Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 290/2009 Sb.Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Částka 90/2009
Platnost od 04.09.2009
Účinnost od 04.09.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

290

ZÁKON

ze dne 22. července 2009

o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „Fond“) se uplynutím dne 31. prosince 2010 zrušuje bez likvidace.

§ 2

(1) Dnem 1. ledna 2011 vstupuje Česká republika (dále jen „stát“) do všech práv a povinností Fondu plynoucích z právních vztahů, ve kterých byl účastníkem Fond, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. V těchto právních vztazích jedná jménem státu Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“).

(2) Veškerý majetek Fondu přechází dnem 1. ledna 2011 na stát. Hospodaření s majetkem, který přešel na stát, přísluší ministerstvu.

(3) Uplynutím dne 31. prosince 2010 zanikají plné moci udělené Fondem.

(4) Ke dni 31. prosince 2010 sestaví osoba pověřená Fondem účetní závěrku podle jiného právního předpisu1).

§ 3

Dnem 1. ledna 2011 se stává stát namísto Fondu účastníkem řízení, v němž vystupuje jako účastník Fond.

Přechodná ustanovení

§ 4

Spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní záložna“), u kterého nastala skutečnost podle § 17 odst. 1 nebo 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. března 2006, nebo které bylo zrušeno s likvidací před 1. dubnem 2006, je povinno uhradit příspěvek do Fondu podle čl. XV bodu 14 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, naposledy za rok 2008.

§ 5

Náhrada za pojištěný vklad podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. března 2006 (dále jen „náhrada“), jejíž výplata oprávněné osobě podle § 14 odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. března 2006, (dále jen „oprávněná osoba“), byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů2).

§ 6

(1) Družstevní záložna, která byla zrušena s likvidací přede dnem 1. dubna 2006 a vůči které Fond do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neobdržel oznámení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami nebo České národní banky o její neschopnosti dostát závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek, vyplatí veškeré pojištěné vklady oprávněné osobě nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Splnění této povinnosti oznámí likvidátor nejpozději do 5 pracovních dnů České národní bance.

(2) Družstevní záložna, která ve lhůtě podle odstavce 1 nevyplatí veškeré pojištěné vklady, se považuje za družstevní záložnu, která není schopna dostát svým závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek. Tuto skutečnost je likvidátor povinen oznámit České národní bance nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy ji zjistí. Po stanovení dne zahájení výplaty náhrad je likvidátor povinen zaslat Fondu ve lhůtě stanovené Fondem identifikační údaje oprávněné osoby a údaje o výši jejích pojištěných vkladů v družstevní záložně.

(3) Za nesplnění některé z povinností likvidátora, uvedených v odstavci 1 nebo 2, uloží Česká národní banka likvidátorovi pořádkovou pokutu do 200000 Kč; pokutu může uložit i opakovaně. Celková výše takto uložených pokut však nesmí přesahovat 500000 Kč. Pokutu lze uložit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy povinnost podle odstavce 1 nebo 2 měla být splněna. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Nesplnění některé z povinností uvedených v odstavci 1 nebo 2 může být i důvodem pro odvolání likvidátora.

(4) Na výzvu Fondu je oprávněná osoba povinna prokázat Fondu existenci a výši své pohledávky za družstevní záložnou. Tato výzva musí být oprávněné osobě doručena formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou, s doručenkou. Nebude-li existence nebo výše pohledávky prokázána do 60 dnů ode dne doručení výzvy, nárok na náhradu zaniká. V případě, že je v době výzvy Fondu vedeno soudní řízení o tom, kdo je oprávněnou osobou, začne tato lhůta běžet až počátkem dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí soudu o tom, kdo je oprávněnou osobou, nabude právní moci.

(5) Při stanovení dne zahájení výplat náhrad, vzniku nároků na náhradu a při výplatě náhrady se postupuje podle dosavadních právních předpisů2).

§ 7

V případě, že náhrada nebude oprávněné osobě vyplacena Fondem do doby jeho zrušení, provede její výplatu oprávněné osobě ministerstvo, a to do 3 měsíců ode dne, kdy mu oprávněná osoba tento svůj nárok prokázala.


§ 8

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. XV bod 12 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.

Přesunout nahoru