Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 372/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.

Částka 121/2009
Platnost od 04.11.2009
Účinnost od 04.11.2009
Zrušeno k 01.07.2014 (115/2014 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

372

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2009,

kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb. a zákona č. 484/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 21 odst. 9, § 21a odst. 8, § 30 odst. 13 zákona a podle § 79 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 3, 7 a 10a se slovo „zdravotního“ nahrazuje slovem „zdravotnického“.

2. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Obsahová náplň praktické části zkoušky

(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně

a) předvede prohlídku nejméně dvou zbraní podle určení zkušební komise za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,

b) předvede částečné rozebrání a složení nejméně dvou různých druhů zbraní podle určení zkušební komise v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě,

c) předvede postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a

d) prokáže znalosti z postupu řídícího střelby.

(2) K předvádění činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) se použijí druhy zbraní odpovídající všem skupinám zbrojního průkazu a jako střelivo se použijí náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.“.

3. V § 9 odstavec 3 zní:

(3) Praktická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“, jestliže žadatel prokáže zvládnutí činností uvedených v § 8 odst. 1.“.

4. V § 11 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní a nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v záznamní knize zbraní a střeliva (dále jen „záznamní kniha“).

2) § 31 zákona č. 119/2002 Sb.“.

5. V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v evidenční knize zbraní a střeliva (dále jen „evidenční kniha“).“.

6. V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci obsahující přehled o vydaných a přijatých zbraních kategorie A, B anebo C a střelivu do těchto zbraní v knize výdeje a příjmu zbraní a střeliva (dále jen „kniha výdeje a příjmu“).“.

7. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ministerstvo vnitra zveřejní elektronické tiskopisy podle vzorů stanovených v odstavci 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

8. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

VYHODNOCENÍ zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem
VYHODNOCENÍ zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem
“.

9. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva“.
ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva“.

10. Přílohy č. 8 až 21 znějí:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY
ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ
ŽÁDOST O POVOLENÍ

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o vydání zbrojního průkazu - nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu
ŽÁDOST o vydání zbrojního průkazu - nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojního průkazu
ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojního průkazu

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o vydání zbrojní licence
ŽÁDOST o vydání zbrojní licence

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojní licence
ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojní licence

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva
ŽÁDOST o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o jmenování zkušebním komisařem
ŽÁDOST o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o povolení k provozování střelnice
ŽÁDOST o povolení k provozování střelnice

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - hlavní části zbraně - zakázaného doplňku zbraně
ŽÁDOST o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - hlavní části zbraně - zakázaného doplňku zbraně

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti
PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

OZNÁMENÍ o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
OZNÁMENÍ o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
“.

11. Příloha č. 23 zní:

„Příloha č. 23 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F
PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F
“.

12. Přílohy č. 25 a 26 znějí:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění pyrotechnického průzkumu
DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění pyrotechnického průzkumu

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

ŽÁDOST o vydání evropského zbrojního pasu
ŽÁDOST o vydání evropského zbrojního pasu
“.


Čl. II

Tiskopisy vydané podle vzorů stanovených v přílohách k vyhlášce č. 384/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít do 31. prosince 2015.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.

Přesunout nahoru