Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 356/2009 Sb.Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

Částka 111/2009
Platnost od 16.10.2009
Účinnost od 16.10.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

356

VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2009

o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., k provedení § 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3 a § 32c odst. 1 písm. b) zákona:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) vodní cesty, na nichž jsou provozovány říční informační služby (dále jen „RIS“),

b) informační položky zaznamenávané v RIS,

c) strukturu informací s omezeným přístupem,

d) strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací provozovatelem plavidla, vůdcem plavidla, správcem vodní cesty, Českým hydrometeorologickým ústavem a provozovatelem pozemní části přístavu správci systému RIS,

e) způsob užívání zařízení a programového vybavení určeného

1. ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel2) (dále jen „zařízení AIS“) a

2. k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systém zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu3) (dále jen „zařízení ECDIS“).

§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zahájením plavby okamžik vyplutí z místa stání, přístavu, přístaviště, překladiště, vývaziště, kotviště, místa převzetí zboží nebo místa nakládky, nepokračuje-li plavidlo v dosud neukončené plavbě,

b) ukončením plavby okamžik připlutí do

1. místa stání, přístavu, přístaviště, překladiště, vývaziště, kotviště, do místa vykládky nebo místa dodání zboží, nebude-li plavidlo pokračovat v plavbě stejným směrem v nejbližších 8 hodinách,

2. místa, odkud byla plavba zahájena, nebo

3. místa stání, přístavu nebo přístaviště, jde-li o plavidlo, jímž je provozován přívoz, a toto plavidlo nebude pokračovat v plavbě v nejbližších 8 hodinách; body 1 a 2 se na plavidlo, jímž je provozován přívoz, nepoužijí,

c) provozovatelem plavidla nebo vůdcem plavidla provozovatel plavidla nebo vůdce plavidla

1. používaného k provozování nákladní nebo osobní vodní dopravy4),

2. Státní plavební správy,

3. Hasičského záchranného sboru České republiky,

4. ozbrojených sil České republiky,

5. Policie České republiky,

6. obecní policie,

7. správce vodního toku,

8. složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací, nebo

9. použitého v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi,

d) zařízením pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS

1. zařízení umožňující automatizované nepřetržité předávání údajů do a ze systému RIS prostřednictvím veřejné datové sítě, nebo

2. zařízení, jehož prostřednictvím je možné připojení a práce se službami RIS nebo internetovými stránkami RIS včetně informací s omezeným přístupem,

e) mimořádnou událostí na vodní cestě událost, která může ohrozit bezpečnost a plynulost plavebního provozu, zejména přerušení provozu na vodní cestě, omezení v plavební dráze, ledové jevy, odstávky na vodní cestě a plavební nehody,

f) zajištěným vodním stavem takový dosažený vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem, který s přesností minus 5 cm, nanejvýš ve dvou po sobě následujících hodinách, garantuje správce vodní cesty po celou dobu od jeho vyhlášení, to je od 9.00 hodin do 24.00 hodin každého dne,

g) elektronickou zprávou zpráva elektronického sdělování zpráv podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5) předávaná správci systému RIS elektronickou formou.

§ 3

Vodní cesty, na nichž jsou provozovány RIS, zahrnují

a) vodní tok Labe od říčního km 949,1 (Přelouč) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky signálními znaky,

b) vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín.

§ 4

Informační položky RIS

(1) Informace o vodní cestě a provozu na vodní cestě zaznamenávané v systému RIS zahrnují informační položky, kterými jsou

a) elektronická plavební mapa ve formátu vnitrozemský ECDIS podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) včetně osy vodní cesty s uvedením kilometráže vodní cesty (dále jen „elektronická plavební mapa“),

b) umístění součástí vodní cesty a objektů na vodní cestě uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) omezení u plavidel nebo jejich sestav s ohledem na jejich délku, šířku, ponor a výšku pevného bodu pro průjezdnost vodní cestou,

d) umístění přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť,

e) provozní doby přístavů, plavebních komor a pohyblivých mostů,

f) informace o plánované změně provozní doby plavebních komor a pohyblivých mostů,

g) informace o plánované údržbě vodních cest nebo jejích součástí, u které se předpokládá zastavení či omezení plavebního provozu,

h) informace o plánovaném a skutečně provedeném rozrušování ledových celin,

i) kontakty na správu přístavu včetně kontaktů pro hlášení připlutí do přístavu a odplutí z něj ve smyslu zvláštního předpisu upravujícího plavební provoz v přístavech,

j) kontakty na obsluhu plavebních komor a pohyblivých mostů,

k) provozní řády přístavů,

l) údaje o vodních stavech na vodočtech uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce včetně předpovědí vodních stavů na těchto vodočtech,

m) údaje o aktuální podjezdné výšce mostů,

n) záběry z kamer plavebních komor a pohyblivých mostů a

o) údaje o průběhu proplavování plavební komorou a provozním stavu plavební komory.

