Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 342/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.

Částka 106/2009
Platnost od 08.10.2009
Účinnost od 08.10.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

342

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2009,

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova „územními samosprávnými celky“ vkládají slova „ , dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“)“.

2. V § 2 odst. 2 se za slova „Územní samosprávné celky“ vkládají slova „ , dobrovolné svazky obcí a regionální rady“.

3. V § 2 odst. 4 se za slova „územní samosprávné celky“ vkládají slova „ , dobrovolné svazky obcí, regionální rady“.

4. V příloze č. 1 části první hlavě I bodě 1 se slova „o příspěvcích a dotacích“ nahrazují slovy „o příspěvcích“, slova „o neinvestičních dotacích a investičních transferech“ se nahrazují slovy „o neinvestičních a investičních transferech“ a slova „o dotacích a půjčkách“ se nahrazují slovy „o transferech a půjčených prostředcích“.

5. V příloze č. 1 části první hlavě I bodě 3 se slova „(tabulka č. 10)“ nahrazují slovy „(tabulka č. 14)“.

6. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 4 se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

7. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 5 se ve větě druhé, třetí a čtvrté slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, ve větě čtvrté se slova „územní úrovně a“ nahrazují slovy „územní úrovně,“, za slova „ze zahraničí“ se vkládají slova „a neinvestiční/investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv“, slovo „zdrojů“ se nahrazuje slovem „nástrojů“, slova „(strukturální fondy,“ se nahrazují slovy „(např. strukturální fondy,“ a slova „SAPARD, atd.).“ se nahrazují slovy „SAPARD).“.

8. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 6 se věta první nahrazuje větou „Vyčíslení a komentování daňových a nedaňových příjmů z titulu správních poplatků, soudních poplatků a pokut, evidovaných ve stanovené formě7).“.

9. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 7 písm. a) větě čtvrté se slova „zaměstnanců, atd.).“ nahrazují slovy „zaměstnanců).“ a ve větě šesté se za slova „penále a pokutách“ vkládají slova „v úhrnu a v regionálním členění“.

10. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 7 písm. b) se text „u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí přehled o výdajích na sociální dávky v členění na důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, ostatní dávky a výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti“ nahrazuje textem „u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí přehled o výdajích na dávky a podpory v sociálním zabezpečení v členění na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, ostatní dávky a výdaje na podpory v nezaměstnanosti (uvádí se průměrná míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných a průměrná výše podpory v nezaměstnanosti - vždy k 31. prosinci hodnoceného roku)“. Ve větě třetí se slova „výdaje na zaměstnávání zdravotně postižených občanů“ nahrazují slovy „výše příspěvků zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“. Ve větě čtvrté se slova „změněnou pracovní schopností“ nahrazují slovy „zdravotním postižením“ a slovo „atd.“ se nahrazuje slovy „na společné programy Evropské unie a České republiky“.

11. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 7 písm. b) se na konci textu poznámky pod čarou č. 9 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

12. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 7 písm. c) větě třetí se slova „sociální“ a „obdobném jako u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že položka „ostatní dávky“ se člení“ zrušují.

13. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 7 písm. e) se slova „(např. zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy)“ nahrazují slovy „(u Ministerstva průmyslu a obchodu např. zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, ve znění nařízení vlády č. 397/2004 Sb.; u Ministerstva dopravy nařízení vlády č. 83/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy)“.

14. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bod 8 včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

8. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy Evropské unie a České republiky stanovených závaznými ukazateli státního rozpočtu pro hodnocený rok. V komentáři se podává podrobná informace o skutečném čerpání finančních prostředků v hodnoceném roce vždy podle jednotlivých programů, resp. podle zdroje a nástroje financování9a) za jednotlivá programová období (viz tabulka č. 9a, 9b), uvádí se zhodnocení výdajů ve vztahu ke státnímu rozpočtu včetně zdůvodnění případného nízkého plnění státního rozpočtu, hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu, dále se uvádí čerpání rezervního fondu v hodnoceném roce, informace o nárocích z nespotřebovaných výdajů za hodnocený rok (§ 47 zákona č. 218/2000 Sb.) a případně srovnání výdajů hodnoceného roku s čerpáním v předchozím roce. Obdobně se postupuje při hodnocení čerpání finančních prostředků v rámci finančních mechanismů EHP (viz tabulka č. 9c).

9a) Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a sdělení Ministerstva financí zveřejňovaná ve Finančním zpravodaji podle § 9 odst. 2, podle přílohy č. 5 bodu 15 a podle přílohy č. 9 bodu 8 vyhlášky č. 16/2001 Sb. (aktualizace číselníku účelových znaků a závazných ukazatelů státního rozpočtu).“.

15. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 9 se na konci textu poznámky pod čarou č. 10 doplňují slova „ , zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce“.

16. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 11 větě první se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

17. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bod 13 včetně poznámek pod čarou č. 11, 11a a 11b zní:

13. Hodnocení transferů a půjčených prostředků nebo návratných finančních výpomocí, které byly z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu uvolněny v průběhu hodnoceného roku veřejným rozpočtům územní úrovně. Jedná se o transfery, které byly poskytnuty regionálním radám, krajům a hlavnímu městu Praze přímo z rozpočtů kapitol, nebo obcím prostřednictvím regionálních rad a krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce11). Hodnocení se provádí podle jednotlivých dotačních titulů (účelových znaků), na něž byly účelové prostředky poskytnuty. Správce kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí komentuje transfery obcím s rozšířenou působností na příspěvek na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci11a), transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi11b) a transfery obcím na dávky sociální péče podmíněné zdravotním postižením osob.

11) § 19 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

11a) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

11b) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 14 se věta první „Komentování neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521 a 523 rozpočtové skladby).“ nahrazuje větou „Komentování neinvestičních a investičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521, 523 a 631 rozpočtové skladby).“.

19. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 15 větě třetí se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

20. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 16 se slovo „půjček“ nahrazuje slovy „půjčených prostředků“ a slovo „dotaci“ slovem „transfer“.

21. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bod 18 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

18. Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1. lednu běžného roku a nároků k 31. prosinci běžného roku v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními13) a rozdílu těchto částek. Komentovány jsou hlavní důvody nespotřebování rozpočtových výdajů v hodnoceném roce a využití prostředků rezervního fondu. Samostatně se uvádějí nároky z nespotřebovaných prostředků určených na spolufinancování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

13) § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.“.

22. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 28 písm. a) se za slova „nucených prací“ vkládají slova „ , nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb., zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů“.

23. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 33 větě první se slova „(týkajících se kapitoly)“ nahrazují slovy „(s nimiž hospodaří příslušný správce kapitoly)“ a ve větě druhé se slova „ , k němuž je kapitola pověřena jinou institucí“ zrušují.

24. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodě 34 větě druhé se zrušují slova „kompenzačních“ a „na základě dohody o přistoupení ČR k Evropské unii“.

25. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bod 35 zní:

35. Hodnocení kapitoly Operace státních finančních aktiv (hodnotí správce kapitoly Operace státních finančních aktiv), vyčíslení počátečních a konečných stavů bankovních účtů státních finančních aktiv a komentování jejich změn (příjmy, výdaje, popřípadě financování) v průběhu roku.“.

26. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 se doplňuje bod 38, který zní:

38. Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikace jednotlivých koncesních smluv, uvedení celkové částky, na kterou jsou koncesní smlouvy uzavřeny, a komentování jejich případných změn.“.

27. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 se v posledním odstavci větě první slovo „dotací“ nahrazuje slovem „transferů“.

28. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 2 v názvech tabulek č. 5 a 6 se slova „dotací a půjček“ nahrazují slovy „transferů a půjčených prostředků“ a na konci názvu tabulky č. 6 se za slovo „obcím“ doplňují slova „a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly“.

29. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 2 se název tabulky č. 8 nahrazuje názvem „Tabulka č. 8 Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem“.

30. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 2 se za text „Tabulka č. 8 Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem“ doplňuje text

„Tabulka č. 9a Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a České republiky ze státního rozpočtu (bez společné zemědělské politiky)

Tabulka č. 9b Výdaje kapitoly na Společnou zemědělskou politiku

Tabulka č. 9c Výdaje kapitoly na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků České republiky ze státního rozpočtu

Tabulka č. 10 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu Evropské unie na financování společných programů Evropské unie a České republiky a z finančních mechanismů

Tabulka č. 11 Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1

Tabulka č. 12 Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie“.

31. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 2 se v odstavci začínajícím slovy „Tabulky návrhu závěrečného účtu kapitoly“ číslo „8“ nahrazuje číslem „12“.

