Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 234/2009 Sb.Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

Částka 70/2009
Platnost od 30.07.2009
Účinnost od 01.08.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 122 odst. 17, § 125 odst. 7 písm. a) a d) až g), § 126 odst. 6 a § 127 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podrobnější pravidla pro

a) odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,

b) strukturu, formu a způsob zasílání seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci (dále jen „seznam“), České národní bance,

c) oznamování transakcí s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem finančního nástroje podle § 124 odst. 1 zákona (dále jen „emitent finančního nástroje“) nebo s investičními nástroji, jejichž hodnota se vztahuje k těmto akciím nebo zatímním listům2), České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona (dále jen „manažerské transakce“), včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance, a

d) oznamování důvodného podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance.

(2) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3) a stanoví

a) náležitosti oznámení podílu na hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona a formu a způsob jeho zasílání České národní bance,

b) formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace4),

c) strukturu, formu a způsob zasílání povinně uveřejňované informace České národní bance,

d) rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně uveřejňovanou informací, které je emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona, emitent finančního nástroje, jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír bez souhlasu emitenta4) (dále jen „jiná povinná osoba“), povinen uchovávat a

e) případy, kdy je povinnost podle právního řádu státu, který není členským státem Evropské unie, srovnatelná s povinností stanovenou v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 122b odst. 3 nebo 4 zákona.

ČÁST TŘETÍ

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ

HLAVA I

FORMA A STRUKTURA ZASÍLANÝCH INFORMACÍ

§ 9

Zprávy emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona

(1) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona v elektronické podobě obsahují všechny náležitosti zprávy stanovené jinými právními předpisy6) ve formátu Portable Document Format (přípona pdf), který je zasílán prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Zpráva o úhradách placených státu podle § 119a zákona je zasílána jako dokument ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 10

Další informační povinnosti emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona

(1) Informace o změně práv podle § 119b odst. 1 zákona, informace o změně práv podle § 119b odst. 2 zákona, informace související s valnou hromadou nebo obdobným shromážděním vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120a odst. 2 a 3 zákona, oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120b odst. 1 písm. a) zákona, oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle § 120c odst. 1 zákona a informace související s emisí dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle § 120c odst. 1 zákona jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 3, 5, 5a, 6 a 6a této vyhlášky.

(2) Informace o volbě referenčního státu emitentem podle § 123 odst. 2 zákona je zasílána ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 6b této vyhlášky.

§ 11

Informační povinnosti související s hlasovacími právy emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona

Oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, informace o nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta podle § 122b odst. 3 zákona a informace o celkovém počtu hlasovacích práv a výši základního kapitálu podle § 122b odst. 4 zákona jsou zasílány prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 7, 8 a 9 této vyhlášky.

§ 12

Vnitřní informace, oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace a seznam

(1) Vnitřní informace podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (dále jen „vnitřní informace“) a oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace podle čl. 17 odst. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (dále jen „oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace“) jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 10 a 11 této vyhlášky.

(2) Seznam podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/347 je bez zbytečného odkladu po jeho sestavení nebo aktualizaci zasílán prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 12 této vyhlášky.

§ 13

Manažerské transakce

Oznámení o manažerské transakci podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/523 je zasíláno prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 13 této vyhlášky.

§ 14

Podezření ze zneužití trhu

Oznámení o podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem podle čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (dále jen „podezření ze zneužití trhu“) je zasíláno prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 14 této vyhlášky.

HLAVA II

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ

§ 15

Standardní způsob zasílání informací

(1) Vyplněný elektronický formulář určený pro příslušný typ informační povinnosti podle § 9 až 14 zasílá emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona, emitent finančního nástroje, jiná povinná osoba, oznamovatel podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, oznamovatel podezření ze zneužití trhu nebo oznamovatel manažerské transakce (dále jen „vykazující osoba“) České národní bance prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů.

(2) Pokud velikost dokumentu, v němž je uvedena výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona, neumožňuje zasílání způsobem podle odstavce 1, zašle emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona nebo jiná povinná osoba České národní bance informaci na technickém nosiči dat.

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být podepsána kontaktní osobou (§ 18), pokud

a) je zasílána emitentem uvedeným v § 118 odst. 1 zákona, emitentem uvedeným v § 121a zákona, emitentem finančního nástroje (dále jen „emitent“) nebo jinou povinnou osobou,

b) je zasílána oznamovatelem podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, oznamovatelem podezření ze zneužití trhu nebo oznamovatelem manažerské transakce (dále jen „oznamovatel“), který je fyzickou osobou a svoji informační povinnost neplní osobně, nebo

c) je zasílána oznamovatelem, který je právnickou osobou a svoji informační povinnost neplní prostřednictvím osoby, která jedná jejím jménem a je k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu7).

(4) V případech, na které se nevztahuje odstavec 3, musí být informace podle této vyhlášky podepsána oznamovatelem. Pokud je tento oznamovatel právnickou osobou, musí být informace podle této vyhlášky podepsána osobou, která jedná jejím jménem a je k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu7).

(5) Podpis kontaktní osoby (§ 18) a oznamovatele podle odstavce 4 musí mít formu zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)8); to neplatí v případě oznámení podezření ze zneužití trhu.

(6) Vykazující osoba opatří informaci podle odstavců 1 a 2 jedinečnou identifikací.

§ 16

Alternativní způsoby zasílání některých informací

(1) Oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona může být zasláno bez uznávaného elektronického podpisu, pokud oznamovatel podílu na hlasovacích právech zašle současně oznámení také

a) v listinné podobě na formuláři opatřeném svým úředně ověřeným podpisem nebo úředně ověřeným podpisem kontaktní osoby (§ 18), nebo

b) prostřednictvím své datové schránky9) nebo datové schránky kontaktní osoby (§ 18).

(2) Oznámení o manažerské transakci může být zasláno bez uznávaného elektronického podpisu, pokud oznamovatel manažerské transakce zašle současně oznámení také

a) v listinné podobě na formuláři opatřeném svým úředně ověřeným podpisem nebo úředně ověřeným podpisem kontaktní osoby (§ 18), nebo

b) prostřednictvím své datové schránky nebo datové schránky kontaktní osoby (§ 18).

(3) Nelze-li z technických důvodů oznámení podezření ze zneužití trhu zaslat elektronicky, může být oznámeno

a) faxem na formuláři s označením příslušného typu podezření ze zneužití trhu opatřeném podpisem oznamovatele podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona nebo kontaktní osoby (§ 18) na faxové číslo, které Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) v listinné podobě na formuláři s označením příslušného typu podezření ze zneužití trhu opatřeném podpisem oznamovatele podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona nebo kontaktní osoby (§ 18), nebo

c) výjimečně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, telefonicky České národní bance na telefonní číslo, které Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; oznamovatel podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatel manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona poté oznámí podezření, jakmile to okolnosti dovolí, nejdéle však do 5 dnů od zjištění, jedním ze způsobů podle písmen a) a b) nebo podle § 15 odst. 1, 3, 5 a 6.

§ 17

Oprava zaslaných informací

(1) Jestliže vykazující osoba zjistí, že zaslaná informace obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, zašle České národní bance neprodleně opravenou informaci s tím, že postupuje způsobem uvedeným v § 15 nebo v případě oznamovatele v § 16; v opravené informaci uvede obsah a důvody oprav.

(2) Vykazující osoba opatří opravenou informaci podle odstavce 1 také jedinečnou identifikací informace původní.

(3) Obsahuje-li zaslaná výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona nebo pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona nesprávné nebo neúplné údaje, může emitent nebo jiná povinná osoba po posouzení významnosti takové nesprávnosti nebo neúplnosti rozhodnout, že namísto zaslání nového úplného znění opravené zprávy České národní bance podle odstavce 1 zašle pouze opravnou informaci. Tento postup lze zvolit pouze v případě, že z opravné informace bude zřejmé, které údaje z původní zprávy jsou opravovány či doplňovány, a původní zpráva a opravná informace přehledným způsobem poskytují investorům dostatečné a srozumitelné informace pro jejich rozhodování. Tím není dotčeno oprávnění České národní banky po posouzení konkrétních okolností a významnosti předmětné nesprávnosti nebo neúplnosti požadovat zaslání opravené zprávy.

§ 18

Kontaktní osoba

(1) Vykazující osoba, která informace zasílá prostřednictvím kontaktní osoby, sdělí České národní bance

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení kontaktní osoby,

b) adresu pracoviště, telefonní, faxové číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,

c) údaje o vydaném kvalifikovaném certifikátu kontaktní osoby.

(2) Vykazující osoba sdělí České národní bance bez zbytečného odkladu také každou změnu údajů podle odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ

FORMA A ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

§ 19

Forma povinně uveřejňované informace

(1) Emitent nebo jiná povinná osoba uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v podobě datového souboru vhodného ke stažení, ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document Format (přípona pdf), v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

(2) Emitent nebo jiná povinná osoba odliší povinně uveřejňovanou informaci od jiných povinně uveřejňovaných informací a od svých obchodních a propagačních sdělení tak, aby s nimi nemohla být zaměněna.

(3) Emitent finančního nástroje nebo jiná povinná osoba zajistí, aby uveřejňovaná vnitřní informace byla ve formě podle odstavců 1 a 2 přístupná alespoň po dobu 5 let od uveřejnění, případně po dobu, kdy je finanční nástroj přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, je-li tato doba kratší než 5 let.

§ 20

Způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace

(1) Povinně uveřejňovanou informaci uveřejňuje emitent nebo jiná povinná osoba způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění, a to způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o své činnosti. Přitom zajistí zejména, aby internetové stránky byly veřejnosti bez omezení bezplatně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup a aby je bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu emitenta.

(2) Současně emitent nebo jiná povinná osoba zajistí uveřejnění povinně uveřejňované informace v úplném znění prostřednictvím finančního internetového portálu, který se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu a je hromadně a pravidelně navštěvován (dále jen „internetový portál“), nebo agentury, která se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu (dále jen „agentura“); seznam internetových portálů a agentur uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě uveřejňování výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy podle § 118 odst. 1 zákona, pololetní zprávy a konsolidované pololetní zprávy podle § 119 odst. 1 zákona a zprávy o úhradách placených státu podle § 119a zákona postačuje uveřejnění prostřednictvím internetového portálu nebo agentury hypertextovým odkazem na internetové stránky emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona, emitenta uvedeného v § 121a zákona nebo jiné povinné osoby, na kterých je povinně uveřejňovaná informace v úplném znění uveřejněna.

(3) Při plnění povinnosti podle odstavce 2 emitent nebo jiná povinná osoba uvede kromě povinně uveřejňované informace

a) označení, že se jedná o povinně uveřejňovanou informaci,

b) údaje o osobě11) emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona, emitenta uvedeného v § 121a zákona nebo emitenta finančního nástroje,

c) označení, o jakou povinně uveřejňovanou informaci se jedná, a

d) datum a čas, kdy emitent nebo jiná povinná osoba povinně uveřejňovanou informaci správci internetového portálu nebo agentuře zaslali.

(4) Emitent nebo jiná povinná osoba zasílá správci internetového portálu nebo agentuře povinně uveřejňovanou informaci způsobem, který je bezpečný, minimalizuje riziko poškození údajů a neoprávněného přístupu a poskytuje jistotu, pokud jde o zdroj povinně uveřejňované informace. Emitent nebo jiná povinná osoba dále zajistí co nejrychlejší nápravu jakéhokoli selhání nebo přerušení zasílání povinně uveřejňované informace. Emitent nebo jiná povinná osoba neodpovídá za systémové chyby ani nedostatky internetového portálu nebo agentury, jimž byla povinně uveřejňovaná informace zaslána.

(5) Jestliže emitent nebo jiná povinná osoba zjistí, že uveřejněná povinně uveřejňovaná informace obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, uveřejní neprodleně opravenou povinně uveřejňovanou informaci stejným způsobem, jakým byla uveřejněna původní povinně uveřejňovaná informace; v opravené povinně uveřejňované informaci uvede obsah a důvody oprav. Emitent nebo jiná povinná osoba opatří opravenou povinně uveřejňovanou informaci také jedinečnou identifikací informace původní. Ustanovení § 17 odst. 3 se pro uveřejnění opravy nesprávných či neúplných údajů ve výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zprávě a konsolidované pololetní zprávě podle § 119 odst. 1 zákona použije obdobně, přičemž opravná informace musí být vždy uveřejněna na stejném místě spolu s původní zprávou.

(6) Pokud emitent nebo jiná povinná osoba uveřejňuje povinně uveřejňovanou informaci také v jiném členském státě Evropské unie podle právních předpisů tohoto jiného členského státu, zajistí, aby uveřejnění proběhlo současně.

ČÁST PÁTÁ

ROZSAH PODSTATNÝCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POVINNĚ UVEŘEJŇOVANOU INFORMACÍ

§ 21

Rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně uveřejňovanou informací

Podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací jsou

a) údaje o fyzické osobě12), která povinně uveřejňovanou informaci zaslala k uveřejnění správci internetového portálu nebo agentuře,

b) podrobnosti o zajištění bezpečného zaslání podle § 20 odst. 4,

c) datum a čas, kdy byla povinně uveřejňovaná informace zaslána správci internetového portálu nebo agentuře,

d) obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo správce internetového portálu nebo agentury, bylo-li přiděleno, a

e) datum, čas a důvod případného informačního omezení, které emitent nebo jiná povinná osoba spojili s povinně uveřejňovanou informací.

ČÁST ŠESTÁ

SROVNATELNOST POVINNOSTÍ EMITENTA ZE TŘETÍHO STÁTU

§ 21a

Srovnatelnost povinností emitenta ze třetího státu

Povinnosti uložené emitentovi, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie (dále jen „emitent ze třetího státu“), jsou srovnatelné s povinnostmi stanovenými v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 122b odst. 3 nebo 4 zákona, pokud právo státu, jímž se emitent ze třetího státu řídí, stanoví alespoň požadavky uvedené v příloze č. 15 této vyhlášky.

ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22

Přechodná ustanovení

(1) Informační povinnost vzniklou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky plní vykazující osoba způsobem stanoveným dosavadními právními předpisy. Seznam osob, které mají přístup k vnitřním informacím, vytvořený podle dosavadních právních předpisů uchovává emitent finančního nástroje alespoň po dobu 5 let od jeho vytvoření a od každé jeho aktualizace.

(2) Do dne, který Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky jako den, od něhož bude postupovat podle § 127a odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 zákona, jsou informace zasílány elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky do datové schránky České národní banky ode dne jejího zřízení13) tak, že se v položce zprávy elektronické pošty „Předmět“ nebo datové zprávy „Věc“ uvede typ informační povinnosti, s tím, že

a) dokument podle § 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 této vyhlášky a informace podle § 10, § 12 odst. 1 a § 14 této vyhlášky jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf),

b) elektronický formulář finančních údajů určený pro příslušný typ informační povinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) této vyhlášky a informace podle § 12 odst. 2, § 11 a 13 této vyhlášky jsou zasílány ve formátu Excel Worksheet (přípona xls).

(3) Odstavcem 2 nejsou dotčeny § 15 odst. 2 a § 16 této vyhlášky.


§ 23

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména identifikaci typu informační povinnosti, jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, poslední den období, za které se zpráva vyhotovuje, doplňující informace, údaje o auditorské společnosti a/nebo auditorovi zprávy a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí výroční zpráva, konsolidovaná výroční zpráva, pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva podle § 118 odst. 1 zákona nebo § 119 odst. 1 zákona.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Zpráva o úhradách placených státu podle § 119a zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, období, za které se zpráva vyhotovuje, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 zákona.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace o změně práv podle § 119b odst. 1 zákona a informace o změně práv podle § 119b odst. 2 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména identifikaci typu informační povinnosti, jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, ISIN investičního nástroje, identifikaci jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí informace o změně práva podle § 119b odst. 1 zákona nebo § 119b odst. 2 zákona.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace související s valnou hromadou nebo obdobným shromážděním vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120a odst. 2 a 3 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí informace související s valnou hromadou nebo obdobným shromážděním vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120a odst. 2 a 3 zákona.

Příloha č. 5a k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120b odst. 1 písm. a) zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120b odst. 1 písm. a) zákona.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle § 120c odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, ISIN investičního nástroje, identifikaci jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle § 120c odst. 1 zákona.

Příloha č. 6a k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace související s emisí dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle § 120c odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, ISIN investičního nástroje, identifikaci jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí informace související s emisí dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představující právo na splacení dlužné částky podle § 120c odst. 1 zákona.

Příloha č. 6b k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace o volbě referenčního státu emitentem podle § 123 odst. 2 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, zvolený stát Evropské unie, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, důvod oznámení, identifikaci osoby oznamovatele, identifikaci osoby jednající ve shodě s oznamovatelem na základě dohody, den zvýšení, snížení nebo dosažení podílu, oznamovanou skutečnost, dosažený či překročený podíl, výsledný podíl na hlasovacích právech, označení akcionáře v případech podle § 122 odst. 2 písm. g) a h) zákona, liší-li se od oznamovatele, označení osob ovládaných oznamovatelem, jejichž prostřednictvím drží nepřímý podíl na hlasovacích právech, údaje o právu získat vydané cenné papíry s hlasovacími právy, přičítání hlasovacích práv na základě plné moci udělené pro účely jedné valné hromady, doplňující informace, kontaktní údaje oznamovatele a případně identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace o nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta podle § 122b odst. 3 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, oznamovanou skutečnost, dosažený či překročený podíl/podíly, konečný podíl po nabytí či pozbytí akcií, datum změny, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace o celkovém počtu hlasovacích práv a výši základního kapitálu podle § 122b odst. 4 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, celkový počet hlasovacích práv, výši základního kapitálu, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Vnitřní informace

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněné tabulce se připojí vnitřní informace.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, důvod odkladu informace, uvedení konkrétních opatření přijatých emitentem, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněné tabulce se připojí vnitřní informace.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Seznam

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, stručný název vnitřní informace, ke které je seznam veden, jedinečnou identifikaci vnitřní informace, ke které je seznam veden, datum, kdy byla zaslána České národní bance vnitřní informace nebo oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace, datum, ke kterému je seznam sestaven, identifikaci osoby, která má přístup k vnitřní informaci, důvod uvedení této osoby v seznamu, datum získání přístupu k vnitřní informaci, identifikaci osoby, pro kterou osoba, která má přístup k vnitřní informaci, provádí svou činnost, případně informace o tom, že se jedná o aktualizaci seznamu a datum a důvod aktualizace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení o manažerské transakci

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, identifikaci osoby oznamovatele, vztah oznamovatele k emitentovi, detaily transakce, včetně identifikace investičního nástroje, kontaktní údaje oznamovatele, doplňující informace a případně identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení o podezření ze zneužití trhu

Elektronický formulář obsahuje zejména identifikaci typu informační povinnosti, jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby oznamovatele, důvod, proč je oznamovatel povinnou osobou podle čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, detaily transakce, včetně identifikace finančního nástroje, údaje o účastnících transakce, důvody oznámení, doplňující informace a případně identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Srovnatelnost povinností emitenta ze třetího státu

I. Výroční zpráva emitenta ze třetího státu

Výroční zpráva emitenta ze třetího státu obsahuje

a) účetní závěrku ověřenou auditorem,

b) věrný a poctivý obraz finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu za uplynulé účetní období, s uvedením důležitých faktorů, rizik a nejistot, které ovlivnily finanční situaci, podnikatelské činnosti nebo výsledky hospodaření emitenta ze třetího státu, a jejich dopadů; tato informace zahrnuje číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta ze třetího státu,

c) všechny důležité události, ke kterým došlo po skončení účetního období,

d) vyhlídky budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu a

e) prohlášení oprávněných osob emitenta ze třetího státu o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta ze třetího státu za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

II. Konsolidovaná výroční zpráva emitenta ze třetího státu

1. Konsolidovaná výroční zpráva emitenta ze třetího státu obsahuje

a) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřené auditorem,

b) věrný a poctivý obraz finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období, s uvedením důležitých faktorů, rizik a nejistot, které ovlivnily finanční situaci, podnikatelské činnosti nebo výsledky hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů; tato informace zahrnuje číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku,

c) všechny důležité události, ke kterým došlo po skončení účetního období,

d) vyhlídky budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku a

e) prohlášení oprávněných osob emitenta ze třetího státu o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

2. V případě, že emitent ze třetího státu podle práva státu, jímž se řídí, není povinen vyhotovit účetní závěrku vedle konsolidované účetní závěrky, obsahuje konsolidovaná výroční zpráva emitenta ze třetího státu tyto dodatečné informace

a) výpočet dividendy a údaje o schopnosti vyplácet dividendy, pokud se jedná o emitenta ze třetího státu uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona a

b) údaje o kapitálu, kapitálových požadavcích a požadavcích na likviditu emitenta ze třetího státu, jsou-li mu tyto požadavky právem státu, jímž se řídí, uloženy.

3. Emitent ze třetího státu poskytuje České národní bance na její žádost rovněž další uveřejněné auditované informace, které souvisejí s údaji podle bodu 2 a vycházejí z účetnictví na individuálním základě. Tyto informace mohou být zpracovány podle účetních standardů státu, jimiž se emitent ze třetího státu řídí.

III. Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka emitenta ze třetího státu

1. Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka jsou vyhotoveny v souladu

a) s mezinárodními účetními standardy, které jsou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) uznány za použitelné v rámci Evropské unie, nebo

b) s vnitrostátními účetními standardy státu, jimiž se emitent ze třetího státu řídí, rovnocennými mezinárodním účetním standardům podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

2. Pokud nejsou účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka vyhotoveny podle účetních standardů uvedených v bodu 1, vyhotoví emitent ze třetího státu tyto účetní závěrky rovněž podle účetních standardů uvedených v bodu 1.

IV. Pololetní zpráva emitenta ze třetího státu

1. Pololetní zpráva emitenta ze třetího státu obsahuje

a) číselné údaje a informace v rozsahu zkrácené rozvahy, zkrácené výsledovky a vybraných vysvětlujících poznámek, které pro ně vyplývají

aa) z mezinárodního účetního standardu IAS 34-Mezitímní účetní výkaznictví, který tvoří přílohu přímo použitelného předpisu Evropské unie14), nebo

ab) z vnitrostátního účetního standardu státu, jímž se emitent ze třetího státu řídí, odpovídajícímu a rovnocennému mezinárodnímu účetnímu standardu IAS 34-Mezitímní účetní výkaznictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie15),

b) přehled finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu za uplynulé pololetí,

c) vyhlídky budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu v následujícím pololetí,

d) v případě emitenta ze třetího státu uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona rovněž soupis transakcí se spřízněnou stranou, pokud nebyly průběžně uveřejňovány a

e) prohlášení oprávněných osob emitenta ze třetího státu o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta ze třetího státu za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu.

2. Zkrácená rozvaha, zkrácená výsledovka a vybrané vysvětlující poznámky podle bodu 1 písm. a) vždy obsahují položky, včetně mezisoučtů, rovnocenné položkám obsaženým ve výroční zprávě emitenta ze třetího státu za období předchozího roku; v případě, že by neuvedení příslušné položky v pololetní zprávě bylo způsobilé u investorů vyvolat klamnou představu o majetku nebo jiných aktivech, závazcích nebo jiných pasivech, finanční situaci nebo výsledku hospodaření emitenta ze třetího státu, doplní emitent ze třetího státu zkrácenou rozvahu nebo zkrácenou výsledovku o dodatečné vysvětlení tak, aby vyvolání klamné představy předešel.

V. Konsolidovaná pololetní zpráva emitenta ze třetího státu

Konsolidovaná pololetní zpráva emitenta ze třetího státu obsahuje

a) číselné údaje a informace v rozsahu mezitímní účetní závěrky, které pro mezitímní účetní závěrku vyplývají

aa) z mezinárodního účetního standardu IAS 34-Mezitímní účetní výkaznictví, který tvoří přílohu přímo použitelného předpisu Evropské unie14), nebo

ab) z vnitrostátního účetního standardu státu, jímž se emitent ze třetího státu řídí, odpovídajícímu a rovnocennému mezinárodnímu účetnímu standardu IAS 34-Mezitímní účetní výkaznictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie15),

b) přehled finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku za uplynulé pololetí,

c) vyhlídky budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku v následujícím pololetí,

d) v případě emitenta ze třetího státu uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona rovněž soupis transakcí se spřízněnou stranou, pokud nebyly průběžně uveřejňovány a

e) prohlášení oprávněných osob emitenta ze třetího státu o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává konsolidovaná pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta ze třetího státu a jeho konsolidačního celku.

VI. Prohlášení oprávněných osob emitenta ze třetího státu

Prohlášení oprávněných osob ve výroční zprávě, konsolidované výroční zprávě, pololetní zprávě a konsolidované pololetní zprávě emitenta ze třetího státu jsou spojena s odpovědností oprávněné osoby nebo osob v rámci emitenta ze třetího státu za tyto zprávy.

VIII. Nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitentem ze třetího státu

1. Emitent ze třetího státu, který podle práva státu, jímž se řídí, smí sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na jeho účet nabýt vlastní akcie, s nimiž dosáhne podíl na všech hlasovacích právech nejvýše 5 %, uveřejní každé dosažení nebo překročení tohoto podílu, nebo snížení svého podílu pod tuto hranici.

2. Emitent ze třetího státu, který podle práva státu, jímž se řídí, smí sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na jeho účet nabýt vlastní akcie, s nimiž dosáhne podíl na všech hlasovacích právech mezi 5 % a 10 %, uveřejní každé dosažení nebo překročení 5 % podílu nebo nejvyššího dovoleného podílu, nebo snížení svého podílu pod tyto hranice.

3. Emitent ze třetího státu, který podle práva státu, jímž se řídí, smí sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na jeho účet nabýt vlastní akcie, s nimiž dosáhne podíl na všech hlasovacích právech více než 10 %, uveřejní každé dosažení nebo překročení 5 % nebo 10% podílu, nebo snížení svého podílu pod tyto hranice.

IX. Celkový počet hlasovacích práv a výše základního kapitálu emitenta ze třetího státu

Emitent ze třetího státu uveřejní celkový počet hlasovacích práv a výši základního kapitálu do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém došlo k jejich změně.

X. Obsah pozvánky na valnou hromadu, oznámení o konání valné hromady nebo schůze vlastníků dluhopisů a obdobných shromáždění emitenta ze třetího státu

Emitent ze třetího státu poskytuje v pozvánce na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi ze třetího státu, v oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi ze třetího státu nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky alespoň místo, termín a program těchto shromáždění nebo schůzí.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/347 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených osob a pro aktualizaci těchto seznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/523 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

2) § 3 odst. 1 písm. d) a f) a odst. 2 písm. c) až e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/78/EU a 2013/50/EU.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

4) § 127 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2009 Sb.

6) Například zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7) Například obchodní zákoník.

8) § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

9) § 2 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

11) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

12) § 2 odst. 1 písm. j) bod 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

13) § 31 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

14) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.

15) Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES.

Přesunout nahoru