(2) Informace o mimořádných událostech na vodní cestě v systému RIS zahrnují informační položky, kterými jsou

a) místo mimořádné události,

b) čas, kdy mimořádná událost nastala,

c) popis mimořádné události,

d) přijatá dopravní opatření a bezpečnostní doporučení a

e) předpokládané trvání mimořádné události.

(3) Informace o plavidlech a přepravovaném nákladu zaznamenávané v systému RIS zahrnují informační položky, kterými jsou

a) poznávací znaky plavidel,

b) údaje o poloze a pohybu plavidel

1. místo a čas zahájení plavby,

2. místo a čas předpokládaného obratu plavidla,

3. informace o překročení státních hranic,

4. místo a čas předpokládaného ukončení plavby a místo a čas ukončení plavby,

5. čas předpokládaného a skutečného proplutí plavební komorou, pohyblivým mostem a přes státní hranice a

6. poloha, rychlost a kurz plavidla zaznamenávané a sdělované zařízením AIS,

c) množství a druh přepravovaného nákladu,

d) charakteristika přepravovaných nebezpečných věcí a

e) počet cestujících na plavidle.

(4) Informace o přístavních poplatcích zaznamenávané v systému RIS zahrnují informační položky, kterými jsou

a) přehled přístavních poplatků obsahující výši přístavních poplatků a výčet služeb, které zahrnují, a

b) platnost přehledu přístavních poplatků.

§ 5

Struktura informací s omezeným přístupem

Informace s omezeným přístupem zahrnují informace uvedené v § 4 odst. 3.

Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací

§ 6

(1) Informace předávané provozovatelem nebo vůdcem plavidla správci systému RIS zahrnují

a) místo a čas zahájení plavby, místo a čas předpokládaného proplutí plavební komorou, pohyblivým mostem a přes státní hranice, místo a čas předpokládaného obratu plavidla, místo a čas předpokládaného ukončení plavby a identifikaci plavidla poznávacími znaky předávané před zahájením plavby,

b) údaje o množství a druhu přepravovaného nákladu, charakteristice přepravovaných nebezpečných věcí, počtu cestujících na plavidle předávané nejpozději bez zbytečného odkladu po zahájení plavby,

c) informace o změně údajů uvedených v písmenech a) a b) předávané bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala,

d) informace uvedené v § 4 odst. 3 písm. a), b) bodů 1, 4 a 5, písm. c) až e) předávané při překročení státních hranic směrem ze zahraničí do České republiky,

e) informaci o překročení státních hranic předávanou při překročení státních hranic směrem z České republiky do zahraničí,

f) čas a místo ukončení plavby předávané bez zbytečného odkladu po ukončení plavby,

g) informace o místě a popisu mimořádné události na vodní cestě předávané bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a

h) informace o umístění plavidel identifikovaných poznávacími znaky předávané při zastavení plavby v souvislosti s dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu.

(2) Odstavec 1 písm. b) až e) neplatí pro provozovatele nebo vůdce plavidla, jímž je provozován přívoz. Odstavec 1 písm. b) a c) neplatí pro provozovatele plavidla nebo vůdce plavidla, které je osobní lodí bez kabin, jíž je provozována pravidelná osobní vodní doprava.

(3) Informace předávané provozovatelem nebo vůdcem plavidla, jímž je provozován přívoz, správci systému RIS zahrnují kromě informací podle odstavce 1 informace o množství a druhu přepraveného nákladu a počtu cestujících předávané nejpozději 10 dní po ukončení plavby. Informace předávané provozovatelem plavidla nebo vůdcem plavidla, které je osobní lodí bez kabin, jíž je provozována pravidelná osobní vodní doprava, správci systému RIS zahrnují kromě informací podle odstavce 1 informaci o počtu přepravených cestujících předávanou nejpozději 48 hodin po ukončení plavby.

(4) Informace předávané vůdcem plavidla, které používá zařízení AIS na základě povinnosti stanovené zákonem, správci systému RIS zahrnují kromě informací podle odstavce 1 také informace o poloze, rychlosti a kurzu plavidla předávané v reálném čase prostřednictvím zařízení AIS.

(5) Informace podle odstavců 1 a 3 předává provozovatel nebo vůdce plavidla telefonicky nebo rádiovou stanicí, není-li dále stanoveno jinak. Informace podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) a odstavce 3 lze předat rovněž elektronickou zprávou a informace podle odstavce 1 písm. a) až e), g) a h) a odstavce 3 lze předat rovněž prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

(6) Informace podle odstavce 1 písm. a) až f) a h) a odstavce 3 předává provozovatel nebo vůdce plavidla vybaveného zařízením AIS na základě povinnosti stanovené zákonem pouze prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS. Informace podle odstavce 1 písm. e), f) a h) lze předat rovněž prostřednictvím zařízení AIS.

§ 6a

(1) Informace předávané správcem vodní cesty správci systému RIS zahrnují

a) provozní dobu plavebních komor a pohyblivých mostů, zajišťuje-li jejich obsluhu správce vodní cesty,

b) informace o plánované změně provozní doby plavebních komor a pohyblivých mostů, zajišťuje-li jejich obsluhu správce vodní cesty,

c) kontakty na obsluhu plavebních komor a pohyblivých mostů, zajišťuje-li jejich obsluhu správce vodní cesty,

d) záběry z kamer plavebních komor a pohyblivých mostů, které zabírají vodní cestu a prostor plavební komory nebo prostor pohyblivého mostu, je-li takovými kamerami uvedený prostor vybaven,

e) údaje o průběhu proplavování plavební komorou a provozním stavu plavební komory, je-li plavební komora vybavena zařízením pro jejich sledování a automatické předávání; údaji podle tohoto písmene jsou

1. status plavební komory (v provozu, mimo provoz),

2. aktuální poloha vrat (otevřeno, otevírají se, zavírají se, zavřeno),

3. úroveň hladiny v plavební komoře (nahoře, dole, stoupá, klesá),

4. signály světelné signalizace,

5. úroveň hladiny na jezu a průtok profilem jezu a

6. meteorologické informace (teplota, vítr, dohlednost),

f) informace o plánované údržbě vodních cest nebo jejich součástí, u které se předpokládá zastavení či omezení plavebního provozu,

g) informace o místu a popisu mimořádných událostí na vodní cestě,

h) informace o plánovaném a skutečně provedeném rozrušování ledových celin,

i) aktuální podjezdnou výšku mostů vybavených příslušným měřicím zařízením, spravuje-li toto zařízení správce vodní cesty, a

j) informace o zajištěném vodním stavu, jeho předpovědi a o krátkodobých manipulacích na vodočtu Ústí nad Labem.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) jsou předávány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny od jejich získání, prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS, datovou schránkou nebo elektronickou poštou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

(3) Informace uvedené v odstavci 1 písm. b) jsou předávány nejméně 3 měsíce před provedením plánované změny provozní doby nebo plánované údržby vodní cesty nebo její součásti prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

(4) Informace uvedené v odstavci 1 písm. d), e), f), i) a j) jsou předávány bez zbytečného odkladu prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

(5) Informace uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) jsou předávány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny od jejich získání, telefonicky, rádiovou stanicí nebo prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

§ 6b

Informace předávané Českým hydrometeorologickým ústavem správci systému RIS prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS zahrnují informace o

a) platných vodních stavech a průtocích na vodočtech uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce s četností každou hodinu a

b) předpovědích vodních stavů a průtoků na vodočtech uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce na období 48 hodin; předpověď je vydávána denně vždy v 10.00 hod.

§ 6c

(1) Informace předávané provozovatelem pozemní části přístavu správci systému RIS bez zbytečného odkladu prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS zahrnují informace o

a) přístavních poplatcích a jejich změně,

b) provozní době přístavu a její změně,

c) kontaktech na správu přístavu včetně kontaktů pro hlášení připlutí do přístavu a odplutí z něj ve smyslu zvláštního předpisu upravujícího plavební provoz v přístavech,

d) struktuře informací obsažených v hlášení o připlutí do přístavu,

e) provozních řádech přístavů, jsou-li zpracovány,

f) místu a popisu mimořádných událostí v přístavu a

g) plavidlech uvedených v § 2 písm. c) identifikovaných poznávacími znaky, která jsou v přístavu.

(2) Odstavec 1 písm. a) až d) neplatí pro provozovatele pozemní části neveřejného přístavu.