32. V příloze č. 1 části první hlavě II se na konci dílu 2 text „K tabulce č. 8 se předkládá podrobný komentář k uskutečněným převodům nedočerpané části rozpočtu výdajů, a to ve vazbě na účel, na který lze prostředky v následujících obdobích použít.“ nahrazuje textem „K tabulce č. 8 se předkládá stručný komentář o pohybu prostředků rezervního fondu ve vztahu k jeho počátečnímu a konečnému zůstatku. K tabulkám č. 9 a 10 se předkládá komentář a hodnocení ve vztahu ke státnímu rozpočtu, k využití prostředků z rezervního fondu kapitoly a k nárokům prostředků kapitoly čerpaných, resp. vzniklých v hodnoceném roce.

K tabulkám č. 11 a 12 se předkládá podrobný komentář o čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze zdrojů Evropské unie na koncesní smlouvy.“.

33. V příloze č. 1 části druhé bodě 1 se na konci prvního odstavce doplňuje věta „Hodnotící zpráva je předkládána též Nejvyššímu kontrolnímu úřadu jako podklad ke zpracování stanoviska ke státnímu závěrečnému účtu podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.“.

34. V příloze č. 1 části druhé bodě 3 písm. c) se slova „do 4. února“ nahrazují slovy „do 5. února“.

35. V příloze č. 1 části druhé bodě 3 písm. e) se věta druhá nahrazuje větami „Všechny podklady jsou zároveň předány též v elektronické podobě jako podklad za kapitolu pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu. Hodnotící zprávu předkládají správci kapitol současně i Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.“.

36. V příloze č. 1 části třetí v přehledu názvů tabulek se u názvů tabulek č. 5 a 6 slova „dotací a půjček“ nahrazují slovy „transferů a půjčených prostředků“ a na konci názvu tabulky č. 6 se za slovo „obcím“ doplňují slova „a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly“.

37. V příloze č. 1 části třetí v přehledu názvů tabulek název tabulky č. 8 zní: „Tabulka č. 8 Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem“.

38. V příloze č. 1 části třetí se za text „Tabulka č. 8 Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem“ doplňuje text

„Tabulka č. 9a Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a České republiky ze státního rozpočtu (bez společné zemědělské politiky)

Tabulka č. 9b Výdaje kapitoly na Společnou zemědělskou politiku

Tabulka č. 9c Výdaje kapitoly na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků České republiky ze státního rozpočtu

Tabulka č. 10 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu Evropské unie na financování společných programů Evropské unie a České republiky a z finančních mechanismů

Tabulka č. 11 Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1

Tabulka č. 12 Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie“.

Dosavadní tabulky č. 9 a 10 se označují jako tabulky č. 13 a 14.

39. V příloze č. 1 části třetí tabulka č. 3 zní:

Tabulka č. 3
Tabulka č. 3

40. V příloze č. 1 části třetí tabulka č. 4 strana 1 zní:

Tabulka č. 4 strana 1
Tabulka č. 4 strana 1

41. V příloze č. 1 části třetí tabulka č. 4 strana 2 zní:

Tabulka č. 4 strana 2
Tabulka č. 4 strana 2

42. V příloze č. 1 části třetí tabulka č. 4 strana 3 zní:

Tabulka č. 4 strana 3
Tabulka č. 4 strana 3

43. V příloze č. 1 části třetí tabulce č. 5 se v názvu tabulky slova „dotací a půjček“ nahrazují slovy „transferů a půjčených prostředků“, v řádkové legendě se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, slovo „půjčky“ se nahrazuje slovy „půjčené prostředky“ a před řádek „Běžné výdaje kapitoly celkem“ se vkládají tři řádky „Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem

z toho: neinvestiční
investiční“.

44. V příloze č. 1 části třetí tabulkách č. 5e a 5f se v názvech tabulek slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

45. V příloze č. 1 části třetí tabulkách č. 5g a 5h se v názvech tabulek slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „půjčené prostředky“.

46. V příloze č. 1 části třetí tabulce č. 6 se v názvu tabulky slova „dotací a půjček“ nahrazují slovy „transferů a půjčených prostředků“, na konci názvu se za slovo „obcím“ doplňují slova „a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly“, v řádkové legendě se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“ a slovo „půjčky“ slovy „půjčené prostředky“ a na konci řádkové legendy se vkládají dva řádky „Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem

z toho: na škody způsobené živelními katastrofami“.

