Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 356/2009 Sb.Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

Částka 111/2009
Platnost od 16.10.2009
Účinnost od 16.10.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

356

VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2009

o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., k provedení § 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3 a § 32c odst. 1 písm. b) zákona:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) a upravuje

a) vodní cesty, na nichž jsou provozovány Říční informační služby (dále jen „RIS“),

b) informační položky zaznamenávané v RIS,

c) strukturu informací s omezeným přístupem,

d) strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací provozovatelem plavidla, vůdcem plavidla, správcem vodní cesty, Českým hydrometeorologickým ústavem a provozovatelem přístavu správci systému RIS.

§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zahájením plavby okamžik vyplutí z místa stání, překladiště, přístaviště, přístavu, místa převzetí zboží nebo místa nakládky,

b) ukončením plavby okamžik připlutí do místa stání, na překladiště, do přístaviště, do přístavu, do místa vykládky nebo místa dodání zboží, za podmínky, že plavidlo nebude pokračovat v plavbě stejným směrem v nejbližších 8 hodinách,

c) provozovatelem plavidla nebo vůdcem plavidla provozovatel plavidla nebo vůdce plavidla

1. používaného k provozování nákladní nebo osobní vodní dopravy3),

2. Státní plavební správy,

3. Hasičského záchranného sboru České republiky,

4. ozbrojených sil České republiky,

5. Policie České republiky,

6. obecní policie,

7. správce vodního toku,

8. složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací, nebo

9. použitého v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi,

d) zařízením umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS zařízení, jehož prostřednictvím je možné připojení a práce s internetovými stránkami RIS včetně informací s omezeným přístupem,

e) mimořádnou událostí na vodní cestě událost, která může ohrozit bezpečnost a plynulost plavebního provozu, zejména přerušení provozu na vodní cestě, omezení v plavební dráze, ledové jevy, odstávky na vodní cestě a plavební nehody,

f) zajištěným vodním stavem takový dosažený vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem, který s přesností minus 5 cm, nanejvýš ve dvou po sobě následujících hodinách, garantuje správce vodní cesty po celou dobu od jeho vyhlášení, to je od 9.00 hodin do 24.00 hodin každého dne,

g) elektronickou zprávou zpráva elektronického sdělování zpráv ve formátu uvedeném v přímo použitelném právním předpise Evropských společenství předávaná správci systému RIS elektronickou formou.

§ 3

Vodní cesty, na nichž jsou provozovány RIS, zahrnují

a) vodní tok Labe od říčního km 939,84 (Chvaletice) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebními znaky,

b) vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín.

§ 4

Informační položky RIS

(1) Informačními položkami zaznamenávanými v RIS jsou

a) informace o vodní cestě a provozu na vodní cestě

1. elektronická plavební mapa a informační systém pro vnitrozemskou plavbu ve formátu vnitrozemský ECDIS včetně osy vodní cesty s uvedením kilometráže vodní cesty,

2. umístění součástí vodní cesty a objektů uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky na vodní cestě,

3. omezení u plavidel nebo jejich sestav s ohledem na jejich délku, šířku, ponor a výšku pevného bodu pro průjezdnost vodní cestou,

4. umístění přístavů a překladišť,

5. provozní doby veřejných přístavů, plavebních komor a pohyblivých mostů,

6. údaje o vodních stavech na vodočtech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky včetně předpovědí vodních stavů na těchto vodočtech,

7. údaje o platné podjezdné výšce pod mosty,

b) informace o mimořádných událostech na vodní cestě,

c) informace o plavidlech a přepravovaném nákladu

1. údaje o poloze a pohybu plavidel,

2. údaje o množství a druhu přepravovaného nákladu, charakteristice přepravovaných nebezpečných věcí, počtu členů posádky a cestujících na plavidle,

d) informace o přístavních poplatcích za služby poskytované v přístavu v souvislosti s provozem plavidel.

(2) Údaji o poloze a pohybu plavidel jsou

a) místo a čas zahájení plavby,

b) místo a čas předpokládaného ukončení plavby a místo a čas ukončení plavby,

c) čas předpokládaného a skutečného proplutí plavební komorou, pohyblivým mostem a státní hranicí,

d) identifikace plavidla poznávacími znaky,

e) poloha plavidla zaznamenávaná a sdělovaná zařízením umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

§ 5

Struktura informací s omezeným přístupem

Informace s omezeným přístupem zahrnují informace uvedené v § 4 odst. 1 písm. c).

