Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 265/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb.

Částka 79/2009
Platnost od 21.08.2009
Účinnost od 01.09.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

265

VYHLÁŠKA

ze dne 13. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví po vyjádření České advokátní komory podle § 51 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:


Čl. I

Vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „a další členy z řad členů kárné komise“ zrušují.

2. V § 3 odst. 2 se za slovo „účastníka“ vkládají slova „kárného řízení“.

3. V § 3 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Účastník kárného řízení je povinen uplatnit námitku podle odstavce 2 nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno sdělení o složení kárného senátu (§ 8); nevěděl-li účastník v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů poté, co se o něm dozvěděl. K námitce uplatněné později se nepřihlíží.

(4) Námitku účastník kárného řízení podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla České advokátní komory (dále jen „Komora“).

(5) V námitce musí být uvedeno, proti kterému členovi kárného senátu směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě, kdy se o něm účastník kárného řízení podávající námitku dozvěděl; navrhované důkazy musí být připojeny.“.

4. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Odvolací kárný senát

(1) Předseda odvolací kárné komise bez odkladu poté, co mu bylo předsedou kárné komise předloženo odvolání [§ 26 odst. 2 písm. b)], písemně ustanoví odvolací kárný senát (dále jen „odvolací senát“) a jmenuje jeho předsedu.

(2) Ustanovení § 2 odst. 2 a 3, § 3, 4, 8 a § 13 odst. 3 platí pro odvolací senát a pro jeho členy přiměřeně s tím, že

a) funkce člena odvolacího senátu podle § 2 odst. 2 písm. c) zaniká dnem, kdy přestal být členem odvolací kárné komise;

b) rozhodnutí podle § 2 odst. 3, § 3 odst. 2 a § 4 přísluší předsedovi odvolací kárné komise;

c) vyloučen je též člen odvolacího senátu, který se účastnil projednávání a rozhodování věci jako člen kárného senátu;

d) určení místa jednání odvolacího senátu podle § 13 odst. 3 přísluší předsedovi odvolacího senátu;

e) jména členů odvolacího kárného senátu spolu s poučením o právu vznést námitku podjatosti podle § 8 sdělí účastníkům kárného řízení předseda odvolací kárné komise bezprostředně po ustanovení odvolacího kárného senátu podle odstavce 1.“.

5. V § 7 odst. 1 se slova „České advokátní komory (dále jen „Komora“)“ nahrazují slovem „Komory“.

6. V § 7 odst. 2 se slova „k odstranění vad podání ve lhůtě, kterou mu k tomu určí; lhůta nesmí být stanovena kratší jednoho týdne a delší dvou týdnů“ nahrazují slovy „ , aby vady podání odstranil nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla taková výzva doručena“.

7. V § 7 odst. 3 se slova „advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi, proti němuž je kárné řízení zahájeno“ nahrazují slovy „kárně obviněnému“.

8. § 8 zní:

㤠8

Současně se zasláním kárné žaloby kárně obviněnému sdělí předseda kárné komise účastníkům kárného řízení jména členů kárného senátu s poučením o právu vznést námitku podjatosti (§ 3 odst. 2 až 5). Předseda kárné komise vyzve dále kárně obviněného, aby se nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla kárná žaloba doručena, ke kárné žalobě písemně vyjádřil; vyjádření se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla Komory.“.

9. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Kárný senát může kárné řízení zastavit, je-li kárné opatření, k němuž může kárné řízení vést, zcela bez významu oproti kárnému opatření, které může být kárně obviněnému uloženo v jiném kárném řízení, které je proti tomuto kárně obviněnému již vedeno.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 11 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.

11. V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného řízení, nařídí předseda kárného senátu po dohodě s ostatními členy kárného senátu jednání k projednání věci, a to tak, aby se konalo zpravidla nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy obdržel od předsedy kárné komise kárný spis. Předseda kárného senátu předvolá účastníky kárného řízení, jejich zástupce a ostatní osoby, jejichž přítomnost je při jednání třeba.“.

12. V § 13 odstavec 3 zní:

(3) Jednání se konají podle určení předsedou kárného senátu v sídle Komory v Praze nebo v pobočce Komory v Brně.“.

13. V § 16 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Nedostavil-li se řádně předvolaný kárně obviněný k jednání, ani nepožádal podle odstavce 3 o odročení jednání, může kárný senát jednat v jeho nepřítomnosti.

(3) Objeví-li se překážka, pro kterou nelze jednání provést nebo v něm pokračovat, rozhodne předseda kárného senátu o odročení jednání. Předseda kárného senátu může rozhodnout o odročení jednání také na základě řádně odůvodněné žádosti kárně obviněného, pokud ji obdrží nejpozději do zahájení jednání, jestliže na straně kárně obviněného nastaly nepředvídatelné a jím samým nezpůsobené překážky.“.

14. V § 26 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „představenstvu“ nahrazuje slovy „předsedovi odvolací kárné komise“.

15. V § 36 odst. 1 se slovo „představenstvo“ nahrazuje slovy „předseda odvolací kárné komise“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I bodů 3, 5, 6, 8 a 13 se nepoužijí pro kárná řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Ustanovení čl. I bodů 4, 14 a 15 se nepoužijí pro řízení o odvoláních proti rozhodnutí kárného senátu, o nichž rozhoduje odvolací senát podle čl. II bodu 4 zákona č. 219/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Přesunout nahoru