§ 6d

Při výpadku zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS delším než 15 minut nebo při údržbě tohoto zařízení lze předávat informace podle § 6 odst. 6, § 6a odst. 3 a 4, § 6b a § 6c telefonicky, rádiovou stanicí nebo prostřednictvím veřejné datové sítě. Provozovatel plavidla, vůdce plavidla, provozovatel pozemní části přístavu, Český hydrometeorologický ústav a správce vodní cesty předávají informace v případech a způsobem podle věty první nejdéle po dobu 24 hodin za kalendářní měsíc.

§ 6e

Způsob užívání zařízení AIS a ECDIS

(1) Zařízení ECDIS musí být užíváno s aktuální verzí elektronické plavební mapy uveřejněné v systému RIS. Po dobu nejdéle 10 dní od uveřejnění nové verze elektronické plavební mapy v systému RIS lze užívat předešlou verzi elektronické plavební mapy.

(2) Programové vybavení zařízení ECDIS a zařízení AIS musí být aktualizováno na nejnovější verzi nejpozději do 3 měsíců po vydání jeho nové verze.

(3) Při užívání zařízení AIS se zadávají a vysílají aktuální údaje o plavidle, jeho pohybu a poloze, kterými jsou

a) identifikátor námořní mobilní služby (MMSI),

b) jméno lodě zapsané v plavebním rejstříku nebo obdobné evidenci vedené jiným státem,

c) volací značka plavidla,

d) druh plavidla nebo sestavy plavidel,

e) evropské identifikační číslo plavidla (ENI), bylo-li plavidlu přiděleno,

f) celková délka a šířka plavidla nebo sestavy plavidel udávaná s přesností na decimetry,

g) maximální aktuální statický ponor plavidla nebo sestavy plavidel,

h) doplňková signalizace plavidla nebo sestavy plavidel, přepravuje-li nebezpečné věci podle zákona,

i) poloha plavidla (WGS84),

j) rychlost plavidla vzhledem k zemi (SOG),

k) kurz plavidla vzhledem k zemi (COG),

l) přesnost určení polohy plavidla (GNSS/DGNSS),

m) aktuální datum a čas elektronického navigačního přístroje,

n) celkový počet osob na palubě a

o) navigační stav plavidla.

(4) Při užívání zařízení AIS na plavidle Státní plavební správy, Policie České republiky a obecní policie nemusí být po nezbytnou dobu vysílány údaje uvedené v odstavci 3, pokud by jejich vysílání mohlo zmařit plnění úkolů podle jiných právních předpisů6).

(5) Údaje uvedené v odstavci 3 jsou zadávány v souladu s evropskou normou stanovující technické požadavky pro vnitrozemská plavidla (ES-TRIN 2017/1) ze dne 6. července 2017. Technická norma uvedená v předchozí větě je veřejně dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Slamečka, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 356/2009 Sb.

Součásti vodní cesty a objekty zaznamenávané v RIS

1. signální znaky na hladině, březích a mostech a na jiných objektech a zařízeních, která křižují vodní cesty a kilometráž vodní cesty,

2. uzavírací objekty na plavebních kanálech, zařízení pro regulaci stavu vody, nádrže pro nadlepšování průtoku na vodní cestě, vodočty a výstražná zařízení,

3. jezy a vzdouvací zařízení,

4. plavební komory, lodní zdvihadla včetně rejd a jiná speciální zařízení pro řízení plavby a její bezpečnost,

5. vodní části, břehové úpravy, nábřežní zdi a vyvazovací zařízení přístavů,

6. vyvazovací a vodící zařízení (kotevní bóje, dalby, záchytné kůly, dopravní majáky, svodidla a odrazné trámy),

7. pohyblivé můstky a ostatní zařízení přístavišť,

8. velíny a jiná zařízení a objekty sloužící bezprostředně k provozu vodní cesty nebo jejich součásti,

9. mosty,

10. přívozy,

11. obratiště,

12. přístavy, přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště,

13. servisní stanoviště a tankovací stanice,

14. nadzemní a podzemní vedení a trubní vedení křížící vodní cestu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 356/2009 Sb.

Vodočty, na kterých jsou odečítány údaje o vodních stavech a průtocích včetně předpovědí vodních stavů a průtoků na těchto vodočtech

1. Děčín

2. Ústí nad Labem

3. Mělník

4. Kostelec nad Labem

5. Přelouč

6. Praha - Chuchle

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

2) Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství, v platném znění.

3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. září 2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES.“.

4) § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5) Nařízení Komise (EU) č. 164/2010 ze dne 25. ledna 2010 o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

6) Například zákon č. 273/2008 Sb., zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru