Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 252/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Částka 76/2009
Platnost od 11.08.2009
Účinnost od 01.09.2009
Zrušeno k 19.10.2016 (294/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

252

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2009,

kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb. a zákona č. 155/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15 odst. 3 písm. b) a § 16a odst. 1 zákona:


§ 1

(1) Povinnou součástí návrhu na povolení spojení (dále jen „návrh“) je řádně a úplně vyplněný dotazník k povolení spojení podle přílohy č. 1 této vyhlášky, není-li dále stanoveno jinak, a doklad o zaplacení správního poplatku.

(2) V případě, kdy jde o návrh, který se má projednávat ve zjednodušeném řízení, je povinnou součástí návrhu řádně a úplně vyplněný zjednodušený dotazník k povolení spojení podle přílohy č. 2 této vyhlášky a doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) K návrhu se dále připojí

a) plné moci udělené zástupcům všech navrhovatelů, jsou-li tito v řízení o povolení spojení zastoupeni,

b) výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě z jiného obdobného registru, ne starší než 3 měsíce, týkající se všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost být v obchodním rejstříku nebo obdobném registru zapsáni,

c) listiny, na jejichž základě ke spojení došlo nebo má dojít, anebo listiny osvědčující vznik spojení; v případě spojení v důsledku nabytí účastnických cenných papírů při nabídce převzetí1) jsou všichni spojující se soutěžitelé povinni tyto listiny předložit ihned po jejich sepsání,

d) výroční zprávy včetně auditu ročních účetních závěrek za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost provádět audit podle zvláštních právních předpisů,

e) konsolidované účetní závěrky za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle zvláštních právních předpisů,

f) schéma a způsob výpočtu obratu, jehož výše odůvodňuje podání návrhu a z něhož je patrno, jakého čistého obratu (§ 14 zákona) dosáhli v daném účetním období:

1. spojující se soutěžitelé,

2. osoby, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

3. osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění spojení,

4. osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v bodech 1 až 3,

g) rozbory, zprávy, studie, přehledy a jakékoliv jiné srovnatelné dokumenty, které byly připraveny pro kteréhokoli člena (členy) dozorčí rady, statutárního orgánu nebo pro jinou osobu, která vykonává podobnou funkci nebo která byla podobnou funkcí pověřena nebo jí byla tato funkce svěřena, nebo pro valnou hromadu akcionářů za účelem posouzení nebo rozboru spojení s ohledem na podmínky hospodářské soutěže, soutěžitele skutečné i možné, odůvodnění spojení, možnost obchodního růstu nebo expanze na jiné výrobkové a zeměpisné trhy a obecné tržní podmínky. Pro každý z těchto dokumentů se uvede, pokud to není obsaženo v dokumentu samém, den vypracování, jméno a postavení každé osoby, která každý takový dokument připravila.

§ 2

(1) Návrh, včetně všech jeho součástí a příloh, se předkládá v českém jazyce. U cizojazyčných listin se předkládá jejich překlad do českého jazyka, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky, nestanoví jinak. K překladu se připojí prohlášení navrhovatele deklarující, že se jedná o pravdivé a úplné překlady originálů.

(2) Listiny mohou být originály nebo jejich kopie; v případě kopií je nutno k listinám připojit prohlášení navrhovatele deklarující, že se jedná o úplné kopie originálů.

(3) K listinám lze rovněž připojit jejich vyhotovení na elektronickém nosiči dat.

§ 3

Obsahují-li předkládané listiny skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, připojí se jako zvláštní přílohy k návrhu. Každá taková listina musí obsahovat označení „OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ“.

§ 4

Finanční údaje musí být uvedeny v českých korunách. Finanční údaje z cizích měn musí být přepočteny na české koruny průměrným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za to období, k němuž se takové finanční údaje vztahují.


§ 5

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.


Předseda:

Ing. Rafaj v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 252/2009 Sb.

Dotazník k povolení spojení2)

ČÁST 1

1. Základní údaje

1.1. NAVRHOVATELÉ

Uveďte

1.1.1. obchodní firmu všech navrhovatelů, popř. název, jméno a příjmení,

1.1.2. sídlo všech navrhovatelů, popř. trvalý pobyt a místo podnikání, nejedná-li se o soutěžitele majícího sídlo,

1.1.3. předmět podnikání všech navrhovatelů, popř. činnosti, za jejímž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele,

1.1.4. identifikační číslo všech navrhovatelů,

1.1.5. údaje o kontaktní osobě, kterou může být statutární orgán nebo jeho člen anebo zástupce navrhovatelů (jméno, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mail, funkci příslušné kontaktní osoby),

1.1.6. adresu, na kterou mají být jednotlivým navrhovatelům doručovány písemnosti v případě, že nemají zmocněného zástupce, případně adresu datové schránky, kam má být doručováno.

1.2. ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI

Uveďte údaje o všech zástupcích, kteří byli zmocněni na základě plné moci jednat za jednotlivé navrhovatele

1.2.1. jméno a příjmení zástupce, popř. název, obchodní firma,

1.2.2. trvalý pobyt, příp. místo podnikání nebo sídlo zástupce,

1.2.3. telefonní číslo, faxové číslo, e-mail zástupce,

1.2.4. adresu, na kterou mají být zástupcům doručovány písemnosti, případně adresu datové schránky, kam má být doručováno.

1.3. DALŠÍ SPOJUJÍCÍ SE SOUTĚŽITELÉ3)

Uveďte:

1.3.1. obchodní firmu všech dalších spojujících se soutěžitelů, popř. název, jméno a příjmení,

1.3.2. sídlo všech dalších spojujících se soutěžitelů, popř. trvalý pobyt, adresa místa pobytu a místo podnikání, nejedná-li se o soutěžitele mající sídlo,

1.3.3. předmět podnikání všech dalších spojujících se soutěžitelů, popř. činnosti, za jejichž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele,

1.3.4. identifikační číslo všech dalších spojujících se soutěžitelů,

1.3.5. údaje o kontaktní osobě, kterou může být statutární orgán nebo jeho člen anebo zástupce dalších spojujících se soutěžitelů (jméno, adresa pro doručování, telefonní číslo, faxové číslo, e-mail, funkce příslušné kontaktní osoby).

ČÁST 2

2. Podrobnosti spojení

2.1. CHARAKTER SPOJENÍ

2.1.1. Uveďte, o jakou formu spojení podle § 12 zákona se jedná:

a) spojení fúzí, podle § 12 odst. 1 zákona,

b) spojení nabytím podniku nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem podle § 12 odst. 2 zákona,

c) spojení získáním kontroly (přímé či nepřímé), podle § 12 odst. 3 zákona,

d) spojení založením soutěžitele, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky podle § 12 odst. 5 zákona, nebo

e) jinou formu spojení podléhajícího povolení Úřadu (uveďte podrobně charakter takového spojení).

2.1.2. Uveďte, zda jsou předmětem spojení

a) spojující se soutěžitelé jako celek, nebo

b) jejich části (§ 14 odst. 4 a 5 zákona).

2.1.3. Uveďte popis úkonů zakládajících spojení, s přihlédnutím k hospodářské a finanční struktuře spojení soutěžitelů.

2.1.4. Jedná-li se o spojení formou nabídky převzetí účastnických cenných papírů, uveďte, zda nabídka převzetí má podporu představenstev a dozorčích rad všech spojujících se soutěžitelů.

2.1.5. Uveďte strukturu vlastnictví a kontroly spojujících se soutěžitelů před spojením a navrhovanou strukturu vlastnictví a kontroly spojujících se soutěžitelů po spojení.

2.1.6. Uveďte jakoukoliv finanční nebo jinou podporu z veřejného zdroje včetně orgánů veřejné správy, obdrženou kterýmkoliv spojujícím se soutěžitelem v posledních 5 letech, a to s členěním na

a) zdroj podpory,

b) formu podpory,

c) název podpory a

d) výši podpory.

2.1.7. Uveďte ekonomické zdůvodnění transakce.

2.2. DOTČENÁ ODVĚTVÍ

2.2.1. Uveďte odvětví činnosti, v nichž působí spojující se soutěžitelé.

2.2.2. Uveďte odvětví činnosti, v nichž působí

a) všechny osoby, které spojující se soutěžitele kontrolují,

b) osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

c) osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a

d) osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v písmenech a) až c).

2.3. ÚDAJE ROZHODNÉ PRO POVOLENÍ SPOJENÍ

2.3.1. Uveďte obrat (vypočtený podle § 14 zákona) všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období dosažený na trhu České republiky, a to s členěním na

a) obrat každého ze spojujících se soutěžitelů,

b) obrat každé z osob, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

c) obrat každé z osob, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

d) obrat každé z osob, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

e) obrat každé z osob, které jsou kontrolovány společně osobami uvedenými v písmenech a) až d).

2.3.2. Uveďte celosvětový obrat (vypočtený podle § 14 zákona) všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, a to s členěním na

a) obrat každého ze spojujících se soutěžitelů,

b) obrat každé z osob, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

c) obrat každé z osob, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

d) obrat každé z osob, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

e) obrat každé z osob, které jsou kontrolovány společně osobami uvedenými v písmenech a) až d).

ČÁST 3

3. Vlastnictví a kontrola

SKUPINY JEDNOTLIVÝCH SPOJUJÍCÍCH SE SOUTĚŽITELŮ

3.1. Uveďte seznam všech osob přímo nebo nepřímo kontrolujících spojující se soutěžitele.

3.2. Uveďte seznam všech osob, které jsou přímo nebo nepřímo kontrolovány

3.2.1. spojujícími se soutěžiteli,

3.2.2. kteroukoliv osobou uvedenou v bodě 3.1.,

3.2.3. společně dvěma a více osobami uvedenými v bodech 3.1., 3.2.1. a 3.2.2.

3.3. U každé jednotlivé osoby v bodech 3.1. a 3.2. uveďte:

a) obchodní firmu, popř. název, jméno a příjmení této osoby,

b) sídlo, popř. trvalý pobyt a místo podnikání, nejedná-li se o osobu mající sídlo,

c) předmět podnikání, popř. činnost, za jejímž účelem byla tato osoba zřízena, nejde-li o podnikatele a

d) povahu a způsob kontroly podle § 12 odst. 3 zákona.

Údaje uvedené v této části mohou být doloženy tabulkami nebo schématy organizace osoby tak, aby byla znázorněna struktura jejich vlastnictví a kontroly.

ČÁST 4

4. Relevantní trhy

4.1. Uveďte všechny druhy zboží (výrobky nebo služby), tvořící předmět podnikání spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 (popř. činnost, za jejímž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele), společně s odůvodněním, jaké zboží je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné.

4.2. Uveďte všechna území, na kterých působí spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3, společně s odůvodněním, která území jsou s ohledem na soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelná od jiných území.

4.3. Pokuste se vymezit na základě bodů 4.1. a 4.2. relevantní trhy na území České republiky, na kterých působí spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3.

4.4. Uveďte, existuje-li, stupeň vertikální integrace jednotlivých spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3.

4.5. Ovlivněné trhy

Uveďte jednotlivé relevantní trhy vymezené v bodě 4.3., ohledně kterých nelze vyloučit, že na nich spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3 po spojení dosáhnou společného podílu 15 % a vyššího, jde-li o spojení na horizontální úrovni, nebo že na nich spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3 po spojení dosáhnou společně nebo každý z nich samostatně podílu 25 % a vyššího, jde-li o spojení na vertikální úrovni, a pokuste se odhadnout postavení spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 na těchto trzích.

4.6. Potenciálně ovlivněné trhy

Uveďte relevantní trhy vymezené v bodě 4.3., jiné než jsou ovlivněné trhy uvedené v bodě 4.5., na které by mohla mít navržené spojení zásadní dopad, v případě, kdy:

a) jakýkoli spojující se soutěžitel včetně osob uvedených v části 3 má podíl na trhu vyšší než 25 % a kdy je jakýkoli jiný spojující se soutěžitel včetně osob uvedených v části 3 možným konkurentem na daném trhu. Soutěžitel může být považován za možného konkurenta zejména tehdy, pokud plánuje vstup na trh, nebo pokud v posledních 2 letech takový plán připravil nebo sledoval,

b) jakýkoli spojující se soutěžitel včetně osob uvedených v části 3 má podíl na trhu vyšší než 25 % a jakýkoli jiný spojující se soutěžitel včetně osob uvedených v části 3 je držitelem pro daný trh důležitých práv duševního vlastnictví,

c) jakýkoli spojující se soutěžitel včetně osob uvedených v části 3 je přítomen na výrobkovém trhu, který je sousedním trhem úzce souvisejícím s výrobkovým trhem, na kterém působí jakýkoli jiný spojující se soutěžitel včetně osob uvedených v části 3, a samostatné nebo společné podíly spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 na kterémkoli z těchto trhů dosahují 25 % a více. Výrobkové trhy jsou úzce souvisejícími sousedními trhy tehdy, pokud se výrobky vzájemně doplňují4), nebo pokud náležejí do stejné řady výrobků, která je zpravidla kupována stejným souborem zákazníků za účelem stejného konečného užívání5),

v případě, že uvedené trhy zahrnují celou Českou republiku nebo její část. Současně se pokuste odhadnout postavení spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 na těchto trzích.

ČÁST 5

5. Personální propojení a dřívější spojení

S ohledem na spojující se soutěžitele včetně jednotlivých osob uvedených v části 3

5.1. uveďte seznam všech ostatních soutěžitelů působících na relevantních trzích, ve kterých spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3 disponují jednotlivě nebo společně alespoň 10 % hlasovacích práv. U každého soutěžitele v tomto seznamu uveďte majitele a výši podílu na hlasovacích právech.

5.2. uveďte s členěním na jednotlivé soutěžitele:

5.2.1. seznam osob, které jsou statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů spojujících se soutěžitelů, kteří jsou také statutárními orgány, jejich členy nebo členy dozorčích orgánů jakéhokoli jiného soutěžitele, který působí na stejných relevantních trzích vymezených v bodě 4.3., a

5.2.2. seznam členů dozorčích orgánů spojujících se soutěžitelů, kteří jsou rovněž statutárními orgány nebo jejich členy nebo členy dozorčích orgánů ve kterémkoli jiném soutěžiteli, který působí na stejných relevantních trzích vymezených v části 4.3..

5.3. Pro relevantní trhy, na kterých působí spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3, uveďte všechna spojení za poslední 3 roky, kde jednou ze stran spojení byl kterýkoliv ze spojujících se soutěžitelů nebo osob uvedených v části 3.

Údaje uvedené v této části mohou být doloženy tabulkami nebo schématy organizace jednotlivých spojujících se soutěžitelů.

ČÁST 6

6. Údaje o relevantních trzích

6.1. Údaje o ovlivněných trzích

Pro jednotlivé ovlivněné trhy vymezené v bodě 4.5. uveďte, a to za poslední 3 roky předcházející spojení s členěním

a) na území České republiky a

b) na území, které je podle názoru navrhovatelů s ohledem na část 4.2 odlišitelné od území České republiky.

