Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 233/2009 Sb.Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

Částka 70/2009
Platnost od 30.07.2009
Účinnost od 01.08.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

233

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bankách“), podle § 2a odst. 1 a 9, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví vzory formulářů a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“), bankovní licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku banky z jiného než členského státu“),

b) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),

c) povolení k činnosti penzijní společnosti,

d) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,

e) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, penzijní společností, nebo k ovládnutí těchto osob,

f) povolení k přeměně penzijní společnosti,

g) registraci investičního zprostředkovatele k distribuci doplňkového penzijního spoření,

h) zápis do seznamů vázaných zástupců,

i) registraci další podnikatelské činnosti,

j) povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů,

k) povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost,

l) povolení sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů,

m) schválení statutu účastnického fondu nebo důchodového fondu a jeho změn,

n) schválení změny depozitáře, nebo

o) odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti nebo odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

a) podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,

b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídicích funkcí v družstevní záložně.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1), anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,

b) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,

2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu, a

3. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,

c) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů3) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,

1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

d) informací o osobách úzce propojených4) seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby nebo datum vzniku a sídlo, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením, včetně informace, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor působit jako zahraniční osoba s obdobnou činností jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb nebo je ovládající osobou takové osoby,

e) plánem obchodní činnosti skutečně zamýšlený plán na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu2) spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností vykonávaných podle příslušného právního předpisu,

f) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny,

g) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí týkající se

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být osoba ovládána,

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,

3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení právnické osoby,

4. případné podpory právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činností nebo pro udržení činnosti,

5. dohod s jinými společníky nebo členy právnické osoby a

6. pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo má dojít k ovládnutí právnické osoby, také rozvoje činnosti právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, politiky rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje právnické osoby,

h) údaji o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,

2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností a počtu řízených osob,

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,

i) údaji o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,

2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,

j) vedoucí osobou osoba uvedená v

1. § 4 odst. 5 písm. e) nebo v § 5 odst. 4 písm. c) zákona o bankách,

2. § 2a odst. 4 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,

3. § 3 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním spoření a

4. § 3 písm. e) zákona o důchodovém spoření,

k) osobou, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, nebo jiná regulovaná činnost na finančním trhu, a která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu v zemi jejího sídla.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA I

VSTUP DO SEKTORU

§ 3

(1) Žádost o licenci pro banku podle § 4 odst. 8 zákona o bankách a o povolení pro družstevní záložnu podle § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se předkládá na formuláři, jehož vzor je v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Žádost o povolení podle § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2b k této vyhlášce.

(3) Žadatel, kterému má být licence nebo povolení podle odstavců 1 a 2 uděleno, přiloží k žádosti přílohy podle § 4, pokud tato vyhláška dále nestanoví jinak.

§ 4

(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informacemi souvisejícími s činností žadatele jsou

a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

b) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],

c) originály dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,

d) finanční výkazy [§ 2 písm. b)],

e) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

f) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný žadatelem a

g) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem.

(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 2, nebo podle přílohy č. 4, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,

b) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a

c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji5) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 13 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou osobou uvedenou v tomto seznamu,

b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a) včetně uvedení funkce této osoby a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou takovou fyzickou osobu,

c) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný každou osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli a každou osobou, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,

d) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každé osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a),

e) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] každé osoby uvedené v písmeně a),

f) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] každé osoby uvedené v písmeně a),

g) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)] a

h) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání právnické osoby, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,

i) popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene a) stává osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(4) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h).

(5) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, jejíž kvalifikovaná účast je dána nepřímým podílem prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel

a) nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h) a

b) přikládá originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým byl této osobě udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu, že tato osoba nabyla kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.

HLAVA II

BANKA, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA A POBOČKA BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU

§ 5

Licence pro banku a povolení pro družstevní záložnu

(K § 4 odst. 8 zákona o bankách a § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

V případě žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu postupuje žadatel podle § 3 odst. 1 a vedle příloh uvedených v § 4 přiloží

a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],

b) koncepci rozvoje činnosti banky nebo družstevní záložny zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým cílům,

c) návrh řídicího a kontrolního systému banky nebo družstevní záložny obsahující zejména

1. strategii řízení rizik,

2. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,

3. strategii rozvoje informačních systémů,

4. zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance a

5. bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy,

d) návrh organizačního uspořádání banky nebo družstevní záložny, který obsahuje informace o vymezení odpovědnosti, pravomoci, hlavních informačních tocích a vazbách orgánů, zaměstnanců a výborů banky nebo družstevní záložny, pokud budou zřízeny,

e) seznam vedoucích osob [§ 2 písm. j) bod 2 nebo 3],

f) za každou vedoucí osobu podle písmene e)

1. výčet funkcí v orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat souběžně s výkonem vedoucí funkce v bance nebo družstevní záložně, s uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, ve které má být funkce vykonávána, identifikačního čísla osoby a názvu funkce včetně uvedení, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,

2. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám banky nebo družstevní záložny, právnické osoby ovládající banku nebo družstevní záložnu a právnické osoby, kterou banka ovládá, a

3. stručnou koncepci výkonu funkce vedoucí osoby,

g) zprávu žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby uvedené v seznamu podle písmene e) pro výkon funkce, do níž je navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby a

h) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti banky nebo družstevní záložny; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém6), účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

Licence pro pobočku banky z jiného než členského státu

§ 6

(K § 5 odst. 1 a 5 zákona o bankách)

(1) V případě žádosti o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu se žádost předkládá na formuláři, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce. K žádosti žadatel přiloží přílohy podle odstavců 2 až 6 a § 7.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,

b) originál rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,

c) originál dokladu prokazujícího existenci a skutečné sídlo žadatele a kdo za žadatele může jednat a jakým způsobem,

d) originály dokladů o původu finančních prostředků poskytnutých pro činnost pobočky,

e) auditorem ověřené finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)] a

f) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelné s požadavky stanovenými bankám podle zákona o bankách a prováděcím právním předpisem7).

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu žadatele, jsou

a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,

b) tiskopisy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněné a podepsané jednotlivými členy statutárního orgánu žadatele,

c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

d) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách5) s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a

b) informace o osobách úzce propojených s žadatelem [§ 2 písm. d)].

(5) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě pobočky jsou

a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou pobočky,

b) životopis vedoucí osoby pobočky obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby pobočky a

d) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána vedoucí osobou pobočky.

(6) Přílohami obsahujícími informace o organizačních předpokladech pobočky pro výkon činnosti jsou

a) plán obchodní činnosti pobočky,

b) zásady řídicího a kontrolního systému žadatele,

c) koncepce a zásady rozvoje pobočky týkající se její činnosti zejména ve vztahu k navrhovanému plánu pobočky a k jejím střednědobým cílům,

d) návrh organizační struktury pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění a

e) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém7), účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

§ 7

(1) Žadatel o licenci k žádosti podle § 6 odst. 1 dále přiloží

a) analýzu srovnatelnosti právních nebo jiných předpisů, které se týkají zejména

1. právního a institucionálního postavení orgánu dohledu státu sídla žadatele (dále jen „zahraniční orgán dohledu“), jeho nezávislosti, pravomoci a odpovědnosti v oblasti výkonu bankovního dohledu,

2. úpravy udělování a odnětí licence bance, posuzování osoby navrhované do vedení banky a nabývání kvalifikované účasti na bance,

3. výkonu dohledu nad bankou a její pobočkou v zahraničí včetně výkonu dohledu na konsolidovaném základě,

4. pravidel obezřetného podnikání bank zejména kapitálová přiměřenost, angažovanost, likvidita, řídící a kontrolní systém včetně systému řízení rizik,

5. systému nápravných a sankčních opatření,

6. způsobu spolupráce a výměny informací s orgány dohledu jiných států,

7. účetnictví a úpravy povinnosti zajistit audit účetní závěrky banky,

8. úpravy informační povinnosti banky vůči orgánu dohledu a veřejnosti, poskytování informací získaných v rámci výkonu dohledu třetím osobám,

9. definice bankovního tajemství a jeho ochrany, použití důvěrných informací a úpravy povinnosti zachovávat mlčenlivost, a

b) originál písemného stanoviska zahraničního orgánu dohledu k záměru žadatele zřídit pobočku banky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled a že právní řád státu sídla zahraniční banky nestanoví žádné překážky bránící efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a zahraničním orgánem dohledu.

(2) K analýze srovnatelnosti podle odstavce 1 písm. a) žadatel dále přiloží zhodnocení případných rozdílů v oblastech uvedených v bodech 1 až 9 ve srovnání s obdobnými předpisy platnými v Evropské unii, které se týkají výkonu činnosti bank a výkonu dohledu nad nimi. Pokud je analýza vypracována jinou osobou než zahraničním orgánem dohledu, přiloží se k této analýze prohlášení zahraničního orgánu dohledu osvědčující správnost sdělovaných informací a závěrů.

HLAVA IV

PENZIJNÍ SPOLEČNOST

§ 14a

(K § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém spoření)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti postupuje žadatel podle § 3 odst. 3.

(2) Vedle příloh uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a c), odst. 2 a 3 žadatel k žádosti přiloží také

a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],

b) návrh vnitřních předpisů penzijní společnosti zahrnující zejména

1. organizační uspořádání,

2. pravidla pro obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti a

3. pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti,

c) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat

1. výkon činností penzijní společnosti spočívající v obhospodařování důchodových fondů nebo účastnických fondů,

2. průběžnou kontrolu dodržování povinností penzijní společnosti plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů penzijní společnosti a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,

3. řízení rizik a

4. výkon vnitřního auditu,

d) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene c) obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a

e) seznam činností, které penzijní společnost hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění naplnění podmínek pro vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby.

(3) Podle rozsahu vykonávaných činností penzijní společnosti žadatel dále přiloží

a) návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s účastníky, vedení účetnictví a vedení osobních důchodových účtů účastníků a osobních penzijních účtů účastníků,

b) návrh způsobu technického zabezpečení výkonu činnosti a poskytování služeb prostřednictvím internetu,

c) doklady o zajištění přímého spojení s depozitářem, případně dalšími osobami, které mají provádět obchodování s majetkem účastnického fondu nebo důchodového fondu nebo vedení jeho evidence, a

d) doklady o zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.

HLAVA V

VEDOUCÍ OSOBY A OSOBY VE VEDENÍ FINANČNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY

§ 15

Schvalování vedoucí osoby

(K § 39 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) životopis vedoucí osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], a

b) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby.

(3) Tiskopis žádosti spolu s jejími přílohami žadatel předkládá v případě nové volby, jmenování či vzniku funkce na základě jiné skutečnosti spojené s novou působností či pravomocemi.

§ 16

Osoba ve vedení finanční holdingové osoby

(K § 26g odst. 6 zákona o bankách a § 25f odst. 8 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání důvěryhodnosti a zkušenosti osoby navrhované do jejího vedení finanční holdingová osoba předloží podklady, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] fyzické osoby navrhované do vedení finanční holdingové osoby (dále jen „navrhovaná osoba“),

b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou navrhovanou osobou,

c) životopis navrhované osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)].

(2) Finanční holdingová osoba předloží rovněž popis pracovní náplně funkce, do které má být navrhovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem finanční holdingové osoby, který upravuje náplň funkce, kterou má navrhovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

(3) V případě, že navrhovaná osoba není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu finanční holdingové osoby nebo na navrhovanou osobu nebyla pravomoc statutárního orgánu finanční holdingové osoby delegována, finanční holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba finanční holdingovou osobu řídí.

§ 17

Schvalování vedoucí osoby v družstevní záložně

(K § 2a odst. 9 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti vedoucí osoby předloží družstevní záložna listiny, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby,

b) životopis vedoucí osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) vymezení pracovní náplně funkce, do které je vedoucí osoba zvolena nebo jmenována,

d) stručná koncepce výkonu funkce vedoucí osoby a

e) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou.

(2) Součástí vymezení pracovní náplně funkce vedoucí osoby jsou dále předpokládaná působnost a pravomoci. Tato listina může být nahrazena vnitřním předpisem družstevní záložny, který upravuje náplň funkce, kterou má vedoucí osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

HLAVA VI

SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO K OVLÁDNUTÍ

§ 18

Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí

[K § 20 odst. 3 písm. a) a b) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. a) a b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 44 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, penzijní společností (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí této osoby se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,

b) originály dokladů o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,

c) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,

d) informace o osobách úzce propojených [§ 2 písm. d)] se žadatelem,

e) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo kterou má ovládnout, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této právnické osobě, a to alespoň k osobám, které jsou vedoucími osobami, členy dozorčí rady nebo členy kontrolní komise regulované právnické osoby, v případě družstevních záložen pak rovněž k osobám zvoleným do úvěrové komise,

f) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnout, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled v zemi jeho sídla vykonáván,

g) strategický záměr [§ 2 písm. g)],

h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnou, s údaji5) o těchto osobách a s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě, a popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě, a

i) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, má-li být žadatel ovládající osobou15), a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

a) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] a

b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný žadatelem.

(4) Je-li žadatelem právnická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

a) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele včetně uvedení funkce této osoby,

b) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D, vyplněný a podepsaný žadatelem a každou fyzickou osobou uvedenou v písmeně a) a

c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem žadatele a každé osoby uvedené v písmeně a).

(5) Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti dojít ke změně ve vedoucích osobách v subjektu, na němž se nabývá kvalifikovaná účast, jsou součástí žádosti přílohy obsahující informace o těchto vedoucích osobách podle § 4 odst. 2.

(6) Je-li žadatelem osoba, která žádá o souhlas pouze z důvodu obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí jsou investiční nástroje, není žadatel povinen přiložit doklady podle odstavce 2 písm. b).

§ 20

Zvláštní ustanovení

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí, pak tato osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 18 odst. 2 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 18 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny.

(2) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě anebo k jejímu ovládnutí osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],

b) strategický záměr [§ 2 písm. g)],

c) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a

d) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(3) Má-li žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží pouze originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu dohledu, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.

ČÁST TŘETÍ

POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ

§ 21

Povolení k přeměně penzijní společnosti

(K § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o povolení fúze penzijních společností se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) seznam zúčastněných společností,

b) za nástupnickou společnost obchodní firma, identifikační číslo osoby a adresa sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu s uvedením počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, a dále uvedení počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nástupnické společnosti,

c) seznam vedoucích osob nástupnické společnosti s uvedením jejich funkce,

d) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou nástupnické společnosti,

e) životopis každé vedoucí osoby nástupnické společnosti obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

f) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby nástupnické společnosti,

g) projekt fúze penzijních společností obsahující alespoň záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram fúze a dále náležitosti podle § 65 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

h) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností na fúzi, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,

i) znalecká zpráva nebo zprávy včetně stanoviska znalce k náležitostem projektu podle § 65 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

j) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření a

k) seznam osob, mezi nimiž a nástupnickou společností vznikne v důsledku fúze úzké propojení, a údaje5) o osobách, které v důsledku fúze získají kvalifikovanou účast na nástupnické společnosti, včetně uvedení výše podílu nebo jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele.

ČÁST ČTVRTÁ

REGISTRACE A ZÁPIS

§ 22a

Registrace nebo povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

(1) Žádost o registraci nebo povolení činností spojených s distribucí doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 91 odst. 1 zákona o důchodovém spoření podává žadatel, který je

a) investičním zprostředkovatelem, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

b) obchodníkem s cennými papíry, který je bankou nebo žadatelem o bankovní licenci, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9a k této vyhlášce, nebo

c) obchodníkem s cennými papíry, který není bankou nebo žadatelem o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9b k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 doloží žadatel splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 84 zákona o doplňkovém penzijním spoření. Obchodník s cennými papíry, který není bankou, dále k žádosti doloží přílohy podle § 25 odst. 2 písm. a) až c).

§ 23

Zápis do seznamu vázaných zástupců

(K § 81 a 82 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Žádost je zasílána České národní bance v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem17) ve formě datové zprávy. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 25

Registrace další podnikatelské činnosti penzijní společnosti

(K § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele,

b) návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,

c) analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a

d) doklad o povolení další podnikatelské činnosti podléhající registraci vydaný příslušným orgánem, není-li tímto orgánem Česká národní banka.

ČÁST PÁTÁ

ÚČASTNICKÉ A DŮCHODOVÉ FONDY

§ 25a

Povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů

(K § 96 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 5 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) seznam vedoucích osob penzijní společnosti, která má obhospodařovat účastnický fond nebo důchodové fondy,

b) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) návrh statutu účastnického fondu nebo důchodových fondů,

d) aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat účastnický fond nebo důchodové fondy, a aktuální výši objemu majetku v účastnických fondech, důchodových fondech a v transformovaném fondu obhospodařovaných touto penzijní společností,

e) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnický fond nebo důchodové fondy činnost depozitáře,

f) depozitářskou smlouvu, případně její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnický fond nebo důchodové fondy, a

g) přílohy podle § 14a, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním příslušného fondu nebo fondů, pro které žádá o povolení.

§ 25b

Povolení k převodu všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost

(K § 109 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 58 odst. 6 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) popis podmínek a způsobu, kterým se mají převést účastnické fondy nebo důchodové fondy na jinou penzijní společnost,

b) účetní závěrky zúčastněných penzijních společností sestavené k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

c) účetní závěrku převáděných účastnických fondů nebo důchodových fondů sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

d) informace o převáděných účastnických fondech nebo o důchodových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu účastníků a výkonnosti fondu,

e) aktuální výši vlastního kapitálu přejímající penzijní společnosti, pokud tato informace není zřejmá z účetní závěrky penzijní společnosti, a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů, důchodových fondů nebo transformovaného fondu obhospodařovaných touto penzijní společností,

f) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnické fondy nebo důchodové fondy činnost depozitáře; dokumenty podle tohoto písmene nemusí dokládat osoby depozitáře účastnických fondů nebo důchodových fondů, bude-li tento i po převodu stejný,

g) depozitářskou smlouvu, případně její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnické fondy nebo důchodové fondy, a

h) přílohy podle § 14a, které jsou u přejímající penzijní společnosti dotčeny změnami v souvislosti s převodem účastnických fondů nebo důchodových fondů.

§ 25c

Sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů

(K § 113 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 61 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) projekt sloučení včetně dopadů sloučení na investiční limity,

b) stanovisko depozitáře zúčastněných účastnických fondů nebo důchodových fondů,

c) informace o slučovaných účastnických fondech nebo důchodových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu účastníků, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře poplatků, a

d) aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat přejímající nástupnický účastnický fond nebo důchodový fond, a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů, důchodových fondů nebo transformovaného fondu obhospodařovaných touto penzijní společností.

§ 25d

Schválení statutu a jeho změn

(K § 97 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 45 odst. 8 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení statutu účastnického fondu a jeho změn se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) platné úplné znění statutu s vyznačením navrhovaných změn, o jejichž schválení žádá, spolu s jejich odůvodněním a

b) nové úplné znění statutu.

(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se použijí obdobně na žádost o schválení statutu důchodového fondu a jeho změn a na její přílohy.

§ 25e

Změna depozitáře

(K § 96 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení změny depozitáře účastnických fondů nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) depozitářskou smlouvu, případně její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro důchodové fondy nebo účastnické fondy,

b) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnické fondy nebo důchodové fondy činnost depozitáře, a

c) doklad o ukončení dosavadní depozitářské smlouvy.

ČÁST ŠESTÁ

ODNĚTÍ POVOLENÍ

§ 25f

Odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti

(K § 69 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží zápis o rozhodnutí valné hromady o zrušení penzijní společnosti s likvidací, včetně rozhodnutí o návrhu na jmenování likvidátora penzijní společnosti, nebo rozhodnutí soudu o zrušení penzijní společnosti s likvidací a dále doklady prokazující vypořádání závazků vůči účastníkům.

§ 25g

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu

(K § 111 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) odůvodnění žádosti o odnětí povolení,

b) účetní závěrku účastnického fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

c) přehled nevypořádaných závazků vzniklých z obhospodařování majetku v účastnickém fondu,

d) informace týkající se struktury a likvidity majetku v účastnickém fondu,

e) informace o počtu účastníků a celkové hodnotě prostředků účastníků,

f) oznámení penzijní společnosti určené účastníkům o záměru zrušit účastnický fond a

g) návrh způsobu prodeje majetku v účastnickém fondu a vypořádání jeho pohledávek a dluhů.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 26

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.

(3) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 2, musí být úředně ověřena.

(4) V případě žádosti o povolení další činnosti se přiměřeně použijí ustanovení části druhé hlavy II.

§ 27

(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(3) Při předkládání veřejných listin cizích států se postupuje podle jiného právního předpisu18). To neplatí pro veřejnou listinu cizího státu

a) vydanou na území členského státu, nebo

b) vydanou správním úřadem cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) V případě, že právnickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli řídí jiná osoba, než je statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, připojí žadatel také seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele řídí, a dále údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] a tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D vyplněný a podepsaný za každou takovou osobu.


§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou,

2. vyhláška č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena,

3. vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby,

4. vyhláška č. 255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.


§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu

Příloha č. 2b k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě/k ovládnutí regulované právnické osoby

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 9a k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR žádosti o povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření obchodníkem s cennými papíry, který je bankou

Příloha č. 9b k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR žádosti o registraci k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, a další podnikatelské činnosti

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Dotazník související s nabytím kvalifikované účasti

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o schválení změny statutu

VZOR Žádost o schválení statutu a jeho změn

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o schválení změny depozitáře

VZOR Žádost o schválení změny depozitáře

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o odnětí povolení k činnosti (investiční společnosti, investičního fondu nebo penzijní společnosti)

VZOR Žádost o odnětí povolení k činnosti (investiční společnosti, investičního fondu nebo penzijní společnosti)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost týkající se účastnických / důchodových fondů (povolení k vytvoření, převod obhospodařování, sloučení, odnětí povolení)

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. u) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

5) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
§ 3 písm. l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

6) § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

7) Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.

15) § 74 a 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

16) § 17a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

18) § 53 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

19) Nařízení Komise obsahující úplný seznam informací, které musí být poskytnuty k oznámení o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry.

Přesunout nahoru