Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 375/2009 Sb.Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance

Částka 122/2009
Platnost od 04.11.2009
Účinnost od 04.11.2009
Zrušeno k 27.05.2011 (142/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

375

VYHLÁŠKA

ze dne 23. října 2009

o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen „zákon“) k provedení § 27 odst. 2 a § 50 odst. 2 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz (dále jen „vykazující subjekt“) České národní bance.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby, a

b) datovým souborem seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.

§ 3

Výkazy platební instituce

(K § 27 odst. 2 zákona)

Platební instituce sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a) PLT(ČNB) 15-04 „Rozvaha platební instituce“,

b) PLT(ČNB) 25-04 „Výkaz zisku a ztráty platební instituce“,

c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“,

d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí“ a

e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“.

§ 4

Výkazy poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 44 odst. 1 zákona)

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí“.

§ 5

Výkazy instituce elektronických peněz

(K § 50 odst. 2 zákona)

Instituce elektronických peněz sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a) PLT(ČNB) 10-04 „Rozvaha instituce elektronických peněz“,

b) PLT(ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty instituce elektronických peněz“,

c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“,

d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí“ a

e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“.

§ 6

Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výkazy sestavované ke konci čtvrtého kalendářního čtvrtletí předkládá vykazující subjekt do 10. února následujícího roku.

(3) Vykazující subjekt postupuje při sestavování výkazů v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky1) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropských společenství2).

(4) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu, případně postupuje podle jiného právního předpisu upravujícího účetnictví podnikatelů účtujících v soustavě podvojného účetnictví3). V případě údajů v hlášeních k plnění pravidel výkonu činnosti mohou vykazující subjekty použít v souladu s právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání4) kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou.

(5) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 7

Předkládání informací pro zápis do seznamů poboček a obchodních zástupců

(K § 27 odst. 2 zákona)

(1) Pokud platební instituce poskytuje platební služby prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce, předkládá informace potřebné pro zápis do seznamu těchto poboček nebo obchodních zástupců České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy5). Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Obsah požadovaných informací pro zápis do seznamů podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Informace se předkládají ke dni vzniku nebo ke dni zániku skutečnosti zaznamenávané do seznamu poboček nebo obchodních zástupců nebo ke dni, ve kterém nastala změna této skutečnosti, a to společně s oznámením podle vyhlášky upravující výkon činnosti platební instituce6).

§ 8

Zahájení a ukončení předkládání výkazů a informací

(1) Platební instituce a instituce elektronických peněz předkládají výkazy podle této vyhlášky ode dne nabytí právní moci povolení k činnosti platební instituce nebo povolení k činnosti instituce elektronických peněz. Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu předkládá výkaz podle této vyhlášky ode dne vydání osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.

(2) Platební instituce a instituce elektronických peněz předkládají výkazy podle této vyhlášky do dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz. Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu předkládá výkaz podle této vyhlášky do dne výmazu z registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.

§ 9

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance výkazy podle § 3 až 5 v elektronické podobě, ve formě datových zpráv5) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a) aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vlastní aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu7).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 10

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, vykazující subjekt předloží výkaz s upravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující subjekt předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 15 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy vykazující subjekt předloží ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 9 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 11

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která jménem vykazujícího subjektu předkládá výkazy České národní bance,

b) dále zejména adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty této osoby a

c) číslo kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb určeného k elektronickému podepisování podle § 9 odst. 2 této osoby.

(2) Vykazující subjekt sdělí České národní bance každou změnu údajů podle odstavce 1.


§ 12

Přechodná ustanovení

Vykazující subjekty předloží výkazy podle § 3 až 5 této vyhlášky poprvé za první kalendářní čtvrtletí roku 2010.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

2) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

3) § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

4) § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

5) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

6) § 51 a 53 vyhlášky č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

7) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 375/2009 Sb.

Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných platebními institucemi a institucemi elektronických peněz České národní bance

Výkaz: PLT(ČNB) 15-04

Název: Rozvaha platební instituce

Obsah:

Výkaz obsahuje strukturu aktiv a pasiv podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní položky na úrovni velkých písmen a římských číslic. Položky krátkodobého finančního majetku, kapitálových fondů, rezervních fondů, výsledku hospodaření minulých let a bankovních úvěrů a výpomocí jsou dále členěny v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Údaje jsou vykazovány za veškerou činnost a zvlášť za činnosti uvedené v § 8 zákona. Položky aktiv jsou vykazovány k poslednímu dni sledovaného období v účetní hodnotě nekompenzované a kompenzované o opravné položky a oprávky, samostatně jsou rovněž uváděny opravné položky a oprávky.

Výkaz: PLT(ČNB) 25-04

Název: Výkaz zisku a ztráty platební instituce

Obsah:

Výkaz zisku a ztráty obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát a účetního zisku resp. ztráty podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky Č. 472/2003 Sb. Obsahuje základní položky na úrovni velkých písmen a římských číslic. Položka výnosů z dlouhodobého finančního majetku je dále členěna v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Údaje jsou vykazovány za veškerou činnost a zvlášť za činnosti uvedené v § 8 zákona.