6.1.1. odhad celkové velikosti jednotlivých ovlivněných trhů z hlediska hodnoty obratu (v českých korunách) a objemu (jednotky množství zboží). Uveďte východisko a prameny pro výpočty a předložte listiny pro ověření těchto výpočtů,

6.1.2. obrat vyjádřený hodnotou a objemem a dále odhad tržních podílů každého spojujícího se soutěžitele včetně osob uvedených v části 3,

6.1.3. odhad tržních podílů z hlediska hodnoty obratu (a kde je to možné i objemu) všech soutěžitelů včetně dovozců, kteří mají tržní podíl alespoň 10% na vymezeném ovlivněném trhu. Poskytněte listiny pro ověření výpočtu těchto tržních podílů a uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo nebo trvalý pobyt a místo podnikání, telefonní a faxové číslo a příslušnou kontaktní osobu těchto soutěžitelů,

6.1.4. odhad hodnoty celkového obratu dovozů, celkového objemu dovozů a zdroje dovozů a uveďte

a) podíl dovozů, které pochází od skupin, k nimž patří spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3, vyjádřený z hlediska hodnoty obratu (v českých korunách) a objemu (jednotky množství zboží),

b) odhad, do jaké míry jsou tyto dovozy ovlivněny kvótami, tarify nebo netarifními překážkami obchodu, a

c) odhad, do jaké míry jsou tyto dovozy ovlivněny přepravními a jinými náklady.,

6.1.5. odhad, do jaké míry jsou ovlivněné trhy ovlivněny

a) přepravními a jinými náklady a

b) jinými netarifními překážkami obchodu,

6.1.6. způsob, kterým spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3 vyrábějí a prodávají zboží; například zda vyrábějí v místě nebo prodávají přes místní distribuční síť,

6.1.7. srovnání úrovně cen v České republice u jednotlivých spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 a podobné srovnání úrovně cen s jinými regiony, kde se toto zboží vyrábí nebo prodává,

6.1.8. charakter a rozsah vertikální integrace všech spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 ve srovnání s jejich největšími konkurenty.

6.2. Údaje o potenciálně ovlivněných trzích

Existují-li relevantní trhy vymezené v bodě 4.6., předložte informace podle části 6.1. i ve vztahu k uvedeným trhům.

ČÁST 7

7. Obecné podmínky na relevantních trzích

7.1. Obecné podmínky na ovlivněných trzích

Struktura nabídky na ovlivněných trzích

7.1.1. Uveďte pět největších nezávislých dodavatelů spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 na jednotlivých ovlivněných trzích a jejich individuální podíl na celkových dodávkách spojujících se soutěžitelů (uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo, trvalý pobyt nebo místo podnikání, telefonní a faxové číslo a příslušnou kontaktní osobu těchto dodavatelů).

7.1.2. Uveďte distribuční sítě a sítě služeb, které existují v rámci způsobu distribuce na ovlivněných trzích. Přitom vezměte v úvahu

a) způsoby distribuce převažující na trhu a jejich význam na těchto trzích; do jaké míry je distribuce prováděna třetími stranami a do jaké míry soutěžiteli, kteří patří k téže skupině jako osoby uvedené v části 3,

b) služby převažující na trhu (například údržba a opravy), jejich význam na těchto trzích a způsob jejich provozování (například nezávislými poskytovateli nebo výhradními distributory); do jaké míry jsou tyto služby prováděny třetími osobami a do jaké míry soutěžiteli, kteří patří k téže skupině jako osoby uvedené v části 3.

7.1.3. Uveďte odhad celkové kapacity jednotlivých ovlivněných trhů v rámci České republiky za poslední 3 roky a podíl, který připadá během tohoto období na jednotlivé spojující se soutěžitele včetně osob uvedených v části 3; dále uveďte skutečné využití kapacity relevantního trhu za toto období.

7.1.4. Specifikujte další relevantní údaje o nabídkové straně, jestliže podle názoru navrhovatelů takové existují.

Struktura poptávky na ovlivněných trzích

7.1.5. Uveďte pět největších nezávislých odběratelů spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 na jednotlivých ovlivněných trzích a jejich individuální podíl na celkovém obratu zboží spojujících se soutěžitelů (uveďte obchodní firmu, jméno a příjmení nebo název, sídlo, trvalý pobyt nebo místo podnikání, telefonní a faxové číslo a příslušné kontaktní osoby všech těchto odběratelů).

7.1.6. Vysvětlete strukturu poptávky z hlediska

a) fází trhů (například start, rozmach, dospělost a úpadek a předpověď rychlosti růstu poptávky),

b) významu preferencí spotřebitelů, pokud jde o věrnost značce, rozlišování výrobků a poskytnutí celého sortimentu zboží,

c) stupně koncentrace nebo rozptýlenosti spotřebitelů,

d) členění spotřebitelů do různých skupin a popište „typického spotřebitele“ jednotlivých skupin,

e) významu výhradních distribučních smluv a jiných typů dlouhodobých smluv, a

f) otázky, jaká část celkové poptávky je tvořena poptávkami veřejné správy, vládních agentur, státních podniků a dalších obdobných subjektů.

Vstup na trh

7.1.7. Uveďte, zda se uskutečnily významné vstupy soutěžitelů na jednotlivé ovlivněné trhy za posledních pět let.

Jestliže ano, uveďte obchodní firmu, jméno a příjmení nebo název, sídlo, trvalý pobyt nebo místo podnikání a odhad současných tržních podílů na jednotlivých ovlivněných trzích.

7.1.8. Uveďte soutěžitele, kteří pravděpodobně vstoupí na jednotlivé ovlivněné trhy (včetně těch, kteří v současné době působí pouze na trzích mimo Českou republiku).

Jestliže existují, uveďte jejich obchodní firmu, jméno a příjmení nebo název, sídlo trvalý pobyt nebo místo podnikání a odhad doby, kdy k tomuto vstupu pravděpodobně dojde.

7.1.9. Popište různé faktory, které ovlivňují vstup na jednotlivé ovlivněné trhy, a prozkoumejte možnost vstupu jak z hlediska geografického, tak z hlediska druhů zboží. Přitom vezměte v úvahu

a) celkové náklady na vstup (výzkum a vývoj, zavedení distribučních sítí a sítí služeb, propagace, inzerce, servis, atd.) v rozsahu odpovídajícím nákladům potencionálního konkurenceschopného soutěžitele,

b) jakékoli právní překážky vstupu, jako jsou státní povolení nebo standardizace v jakékoli podobě,

c) jakákoli omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví na ovlivněných trzích a jakákoli omezení vyplývající z licenčních smluv k předmětům těchto práv,

d) do jaké míry jsou spojující se soutěžitelé nabyvateli nebo poskytovateli licencí k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,

e) význam úspor vyplývajících z rozsahu výroby na ovlivněných trzích a

f) přístup ke zdrojům dodávek nezbytných pro působení na ovlivněných trzích, jako například dostupnost surovin.

Výzkum a vývoj

7.1.10. Vysvětlete význam výzkumu a vývoje pro dlouhodobou konkurenceschopnost soutěžitelů působících na jednotlivých ovlivněných trzích. Vysvětlete charakter výzkumu a vývoje na ovlivněných trzích, který provádějí spojující se soutěžitelé.

Přitom vezměte v úvahu

a) intenzitu a dynamiku výzkumu a vývoje na jednotlivých ovlivněných trzích a odpovídající intenzitu a dynamiku výzkumu a vývoje spojujících se soutěžitelů,

b) průběh technického vývoje charakteristického pro jednotlivé ovlivněné trhy (včetně vývoje zboží, výrobních procesů, distribučních systémů, atd.),

c) významné inovace, ke kterým došlo na jednotlivých ovlivněných trzích a soutěžitele, kteří je realizovali, a

d) inovační cyklus na jednotlivých ovlivněných trzích a část tohoto cyklu, ve které se spojující se soutěžitelé nachází.

Dohody o spolupráci

7.1.11. Uveďte do jaké míry existují na jednotlivých ovlivněných trzích horizontální nebo vertikální dohody o spolupráci (kooperační dohody).

7.1.12. Uveďte podrobnosti nejvýznamnějších dohod o spolupráci uzavřených spojujícími se soutěžiteli na jednotlivých ovlivněných trzích, jako jsou dohody o výzkumu a vývoji, licenční dohody, dohody o společné výrobě, specializaci, distribuci, dlouhodobých dodávkách a výměně informací.

Sdružení soutěžitelů

7.1.13. Uveďte sdružení soutěžitelů působících na jednotlivých ovlivněných trzích (asociace, svazy, sdružení, komory apod.) a

a) uveďte ta, jejichž členy jsou spojující se soutěžitelé

b) uveďte nejdůležitější sdružení soutěžitelů, jejichž členy jsou odběratelé, spotřebitelé nebo dodavatelé spojujících se soutěžitelů.

7.1.14. Uveďte název nebo označení, kontaktní adresu, telefonní a faxové číslo a příslušné kontaktní osoby všech sdružení soutěžitelů výše uvedených.

7.2. Obecné podmínky na potenciálně ovlivněných trzích

Existují-li relevantní trhy vymezené v bodě 4.6., předložte informace podle části 7.1. i ve vztahu k uvedeným trhům.

ČÁST 8

8. Všeobecné údaje

8.1. Údaje o ostatních relevantních trzích

Jestliže kterýkoli spojující se soutěžitel včetně osob uvedených v části 3 působí na jiných než relevantních trzích uvedených v bodech 4.5. a 4.6., uveďte

8.1.1. popis těchto jednotlivých relevantních trhů s odůvodněním, proč určité zboží je do těchto trhů zahrnuto (a proč jiné vyloučeno) z důvodu jeho vlastností, cen a zamýšleného použití;,

8.1.2. odhad tržních podílů těchto spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 na jednotlivých relevantních trzích uvedených v bodě 8.1 za poslední kalendářní rok, a to s členěním

a) na území České republiky a

b) na území, které je podle názoru navrhovatelů s ohledem na bod 4.2 odlišitelné od území České republiky.

8.2. Předpokládané důsledky spojení

Popište, jak spojení pravděpodobně ovlivní zájmy dodavatelů, odběratelů a konečných spotřebitelů, a jakým způsobem přispěje k podpoře technického či ekonomického rozvoje.

8.3. Závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže

V případě, že navrhovatelé hodlají přijmout závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, uveďte je a vysvětlete, jak se přijetí takových opatření může projevit na zmírnění negativních dopadů na účinnou hospodářskou soutěž po uskutečnění spojení.

8.4. Doplňková omezení

V případě, že spojující se soutěžitelé se hodlají podrobit omezením přímo se vztahujícím a nezbytným pro uskutečnění spojení (například konkurenční doložka), uveďte je a vysvětlete jejich vliv na konečnou podobu předmětného spojení soutěžitelů.

8.5. Přínosy spojení

Uveďte všechny odůvodněné a pravděpodobné přínosy vyplývající ze spojení, u nichž je možné, že vyváží dopady na hospodářskou soutěž, a zejména možnou újmu způsobenou spotřebitelům, která by jinak mohla spojením nastat.

ČÁST 9

9. Údaje relevantní pro posouzení komunitární dimenze

9.1. Uveďte celkový obrat spojujících se soutěžitelů v každém z členských států Evropských společenství vypočtený dle článku 5 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, ze dne 20. ledna 2004, o kontrole spojování podniků6).

9.2. Uveďte celkový obrat spojujících se soutěžitelů v rámci Evropských společenství vypočtený dle článku 5 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, ze dne 20. ledna 2004, o kontrole spojování podniků.

ČÁST 10

10. Prohlášení

Navrhovatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Zastoupený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé.

(Dotazník musí být podepsán všemi navrhovateli nebo jejich zmocněnými zástupci.)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2009 Sb.

Zjednodušený dotazník k povolení spojení7)

ČÁST 1

1. Základní údaje

1.1. NAVRHOVATELÉ

Uveďte

1.1.1. obchodní firmu všech navrhovatelů, popř. název, jméno a příjmení,

1.1.2. sídlo všech navrhovatelů, popř. trvalý pobyt a místo podnikání, nejedná-li se o soutěžitele majícího sídlo,

1.1.3. předmět podnikání všech navrhovatelů, popř. činnosti, za jejímž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele,

1.1.4. identifikační číslo všech navrhovatelů,

1.1.5. údaje o kontaktní osobě, kterou může být statutární orgán nebo jeho člen anebo zástupce navrhovatelů (jméno, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mail, funkci příslušné kontaktní osoby),

1.1.6. adresu, na kterou mají být jednotlivým navrhovatelům doručovány písemnosti v případě, že nemají zmocněného zástupce, případně adresu datové schránky, kam má být doručováno.

1.2. ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI

Uveďte údaje o všech zástupcích, kteří byli zmocněni na základě plné moci jednat za jednotlivé navrhovatele

1.2.1. jméno a příjmení zástupce, popř. název, obchodní firma,

1.2.2. trvalý pobyt, příp. místo podnikání nebo sídlo zástupce,

1.2.3. telefonní číslo, faxové číslo, e-mail zástupce.,

1.2.4. adresu, na kterou mají být zástupcům doručovány písemnosti, případně adresu datové schránky, kam má být doručováno.

1.3. DALŠÍ SPOJUJÍCÍ SE SOUTĚŽITELÉ8)

Uveďte:

1.3.1. obchodní firmu všech dalších spojujících se soutěžitelů, popř. název, jméno a příjmení,

1.3.2. sídlo všech dalších spojujících se soutěžitelů, popř. trvalý pobyt, adresa místa pobytu a místo podnikání, nejedná-li se o soutěžitele mající sídlo,

1.3.3. předmět podnikání všech dalších spojujících se soutěžitelů, popř. činnosti, za jejichž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele,

1.3.4. identifikační číslo všech dalších spojujících se soutěžitelů.

1.3.5. údaje o kontaktní osobě, kterou může být statutární orgán nebo jeho člen anebo zástupce dalších spojujících se soutěžitelů (jméno, adresa pro doručování, telefonní číslo, faxové číslo, e-mail, funkce příslušné kontaktní osoby).

ČÁST 2

2. Podrobnosti spojení

Uveďte, kterou z podmínek stanovených v § 16a zákona navrhované spojení splňuje.

2.1. CHARAKTER SPOJENÍ

2.1.1. Uveďte, o jakou formu spojení podle § 12 zákona se jedná:

a) spojení fúzí, podle § 12 odst. 1 zákona,

b) spojení nabytím podniku nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem podle § 12 odst. 2 zákona,

c) spojení získáním kontroly (přímé či nepřímé), podle § 12 odst. 3 zákona,

d) spojení založením soutěžitele, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky podle § 12 odst. 5 zákona, nebo

e) jinou formu spojení podléhajícího povolení Úřadu (uveďte podrobně charakter takového spojení).

2.1.2. Uveďte, zda jsou předmětem spojení

a) spojující se soutěžitelé jako celek, nebo

b) jejich části (§ 14 odst. 4 a 5 zákona).

2.1.3. Uveďte popis úkonů zakládajících spojení, s přihlédnutím k hospodářské a finanční struktuře spojení soutěžitelů.

2.1.4. Jedná-li se o spojení formou nabídky převzetí účastnických cenných papírů, uveďte, zda nabídka převzetí má podporu představenstev a dozorčích rad všech spojujících se soutěžitelů.

2.1.5. Uveďte strukturu vlastnictví a kontroly spojujících se soutěžitelů před spojením a navrhovanou strukturu vlastnictví a kontroly spojujících se soutěžitelů po spojení.

2.1.6. Uveďte jakoukoliv finanční nebo jinou podporu z veřejného zdroje včetně orgánů veřejné správy, obdrženou kterýmkoliv spojujícím se soutěžitelem v posledních 5 letech, a to s členěním na

a) zdroj podpory,

b) formu podpory,

c) název podpory a

d) výši podpory.

2.1.7. Uveďte ekonomické zdůvodnění transakce.

2.2. DOTČENÁ ODVĚTVÍ

2.2.1. Uveďte odvětví činnosti, v nichž působí spojující se soutěžitelé.

2.2.2. Uveďte odvětví činnosti, v nichž působí

a) všechny osoby, které spojující se soutěžitele kontrolují,

b) osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

c) osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a

d) osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v písmenech a) až c).

2.3. ÚDAJE ROZHODNÉ PRO POVOLENÍ SPOJENÍ

2.3.1. Uveďte obrat (vypočtený podle § 14 zákona) všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období dosažený na trhu České republiky, a to s členěním na

a) obrat každého ze spojujících se soutěžitelů.

b) obrat každé z osob, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

c) obrat každé z osob, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

d) obrat každé z osob, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

e) obrat každé z osob, které jsou kontrolovány společně osobami uvedenými v písmenech a) až d).

2.3.2. Uveďte celosvětový obrat (vypočtený podle § 14 zákona) všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, a to s členěním na

a) obrat každého ze spojujících se soutěžitelů,

b) obrat každé z osob, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

c) obrat každé z osob, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

d) obrat každé z osob, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

e) obrat každé z osob, které jsou kontrolovány společně osobami uvedenými v písmenech a) až d).

ČÁST 3

3. Vlastnictví a kontrola

SKUPINY JEDNOTLIVÝCH SPOJUJÍCÍCH SE SOUTĚŽITELŮ

3.1. Uveďte seznam všech osob přímo nebo nepřímo kontrolujících spojující se soutěžitele.

3.2. Uveďte seznam všech osob, které jsou přímo nebo nepřímo kontrolovány

3.2.1. spojujícími se soutěžiteli,

3.2.2. kteroukoliv osobou uvedenou v bodě 3.1.

3.2.3. společně dvěma a více osobami uvedenými v bodech 3.1., 3.2.1. a 3.2.2.

3.3. U každé jednotlivé osoby v bodech 3.1. a 3.2. uveďte:

a) obchodní firmu, popř. název, jméno a příjmení této osoby,

b) sídlo, popř. trvalý pobyt a místo podnikání, nejedná-li se o osobu mající sídlo,

c) předmět podnikání, popř. činnost, za jejímž účelem byla tato osoba zřízena, nejde-li o podnikatele a

d) povahu a způsob kontroly podle § 12 odst. 3 zákona.

Údaje uvedené v této části mohou být doloženy tabulkami nebo schématy organizace osoby tak, aby byla znázorněna struktura jejich vlastnictví a kontroly.

ČÁST 4

4. Relevantní trhy

4.1. Uveďte všechny druhy zboží (výrobky nebo služby), tvořící předmět podnikání spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 (popř. činnost, za jejímž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele, společně s odůvodněním, jaké zboží je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné.

4.2. Uveďte všechna území, na kterých působí spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3, společně s odůvodněním, která území jsou s ohledem na soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelná od jiných území.

4.3. Pokuste se vymezit na základě bodů 4.1. a 4.2. relevantní trhy na území České republiky, na kterých působí spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3.

4.4. Pro jednotlivé relevantní trhy vymezené v bodě 4.3. uveďte odhad tržních podílů z hlediska hodnoty obratu (a kde je to možné i objemu) všech spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 a včetně dovozců, a to za poslední 3 roky předcházející spojení s členěním

a) na území České republiky a

b) na území, které je podle názoru navrhovatelů s ohledem na vymezení v bodu 4.2. odlišitelné od území České republiky.

4.5. Uveďte, existuje-li, stupeň vertikální integrace jednotlivých spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3. Rovněž uveďte, zda a na jakých relevantních trzích vymezených v bodě 4.3. dojde v důsledku realizace spojení ke vzniku vertikální integrace mezi jednotlivými spojujícími se soutěžiteli včetně osob uvedených v části 3.

ČÁST 5

5. Personální propojení a dřívější spojení

S ohledem na spojující se soutěžitele včetně jednotlivých osob uvedených v části 3

5.1. uveďte seznam všech ostatních soutěžitelů působících na relevantních trzích, ve kterých spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3 disponují jednotlivě nebo společně alespoň 10 % hlasovacích práv. U každého soutěžitele v tomto seznamu uveďte majitele a výši podílu na hlasovacích právech.

5.2. uveďte s členěním na jednotlivé soutěžitele:

5.2.1. seznam osob, které jsou statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů spojujících se soutěžitelů, kteří jsou také statutárními orgány, jejich členy nebo členy dozorčích orgánů jakéhokoli jiného soutěžitele, který působí na stejných relevantních trzích vymezených v bodě 4.3., a

5.2.2. seznam členů dozorčích orgánů spojujících se soutěžitelů, kteří jsou rovněž statutárními orgány nebo jejich členy nebo členy dozorčích orgánů ve kterémkoli jiném soutěžiteli, který působí na stejných relevantních trzích vymezených v části 4.3.

5.3. Pro relevantní trhy, na kterých působí spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3, uveďte všechna spojení za poslední 3 roky, kde jednou ze stran spojení byl kterýkoliv ze spojujících se soutěžitelů nebo osob uvedených v části 3.

Údaje uvedené v této části mohou být doloženy tabulkami nebo schématy organizace jednotlivých spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3.

ČÁST 6

6. Všeobecné údaje

6.1. Doplňková omezení

V případě, že spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3 se hodlají podrobit omezením přímo se vztahujícím a nezbytným pro uskutečnění spojení (například konkurenční doložka), uveďte je a vysvětlete jejich vliv na konečnou podobu předmětného spojení soutěžitelů.

6.2. Přínosy spojení

Uveďte všechny odůvodněné a pravděpodobné přínosy vyplývající ze spojení, u nichž je možné, že vyváží dopady na hospodářskou soutěž, a zejména možnou újmu způsobenou spotřebitelům, která by jinak mohla spojením nastat.

ČÁST 7

7. Údaje relevantní pro posouzení komunitární dimenze

7.1. Uveďte celkový obrat spojujících se soutěžitelů v každém z členských států Evropských společenství vypočtený dle článku 5 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, ze dne 20. ledna 2004, o kontrole spojování podniků9).

7.2. Uveďte celkový obrat spojujících se soutěžitelů v rámci Evropských společenství vypočtený dle článku 5 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, ze dne 20. ledna 2004, o kontrole spojování podniků.

ČÁST 8

8. Prohlášení

Navrhovatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Zastoupený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé a úplné.

(Dotazník musí být podepsán všemi navrhovateli nebo jejich zmocněnými zástupci.)

Poznámky pod čarou

1) § 183a a 183b obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2) Při vyplňování dotazníku je třeba dodržovat členění a číslování jednotlivých údajů podle tohoto formuláře. Pro upřesnění a vysvětlení významu požadovaných údajů je možné obrátit se písemně na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před zahájením správního řízení. V případě, že jednotlivé údaje nejsou a nemohou být spojujícím se soutěžitelům známy, je třeba tuto skutečnost uvést a odůvodnit.

3) Dalšími spojujícími se soutěžiteli se pro účely tohoto dotazníku rozumí zejména podnik nebo jeho část, která má být v důsledku spojení nabyta ze strany navrhovatele/navrhovatelů (§ 12 odst. 2 zákona), soutěžitel, nad nímž má být v důsledku spojení získána kontrola ze strany navrhovatele/navrhovatelů (§ 12 odst. 3 zákona), a soutěžitel, a soutěžitel založený ve smyslu § 12 odst. 5 zákona, který je kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.

4) Výrobky nebo služby se vzájemně doplňují, pokud například z použití nebo spotřeby jednoho výrobku nutně vyplývá použití nebo spotřeba dalšího výrobku, jako je tomu například v případě kancelářské sešívačky a drátků, tiskáren a inkoustových kazet.

5) Příklady výrobků této řady jsou whisky a gin prodávané do barů a restaurací nebo různé materiály určené k balení některých shodných či obdobných druhů zboží prodávaného výrobcům uvedeného zboží.

6) Nařízení Rady (ES) je dále prováděno Konsolidovaným sdělením Komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (2008/C 95/01), otázky výpočtu obratu jsou konkrétně rozvedeny v části C.

7) Při vyplňování dotazníku je třeba dodržovat členění a číslování jednotlivých údajů podle tohoto formuláře. Pro upřesnění a vysvětlení významu požadovaných údajů je možné obrátit se písemně na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před zahájením správního řízení. V případě, že jednotlivé údaje nejsou a nemohou být spojujícím se soutěžitelům známy, je třeba tuto skutečnost uvést a odůvodnit.

8) Dalšími spojujícími se soutěžiteli se pro účely tohoto dotazníku rozumí zejména podnik nebo jeho část, která má být v důsledku spojení nabyta ze strany navrhovatele/navrhovatelů (§ 12 odst. 2 zákona), soutěžitel, nad nímž má být v důsledku spojení získána kontrola ze strany navrhovatele/navrhovatelů (§ 12 odst. 3 zákona), a soutěžitel, a soutěžitel založený ve smyslu § 12 odst. 5 zákona, který je kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.

9) Nařízení Rady (ES) je dále prováděno Konsolidovaným sdělením Komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (2008/C 95/01), otázky výpočtu obratu jsou konkrétně rozvedeny v části C.

Přesunout nahoru