Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/2009 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

Částka 2/2009
Platnost od 07.01.2009
Účinnost od 22.01.2009
Zrušeno k 30.01.2013 (22/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2008

o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 26 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah odborného kurzu pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, požadavky na školicí pracoviště, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání a vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání.

§ 2

Odborná příprava a získání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Odborný kurz organizuje vysoká škola s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinárního lékařství (dále jen „školicí pracoviště“). Seznam školicích pracovišť se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Odborný kurz se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky. Délka výukové hodiny je 45 minut.

(3) Obsahem odborného kurzu je problematika ochrany zvířat proti týrání, zejména

a) ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných,

b) předpisy Evropských společenství1) a mezinárodní smlouvy Rady Evropy na úseku ochrany zvířat proti týrání2),

c) vybrané části jiných právních předpisů ve vztahu k ochraně zvířat a k výkonu dozoru v chovech a nad pokusy, ve vztahu ke správnímu trestání a skutkovým podstatám trestných činů týkajících se týrání zvířat, stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

d) principy právního systému České republiky, Ústava a Listina základních práv a svobod, druhy právních předpisů, publikace právních předpisů, vysvětlení základních právních pojmů,

e) metodika provádění kontrol na úseku ochrany zvířat proti týrání, zpracování informací a dat v programu ochrany zvířat, informační systémy Státní veterinární správy ČR,

f) historický vývoj na úseku ochrany zvířat proti týrání, etický a ekonomický význam ochrany zvířat proti týrání.

(4) Na závěr odborného kurzu se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu, případně též ústní zkoušky. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů. V případě, že účastník nedosáhne 80 procent bodů, ale dosáhne více než 60 procent bodů, je ihned pozván k ústní zkoušce před zkušební komisi, která podle poznatků o jeho odborných znalostech rozhodne, zda mu bude osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání vydáno. O výsledku ústní zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Rozhodnutí je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen zkušební komise má 1 hlas. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

(5) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise složená z odborníků veterinární správy, Ministerstva zemědělství a školicího pracoviště. Předsedou zkušební komise je vždy zaměstnanec Ministerstva zemědělství. Členové zkušební komise musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona, nebo odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených ve větě první minimálně po dobu 3 let.

(6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, identifikační údaje účastníků odborného kurzu a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.

(7) Účastníkovi odborného kurzu, který u zkoušky uspěl, vydá Ministerstvo zemědělství osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání. Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(8) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců od neúspěšného pokusu zkoušku složit. Účastník odborného kurzu může opakovat zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval odborný kurz, pouze jednou, a to nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Pro opakovanou zkoušku platí odstavce 4 až 7 obdobně.

(9) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou znovu odborný kurz.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

2) Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, č. 200/1998 Sb.
Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu, č. 19/2000 Sb. m. s.
Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, č. 20/2000 Sb. m. s.
Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, č. 21/2000 Sb. m. s.
Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat, č. 114/2003 Sb. m. s.
Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, č. 116/2003 Sb. m. s.
Protokol o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, č.118/2006 Sb.m.s.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2009 Sb.

Vybrané části jiných právních předpisů ve vztahu k ochraně zvířat a k výkonu dozoru v chovech a nad pokusy, ve vztahu ke správnímu trestání a skutkovým podstatám trestných činů týkajících se týrání zvířat

Vybranými částmi jiných právních předpisů ve vztahu k ochraně zvířat a k výkonu dozoru v chovech a nad pokusy se rozumí zejména vybrané části

a) právních předpisů upravujících řízení o přestupcích a správních deliktech,

b) trestního zákona,

c) právních předpisů upravujících ochranu přírody a krajiny, obchodování s ohroženými druhy, provozování zoologických zahrad, myslivost a rybářství,

d) občanského zákoníku,

e) zákona o Policii České republiky a zákona o zbraních,

f) zákona o státní kontrole,

g) právních předpisů upravujících technické požadavky na stavby pro zemědělství a způsoby chovu ve vztahu k ochraně a pohodě zvířat,

h) právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,

i) právních předpisů upravujících právo na přístup k informacím, autorská práva, utajované informace, odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

j) právních předpisů upravujících obecní a krajské zřízení.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2009 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2009 Sb.

Přesunout nahoru