47. V příloze č. 1 části třetí tabulkách č. 6a, 6b, 6e a 6f se v názvech tabulek slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

48. V příloze č. 1 části třetí tabulkách č. 6c, 6d, 6g a 6h se v názvech tabulek slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „půjčené prostředky“.

49. V příloze č. 1 části třetí tabulka č. 8 zní:

Tabulka č. 8
Tabulka č. 8

50. V příloze č. 1 části třetí se za tabulku č. 8 vkládají nové tabulky č. 9a až 12, které včetně nadpisů znějí:

Tabulka č. 9a
Tabulka č. 9a

Tabulka č. 9b
Tabulka č. 9b

Tabulka č. 9c
Tabulka č. 9c

Tabulka č. 10
Tabulka č. 10

Tabulka č. 11
Tabulka č. 11

Tabulka č. 12
Tabulka č. 12

Dosavadní tabulky č. 9 a 10 se označují jako tabulky č. 13 a 14.

51. V názvu přílohy č. 2 se za slova „územními samosprávnými celky“ vkládají slova „, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami“.

52. V příloze č. 2 části první odstavci prvním větě první se za slova „územních samosprávných celků“ vkládají slova „ , dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“.

53. V příloze č. 2 části první odstavci prvním větě druhé se za slova „územních samosprávných celků“ vkládají slova „ , dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“.

54. V příloze č. 2 části první odstavci druhém větě první se za slovy „(dále jen obce)“ pomlčka zrušuje a slovo „tabulky“ se nahrazuje slovy „v tabulkách“.

55. V příloze č. 2 části první odstavci druhém na konci věty druhé se doplňují slova „v tabulkách č. 1a a 1c“.

56. V příloze č. 2 části první odstavci třetím se za v pořadí prvním slovem „neinvestičních“ slovo „dotacích“ zrušuje a za slovy „jedná se pouze o“ se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „neinvestiční“.

57. V příloze č. 2 části první se za třetí odstavec vkládá pět nových odstavců, které znějí:

„Regionální rady předkládají číselné údaje o přijatých úvěrech, půjčkách a návratných finančních výpomocích na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v tabulce č. 3a. V tabulce č. 3b se uvádějí údaje o neinvestičních a investičních transferech přijatých regionální radou ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a poskytnutých na spolufinancování programu a na činnost regionální rady.

Hlavní město Praha předkládá údaje o přijatých úvěrech, půjčených prostředcích a návratných finančních výpomocích na financování operačních programů pro region soudržnosti Prahu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v tabulce č. 4a. V tabulce č. 4b se uvádějí údaje o neinvestičních a investičních transferech přijatých ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy na financování operačních programů pro region soudržnosti Prahu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a poskytnutých na financování programů. Hlavní město Praha předkládá údaje v členění podle jednotlivých operačních programů a prioritních os.

Kraje předkládají údaje o počtu a struktuře příspěvkových organizací zřizovaných kraji a obcemi v členění podle odvětví (podle paragrafů rozpočtové skladby) v tabulkách č. 5a a 5b. Údaje o počtu a struktuře dobrovolných svazků obcí na území kraje v členění podle odvětví (podle paragrafů rozpočtové skladby) předkládají kraje v tabulce č. 5c.

V případě mimořádně naléhavé potřeby zjišťování jiných než výše uvedených údajů si Ministerstvo financí může vyžádat od obcí, krajů, hl. m. Prahy, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí předložení dalších přesně specifikovaných údajů.

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, regionální rady a hlavní město Praha vyhodnocují v tabulce č. 6 výdaje, které vyplývají z koncesních smluv, a další výdaje s nimi související podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), uvádějí celkové částky, na které jsou koncesní smlouvy uzavřeny, a komentují jejich případné změny.“.

58. V příloze č. 2 části první v posledním odstavci se za slova „územních samosprávných celků“ vkládají slova „ , dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“.

59. V příloze č. 2 části druhé odstavci prvním větě první se za slova „územních samosprávných celků“ vkládají slova „ , dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“, ve větě druhé se za slovy „Kraje, obce,“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „hlavní město Praha“ se vkládají slova „ , dobrovolné svazky obcí a regionální rady“.

60. V příloze č. 2 části druhé odstavci druhém se za slovem „Kraje“ slovo „a“ nahrazuje čárkou, za slova „hlavní město Praha“ se vkládají slova „a regionální rady“, za slova „územních samosprávných celků,“ se vkládají slova „ , dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ a na konci věty se tečka nahrazuje dvojtečkou.

61. V příloze č. 2 části druhé se za odstavec druhý vkládá (jako nadpis vztahující se k následujícím odstavcům) text „a) Hodnotící zpráva kraje“.

62. V příloze č. 2 části druhé písm. a) větě první se za slova „Obsahem hodnotící zprávy“ vkládá slovo „kraje“.

63. V příloze č. 2 části druhé písm. a) odstavci druhém se slova „(např. úvěry, prostředky fondů)“ zrušují.

64. V příloze č. 2 části druhé písm. a) odstavci čtvrtém se slovo „dotací“ nahrazuje slovem „transferů“.

65. V příloze č. 2 části druhé písm. a) odstavci osmém se slova „a hlavní město Praha“ zrušují.

66. V příloze č. 2 části druhé písm. a) odstavci devátém se za slova „hospodaření příspěvkových organizací“ vkládají slova „zřizovaných kraji a obcemi“, slova „v sumářích“ se nahrazují slovy „v členění“ a za slovo „odvětví“ se vkládají slova „(členění podle paragrafů rozpočtové skladby)“.

67. V příloze č. 2 části druhé písm. a) odstavci devátém větě druhé se slovo „podíl“ nahrazuje slovem „počet“ a slova „na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně návrhů na řešení ztrátovosti“ se zrušují.

68. V příloze č. 2 části druhé písm. a) se na konci odstavce devátého doplňuje věta „Rozbor hospodaření dobrovolných svazků obcí na území kraje se uvede v členění podle jednotlivých odvětví (členění podle paragrafů rozpočtové skladby).“.

69. V příloze č. 2 části druhé se doplňují písmena b) a c), která znějí:

b) Hodnotící zpráva hlavního města Prahy

Obsahem hodnotící zprávy hlavního města Prahy je stručné, ale výstižné zhodnocení finančního hospodaření hlavního města Prahy a jím přímo řízených organizací v hodnoceném roce. Hodnocení se provádí porovnáním výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu hlavního města Prahy v roce hodnoceném s výsledky za rok předcházející, případně za roky předcházející.

Zpráva se soustřeďuje na plnění záměrů rozpočtové politiky, na rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a na zhodnocení dosavadních rozpočtových výsledků. Pozornost se zaměřuje rovněž na zapojení mimorozpočtových zdrojů, jejich podíl na celkových výsledcích a porovnání jejich výše s předchozími roky.

Ve zprávě je analyzována tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek. Je provedeno srovnání dynamiky příjmů hlavního města Prahy v daném roce s rokem minulým, případně s předcházejícími roky.

V rámci hodnocení transferů poskytnutých ze státního rozpočtu a ze státních fondů je komentován zejména rozsah a struktura těchto prostředků v porovnání s předchozími roky a konkrétní způsob jejich využití.

Na straně výdajů se provádí hodnocení zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Při hodnocení výdajů se komentář zaměří zejména na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z jiných mimorozpočtových zdrojů.

Součástí komentáře je podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obdobně je komentováno čerpání prostředků na řešení jiných mimořádných událostí.

Hlavní město Praha komentuje veškeré organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření hodnoceného roku.

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací se provádí v členění podle jednotlivých odvětví (podle paragrafů rozpočtové skladby), uvádí se počty příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou.

Hlavní město Praha komentuje výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Součástí hodnotící zprávy hlavního města Prahy je hodnocení financování operačních programů pro region soudržnosti Prahu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie [obdobně jako hodnocení, které předkládají regionální rady podle písmene c)].

c) Hodnotící zpráva Regionální rady regionu soudržnosti

Obsahem hodnotící zprávy regionální rady je stručné, ale výstižné zhodnocení finančního hospodaření regionální rady v hodnoceném roce. Hodnocení se provádí porovnáním výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu regionální rady v roce hodnoceném s výsledky za rok předcházející, případně za roky předcházející.

Zpráva se soustřeďuje zejména na transfery poskytnuté ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a jejich následné přidělení subjektům v regionu soudržnosti. V rámci hodnocení transferů poskytnutých ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a na činnost regionální rady je komentován zejména rozsah a struktura těchto prostředků v porovnání s předchozími roky a konkrétní způsob jejich využití. Pozornost se zaměřuje rovněž na zapojení mimorozpočtových zdrojů, jejich podíl na celkových výsledcích a porovnání jejich výše s předchozími roky.

Ve zprávě je analyzována tvorba vlastních příjmů, je provedeno srovnání dynamiky příjmů regionální rady v daném roce s rokem minulým, případně s předcházejícími roky.

Na straně výdajů se provádí hodnocení výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, hodnocení výdajů na vlastní činnost regionální rady a na hodnocení splátek přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí.

Regionální rada komentuje veškeré organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření hodnoceného roku.

Regionální rada komentuje výkyvy ve vývoji finančního hospodaření regionů soudržnosti v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.“.

70. V příloze č. 2 části třetí odstavci druhém se za slovem „Kraje“ slovo „a“ nahrazuje čárkou, za slova „hlavní město Praha“ se doplňují slova „a regionální rady“ a slovo „kulatým“ se zrušuje.

71. V příloze č. 2 části třetí odstavci třetím větě první se za slovo „Obce“ vkládají slova „a dobrovolné svazky obcí“ a ve větě druhé se slovo „kulatým“ nahrazuje slovem „úředním“.

72. V příloze č. 2 části čtvrté odstavci prvním se za slovy „finanční hospodaření“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „příspěvkových organizací“ se doplňují slova „a za příslušné dobrovolné svazky obcí“.

73. V příloze č. 2 části čtvrté odstavci druhém se za slova „hospodaření obcí“ doplňují slova „a dobrovolných svazků obcí“.

74. V příloze č. 2 části čtvrté se doplňuje odstavec

„Regionální rady předkládají Ministerstvu financí podklady za vlastní finanční hospodaření pro vypracování státního závěrečného účtu

Termín: do 6. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku.“.

75. V příloze č. 2 části páté se název tabulky č. 1a) nahrazuje názvem

„Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých krajem a hl. m. Prahou od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)“.

76. V příloze č. 2 části páté se název tabulky č. 1b) nahrazuje názvem

„Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)“.

77. V příloze č. 2 části páté se v názvu tabulky č. 2a) slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, za slovo „obcím“ se vkládají slova „a dobrovolným svazkům obcí“ a v názvu tabulky č. 2b) se za slovo „obcím“ vkládají slova „a dobrovolným svazkům obcí“.

78. V příloze č. 2 části páté se za text „Tabulka č. 2d) Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje“ doplňuje text „Tabulka č. 3a) Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých regionální radou od peněžních ústavů, krajů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)

Tabulka č. 3b) Neinvestiční a investiční transfery přijaté regionální radou ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů v roce 20xx a poskytnuté na spolufinancování programu a na činnost regionální rady

Tabulka č. 4a) Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých hlavním městem Prahou na financování operačních programů pro region soudržnosti Prahu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)

Tabulka č. 4b) Neinvestiční a investiční transfery přijaté v roce 20xx ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy na financování operačních programů pro region soudržnosti Prahu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a poskytnuté na financování programů

Tabulka č. 5a) Počet a struktura příspěvkových organizací zřizovaných obcemi (a dobrovolnými svazky obcí) na území kraje k 31. prosinci 20xx

Tabulka č. 5b) Počet a struktura příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 31. prosinci 20xx

Tabulka č. 5c) Dobrovolné svazky obcí na území kraje k 31. prosinci 20xx

Tabulka č. 6 Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb.“.

79. V příloze č. 2 části páté pod název tabulky č. 1a) se vkládají slova „(bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)“, nad pravým rohem tabulky se slova „(v tis. Kč)“ zrušují, ve druhém sloupci hlavičky se za slova „Výše úvěru“ vkládají slova „nebo NFV (v tis. Kč)*)“, sloupec třetí s nadpisem „Měna“ se zrušuje a další sloupce se označují čísly 3, 4, 5 a 6.

80. V příloze č. 2 části páté se pod tabulku č. 1a) doplňuje poznámka k tabulce „Poznámka: *) V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně“.

81. V příloze č. 2 části páté tabulka č. 1b) zní:

Tabulka č. 1b)
Tabulka č. 1b)

82. V příloze č. 2 části páté tabulka č. 1c) zní:

Tabulka č. 1c)
Tabulka č. 1c)

83. V příloze č. 2 části páté tabulce č. 1d) se sloupec označený číslem 1 a nadpisem „Rok“ a sloupec označený číslem 7 a nadpisem „Zadluženost k...“ zrušují. U dosavadních sloupců s nadpisy „Obec“ (bez označení čísa sloupce), „Povoleno“ (sloupec označený číslem 2), „Emitováno“ (sloupec označený číslem 3), „Splatnost“ (sloupec označený číslem 4), „Úroková sazba“ (sloupec označený číslem 5) a „Účel použití“ (sloupec označený číslem 6) se čísla sloupců označují jako sloupce číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

84. V příloze č. 2 části páté tabulka č. 2a) zní:

Tabulka č. 2a)
Tabulka č. 2a)

85. V příloze č. 2 části páté tabulka č. 2b) zní:

Tabulka č. 2b)
Tabulka č. 2b)

86. V příloze č. 2 části páté tabulce č. 2c) se ve druhém sloupci hlavičky za slovo „Výše“ vkládá slovo „schválené“ a ve třetím sloupci hlavičky se číslo „12.“ nahrazuje slovem „prosinci“.

87. V příloze č. 2 části páté tabulce č. 2d) se ve druhém sloupci hlavičky za slovo „Výše“ vkládá slovo „schválené“ a ve třetím sloupci hlavičky se číslo „12.“ nahrazuje slovem „prosinci“.

88. V příloze č. 2 části páté se doplňují tabulky č. 3a), 3b), 4a), 4b), 5a), 5b), 5c) a 6, které včetně nadpisů znějí:

Tabulka č. 3a)
Tabulka č. 3a)

Tabulka č. 3b)
Tabulka č. 3b)

Tabulka č. 4a)
Tabulka č. 4a)

Tabulka č. 4b)
Tabulka č. 4b)

Tabulka č. 5a)
Tabulka č. 5a)

Tabulka č. 5b)
Tabulka č. 5b)

Tabulka č. 5c)
Tabulka č. 5c)

Tabulka č. 6
Tabulka č. 6

89. V příloze č. 3 části první odstavci prvním se ve výčtu státních fondů zrušují slova „3. Státního fondu pro zúrodnění půdy,“.

Dosavadní očíslování pořadí státních fondů 4, 5, 6 a 7 se označuje jako 3, 4, 5 a 6.

90. V příloze č. 3 části první se za šestý odstavec vkládá nový odstavec, který zní:

„Státní fondy vyhodnocují výdaje, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvádějí celkové částky, na které jsou koncesní smlouvy uzavřeny a komentují jejich případné změny.“.

91. V příloze č. 3 části druhé písm. c) se slova „do 15. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku - závěrečný účet do 30. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku - výrok auditora“ nahrazují slovy „závěrečný účet do 15. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku a výrok auditora do 30. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku“.

92. V příloze č. 3 části třetí se za text „Tabulka č. 2 Přehled o poskytnutých a čerpaných účelových dotacích k odstranění následků živelních katastrof“ doplňuje text

„Tabulka č. 3 Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v tabulce č. 4 přílohy č. 3

Tabulka č. 4 Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie“.

93. V příloze č. 3 části třetí se za tabulku č. 2 vkládají nové tabulky č. 3 a 4, které včetně nadpisů znějí:

Tabulka č. 3
Tabulka č. 3

Tabulka č. 4
Tabulka č. 4

94. V názvu přílohy č. 4 se za slova „územními samosprávnými celky“ vkládají slova „ , regionálními radami“.

95. V příloze č. 4 se v nadpisu části třetí doplňují slova „a regionální rady“.

96. V příloze č. 4 části třetí v úvodní části prvního odstavce se za slova „Územní samosprávné celky“ vkládají slova „a regionální rady“.

97. V příloze č. 4 části třetí odstavci prvním písm. b) se slovo „dotací“ nahrazuje slovem „transferů“.

98. V příloze č. 4 části třetí v odstavci druhém větě druhé se za slovo „Kraje“ vkládají slova „a regionální rady“.

99. Za přílohu č. 4 se vkládá nový článek II, který včetně názvu zní:

„Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle této vyhlášky se poprvé postupuje při předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a při sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu za rok 2009.“.

Dosavadní článek II se označuje jako článek III.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Přesunout nahoru