Výkaz: PLT(ČNB) 30-04

Název: Hlášení o kapitálu

Obsah:

Hlášení obsahuje informace navazující na vyhlášku č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu (dále jen „vyhláška“). V části kapitálu sleduje jeho jednotlivé složky podle oddílu 2 vyhlášky k poslednímu dni sledovaného období. Dále obsahuje informace o způsobu propočtu kapitálových požadavků podle jednotlivých přístupů uvedených v oddílu 3 vyhlášky resp. § 45 vyhlášky a přebytek nebo nedostatek kapitálu. Zde uváděné údaje představují buďto stav k poslednímu dni vykazujícího období nebo údaje za předcházející období známé k poslednímu dni vykazujícího období.

Část týkající se kapitálu vyplňují všechny subjekty jednotně, z částí týkajících se kapitálových požadavků vždy jenom tu část, která odpovídá jimi zvolenému a schválenému přístupu podle oddílu 3 nebo § 45 vyhlášky. U hybridních platebních institucí se uplatňuje propočet kapitálových požadavků pouze na činnosti podle § 8 zákona.

Výkaz: PLT(ČNB) 40-04

Název: Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí

Obsah:

Hlášení obsahuje strukturu peněžních prostředků platební instituce nebo poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, které jim byly svěřeny za účelem provedení platební transakce resp. peněžních prostředků instituce elektronických peněz, které odpovídají finančním závazkům z vydaných elektronických peněz, jež mohou být investovány pouze do likvidních aktiv s nízkým rizikem. Samostatně se uvádějí položky hotovosti, účtů u bank a dluhopisů v členění podle první a druhé části tabulky č. 2 přílohy č. 20 k vyhlášce č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se uvádějí podle stavu k poslednímu dni sledovaného období. Dále platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu uvádějí objem platebních transakcí uskutečněných ve sledovaném období.

Výkaz: PLT(ČNB) 50-04

Název: Hlášení o organizační struktuře

Obsah:

Hlášení obsahuje údaje o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích a významnějších majetkových účastech platební instituce nebo instituce elektronických peněz. Uvádí se základní identifikační údaje, údaje o základním kapitálu v rozlišení na ČR, EU, EHP a ostatní státy, základní identifikační údaje, funkce a údaj o nástupu do funkce členů statutárního orgánu a dozorčího orgánu, základní identifikační údaje, funkce, hlavní pracovní oblast a údaj o nástupu do funkce řídicích pracovníků, údaje akcionářské struktuře a kvalifikovaných účastech vykazujícího subjektu a kvalifikované účasti vykazujícího subjektu na jiných právnických osobách.

Základními identifikačními údaji se rozumí v případě právnické osoby identifikační číslo, obchodní jméno a adresa sídla (ulice, č.p., obec, PSČ a stát)) resp. v případě fyzické osoby jméno/a, příjmení, tituly před a za jménem, datum narození a adresa bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ a stát).

Výkaz: PLT(ČNB) 10-04

Název: Rozvaha instituce elektronických peněz

Obsah:

Výkaz obsahuje strukturu aktiv a pasiv podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. U položek účastí, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezerv a oceňovacích rozdílů není požadována detailní struktura. Položky aktiv jsou vykazovány v účetních hodnotě nekompenzované a kompenzované o opravné položky a oprávky, samostatně jsou rovněž uváděny opravné položky a oprávky.

Výkaz: PLT(ČNB) 20-04

Název: Výkaz zisku a ztráty instituce elektronických peněz

Obsah:

Výkaz zisku a ztráty vykazujícího subjektu obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát a účetního zisku resp. ztráty instituce elektronických peněz podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.. U položek výnosů z akcií a podílů a nákladů na zaměstnance není požadována detailní struktura. Údaje jsou vykazovány od počátku roku do konce sledovaného období.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 375/2009 Sb.

Rozsah informací předkládaných platebními institucemi České národní bance k zápisu do seznamu poboček a obchodních zástupců

Informace požadované pro zápis do seznamů poboček a obchodních zástupců platebních institucí zahrnují

a) základní identifikační údaje o platební instituci, tj. v případě právnické osoby identifikační číslo, obchodní firmu a adresu sídla (ulice, č.p., obec, PSČ a stát) resp. v případě fyzické osoby jméno/a, příjmení, tituly před a za jménem, datum narození, adresu bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ a stát),

b) základní identifikační údaje o pobočce resp. pobočkách, tj. jejich označení (pořadové číslo) a adresu (ulice, č.p., obec, PSČ a stát),

c) základní identifikační údaje o obchodním zástupci - fyzické osobě resp. obchodních zástupcích - fyzických osobách, tj. jejich pořadové číslo, jméno/a, příjmení, tituly před a za jménem, datum narození, adresu bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ a stát), identifikační číslo, pokud ho mají přiděleno,

d) základní identifikační údaje o obchodním zástupci - právnické osobě resp. obchodních zástupcích - právnických osobách, tj. pořadové číslo, identifikační číslo, obchodní firmu a adresu sídla (ulice, č.p. obec, PSČ a stát),

e) údaje o okruhu poskytovaných platebních služeb,

f) u jednotlivého obchodního zástupce - právnické osoby základní identifikační údaje o jeho vedoucích osobách, tj. jejich pořadové číslo, jméno/a, příjmení, datum narození, adresu bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ a stát),

g) u jednotlivé pobočky nebo obchodního zástupce informaci o tom, zda se jedná o nový zápis, opravu již existujícího záznamu nebo výmaz záznamu,

h) kontaktní údaje osoby předávající datovou zprávu.

Přesunout nahoru