Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 371/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

Částka 120/2009
Platnost od 03.11.2009
Účinnost od 03.11.2009
Zrušeno k 29.10.2013 (318/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

371

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. října 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb., se mění takto:

1. Za přílohu č. 1 se vkládají nové přílohy č. 1a až 1c, které znějí:

„Příloha č. 1a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Havránka a Salabka

Kód lokality: CZ0110049

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7348 ha

Navrhovaná kategorie

zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

Kraj:

Hlavní město Praha

Katastrální území:

Troja

Mapa lokality CZ0110049

Mapa lokality CZ0110049

Příloha č. 1b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Chuchelské háje

Kód lokality: CZ0110040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 74,8212 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Hlavní město Praha

Katastrální území:

Malá Chuchle, Velká Chuchle

Mapa lokality CZ0110040

Mapa lokality CZ0110040

Příloha č. 1c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kaňon Vltavy u Sedlce

Kód lokality: CZ0110154

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,7508 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmorytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Kraj:

Hlavní město Praha

Katastrální území:

Bohnice, Dejvice, Sedlec, Suchdol, Trója

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Brnky, Roztoky u Prahy

Mapa lokality CZ0110154:

Mapa lokality CZ0110154:
“.

2. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a, která zní:

„Příloha č. 6a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Prokopské údolí

Kód lokality: CZ0110050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 126,7728 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Hlavní město Praha

Katastrální území:

Hlubočepy, Jinonice, Stodůlky

Mapa lokality CZ0110050

Mapa lokality CZ0110050“.

3. Text před přílohou č. 8 zní:

„Středočeský kraj

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Středočeského kraje i evropsky významné lokality CZ0320053 Kohoutov (Plzeňský kraj), CZ0323156 Mešenský potok (Plzeňský kraj), CZ0520009 Perná (Královéhradecký kraj), CZ0114001 Radotínské údolí (Hlavní město Praha), CZ0313140 Závišínský potok (Jihočeský kraj).“.

4. Za přílohu č. 12 se vkládá nová příloha č. 12a, která zní:

„Příloha č. 12a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílichovské údolí

Kód lokality: CZ0210100

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 115,2204 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Bílichov, Lísky, Milý

Mapa lokality CZ0210100

Mapa lokality CZ0210100
“.

5. Za přílohu č. 13 se vkládá nová příloha č. 13a, která zní:

„Příloha č. 13a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Brda

Kód lokality: CZ0214047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,2437 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule potoční (Lampetraplaneri)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hrachoviště

Mapa lokality CZ0214047

Mapa lokality CZ0214047
“.

6. V příloze č. 14 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea“.

7. Za přílohu č. 17 se vkládá nová příloha č. 17a, která zní:

„Příloha č. 17a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Čertova skála

Kód lokality: CZ0210704

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8899 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hracholusky nad Berounkou

Mapa lokality CZ0210704

Mapa lokality CZ0210704
“.

8. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Čtvrtě

Kód lokality: CZ0210150

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 112,0008 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Mcely, Studce

Mapa lokality CZ0210150

Mapa lokality CZ0210150
“.

9. Příloha č. 23 zní:

„Příloha č. 23 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dománovický les

Kód lokality: CZ0214010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 354,8923 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

roháč obecný (Lucanus cervus)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Dománovice, Choťovice, Končice, Radovesnice II

Mapa lokality CZ0214010

Mapa lokality CZ0214010
“.

10. Za přílohu č. 25 se vkládá nová příloha č. 25a, která zní:

„Příloha č. 25a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dymokursko

Kód lokality: CZ0210101

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4309,2394 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofhí stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofhí vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91H0* - Panonské sípákové doubravy

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Břístev, Chotěšice, Činěves, Dymokury, Hasina, Ledečky, Městec Králové, Nouzov u Dymokur, Nové Zámky, Podmoky u Městce Králové, Podolí u Rožďalovic, Prodašice, Rožďalovice, Svídnice u Dymokur, Tuchom, Ujkovice, Velenice, Vinice u Městce Králové, Záhornice u Městce Králové, Zámostí u Rožďalovic

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Brodek, Dětenice, Dolní Rokytňany, Horní Rokytňany, Kopidlno, Křešice u Psinic, Mlýnec u Kopidlna, Psinice, Zliv u Libáně

Mapa lokality CZ0210101

Mapa lokality CZ0210101
“.

11. Příloha č. 30 se zrušuje.

12. V příloze č. 32 v části „Navržená kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPR“ nahrazuje slovy „NPR/NPP“.

13. Za přílohu č. 32 se vkládá nová příloha č. 32a, která zní:

„Příloha č. 32a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hradec a Kuchyňka

Kód lokality: CZ0210043

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 150,2433 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Buková u Příbramě, Dobříš, Pičín, Rosovice

Mapa lokality CZ0210043

Mapa lokality CZ0210043
“.

14. Za přílohu č. 35 se vkládá nová příloha č. 35a, která zní:

„Příloha č. 35a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Chlum u Nepřevázky

Kód lokality: CZ0210109

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 223,3384 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Chloumek u Mladé Boleslavi, Jemníky u Mladé Boleslavi, Nepřevázka, Sýčina

Mapa lokality CZ0210109

Mapa lokality CZ0210109
“.

15. V příloze č. 40 v části „Druhy“ se za slova „(symbol * označuje prioritní druhy)“ vkládá nový řádek, který zní: „lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)“.

16. Za přílohu č. 40 se vkládají nové přílohy č. 40a a 40b, které znějí:

„Příloha č. 40a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kaliště

Kód lokality: CZ0210732

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,0321 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Budenín

Mapa lokality CZ0210732

Mapa lokality CZ0210732

Příloha č. 40b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kalivodské bučiny

Kód lokality: CZ0210105

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 181,9896 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Kalivody, Kroučová, Milý, Přerubenice, Řevničov

Mapa lokality CZ0210105

Mapa lokality CZ0210105
“.

17. Příloha č. 43 zní:

„Příloha č. 43 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Káraný - Hrbáčkovy tůně

Kód lokality: CZ0214007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 348,0814 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofhí vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Káraný, Lysá nad Labem, Přerov nad Labem, Sedlčánky

Mapa lokality CZ0214007

Mapa lokality CZ0214007
“.

18. V příloze č. 45 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3270 - Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské sípákové doubravy

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy“.

19. Příloha č. 47 zní:

„Příloha č. 47 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kersko

Kód lokality: CZ0214044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 217,1575 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum)

mečík bahenní (Gladiolus palustris)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hradištko u Sadské, Sadská

Mapa lokality CZ0214044

Mapa lokality CZ0214044
“.

20. V příloze č. 48 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „CHKO/NPP/PP“ nahrazují slovy „CHKO/NPR/NPP/PP“.

21. Příloha č. 50 zní:

„Příloha č. 50 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kosí hůra

Kód lokality: CZ0210022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 230,5823 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Choťovice, Dománovice, Polní Chrčíce, Žehuň

Mapa lokality CZ0210022

Mapa lokality CZ0210022
“.

22. V příloze č. 51 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti“.

23. Za přílohu č. 51 se vkládá nová příloha č. 51a, která zní:

„Příloha č. 51a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Krnčí a Voleška

Kód lokality: CZ0210107

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 73,3290 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Kladno, Libušin, Motyčín, Vinařice u Kladna

Mapa lokality CZ0210107

Mapa lokality CZ0210107
“.

24. Příloha č. 54 zní:

„Příloha č. 54 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kyšice - Kobyla

Kód lokality: CZ0213038

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,3731 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Braškov, Kyšice

Mapa lokality CZ0213038

Mapa lokality CZ0213038
“.

25. Za přílohu č. 62 se vkládají nové přílohy č. 62a až 62d, které znějí:

„Příloha č. 62a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Loučeňské rybníčky

Kód lokality: CZ0210720

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,6880 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

7230 - Zásaditá slatiniště

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Loučen

Mapa lokality CZ0210720

Mapa lokality CZ0210720

Příloha č. 62b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky u Budenína

Kód lokality: CZ0210058

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,6073 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Budenín

Mapa lokality CZ0210058

Mapa lokality CZ0210058

Příloha č. 62c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky u Drahlína

Kód lokality: CZ0214040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,6201 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Drahlín

Mapa lokality CZ0214040

Mapa lokality CZ0214040

Příloha č. 62d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky u rybníka Proudnice

Kód lokality: CZ0210113

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,6541 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR, PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hradišťko II, Rozehnaly

Mapa lokality CZ0210113

Mapa lokality CZ0210113
“.

26. Za přílohu č. 63 se vkládá nová příloha č. 63a, která zní:

„Příloha č. 63a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lžovické tůně

Kód lokality: CZ0210714

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,6540 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Lžovice, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, Veletov, Záboří nad Labem

Mapa lokality CZ0210714

Mapa lokality CZ0210714
“.

27. Příloha č. 65 zní:

„Příloha č. 65 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Malíkovická stráň

Kód lokality: CZ0212004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,6112 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Drnek, Malíkovice, Řisuty u Slaného

Mapa lokality CZ0212004

Mapa lokality CZ0212004
“.

28. Za přílohu č. 65 se vkládá nová příloha č. 65a, která zní:

„Příloha č. 65a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Milčice

Kód lokality: CZ0210719

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8604 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Milčice u Peček

Mapa lokality CZ0210719

Mapa lokality CZ0210719
“.

29. V příloze č. 66 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „PR/PP“.

30. Za přílohu č. 68 se vkládá nová příloha č. 68a, která zní:

„Příloha č. 68a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mramor

Kód lokality: CZ0210421

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 127,4599 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91H0* - Panonské sípákové doubravy

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Liteň, Nesvačily u Berouna, Vinaříce u Suchomast

Mapa lokality CZ0210421

Mapa lokality CZ0210421
“.

31. Za přílohu č. 69 se vkládají nové přílohy č. 69a až 69f, které znějí:

„Příloha č. 69a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Babě

Kód lokality: CZ0213065

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,2094 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Křivoklát

Mapa lokality CZ0213065

Mapa lokality CZ0213065

Příloha č. 69b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na horách u Křešína

Kód lokality: CZ0210044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,7059 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Křešín

Mapa lokality CZ0210044

Mapa lokality CZ0210044

Příloha č. 69c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na pramenech

Kód lokality: CZ0210003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,0355 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Horní Lhota

Mapa lokality CZ0210003

Mapa lokality CZ0210003

Příloha č. 69d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Bělé u Klokočky

Kód lokality: CZ0214043

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,1980 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7230 - Zásaditá slatiniště

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Bělá pod Bezdězem, Malá Bělá

Mapa lokality CZ0214043

Mapa lokality CZ0214043

Příloha č. 69e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Kotelského potoka

Kód lokality: CZ0214041

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 186,8443 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule potoční (Lampetraplaneri)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hutě pod Třemšínem, Nepomuk pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, Věšín

Mapa lokality CZ0214041

Mapa lokality CZ0214041

Příloha č. 69f k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Nový rybník u Kačiny

Kód lokality: CZ0213001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,2096 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Jakub, Nové Dvory u Kutné Hory

Mapa lokality CZ0213001

Mapa lokality CZ0213001
“.

32. Příloha č. 74 zní:

„Příloha č. 74 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Padrťsko

Kód lokality: CZ0214042

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 829,9154 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmorytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91D0* - Rašelinnýles

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium *)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Kolvín, Těně I, Zaběhlá

Mapa lokality CZ0214042

Mapa lokality CZ0214042
“.

33. Příloha č. 75 zní:

„Příloha č. 75 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pahorek u Ledčic

Kód lokality: CZ0210733

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3074 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Ledčice

Mapa lokality CZ0210733

Mapa lokality CZ0210733
“.

34. Za přílohu č. 75 se vkládají nové přílohy č. 75a až 75c, které znějí:

„Příloha č. 75a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Paterovské stráně

Kód lokality: CZ0210111

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,3982 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91U0 - Lesostepní bory

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Bělá pod Bezdězem, Čistá u Mladé Boleslavi, Hrdlořezy u Mladé Boleslavi

Mapa lokality CZ0210111

Mapa lokality CZ0210111

Příloha č. 75b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pěnovce u rybníka Lutovník

Kód lokality: CZ0210721

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,9769 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Loučen

Mapa lokality CZ0210721

Mapa lokality CZ0210721

Příloha č. 75c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Písčina u Byšiček

Kód lokality: CZ0210730

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5217 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Lysá nad Labem

Mapa lokality CZ0210730

Mapa lokality CZ0210730
“.

35. V příloze č. 76 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)“.

36. Příloha č. 77 zní:

„Příloha č. 77 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Písčina u Tuháně

Kód lokality: CZ0214049

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4236 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Tuhaň

Mapa lokality CZ0214049

Mapa lokality CZ0214049
“.

37. Za přílohu č. 77 se vkládá nová příloha č. 77a, která zní:

„Příloha č. 77a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Písečný přesyp u Píst

Kód lokality: CZ0210064

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,6418 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Písty u Nymburka

Mapa lokality CZ0210064

Mapa lokality CZ0210064
“.

38. V příloze č. 78 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště“.

39. Za přílohu č. 80 se vkládají nové přílohy č. 80a až 80c, které znějí:

„Příloha č. 80a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Polabské hůry

Kód lokality: CZ0210713

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 24,8473 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Bříství, Přerov nad Labem, Semice nad Labem

Mapa lokality CZ0210713

Mapa lokality CZ0210713

Příloha č. 80b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Posázavské bučiny

Kód lokality: CZ0210028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 154,4442 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR/PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Dojetřice, Samechov, Sázava, Stříbrná Skalice, Vlkančice

Mapa lokality CZ0210028

Mapa lokality CZ0210028

Příloha č. 80c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Prameny Klíčavy

Kód lokality: CZ0214045

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 62,6564 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Řevničov, Ruda u Nového Strašecí

Mapa lokality CZ0214045

Mapa lokality CZ0214045
“.

40. Za přílohu č. 81 se vkládají nové přílohy č. 81a a 81b, které znějí:

„Příloha č. 81a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pustá seč

Kód lokality: CZ0210023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,8873 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Račice nad Berounkou

Mapa lokality CZ0210023

Mapa lokality CZ0210023

Příloha č. 81b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Radouč

Kód lokality: CZ0210114

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,3061 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8210 - Chasmorytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Debř, Mladá Boleslav

Mapa lokality CZ0210114

Mapa lokality CZ0210114
“.

41. V příloze č. 83 se na konci části „Druhy“ doplňuje řádek, který zní:

„vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)“.

42. Za přílohu č. 85 se vkládají nové přílohy č. 85a a 85b, které znějí:

„Příloha č. 85a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Starý u Líchov

Kód lokality: CZ0213004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,1127 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Zvírotice

Mapa lokality CZ0213004

Mapa lokality CZ0213004

Příloha č. 85b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Vidlák

Kód lokality: CZ0214046

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,8584 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofhí stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Černíny

Mapa lokality CZ0214046

Mapa lokality CZ0214046
“.

43. Za přílohu č. 86 se vkládá nová příloha č. 86a, která zní:

„Příloha č. 86a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Řísnice

Kód lokality: CZ0210731

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,9283 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Řísnice

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Stojslavice

Mapa lokality CZ0210731

Mapa lokality CZ0210731
“.

44. Příloha č. 90 zní:

„Příloha č. 90 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Slaná louka u Újezdce

Kód lokality: CZ0210173

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3434 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

1340* - Vnitrozemské slané louky

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Újezdec u Mělníka

Mapa lokality CZ0210173

Mapa lokality CZ0210173
“.

45. Příloha č. 92 zní:

„Příloha č. 92 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Slatinná louka u Velenky

Kód lokality: CZ0212021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,5928 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum)

mečík bahenní (Gladiolus palustris)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hradištko u Sadské, Semice nad Labem

Mapa lokality CZ0212021

Mapa lokality CZ0212021
“.

46. Příloha č. 96 zní:

„Příloha č. 96 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Smradovna

Kód lokality: CZ0212019

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 159,4868 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

7230 - Zásaditá slatiniště

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

zvonovec liliolistý (Adenophora lilifolia)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Bílichov, Zichovec

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Žerotín u Panenského Týnce

Mapa lokality CZ0212019

Mapa lokality CZ0212019
“.

47. Za přílohu č. 96 se vkládají nové přílohy č. 96a až 96c, které znějí:

„Příloha č. 96a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stroupínský potok

Kód lokality: CZ0214039

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,9415 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium *)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Březová u Hořovic, Broumy, Bzová u Hořovic, Hředle u Zdic, Točník, Zdice

Mapa lokality CZ0214039

Mapa lokality CZ0214039

Příloha č. 96b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Střední Povltaví u Drbákova

Kód lokality: CZ0210053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 268,8791 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR/PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Křeničná, Nalžovické Podhájí, Prostřední Lhota, Radíc, Sejcká Lhota

Mapa lokality CZ0210053

Mapa lokality CZ0210053

Příloha č. 96c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stříbrný luh

Kód lokality: CZ0210708

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 104,6507 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Újezd nad Zbečnem

Mapa lokality CZ0210708

Mapa lokality CZ0210708
“.

48. Příloha č. 98 zní:

„Příloha č. 98 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Suchomasty - zámeček

Kód lokality: CZ0213626

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0471 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Suchomasty

Mapa lokality CZ0213626

Mapa lokality CZ0213626
“.

49. Za přílohu č. 99 se vkládá nová příloha č. 99a, která zní:

„Příloha č. 99a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Šáchovec

Kód lokality: CZ0213005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,3818 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Jevany

Mapa lokality CZ0213005

Mapa lokality CZ0213005
“.

50. Příloha č. 103 zní:

„Příloha č. 103 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Štoly Velké Ameriky

Kód lokality: CZ0213621

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 33,5465 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Mořina

Mapa lokality CZ0213621

Mapa lokality CZ0213621
“.

51. Za přílohu č. 103 se vkládá nová příloha č. 103a, která zní:

„Příloha č. 103a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Teslíny

Kód lokality: CZ0210062

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 41,5688 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Kolvín, Věšín, Zaběhlá

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Míšov

Mapa lokality CZ0210062

Mapa lokality CZ0210062
“.

52. Za přílohu č. 104 se vkládá nová příloha č. 104a, která zní:

„Příloha č. 104a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Tok

Kód lokality: CZ0210054

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 156,6008 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Baština

Mapa lokality CZ0210054

Mapa lokality CZ0210054
“.

53. Za přílohu č. 105 se vkládá nová příloha č. 105a, která zní:

„Příloha č. 105a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Trokavecké louky

Kód lokality: CZ0210056

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,0499 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Kolvín

Mapa lokality CZ0210056

Mapa lokality CZ0210056
“.

54. Za přílohu č. 106 se vkládá nová příloha č. 106a, která zní:

„Příloha č. 106a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Třemšín a Hřebence

Kód lokality: CZ0210047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 167,9784 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hutě pod Třemšínem, Roželov, Voltuš

Mapa lokality CZ0210047

Mapa lokality CZ0210047
“.

55. Příloha č. 110 zní:

„Příloha č. 110 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Týřov - Oupořský potok

Kód lokality: CZ0214011

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1341,2204 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

kovařík (Limoniscus violaceus)

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium *)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Branov, Broumy, Karlova Ves, Skryje nad Berounkou

Mapa lokality CZ0214011

Mapa lokality CZ0214011
“.

56. Příloha č. 113 zní:

„Příloha č. 113 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita V hladomoří

Kód lokality: CZ0213802

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 146,6388 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Březová u Zvole, Oleško u Zvole, Vrané nad Vltavou

Mapa lokality CZ0213802

Mapa lokality CZ0213802
“.

57. Za přílohu č. 113 se vkládají nové přílohy č. 113a a 113b, které znějí:

„Příloha č. 113a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita V Hlinišťatech

Kód lokality: CZ0213822

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2880 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Skryje nad Berounkou

Mapa lokality CZ0213822

Mapa lokality CZ0213822

Příloha č. 113b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita V jezírkách

Kód lokality: CZ0210118

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,9351 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7230 - Zásaditá slatiniště

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Sokoleč, Velim

Mapa lokality CZ0210118

Mapa lokality CZ0210118
“.

58. Za přílohu č. 115 se vkládá nová příloha č. 115a, která zní:

„Příloha č. 115a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vápnomilný bor u Líského

Kód lokality: CZ0210726

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,0755 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91U0 - Lesostepní bory

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hořešovice, Lísky

Mapa lokality CZ0210726

Mapa lokality CZ0210726
“.

59. Příloha č. 116 zní:

„Příloha č. 116 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký Raputovský rybník

Kód lokality: CZ0213082

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,4754 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Leletice, Vacíkov

Mapa lokality CZ0213082

Mapa lokality CZ0213082
“.

60. Za přílohu č. 117 se vkládá nová příloha č. 117a, která zní:

„Příloha č. 117a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Větrušické rokle

Kód lokality: CZ0210729

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 36,8495 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Letky, Máslovice, Větrušice u Klecan

Mapa lokality CZ0210729

Mapa lokality CZ0210729
“.

61. Za přílohu č. 119 se vkládá nová příloha č. 119a, která zní:

„Příloha č. 119a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Voděradské bučiny

Kód lokality: CZ0210027

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 317,4222 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofhí stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Černé Voděrady, Jevany

Mapa lokality CZ0210027

Mapa lokality CZ0210027
“.

62. Příloha č. 122 se zrušuje.

63. Za přílohu č. 123 se vkládají nové přílohy č. 123a a 123b, které znějí:

„Příloha č. 123a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zadní Hrádek

Kód lokality: CZ0210029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,8350 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Skalsko, Spikaly, Sudoměr

Mapa lokality CZ0210029

Mapa lokality CZ0210029

Příloha č. 123b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zákolanský potok

Kód lokality: CZ0213016

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,1023 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium *)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Běloky, Dobrovíz, Hole u Svrkyně, Hostouň u Prahy, Kováry, Makotřasy, Malé Číčovice, Noutonice, Okoř, Středokluky, Svrkyně, Velké Číčovice

Mapa lokality CZ0213016

Mapa lokality CZ0213016
“.

64. V příloze č. 125 v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cepthalanthero-Fagion)“ zrušují.

65. Příloha č. 126 zní:

„Příloha č. 126 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zvolská homole

Kód lokality: CZ0210153

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 49,6128 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Lhota u Dolních Břežan, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zvole u Prahy

Mapa lokality CZ0210153

Mapa lokality CZ0210153
“.

66. Příloha č. 127 zní:

„Příloha č. 127 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Žehuňsko

Kód lokality: CZ0214050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 358,1087 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR/NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

91H0* - Panonské sípákové doubravy

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

roháč obecný (Lucanus cervus)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Běrunice, Choťovice, Dlouhopolsko, Hradčany u Žehuně, Kněžičky, Končíce, Opočnice, Žehuň

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Lovčice u Nového Bydžova

Mapa lokality CZ0214050

Mapa lokality CZ0214050
“.

67. V příloze č. 128 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „NPP/PP“.

68. Za přílohu č. 128 se vkládají nové přílohy č. 128a a 128b, které znějí:

„Příloha č. 128a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Žerka

Kód lokality: CZ0210066

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,0048 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Chodec u Mělníka, Strážnice u Mělníka

Mapa lokality CZ0210066

Mapa lokality CZ0210066

Příloha č. 128b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Žlunice - Skochovice

Kód lokality: CZ0210175

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1093,7455 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Chroustov, Dvořiště, Kamilov, Kněžice u Městce Králové, Osek, Střihov

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Hlušíce, Hlušičky, Sekeřice, Skochovice, Slavhostice, Žlunice

Mapa lokality CZ0210175

Mapa lokality CZ0210175
“.

69. Text před přílohou č. 129 zní:

„Jihočeský kraj

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Jihočeského kraje i evropsky významné lokality CZ0210731 Řísnice (Středočeský kraj), CZ0213009 Vlašimská Blanice (Středočeský kraj), CZ0610170 Zhejral (Kraj Vysočina).“.

70. Příloha č. 131 zní:

„Příloha č. 131 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Blanský les

Kód lokality: CZ0314124

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22211,9424 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculionfluitantis a Callitricho-Batrachion

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmorytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91U0 - Lesostepní bory

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

horeček český (Gentianella bohemica *)

mihule potoční (Lampetraplaneri)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

netopýr velký (Myotis myotis)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

rys ostrovid (Lynx lynx)

vranka obecná (Cottus gobio)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Borová u Chvalšin, Boršov nad Vltavou, Brloh pod Kletí, Čakovec, Český Krumlov, Dobročkov, Dolní Chrášťany, Habří u Lipí, Holašovice, Holubov, Horní Chrášťany,Chabičovice, Chlum u Křemže, Chvalšiny, Jankov u Českých Budějovic, Janské Údolí, Janské Údolí-Kovářov, Jaronín, Jaronín-Kuklov, Kamenný Újezd, Kladné, Kladné-Dobrkovice, Křemže, Křenov u Kájova, Kvítkovice u Lipí, Lipanovice, Lipí, Nová Ves u Brloha, Opalice, Plešovice, Přísečná, Přísečná-Domoradice, Rájov, Rájov-Černice, Rojšín, Slavče, Smědeč, Srnín, Střemily, Štěkře, Třešňový Újezdec, Třísov, Vodice u Lhenic, Vrabče, Vyšný, Záboří u Českých Budějovic, Zahorčice u Vrabče, Záluží nad Vltavou, Zlatá Koruna

Mapa lokality CZ0314124

Mapa lokality CZ0314124
“.

71. Příloha č. 133 zní:

„Příloha č. 133 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Boletice

Kód lokality: CZ0314123

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20348,7324 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

rys ostrovid (Lynx lynx)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei *)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Arnoštov u Českého Krumlova, Boletice, Jablonec u Českého Krumlova, Maňávka u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova

Mapa lokality CZ0314123

Mapa lokality CZ0314123
“.

72. Příloha č. 134 zní:

„Příloha č. 134 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Borkovická blata

Kód lokality: CZ0314021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 638,7831 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91T0 - Středoevropské lišejníkové bory

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Borkovice, Klečaty, Komárov u Soběslavi, Mažice, Vlastiboř u Soběslavi, Zálší

Mapa lokality CZ0314021

Mapa lokality CZ0314021
“.

73. Za přílohu č. 138 se vkládá nová příloha č. 138a, která zní:

„Příloha č. 138a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Čertova stěna - Luč

Kód lokality: CZ0310032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 132,6244 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Loučovice, Vyšší Brod

Mapa lokality CZ0310032

Mapa lokality CZ0310032
“.

74. Za přílohu č. 141 se vkládá nová příloha č. 141a, která zní:

„Příloha č. 141a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dvořiště

Kód lokality: CZ0310080

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,5292 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Dolní Slověnice, Smržov u Lomnice nad Lužnicí

Mapa lokality CZ0310080

Mapa lokality CZ0310080
“.

75. Za přílohu č. 142 se vkládá nová příloha č. 142a, která zní:

„Příloha č. 142a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hadí vrch

Kód lokality: CZ0310070

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,1119 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Rajchéřov

Mapa lokality CZ0310070

Mapa lokality CZ0310070
“.

76. V příloze č. 144 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště“.

77. V příloze č. 146 část „Druhy“ zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

kovařík (Limoniscus violaceus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita *)

roháč obecný (Lucanus cervus)

rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)“.

78. Příloha č. 148 se zrušuje.

79. Příloha č. 149 zní:

„Příloha č. 149 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hroby

Kód lokality: CZ0312033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1437 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

horeček český (Gentianella bohemica *)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Hroby

Mapa lokality CZ0312033

Mapa lokality CZ0312033
“.

80. Příloha č. 150 zní:

„Příloha č. 150 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Chýnovská jeskyně

Kód lokality: CZ0314634

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,9897 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Dolní Hořice

Mapa lokality CZ0314634

Mapa lokality CZ0314634
“.

81. Za přílohu č. 152 se vkládají nové přílohy č. 152a až 152c, které znějí:

„Příloha č. 152a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Klokočínské louky

Kód lokality: CZ0310010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,7174 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Protivín, Skály u Protivína

Mapa lokality CZ0310010

Mapa lokality CZ0310010

Příloha č. 152b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kocelovické pastviny

Kód lokality: CZ0314648

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,1545 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Kocelovice

Mapa lokality CZ0314648

Mapa lokality CZ0314648

Příloha č. 152c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Koštěnický potok

Kód lokality: CZ0313822

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,5955 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lhota u Sedla, Nový Vojířov, Sedlo u Číměře

Mapa lokality CZ0313822

Mapa lokality CZ0313822
“.

82. Příloha č. 154 zní:

„Příloha č. 154 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Králek

Kód lokality: CZ0310073

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7986 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Plasná, Velký Ratmírov

Mapa lokality CZ0310073

Mapa lokality CZ0310073
“.

83. Příloha č. 155 zní:

„Příloha č. 155 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kratochvíle - zámek

Kód lokality: CZ0313635

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0736 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Netolice

Mapa lokality CZ0313635

Mapa lokality CZ0313635
“.

84. V příloze č. 156 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PR“ nahrazuje slovy „NPP/PR“.

85. Za přílohu č. 156 se vkládá nová příloha č. 156a, která zní:

„Příloha č. 156a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Libín

Kód lokality: CZ0310014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 132,5738 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Libínské Sedlo, Prachatice

Mapa lokality CZ0310014

Mapa lokality CZ0310014
“.

86. Přílohy č. 159 a 160 se zrušují.

87. Za přílohu č. 163 se vkládá nová příloha č. 163a, která zní:

„Příloha č. 163a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mnišský rybník

Kód lokality: CZ0314635

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,7046 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Mnich u Nové Bystřice, Nová Bystřice

Mapa lokality CZ0314635

Mapa lokality CZ0314635
“.

88. Přílohy č. 165 a 166 se zrušují.

89. Příloha č. 168 zní:

„Příloha č. 168 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Nerestský lom

Kód lokality: CZ0310084

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,3113 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Dolní Nerestce, Horosedly

Mapa lokality CZ0310084

Mapa lokality CZ0310084
“.

90. Příloha č. 170 zní:

„Příloha č. 170 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Opolenec

Kód lokality: CZ0314044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,6662 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

91U0 - Lesostepní bory

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy) horeček český (Gentianella bohemica *)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka

Mapa lokality CZ0314044

Mapa lokality CZ0314044
“.

91. Za přílohu č. 170 se vkládají nové přílohy č. 170a až 170f, které znějí:

„Příloha č. 170a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Osika

Kód lokality: CZ0310074

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 67,3814 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Albeř, Bláto u Hůrek, Klášter, Konrac

Mapa lokality CZ0310074

Mapa lokality CZ0310074

Příloha č. 170b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pastvina u Přešťovic

Kód lokality: CZ0310063

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2754 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Rovná u Strakonic, Slaník

Mapa lokality CZ0310063

Mapa lokality CZ0310063

Příloha č. 170c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pastvina u Zahorčic

Kód lokality: CZ0314642

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,5751 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Zahorčice u Lnář

Mapa lokality CZ0314642

Mapa lokality CZ0314642

Příloha č. 170d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Písečný přesyp u Vlkova

Kód lokality: CZ0310615

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3734 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Vlkov nad Lužnicí

Mapa lokality CZ0310615

Mapa lokality CZ0310615

Příloha č. 170e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pláničský rybník-Bobovec

Kód lokality: CZ0310017

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 407,2260 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Černá v Pošumaví, Frymburk, Světlík

Mapa lokality CZ0310017

Mapa lokality CZ0310017

Příloha č. 170f k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pohoří na Šumavě

Kód lokality: CZ0310057

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 156,8750 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinnýles

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Pohoří na Šumavě

Mapa lokality CZ0310057

Mapa lokality CZ0310057
“.

92. Příloha č. 176 zní:

„Příloha č. 176 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Kapličky

Kód lokality: CZ0313513

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 116,2537 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7110* - Aktivní vrchoviště 91D0* - Rašelinný les

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei *)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Kapličky

Mapa lokality CZ0313513

Mapa lokality CZ0313513
“.

93. Příloha č. 177 zní:

„Příloha č. 177 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Radlice

Kód lokality: CZ0313119

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,1604 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Radlice u Volfiřova

Mapa lokality CZ0313119

Mapa lokality CZ0313119
“.

94. Za přílohu č. 177 se vkládá nová příloha č. 177a, která zní:

„Příloha č. 177a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště u Suchdola

Kód lokality: CZ0314637

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8490 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Suchdol u Kunžaku

Mapa lokality CZ0314637

Mapa lokality CZ0314637
“.

95. V příloze č. 178 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

91D0* - Rašelinný les“.

96. Za přílohu č. 178 se vkládají nové přílohy č. 178a až 178e, které znějí:

„Příloha č. 178a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Brand

Kód lokality: CZ0314640

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,8842 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Rajchéřov, Romava

Mapa lokality CZ0314640

Mapa lokality CZ0314640

Příloha č. 178b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Motovidlo

Kód lokality: CZ0310618

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,5839 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

Mapa lokality CZ0310618

Mapa lokality CZ0310618

Příloha č. 178c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Růže

Kód lokality: CZ0310008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,0660 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Dobrá Voda u Číměře

Mapa lokality CZ0310008

Mapa lokality CZ0310008

Příloha č. 178d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybníky u Lovětína

Kód lokality: CZ0314639

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,8951 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Dolní Radouň, Lovětín

Mapa lokality CZ0314639

Mapa lokality CZ0314639

Příloha č. 178e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Ryšovy

Kód lokality: CZ0310067

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 35,3846 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91U0 - Lesostepní bory

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Droužetice, Strakonice

Mapa lokality CZ0310067

Mapa lokality CZ0310067
“.

97. Příloha č. 182 zní:

„Příloha č. 182 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stropnice

Kód lokality: CZ0313123

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1268,9972 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR/PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Buková u Nových Hradů, Byňov, Dvorec u Třebče, Hluboká u Borovan, Jílovice u Trhových Svinu, Lhotka u Třebče, Olešnice u Trhových Svinu, Těšínov, Třebeč, Údolí u Nových Hradů

Mapa lokality CZ0313123

Mapa lokality CZ0313123
“.

98. Příloha č. 187 zní:

„Příloha č. 187 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Šumava

Kód lokality: CZ0314024

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 171925,2166 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NP/CHKO/NPP/PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculionfluitantis a Callitricho-Batrachion

4030 - Evropská suchá vřesoviště

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

horeček český (Gentianella bohemica *)

mihule potoční (Lampětraplaneri)

netopýr velký (Myotis myotis)

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

rys ostrovid (Lynx lynx)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei *)

vranka obecná (Cottus gobio)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Albrechtovice, Arnoštka, Borová Lada, Březová Lada, Bučina u Kvildy, Buk pod Boubínem, Cudrovice, Černá Lada, Černá v Pošumaví, České Žleby, Dobročkov, Dolní Cazov, Dolní Světlé Hory, Frydava, Frymburk, Hlásná Lhota, Hliniště, Hodonín u Zdíkovce, Horní Cazov, Horní Planá, Horní Sněžná, Horní Světlé Hory, Horní Vltavice, Horní Záblatí, Houžná, Hrabice, Huťský Dvůr,Chlístov u Lažišť, Chlum u Volar, Chroboly, Jaroškov, Jasánky, Kapličky, Klášterec u Vimperka, Knížecí Pláně, Korkusova Huť, Koryto, Kratušín, Krejčovice, Křesáno v, Křišťanov, Křišťanovice u Záblatí, Křížovice u Ktiše, Ktiš, Kubova Huť, Kvilda, Kyselov, Lenora, Libínské Sedlo, Lipka u Vimperka, Masákova Lhota, Michlova Huť, Milešice, Milov, Mlynářovice u Volar, Mýto u Hořic na Šumavě, Nicov, Nová Pec, Nové Hutě, Nový Svět u Borových Lad, Ovesné, Pasečná, Paseka u Borových Lad, Pěkná, Pernek, Pestříce, Polka, Pravětín, Přední Výtoň, Račí, Radvanovice, Řasníce, Řepešín, Řetenice u Stach, Saladín, Silnice, Skláře u Vimperka, Skříněřov, Slatina u Horní Vltavice, Smědeč, Solná Lhota, Spálenec, Stachy, Stodůlky u Strážného, Stožec, Strážný, Studenec u Stach, Svinná Lada, Sviňovice, Šindlov, Šumavské Hoštice, Švihov u Lažišť, Trhonín, Úbislav, Včelná pod Boubínem, Veselka u Vimperka, Vimperk, Vlčí Jámy, Volary, Vyšovatka, Záblatí u Prachatic, Zadní Výtoň, Záhoří u Chrobol, Zahrádky u Borových Lad, Zbytiny, Zdíkov, Zdíkovec, Zvěřenice, Zvonková, Želnava, Žlíbky

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Alžbětín, Běšiny, Bezděkov u Hartmanic, Bohdašice, Božtěšice na Šumavě, Bradné, Březí u Čachrova, Brtí, Čachrov, Častonice, Čeletice, Červená u Kašperských Hor, Červené Dvorce, Datelov, Debrník u Železné Rudy, Děpoltice, Dešenice, Divišov u Sušice, Divišovice u Děpoltic, Dlouhá Ves u Sušice, Dobřemilice, Dolejší Krušec, Dolejší Těšov, Dolní Kocháno v, Dolní Staňkov, Filipova Huť, Fleky, Hamry na Šumavě, Hartmanice I, Hartmanice II, Hoj sova Stráž, Hořákov, Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Horky u Srní, Horní Němčíce u Čachrova, Horská Kvilda, Hůrka u Železné Rudy,Chamutice, Chlum u Hartmanic, Chotěšov u Velhartic, Chřepice, Chvalšovice u Čachrova, Javoří Pila, Javoří u Hartmanic, Javorná na Šumavě, Javorná u Polomu, Jesení, Jiřičná, Kašperské Hory, Klášterský Mlýn I, Klášterský Mlýn II, Kochánov II, Kochánov III, Koj šice, Kozí Hřbet, Krotějov, Kundratice I, Kundratice II, Kuňko více u Čachrova, Lídlovy Dvory, Loučová, Matěj ovice u Dešenic, Městiště u Děpoltic, Milence, Milínov, Mladotice u Čachrova, Mochov u Hartmanic, Mokrány, Nemilkov, Nové Městečko, Nuzerov, Nýrsko, Oldřichovice u Děpoltic, Onen Svět, Opolenec, Pancíř, Pastě, Petro více u Sušice, Pich, Prášily, Radešov u Rejštejna, Radvanice u Chotěšova, Rajské, Rejštejn, Roklanský Les, Rovná u Sušice, Skelná Huť, Srní I, Srní II, Stará Lhota, Stoj ano více, Suchá u Hlavňovic, Suchý Kámen, Sušice nad Otavou, Svatá Kateřina u Chudenína, Světlá u Hartmanic, Svinná na Šumavě, Svojše, Špičák, Štěpanice, Trsice, Uhliště, Úloh, Vatětice, Vchynice-Tetov I, Vchynice-Tetov II, Velhartice, Velký Radkov I, Velký Radkov II, Viteň, Vlastějov, Zadní Chalupy, Zahrádka u Čachrova, Zálužice I, Zálužice II, Zámysl, Zelená Lhota, Zhůří, Zhůří u Rejštejna, Zvíkov, Železná Ruda

Mapa lokality CZ0314024

Mapa lokality CZ0314024
“.

99. Za přílohu č. 188 se vkládají nové přílohy č. 188a a 188b, které znějí:

„Příloha č. 188a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Tejmlov - Nad Zavírkou

Kód lokality: CZ0314636

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22,4930 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy) horeček český (Gentianella bohemica *)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Javorník u Stach, Úbislav

Mapa lokality CZ0314636

Mapa lokality CZ0314636

Příloha č. 188b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Terčino údolí

Kód lokality: CZ0313004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,9199 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Horní Stropnice, Svébohy

Mapa lokality CZ0313004

Mapa lokality CZ0313004
“.

100. V příloze č. 190 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) neboj, úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)“.

101. Za přílohu č. 192 se vkládá nová příloha č. 192a, která zní:

„Příloha č. 192a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Lužnice a Vlásenického potoka

Kód lokality: CZ0310033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 152,6190 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmorytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Bečice nad Lužnicí, Dražíce u Tábora, Dražičky, Malšice, Řepeč

Mapa lokality CZ0310033

Mapa lokality CZ0310033
“.

102. Za přílohu č. 193 se vkládá nová příloha č. 193a, která zní:

„Příloha č. 193a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký a Malý Kamýk

Kód lokality: CZ0310020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 447,4244 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Nová Ves u Protivína, Těšínov u Protivína, Všeteč

Mapa lokality CZ0310020

Mapa lokality CZ0310020
“.

103. Za přílohu č. 194 se vkládá nová příloha č. 194a, která zní:

„Příloha č. 194a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký Hodonický rybník

Kód lokality: CZ0310009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7768 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Hodonice u Malont

Mapa lokality CZ0310009

Mapa lokality CZ0310009
“.

104. Příloha č. 196 zní:

„Příloha č. 196 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vltava Rožmberk - Větřní

Kód lokality: CZ0310035

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 129,5996 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculionfluitantis a Callitricho-Batrachion

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Bělen, Čeřin, Hašlovice, Horní Jílovice, Koryta u Hněvanova, Rožmberk nad Vltavou, Spolí, Všeměry, Všeměry-Zátoň, Záhoří u Větřní, Zátes, Zátoňské Dvory

Mapa lokality CZ0310035

Mapa lokality CZ0310035
“.

105. Za přílohu č. 196 se vkládá nová příloha č. 196a, která zní:

„Příloha č. 196a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vosecký rybník

Kód lokality: CZ0314638

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,0665 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Střížovice u Kunžaku

Mapa lokality CZ0314638

Mapa lokality CZ0314638
“.

106. Příloha č. 197 zní:

„Příloha č. 197 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbenské rybníky

Kód lokality: CZ0313138

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 320,2272 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

páchník hnědý (Osmoderma eremita *)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

České Budějovice 2, České Vrbné, Haklovy Dvory

Mapa lokality CZ0313138

Mapa lokality CZ0313138
“.

107. Za přílohu č. 197 se vkládá nová příloha č. 197a, která zní:

„Příloha č. 197a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Výří skály nad Otavou

Kód lokality: CZ0310022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,0070 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Tukleky u Oslova

Mapa lokality CZ0310022

Mapa lokality CZ0310022
“.

108. Příloha č. 198 se zrušuje.

109. Za přílohu č. 199 se vkládají nové přílohy č. 199a a 199b, které znějí:

„Příloha č. 199a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zelendárky

Kód lokality: CZ0310019

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 38,4527 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofhí vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Krč u Protivína, Nová Ves u Protivína

Mapa lokality CZ0310019

Mapa lokality CZ0310019

Příloha č. 199b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zlatý potok v Pošumaví

Kód lokality: CZ0314641

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,8700 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

horeček český (Gentianella bohemica *)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Frantoly, Chroboly, Kralovice, Lažíšťka, Nebahovy, Vitějovice

Mapa lokality CZ0314641

Mapa lokality CZ0314641“.

110. V příloze č. 201 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „CHKO“ nahrazuje slovy „CHKO/PP“.

111. Za přílohu č. 201 se vkládá nová příloha č. 201a, která zní:

„Příloha č. 201a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Žofinka

Kód lokality: CZ0310605

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 338,0786 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91D0* - Rašelinný les

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Dvory nad Lužnicí, Hranice u Nových Hradů, Obora u Vyšného, Vyšné

Mapa lokality CZ0310605

Mapa lokality CZ0310605
“.

112. V příloze č. 202 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPR/PP“ nahrazují slovy „NPR/PR“.

113. V příloze č. 202 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ doplňuje nová část, která zní:

„Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)“.

114. Text před přílohou č. 203 zní:

„Plzeňský kraj

Kromě dále uvedených lokalit na území Plzeňského kraje zčásti zasahují i evropsky významné lokality CZ0210062 Teslíny (Středočeský kraj), CZ0314024 Šumava (Jihočeský kraj).“.

115. Příloha č. 203 zní:

„Příloha č. 203 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Berounka

Kód lokality: CZ0323142

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 140,3452 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

bolen dravý (Aspius aspius)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Bohy, Bujesily, Hlince, Hřešihlavy, Chlum nad Berounkou, Chříč, Kozojedy u Královic, Liblín, Rakolusky, Robčice, Studená u Chříče, Třímaný, Zvíkovec

Mapa lokality CZ0323142

Mapa lokality CZ0323142
“.

116. Příloha č. 204 zní:

„Příloha č. 204 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Blovice

Kód lokality: CZ0323143

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,9471 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Blovice

Mapa lokality CZ0323143

Mapa lokality CZ0323143
“.

117. Příloha č. 205 zní:

„Příloha č. 205 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bonětice

Kód lokality: CZ0323144

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4362 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Bonětice

Mapa lokality CZ0323144

Mapa lokality CZ0323144
“.

118. Za přílohu č. 206 se vkládá nová příloha č. 206a, která zní:

„Příloha č. 206a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Čepičná

Kód lokality: CZ0320023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 175,9980 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

91U0 - Lesostepní bory

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Budětice, Čepice, Dobršín

Mapa lokality CZ0320023

Mapa lokality CZ0320023
“.

119. Příloha č. 208 zní:

„Příloha č. 208 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Darmyšl - pískovna

Kód lokality: CZ0323147

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4901 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Darmyšl

Mapa lokality CZ0323147

Mapa lokality CZ0323147
“.

120. Příloha č. 209 zní:

„Příloha č. 209 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolany - kostel

Kód lokality: CZ0323636

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0502

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Dolany u Klatov

Mapa lokality CZ0323636

Mapa lokality CZ0323636
“.

121. Za přílohu č. 210 se vkládají nové přílohy č. 210a až 210d, které znějí:

„Příloha č. 210a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hadovka

Kód lokality: CZ0323825

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,3035 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Bezemín, Břetislav, Domaslav, Kohoutov u Bezdružic, Kokašice, Lomy u Domaslavi, Okrouhlé Hradiště, Strahov, Vrbice u Bezdružic, Zhořec u Bezdružic

Mapa lokality CZ0323825

Mapa lokality CZ0323825

Příloha č. 210b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Haltravský hřeben

Kód lokality: CZ0320030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 965,3511 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Jindřichova Hora, Klenci pod Čerchovem, Nemanice, Novosedly u Nemanic, Postřekov, Skláře u Mnichova, Vranov u Mnichova

Mapa lokality CZ0320030

Mapa lokality CZ0320030

Příloha č. 210c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hrádecká bahna

Kód lokality: CZ0325001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7414 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Hrádek u Rokycan

Mapa lokality CZ0325001

Mapa lokality CZ0325001

Příloha č. 210d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hůrky

Kód lokality: CZ0325002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,7854 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Hůrky u Zahrádky

Mapa lokality CZ0325002

Mapa lokality CZ0325002
“.

122. Za přílohu č. 211 se vkládá nová příloha č. 211a, která zní:

„Příloha č. 211a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Chlumská stráň

Kód lokality: CZ0320029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 117,0269 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Chlum nad Berounkou

Mapa lokality CZ0320029

Mapa lokality CZ0320029
“.

123. Příloha č. 213 zní:

„Příloha č. 213 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kakejcov

Kód lokality: CZ0323149

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,5810 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Mešno

Mapa lokality CZ0323149

Mapa lokality CZ0323149
“.

124. Příloha č. 214 zní:

„Příloha č. 214 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenec

Kód lokality: CZ0323150

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,9802 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Kamenec u Radnic, Radnice u Rokycan

Mapa lokality CZ0323150

Mapa lokality CZ0323150
“.

125. V příloze č. 216 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „CHKO“ nahrazuje slovy „CHKO/PP“.

126. Za přílohu č. 217 se vkládá nová příloha č. 217a, která zní:

„Příloha č. 217a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kohoutov

Kód lokality: CZ0320053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1262,6316 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Ostrovec u Terešova, Podmokly nad Berounkou

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Skryje nad Berounkou

Mapa lokality CZ0320053

Mapa lokality CZ0320053
“.

127. Příloha č. 218 zní:

„Příloha č. 218 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Liblín - lihovar

Kód lokality: CZ0323639

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0300 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Liblín

Mapa lokality CZ0323639

Mapa lokality CZ0323639
“.

128. Příloha č. 220 zní:

„Příloha č. 220 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Manětín - kostel

Kód lokality: CZ0323640

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0548 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Manětín

Mapa lokality CZ0323640

Mapa lokality CZ0323640
“.

129. Příloha č. 223 zní:

„Příloha č. 223 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na požárech

Kód lokality: CZ0320037

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 78,1653 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Jedlina

Mapa lokality CZ0320037

Mapa lokality CZ0320037
“.

130. Za přílohu č. 224 se vkládá nová příloha č. 224a, která zní:

„Příloha č. 224a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Nemanického potoka

Kód lokality: CZ0324026

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 680,8988 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule potoční (Lampetraplaneri)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Lísková u Nemanic, Lučina u Nemanic, Mýtnice, Nemanice, Novosedly u Nemanic, Švarcava, Závist u Rybníku

Mapa lokality CZ0324026

Mapa lokality CZ0324026
“.

131. Příloha č. 226 zní:

„Příloha č. 226 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pastviště u Finů

Kód lokality: CZ0322058

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,4468 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hořeček český (Gentianella bohemica *)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Albrechtice u Sušice

Mapa lokality CZ0322058

Mapa lokality CZ0322058
“.

132. Za přílohu č. 226 se vkládá nová příloha č. 226a, která zní:

„Příloha č. 226a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pavlova Huť

Kód lokality: CZ0320043

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 33,5865 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91D0* - Rašelinný les

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Pavlův Studenec 1

Mapa lokality CZ0320043

Mapa lokality CZ0320043
“.

133. Příloha č. 227 zní:

„Příloha č. 227 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Plzeň - Zábělá

Kód lokality: CZ0323159

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 116,5565 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3270 - Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

páchník hnědý (Osmoderma eremita *)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Bukovec, Druztová, Chrást u Plzně

Mapa lokality CZ0323159

Mapa lokality CZ0323159
“.

134. Příloha č. 228 zní:

„Příloha č. 228 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pocinovice

Kód lokality: CZ0323160

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,8198 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Šlovice u Bukovce

Mapa lokality CZ0323160

Mapa lokality CZ0323160
“.

135. Příloha č. 229 zní:

„Příloha č. 229 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pohorsko

Kód lokality: CZ0322059

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4995 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hořeček český (Gentianella bohemica *)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Nezdice na Šumavě, Pohorsko

Mapa lokality CZ0322059

Mapa lokality CZ0322059
“.

136. Za přílohu č. 229 se vkládá nová příloha č. 229a, která zní:

„Příloha č. 229a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Prameniště Přešínského potoka

Kód lokality: CZ0320013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 43,9245 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Přešín

Mapa lokality CZ0320013

Mapa lokality CZ0320013
“.

137. Příloha č. 231 zní:

„Příloha č. 231 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Předslav - kostel

Kód lokality: CZ0323641

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0531 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Předslav

Mapa lokality CZ0323641

Mapa lokality CZ0323641
“.

138. Příloha č. 233 zní:

„Příloha č. 233 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Přeštice - V Hlinkách

Kód lokality: CZ0323162

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,7548 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Dolní Lukavice

Mapa lokality CZ0323162

Mapa lokality CZ0323162
“.

139. Příloha č. 237 zní:

„Příloha č. 237 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Radnice - kostel

Kód lokality: CZ0323642

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1037 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Radnice u Rokycan

Mapa lokality CZ0323642

Mapa lokality CZ0323642
“.

140. V příloze č. 240 část „Druhy“ zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)“.

141. Za přílohu č. 240 se vkládá nová příloha č. 240a, která zní:

„Příloha č. 240a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Svaté Pole

Kód lokality: CZ0320437

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,5449 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Svaté Pole u Horažďovic

Mapa lokality CZ0320437

Mapa lokality CZ0320437
“.

142. Příloha č. 243 zní:

„Příloha č. 243 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Věra

Kód lokality: CZ0323645

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0398 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Výškov u Chodové Plané

Mapa lokality CZ0323645

Mapa lokality CZ0323645
“.

143. Za přílohu č. 243 se vkládají nové přílohy č. 243a a 243b, které znějí:

„Příloha č. 243a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Švihovské hvozdy

Kód lokality: CZ0320022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 724,1597 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Balkovy, Dolany u Klatov, Chlumská, Chudenice, Ježovy, Lhovice, Malechov, Mezihoří u Švihová, Poleňka, Řakom, Slatina u Chudenic, Trnčí

Mapa lokality CZ0320022

Mapa lokality CZ0320022

Příloha č. 243b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Těchonická drahá

Kód lokality: CZ0324029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,1052 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Těchonice, Velenovy, Žďár u Nalžovských Hor

Mapa lokality CZ0324029

Mapa lokality CZ0324029
“.

144. Příloha č. 244 zní:

„Příloha č. 244 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Třebýcinka u Bezděkova

Kód lokality: CZ0323478

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,6908 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Třebýcina

Mapa lokality CZ0323478

Mapa lokality CZ0323478
“.

145. Za přílohu č. 244 se vkládají nové přílohy č. 244a a 244b, které znějí:

„Příloha č. 244a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita V Moravkách

Kód lokality: CZ0324032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,4175 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Loužná

Mapa lokality CZ0324032

Mapa lokality CZ0324032

Příloha č. 244b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita V Úličkách

Kód lokality: CZ0320005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 135,0806 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Čížkov u Blovic, Chynín, Železný Újezd

Mapa lokality CZ0320005

Mapa lokality CZ0320005
“.

146. Příloha č. 245 zní:

„Příloha č. 245 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vlkonice

Kód lokality: CZ0322060

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0699 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hořeček český (Gentianella bohemica *)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Budětice, Vlkonice

Mapa lokality CZ0322060

Mapa lokality CZ0322060
“.

147. Příloha č. 246 zní:

„Příloha č. 246 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Všeruby - kostel

Kód lokality: CZ0323647

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0659 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Všeruby u Plzně

Mapa lokality CZ0323647

Mapa lokality CZ0323647
“.

148. Příloha č. 248 zní:

„Příloha č. 248 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Žihobce - zámek

Kód lokality: CZ0323648

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1119 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Plzeňský kraj

Katastrální území:

Žihobce

Mapa lokality CZ0323648

Mapa lokality CZ0323648
“.

149. Text před přílohou č. 249 zní:

„Karlovarský kraj

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Karlovarského kraje i evropsky významné lokality CZ0424125 Doupovské hory (Ústecký kraj), CZ0420528 Klínovecké Krušnohoří (Ústecký kraj).“.

150. Příloha č. 251 se zrušuje.

151. V příloze č. 253 v části „Druhy“ se za řádek „hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)“ vkládá nový řádek, který zní:

„mihule potoční (Lampetra planeri)“.

152. Příloha č. 254 se zrušuje.

153. V příloze č. 256 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za slova „(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)“ vkládá řádek, který zní: „3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition“, a za řádek „6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)“ se vkládá řádek, který zní: „8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)“ a v části „Druhy“ se za slova „(symbol * označuje prioritní druhy)“ vkládá řádek, který zní: „čolek velký (Triturus cristatus)“.

154. Za přílohu č. 256 se vkládá nová příloha č. 256a, která zní:

„Příloha č. 256a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hřivínovské pastviny

Kód lokality: CZ0413014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,7587 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Herstošice, Hřivínov

Mapa lokality CZ0413014

Mapa lokality CZ0413014
“.

155. Příloha č. 257 zní:

„Příloha č. 257 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Jezerský vrch

Kód lokality: CZ0410018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,4604 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Chýše, Podštěly

Mapa lokality CZ0410018

Mapa lokality CZ0410018
“.

156. Příloha č. 261 se zrušuje.

157. V příloze č. 262 část „Druhy“ zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei *)“.

158. Za přílohu č. 264 se vkládá nová příloha č. 264a, která zní:

„Příloha č. 264a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky u Dlouhé Lomnice

Kód lokality: CZ0413015

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 26,3037 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Bochov, Dlouhá Lomnice, Německý Chloumek

Mapa lokality CZ0413015

Mapa lokality CZ0413015
“.

159. Za přílohu č. 265 se vkládají nové přílohy č. 265a až 265e, které znějí:

„Příloha č. 265a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mechové údolí

Kód lokality: CZ0410038

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,9206 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Brtná u Dolního Žandova, Palič, Salajna

Mapa lokality CZ0410038

Mapa lokality CZ0410038

Příloha č. 265b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mezi rybníky

Kód lokality: CZ0413187

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,2148 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Odolenovice

Mapa lokality CZ0413187

Mapa lokality CZ0413187

Příloha č. 265c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mokřady u Javorné

Kód lokality: CZ0413181

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 51,9868 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Český Chloumek, Číhaná u Javorné, Javorná u Toužimi, Svinov u Toužimi

Mapa lokality CZ0413181

Mapa lokality CZ0413181

Příloha č. 265d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mokřady u Těšetic

Kód lokality: CZ0413013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,6864 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Herstošice, Hřivínov, Těšetice u Bochova

Mapa lokality CZ0413013

Mapa lokality CZ0413013

Příloha č. 265e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Pilské šachtě

Kód lokality: CZ0413191

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,2498 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Pila, Stanovice

Mapa lokality CZ0413191

Mapa lokality CZ0413191
“.

160. Příloha č. 267 se zrušuje.

161. Příloha č. 270 zní:

„Příloha č. 270 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pernink

Kód lokality: CZ0410040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 99,8497 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Pernink

Mapa lokality CZ0410040

Mapa lokality CZ0410040
“.

162. Za přílohu č. 271 se vkládají nové přílohy č. 271a a 271b, které znějí:

„Příloha č. 271a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Podhorní louky

Kód lokality: CZ0413179

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 41,3310 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Horní Kramolín, Ovesné Kladruby

Mapa lokality CZ0413179

Mapa lokality CZ0413179

Příloha č. 271b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Prachomety

Kód lokality: CZ0413007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,6674 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Kladruby u Beranova, Prachomety

Mapa lokality CZ0413007

Mapa lokality CZ0413007
“.

163. Za přílohu č. 272 se vkládají nové přílohy č. 272a až 272c, které znějí:

„Příloha č. 272a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Prameny Teplé

Kód lokality: CZ0413008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 154,8067 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Horní Kramolín, Mariánské Lázně, Ovesné Kladruby, Rájov u Mariánských Lázní, Služetín u Poutnova, Závišín

Mapa lokality CZ0413008

Mapa lokality CZ0413008

Příloha č. 272b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Ramena Ohře

Kód lokality: CZ0410020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 291,1547 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 - Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Dasnice, Dobroše, Dolní Pochlovice, Doubí u Třebeně, Hlavno, Chocovice, Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, Chvoječná, Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Liboc u Kynšperka, Loužek, Mostov, Nebanice, Obilná, Odrava, Šabina, Vokov u Třebeně, Vrbová

Mapa lokality CZ0410020

Mapa lokality CZ0410020

Příloha č. 272c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rankovický triangl

Kód lokality: CZ0413009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,9130 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Rankovice, Teplá

Mapa lokality CZ0413009

Mapa lokality CZ0413009
“.

164. Příloha č. 276 zní:

„Příloha č. 276 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Soos

Kód lokality: CZ0410150

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 458,7625 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR/PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

1340* - Vnitrozemské slané louky

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Děvín, Dvorek, Milhostov, Nová Ves u Křižovatky, Nový Drahov, Povodí, Suchá u Skalné, Vonšov

Mapa lokality CZ0410150

Mapa lokality CZ0410150
“.

165. Za přílohu č. 277 se vkládají nové přílohy č. 277a a 277b, které znějí:

„Příloha č. 277a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Šibeniční vrch

Kód lokality: CZ0410046

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,5878 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Kraslice

Mapa lokality CZ0410046

Mapa lokality CZ0410046

Příloha č. 277b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Štítarský rybník

Kód lokality: CZ0410047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2247 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Štítary u Krásné, Újezd u Krásné

Mapa lokality CZ0410047

Mapa lokality CZ0410047
“.

166. Za přílohu č. 278 se vkládá nová příloha č. 278a, která zní:

„Příloha č. 278a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Tisovec

Kód lokality: CZ0410001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 26,1234 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Bublava, Tisová u Kraslic

Mapa lokality CZ0410001

Mapa lokality CZ0410001
“.

167. Za přílohu č. 279 se vkládají nové přílohy č. 279a až 279c, které znějí:

„Příloha č. 279a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita U bunkru

Kód lokality: CZ0413182

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 56,5867 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Čistá u Rovné, Nová Ves u Sokolova

Mapa lokality CZ0413182

Mapa lokality CZ0413182

Příloha č. 279b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita U hájenky

Kód lokality: CZ0413018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,2966 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Chodov u Bečova nad Teplou, Měchov

Mapa lokality CZ0413018

Mapa lokality CZ0413018

Příloha č. 279c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita U Jedlové

Kód lokality: CZ0413017

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,0173 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Jedlová u Staré Vody, Krásné u Tří Seker, Stará Voda u Mariánských Lázní

Mapa lokality CZ0413017

Mapa lokality CZ0413017
“.

168. V příloze č. 281 v části „Druhy“ se za slova „(symbol * označuje prioritní druhy)“ vkládá nový řádek, který zní: „hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)“.

169. Z přílohu č. 284 se vkládá nová příloha č. 284a, která zní:

„Příloha č. 284a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Za Údrčí

Kód lokality: CZ0413173

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,7763 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Údrč

Mapa lokality CZ0413173

Mapa lokality CZ0413173
“.

170. Text před přílohou č. 285 zní:

„Ústecký kraj

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Ústeckého kraje i evropsky významné lokality CZ0510441 Binov - Bobří soutěska (Liberecký kraj), CZ0513505 Dolní Ploučnice (Liberecký kraj), CZ0214013 Kokořínsko (Středočeský kraj), CZ0212019 Smradovna (Středočeský kraj).“.

171. V příloze č. 286 v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště“ zrušují.

172. Příloha č. 288 zní:

„Příloha č. 288 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezručovo údolí

Kód lokality: CZ0424030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1195,0762 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Bečov, Blatno u Chomutova, Domina, Hrádečná, Chomutov I, Chomutov II, Krásná Lípa u Křimova, Menhartice u Křimova, Suchdol u Křimova

Mapa lokality CZ0424030

Mapa lokality CZ0424030
“.

173. Příloha č. 289 zní:

„Příloha č. 289 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílé stráně u Litoměřic

Kód lokality: CZ0424129

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 63,9196 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Kamýk u Litoměřic, Malíč, Michalovice u Velkých Žernosek, Pokratice, Skalice u Žitenic, Žitenice

Mapa lokality CZ0424129

Mapa lokality CZ0424129
“.

174. Za přílohu č. 289 se vkládá nová příloha č. 289a, která zní:

„Příloha č. 289a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílé stráně u Štětí

Kód lokality: CZ0424135

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,3527 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Čakovice u Radouně, Štětí I, Štětí II

Mapa lokality CZ0424135

Mapa lokality CZ0424135
“.

175. Za přílohu č. 290 se vkládá nová příloha č. 290a, která zní:

„Příloha č. 290a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch

Kód lokality: CZ0420451

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 376,8554 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,Salicion albae)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Chrochvice, Jílové u Děčína, Krásný Studenec, Martiněves u Děčína, Stará Bohyně, Vilsnice

Mapa lokality CZ0420451

Mapa lokality CZ0420451
“.

176. Příloha č. 291 zní:

„Příloha č. 291 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Borečský vrch

Kód lokality: CZ0422075

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,1356 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Boreč u Lovosic

Mapa lokality CZ0422075

Mapa lokality CZ0422075
“.

177. V příloze č. 295 v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „91T0 - Středoevropské lišejníkové bory“ zrušují a část „Druhy“ zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

losos atlantský (Salmo salar)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vydra říční (Lutra lutra)“.

178. Za přílohu č. 295 se vkládá nová příloha č. 295a, která zní:

„Příloha č. 295a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dětanský chlum

Kód lokality: CZ0420069

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 48,9690 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Dětaň, Nepomyšl

Mapa lokality CZ0420069

Mapa lokality CZ0420069
“.

179. Příloha č. 297 se zrušuje.

180. V příloze č. 299 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se text „CHKO/“ zrušuje.

181. Za přílohu č. 300 se doplňují nové přílohy č. 300a a 300b, které znějí:

„Příloha č. 300a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Evaňská rokle

Kód lokality: CZ0420044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,5649 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Evaň, Poplze

Mapa lokality CZ0420044

Mapa lokality CZ0420044

Příloha č. 300b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Grünwaldské vřesoviště

Kód lokality: CZ0420074

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 129,9946 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Nová Ves u Oseká, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy, Pastviny u Moldavy

Mapa lokality CZ0420074

Mapa lokality CZ0420074
“.

182. Za přílohu č. 301 se vkládá nová příloha č. 301a, která zní:

„Příloha č. 301a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Holý vrch

Kód lokality: CZ0420007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 38,2358 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91H0* - Panonské šípákové doubravy

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Encovany, Křešice u Litoměřic, Zahořany u Litoměřic

Mapa lokality CZ0420007

Mapa lokality CZ0420007
“.

183. Za přílohu č. 305 se vkládá nová příloha č. 305a, která zní:

„Příloha č. 305a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Huníkovský potok

Kód lokality: CZ0423001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2579 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium *)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Dolní Kamenice, Kerhartice

Mapa lokality CZ0423001

Mapa lokality CZ0423001
“.

184. Příloha č. 308 se zrušuje.

185. Příloha č. 311 zní:

„Příloha č. 311 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kleneč

Kód lokality: CZ0422077

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,2667 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hvozdík písečný český (Dianthus arenarius ssp. bohemicus *)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Kleneč

Mapa lokality CZ0422077

Mapa lokality CZ0422077
“.

186. Za přílohu č. 311 se vkládají nové přílohy č. 311a a 311b, které znějí:

„Příloha č. 311a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Klínovecké Krušnohoří

Kód lokality: CZ0420528

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1175,6730 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Dolina, Háj u Loučné, Horní Halže, Kotlina, Kovářská, Měděnec

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Jáchymov, Osvinov, Plavno, Vrch

Mapa lokality CZ0420528

Mapa lokality CZ0420528

Příloha č. 311b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kokrháč - Hasištejn

Kód lokality: CZ0420021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 168,0240 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Místo, Potočná u Vernéřova, Prunéřov, Volyně u Výsluní

Mapa lokality CZ0420021

Mapa lokality CZ0420021
“.

187. Za přílohu č. 312 se vkládá nová příloha č. 312a, která zní:

„Příloha č. 312a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Košťálov

Kód lokality: CZ0420459

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 485,4839 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské sípákové doubravy

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Boreč u Lovosic, Jenčice, Radostice u Vchynice, Sutom, Teplá u Třebenic, Vchynice

Mapa lokality CZ0420459

Mapa lokality CZ0420459
“.

188. V příloze č. 313 v části „Druhy“ se slova „žabníček splývavý (Luronium natans)“ nahrazují slovy „žabníček vzplývavý (Luronium natans)“.

189. Za přílohu č. 316 se vkládají nové přílohy č. 316a až 316c, které znějí:

„Příloha č. 316a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lhota

Kód lokality: CZ0420455

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 82,9671 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Kocourov u Medvědic, Milešov u Lovosic

Mapa lokality CZ0420455

Mapa lokality CZ0420455

Příloha č. 316b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Libouchecké bučiny

Kód lokality: CZ0420500

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 601,5499 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Jílové u Děčína, Libouchec, Modrá u Děčína, Sněžník, Tisá

Mapa lokality CZ0420500

Mapa lokality CZ0420500

Příloha č. 316c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lipská hora

Kód lokality: CZ0420454

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,0249 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Medvědice, Mrsklesy

Mapa lokality CZ0420454

Mapa lokality CZ0420454
“.

190. Přílohy č. 318 a 319 se zrušují.

191. Za přílohu č. 323 se vkládají nové přílohy č. 323a až 323d, které znějí:

„Příloha č. 323a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mokřad pod Terezínskou pevností

Kód lokality: CZ0420085

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8458 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Terezín

Mapa lokality CZ0420085

Mapa lokality CZ0420085

Příloha č. 323b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Myslivna

Kód lokality: CZ0420015

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 61,9668 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Kostelec nad Ohří, Poplze, Radovesice u Libochovic

Mapa lokality CZ0420015

Mapa lokality CZ0420015

Příloha č. 323c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Černčí

Kód lokality: CZ0420008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,1383 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91U0 - Lesostepní bory

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Rochov u Tetčiněvsi

Mapa lokality CZ0420008

Mapa lokality CZ0420008

Příloha č. 323d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na dlouhé stráni

Kód lokality: CZ0420076

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,5980 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Martiněves u Libochovic, Mšené-lázně

Mapa lokality CZ0420076

Mapa lokality CZ0420076
“.

192. Příloha č. 325 zní:

„Příloha č. 325 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na spáleništi

Kód lokality: CZ0422081

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,1810 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Tuchořice

Mapa lokality CZ0422081

Mapa lokality CZ0422081
“.

193. Za přílohu č. 325 se vkládá nová příloha č. 325a, která zní:

„Příloha č. 325a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Nebeský rybníček u Veselí

Kód lokality: CZ0423006

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3680 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Chcebuz

Mapa lokality CZ0423006

Mapa lokality CZ0423006
“.

194. V příloze č. 326 se za část „Typy přírodních stanovišť“ vkládá nová část, která zní:

„Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)“.

195. V příloze č. 328 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „PR/PP“.

196. Za přílohu č. 328 se vkládají nové přílohy č. 328a a 328b, které znějí:

„Příloha č. 328a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Olšový potok

Kód lokality: CZ0420501

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 357,7672 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6520 - Horské sečené louky

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Petrovice u Chabařovic, Tisá

Mapa lokality CZ0420501

Mapa lokality CZ0420501

Příloha č. 328b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostrý

Kód lokality: CZ0420456

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 93,2383 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Březno, Kocourov u Medvědic, Milešov u Lovosic

Mapa lokality CZ0420456

Mapa lokality CZ0420456
“.

197. V příloze č. 330 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)“

a část „Druhy“ se zrušuje.

198. Za přílohu č. 330 se vkládá nová příloha č. 330a, která zní:

„Příloha č. 330a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Plešivec

Kód lokality: CZ0420462

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,1961 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Kamýk u Litoměřic

Mapa lokality CZ0420462

Mapa lokality CZ0420462
“.

199. Příloha č. 333 zní:

„Příloha č. 333 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Radobýl

Kód lokality: CZ0423225

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,3290 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

saranče (Stenobothrus eurasius)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Litoměřice, Žalhostice

Mapa lokality CZ0423225

Mapa lokality CZ0423225
“.

200. Za přílohu č. 334 se vkládají nové přílohy č. 334a a 334b, které znějí:

„Příloha č. 334a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště

Kód lokality: CZ0420053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,6455 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7110* - Aktivní vrchoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Cínovec, Košťany

Mapa lokality CZ0420053

Mapa lokality CZ0420053

Příloha č. 334b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Sedlo

Kód lokality: CZ0420449

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 54,3701 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Horní Chobolice, Srdov

Mapa lokality CZ0420449

Mapa lokality CZ0420449
“.

201. Za přílohu č. 335 se vkládají nové přílohy č. 335a a 335b, které znějí:

„Příloha č. 335a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalky u Třebutiček

Kód lokality: CZ0420041

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,2897 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91H0* - Panonské šípákové doubravy

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Encovany, Třebutičky

Mapa lokality CZ0420041

Mapa lokality CZ0420041

Příloha č. 335b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Slanisko u Škrle

Kód lokality: CZ0420525

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0094 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Škrle

Mapa lokality CZ0420525

Mapa lokality CZ0420525
“.

202. Příloha č. 336 zní:

„Příloha č. 336 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Soběchlebské terasy

Kód lokality: CZ0422085

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,3978 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Soběchleby u Podbořan

Mapa lokality CZ0422085

Mapa lokality CZ0422085
“.

203. Za přílohu č. 336 se vkládají nové přílohy č. 336a a 336b, které znějí:

„Příloha č. 336a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Sovice u Brzánek

Kód lokality: CZ0424134

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0679 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Brzánky

Mapa lokality CZ0424134

Mapa lokality CZ0424134

Příloha č. 336b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Spravedlnost-Chřibská

Kód lokality: CZ0420083

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 61,0896 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Dolní Chřibská, Doubice

Mapa lokality CZ0420083

Mapa lokality CZ0420083
“.

204. Příloha č. 337 zní:

„Příloha č. 337 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Strádovský rybník

Kód lokality: CZ0423228

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7983 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Přestanov, Stradov u Chabařovic

Mapa lokality CZ0423228

Mapa lokality CZ0423228
“.

205. Za přílohu č. 337 se vkládají nové přílohy č. 337a až 337g, které znějí:

„Příloha č. 337a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně nad Chomutovkou

Kód lokality: CZ0420061

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,7581 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Minice, Nehasice, Velemyšleves

Mapa lokality CZ0420061

Mapa lokality CZ0420061

Příloha č. 337b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně nad Suchým potokem

Kód lokality: CZ0424133

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6331 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Encovany

Mapa lokality CZ0424133

Mapa lokality CZ0424133

Příloha č. 337c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně u Drahobuzi

Kód lokality: CZ0424136

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8494 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Drahobuz, Strážiště u Drahobuze, Vědlice

Mapa lokality CZ0424136

Mapa lokality CZ0424136

Příloha č. 337d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně u Velkého Újezdu

Kód lokality: CZ0420059

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,6046 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Horní Nezly, Sedlec u Litoměřic, Velký Újezd u Litoměřic, Zahořany u Litoměřic

Mapa lokality CZ0420059

Mapa lokality CZ0420059

Příloha č. 337e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stroupeč

Kód lokality: CZ0420063

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 24,3882 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Stroupeč, Velichov u Žatce

Mapa lokality CZ0420063

Mapa lokality CZ0420063

Příloha č. 337f k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Studenec

Kód lokality: CZ0420082

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 846,2335 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Dolní Chřibská, Kunratice u České Kamenice, Kytlické Mlýny, Líska, Studený u Kunratic

Mapa lokality CZ0420082

Mapa lokality CZ0420082

Příloha č. 337g k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Třtěnské stráně

Kód lokality: CZ0420460

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,5636 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Hnojnice, Třtěno

Mapa lokality CZ0420460

Mapa lokality CZ0420460
“.

206. Příloha č. 339 zní:

„Příloha č. 339 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Hačky

Kód lokality: CZ0420171

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 105,9614 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Domina, Chomutov II, Krásná Lípa u Křimova, Strážky u Křimova

Mapa lokality CZ0420171

Mapa lokality CZ0420171
“.

207. Za přílohu č. 340 se vkládá nová příloha č. 340a, která zní:

„Příloha č. 340a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Podbradeckého potoka

Kód lokality: CZ0420073

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 94,0636 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Brníkov, Mšené-lázně, Podbradec, Ředhošť, Roudníček

Mapa lokality CZ0420073

Mapa lokality CZ0420073
“.

208. Za přílohu č. 341 se vkládá nová příloha č. 341a, která zní:

„Příloha č. 341a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita V hlubokém

Kód lokality: CZ0420013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 23,4725 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Peruc, Stradonice u Pátku

Mapa lokality CZ0420013

Mapa lokality CZ0420013
“.

209. Příloha č. 342 zní:

„Příloha č. 342 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita V kuksu

Kód lokality: CZ0422087

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,2197 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Malešov u Hoštky, Vědlice

Mapa lokality CZ0422087

Mapa lokality CZ0422087
“.

210. Za přílohu č. 344 se vkládá nová příloha č. 344a, která zní:

„Příloha č. 344a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbka

Kód lokality: CZ0420004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,0724 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Budyně nad Ohří, Vrbka u Roudníčku

Mapa lokality CZ0420004

Mapa lokality CZ0420004
“.

211. Za přílohu č. 347 se vkládá nová příloha č. 347a, která zní:

„Příloha č. 347a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří

Kód lokality: CZ0424127

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14635,1328 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/NPR/PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kovařík (Limoniscus violaceus)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Albrechtice u Mostu, Běhánky, Bohosudov, Boleboř, Březenec, Cínovec, Černice u Horního Jiřetína, Červený Hrádek u Jirkova, Dlouhá Louka, Domaslavice, Drahůnky, Drmaly, Dřínov u Komořan, Dubí u Teplic, Fojtovice u Krupky, Habartice u Krupky, Háj u Duchcova, Horní Jiřetín, Horní Krupka, Horní Litvínov, Hrad Osek, Hrob, Chlumec u Chabařovic, Chudeřín u Litvínova, Janov u Litvínova, Jezeří, Jindřišská, Jirkov, Klíny I, Klíny II, Knínice u Libouchce, Košťany, Krásný Les v Krušných horách, Krupka, Křižanov u Hrobu, Křížatky, Kundratice u Chomutova, Květnov u Chomutova, Liboňov, Libouchec, Lom u Mostu, Loučná u Lomu, Lounice, Maršov u Krupky, Meziboří u Litvínova, Mikulov v Krušných horách, Mlýny, Mníšek v Krušných horách, Mohelnice u Krupky, Mstišov, Nakléřov, Nová Ves u Oseká, Nová Ves v Horách, Nové Město u Mikulova, Osek u Duchcova, Podhůří u Vysoké Pece, Přestanov, Přítkov, Pyšná, Rašov u Litvínova, Stradov u Chabařovic, Svahová, Šerchov, Šumná u Litvínova, Telnice, Tisá, Unčín u Krupky, Varvažov u Telnice, Verneřice u Hrobu, Větrov u Krásného Lesa, Vrchoslav, Vysoká Pec, Žandov u Chlumce

Mapa lokality CZ0424127

Mapa lokality CZ0424127
“.

212. Příloha č. 348 zní:

„Příloha č. 348 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Želinský meandr

Kód lokality: CZ0420012

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 189,6673 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3270 - Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

4030 - Evropská suchá vřesoviště

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Kadaň, Rokle, Tušimice

Mapa lokality CZ0420012

Mapa lokality CZ0420012
“.

213. Za přílohu č. 349 se vkládá nová příloha č. 349a, která zní:

„Příloha č. 349a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Binov - Bobří soutěska

Kód lokality: CZ0510441

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 455,9207 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Heřmanice u Žandova, Janovice u Kravař, Kravaře v Čechách, Velká Javorská

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Bílý Kostelec, Konojedy u Úštěku, Loučky u Verneřic

Mapa lokality CZ0510441

Mapa lokality CZ0510441
“.

214. Za přílohu č. 351 se vkládá nová příloha č. 351a, která zní:

„Příloha č. 351a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Červený rybník

Kód lokality: CZ0515001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8342 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Chotovice u Nového Boru, Pihel

Mapa lokality CZ0515001

Mapa lokality CZ0515001
“.

215. Příloha č. 356 zní:

„Příloha č. 356 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Ploučnice

Kód lokality: CZ0513506

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 837,3537 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculionfluitantis a Callitricho-Batrachion

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

losos atlantský (Salmo salar)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Boreček, Božíkov, Brenná, Brniště, Česká Lípa, Česká Ves v Podještědí, Dobranov, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Hradčany nad Ploučnicí, Jablonné v Podještědí, Křižany, Kuřívody, Luhov u Mimoně, Markvartice v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Postřelná, Stará Lípa, Stráž pod Ralskem, Velký Grunov, Velký Valtinov, Veselí nad Ploučnicí, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vranov pod Ralskem, Žibřidice, Žizníkov

Mapa lokality CZ0513506

Mapa lokality CZ0513506
“.

216. Příloha č. 359 zní:

„Příloha č. 359 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko

Kód lokality: CZ0514042

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6927,2119 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/NPR/NPP/PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

7230 - Zásaditá slatiniště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91D0* - Rašelinný les

91T0 - Středoevropské lišejníkové bory

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

páchník hnědý (Osmoderma eremita *)

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

tesařík alpský (Rosalia alpina *)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Heřmaničky u Dobránova, Hradčany nad Ploučnicí, Jestřebí u České Lípy, Kuřívody, Provodín, Srní u České Lípy, Veselí nad Ploučnicí, Zahrádky u České Lípy

Mapa lokality CZ0514042

Mapa lokality CZ0514042
“.

217. Příloha č. 361 zní:

„Příloha č. 361 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Jizerské smrčiny

Kód lokality: CZ0510412

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 285,6949 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

7110 * - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Hejnice

Mapa lokality CZ0510412

Mapa lokality CZ0510412
“.

218. Příloha č. 368 se zrušuje.

219. Za přílohu č. 371 se vkládá nová příloha č. 371a, která zní:

„Příloha č. 371a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Poselský a Mariánský rybník

Kód lokality: CZ0514669

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 79,6177 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Obora v Podbezdězí

Mapa lokality CZ0514669

Mapa lokality CZ0514669
“.

220. Za přílohu č. 374 se vkládá nová příloha č. 374a, která zní:

„Příloha č. 374a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Ralsko

Kód lokality: CZ0510028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 143,6954 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Noviny pod Ralskem, Svébořice, Vranov pod Ralskem

Mapa lokality CZ0510028

Mapa lokality CZ0510028
“.

221. Za přílohu č. 377 se vkládá nová příloha č. 377a, která zní:

„Příloha č. 377a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Ronov - Vlhošť

Kód lokality: CZ0514670

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 747,3623 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Blíževedly, Heřmánky, Holany, Hvězda pod Vlhoštěm, Kravaře v Čechách, Litice, Loubí pod Vlhoštěm, Stvolínky

Mapa lokality CZ0514670

Mapa lokality CZ0514670
“.

