Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 271/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Částka 82/2009
Platnost od 27.08.2009
Účinnost od 01.09.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

271

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. a vyhlášky č. 209/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 v nadpisu a v § 1 odst. 1 se slova „statkových hnojivech,“ zrušují.

2. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky

a) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:

mg/kg P2O5mg/kg hnojiva
kadmiumolovortuťarsenchrom
50151,010150

b) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky:

mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku
kadmiumolovortuťarsenchrom
11)101,01050

c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:

mg/kg vysušeného vzorku hnojiva
kadmiumolovortuťarsenchrom
1,5300,52050

2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva

a) substráty:

mg/kg sušiny
kadmiumolovortuťarsenchromměďmolybdenniklzinek
22)1001,02010010053)50300

b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %:

mg/kg sušiny
kadmiumolovortuťarsenchromměďmolybdenniklzinek
21001,0201001502050600

Poznámka: Maximální aplikační dávka 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %:

mg/kg sušiny
kadmiumolovortuťarsenchromměďmolybdenniklzinek
21001,02010025020501200

Poznámka: Maximální aplikační dávka 10 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

3. Organominerální hnojiva

U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.

Vysvětlivky:

1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.

2) 1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.

3) Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Přípustné odchylky

1. Minerální jednosložková hnojiva

a) dusíkatá hnojivaabsolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentechN MgO
ledek vápenatohořečnatý0,40,9
ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský0,4 
síran amonný0,3 
dusičnan amonný se síranem amonným a síranem horečnatým0,80,9
ledek amonný0,8 
dusičnan amonný0,6 
směs síranu amonného s dusičnanem amonným0,8 
dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem1,0 
močovina0,4 
močovina se síranem amonným0,5 
kapalná dusíkatá hnojiva, kapalný čpavek0,6 
roztok dusičnanu amonného s močovinou0,6 
ledek vápenatý - suspense0,4 
roztoková dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem0,4 
suspensní dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem0,4 
Jestliže se musí uvést v označení více nezjedná forma dusíku, činí přípustná odchylka pro obsah každé formy dusíku jednu desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmota. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.
b) fosforečná hnojivaabsolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentechP2O5vodorozpustný podílP2O5
superfosfát, obohacený superfosfát0,80,9
trojitý superfosfát0,81,3
dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát0,8
Thomasova moučka1,0
surový fosfát částečně obohacený0,80,9
fosforečnan hlinitovápenatý0,8
přírodní měkký fosforit0,8
Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu, nejvýše 2 % hmota. Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného P2O5, který se má uvádět. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.
c) draselná hnojivaabsolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentechK2O MgO
surová draselná sůl (kainit)1,50,9
obohacená surová draselná sůl1,00,9
chlorid draselný do 55 % K2O1,0 
chlorid draselný nad 55 % K2O0,5 
chlorid draselný s hořčíkem1,50,9
síran draselný0,5 
síran draselný s hořčíkem1,50,9
kieserit se síranem draselným1,00,9
d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)
CaMgMgOS
chlorid vápenatý - roztok0,6
síran horečnatý0,91,0
kieserit0,91,0
chlorid horečnatý - roztok0,5
elementární síra1,0
síran vápenatý0,61,0

2. Minerální vícesložková hnojiva

a) pro jednotlivou živinu
dusík1,1N
oxid fosforečný1,1P2O5
oxid draselný1,1K2O
b) záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:
hnojivo NP1,5
hnojivo NK1,5
hnojivo PK1,5
hnojivo NPK1,9
u hnojiv NPK, NP, NK a PK s hořčíkem pro hořčík0,9MgO
u hnojiv NPK, NP, NK a PK s uhličitanem vápenatým pro vápník3,0CaCO3
c) pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmota. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.
d) pro chlorid0,2Cl-

3. Hnojiva se stopovými živinami

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech
obsah stopových živin přes 2 %0,4
obsah stopových živin do 2 %jedna pětina uváděného obsahu

4. Minerální netypová hnojiva (jednosložková, vícesložková) absolutní hodnota v hmotnostních procentech

kapalnápevná
N10 % z uváděného obsahu15 % z uváděného obsahu
P2O510 % z uváděného obsahu15 % z uváděného obsahu
K2O10 % z uváděného obsahu15 % z uváděného obsahu
CaO 25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %
MgO25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %
S25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %
Na25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, zeje rozpustný ve vodě.

5. Minerální hnoiiva vápenatá a hořečnatá

CaCaCO3MgOMgCO3
a) vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit, dolomit 3,01,0
b) vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné dolomitické3,01,0

6. Organická a organominerální hnojiva

a) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem menším než 3 %
dusík0,2N
oxid fosforečný0,2P2O5
oxid draselný0,2K2O
záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:0,5
b) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem 3 % a více
dusík1,0N
oxid fosforečný2,0P2O5
oxid draselný1,0K2O
záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:2,0

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Typy hnojiv

Druh hnojiva: 1. Minerální jednosložková hnojiva

a) dusíkatá hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a. rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
1.1.1ledek vápenatý15 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný,dusičnan vápenatý současně s dusičnanem amonnýmmůže být uváděn obsah dusičnanového a amonného dusíku
dodatečně nepovinné údaje:
dusičnanový dusík, amonný dusíkmaximální obsah amonného dusíku 1,5 %
1.1.2ledek vápenato hořečnatý13 % Ndusičnanový dusík,dusičnanový dusík; obsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatýdusičnan vápenatý; dusičnan hořečnatý
5 % MgOhořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý
1.1.3roztok ledku hořečnatého6 % Ndusičnanový dusíkdusičnanový dusík;dusičnan horečnatý
9 % MgOhořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatýobsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý;
minimální hodnota pH 4
1.1.4dusičnan sodný15 % Ndusičnanový dusíkdusičnanový dusíkdusičnan sodný získaný chemickou reakci
1.1.5ledek chilský15 % Ndusičnanový dusíkdusičnanový dusíkpřírodní dusičnan sodný
1.2.1dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý)18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;kyanamid vápenatý,
minimálně 75 % uvedeného dusíku je vázáno jako kyanamidoxid vápenatý spolu s amonnými solemi, močovina
1.2.2dusíkaté vápno s dusičnanem18 % Ncelkový dusík,dusík jako celkový;kyanamid vápenatý, oxid vápenatý, dusičnan, spolu s amonnými solemi, močovina
dusičnanový dusíkminimálně 75 % dusíku (po odečtení dusičnanového) vázaného jako kyanamid; obsah dusičnanového dusíku od 1 % do 3 %
1.3síran amonný20 % Namonný dusíkdusík jako amonnýsíran amonný
1.4.1dusičnan amonný28 % Ncelkový, amonný a dusičnanový dusíkdusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový, obě formy se podílí polovinou na obsahudusičnan amonnýhnojivo smí být dodáváno pouze v uzavřených obalech
1.4.2ledek amonný20 % Ncelkový, amonný a dusičnanový dusíkdusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový, obě formy se podílí polovinou na obsahudusičnan amonný s uhličitanem a síranem vápenatým a hořečnatýmhnojivo je možné označit jako ledek amonný s vápencem (dolomitem) jen obsahuje-li kromě dusičnanu amonného uhličitan vápenatý (vápenec), či dolomit, minimálně 20 %; čistota použitých uhličitanů min. 90 %.
1.5síran amonný s dusičnanem amonným25 % Ncelkový, amonný a dusičnanový dusíkdusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 5 %dusičnan amonný,
síran amonný
1.6dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým19 % Ncelkový, amonný a dusičnanový dusík;dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;dusičnan amonný,
síran amonný, síran hořečnatý
5 % MgOhořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatýobsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý
1.7dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým19 % Ncelkový amonný a dusičnanový dusík;dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;dusičnan amonný, amonné a hořečnaté sloučeniny (uhličitan hořečnatovápenatý - dolomit, uhličitan hořečnatý - magnézii, či síran horečnatý a amonný)případně se uvádí obsah hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý
5 % MgOhořčík je ve formě soli rozpustné pouze v minerálních kyselinách vyjádřený jako oxid hořečnatýobsah hořčíku je ve formě soli rozpustné v kyselinách vyjádřený jako oxid hořečnatý
1.8močovina44 % Ncelkový dusík jako močovinovýdusík jako celkový; max. obsah biuretu 1,2 %močovina
1.9.1roztok dusičnanu vápenatého8 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný; amonný dusík nejvýše 1 %roztok dusičnanu vápenatého ve voděpřípadně se uvádí obsah dusičnanového a amonného dusíku
1.9.2kapalné dusíkaté hnojivo15 % Ncelkový a močovinový dusík; amonný nebo dusičnanový dusík, pokud jejich obsah je mm. 1 %dusík jako celkový nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový; maximální obsah biuretu = obsah močovinového dusíku x 0,026získaný chemickou cestou, či rozpouštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být uvedeno na trh s údajem „s nízkým obsahem biuretu“, nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %
1.9.3roztok dusičnanu amonného s močovinou26 % Ncelkový, močovinový, amonný, dusičnanový dusíkdusík jako celkový nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový; z celkového dusíku tvoří přibližně polovinu močovinový dusík; maximální obsah biuretu 0,5 %močovina, dusičnan amonný; vyráběno chemickou cestou nebo získáno rozpouštěním ve voděhnojivo může být uvedeno na trh s údajem „s nízkým obsahem biuretu“, nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %
1.10kapalný amoniak80 % Namonný dusíkdusík jako amonnýamoniakhnojivo může být uvedeno na trh pouze s označením „není vhodné pro povrchovou aplikaci“
1.11dusičnan hořečnatý10 % Ndusičnanový dusíkdusičnanový dusík;získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku hexahydrát dusičnanu hořečnatéhopokud je uváděn na trh ve formě krystalů, může být připojena poznámka „v krystalické formě“
14 % MgOhořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatýobsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý
1.12síran amonný s inhibitorem nitrifikace (dikyandiamid)20 % Ncelkový dusík amonný, dikyandiamidový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou obsahující síran amonný a dikyandiamidnávod na použití hnojiva s inhibitorem
minimální obsah amonného dusíku 18 %; minimální obsah dikyandiamidového dusíku: 1,5 %
1.13dusičnan amonný se síranem amonným s inhibitorem nitrifikace (dikyandiamid)24 % Ncelkový dusík dusičnanový, amonný a dikyandiamidový dusíkdusík jako celkový; minimální obsah dusičnanového dusíku: 3 %;získaný chemickou cestou obsahující dusičnan amonný a síran amonný a dikyandiamidnávod na použití hnojiva s inhibitorem
minimální obsah dikyandiamidového dusíku: 1,5 %
1.14močovina se síranem amonným30 % Ncelkový dusík amonný, močovinový dusíkdusík jako amonný a močovinový; minimální obsah amonného dusíku: 4 % maximální obsah biuretu: 0,9 % ;získaný chemickou cestou z močoviny a síranu amonného
14 % SO4-2sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anionminimální obsah síry vyjádřené jako oxid sírový: 12 %
1.15močovino-formaldehyd36 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný reakcí močoviny s formaldehydem obsahující jako hlavní složky molekuly močovinoformaldehydu; polymer
močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot);alespoň 1/5 udávaného obsahu celkového dusíku musí být rozpustná v horké vodě; alespoň 31 % dusíku z močovinoformaldehydu; maximální obsah močovinového dusíku 5 %
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě
1.16dusíkaté hnojivo obsahující krotonyliden-dimočovinu18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový,získaný chemickou cestou obsahující krotonylidendimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusičnanový amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 % ;alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového anebo močovinového;
alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z krotonyliden-dimočoviny;
krotonyliden-dimočovinový dusík
maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonyliden-dimočovinového dusíku) x 0,026
1.17dusíkaté hnojivo obsahující isobutyliden-dimočovinu18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou obsahující krotonyliden-dimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusičnanový amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového a nebo močovinového;
alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z isobutyliden-dimočoviny; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonyliden-dimočovinového dusíku) x 0,026
isobutyhden-dimočovinový dusík
1.18dusíkaté hnojivo obsahující močovino-formaldehyd18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou
dusičnanový, amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového a nebo močovinového;obsahující
alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu;Močovinoformaldehyda jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých
močovinoformaldehydový dusíkhnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě;močovinoformaldehydový dusík musí obsahovat alespoň 1/5 dusíku rozpustného v horké vodě;
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké voděmaximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíku) x 0,026
1.19krotonyhden-dimočovina28 % Ncelkový dusíkcelkový dusík;získaný reakcí močoviny s krotonaldehydem; monomer
močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.)alespoň 25 % dusíku z krotonyhden-dimočoviny;
maximální obsah močovinového dusíku: 3 %
krotonyliden-dimočovinový dusík
1.20isobutyhden-dimočovina28 % Ncelkový dusíkcelkový dusík;získaný reakcí močoviny s isobutylaldehydem; monomer
močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.)alespoň 25 % dusíku z isobutyliden-dimočoviny;
maximální obsah močovinového dusíku: 3 %
isobutyliden-dimočovinový dusík
1.21dusičnan vápenatý -suspenze8 % Ncelkový dusík,dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný; maximální obsah amonného dusíku: 1,0 % ;získaný suspendováním dusičnanu vápenatého ve voděPo označení typu může následovat jeden z příslušných údajů:
14 % CaOdusičnanový dusík vápník je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatýobsah vápníku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý- pro použití na list - pro výrobu živných roztoků a suspenzí
- pro hnojení půdy
1.22roztokové dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydem18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou nebo rozpuštěním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2. 1,1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusičnanový, amonný, močovinový a močovinoformaldehydový, pokud jejich obsah je min. 1 %nejméně jedna třetina obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehy du; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehy dového dusíku) x0,026
1.23suspenzní dusíkaté hnojivo s močovino-formaldehydem18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou nebo suspendováním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusičnanový amonný, močovinový a močovinoformald ehydový dusík, pokud jejichnejméně jedna třetina obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu, z něhož musí být tři pětiny
obsah je min. 1 %rozpustné v horké vodě; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíku) x 0,026
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě

b) fosforečná hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní, ustanovení
1234567
2.1.1Thomasova moučka10 % P2O5fosforečnan rozpustný v 2 % kyselině citrónovésloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v 2 % kyselině citrónové; prosev: 96 % částic pod 0,63 mm. 75 % částic pod 0,16 mmsilikofosfát vápenatý; mletá struska obsahující fosfor, získaná při výrobě ocelivýši obsahu fosforu je možné uvést v rozpětí 2 % hmotnostních
2.1.2superfosfát16 % P2O5fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve voděsloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;monokalcium-fosfát, síran vápenatý, vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovouzkušební vzorek 1 g
 minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě  
2.1.3obohacený superfosfát25 % P2O5fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve voděsloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;monokalcium-fosfát, síran vápenatý; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou a fosforečnouzkušební vzorek 1 g
 minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě  
2.1.4trojitý superfosfát38 % P2O5fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve voděsloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném; minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné forměmonokalcium-fosfát, vyrobený z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou fosforečnouzkušební vzorek 3 g
2.2částečně rozložený fosfát, popřípadě obohacený20 % P2O5fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a ve voděsloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;mono- a trikalciumfosfát, síran vápenatý; částečný rozklad mletého surového fosfátu kyselinou sírovou nebo fosforečnouv návodu musí být uveden rozsah a způsob použití
minimálně 40 % uvedeného obsahu je rozpustných ve vodě; prosev: 98 % částic pod 0,63 mm, 90 % částic pod 0,16 mm  
2.3dikalcium-fosfát38 % P2O5fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném; prosev:dihydrát dikalciumfosfátu; příprava rozkladem minerálních fosforečnanů 
 98 % částic pod 0,63 mm,  
90 % částic pod 0,16 mm
2.4kalcinovaný fosfát25 % P2O5fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném; prosev:alkalický fosforečnan vápenatý, křemičitan vápenatý; 
  96 % částic pod 0,63 mm,termický rozklad surového fosfátu s přísadou sloučenin alkálií a křemičité kyseliny 
75 % částic pod 0,16 % mm  
2.5fosforečnan hlinitovápenátý30 % P2O5fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v alkalickém citranu amonném (Joulie)sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách; min. 75 % uvedeného obsahu je rozpustných v alkalickém citranu amonném; prosev:fosforečnan hlinitovápenátý; termický rozklad surového fosfátu 
 98 % částic pod 0,63 mm,  
 90 % částic pod 0,16 mm
2.6přírodní měkký fosforit25 % P2O5fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v 2 % kyselině mravenčísloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách; min. 55 % uvedeného obsahu je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí;prosev:trikalcium fosfát a uhličitan vápenatý; mletí měkkého fosforituje nezbytné uvést propad sítem 0,063 mm; v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití
  99 % částic pod 0,125 mm,  
  90 % částic pod 0,063 mm

