Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 376/2009 Sb.Vyhláška o směnárenské činnosti

Částka 122/2009
Platnost od 04.11.2009
Účinnost od 04.11.2009
Zrušeno k 01.11.2013 (278/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

376

VYHLÁŠKA

ze dne 23. října 2009

o směnárenské činnosti

Česká národní banka stanoví podle § 30a písm. a) až c) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) vzory tiskopisů žádosti o registraci ke směnárenské činnosti a obsah jejich příloh,

b) způsob informování klientů devizových míst, která jsou oprávněna vykonávat směnárenskou činnost,

c) rozsah, období, způsob, lhůty plnění a strukturu údajů vykazovaných o množství hotovostně nakoupených a prodaných cizích měn.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1), anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,

b) dokladem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců.

§ 3

Žádost fyzické osoby o registraci ke směnárenské činnosti

(1) Žadatel o registraci ke směnárenské činnosti, je-li fyzickou osobou, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží tyto přílohy:

a) originál dokladu o bezúhonnosti žadatele, skutečného majitele2) a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

b) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 2 zákona,

c) prohlášení podle přílohy č. 2 k této vyhlášce za žadatele, skutečného majitele2) a osobu, která bude řídit podnikání žadatele.

§ 4

Žádost právnické osoby o registraci ke směnárenské činnosti

(1) Žadatel o registraci ke směnárenské činnosti, je-li právnickou osobou, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží tyto přílohy:

a) doklad o oprávnění k podnikání,

b) originál dokladu o bezúhonnosti osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, skutečným majitelem2), a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a je-li společníkem žadatele právnická osoba, rovněž tento doklad za osobu statutárního orgánu společníka žadatele nebo člena statutárního orgánu společníka žadatele,

c) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 2 zákona,

d) prohlášení podle přílohy č. 2 k této vyhlášce za společníka žadatele, statutární orgán žadatele, člena statutárního orgánu žadatele, skutečného majitele2) a osobu, která bude řídit podnikání žadatele, a je-li společníkem žadatele právnická osoba, rovněž toto prohlášení za statutární orgán společníka žadatele nebo člena statutárního orgánu společníka žadatele,

e) dotazník podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

Způsob informování klientů devizových míst

(1) Devizové místo, které je oprávněno vykonávat směnárenskou činnost, uveřejňuje kurzovní lístek, ceny poskytovaných služeb, přehled služeb poskytovaných bezplatně, pokud takové služby poskytuje, a informaci o právu klienta na vydání dokladu o poskytnutí služby s údaji podle zákona o ochraně spotřebitele3) a o povinnosti devizového místa této žádosti klienta vyhovět, na jednom místě společně, alespoň v českém a anglickém jazyce. Tyto informace musí být viditelně uveřejněny na místě, které je přístupné klientům, a způsobem vylučujícím jakoukoliv záměnu poskytovaných informací a umožňujícím, aby klient tyto informace získal před poskytnutím služby.

(2) Cena účtovaná za poskytnutou službu může být uvedena rovněž v procentech z objemu nákupu nebo prodeje, případně s uvedením nejnižší a nejvyšší účtované ceny podle prodávaného nebo nakupovaného množství, anebo s uvedením nejnižší účtované ceny bez ohledu na jednotkové množství.

(3) Kurzy uvedené na kurzovním lístku, včetně názvů měn, a ceny jednotlivých služeb spolu s doprovodným textem se vyjadřují v jednotné a přiměřené velikosti, přičemž číselné údaje se vyjadřují arabskými číslicemi. Doprovodný text ke kurzům a jednotlivým službám se uvádí alespoň v českém a anglickém jazyce.

(4) Při sdělování informací o kurzu vybraných měn formou upoutávky devizové místo, které je oprávněno vykonávat směnárenskou činnost, rozlišuje, zda jde o kurz nákupní nebo prodejní. V případě, že toto devizové místo poskytuje nákup i prodej cizí měny, údaje o nákupním a prodejním kurzu měny podle kurzovního lístku uvádí vždy společně. Při tomto způsobu sdělování informací devizové místo, které je oprávněno vykonávat směnárenskou činnost, dbá na to, aby klient nebyl uveden v omyl, zejména uvádí názvy měn, kurzy a ceny jednotlivých služeb na zvolené upoutávce způsobem uvedeným v odstavci 3.

(5) Devizové místo, které je oprávněno vykonávat směnárenskou činnost, sdělí klientovi vhodným způsobem před konečným uskutečněním nákupu nebo prodeje cizí nebo české měny ty informace, které se týkají výše protihodnoty nakupované nebo prodávané měny.

§ 6

Plnění vykazovací povinnosti držitele registrace

(1) Držitel registrace ke směnárenské činnosti (dále jen „držitel registrace“) vykazuje jedenkrát za kalendářní čtvrtletí České národní bance souhrnné údaje o množství cizích měn v hotovosti, které v rámci registrované činnosti v daném kalendářním čtvrtletí nakoupil a prodal, souhrnně za všechny provozovny. Tyto údaje vykazuje držitel registrace na tiskopise, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Držitel registrace vyplněný tiskopis podle odstavce 1 zašle České národní bance nejpozději do 15 dnů po ukončení vykazovaného kalendářního čtvrtletí i v případě, že v tomto čtvrtletí neprovedl žádný nákup nebo prodej cizí měny. Tiskopis zasílá držitel registrace České národní bance

a) v listinné podobě opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem držitele registrace, nebo

b) v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem4) osoby pověřené předáváním zpráv.

(3) Pokud držitel registrace zjistí chybu v jím vyplněném a zaslaném tiskopise, uvědomí o ní bez zbytečného odkladu Českou národní banku.

(4) Pokud je držitel registrace vyzván Českou národní bankou k opravě údajů uvedených v tiskopise zaslaném České národní bance podle odstavce 2, provede opravu údajů a tiskopis s opravenými údaji předloží České národní bance bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení výzvy České národní banky.

§ 7

Společná ustanovení

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů stanovených touto vyhláškou rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pokud žádost podává žadatel prostřednictvím zástupce, je přílohou žádosti plná moc nebo jiná listina prokazující oprávnění této osoby zastupovat žadatele. Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo jiné listině musí být úředně ověřena.

(3) Místo originálu listiny lze předložit její úředně ověřenou kopii.

(4) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopise a nejsou-li důvody zjevné, žadatel odůvodní nepředložení přílohy nebo neuvedení údaje v tiskopise na samostatném listu k žádosti a důvody přiměřeně doloží.

(5) Listinná příloha k žádosti může být předložena v původním vyhotovení, byla-li vydána orgánem veřejné moci

a) členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

b) cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 8

Přechodné ustanovení

Devizové místo, které je oprávněno ke dni účinnosti této vyhlášky vykonávat směnárenskou činnost, je povinno uvést způsob informování klientů do souladu s touto vyhláškou do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Do doby, než devizové místo registrované podle zákona uvede způsob informování klientů do souladu s touto vyhláškou, postupuje toto devizové místo podle dosavadního právního předpisu5).


§ 9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 280/2008 Sb., o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách, se zrušuje.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 3 odst. 4 zákona č. 219/1995 Sb., ve znění zákona č. 254/2008 Sb.

3) § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

4) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

5) § 3 vyhlášky č. 280/2008 Sb., o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 376/2009 Sb.

VZOR - Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (fyzická osoba)

VZOR Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (fyzická osoba)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 376/2009 Sb.

VZOR - Prohlášení k informacím souvisejícím s prokázáním bezúhonnosti

VZOR Prohlášení k informacím souvisejícím s prokázáním bezúhonnosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 376/2009 Sb.

VZOR - Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

VZOR Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 376/2009 Sb.

VZOR - DOTAZNÍK K ŽÁDOSTI O REGISTRACI

VZOR DOTAZNÍK K ŽÁDOSTI O REGISTRACI

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 376/2009 Sb.

Přesunout nahoru