222. V příloze č. 380 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „CHKO/PP“.

223. V příloze č. 381 část „Druhy“ zní:

„Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

mihule potoční (Lampetra planeri)

vranka obecná (Cottus gobio)“.

224. Příloha č. 384 se zrušuje.

225. Příloha č. 386 zní:

„Příloha č. 386 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Svitavka

Kód lokality: CZ0513509

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,1195 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Dolní Světlá pod Luží, Krompach, Kunratice u Cvikova, Lindava, Mařenice, Mařeničky, Naděje

Mapa lokality CZ0513509

Mapa lokality CZ0513509
“.

226. Za přílohu č. 386 se vkládá nová příloha č. 386a, která zní:

„Příloha č. 386a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Jizery a Kamenice

Kód lokality: CZ0514672

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 400,5479 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculionfluitantis a Callitricho-Batrachion

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Benešov u Semil, Bítouchov u Semil, Bořkov, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, Čikvásky, Dolní Sytová, Držko v, Háje nad Jizerou, Horní Sytová, Horská Kamenice, Chuchelna, Jesenný, Lhotka u Zlaté Olešnice, Peřimov, Rybniče, Semily, Spálov u Semil, Vlastiboř u Železného Brodu, Záhoří u Semil

Mapa lokality CZ0514672

Mapa lokality CZ0514672
“.

227. Příloha č. 387 zní:

„Příloha č. 387 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vápenice - Basa

Kód lokality: CZ0514668

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 137,5634 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6520 - Horské sečené louky

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Hluboká u Liberce, Javorník u Českého Dubu, Proseč pod Ještědem, Světlá pod Ještědem

Mapa lokality CZ0514668

Mapa lokality CZ0514668
“.

228. Příloha č. 388 zní:

„Příloha č. 388 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký a Malý Bezděz

Kód lokality: CZ0514243

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 70,3366 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/NPR/PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)

tesařík alpský (Rosalia alpina *)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Bezděz

Mapa lokality CZ0514243

Mapa lokality CZ0514243
“.

229. Text před přílohou č. 392 zní:

„Královéhradecký kraj

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Královéhradeckého kraje i evropsky významné lokality CZ0210101 Dymokursko (Středočeský kraj), Kozlov-Tábor (Liberecký kraj), CZ0530503 Litice (Pardubický kraj), CZ0514113 Podtrosecká údolí (Liberecký kraj), CZ0214025 Údolí Plakánek (Středočeský kraj), CZ0214050 Žehuňsko (Středočeský kraj), CZ0210175 Žlunice - Skochovice (Středočeský kraj).“.

230. Za přílohu č. 393 se vkládá nová příloha č. 393a, která zní:

„Příloha č. 393a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bažiny

Kód lokality: CZ0525001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,6516 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Rovné u Dobrého

Mapa lokality CZ0525001

Mapa lokality CZ0525001
“.

231. Příloha č. 399 se zrušuje.

232. Za přílohu č. 400 se vkládá nová příloha č. 400a, která zní:

„Příloha č. 400a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Češovské lesy

Kód lokality: CZ0520038

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 739,9014 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Bartoušov u Jičíněvsi, Češov, Cholenice, Jičíněves, Labouň, Liběšice, Nemyčeves, Pševes, Slatiny, Slavhostice, Vršce, Žitětín

Mapa lokality CZ0520038

Mapa lokality CZ0520038
“.

233. Příloha č. 401 zní:

„Příloha č. 401 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky

Kód lokality: CZ0523007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,0335 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule potoční (Lampetraplaneri)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Dobruška, Mělčany u Dobrušky, Podbřezí

Mapa lokality CZ0523007

Mapa lokality CZ0523007
“.

234. Příloha č. 402 zní:

„Příloha č. 402 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dubno - Česká Skalice

Kód lokality: CZ0523268

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,0716 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Česká Skalice, Kleny, Zlíč

Mapa lokality CZ0523268

Mapa lokality CZ0523268
“.

235. Příloha č. 403 zní:

„Příloha č. 403 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Halin

Kód lokality: CZ0524050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 163,0528 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Běstviny, Bohuslavice nad Metují, Dobruška, Pulice, Vršovka

Mapa lokality CZ0524050

Mapa lokality CZ0524050
“.

236. Za přílohu č. 403 se vkládá nová příloha č. 403a, která zní:

„Příloha č. 403a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboký Kováč

Kód lokality: CZ0523002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8532 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Kováč, Třtěnice

Mapa lokality CZ0523002

Mapa lokality CZ0523002
“.

237. Za přílohu č. 404 se vkládá nová příloha č. 404a, která zní:

„Příloha č. 404a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hustířanský les

Kód lokality: CZ0522002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6436 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Hustířany, Vilantice

Mapa lokality CZ0522002

Mapa lokality CZ0522002
“.

238. Za přílohu č. 409 se vkládá nová příloha č. 409a, která zní:

„Příloha č. 409a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenná

Kód lokality: CZ0520008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,9059 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Vlčice u Trutnova

Mapa lokality CZ0520008

Mapa lokality CZ0520008
“.

239. Za přílohu č. 411 se vkládá nová příloha č. 411a, která zní:

„Příloha č. 411a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kozínek

Kód lokality: CZ0520507

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 84,0753 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Žabokrky

Mapa lokality CZ0520507

Mapa lokality CZ0520507
“.

240. V příloze č. 412 část „Druhy“ zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

horeček český (Gentianella bohemica *)

svízel sudetský (Galium sudeticum *)

vranka obecná (Cottus gobio)

všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *)

zvonek český (Campanula bohemica *)“.

241. Za přílohu č. 418 se vkládá nová příloha č. 418a, která zní:

„Příloha č. 418a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Plachtě

Kód lokality: CZ0523010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 39,1417 ha

Navrhovaná kategorie

zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Nový Hradec Králové

Mapa lokality CZ0523010

Mapa lokality CZ0523010
“.

242. V příloze č. 424 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)“.

243. V příloze č. 426 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za slova „(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)“ vkládá nový řádek, který zní: „3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion“.

244. Za přílohu č. 428 se vkládají nové přílohy č. 428a a 428b, které znějí:

„Příloha č. 428a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Piletický a Librantický potok

Kód lokality: CZ0523006

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,3487 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Bukovina u Hradce Králové, Piletice, Rusek

Mapa lokality CZ0523006

Mapa lokality CZ0523006

Příloha č. 428b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pod Rýzmburkem

Kód lokality: CZ0523011

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7602 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Žernov u České Skalice

Mapa lokality CZ0523011

Mapa lokality CZ0523011
“.

245. Za přílohu č. 430 se vkládají nové přílohy č. 430a a 430b, které znějí:

„Příloha č. 430a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Strašidlo

Kód lokality: CZ0523003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,2373 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Kovač

Mapa lokality CZ0523003

Mapa lokality CZ0523003

Příloha č. 430b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Řeřišný u Machova

Kód lokality: CZ0525002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2226 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Bělý, Machovská Lhota, Nízká Srbská

Mapa lokality CZ0525002

Mapa lokality CZ0525002
“.

246. Za přílohu č. 433 se vkládá nová příloha č. 433a, která zní:

„Příloha č. 433a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stárkovské bučiny

Kód lokality: CZ0520508

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 129,1608 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Horní Dřevíč, Maršov nad Metují, Metujka, Skalka u České Metuje, Stárkov, Studnice u Jívky

Mapa lokality CZ0520508

Mapa lokality CZ0520508
“.

247. Za přílohu č. 435 se vkládá nová příloha č. 435a, která zní:

„Příloha č. 435a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Tuří rybník

Kód lokality: CZ0523005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 115,4628 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Bohuslavice nad Metují, Rohenice, Slavětín nad Metují

Mapa lokality CZ0523005

Mapa lokality CZ0523005
“.

248. V příloze č. 437 část „Druhy“ zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)“.

249. Za přílohu č. 439 se vkládá nová příloha č. 439a, která zní:

„Příloha č. 439a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vladivostok

Kód lokality: CZ0523014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22,1282 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Machov, Machovská Lhota

Mapa lokality CZ0523014

Mapa lokality CZ0523014
“.

250. Za přílohu č. 441 se vkládají nové přílohy č. 441a a 441b, které znějí:

„Příloha č. 441a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zámek v Kostelci nad Orlicí

Kód lokality: CZ0523009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0196 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Kostelec nad Orlicí

Mapa lokality CZ0523009

Mapa lokality CZ0523009

Příloha č. 441b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zaorlicko

Kód lokality: CZ0523267

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 185,3711 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6520 - Horské sečené louky

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Bartošovice v Orlických horách, Bedřichovka, Černá Voda u Orlického Záhoří, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří, Malá Strana v Orlických horách, Neratov v Orlických horách, Nová Ves v Orlických horách, Podlesí v Orlických horách, Trčkov, Vrchní Orlice

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Klášterec nad Orlicí

Mapa lokality CZ0523267

Mapa lokality CZ0523267
“.

251. Za přílohu č. 442 se vkládá nová příloha č. 442a, která zní:

„Příloha č. 442a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zdobnice - Říčka

Kód lokality: CZ0520604

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 434,9145 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Bělá u Liberka, Javorníce, Nebeská Rybná, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, Prostřední Rokytnice, Rokytnice v Orlických horách, Slatina nad Zdobnicí

Mapa lokality CZ0520604

Mapa lokality CZ0520604
“.

252. Text před přílohou č. 444 zní:

„Pardubický kraj

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Pardubického kraje i evropsky významné lokality CZ0524049 Orlice a Labe (Královéhradecký kraj), CZ0213061 Týnecké mokřiny (Středočeský kraj), CZ0613010 Údolí Svratky u Krásného (Kraj Vysočina), CZ0523267 Zaorlicko (Královéhradecký kraj).“.

253. V příloze č. 444 v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)“ zrušují.

254. Za přílohu č. 446 se vkládá nová příloha č. 446a, která zní:

„Příloha č. 446a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bohdalov

Kód lokality: CZ0530033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 956,4180 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Bohdalov u Městečka Trnávky, Gruna, Pěčíkov, Radkov u Moravské Třebové, Vranová, Žipotín

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Svinov u Pavlova

Mapa lokality CZ0530033

Mapa lokality CZ0530033
“.

255. V příloze č. 447 část „Druhy“ zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)“.

256. Za přílohu č. 450 se vkládá nová příloha č. 450a, která zní:

„Příloha č. 450a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Brandýs

Kód lokality: CZ0530501

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 179,5287 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Brandýs nad Orlicí, Oucmanice, Rviště, Sudislav nad Orlicí, Zářecká Lhota

Mapa lokality CZ0530501

Mapa lokality CZ0530501
“.

257. Za přílohu č. 452 se vkládají nové přílohy č. 452a a 452b, které znějí:

„Příloha č. 452a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Chrudimka

Kód lokality: CZ0534052

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,5817 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Černá za Bory, Drozdice, Hostovice u Pardubic, Mnětice, Nemošice, Pardubice, Pardubicky, Tuněchody, Úhřetice, Úhřetická Lhota, Vestec u Chrudimi

Mapa lokality CZ0534052

Mapa lokality CZ0534052

Příloha č. 452b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hemže-Mýtkov

Kód lokality: CZ0530037

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,8321 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Brandýs nad Orlicí, Choceň, Hemže, Mostek nad Orlicí, Zářecká Lhota

Mapa lokality CZ0530037

Mapa lokality CZ0530037
“.

258. Za přílohu č. 454 se vkládají nové přílohy č. 454a a 454b, které znějí:

„Příloha č. 454a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hřebečovský hřbet

Kód lokality: CZ0530020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 738,4730 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Boršov u Moravské Třebové, Dětřichov u Svitav, Dlouhá Loučka, Koclířov, Křenov, Mladějov na Moravě, Moravská Kamenná Horka, Nová Ves u Moravské Třebové, Trpík

Mapa lokality CZ0530020

Mapa lokality CZ0530020

Příloha č. 454b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hubský-Strádovka

Kód lokality: CZ0534054

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 76,2302 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Hodonín u Nasavrk, Rohozná u Trhové Kamenice, Trhová Kamenice

Mapa lokality CZ0534054

Mapa lokality CZ0534054
“.

259. Přílohy č. 457 a 458 se zrušují.

260. Za přílohu č. 461 se vkládá nová příloha č. 461a, která zní:

„Příloha č. 461a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Krkanka-Strádovské peklo

Kód lokality: CZ0534053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 277,4949 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

České Lhotice, Hodonín u Nasavrk, Licibořice, Nasavrky, Ochoz u Nasavrk, Svídnice u Slatiňan, Výsonín

Mapa lokality CZ0534053

Mapa lokality CZ0534053
“.

261. Za přílohu č. 464 se vkládají nové přílohy č. 464a až 464e, které znějí:

„Příloha č. 464a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Litice

Kód lokality: CZ0530503

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 111,0038 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8220 - Chasmoíýtická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Litice nad Orlicí, Sopotnice

Kraj:

Královéhradecký kraj

Katastrální území:

Potštejn

Mapa lokality CZ0530503

Mapa lokality CZ0530503

Příloha č. 464b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Malá Straka

Kód lokality: CZ0533002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,6022 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Smrček u Žumberku

Mapa lokality CZ0533002

Mapa lokality CZ0533002

Příloha č. 464c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mazurovy chalupy

Kód lokality: CZ0530064

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,6675 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Hoděšovice

Mapa lokality CZ0530064

Mapa lokality CZ0530064

Příloha č. 464d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Michnovka-Pravy

Kód lokality: CZ0533012

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,8234 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Pravy

Mapa lokality CZ0533012

Mapa lokality CZ0533012

Příloha č. 464e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Moravská Sázava

Kód lokality: CZ0530034

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 353,3615 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Albrechtice u Lanškrouna, Dolní Heřmanice v Čechách, Koburk, Mezilesí u Lanškrouna, Nepomuky

Mapa lokality CZ0530034

Mapa lokality CZ0530034
“.

262. Příloha č. 465 se zrušuje.

263. Příloha č. 467 zní:

„Příloha č. 467 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pařížov

Kód lokality: CZ0533691

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0398 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Pařížov

Mapa lokality CZ0533691

Mapa lokality CZ0533691
“.

264. Za přílohu č. 468 se vkládá nová příloha č. 468a, která zní:

„Příloha č. 468a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Psí kuchyně

Kód lokality: CZ0530027

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 268,6016 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Janov u Litomyšle, Mikuleč, Opatov v Čechách, Semanín

Mapa lokality CZ0530027

Mapa lokality CZ0530027
“.

265. Příloha č. 469 zní:

„Příloha č. 469 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Ratajské rybníky

Kód lokality: CZ0534055

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,4138 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Hlinsko v Čechách

Mapa lokality CZ0534055

Mapa lokality CZ0534055
“.

266. Za přílohu č. 471 se vkládá nová příloha č. 471a, která zní:

„Příloha č. 471a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Semínský přesyp

Kód lokality: CZ0530502

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5731 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Semín

Mapa lokality CZ0530502

Mapa lokality CZ0530502
“.

267. V příloze č. 473 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion netnoralis)“.

268. Příloha č. 475 se zrušuje.

269. Za přílohu č. 476 se vkládá nová příloha č. 476a, která zní:

„Příloha č. 476a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita U Pohránovského rybníka

Kód lokality: CZ0533005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,2105 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Ohrazenice, Pohránov, Semtín, Srch

Mapa lokality CZ0533005

Mapa lokality CZ0533005
“.

270. Za přílohu č. 478 se vkládá nová příloha č. 478a, která zní:

„Příloha č. 478a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vadětín - Lanšperk

Kód lokality: CZ0530028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 170,8140 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Černovír u Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, Hnátnice, Lanšperk, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí

Mapa lokality CZ0530028

Mapa lokality CZ0530028
“.

271. Za přílohu č. 479 se vkládá nová příloha č. 479a, která zní:

„Příloha č. 479a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Žernov

Kód lokality: CZ0530021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 312,4113 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Vysoké Chvojno

Mapa lokality CZ0530021

Mapa lokality CZ0530021
“.

272. Text před přílohou č. 480 zní:

„Kraj Vysočina

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území kraje Vysočina i evropsky významné lokality CZ0620194 Čepičkův vrch a údolí Hodonínky (Jihomoravský kraj), CZ0533303 Chrudimka (Pardubický kraj), CZ0623324 Loučka (Jihomoravský kraj), CZ0623819 Řeka Rokytná (Jihomoravský kraj), CZ0213067 Sázava (Středočeský kraj), CZ0620132 Údolí Chlébského potoka (Jihomoravský kraj), CZ0214016 Želivka (Středočeský kraj).“.

273. Příloha č. 483 zní:

„Příloha č. 483 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Biskupice - škola

Kód lokality: CZ0613696

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0403 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Biskupice u Hrotovic

Mapa lokality CZ0613696

Mapa lokality CZ0613696
“.

274. Za přílohu č. 483 se vkládá nová příloha č. 483a, která zní:

„Příloha č. 483a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Břevnický potok

Kód lokality: CZ0613004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8314 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Břevnice, Havlíčkův Brod, Kyjov u Havlíčkova Brodu

Mapa lokality CZ0613004

Mapa lokality CZ0613004
“.

275. Za přílohu č. 487 se vkládá nová příloha č. 487a, která zní:

„Příloha č. 487a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Doupský a Bažantka

Kód lokality: CZ0610030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,9563 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Doupě, Řídelov

Mapa lokality CZ0610030

Mapa lokality CZ0610030
“.

276. Za přílohu č. 488 se vkládají nové přílohy č. 488a a 488b, které znějí:

„Příloha č. 488a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Habrová seč

Kód lokality: CZ0610025

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 91,4963 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Nové Syrovice

Mapa lokality CZ0610025

Mapa lokality CZ0610025

Příloha č. 488b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Havranka

Kód lokality: CZ0610022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22,9689 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Jiříkov u Kamene, Sedletín, Vepříkov

Mapa lokality CZ0610022

Mapa lokality CZ0610022
“.

277. V příloze č. 489 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea“.

278. Za přílohu č. 489 se vkládá nová příloha č. 489a, která zní:

„Příloha č. 489a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Mrzatec

Kód lokality: CZ0610029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,3446 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Lhotka u Mrákotína, Mrákotín u Telče

Mapa lokality CZ0610029

Mapa lokality CZ0610029
“.

279. Za přílohu č. 493 se vkládá nová příloha č. 493a, která zní:

„Příloha č. 493a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenický rybník

Kód lokality: CZ0614132

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7191 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Dubí, Kamenice u Herálce

Mapa lokality CZ0614132

Mapa lokality CZ0614132
“.

280. Za přílohu č. 495 se vkládá nová příloha č. 495a, která zní:

„Příloha č. 495a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kozenek

Kód lokality: CZ0614133

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19,9171 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Lhánice

Mapa lokality CZ0614133

Mapa lokality CZ0614133
“.

281. Příloha č. 497 zní:

„Příloha č. 497 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lužný rybník

Kód lokality: CZ0610512

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,0017 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Pístov u Jihlavy, Vysoká u Jihlavy

Mapa lokality CZ0610512

Mapa lokality CZ0610512
“.

282. Za přílohu č. 497 se vkládají nové přílohy č. 497a a 497b, které znějí:

„Příloha č. 497a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Maršovec a Čepička

Kód lokality: CZ0613003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,3900 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Pozďatín, Pyšel

Mapa lokality CZ0613003

Mapa lokality CZ0613003

Příloha č. 497b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Martinický potok

Kód lokality: CZ0613005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,4396 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Chýstovice, Chyšná, Číhovice, Hroznětice, Jiřičky, Košetice, Kramolín u Křešína, Křešín u Pacova, Martinice u Onšova, Onšov, Senožaty, Syrov, Štědrovice

Mapa lokality CZ0613005

Mapa lokality CZ0613005
“.

283. Za přílohu č. 498 se vkládá nová příloha č. 498a, která zní:

„Příloha č. 498a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Ostražné

Kód lokality: CZ0613012

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6739 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Hluboké u Dalečína

Mapa lokality CZ0613012

Mapa lokality CZ0613012
“.

284. Příloha č. 499 zní:

„Příloha č. 499 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Náměšť nad Oslavou - zámeček

Kód lokality: CZ0613699

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0774 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Náměšť nad Oslavou

Mapa lokality CZ0613699

Mapa lokality CZ0613699
“.

285. Za přílohu č. 500 se vkládá nová příloha č. 500a, která zní:

„Příloha č. 500a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Fryšávky

Kód lokality: CZ0613009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 35,3296 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Kuklík

Mapa lokality CZ0613009

Mapa lokality CZ0613009
“.

286. V příloze č. 502 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea“.

287. V příloze č. 504 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea“.

288. Příloha č. 508 zní:

„Příloha č. 508 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Roštýnská obora

Kód lokality: CZ0613002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 49,8787 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Doupě

Mapa lokality CZ0613002

Mapa lokality CZ0613002
“.

289. V příloze č. 509 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea“.

290. V příloze č. 511 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

„ (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition“.

291. V příloze č. 512 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea“.

292. V příloze č. 514 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů“.

293. Za přílohu č. 514 se vkládá nová příloha č. 514a, která zní:

„Příloha č. 514a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Šilhánky

Kód lokality: CZ0613013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6951 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Doupě, Řídelov

Mapa lokality CZ0613013

Mapa lokality CZ0613013
“.

294. Příloha č. 516 se zrušuje.

295. Za přílohu č. 519 se vkládá nová příloha č. 519a, která zní:

„Příloha č. 519a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Švařec

Kód lokality: CZ0610056

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,4789 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Koroužné, Švařec

Mapa lokality CZ0610056

Mapa lokality CZ0610056
“.

296. Za přílohu č. 521 se vkládají nové přílohy č. 521a a 521b, které znějí:

„Příloha č. 521a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita U Hamrů

Kód lokality: CZ0610005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,2743 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Borovec, Štěpánov nad Svratkou

Mapa lokality CZ0610005

Mapa lokality CZ0610005

Příloha č. 521b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Jihlavy

Kód lokality: CZ0614134

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 861,9281 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR/PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculionfluitantis a Callitricho-Batrachion

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Dukovany, Kladeruby nad Oslavou, Kramolín, Lhánice, Mohelno, Skryje nad Jihlavou

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Biskoupky na Moravě, Hrubšice, Jamolice, Nová Ves u Oslavan

Mapa lokality CZ0614134

Mapa lokality CZ0614134
“.

297. Příloha č. 522 zní:

„Příloha č. 522 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Oslavy a Chvojnice

Kód lokality: CZ0614131

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2339,1053 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR/NPP/PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculionfluitantis a Callitricho-Batrachion

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

jazýček jaderský (Himantoglossum adriaticum)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Březník, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kuroslepy, Mohelno, Náměšť nad Oslavou, Sedlec u Náměště nad Oslavou, Sudice u Náměště nad Oslavou, Zňátky

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Čučice, Ketkovice, Nová Ves u Oslavan, Senorady

Mapa lokality CZ0614131

Mapa lokality CZ0614131
“.

298. Za přílohu č. 522 se vkládá nová příloha č. 522a, která zní:

„Příloha č. 522a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Svratky u Krásného

Kód lokality: CZ0613010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 96,5330 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Borovnice u Jimramova, Krásné nad Svratkou, Spělkov

Kraj:

Pardubický kraj

Katastrální území:

Lačnov u Korouhve, Telecí

Mapa lokality CZ0613010

Mapa lokality CZ0613010
“.

299. V příloze č. 526 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPR“ nahrazuje slovy „NPR/PR“ a za část „Typy přírodních stanovišť“ se vkládá část „Druhy:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)“.

300. Za přílohu č. 527 se vkládá nová příloha č. 527a, která zní:

„Příloha č. 527a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Zaječí skok

Kód lokality: CZ0615001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,4765 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Horní Kosov, Vyskytná nad Jihlavou

Mapa lokality CZ0615001

Mapa lokality CZ0615001
“.

301. V příloze č. 529 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

„ (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea“.

302. Za přílohu č. 529 se vkládá nová příloha č. 529a, která zní:

„Příloha č. 529a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Žákova hora

Kód lokality: CZ0610401

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 39,0273 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Cikháj

Mapa lokality CZ0610401

Mapa lokality CZ0610401
“.

303. Text před přílohou č. 531 zní:

„Jihomoravský kraj

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Jihomoravského kraje i evropsky významné lokality CZ0724090 Bílé Karpaty (Zlínský kraj), CZ0612133 Dědkovo (Kraj Vysočina), CZ0724091 Chřiby (Zlínský kraj), CZ0610179 Jedlový les a údolí Rokytné (Kraj Vysočina), CZ0614134 Údolí Jihlavy (Kraj Vysočina), CZ0614131 Údolí Oslavy a Chvojnice (Kraj Vysočina).“.

304. Za přílohu č. 548 se vkládá nová příloha č. 548a, která zní:

„Příloha č. 548a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

Kód lokality: CZ0620194

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 187,4357 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Černovice u Kunštátu

Kraj:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Čtyři Dvory, Horní Čepí, Olešnička, Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov nad Svratkou

Mapa lokality CZ0620194

Mapa lokality CZ0620194
“.

305. V příloze č. 549 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPP/PP“ nahrazují slovy „NPR/PR/PP“.

306. Příloha č. 550 zní:

„Příloha č. 550 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Čertoryje

Kód lokality: CZ0624072

Biogeografická oblast: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 4855,0568 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0* - Panonské dubohabřiny

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

bourovec trnkový (Eriogaster catax)

mečík bahenní (Gladiolus palustris)

ohniváček černočárý (Lycaena dispar)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

roháč obecný (Lucanus cervus)

srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia *)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Kněždub, Kuželov, Malá Vrbka, Radějov u Strážnice, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Tasov nad Veličkou, Tvarožná Lhota

Mapa lokality CZ0624072

Mapa lokality CZ0624072
“.

307. V příloze č. 551a v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „PR/PP“.

308. Příloha č. 559 se zrušuje.

309. V příloze č. 562 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „PR/PP“ nahrazují slovy „NPP/PR/PP“.

310. Příloha č. 564 se zrušuje.

311. Za přílohu č. 573 se vkládá nová příloha č. 573a, která zní:

„Příloha č. 573a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Jižní svahy Hádů

Kód lokality: CZ0624236

Biogeografická oblast: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 29,8892 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Kanice, Maloměřice, Židenice

Mapa lokality CZ0624236

Mapa lokality CZ0624236
“.

Dosavadní přílohy č. 573a a 573b se označují jako přílohy č. 573b a 573c.

312. Příloha č. 578 zní:

„Příloha č. 578 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Klentnice - kostel svatého Jiří

Kód lokality: CZ0623781

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 0,0211 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Klentnice

Mapa lokality CZ0623781

Mapa lokality CZ0623781
“.

313. V příloze č. 582 se na konci části „Druhy“ doplňuje řádek, který zní: „netopýr černý (Barbastella barbastellus)“.

314. Za přílohu č. 586 se vkládá nová příloha č. 586a, která zní:

„Příloha č. 586a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lapikus

Kód lokality: CZ0620204

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 139,4802 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Hluboké Mašůvky, Plavec, Rudlice

Mapa lokality CZ0620204

Mapa lokality CZ0620204
“.

315. Příloha č. 587 zní:

„Příloha č. 587 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lednice - zámek

Kód lokality: CZ0623016

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 0,9483 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Lednice na Moravě

Mapa lokality CZ0623016

Mapa lokality CZ0623016
“.

316. V příloze č. 587a v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPP“ nahrazuje slovy „NPR/NPP“.

317. Příloha č. 595 zní:

„Příloha č. 595 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Malhostovické kopečky

Kód lokality: CZ0624235

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,6339 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Malhostovice

Mapa lokality CZ0624235

Mapa lokality CZ0624235
“.

318. Za přílohu č. 596 se vkládá nová příloha č. 596a, která zní:

„Příloha č. 596a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Mašovická střelnice

Kód lokality: CZ0620020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 77,5301 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Mašovice u Znojma

Mapa lokality CZ0620020

Mapa lokality CZ0620020
“.

Dosavadní příloha č. 596a se označuje jako příloha č. 596b.

319. V příloze č. 602 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za řádek „9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum“ vkládá řádek, který zní: „9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích“.

320. V příloze č. 605 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PR“ nahrazuje slovy „PR/PP“ a v části „Druhy“ se za slova „(symbol * označuje prioritní druhy)“ vkládá řádek, který zní: „hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)“.

321. V příloze č. 614 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „CHKO“ nahrazuje slovy „CHKO/NPR/NPP/PP“.

322. Příloha č. 624 se zrušuje.

323. V příloze č. 626 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za řádek „6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)“ vkládá řádek, který zní: „6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)“ a v části „Druhy“ se za řádek „střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)“ vkládá řádek, který zní: „šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)“.

324. Příloha č. 630 zní:

„Příloha č. 630 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Prudká

Kód lokality: CZ0623329

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1385 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Doubravník

Mapa lokality CZ0623329

Mapa lokality CZ0623329
“.

325. V příloze č. 631 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „PR/PP“ nahrazují slovy „NPP/PR/PP“.

326. Za přílohu č. 632 se vkládá nová příloha č. 632a, která zní:

„Příloha č. 632a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rakovecké údolí

Kód lokality: CZ0620245

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 755,6629 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Bukovinka, Jedovnice, Ježkovice na Moravě, Pístovice, Račice, Ruprechtov

Mapa lokality CZ0620245

Mapa lokality CZ0620245
“.

327. V příloze č. 633 se na konci části „Druhy“ doplňuje řádek, který zní: „kuňka ohnivá (Bombina bombina)“.

328. Příloha č. 638 zní:

„Příloha č. 638 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybniční zámeček

Kód lokality: CZ0623782

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 0,0210 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Lednice na Moravě

Mapa lokality CZ0623782

Mapa lokality CZ0623782
“.

329. V příloze č. 639 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „NPR/PP“.

330. V příloze č. 645 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „CHKO/NPR“ nahrazují slovy „CHKO/NPR/NPP“.

331. Za přílohu č. 646 se vkládá nová příloha č. 646a, která zní:

„Příloha č. 646a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Sokolí skála

Kód lokality: CZ0620191

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 305,0977 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculionfluitantis a Callitricho-Batrachion

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Běleč u Lomnice, Borač, Doubravník, Křížovice, Ochoz u Tišnova, Podolí u Borače, Veselí u Lomnice

Mapa lokality CZ0620191

Mapa lokality CZ0620191
“.

332. V příloze č. 647 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „CHKO“ nahrazuje slovy „CHKO/NPR/PR“.

333. Příloha č. 649 zní:

„Příloha č. 649 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stepní stráně u Komořan

Kód lokality: CZ0622217

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,8753 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Komořany na Moravě

Mapa lokality CZ0622217

Mapa lokality CZ0622217
“.

334. V příloze č. 651 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPR/NPP“ nahrazují slovy „NPR/NPP/PP“.

335. V příloze č. 653 část „Druhy:“ zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

bobr evropský (Castor fiber)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)“.

336. Příloha č. 654 zní:

„Příloha č. 654 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Strážnicko

Kód lokality: CZ0623797

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 181,4488 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

ohniváček černočárý (Lycaena dispar)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Petrov u Hodonína, Strážnice na Moravě

Mapa lokality CZ0623797

Mapa lokality CZ0623797
“.

337. V příloze č. 663 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „PR/PP“.

338. V příloze č. 669 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovem „NPP“.

339. Příloha č. 675 zní:

„Příloha č. 675 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Dyje

Kód lokality: CZ0624095

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1821,0468 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/ PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3270 - Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské sípákové doubravy

91U0 - Lesostepní bory

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)

hvozdík moravský (Dianthus moravicus *)

kovařík (Limoniscus violaceus)

netopýr velký (Myotis myotis)

roháč obecný (Lucanus cervus)

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Bítov, Chvalatice, Jazovice, Korolupy, Lančov, Onšov na Moravě, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Stálky, Starý Petřín, Štítary na Moravě, Uherčice u Znojma, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany u Znojma, Zblovice

Mapa lokality CZ0624095

Mapa lokality CZ0624095
“.

340. Příloha č. 678 zní:

„Příloha č. 678 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Uherčice - zámek

Kód lokality: CZ0623718

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,9022 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Uherčice u Znojma

Mapa lokality CZ0623718

Mapa lokality CZ0623718
“.

341. V příloze č. 683a v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPP“ nahrazuje slovy „NPR/NPP“.

342. Příloha č. 686 zní:

„Příloha č. 686 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vranov nad Dyjí - základní škola

Kód lokality: CZ0623719

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1046 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Vranov nad Dyjí

Mapa lokality CZ0623719

Mapa lokality CZ0623719
“.

343. Příloha č. 695 se zrušuje.

344. Text před přílohou č. 702 zní:

„Olomoucký kraj

Kromě dále uvedených lokalit na území Olomouckého kraje zasahují i evropsky významné lokality CZ0530033 Bohdalov (Pardubický kraj), CZ0530146 Králický Sněžník (Pardubický kraj), CZ0810018 Sovinec (Moravskoslezský kraj).“.

345. V příloze č. 702 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPR/PP“ nahrazují slovy „NPR/NPP/PP“.

346. Za přílohu č. 707 se vkládá nová příloha č. 707a, která zní:

„Příloha č. 707a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Deylův ostrůvek

Kód lokality: CZ0713008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0075 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Charváty, Dub nad Moravou

Mapa lokality CZ0713008

Mapa lokality CZ0713008
“.

347. Příloha č. 712 zní:

„Příloha č. 712 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Morava

Kód lokality: CZ0713374

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,3726 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule potoční (Lampetraplaneri)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Bludov, Chromeč, Postřelmov

Mapa lokality CZ0713374

Mapa lokality CZ0713374
“.

348. Příloha č. 713 se zrušuje.

349. Za přílohu č. 714 se vkládá nová příloha č. 714a, která zní:

„Příloha č. 714a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hůrka u Hranic

Kód lokality: CZ0714771

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 37,3540 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Hranice

Mapa lokality CZ0714771

Mapa lokality CZ0714771
“.

350. V příloze č. 716 se za část „Typy přírodních stanovišť“ vkládá část „Druhy:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhiniapectoralis)“

a na konci podruhé uvedené části „Katastrální území“ se doplňují slova „Lhotka nad Bečvou“.

351. Příloha č. 719 se zrušuje.

352. V příloze č. 720 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za řádek „7110* - Aktivní vrchoviště“ vkládá nový řádek, který zní: „8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů“.

353. Příloha č. 721 zní:

„Příloha č. 721 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Košíř - Lomy

Kód lokality: CZ0714076

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 41,8057 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Čelechovice na Hané, Slatinky

Mapa lokality CZ0714076

Mapa lokality CZ0714076
“.

354. Za přílohu č. 722 se vkládá nová příloha č. 722a, která zní:

„Příloha č. 722a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lánský luh

Kód lokality: CZ0710034

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 32,1388 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Dolní Skorošice

Mapa lokality CZ0710034

Mapa lokality CZ0710034
“.

355. Příloha č. 724 zní:

„Příloha č. 724 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Libavá

Kód lokality: CZ0714133

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10773,8817 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP/PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Bohuslávky, Boškov, Čermná u Města Libavá, Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Domašov nad Bystřicí, Hlubočky, Hrubá Voda, Jívová, Klokočov u Vítkova, Loučka, Město Libavá, Podhoří na Moravě, Rudoltovice, Skoky u Staměřic, Slavkov u Města Libavá, Velká Střelná, Velký Újezd

Mapa lokality CZ0714133

Mapa lokality CZ0714133
“.

356. Příloha č. 726 zní:

„Příloha č. 726 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lipová-lázně - mateřská školka

Kód lokality: CZ0713735

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0389 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Horní Lipová

Mapa lokality CZ0713735

Mapa lokality CZ0713735
“.

357. Příloha č. 727 zní:

„Příloha č. 727 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví

Kód lokality: CZ0714073

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9458,5647 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

bobr evropský (Castor fiber)

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

ohniváček černočárý (Lycaena dispar)

svinutec tenký (Anisus vorticulus)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Benkov u Střelíc, Bohuslavice nad Moravou, Březce, Černovír, Červenka, Doubravice nad Moravou, Hejčín, Horka na Moravě, Hrabová u Dubicka, Hynkov, Chomoutov, Chořelice, Králová, Křelov, Květín, Leština u Zábřeha, Lhota nad Moravou, Libivá, Litovel, Lukavice na Moravě, Měník, Měrotín, Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Náklo, Nasobůrky, Palonín, Pňovice, Rájec u Zábřeha, Rozvadovice, Řepčín, Řimice, Skrbeň, Sobáčov, Stavenice, Střelíce u Litovle, Střen, Štarnov, Štěpánov u Olomouce, Třeština, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Úsov-město, Víska u Litovle, Zvole u Zábřeha

Mapa lokality CZ0714073

Mapa lokality CZ0714073
“.

358. Příloha č. 730 zní:

„Příloha č. 730 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Špičáku

Kód lokality: CZ0713730

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,6850 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Supíkovice

Mapa lokality CZ0713730

Mapa lokality CZ0713730
“.

359. Za přílohu č. 734 se vkládá nová příloha č. 734a, která zní:

„Příloha č. 734a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pod Trlinou

Kód lokality: CZ0710004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 51,7970 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Lesnice, Leština u Zábřeha

Mapa lokality CZ0710004

Mapa lokality CZ0710004
“.

360. Příloha č. 735 zní:

„Příloha č. 735 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Poláchovy stráně

Kód lokality: CZ0712190

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,3796 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Hanušovice

Mapa lokality CZ0712190

Mapa lokality CZ0712190
“.

361. Za přílohu č. 739 se vkládá nová příloha č. 739a, která zní:

„Příloha č. 739a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Račinka

Kód lokality: CZ0713004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,2240 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Pekařov, Velké Losiny, Žárová

Mapa lokality CZ0713004

Mapa lokality CZ0713004
“.

362. V příloze č. 741 v části „Druhy“ se slova „netopýr černý (Barbastella barbastellus)“ zrušují.

363. Příloha č. 744 zní:

„Příloha č. 744 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Sobotín - domov důchodců

Kód lokality: CZ0713740

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,0240 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Sobotín

Mapa lokality CZ0713740

Mapa lokality CZ0713740
“.

364. Příloha č. 754 zní:

„Příloha č. 754 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Bystřice

Kód lokality: CZ0714772

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 751,1231 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Hlubočky, Hrubá Voda, Jívová, Pohořany na Moravě, Posluchov

Mapa lokality CZ0714772

Mapa lokality CZ0714772
“.

365. Příloha č. 758 zní:

„Příloha č. 758 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Velké Losiny - lázeňský dům Eliška

Kód lokality: CZ0713745

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1496 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Velké Losiny

Mapa lokality CZ0713745

Mapa lokality CZ0713745
“.

366. Příloha č. 763 zní:

„Příloha č. 763 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Za hrnčířkou

Kód lokality: CZ0712225

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,1102 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Ohrozim, Vícov

Mapa lokality CZ0712225

Mapa lokality CZ0712225
“.

367. Za přílohu č. 769 se vkládá nová příloha č. 769a, která zní:

„Příloha č. 769a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Červený kámen

Kód lokality: CZ0810001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 249,5555 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Kopřivnice, Lichnov u Nového Jičína, Vlčovice

Mapa lokality CZ0810001

Mapa lokality CZ0810001
“.

368. V příloze č. 770 v části „Druhy“ se za řádek „piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)“ vkládá řádek, který zní: „vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)“.

369. Za přílohu č. 774 se vkládá nová příloha č. 774a, která zní:

„Příloha č. 774a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hněvošický háj

Kód lokality: CZ0810423

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 70,1559 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Hněvošice, Oldřišov, Služovice

Mapa lokality CZ0810423

Mapa lokality CZ0810423
“.

370. Za přílohu č. 775 se vkládá nová příloha č. 775a, která zní:

„Příloha č. 775a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hraniční meandry Odry

Kód lokality: CZ0814093

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 125,8704 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita *)

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Kopytov, Nový Bohumín, Starý Bohumín

Mapa lokality CZ0814093

Mapa lokality CZ0814093
“.

371. Za přílohu č. 781 se vkládá nová příloha č. 781a, která zní:

„Příloha č. 781a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kojetínské vrchy

Kód lokality: CZ0810035

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 252,7450 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Hostašovice, Janovice u Nového Jičína, Jasenice u Valašského Meziříčí, Jičina, Kojetín u Starého Jičína, Petřkovice u Starého Jičína, Straník

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Jasenice u Valašského Meziříčí

Mapa lokality CZ0810035

Mapa lokality CZ0810035
“.

372. Příloha č. 782 zní:

„Příloha č. 782 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Libotín

Kód lokality: CZ0810021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 78,4109 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Rybí, Ženklava, Žilina u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína

Mapa lokality CZ0810021

Mapa lokality CZ0810021
“.

373. Příloha č. 783 se zrušuje.

374. Příloha č. 785 zní:

„Příloha č. 785 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Moravice

Kód lokality: CZ0813456

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 209,5993 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule potoční (Lampetraplaneri)

vranka obecná (Cottus gobio)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Břidličná, Dolní Moravice, Horní Václavov, Jamartice, Malá Moravka, Malá Štáhle, Tylov, Valšov, Velká Štáhle

Mapa lokality CZ0813456

Mapa lokality CZ0813456
“.

375. Příloha č. 788 zní:

„Příloha č. 788 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Olše

Kód lokality: CZ0813516

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 169,0421 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

mihule potoční (Lampětraplaneri)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Bukovec u Jablunkova, Bystřice nad Olší, Dolní Lištna, Hrádek, Jablunkov, Karpentná, Lyžbice, Návsí, Písek u Jablunkova, Vendryně

Mapa lokality CZ0813516

Mapa lokality CZ0813516
“.

376. Za přílohu č. 790 se vkládá nová příloha č. 790a, která zní:

„Příloha č. 790a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Palkovické hůrky

Kód lokality: CZ0810031

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 131,5443 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Chlebovice, Myslík, Palkovice, Rychaltice, Sklenov

Mapa lokality CZ0810031

Mapa lokality CZ0810031
“.

377. V příloze č. 793 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „CHKO/PP“ nahrazují slovy „CHKO/PR/PP“ a část „Typy přírodních stanovišť:“ zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0*- Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis),]. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)“.

378. Za přílohu č. 793 se vkládají nové přílohy č. 793a a 793b, které znějí:

„Příloha č. 793a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pstruží potok

Kód lokality: CZ0810014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 39,6586 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,Salicion albae)

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Stará Ves u Rýmařova

Mapa lokality CZ0810014

Mapa lokality CZ0810014

Příloha č. 793b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Ptačí hora

Kód lokality: CZ0810032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 76,2730 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Nové Heřminovy

Mapa lokality CZ0810032

Mapa lokality CZ0810032
“.

379. Příloha č. 794 zní:

„Příloha č. 794 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Reka Ostravice

Kód lokality: CZ0813462

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 155,4480 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Baška, Frýdek, Frýdlant nad Ostravicí, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Lískovec u Frýdku-Místku, Lubno, Místek, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravice 1, Paskov, Pržno, Řepiště, Staré Hamry 2, Staré Město u Frýdku-Místku, Sviadnov, Žabeň

Mapa lokality CZ0813462

Mapa lokality CZ0813462
“.

380. V příloze č. 797 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPP/PR“ nahrazují slovy „NPR/NPP/PP“, v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenaterion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)“ zrušují a za tuto část se doplňuje část „Druhy:“, která zní:

„(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)“.

381. V nadpise přílohy č. 804 se slova „Štola Jakartovice II“ nahrazují slovy „Štola Jakartovice“.

382. Za přílohu č. 804 se vkládá nová příloha č. 804a, která zní:

„Příloha č. 804a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Štramberk

Kód lokality: CZ0810036

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 129,3575 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Kopřivnice, Štramberk

Mapa lokality CZ0810036

Mapa lokality CZ0810036
“.

383. Příloha č. 805 zní:

„Příloha č. 805 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Moravice

Kód lokality: CZ0813474

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 186,8099 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Domoradovice, Hradec nad Moravicí, Lesní Albrechtice, Žimrovice

Mapa lokality CZ0813474

Mapa lokality CZ0813474
“.

384. Příloha č. 808 se zrušuje.

385. Text před přílohou č. 809 zní:

„Zlínský kraj

Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Zlínského kraje i evropsky významné lokality CZ0713375 Hustopeče - Štěrkáč (Olomoucký kraj), CZ0710182 Choryňský mokřad (Olomoucký kraj), CZ0624066 Jasenová (Jihomoravský kraj), CZ0810035 Kojetínské vrchy (Moravskoslezský kraj), CZ0714085 Morava - Chropyňský luh (Olomoucký kraj), CZ0710148 Přestavlcký les (Olomoucký kraj), CZ0624069 Strabišov - Oulehla (Jihomoravský kraj).“.

386. V příloze č. 810 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

„(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)“

a v části „Druhy“ se před slova „(Rhysodes sulcatus)“ vkládají slova „rýhovec pralesní“.

387. Příloha č. 811 zní:

„Příloha č. 811 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty

Kód lokality: CZ0724090

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20043,3080 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

7230 - Zásaditá slatiniště

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0* - Panonské dubohabřiny

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

bourovec trnkový (Eriogaster catax)

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

ohniváček černočárý (Lycaena dispar)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia *)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Bánov, Boršice u Blatnice, Březová u Uherského Brodu, Bystřice pod Lopeníkem, Bzová u Uherského Brodu, Horní Němčí, Komňa, Korytná, Krhov u Bojkovic, Lopeník, Nivnice, Pitín, Slavkov u Uherského Brodu, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Vápenice u Starého Hrozenkova, Vyškovec, Žítková

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Javorník nad Veličkou, Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Suchov, Velká nad Veličkou

Mapa lokality CZ0724090

Mapa lokality CZ0724090
“.

388. Za přílohu č. 811 se vkládá nová příloha č. 811a, která zní:

„Příloha č. 811a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílé potoky

Kód lokality: CZ0720441

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 164,1579 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Brumov, Návojná, Valašské Klobouky

Mapa lokality CZ0720441

Mapa lokality CZ0720441
“.

389. Za přílohu č. 816 se vkládá nová příloha č. 816a, která zní:

„Příloha č. 816a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hostýnské vrchy

Kód lokality: CZ0724429

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2396,5918 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek karpatský (Triturus montandoni)

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Chvalčov, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Příkazy u Osička, Rajnochovice, Rusava

Mapa lokality CZ0724429

Mapa lokality CZ0724429
“.

390. Za přílohu č. 831 se vkládá nová příloha č. 831a, která zní:

„Příloha č. 831a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Koncoch

Kód lokality: CZ0720428

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1735,3360 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Bojkovice, Hostětín, Kochavec, Krhov u Bojkovic, Pitín, Šanov, Štítná nad Vláří

Mapa lokality CZ0720428

Mapa lokality CZ0720428
“.

391. Za přílohu č. 832 se vkládá nová příloha č. 832a, která zní:

„Příloha č. 832a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Nad Kašavou

Kód lokality: CZ0720058

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,4914 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Kašava

Mapa lokality CZ0720058

Mapa lokality CZ0720058
“.

392. Za přílohu č. 835 se vkládá nová příloha č. 835a, která zní:

„Příloha č. 835a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Podkrálovec

Kód lokality: CZ0720435

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 961,9107 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Študlov, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy

Mapa lokality CZ0720435

Mapa lokality CZ0720435
“.

393. Za přílohu č. 842 se vkládá nová příloha č. 842a, která zní:

„Příloha č. 842a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rudický les

Kód lokality: CZ0720420

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 497,4982 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9110* - Eurosibiřské stepní doubravy

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Bojkovice, Nezdenice, Přečkovice, Rudice, Záhorovice

Mapa lokality CZ0720420

Mapa lokality CZ0720420
“.

394. Přílohy č. 854 a 855 se zrušují.

395. Za přílohu č. 860 se vkládají nové přílohy č. 860a a 860b, které znějí:

„Příloha č. 860a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Valentová

Kód lokality: CZ0720437

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 558,0151 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Jestřábí nad Vláří, Kochavec, Rokytnice u Slavičína, Šanov, Štítná nad Vláří

Mapa lokality CZ0720437

Mapa lokality CZ0720437

Příloha č. 860b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Valy-Bučník

Kód lokality: CZ0720422

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1094,8844 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO/PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Bánov, Bojkovice, Bystřice pod Lopeníkem, Komňa, Nezdenice, Záhorovice

Mapa lokality CZ0720422

Mapa lokality CZ0720422
“.

396. Příloha č. 863 zní:

„Příloha č. 863 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Vlárský průsmyk

Kód lokality: CZ0724430

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3172,6326 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: CHKO

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

stařinec dlouholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica)

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

tesařík alpský (Rosalia alpina *)

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Brumov, Bylnice, Návojná, Nedašov, Sidonie, Svatý Štěpán, Štítná nad Vláří

Mapa lokality CZ0724430

Mapa lokality CZ0724430
“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr životního prostředí:

doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.

Přesunout nahoru