§ 6

Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací

(1) Informace předávané provozovatelem plavidla nebo vůdcem plavidla zahrnují

a) místo a čas zahájení plavby a místo předpokládaného ukončení plavby a identifikaci plavidla poznávacími znaky předávané správci systému RIS před zahájením plavby elektronickou zprávou, telefonicky, rádiovou stanicí nebo telefaxem,

b) informace uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až d) a v § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2 předávané při proplutí první plavební komorou po zahájení plavby správci systému RIS elektronickou zprávou nebo správci vodní cesty4) telefonicky, rádiovou stanicí, nebo ústně,

c) informace o změně údajů uvedených v písmenu b) předávané při proplutí plavební komorou, vyjma proplutí první plavební komorou po zahájení plavby, správci systému RIS elektronickou zprávou nebo správci vodní cesty4) telefonicky, rádiovou stanicí, nebo ústně,

d) informace uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až d) a v § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2 předávané správci systému RIS při překročení státní hranice telefonicky, rádiovou stanicí nebo telefaxem,

e) čas a místo ukončení plavby předávané správci systému RIS bez zbytečného odkladu po ukončení plavby elektronickou zprávou, telefonicky, rádiovou stanicí nebo telefaxem,

f) informace o mimořádné události na vodní cestě předávané správci systému RIS bez zbytečného odkladu po jejím zjištění telefonicky, rádiovou stanicí nebo telefaxem,

g) informace o umístění plavidel identifikovaných poznávacími znaky předávané správci systému RIS při zastavení plavby v souvislosti s dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu elektronickou zprávou, telefonicky, rádiovou stanicí nebo telefaxem.

V případě, že plavidlo je vybaveno zařízením umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS, může provozovatel plavidla nebo vůdce plavidla informace uvedené v písmenech a) až e) a g) zadat prostřednictvím tohoto zařízení, jestliže tak učiní ve lhůtě nebo v okamžicích uvedených v písmenech a), c), d), e) a g).

(2) Informace předávané správcem vodní cesty správci systému RIS zahrnují

a) platnou provozní dobu plavebních komor a pohyblivých mostů,

b) informace o mimořádných událostech na vodní cestě,

c) platnou podjezdnou výšku pod mosty vybavenými příslušným měřicím zařízením,

d) informace o zajištěném vodním stavu, jeho předpovědi a o krátkodobých manipulacích na vodočtu Ústí nad Labem a

e) informace získané od provozovatele plavidla nebo vůdce plavidla podle odstavce 1 písm. b) a c), pokud nebyly předány do systému RIS prostřednictvím zařízení umožňujícího dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS nebo elektronickou zprávou.

(3) Informace uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) jsou předávány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny od jejich získání, telefonicky, rádiovou stanicí, faxem nebo prostřednictvím zařízení umožňujícího dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

(4) Informace uvedená v odstavci 2 písm. e) je předávána bez zbytečného odkladu, nejdéle do odplutí předmětného plavidla z plavební komory, prostřednictvím zařízení umožňujícího dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

(5) Informace předávané Českým hydrometeorologickým ústavem správci systému RIS prostřednictvím zařízení umožňujícího dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS zahrnují informace o

a) platných vodních stavech a průtocích na vodočtech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky s četností každou hodinu,

b) předpovědích vodních stavů a průtoků na vodočtech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky na období 48 hodin počínaje sedmou hodinou; předpověď je vydávána jednou denně vždy v 10.00 hod.

(6) Informace předávané provozovatelem přístavu správci systému RIS bez zbytečného odkladu telefonicky, rádiovou stanicí, telefaxem, prostřednictvím veřejné datové sítě nebo prostřednictvím zařízení umožňujícího dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS zahrnují informace o

a) platných přístavních poplatcích a jejich změně,

b) platné provozní době přístavu a její změně,

c) mimořádných událostech v přístavu,

d) plavidlech v přístavu identifikovaných poznávacími znaky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Slamečka, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 356/2009 Sb.

Součásti vodní cesty a objekty zaznamenávané v RIS

1. plavební znaky na hladině, březích a mostech a na jiných objektech a zařízeních, která křižují vodní cesty a kilometráž vodní cesty,

2. uzavírací objekty na plavebních kanálech, zařízení pro regulaci stavu vody, nádrže pro nadlepšování průtoku na vodní cestě, vodočty a výstražná zařízení,

3. jezy a vzdouvací zařízení,

4. plavební komory, lodní zdvihadla včetně rejd a jiná speciální zařízení pro řízení plavby a její bezpečnost,

5. vodní části, břehové úpravy, nábřežní zdi a vyvažovači zařízení přístavů,

6. vyvažovači a vodící zařízení (kotevní boje, dalby, záchytné kůly, dopravní majáky, svodidla a odrazné trámy),

7. pohyblivé můstky a ostatní zařízení přístavišť,

8. velíny a jiná zařízení a objekty sloužící bezprostředně k provozu vodní cesty nebo jejich součásti,

9. mosty,

10. přívozy,

11. obratiště,

12. přístaviště, vývaziště a kotviště,

13. servisní stanoviště a tankovací stanice.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 356/2009 Sb.

Vodočty, na kterých jsou odečítány údaje o vodních stavech a průtocích včetně předpovědí vodních stavů a průtoků na těchto vodočtech

1. Ústí nad Labem

2. Mělník (pouze vodní stav)

3. Kostelec nad Labem (pouze vodní stav)

4. Brandýs nad Labem (pouze vodní stav lx denně, při předpokladu dosažení limitních stavů 3x denně)

5. Přelouč

6. Praha - Chuchle

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

2) Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

3) § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 5 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 47 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru