Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 366/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb.

Částka 118/2009
Platnost od 26.10.2009
Účinnost od 01.11.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

366

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2009,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova „(dále jen „zápis“)“ vkládají slova „a k vkládání“ a za slova „do evidence“ slova „ , jakož i k odstranění údajů z evidence,“.

2. V § 1 odst. 3 se za slova „§ 125 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) a b)“.

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo exekutora“.

4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠2a

Do evidence se v elektronické podobě vzniklé autorizovanou konverzí dokumentu1) vkládají dražební vyhlášky podle § 125 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, rozhodnutí, kterými jsou tyto vyhlášky měněny, oznámení dražebního roku podle § 125 odst. 1 písm. d) exekučního řádu a jeho změny.

1) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Zápis údajů z rozhodnutí podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo b) exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, co se exekutor dozvěděl o právní moci těchto rozhodnutí, a zápis ostatních údajů do 5 pracovních dnů poté, co se o nich exekutor dozvěděl. Údaje podle § 125 odst. 1 písm. c) nebo d) exekučního řádu se do evidence vkládají do 3 pracovních dnů od vydání dražební vyhlášky nebo oznámení dražebního roku.“.

6. V § 3 odst. 2 se slovo „vymaže“ nahrazuje slovem „odstraní“.

7. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zápisy“ vkládají slova „a vkládání“ a za slovo „evidence“ slova „a odstraňování z evidence“.

8. V § 5 odstavec 1 zní:

(1) Komoře náleží odměna za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence, stanoví-li tak exekuční řád. Výše odměny v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů, činí

do 1000. poskytnutého údaje.......... 60 Kč,
od 1001. poskytnutého údaje do 10000. poskytnutého údaje .......... 30 Kč,
od 10001. poskytnutého údaje do 1000000. poskytnutého údaje.......... 15 Kč,
od 1000001. poskytnutého údaje.......... 6 Kč.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro výpočet odměny podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 329/2008 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nezapočítávají elektronické údaje poskytnuté z centrální evidence exekucí žadateli do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Exekutor vloží do evidence nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje podle § 2a, jestliže dražební vyhláška nebo oznámení dražebního roku byly vydány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a dražební jednání bylo nařízeno nebo dražební rok byl oznámen na den následující po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Přesunout nahoru