c) draselná hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
3.1surová draselná sůl (Kainit)10 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid drasenýsurová draselná sůl (KCl + MgSO4) 
5 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatýhořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý  
3.2obohacená surová draselná sůl18 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýsurová draselná sůl, chlorid draselný (KCl + MgSO4)obsah ve vodě rozpustného oxidu hořečnatého se může uvést pokud jeho obsah je min. 5 %
3.3chlorid draselný37 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýchlorid draselný, získaný ze surové soliv návodu musí být uveden rozsah a způsob použití
3.4chlorid draselný s hořčíkem37 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýchlorid draselný, hořečnaté soli, získaný ze surové soli za přídavku hořečnatých solív návodu musí být uveden rozsah a způsob použití
5 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatýhořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý  
3.5síran draselný47 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýsíran draselnýobsah chloridů může být uveden
 maximální obsah chloridů 3 %  
3.6síran draselný s hořčíkem22 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýsíran draselný, síran hořečnatýobsah chloridů může být uveden
 hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý; maximální obsah chloridů 3 %  
8 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý   
3.7síran draselný s kieseritem8 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatýhořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý; draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný;monohydrát síranu hořečnatého, síran draselný; připraveno z kieseritu přídavkem síranu draselnéhoobsah chloridů může být uveden
  maximální obsah chloridů 3 %   
6 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný   
celkem 20 % 

d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
4.1síran vápenatý14 % Ssloučeniny síry vyjádřené jako elementární sírasíra ve formě sloučeniny rozpustné v minerálních kyselinách vyjádřená jako elementární síra;síran vápenatý v různých hydratačních stupních z přírodních nebo průmyslových zdrojůmůže být uveden obsah vápníku
25 % CaOoxid vápenatývápník vyjádřený jako oxid vápenatý; propad sítem: 99 % pod 10 mm, 80 % pod 2 mm
4.2chlorid vápenatý -roztok12 % CaOobsah vápníku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatývápník je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatýchlorid vápenatýznačení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti
4.3síra98 % Ssíra vyjádřená jako elementární sírasíra vyjádřená jako elementární sírasíra z přírodních nebo průmyslových zdrojů
4.4kieserit síran hořečnatý24 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatýhořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatýmonohydrát síranu hořečnatéhomůže být uváděn obsah síry
54 % SO4-2sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako vodorozpustný síranový anionsloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako vodorozpustný anion síranový
4.5hořká sůl síran hořečnatý15 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatýhořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatýhořká sůl, heptahydrát síranu hořečnatéhomůže být uváděn obsah síry
33 % SO4-2sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anionsloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako anion síranový
4.6chlorid hořečnatý -roztok13 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatýhořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý; maximální obsah vápníku: 2 %chlorid hořečnatý společně s chloridem vápenatým
4.7síran hořečnatý - roztok5 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatýhořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatýsíran hořečnatýmůže být uveden obsah síry
30 % SO4-2sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anionsloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako anion síranový
4.8hydroxid horečnatý60 % MgOcelkový oxid hořečnatýcelkový oxid hořečnatýzískaný chemickou cestou, jehož hlavní složkou je hydroxid hořečnatý
prosev: 99 % částic pod 0,063 mm
4.9hydroxid horečnatý -suspenze24 % MgOcelkový oxid hořečnatýcelkový oxid hořečnatýzískaný suspendováním typu 4.8

Druh hnojiva: 2. Minerální vícesložková hnojiva

a) NPK hnojiva

typoznačeni typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanoveni
1234567
5.1NPK hnojivo3 % Ndusík ve formách 1 až 5 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ;výrobek získaný chemickou reakcí či mícháním bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu 
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8 podle tabulky číslo 2údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4; jemnost mletí fosfátu podle tabulky č. 3 ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navažuje 1 g
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný   
živiny celkem 20 %    
5.2NPK hnojivo3 % Ndusík ve formách 6 až 9 podle tabulky č. 1, a také dusík ve formách 1 až 5 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 9 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ;výrobek získaný chemickou reakci či mícháním 
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3, 8 a 9 podle tabulky č. 2údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4 ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navažuje 1 g
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný   
živiny celkem 20 %    
5.3NPK hnojivo obalované3 % Ndusík ve formách 1 až 5 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ;výrobek získaný chemickou reakcí či mícháním, granulovaný, granule pokryty zdravotně nezávadnou hmotou, nejméně 70 % granuli musí být takto upraveno 
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4 ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navažuje 1 g
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný   
živiny celkem 20 %    
5.4NPK hnojivo - roztokové2 % Ndusík ve formách 1 až 4 podle tabulky i. 1u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ; nejvyšší obsah biuretu: obsah močoviny x 0,026výrobek získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného čl rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
3 % P2O5fosforečnan ve formě rozpustnosti 1 podle tabulky č. 2   
3 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný   
živiny celkem 15 %    
5.5NPK hnojivo - suspensní3 % Ndusík ve formách 1 až 4 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ; nejvyšší obsah biuretu: obsah močoviny x 0,026;výrobek získaný chemickou reakcí a vytvořením suspenze ve vodě bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
4 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3 podle tabulky č. 2údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4  
4 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný   
živiny celkem 20 %    
5.6NPK hnojivo obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyhden-dimočovinu nebo močovinoformaldehyd5 % Ndusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5 podel tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8;výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyliden-dimočovinu nebo močovinoformaldehyd 
minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě,  
5 % P2O5fosfor ve formách rozpustnosti 1 až 3 podle tabulky č. 2údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4 ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navažuje 1 g
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný   
živiny celkem 20 %    

b) NP hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
6.1NP hnojivo3 % Ndusík ve formách 1 až 5 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen tehdy je-li více jak 1 %;výrobek získaný chemickou cestou či mícháním; bez přídavku živin živočišného čl rostlinného původu
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8 podle tabulky č.2údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 3 a 4
živiny celkem 18 %
6.2NP hnojivo - roztokové3 % Ndusík ve formách 1 až 4 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1 % ; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026výrobek získaný, chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; vyrobený bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
5 % P2O5fosforečnan ve formě rozpustnosti 1 podle tabulky č. 2
živiny celkem 18 %
6.3NP hnojivo - suspenzní3 % Ndusík ve formách 1 až 4 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1 % ; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026;výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3 podle tabulky č. 2údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4
živiny celkem 18 %
6.4NP hnojivo s krotonyliden-dimočovinou nebo isobutyli-dendimočovinou nebo močovinoformaldehydem5 % Ndusík ve formách 1 až 8 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8;výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyhden-dimočovinu nebo močovinoformaldehydke stanovení rozpustnosti (2) a (3) se navažuje 1 g
minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě;
5 % P2O5údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4
živiny celkem 18 %

c) NK hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
7.1NK hnojivo3 % Ndusík ve formách 1 až 5 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 5 smí být obsah uváděn je-li více než 1 %produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18 %
7.2NK hnojivo - roztokové3 % Ndusík ve formách 1 až 4 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 4 smí být obsah uváděn je-li více než 1 % ; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 15 %
7.3NK hnojivo suspenzní3 % Ndusík ve formách 1 až 4 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 4 smí byl obsah uváděn je-li vyšší než 1 % ; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě, bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 15 %
7.4NK hnojivo s krotonyliden-dimočovinou nebo isobutyliden-dimočovinou nebo močovino-formaldehydem5 % Ndusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5 podle tabulky č. 1u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8,výrobek získaný chemickou reakcí; bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu; obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyliden-dimočovinu nebo močovinoformaldehyd
minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18 %

d) PK hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
8.1PK hnojivo5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 9 podle tabulky č. 2údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18 %
8.2PK hnojivo -roztokové5 % P2O5fosforečnan ve formě rozpustnosti 1 podle tabulky č. 2produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě, bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18 %
8.3PK hnojivo -suspenzní5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3 podle tabulky č. 2údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18 %

Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny

Bór

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
10.1kyselina boritá14 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Bvyrobená z boritanu působením kyselin
10.2boritan sodný10 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Bboritan sodný
10.3boritan vápenatý7 % Bbórbór vyjádřený jako celkový; jemnost mletí 98 % pod 0,063 mmboritan vápenatý z kolemanitu nebo pandermitu
10.4boretanolamin8 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Bvyrobený reakcí kyseliny borité s etanolaminem
10.5bór - roztokové hnojivo2 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Broztok boretanolammu, boritanu sodného nebo kyseliny borité ve vodě
10.6bór - suspenzní hnojivo2 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Bvytvořením suspenze z boretanolaminu, boritanu sodného či kyseliny borité ve vodě

Kobalt

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
11.1kobaltová sůl19 % Covodorozpustný kobaltkobalt vyjádřený jako vodorozpustný Cosůl kobaltumusí být uveden anion soli
11.2chelát kobaltu2 % Covodorozpustný kobaltkobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co; minimálně 80 % uvedeného obsahu kobaltu v chelátové forměchelát kobaltumusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
11.3kobalt -roztokové hnojivo2 % Covodorozpustný kobaltkobalt vyjádřený jako vodorozpustný Coroztok kobaltové soli nebo chelátu kobaltu ve voděmusí být uveden anion soli; musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Měď

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
12.1sůl mědi20 % Cuvodorozpustná měďměď vyjádřená jako vodorozpustný Cuměďnatá sůlmusí být uveden anion použité soli
12.2oxid méďnatý70 % Cuměďměď uvedená jako celková; jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mmoxid měďnatý
12.3hydroxid měďnatý45 % Cuměďměď uvedená jako celková; jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mmhydroxid měďnatý
12.4chelát mědi9 % Cuvodorozpustná měďměď vyjádřená jako vodorozpustný Cu, min. 80 % uvedeného obsahu mědi je v chelátové forměchelát mědimusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
12.5hnojivo na bázi mědi5 % Cuměďměď vyjádřená jako celková;směs solí mědi, oxidu měďnatého, hydroxidu nebo chelátu měďnatého a také přídavek nezávadného nosičemusí být uvedeno chelálotvorné činidlo a podíl z celkového obsahu vázaného v chelátové formě; může být uveden obsah vodorozpustné mědi, činí-li alespoň 1/4 z celkového obsahu
jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm
12.6měď-roztokové hnojivo3 % Cuvodorozpustná měďměď vyjádřená jako vodorozpustná Curozpuštění soli mědi, či chelátu mědi ve voděmusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
12.7oxichlorid mědi50 % Cuměďměď vyjádřená jako celková;oxichlorid mědiznačení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti
jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm
12.8oxichlorid mědi - suspenze17 % Cuměďměď vyjádřená jako celkovásuspenze oxichloridu mědi ve vodě

Železo

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
13.1sůl železa12 % Fevodorozpustné železoželezo vyjádřené jako vodorozpustné Fesůl dvojmocného železamusí být uveden anion použité soli; značení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti
13.2chelát železa5 % Fevodorozpustné železoželezo vyjádřené jako vodorozpustné Fe; minimálně 80 % uvedeného obsahu železa musí být v chelátové forměchelát železamusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
13.3železo roztokové hnojivo2 % Fevodorozpustné železoželezo vyjádřené jako vodorozpustné Feroztok soli železa nebo chelátu železa ve voděmusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Mangan

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
14.1sůl manganu17 % Mnvodorozpustný manganmangan vyjádřený jako vodorozpustný Mnsůl manganu (s dvojmocným manganem)musí být uveden anion použité soli
14.2chelát manganu5 % Mnvodorozpustný manganmangan vyjádřený jako vodorozpustný Mn;chelát manganumusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
minimálně 80 % uvedeného obsahu manganu musí být v chelátové formě
14.3oxid manganu40 % Mnmanganmangan vyjádřený jako celkový; jemnost mletí 80 % částic pod 0,063 mmoxid manganu
14.4hnojivo na bázi manganu17 % Mnmanganmangan vyjádřený jako celkovýsměs soli manganu a oxidu manganuobsah vodorozpustného manganu je možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu
14.5mangan -roztokové hnojivo3 % Mnvodorozpustný manganmangan vyjádřený jako vodorozpustný Mnroztok manganu nebo chelátu manganu ve voděmusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Molybden

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysloženi, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
15.1molybdenan sodný35 % Movodorozpustný molybdenmolybden vyjádřený jako vodorozpustný Momolybdenan sodný
15.2molybdenan amonný50 % Movodorozpustný molybdenmolybden vyjádřený jako vodorozpustný Momolybdenan amonný
15.3hnojivo na bázi molybdenu35 % Movodorozpustný molybdenmolybden vyjádřený jako vodorozpustný Mosměs molybdenanu sodného a molybdenu amonného
15.4molybden roztokové hnojivo3 % Movodorozpustný molybdenmolybden vyjádřený jako vodorozpustný Moroztok molybdenanu sodného nebo molybdenanu amonného ve vodě

Zinek

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
16.1sůl zinku15 % Znvodorozpustný zinekzinek vyjádřený jako vodorozpustný Znsůl zinkumusí být uveden anion použité soli
16.2chelát zinku5 % Znvodorozpustný zinekzinek vyjádřený jako vodorozpustný Znchelát zinkumusí být uvedeno chelátorvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
16.3oxid zinečnatý70 % Znzinekzinek vyjádřený jako celkový; jemnost mletí: 80 % částic pod 0,063oxid zinečnatý
16.4hnojivo na bázi zinku30 % Znzinekzinek vyjádřený jako celkovýsměs soli zinku a oxidu zinečnatéhoobsah vodorozpustného zinkuje možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu
16.5zinek -roztokové hnojivo3 % Znvodorozpustný zinekzinek vyjádřený jako vodorozpustný Znroztok soli zinku nebo chelátu zinku ve voděmusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
17.1.1vápenec65 % CaCO3 + MgCO3uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatývápník vyjádřen v CaCO3; hořčík vyjádřen v MgCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápenec)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgCO3 max. 4,6 % relativních
velikost částic: druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 % ;
druh B: částice pod 0,5 mm min. 90 %
17.1.2dolomitický vápenec65 % CaCO3 + MgCO3uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatývápník vyjádřen v CaCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomitický vápenec)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgCO3 4,6 až 22,9 % relativníchhořčík vyjádřen v MgCO3;
velikost částic: druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 % ;
druh B: částice pod 0,5 mm min. 90 %
17.1.3vápnitý dolomit65 % CaCO3 + MgCO3uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatývápník vyjádřen v CaCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápnitý dolomit)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgCO3 22,9 až 41,2 % relativníchhořčík vyjádřen v MgCO3;
velikost částic: druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 % ;
druh B:Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetám autocisternami
částice pod 0,5 mm min. 90 %
17.1.4dolomit65 % CaCO3 + MgCO3uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatývápník vyjádřen v CaCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomit)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgCO3 min.41,2 % relativníchhořčík vyjádřen v MgCO3;
velikost částic: druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 % ;
druh B:Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami
částice pod 0,5 mm min. 90 %
17.1.5dolomit95 % CaCO3 + MgCO3 z toho MgCO3 min. 35,0 % relativníchuhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatývápník vyjádřen v CaCO3; hořčík vyjádřen v MgCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý těžením (bez sušení) uhličitanové horniny (přírodní dolomit)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
velikost částic: částice nad 3,15 mm max. 1,0 % ; částice nad 1,0 mm max. 30 %
17.2.1vápno vzdušné bílé55 % CaO + MgOoxid vápenatý a oxid horečnatývápník vyjádřen v CaO;oxid vápenatý a horečnatý, z přírodní uhličitanové horniny pálením a mletímMaximální aplikační dávka 1,70 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgO max. 7,0 %hořčík vyjádřen v MgO; velikost částic druh A: částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 % ;
druh B:Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami
částice pod 1,0 mm min. 90 %
17.2.2vápno vzdušné dolomitické55 % CaO + MgOoxid vápenatý a oxid hořečnatývápník vyjádřen v CaO;oxid vápenatý a hořečnatý, z přírodní uhličitanové horniny mletím a pálenímMaximální aplikační dávka 1,70 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgO min. 7,0 %hořčík vyjádřen v MgO; velikost částic druh A:
částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 % ;
druh B:Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami
částice pod 1,0 mm min. 90 %

Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučástí určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
18.1organické hnojivoa) vypuštěno    
  b) 50 % spalitelných látekspalitelné látkyspalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;výhradně ze statkových hnojiv, termofilní aerobní fermentacímaximální dávka 20 t sušiny.ha-1 v průběhu 3 let
1 % Ncelkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;  
1 % P2O5celkový fosforfosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;  
1 % K2Ocelkový draslíkdraslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině,  
c) 35 %  výhradně ze statkových hnojiv, zpracování žížalami Eisenia foetida 
spalitelných látekspalitelné látkyspalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;  
1 % Ncelkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;   
1 % P2O5celkový fosforfosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;   
1 % K2Ocelkový draslíkdraslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině;  
d) 65 % spalitelných látek spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;výhradně z melasy po vydestilování lihu, také „melasové výpalky zahuštěné“ 
3 % Ncelkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;  
8 % K2Ocelkový draslíkdraslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině  
e) 25 % spalitelných látek 0,6 % Nspalitelné látkyspalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním; výhradně ze statkových hnojiv a objemných krmiv anaerobní fermentacídigestát (organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu)
 celkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;  
18.2organominerální hnojivo70 % spalitelných látekspalitelné látkyspalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;výhradně z melasy po vydestilování lihu a přidání minerálních hnojiv, také „melasové výpalky zahuštěné obohacené“ 
3 % Ncelkový dusíkdusík hodnocen jako celkový dusík v sušině;  
3 % P2O5celkový fosforfosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;  
7 % K2Ocelkový draslíkdraslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině  

Pro hnojiva typu 1.1.1 - 1.23, 5.1 - 7.4 se použije tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

Formy dusíku

pořadové čísloforma
1celkový dusík
2dusičnanový dusík
3amonný dusík
4močovinový dusík
5kyanamidový dusík
6isobulylidendimočovinový dusík
7močovinoformaldehydový dusík
8krotonylidendimočovinový dusík
9dikyandiamidový dusík

Pro hnojiva typu 2.1.1 - 2.6, 5.1 - 6.4 a 8.1 - 8.3 se použiji tabulky č. 2 a 3:

Tabulka č. 2

rozpustnosti fosforečnanů (jako P2O5)

pořadové čísloforma
1rozpustný ve vodě jako P2O5
2rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5
3rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5
4rozpustný pouze v minerální kyselině jako P2O5
5rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5
6rozpustný v 2 % kyselině citrónové jako P2O5
7rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 75 % je rozpustných v alkalickém citranu amonném (Joulie) jako P2O5
8rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2 % kyselině mravenči jako P2O5
9rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí a nejméně 20 % rozpustných ve vodě jako P2O5
10rozpustný v 2 % kyselině citrónové a v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5

Tabulka č. 3

Jemnost mletí (vyjádřená podsítným podílem)

názevpodsítný podíl v hmotnostních %velikost otvorů síta v mm
fosforečnan hlinitovápenatý900,16
termofosfát750,16
částečně rozložený fosfát900,16
Thomasova moučka750,16
přírodní měkký fosforit900,063

Pro hnojiva typu 5.1 - 6.4 a 8.1 - 8.3 se použije tabulka č. 4:

Tabulka č. 4

Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních vícesložkových hnojiv.

12345
vícesložková hnojiva s:k označení typu musí být připojen údaj:údaj o rozpustnosti podle tab. č. 2 (poř. číslo)min. hodnota obsahu rozpustnosti v % hmot.Hnojivo nesmí obsahovat
a) méně než 2 % vodorozpustného fosforečnan jako P2O52Thomasovu moučku, termofosfát, fosforečnan hlinitovápenatý, částečně rozložený fosfát,
b) 2 a více % vodorozpustného fosforečnan jako P2O51,3přírodní měkký fosforit
přírodním měkkým fosforitem s vodorozpustným podílem„přírodní měkký fosforit s vodorozpustným podílem“9rozpustnost 1:2jiné druhy fosfátů
Thomasovou moučkou vedle termofosfátu, monokalciumfosfátu, či dikalciumfosfátu„s upotřebitelným fosfátem“10jiné než ve sloupci 1 uvedené druhy fosfátů
dikalciumfosfátem„s dikalciumfosfátem“5jiné druhy fosfátů

Pro hnojiva typu 1 až 8.3 se použije tabulka č. 5:

Tabulka č. 5

Přídavek stopových živin k minerálním jednosložkovým a vícesložkovým hnojivům

Stopové živiny smějí být deklarovány pouze v případě, že mají minimálně následující obsah:

pro ornou půdu a pastvinypro zahradnictví nebo hnojení na list
0,01 % B0,01 % B
0,002 % Co0,002 % Co1)
0,01 % Cu0,002 % Cu
0,5 % Fe0,02 % Fe
0,1 % Mn0,01 % Mn
0,001 % Mo0,001 % Mo
0,002 % Zn

Vysvětlivka:

1) Ne pro zahradnictví.“.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru