novela také uvádí do souladu zákonnou úpravu pohřebnictví se změnami, k nimž došlo v uplynulých letech v právním řádu ČR.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.07.2017 pod číslem 193/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Hlavním cílem novely je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí EP a Rady 2014/42/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.03.2017 pod číslem 55/2017 Sb. s účinností od 18.03.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a zákon č. 293/1993 Sb.

Novela mění vnější diferenciace věznic.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.03.2017 pod číslem 58/2017 Sb. s účinností od 01.10.2017

Návrh poslanců na vydání zákona proti terorismu

Cílem návrhu zákona je především zavedení skutkové podstaty trestného činu terorismu do trestního zákoníku. V návaznosti na to má být doplněna odpovědnost právnických osob a důvody vzetí do vazby.

Návrh neprošel 01.02.2017 (Zamítnuto v 1. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Novela zákona se týká následujících čtyř tematických okruhů: A) Financování a podpora terorismu, B) Svádění k maření výkonu spravedlnosti, C) Úplatkářství, a D) Rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.12.2016 pod číslem 455/2016 Sb. s účinností od 01.02.2017

Návrh zákona o prokazování původu majetku

Jednoznačně definovaným hlavním cílem je zavedení nástroje, který zajistí zdanění nepřiznaného a nezdaněného příjmu zjištěného na základě navrženého postupu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 321/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Návrh zákona je předkládán z důvodu potřeby zajištění souladu zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí s požadavky praxe a legislativního zpřehlednění textu. Návrh zákona zejména napravuje legislativně technické nepřesnosti zákona o oběhu bankovek a mincí a dále přináší řešení některých věcných otázek. Současně se navrhuje zrušit devizový zákon a potřebná ustanovení přesunout do krizového zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 323/2016 Sb. s účinností od 18.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Předložená novela trestního řádu a trestního zákoníku sleduje motivaci subjektů k oznamování případů pasivní korupce, omezení trestněprávní imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, zavedení trestnosti přípravy u trestného činu zkrácení daně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.05.2016 pod číslem 163/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Cílem novely je rozšířit využití systému elektronického sledování i na oblast opatření nahrazujících vazbu a tím zefektivnit jejich kontrolu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.05.2016 pod číslem 150/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Navrhovaná právní úprava vychází z nezbytnosti implementace evropských právních předpisů do českého právního řádu i naplňování mezinárodních závazků České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 01.07.2015 pod číslem 165/2015 Sb. s účinností od 01.09.2015

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a další související zákony

Cílem návrhu je zefektivnit správu zajištěného majetku a snížit její finanční náročnost, zlepšit postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 86/2015 Sb. s účinností od 01.06.2015

Návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Rozšíření možností a rozsahu tzv. nutné obrany.

Návrh neprošel 07.04.2015 (Zamítnuto v 1. čtení)