Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 238/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/2009
Platnost od 31.07.2009
Účinnost od 01.08.2009
Zrušeno k 01.09.2020 (74/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

238

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 35/2008 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb., nařízení vlády č. 371/2005 Sb., nařízení vlády č. 339/2006 Sb., nařízení vlády č. 211/2007 Sb. a nařízení vlády č. 319/2008 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

㤠1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky1) (dále jen „předpis Evropských společenství“) bližší podmínky poskytování

a) dotace z finančních zdrojů Evropských společenství (dále jen „podpora“) na spotřebu mléka a mléčných výrobků žáky2) ve školách nacházejících se na území České republiky a zapsaných ve školském rejstříku3),

b) dotace z finančních zdrojů České republiky (dále jen „národní podpora“) k částečné kompenzaci nákladů spojených s výrobou a distribucí mléka a mléčných výrobků, jejichž spotřeba žáky2) ve školách je podle tohoto nařízení podporována.

1) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách.

2) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. Na konci nadpisu § 2 se doplňují slova „a národní podpory“.

3. V poznámkách pod čarou č. 4, 5, 8, 15a a 16 se slova „nařízení Komise (ES) č. 2707/2000“ nahrazují slovy „nařízení Komise (ES) č. 657/2008“.

4. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) Čl. 102 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

5. V § 2 odst. 1 se za slova „Evropských společenství4)“ vkládají slova „a národní podpora se poskytne na zpracovatelsky upravené mléko a mléčný výrobek uvedený v příloze k tomuto nařízení“ a slova „(dále jen „mléčný výrobek“)“ se zrušují.

6. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „podpora“ vkládají slova „ , popřípadě národní podpora“.

7. V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:

c) balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo tyto objemové nebo hmotnostní limity

1. zpracovatelsky upravené mléko nebo výrobky na bázi kysaného mléka 250 ml,

2. jogurt 150 g,

3. ochucené a neochucené čerstvé a tavené sýry včetně tvarohů 80 g,

4. ochucené a neochucené sýry ostatní 30 g,

5. smetanový krém 80 g.“.

8. Poznámky pod čarou č. 7a a 7b se zrušují.

9. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , jestliže byl za tímto účelem založen“.

10. V § 3 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 10, 10a, 10b a 11 zní:

(3) Součástí žádosti o schválení musí být vedle písemných závazků podle předpisu Evropských společenství10) jmenný seznam podporovaných mléčných výrobků, které hodlá žadatel dodávat do škol nebo zařízení školního stravování, vyrobených v souladu s požadavky stanovenými předpisem Evropských společenství upravujícím hygienu potravin, zákonem o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení10a), obsahující u každého podporovaného mléčného výrobku

1. název výrobku,

2. označení výrobce (jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo trvalého pobytu nebo název, popřípadě obchodní firma, a adresa sídla),

3. charakteristiku výrobku zahrnující zejména základní použité suroviny, základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru v procentech,

4. údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech výrobku, které musejí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem o potravinách a s vyhláškou vydanou k jeho provedení10b), doložené protokolem vydaným akreditovanou laboratoří11),

5. popis balení podporovaného mléčného výrobku včetně charakteristiky použitého obalu,

6. způsob distribuce včetně podmínek skladování.

10) Čl. 8 a 9 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

10a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.

10b) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 77/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, v platném znění.“.

11. V § 3 odst. 4 písmeno c) zní:

c) jde-li o subjekt podle odstavce 2 písm. a), doklad, že je podnikatelem,“.

12. Poznámky pod čarou č. 13 a 14 se zrušují.

13. V § 3 odst. 4 písmeno d) zní:

d) jde-li o subjekt podle odstavce 2 písm. b), písemná smlouva, která jej opravňuje jménem jedné nebo více právnických osob vykonávajících činnost školy nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodávat podporované mléčné výrobky.“.

14. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

15. V § 3 odst. 8 se za slova „Fondem informaci o“ vkládají slova „případné změně“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „uvedených v příloze k tomuto nařízení“.

16. V nadpisu § 4 se slovo „její“ nahrazuje slovy „a národní podpory a jejich“.

17. V § 4 se za slovo „podpory“ vkládají slova „ , popřípadě národní podpory“.

18. V § 4 odst. 3 písm. a) se slova „v rozsahu stanoveném v § 37 odst. 2 správního řádu“ zrušují.

19. V § 4 odst. 3 se písmena b) a c) včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17a zrušují.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

20. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , na formuláři vydaném Fondem“.

21. V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

(4) Národní podpora se poskytne za stejných podmínek jako podpora podle předpisu Evropských společenství18).

18) Čl. 12 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.“.

22. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 205/2004 Sb.

Výrobek Objem/hmotnost 1 ks balení Sazba národní podpory v Kč/ks
Běžná distribuceDistribuce z mléčných automatů
1. MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené 250 ml3,204,30
200 ml2,904,00
2. MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění 250 ml2,803,90
200 ml2,503,60
3. MLÉKO OCHUCENÉ tepelně ošetřené ostatní 250 ml4,005,10
200 ml3,504,60
4.JOGURTY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění150 g3,404,50
5.JOGURTY OSTATNÍ150 g4,205,30
6. VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění 250 ml3,905,00
200 ml3,304,40
7. VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA ostatní 250 ml5,006,10
200 ml4,205,30
8.ČERSTVÉ A TAVENÉ SÝRY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění30 g4,205,30
9.ČERSTVÉ SÝRY ostatní80 g5,406,50
10.SMETANOVÝ KRÉM80 g4,005,10

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Osoba, která v období školního roku 2009/2010 hodlá dodávat podporované mléčné výrobky do škol nebo zařízení školního stravování od 1. září 2009, předloží Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost podle § 3 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejpozději do 15. srpna 2009.

3. Osoba, která v období školního roku 2009/2010 hodlá dodávat podporované mléčné výrobky do škol nebo zařízení školního stravování od 1. ledna 2010, předloží Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost podle § 3 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejpozději do 15. listopadu 2009.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru