Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 283/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 88/2009
Platnost od 31.08.2009
Účinnost od 15.09.2009
Zrušeno k 01.01.2015 (341/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

283

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 18 odst. 4, § 19 odst. 8, § 25 odst. 2, § 72 odst. 3 a § 76 odst. 1 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb. a vyhlášky č. 388/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „70/156/EHS, 74/150/EHS a 92/61/EHS“ nahrazují slovy „70/156/EHS, 74/150/EHS, 92/61/EHS, 2002/24/ES, 2003/37/ES a 2007/46/ES“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „České republiky“ nahrazují slovy „členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

3. V § 7 odst. 4 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

4. V § 8 odst. 3 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

5. V § 10 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Vozidla kategorií M, N, O, L a T musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů, například směrnice 76/114/EHS, 89/173/EHS nebo 93/34/EHS.“.

6. V § 10 odst. 1 se za slova „předpisů musí být“ vkládají slova „ , s výjimkou vozidel kategorie T,“.

7. V § 10 odst. 2 se za slova „zvláštní vozidla“ vkládají slova „ , s výjimkou vozidel kategorie T,“.

8. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

(1) Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, OT, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou

a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 na nejbližší nižší celé číslo,

b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.

(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 35 mm, „m“ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.

(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, OT1, OT2, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 20 mm, „m“ 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.“.

9. V § 12 odst. 2 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

10. V § 15 odst. 2 písm. a) se za slova „18,00 t,“ vkládají slova „jedná-li se o vozidlo kategorie M3 ... 19,00 t“.

11. V § 15 odstavec 11 zní:

(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.“.

12. V § 16 odst. 1 písm. c) bodě 10 se číslo „40,00“ nahrazuje číslem „65,00“.

13. V § 18 odst. 3 se za slova „svítící nápis“ vkládá slovo „ , například“.

14. V § 18 odst. 3 se ve větě páté slova „ „STOP“, „POLICIE STOP“, „POZOR KOLONA“ nebo „STOP KOLONA““ nahrazují slovy „na vozidlech policie České republiky“.

15. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).“.

16. V § 21 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „U pneumatik pro osobní automobily kategorie M1 se hlavními dezénovými drážkami rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení TWI.“.

17. V § 21 odstavec 7 zní:

(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 nebo předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.“.

18. V § 21 odst. 13 se věta poslední nahrazuje větou „Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT.“.

19. V § 22 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Za snížené viditelnosti není jeho provoz povolen v případě, že vyznačení obrysů neplní požadavky § 23, nebo je namontovaným pracovním zařízením omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení.“.

20. V § 22 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo směrnicí 78/933/EHS“.

21. V § 23 odst. 2 se slova „ČSN 01 8020 a“ zrušují.

22. V § 24 odst. 1 písmeno a) zní:

a) motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,“.

23. § 27 a 28 včetně nadpisů znějí:

㤠27

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T, OT

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T a OT jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla podle odstavce 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,

b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnic 74/150/EHS nebo 2003/37/ES nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie T a OT jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 28

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SP a pracovních strojů nesených

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SPT a pracovních strojů nesených SN jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na stroje kategorií SS, SPT a SN vyráběné v malé sérii nebo jednotlivě vyrobené jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

24. V § 32 odst. 1 písmeno b) zní:

b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,“.

25. V § 32 odst. 2 písm. a) se slova „M1 a N1“ nahrazují slovy „M a N“.

26. V § 32 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N.“.

27. V § 32 odst. 3 se slova „kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e), pro vozidla kategorie“ nahrazují slovy „kategorií T a“.

28. V § 32 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Tato povinnost se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie OT, které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Pro povinné vybavení přívěsu a návěsu náhradním kolem platí ustanovení odstavce 2 písm. c) obdobně.“.

29. V § 32 odstavec 5 zní:

(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít ve výbavě minimálně jednu náhradní pojistku.“.

30. V § 32 odst. 6 větě třetí se slova „s charakteristickým označením“ zrušují.

31. V § 32 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

(9) Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B a sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy6).

6) ČSN EN 3 - 4. Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.“.

32. V § 32 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 7b zní:

(11) Motorová vozidla musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu7b).

7b) § 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.“.

33. V § 37 odst. 1 písm. b) a c) se slova „a OT4“ nahrazují slovy „ , OT4 a S“.

34. V příloze č. 1 bodu 1 písm. a) se položka „124 Jednotná ustanovení pro výrobu obnovených pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel“ nahrazuje položkou „124 Jednotná ustanovení pro homologaci kol pro osobní vozidla“ a položka „126 Jednotná ustanovení pro schvalování přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla“ se nahrazuje položkou „126 Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla“.

35. V příloze č. 1 bodu 1 písm. b) se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

„2007/38Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky
2007/46Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
692/2008Nařízení komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008 kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
2008/89Směrnice Komise 2008/89/ES ze dne 24. září 2008 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1060/2008Nařízení Komise (ES) č. 1060/2008 ze dne 7. října 2008 , kterým se nahrazují přílohy I, III, IV, VI, VII, XI a XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
2008/33Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise
2009/1Směrnice Komise 2009/1/ES ze dne 7. ledna 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti
78/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES
79/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES
2009/19Směrnice Komise 2009/19/ES ze dne 12. března 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě)
385/2009Nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)“.

36. V příloze č. 1 bod 2 zní:

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu (předmět schválení je uveden ve zkratce):

Předmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
BodM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1. Hladiny hluku5170/157xxxxxx
Náhradní výfukové systémy5970/157xx
2. Emise znečišťujících látek8370/220xxxxxx
2a. Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6)83715/2007xxxx
3. Palivové nádrže70/221x*x*x*x*x*x*xxxx
Zadní ochrana proti podjetí5870/221 x x x x xxxxxx
4. Prostor pro zadní registr.tabulku70/222xxxxxxxxxx
5. Systém řízení7970/311xxxxxxxxxx
6. Dveře, vstup do vozidla a výstup1170/387xxxxxxxxxx
7. Zvukový signál2870/388xxxxxx
8. Nepřímé vidění462003/97xxxxxx
9. Brzdění1371/320xxxxxxxxxx
13Hx
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245xxxxxxxxxx
11. Kouř vznětových motorů2472/306xxxxxx
12. Bezpečnost interiéru vozidel2174/60x
13. Zařízení proti zneužití; 18xxxxxx
zařízení proti zneužití74/61xx
imobilizér 9774/61xx
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297xx

9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV, část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV směrnice 70/156/EHS, jsou v tabulce označeny číslem začínajícím x. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy, které je předmětem jiných ustanovení, než je směrnice 70/156/EHS příloha IV.

*) U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č.67

u vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

Předmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
BodM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
15. Pevnost sedadel17xxxxxx
80xx
74/408xxxxxx
16. Vnější výčnělky2674/483x
17. Rychloměr3975/443xxxxxx
zpětný chod-75/443xxxxxx
18. Štítky (povinné)76/114xxxxxxxxxx
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115xxxxxx
20. Montáž světelných zařízení4876/756xxxxxxxxxx
21. Odrazky376/757xxxxxxxxxx
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)776/758xxxxxxxxxx
Boční obrysové svítilny91xxxxxxxxxx
23. Směrové svítilny676/759xxxxxxxxxx
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760xxxxxxxxxx
25. Světlomety, žárovky, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 11376/761xxxxxx
26. Přední mlhové světlomety1976/762xxxxxx
27. Odtahové úchyty vozidel77/389xxxxxx
28. Zadní mlhové svítilny3877/538xxxxxxxxxx
29. Zpětné světlomety2377/539xxxxxxxxxx
30. Parkovací svítilny7777/540xxxxxx
31. Bezpečnostní pásy1677/541xxxxxx
32. Výhled řidiče dopředu77/649x
33. Označení ovladačů78/316xxxxxx
34. Odmrazování/odmlžování78/317x
35. Ostřikování/stírání78/318x
36. Vytápěcí systémy*)2001/56xxxxxx[x][x][x][x]
37. Kryty kol78/549x
38. Opěrky hlavy17, 2578/932x
39. Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268x
2004/3x
40. Výkon motoru8580/1269xxxxxx
41. Emise vznětových motorů492005/55xxxxxx

*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).

Předmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
BodM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
42. Boční ochrana7389/297        xx    xx
43. Zařízení proti rozstřiku 91/226        xx    xx
44. Hmotnosti a rozměry vozidel M1 92/21x                 
45. Bezpečnostní skla4392/22xxxxxxxxxx
46. Pneumatiky30,54,6492/23xxxxxxxxxx
47. Omezovače rychlosti  -92/6    x  xx       
  8992/24    x  xx       
48. Hmotnosti a rozměry (mimo M1)  97/27  xxxxxxxxx
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N6192/114      xxx       
50. Spojovací zařízení5594/20xxxxxxxxxx
51. Hořlavost materiálů interiéru  95/28    x             
52. Autobusy36,52,66, 1072001/85  xx             
53. Čelní náraz9496/79x                 
54. Boční náraz9596/27x    x           
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí10598/91      xxxxxxx
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40        xx       
58. Ochrana chodců  2003/102x    x           
    78/2009                   
59. Recyklovatelnost  2005/64x    x           
60. Systémy čelní ochrany  2005/66x    x           
    78/2009                   
61. Klimatizační systémy  2006/40x    x           
X1. Záznamová zařízení (tachografy)  3821/85xxxxxx       
    2479/95xxxxxx       
    1056/97xxxxxx       
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70      x    xxxxx
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69  xxxxxxxxxx
X4. Bateriové elektromobily100  xxxxxx       
X5. Cisternová vozidla pro přepravy podle ADR - stabilita proti překlopení111          xx    xx
X6. Obrysové značení s vratným odrazem48, 104          xx    xx

Pro tabulku platí

a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.

b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno ..../... znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.

c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.“.

37. V příloze č. 1 bodu 5 tabulky se řádek s předmětem „Obrysové značení s vratným odrazem“ zrušuje.

38. V příloze č. 1 bodu 6 se na konci prvního odstavce doplňuje věta „Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na vozidla, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M1, a to i v případě, že vozidlo bylo schváleno v souladu s ustanovením tohoto odstavce.“.

39. V příloze č. 1 bodu 8 písm. a) se věta poslední zrušuje.

40. V příloze č. 1 bodu 8 písm. b) se věta první nahrazuje větou „u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily kategoriií M a N se systémem 12 V) podle mezinárodní normy ISO 11446 nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V) podle mezinárodní normy ISO 12098.“.

41. V příloze č. 1 bodu 18 se slova „N a O“ nahrazují slovy „a N“.

42. V příloze č. 1 bodu 31 se za slovo „tabulky“ vkládají slova „nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla“.

43. V příloze č. 2 bodu 2 se v tabulce ve sloupci „Předpis EHK“ na řádku bodu 10.5 za číslo „81“ vkládá čárka a číslo „46****)“ včetně odkazu.

Odkaz ****) zní:

****) Použije se alternativně se směrnicí 97/24/ES kapitola 4 na vozidla kategorií L s karoserií, která částečně nebo úplně obklopuje řidiče.“.

44. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií T a OT

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie T a pro jejich přípojná vozidla kategorie OT. Tato příloha se vztahuje i na všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.

Pod pojmem „vozidlo“ se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto odstavci.

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie T

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu vozidel kategorie T je uveden ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

Technické požadavky jednotlivých směrnic EHS/ES a předpisů EHK pro motorová vozidla kategorií M a N, které mohou být užity místo požadavků, odpovídajících směrnicím pro zemědělské traktory, jsou uvedeny ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části IA a IB.

Vzájemná souvztažnost odpovídajících jednotlivých směrnic a normalizovaných kódů OECD je uvedena ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části IIC.

3. Pokud jsou na traktoru systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na traktor montovány dodatečně, musí být homologovány nebo schváleny podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. Jejich montáž musí být provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným technickým předpisem, pokud to tento předpis stanovuje.

4. Brzdové zařízení traktoru musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem uvedeným ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“. Brzdné účinky musí být splněny i při spojení traktoru do soupravy s nebrzděnými vozidly kategorií OT a SPT.

5. Traktory mohou být vybaveny pro brzdění vozidel kategorií OT a SPT spojením vzduchovým nebo hydraulickým. Traktor vybavený spojením pro vzduchové brzdění určený k tažení vozidla kategorie OT4 musí mít jak jednohadicový inverzní, tak i dvouhadicový systém. U dvouhadicového systému musí doba náběhu tlaku vzduchu ve spojkové hlavici a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 přílohami 6 a 7 nebo směrnicí 71/320/EHS přílohami III, IV.

6. V případě, že je traktor vybaven zařízením pro brzdění vozidel kategorií OT a SPT, musí být soustava pro parkovací brzdění traktoru provedena tak, že při jejím použití uvede do činnosti soustavu pro provozní brzdění těchto vozidel.

7. Výrobce traktoru stanoví největší technicky přípustné přípojné hmotnosti brzděných a nebrzděných vozidel kategorií OT a SPT. Oba údaje musí být uvedeny v dokumentaci.

8. Kabina řidiče traktoru musí být vybavena alespoň jednou clonou proti slunci, s výjimkou traktorů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností (zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - například traktory vybavené teleskopickým výložníkem a podobně). Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny.

9. Traktor s kabinou řidiče musí být vybaven ostřikovacím zařízením s motorickým pohonem pro čištění vnějšího povrchu čelního skla.

10. Rychlost hoření materiálů použitých v kabině řidiče traktoru nesmí být větší než 250 mm.min-1, při měření se vychází z technické normy ČSN ISO 3795.

11. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro traktory nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

12. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj homologovány; pokud tyto pneumatiky nejsou homologovány, musí být schváleny a opatřeny schvalovací značkou.

13. Traktory, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (pomalá vozidla), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

14. Pro traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 platí požadavky uvedené v části II A a II B, kapitoly B, přílohy II směrnice 2003/37/ES.

15. Ustanovení platná pro kolové traktory platí přiměřeně i pro pásové traktory určené ke stejným pracím, s výjimkou pevnosti ochranné konstrukce, na které se vztahuje technický předpis Kód OECD.

Technické požadavky na konstrukci přípojných vozidel kategorie OT

16. Přípojná vozidla kategorie OT jsou traktorové přívěsy a návěsy - ve smyslu technické normy ČSN EN 1853, určené k přepravě nákladů. Jejich nejvyšší konstrukční rychlost nesmí převyšovat 40 km.h-1.

17. Pro traktorové přívěsy a návěsy (dále jen „vozidla“) platí ustanovení této přílohy a dále ustanovení paragrafů vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel,

- vyznačení obrysů vozidel,

- hmotnosti vozidel,

- kol a pneumatik,

- značení některých údajů na vozidle,

- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla,

- umístění tabulky s registrační značkou,

- povinné výbavy.

18. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274“, s výjimkou hodnot účinku brzdění při zkoušce typu 0.

Hodnoty účinků provozního brzdění při zkoušce typu 0

Max. konstrukční rychlost (vmax)
[km.h-1]
Brzdná dráha
(s)
[m]
Jmenovitá brzdná dráha (sj)
[m]
4019,79

kde je

vmax = maximální konstrukční rychlost vozidla [km.h-1]

v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce [km.h-1]

s = brzdná dráha [m] (při zkoušce se změří přesně skutečná počáteční rychlost a jejím dosazením do uvedených vzorců se vypočítá mezní hodnota brzdné dráhy pro každý konkrétní případ)

sj = jmenovitá brzdná dráha [m] (platí jen pro hodnotu vmax)

19. Vozidla kategorie OT4 musí být vybavena vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou.

20. U vozidel se vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou musí doba náběhu tlaku a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 přílohami 6 a 7 a směrnicí 71/320/EHS přílohami III, IV.

21. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybavena vozidla kategorie OT1, OT2.

22. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48, kromě požadavků na vybavení svítilnou pro zadní mlhové světlo, zpětným světlometem a nápadným značením. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.

23. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

24. Blatníky, podběhy a lapače nečistot musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karosérií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

25. Kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky

a) při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karosérií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

b) zadní kryt na zadní straně u vozidla se sklápěcí karosérií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho provozní hmotnosti,

c) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°.

26. Bočnice, podlahy a podlahové krytiny, pokud jsou ze dřeva nebo jiného hořlavého materiálu, musí být v místech, která mohou být vystavena vysokým teplotám při poruše funkčních částí vozidla (pneumatiky apod.), chráněny ohnivzdorným materiálem. Materiál bočnic, podlah a podlahových krytin musí též krátkodobě vzdorovat palivům, mazivům, vodě a běžným dezinfekčním prostředkům.

27. Dřevěné podlahy a bočnice karosérií musí být zhotoveny bez průchozích spár. tyto spáry musí být těsné tak, aby účinné zabraňovaly pronikání nákladu. Podlahy vozidel se sklápěcí karosérií, není-li karoserie celokovová, musí být oplechovány.

28. Odjištění a zajištění, otvírání a zavírání bočnic, zadních čel a jejich sklápění musí být umožněno takovým konstrukčním provedením kování, závěsů a závěrů, aby jakákoli ruční (svalová) manipulace byla snadná, bez nadměrné fyzické námahy a pokud možno bez jiných pomůcek. Uzavírací zařízení bočnice a zadního čela musí být umístěna tak, aby obsluha na ně mohla působit z místa mimo dosah sklápění bočnice nebo čela. Bočnice musí být konstrukčně provedeny tak, aby byly zajištěny proti samovolnému otevírání a odolné proti bočním deformacím způsobujícím změnu vnějšího obrysu vozidla. Při ruční xmanipulaci se zadním čelem a s bočnicemi nesmí ovládací síla (svalová) přesahovat 245 N. U vozidel se sklápěcí karosérií může být otevírání a zavírání zadního čela nebo bočnic, popřípadě zadního čela a bočnic automatické nebo ovládané z místa řidiče. Sklápěcí karoserie musí být konstrukčně provedena tak, aby byla zajištěna proti samovolnému pohybu.

29. Přístupové prostředky pro vstup na ložnou plochu nebo do ložného prostoru musí splňovat požadavky technické normy ČSN EN 1853.

30. Oko oje vozidla musí být provedeno podle technické normy ISO 20019.

31. Dvounápravové a více nápravové přívěsy musí mít oj vyváženou tak, aby se po odpojení nemohla dotknout vozovky, a aby spojování přívěsu s tažným vozidlem mohlo být prováděno s nejmenší možnou námahou. Oko oje těchto přívěsů musí být přibližně ve stejné výšce nad vozovkou, jako je závěs tažného vozidla nebo musí být oj na tuto výšku seřiditelná.

32. V případě, že síla pro ruční zvedání oje u návěsů a jednonápravových přívěsů přesahuje 245 N, musí mít návěs, popřípadě přívěs přední převislou část před nápravou nebo oj vybavenou podpěrným zařízením, které

a) zabrání převrácení vozidla při odpojení od tažného vozidla v rozsahu provozních zatížení i při nerovnoměrném rozdělení nákladu a při ložných manipulacích připuštěných v návodu k obsluze vozidla,

b) umožní, že přípojné vozidlo může být v podepřeném stavu spojeno s tažným vozidlem.

Svislé zatížení působící směrem dolů na oji návěsu musí být nejméně 3 % hmotnosti prázdného návěsu.

33. U dvounápravových a vícenápravových přívěsů s točnicovým řízením musí být oj tak dlouhá, aby vzdálenost mezi osou oka oje a osou točnice byla nejméně o 1,2 m větší, než je obrysový poloměr přední části karoserie opsaný z osy točnice.

34. Jednonápravové přívěsy nesmějí být na zádi vybaveny zařízením ke spojování vozidel.

35. Vozidla kategorie OT3 a OT4 musí být vzadu vybavena zadním ochranným zařízením proti podjetí, které dostatečným způsobem chrání automobily kategorií M1 a N1 v případě jejich nárazu zezadu do vozidel výše uvedených kategorií. Vozidla kategorie OT3 a OT4 a zadní ochranná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 58 nebo směrnicí 70/221/EHS a musí být podle něj homologována nebo schválena. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na

a) přívěsy speciálního provedení pro přepravu velmi dlouhých nedělitelných nákladů,

b) vozidla, u nichž jakékoliv zadní ochranné zařízení je neslučitelné s účelem použití daného vozidla.

36. Vozidla kategorií OT3 a OT4, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost převyšuje 25 km.h-1, musí být dostatečně odpružena s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

37. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

38. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

39. Vozidla musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.

40. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj homologovány; pokud tyto pneumatiky nejsou homologovány, musí být schváleny a opatřeny schvalovací značkou.

41. Vozidla jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (tzv. „pomalá vozidla“) musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

42. Elektrická instalace vozidla musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724, a musí být podle ní schválena.“.

45. V příloze č. 4 body 3 až 6 znějí:

3. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla ani pracovní stroje přípojné, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku, není-li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak. Podvozek s pracovním zařízením musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny podvozky s pracovním zařízením stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 4,00 t. Provozní hmotnost stroje musí být shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost podvozku, z hlediska účinků brzdění musí souprava plnit požadavky dle čl. 4 této přílohy. Je-li stroj vybaven spojovacím zařízením, musí toto zařízení zajišťovat připojený podvozek proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.

4. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC 1/WP 29/R.274“.

Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1 musí splňovat podmínky stanovené směrnicí 76/432/EHS.

5. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 musí splňovat podmínky pro brzdění provozní, nouzové a parkovací stanovené technickým předpisem EHK č. 13 nebo směrnicí 71/320/EHS.

Pro výpočet brzdné dráhy při zkoušce typu 0 platí tyto vzorce

provozní brzdění

v2
s ≤ 0,15v + --
115

nouzové brzdění

v2
s ≤ 0,15v + 2 --
115

Zkušební rychlost vozidla se stanoví na hodnotu v = 50 km.h-1, u strojů, které této rychlosti nedosahují v = nejvyšší konstrukční rychlosti.

(Nejvyšší konstrukční rychlost stroje je nejvyšší rychlost určená výrobcem stroje. Zkouškou zjišťovaná skutečná nejvyšší rychlost stroje se nesmí za předepsaných podmínek lišit od nejvyšší konstrukční rychlosti o více než +5%).

Zkouška typu I se provede za podmínek stanovených pro vozidla kategorie N2.

Soustava pro parkovací brzdění musí udržet stojící naložené vozidlo ve stoupání i klesání o sklonu 18%.

Při zkouškách nesmí síla působící na ovládací orgán potřebná pro dosažení předepsaných účinků brzdění přesáhnout 700 N v případě, že ovládacím orgánem je pedál a 400 N na ručním ovládacím orgánu.

Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti stroje (jízdní soupravy) a rozložení hmotností na jednotlivé nápravy, které jsou pro provoz na pozemních komunikacích schváleny.

Alternativně k výše uvedeným požadavkům může brzdové zařízení strojů uvedených v tomto bodě splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450.

6. Brzdové zařízení strojů určených pro stavební a obdobnou činnost musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450, ČSN EN 500-4, ČSN ISO 6292.“.

46. V příloze č. 4 bod 20 zní:

20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553.“.

47. V příloze č. 4 body 22 až 25 znějí:

22. Elektrické zařízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553, ISO 1724.

23. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (pomalá vozidla), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

24. Stroje vybavené kabinou řidiče musí být vybaveny větracím, případně i vytápěcím systémem a nejméně jednou clonou proti slunci s výjimkou strojů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností (zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - jako např. nakladače, teleskopické manipulátory apod.). Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny. Pracovní místo řidiče a kabina řidiče musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami ČSN EN 474-1, ČSN EN 500-1, ČSN EN ISO 2867, ČSN ISO 5006 ČSN ISO 10968, ČSN ISO 6682, ČSN ISO 6405-1, ČSN ISO 4254-1, ISO 4254-7, ČSN EN 632, ČSN EN 1553, ČSN ISO 5721, ČSN EN ISO 3767-1, ISO 3789-1, ISO 3789-2, předpisy EHK č. 43, EHK č. 46, EHK č. 71 a směrnicí 74/347/EHS.

Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie SP

25. Zvláštní vozidla kategorie SP jsou pracovní stroje přípojné bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Zpravidla nejsou určena pro přepravní činnost. Připojují se k tažnému motorovému vozidlu. Nejvyšší konstrukční rychlost pracovních strojů přípojných určených k zapojení do soupravy s vozidly kategorie T (dále jen „stroje“) nesmí převyšovat 30 km.h-1 nebo 40 km.h-1, v případě, že brzdové zařízení těchto strojů plní požadavky stanovené pro vozidla kategorie OT.“.

48. V příloze č. 4 bod 34 zní:

„Vybavení bočními obrysovými svítilnami, doplňkovými obrysovými svítilnami, svítilnou pro zadní mlhové světlo, zařízením pro osvětlení zadní registrační tabulky, zpětným světlometem a nápadným značením se nevyžaduje.“.

49. V příloze č. 4 bod 38 zní:

38. Zařízení ke spojování musí být provedeno podle technické normy ČSN EN 1553, ČSN ISO 4254-1, ISO 20019.“.

50. V příloze č. 4 body 42 až 50 znějí:

42. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (tzv. „pomalá vozidla“), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

43. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

Technické požadavky na pracovní stroje nesené (kategorie SN)

44. Pracovní stroje nesené (kategorie SN) jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného. U strojů jejichž spojení není možno provést prostřednictvím normalizovaného spojovacího zařízení a vyžaduje zásah do konstrukce nosiče musí být doložen souhlas výrobce nosiče s montáží.

45. Pro pracovní stroje nesené (dále jen „stroje“) platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel

- vyznačení obrysů vozidel

- značení některých údajů na vozidle

46. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení.

47. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci stroje musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné. S výjimkou požadavku na zadní odrazky, které mohou být i netrojúhelníkového tvaru.

48. Stroje, s výjimkou čelně nesených, nemusí být vybaveny vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za těchto podmínek

- není-li narušena geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla,

- není-li překročena stanovená vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla od bočních obrysů stroje,

- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.

49. Stroje, s výjimkou čelně nesených, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.

50. Vyznačení obrysů může být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině délky stroje za těchto podmínek

- že tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu

- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m“.

51. V příloze č. 4 body 54 a 55 znějí:

54. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

55. Stroje, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem nebo jeho částí zakryto.“.

52. V příloze č. 5 bod 12 zní:

12. Traktor musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 10 nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.“.

53. V příloze č. 5 bod 16 zní:

16. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé (tmavé) barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.“.

54. V příloze č. 5 bod 26 zní:

26. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 10, směrnicí 75/322/EHS nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.“.

55. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorie T, OT a S a ostatních zvláštních vozidel kategorie R vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 70 odst. 2, § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích

1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ příslušný schvalovací orgán na základě požadavků podle § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro

a) vozidla kategorie T v příloze č. 3 této vyhlášky s tím, že

- homologace podle Předpisů EHK nebo EHS/ES směrnic nebo schválení podle technických příloh EHS/ES směrnic pouze u bodu č. 23.1 “Emise znečisťujících látek“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“,

- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle Předpisů EHK nebo Směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení bodu 13.1 “Montáž světelné techniky“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

b) vozidla kategorie OT uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) stroje kategorie S uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky;

d) jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče kategorie R uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.

V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může schvalující orgán místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.

3. Před vystavením technického průkazu nebo technického osvědčení pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci schvalující orgán při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).

4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že

a) vozidlo kategorie T

- vyhovuje požadavkům, bodů 1.6 “Hladina akustického tlaku“, 6.1 “ Potlačení vf. rušení“, 7.1 “Brzdová zařízení“, 13.1 “Montáž světelné techniky“, 23.1 „Emise znečisťujících látek“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení bodu 13.1 “Montáž světelné techniky“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

b) vozidlo kategorie OT odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) stroje kategorie S odpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,

d) jednonápravový traktor s přívěsem a speciální nosiče kategorie R odpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.“.

56. V příloze č. 13 body 7 až 9 znějí:

7. Jízdní kola uváděná na trh po 1. lednu 2003, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1,

f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla použijí přiměřeně.

Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. Všechny části vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka (zrcátek).“.

57. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel včetně vzoru letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

Zdravotnický materiálmnožství (ks)
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2)1
b) Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2)1
c) Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)1
d) Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)3
e) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)1
f) Rouška resuscitační1
g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu1
h) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody1

2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

Zdravotnický materiálmnožství (ks)
Velikost lékárničky
I.II.III.
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)3510
b) Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)3510
c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)236
d) Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)124
e) Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)61218
f) Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)135
g) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek124
h) Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)124
i) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu124
j) Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka 15 cm111
k) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm111
l) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody111

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma auto lékárničkami velikosti II.“

3. Vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

POSTUP PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

Zajištění místa nehody

zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj

umístit trojúhelník před místem nehody

vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

Život zachraňující úkony

zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo

zakrytí pronikajícího poranění hrudníku

šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti

rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných

Volání zdravotnické záchranné služby

volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody,

co nejpřesněji určit místo nehody,

uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu,

sdělit své jméno a číslo telefonu

Vyšetření

pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,

poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení

pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

Vyprošťování

jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,

nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),

vyproštění provádět co nejšetrněji,

pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky

Bezvědomí

riziko udušení zapadlým kořenem jazyka,

z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého,

v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat,

neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic

Oživování (resuscitace)

zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm,

nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

Úrazový šok

nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost

Zábrana šoku

protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění,

zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty

nepodávat žádné léky, nedávat pít

Záchranka 155, Policie 158, Hasiči 150, Tísňové volání 112“.

58. V příloze č. 18 bodu 5 části E) se na konci odstavce definujícího kategorii T1 doplňuje věta „Do doby přijetí všech jednotlivých směrnic podle přílohy II směrnice 2003/37/ES lze do kategorie T1 řadit i traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1, pokud budou splněny požadavky podle bodu 15 přílohy č. 3 k této vyhlášce.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2010 mohou být vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

Ing. Slamečka, MBA v. r.

Přesunout nahoru