Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 333/2009 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Částka 104/2009
Platnost od 29.09.2009
Účinnost od 01.11.2009
Zrušeno k 01.04.2016 (78/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

333

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2009

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů na území České republiky formou dotace právnickým a fyzickým osobám. Vytvoření podmínek pro vznik sociálního bydlení je v souladu s veřejným zájmem České republiky.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) sociálním bytem nájemní byt postavený s dotací podle tohoto nařízení,

b) výstavbou

1. novostavba sociálního bytu v bytovém domě1),

2. stavební úpravy2), kterými vznikne sociální byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení,

3. nástavba nebo přístavba2), kterou vznikne sociální byt, nebo

4. stavební úpravy bytu nezpůsobilého k bydlení, kterými vznikne sociální byt,

c) upravitelným bytem byt, který splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb,

d) čistým příjmem příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle jiného právního předpisu3),

e) průměrnou měsíční mzdou průměrná měsíční nominální mzda na fyzickou osobu v národním hospodářství zjištěná a zveřejněná Českým statistickým úřadem,

f) podlahovou plochou sociálního bytu součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu,

g) domácností domácnost vymezená občanským zákoníkem.

§ 3

Příjemce dotace

Příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba, která má své sídlo nebo bydliště na území

a) některého z členských států Evropské unie,

b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

c) Švýcarské konfederace.

§ 4

Podmínky poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví žadatele a na pozemku nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby,

b) budova, ve které bude provedena výstavba podle § 2 písm. b) bodů 2 až 4, je ve vlastnictví žadatele a na budově nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu,

c) výstavba je povolena nebo odsouhlasena podle jiného právního předpisu4),

d) žadatel nemá ke dni podání žádosti o dotaci splatný nedoplatek ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,

e) zhotovitel, který bude provádět výstavbu více než 12 sociálních bytů, má zaveden systém řízení jakosti podle českých norem,

f) podlahová plocha sociálního bytu nepřesáhne 120 m2,

g) jde-li o výstavbu více než 10 sociálních bytů, musí být z každých dalších započatých 10 bytů nejméně 1 byt upravitelný,

h) stavba musí být dokončena a schopna užívání do 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace; tato lhůta může být rozhodnutím výboru Fondu z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně prodloužena,

i) žadatel nesmí být ke dni podání žádosti o dotaci v úpadku nebo v likvidaci,

j) jde-li o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1, musí výstavba splňovat požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle jiného právního předpisu5).

§ 5

Podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu s osobou, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy.

(2) Pokud s osobou uvedenou v odstavci 1 bude užívat sociální byt další osoba nebo osoby tvořící domácnost, prokáže osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl

a) průměrnou měsíční mzdu, jedná-li se o domácnost se 2 členy,

b) 1,2násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,

c) 1,5násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,

d) 1,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

(3) Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem osoby uvedené v odstavci 1 nebo čistý měsíční příjem její domácnosti porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.

§ 6

Další podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou, která splňuje podmínky podle § 5 pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, není členem bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu ani neužívá právem nájmu jiný sociální byt; tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v sociálním bytě bydlet.

(2) V období nejdéle 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena a schopna užívání, musí každý ze sociálních bytů sloužit celkem 10 let k bydlení osob splňujících podmínky podle § 5 a podle odstavce 1.

(3) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu nejdéle na dobu 2 let. Nájemní vztah k tomuto bytu bude prodloužen za předpokladu, že nájemce splňuje k datu prodloužení nájemního vztahu podmínky uvedené v § 5 a v odstavci 1 a plní řádně své povinnosti vyplývající z obsahu nájemního vztahu, vždy však nejdéle o 1 rok. Podmínka se považuje za splněnou i v případě, že nájemce překročí stanovený násobek průměrné měsíční mzdy podle tohoto nařízení, nejvýše však o 25 % a pouze jedenkrát v rámci opakovaného prodlužování nájmu.

(4) Příjemce dotace nepodmíní uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu složením finančních prostředků na úhradu nákladů na výstavbu ani jiným peněžním plněním, s výjimkou finančních prostředků složených k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem, které nepřesáhnou trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním sociálního bytu.

(5) Příjemce dotace neuzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu, je-li

a) fyzickou osobou, s osobou blízkou9),

b) právnickou osobou,

1. se statutárním orgánem této právnické osoby nebo jeho členem,

2. s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této právnické osoby,

3. se společníkem nebo členem této právnické osoby, nebo

4. se zakladatelem této právnické osoby.

(6) Příjemce dotace nedá souhlas s přenecháním sociálního bytu nebo jeho části do podnájmu10).

(7) Měsíční nájemné z bytu, na který byla poskytnuta dotace, nesmí být vyšší než součin pořizovací ceny bytu snížené o poskytnutou dotaci a koeficientu 0,00333. Takto stanovené nájemné může být každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, zvýšeno o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

(8) Podmínky uvedené v § 5 a v odstavcích 1 až 7 musí příjemce dotace dodržet celkem 10 let v období nejdéle 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena a schopna užívání, a to v době, kdy je sociální byt pronajat osobě, která splňuje podmínky podle tohoto nařízení.

§ 7

Podmínky pro nakládání se sociálními byty

(1) Příjemce dotace nepřevede v době, kdy sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, vlastnické právo k takovému sociálnímu bytu na jinou osobu bez souhlasu výboru Fondu. Splňuje-li ten, na kterého se vlastnické právo převádí, podmínky podle tohoto nařízení a zaváže se převzít práva a povinnosti spojené s poskytnutím dotace, výbor Fondu vysloví s převodem souhlas.

(2) Příjemce dotace neuzavře v době, kdy sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, smlouvu o výstavbě podle zákona upravujícího vlastnictví bytů, která by se týkala domu se sociálními byty.

(3) Příjemce dotace není oprávněn po dobu, po kterou sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, provést změnu užívání sociálního bytu k jiným účelům než k bydlení.

(4) Příjemce dotace nezatíží po dobu, po kterou sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, dům s takovým bytem zástavním právem ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn bankovní úvěr poskytnutý na výstavbu.

(5) V případě přechodu vlastnického práva k sociálnímu bytu v době, kdy sociální byt slouží k účelu podle tohoto nařízení, oznámí osoba, na kterou vlastnické právo přešlo, tuto skutečnost Fondu.

(6) V případě poskytnutí sociálního bytu azylantovi11) se poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho poměrné části v rámci Státního integračního programu Ministerstva vnitra nepovažuje za souběh dotací.

§ 8

Výše dotace

(1) Celková výše dotace se vypočte jako součet dotací na jednotlivé sociální byty.

(2) Dotace na jednotlivý sociální byt se vypočte jako součin výměry podlahové plochy bytu a finanční částky na 1m2 s tím, že finanční částka činí

a) 6500 Kč/m2, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 3,

b) 5500 Kč/m2, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 2 nebo 4.

(3) Dotace na jednotlivý sociální byt, vypočtená podle odstavce 2, nesmí zároveň přesáhnout částku

a) 500000 Kč, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 3,

b) 420000 Kč, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 2 nebo 4.

(4) Vznikne-li výstavbou upravitelný byt, zvyšuje se výše dotace na tento byt vypočtená podle odstavců 2 a 3 o 50000 Kč.

(5) V případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A podle jiného právního předpisu4), zvyšuje se celková výše dotace o 100000 Kč na každý sociální byt.

(6) V případě, že výstavba podle § 2 písm. b) bodu 2, 3 nebo 4 splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle jiného právního předpisu4), zvyšuje se celková výše dotace o 50000 Kč na každý sociální byt.

(7) Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu.

(8) Příjemce dotace může při výstavbě sociálního bytu využít i finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí poskytované na základě směrnice Ministerstva životního prostředí v rámci programu „Zelená úsporám“. V případě poskytnutí těchto prostředků však nelze uplatnit nárok na zvýšení dotace podle odstavců 5 a 6. Je-li v rámci programu „Zelená úsporám“ poskytnuta dotace na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, nezapočítávají se investiční náklady na provádění opatření s tím souvisejících do celkových investičních nákladů, které jsou rozhodné pro výpočet celkové výše dotace podle odstavce 7.

§ 9

Žádost o dotaci

(1) Žádosti o dotaci se podávají Fondu v listinné podobě a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly doručeny.

(2) Žádost o dotaci obsahuje jméno, příjmení, bydliště a datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba, obchodní firmu, případně místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba, a obchodní firmu nebo název a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba.

(3) K žádosti o dotaci žadatel přiloží

a) pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro navrhovanou výstavbu požadováno, doklad o vydání regulačního plánu, územní souhlas, nebo veřejnoprávní smlouvu, která územní rozhodnutí nahrazuje,

b) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, certifikát autorizovaného inspektora, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

c) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,

d) u výstavby podle § 2 písm. b) bodu 4 posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, znalecký posudek zpracovaný znalcem v oboru pozemní stavby, nebo posudek statika staveb dokládající nezpůsobilost bytu k bydlení,

e) prohlášení žadatele, že není v úpadku nebo v likvidaci a ani mu úpadek nehrozí,

f) finanční projekt obsahující rozpočtové náklady na výstavbu sociálních bytů, údaje dokládající celkové finanční krytí rozpočtových nákladů včetně předpokládané dotace, počet a plochu jednotlivých bytů, počet upravitelných bytů a údaj o třídě energetické náročnosti,

g) písemné stanovisko obce, na jejímž území má být výstavba prováděna, k potřebnosti výstavby sociálních bytů; je-li žadatelem obec, stanovisko se nevyžaduje,

h) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel,

i) v případě, že se jedná o výstavbu více než 12 sociálních bytů, doklad, že zhotovitel stavby má zavedený systém řízení jakosti podle platných českých norem,

j) souhrnnou technickou zprávu s údajem o počtu sociálních bytů a půdorysy jednotlivých podlaží s označením všech sociálních bytů,

k) příslib banky k poskytnutí bankovního úvěru, za nějž se považuje rovněž příslib podmíněný poskytnutím dotace podle tohoto nařízení, nebo smlouva o bankovním úvěru, má-li být zdrojem finančního krytí také bankovní úvěr, nebo prohlášení, že žadatel má dostatek vlastních finančních prostředků na krytí výstavby,

l) v případě žádosti o dotaci podle § 8 odst. 5 nebo 6 doklad o energetické náročnosti budov podle jiného právního předpisu5) a prohlášení o tom, že při výstavbě sociálního bytu nevyužil ani nevyužije finanční prostředky z programu uvedeného v § 8 odst. 8.

(4) Není-li žádost o dotaci úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o dotaci, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, Fond řízení zastaví.

§ 10

Smlouva o poskytnutí dotace

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí dotace finanční prostředky, předloží žadateli nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny předpisem Evropské unie o státní podpoře služeb obecného hospodářského zájmu13) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o podpoře malého rozsahu14).

(2) Pokud Fond žádost o dotaci zamítne, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody zamítnutí.


§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 písm. j), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 228/2010 Sb. Čl. II

Řízení o žádosti o poskytnutí dotace, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Pokud však žadatel o dotaci, který podal žádost přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, o níž dosud nebylo rozhodnuto, splní podmínky stanovené nařízením vlády č. 333/2009 Sb., ve znění tohoto nařízení, do 2 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, dokončí se řízení o žádosti a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

2) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 116 občanského zákoníku.

10) § 719 občanského zákoníku.

11) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

13) Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K (2005) 2673) (2005/842/ES).

14) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Přesunout nahoru