Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 215/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/2009
Platnost od 20.07.2009
Účinnost od 20.07.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I, Čl. IIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o evropské společnosti

Čl. III

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. § 33 se včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zrušuje.

2. § 34 se zrušuje.

3. § 41 se zrušuje.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o bankách

Čl. V

V § 18 odstavec 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 4b zní:

(3) Ustanovení obchodního zákoníku o konfliktu zájmů upravující poskytování úvěrů, půjček a zajištění akciovou společností členům orgánů a dalším osobám se pro banky nepoužije4b).

4b) § 196a obchodního zákoníku.“.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

Čl. VIzrušeno

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Čl. VII

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se mění takto:

1. V § 92 odst. 1 a § 284 odst. 1 se číslovka „117“ nahrazuje číslovkou „116“.

2. § 117 zní:

㤠117

Znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi se nevyžadují, jestliže s tím souhlasili všichni akcionáři všech zúčastněných společností.“.

ČÁST ŠESTÁzrušeno

Čl. VIII, § 19c zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., zní:zrušeno


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Přesunout nahoru