Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 213/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.

Částka 64/2009
Platnost od 20.07.2009
Účinnost od 20.07.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

213

VYHLÁŠKA

ze dne 3. července 2009,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují slova „a zvěře ve farmovém chovu“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „zvěře ve farmovém chovu,“ zrušují.

3. V § 2 písmeno e) zní:

e) hejnem - skupina drůbeže jednoho druhu a jedné kategorie, která je chovaná v jedné hale hospodářství a která se v této hale nachází současně,“.

4. V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:

i) halou - budova hospodářství, ve které je chováno hejno drůbeže,

j) hustotou osazení - celková živá hmotnost kuřat, která se ve stejném čase nachází v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy,

k) denní mírou úmrtnosti - počet kuřat, která uhynula v jedné hale ve stejný den, včetně kuřat, která byla poražena z důvodu onemocnění nebo i z jiných důvodů, vydělený počtem kuřat, která se v uvedený den nacházejí v hale, vynásobeno 100,

l) kumulativní denní mírou úmrtnosti - součet denních měr úmrtnosti.“.

5. V § 4 písmeno g) včetně poznámek pod čarou č. 11a a 11b zní:

g) elektronický identifikátor u ovcí a koz11a) a elektronický identifikátor u koní11b),

11a) Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS.

11b) Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS pokud jde o metody identifikace koňovitých.“.

6. § 13 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:

㤠13

Způsob a termín označování koní a oslů a jejich kříženců

(1) Plemenní koně se označují způsoby uvedenými v jednotlivých řádech plemenných knih koní12), a to:

a) slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem11b), nebo

b) slovním a grafickým popisem, elektronickým identifikátorem11b) a výžehem, a to v případě, kdy tento výžeh bude uveden v příslušném řádu plemenné knihy koní12).

(2) U plemenných koní plemen starokladrubský kůň, lipický kůň, Shagya-arab, norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň a moravský teplokrevník lze označování provádět

a) postupem uvedeným v odstavci 1, nebo

b) slovním a grafickým popisem a výžehem, a to v případě, kdy tento způsob označování bude uveden v příslušném řádu plemenné knihy koní12).

(3) Koně neregistrovaní v plemenné knize, osli a jejich kříženci se označují slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem v souladu s nařízením Komise (ES) č. 504/200811b).

(4) Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se označuje před odstavem tak, aby byl vydán průkaz koně po označení, nejpozději do 31. prosince roku narození daného koně, nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane později.

(5) Osoba provádějící označování koní označí koně, osla nebo jejich křížence do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byla majitelem vyzvána.

12) § 14 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona.“.

7. V § 14 odst. 3 se slovo „majitel“ nahrazuje slovem „chovatel“.

8. V § 14 odst. 4 se slovo „majitel“ nahrazuje slovem „chovatel“.

9. V § 14 odst. 4 se slova „pověřené osobě4)“ nahrazují slovy „vydávajícímu orgánu11b)“.

10. § 15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12a zní:

㤠15

Označování elektronickým identifikátorem a výžehem

(1) Označení totožnosti koně elektronickým identifikátorem11b) nebo výžehem zaznamená osoba provádějící označování koní do registrační knihy koní a na připouštěcí lístek, popřípadě na hlášení o registraci koně a hlášení o trvalém dovozu. Tím není dotčena povinnost vydávajícího orgánu provést záznamy do průkazu koně podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství12a).

(2) Výžeh a jeho umístění je součástí řádů plemenných knih.

12a) Čl. 11 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 504/2008.“.

11. § 16 a 17 se včetně nadpisů zrušují.

12. V § 19 odst. 1 se slovo „čtyřmístný“ zrušuje.

13. V § 20 odst. 2 písmeno b) zní:

b) alfanumerický kód, který vyjadřuje část registračního čísla hospodářství, ve kterém se prase narodilo,“.

14. V dílu 2 se doplňuje nový oddíl 7, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 7

Označování jelenovitých a muflonů ve farmovém chovu

§ 27a

Způsob a termín označování jelenovitých a muflonů ve farmovém chovu

(1) Jelenovití a mufloni ve farmovém chovu (dále jen „jelenovití a mufloni“) se označují jednou plastovou ušní známkou.

(2) Každý jelenovitý nebo muflon, včetně kusů poražených na hospodářství, musí být označen před opuštěním hospodářství, v němž se narodil.

§ 27b

Ušní známky používané pro označování jelenovitých a muflonů a jejich vzory

(1) Pro označování jelenovitých a muflonů se používají plastové ušní známky, které musí být vysoké nejméně 25 mm, široké nejméně 9 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Plastová ušní známka používaná pro označování jelenovitých a muflonů musí obsahovat:

a) označení země původu - písmena „CZ“ pro Českou republiku,

b) alfanumerický kód, který vyjadřuje část registračního čísla hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo,

c) kód příslušného úřadu.

(3) Vzor plastové ušní známky používané pro označování jelenovitých a muflonů je uveden v příloze č. 4a.

§ 27c

Způsob a termín označování jelenovitých a muflonů přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Jelenovití a mufloni přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují způsobem uvedeným v § 27a a 27b do 72 hodin ode dne příchodu na místo určení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na jelenovité a muflony přemístěné z jiných členských států nebo dovezené ze třetích zemí, kteří jsou označeni individuálním kódem zvířete, ze kterého lze určit hospodářství, kde bylo zvíře poprvé identifikováno, a na jelenovité a muflony dovezené k účasti na svodu zvířat.

(3) Při přemístění jelenovitých a muflonů z jiného členského státu nebo při dovozu jelenovitých a muflonů ze třetích zemí přímo na jatky se jelenovití a mufloni již neoznačují.“.

15. V § 29 odst. 2 písm. a) se slovo „podnikatele“ nahrazuje slovy „zemědělského podnikatele12b)“.

Poznámka pod čarou č. 12b zní:

12b) § 2e zákona č. 257/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 409/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.“.

16. V § 29 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slovo „podnikatele“ zrušuje.

17. V § 29 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova „adresa pracoviště“ nahrazují slovy „kontaktní adresa“.

18. V § 29 odst. 2 písmeno b) zní:

b) nejde-li o zemědělského podnikatele12b).“.

19. V § 29 odst. 3 se slovo „Podnikatel“ nahrazuje slovy „Zemědělský podnikatel12b)“.

20. V § 32 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „U registru koní v hospodářství není nutný souhlas pověřené osoby4).“.

21. V § 34 odst. 3 se na konci písmene f) doplňuje bod 5, který zní:

5. výsledek inventury chovaných zvířat prováděné v intervalu ne delším než kalendářní rok, pro zaznamenání výsledku roční inventury lze využít dokladu vydaného pověřenou osobou4), který se po provedení této inventury stává přílohou stájového registru,“.

22. V § 34 odst. 3 písmeno g) zní:

g) v případě zvířat přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí, která nebyla označena v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, původní číslo ušní známky.“.

23. V § 36 odst. 1 se na konci písmene f) doplňují slova „ , jde-li o skot“.

24. V § 38 odst. 1 písm. e) bodě 5 se za slovo „hlediska“ vkládá slovo „tržní“.

25. V § 39 odst. 4 písmeno e) zní:

e) plemenná příslušnost, není-li známa, barva zvířete,“.

26. V § 39 odst. 4 se na konci písmene g) doplňují slova „ , je-li znám“.

27. V § 42 odst. 4 se slova „a stanovování genetického typu“ zrušují.

28. V § 42 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

29. V § 42 odstavec 5 zní:

(5) V případě registrace starších, dosud neregistrovaných koní, koní bez původu a oslů a jejich kříženců s koňmi se čtvrtý připouštěcí lístek nahrazuje hlášením o registraci koně.“.

30. § 44 včetně nadpisu zní:

㤠44

Registrace koně přemístěného z jiného členského státu nebo dovezeného ze třetí země

(1) V případě koní přemístěných z jiného členského státu nebo po dovozu koně ze třetí země, s výjimkou koně přemístěného nebo dovezeného k účasti na svodu zvířat, (dále jen „trvalý dovoz koně“) zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koně do 30 dnů po přemístění nebo do 30 dnů po ukončení pohraniční veterinární kontroly.

(2) Vzor hlášení o trvalém dovozu koně je uveden v příloze č. 8.

(3) Doprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zasílá majitel koně hlášení o trvalém dovozu koně podle odstavce 1 pověřené osobě4); tím není dotčena povinnost zasílat průkaz koně vydávajícímu orgánu11b) podle čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 504/2008. Doprovází-li trvale dovezeného koně též potvrzení o původu, zasílá majitel koně společně s hlášením jeho kopii. Pověřená osoba4) koně zaeviduje a do 7 dnů ode dne jeho doručení zasílá průkaz koně, popřípadě též kopii potvrzení o původu zpět majiteli koně.

(4) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně ze třetích zemí průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zasílá majitel koně vydávajícímu orgánu11b) hlášení o trvalém dovozu koně vyplněné osobou provádějící označování koní. Na základě tohoto hlášení vydávající orgán11b) vystaví průkaz koně; pokud doprovází dovezeného koně také potvrzení o původu, zasílá majitel koně vydávajícímu orgánu11b) i kopii potvrzení o původu.“.

31. V § 46 odst. 2 se slova „pověřené osobě4)“ nahrazují slovy „vydávajícímu orgánu11b)“.

32. V § 45 odst. 3 se na konci písmene d) doplňují slova „nebo číslo elektronického identifikátoru“.

33. V § 46 odstavec 5 zní:

(5) Při přemístění koně na jatka nebo do asanačního podniku oznámí původní majitel koně tuto skutečnost pověřené osobě4), a to zasláním hlášení změny do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k přemístění došlo, a současně předá průkaz koně jatkám, nebo asanačnímu podniku, které ho po poražení koně nebo zpracování těla koně zasílají pověřené osobě4), a to do 5 pracovních dnů ode dne porážky koně nebo zpracování těla koně. Pokud není vydávajícím orgánem, předá pověřená osoba4) průkaz koně příslušnému vydávajícímu orgánu11b).“.

34. V § 46 odstavec 6 zní:

(6) Chovatel koně zašle ve lhůtě 30 dnů stanovené v čl. 19 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 504/200811b) pověřené osobě hlášení změny.“.

35. V § 48 písm. l) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , číslo elektronického identifikátoru, popřípadě“.

36. V § 48 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až t), která včetně poznámky pod čarou č. 20a znějí:

q) známý status zvířete jako neurčeného k poražení pro lidskou spotřebu20a),

r) údaje o vydaných duplikátech průkazu koně a náhradních průkazech koně,

s) u hřebců zapsaných v ústředním registru plemeníků číslo osvědčení o stanovení genetického typu,

t) u hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí číslo osvědčení o stanovení ověření původu.

20a) Článek 21 odst. 1 písm. l) a příloha č. I oddíl IX část II nařízení Komise (ES) č. 504/2008.“.

37. § 49 se včetně nadpisu zrušuje.

38. § 50 se včetně nadpisu zrušuje.

39. V § 53 odstavec 1 zní:

(1) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo shromažďovacího střediska předává pověřené osobě4) údaje uvedené v § 52 odst. 3 v hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění. Součástí tohoto hlášení je i počet prasnic.“.

40. V § 55 písm. b) bodě 2 se slova „kalendářní měsíc“ nahrazují slovem „datum“.

41. § 64 včetně nadpisu zní:

㤠64

Registr drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno s produkcí vajec

(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno hejno větší než 100 kusů drůbeže s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejno nosnic s produkcí konzumních vajec uváděných na trh, vede chovatel drůbeže registr drůbeže v hospodářství, a to v listinné podobě nebo elektronicky formou počítačové databáze (§ 32). Registr drůbeže v hospodářství se vede po jednotlivých halách. V registru se zaznamenávají i přesuny mezi halami.

(2) Na každém registru drůbeže v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,

b) registrační číslo hospodářství,

c) adresa hospodářství,

d) druh a kategorie drůbeže, pro který se vede registr drůbeže v hospodářství,

e) celkový počet hal, jejich označení a označení haly, pro kterou se registr drůbeže v hospodářství vede.

(3) V registru drůbeže v hospodářství se eviduje

a) počáteční počet drůbeže,

b) každá změna počtu drůbeže, zejména přemístění zvířat, jejich úhyn, ztráta nebo utracení, přičemž se eviduje

1. počet drůbeže, které se tato změna týká,

2. datum, kdy ke změně došlo,

3. charakter změny (příjem, úhyn, prodej, převod, přesun),

4. registrační číslo hospodářství, líhně, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, popřípadě kód země, jde-li o zvířata přemístěná z nebo do jiných členských států anebo dovezená ze nebo vyvezená do třetích zemí,

c) konečný počet drůbeže po změně počtu.

(4) Orgány dozoru15) do registru drůbeže v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor registru drůbeže v hospodářství je uveden v příloze č. 12 části 1 a je závazný pouze z hlediska jeho obsahu.“.

42. Za § 64 se vkládají nové § 64a a 64b, které včetně nadpisů znějí:

㤠64a

Registr drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro odchov nebo výkrm mimo kuřat chovaných na maso

(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno hejno větší než 500 kusů drůbeže, s výjimkou hospodářství uvedených v § 64 odst. 1, vede chovatel drůbeže registr drůbeže v hospodářství, a to v listinné podobě nebo elektronicky formou počítačové databáze (§ 32). Registr drůbeže, lze vést i po jednotlivých halách, v takovém případě se v registru zaznamenává i přesun mezi halami.

(2) V každém registru drůbeže v hospodářství musí být na titulní straně uvedeny tyto náležitosti:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,

b) registrační číslo hospodářství,

c) adresa hospodářství,

d) druh a kategorie drůbeže, pro který se vede registr drůbeže v hospodářství,

e) celkový počet hal, jejich označení a označení haly, pro kterou se registr drůbeže v hospodářství vede, vede-li chovatel registr drůbeže v hospodářství po jednotlivých halách.

(3) V registru drůbeže v hospodářství se eviduje

a) počet naskladněné drůbeže,

b) každá změna počtu držené drůbeže, přičemž se eviduje

1. počet drůbeže, které se tato změna týká,

2. datum, kdy ke změně došlo,

3. charakter změny (příjem, úhyn, prodej, převod, přesun),

4. registrační číslo hospodářství, líhně, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, popřípadě kód země, jde-li o zvířata přemístěná z nebo do jiných členských států anebo dovezená ze nebo vyvezená do třetích zemí,

c) konečný počet drůbeže po změně počtu.

(4) Orgány dozoru15) do registru drůbeže v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor registru drůbeže v hospodářství je uveden v příloze č. 12 části 1 a je závazný pouze z hlediska jeho obsahu.

§ 64b

Registr drůbeže v hospodářství, v němž jsou chována kuřata chovaná na maso

(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno hejno větší než 500 kusů kuřat druhu Kur domácí (Gallus gallus) chovaných na maso (dále jen „kuřata chovaná na maso“), vede chovatel registr drůbeže v hospodářství pro jednotlivé haly s chovem kuřat chovaných na maso, a to v listinné podobě nebo elektronicky formou počítačové databáze (§ 32). Chovatel vede registr drůbeže v hospodářství podle vzoru uvedeného v § 64a odst. 5.

(2) Registr drůbeže v hospodářství, ve kterém jsou chována kuřata chovaná na maso, obsahuje kromě náležitostí uvedených v § 64a odst. 2 až 4 tyto záznamy:

a) na titulní straně vyznačení, pro kterou halu je tento registr drůbeže v hospodářství veden,

b) na titulní straně využitelnou plochu, kterou se rozumí plocha se stelivem kdykoli přístupná kuřatům chovaným na maso, v m2,

c) na titulní straně vyznačení maximální přípustné kapacity haly v kg živé hmotnosti kuřat chovaných na maso,

d) uvedení hybridu nebo plemene naskladněných kuřat chovaných na maso, je-li známo,

e) při každé kontrole počet kuřat chovaných na maso, která byla nalezena mrtvá, s uvedením příčin, jsou-li známy, jakož i počet kuřat chovaných na maso poražených z důvodu onemocnění nebo z jiných důvodů s uvedením příčiny,

f) v případě hustoty osazení vyšší než 33 kg/m2 denní míru úhynu a kumulativní denní míru úhynu.“.

43. § 66 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20b zní:

㤠66

Hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno s produkcí vajec

(1) Každý chovatel drůbeže, který chová hejno větší než 100 kusů drůbeže s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejno nosnic pro produkci konzumních vajec uváděných na trh, předává pověřené osobě4) v hlášení o stavech drůbeže údaje o

a) druhu, kategorii a počtu drůbeže chované v hospodářství,

b) způsobu chovu, počtu chovaných hejn a maximální kapacitě hospodářství,

c) počtu naskladněné nebo vyskladněné drůbeže, přičemž se hlásí

1. druh, kategorie a počet drůbeže, která byla naskladněna nebo vyskladněna,

2. datum, kdy k naskladnění nebo vyskladnění došlo,

3. v případě přemístění drůbeže registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla drůbež přemístěna, popřípadě kód země20b), jde-li o drůbež dovezenou nebo vyvezenou ze třetích zemí nebo přemístěnou z jiného nebo do jiného členského státu.

(2) Chovatelé uvedení v odstavci 1 zasílají hlášení o stavech drůbeže pověřené osobě4) jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc.

(3) Hlášení o stavech drůbeže se zasílá na formuláři, který chovateli poskytuje pověřená osoba4).

(4) Vzor hlášení o stavech drůbeže je uveden v příloze č. 12 části 2.

(5) Chovatelé šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů drůbeže zasílají kromě hlášení o stavech drůbeže pověřené osobě4) údaje o druhu, užitkovém typu a počtu osvědčené drůbeže, a to zasláním kopie osvědčení o původu hejna, do 14 dnů ode dne doručení originálu osvědčení o původu hejna.

20b) Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh.
Nařízení Komise (EHS) č. 1868/77 ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh.“.

44. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který včetně nadpisu zní:

㤠66a

Hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro výkrm, včetně kuřat chovaných na maso, nebo hejno pro odchov

(1) Chovatelé drůbeže s hejnem větším než 500 kusů drůbeže, s výjimkou chovatelů uvedených v § 66 odst. 1, zasílají pověřené osobě4) údaje o druhu drůbeže, způsobu chovu, kategorii, počtu hejn, kapacitě při zaevidování hospodářství u pověřené osoby4) a dále pak při jakékoli změně těchto údajů. Chovatelé kuřat chovaných na maso zasílají údaj o maximální přípustné kapacitě jednotlivých hal v kg živé hmotnosti kuřat. Pokud chovatel zamýšlí u kuřat chovaných na maso využít hustotu osazení vyšší než 39 kg/m2, přikládá též kopii rozhodnutí krajské veterinární správy o povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení.

(2) Vzor hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro odchov nebo hejno pro výkrm, včetně kuřat chovaných na maso, je uveden v příloze č. 12 části 4.“.

45. V § 67 se slovo „údaje20a)“ nahrazuje slovem „údaje20b)“.

46. V § 68 odst. 3 se za slova „v příloze č. 12“ doplňují slova „části 3“.

47. Poznámka pod čarou č. 21 zní:

21) § 5a zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 182/2008 Sb.“.

48. V § 95 odst. 2 se za slovo „prasat“ vkládají slova „nebo zvěře ve farmovém chovu“.

49. V § 95 odst. 3 se slova „a zvěře ve farmovém chovu“ zrušují.

50. V § 97 odstavec 4 zní:

(4) Používání elektronických identifikátorů, které ve struktuře kódu obsahují kód výrobce místo kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo použitelné předpisy Evropských společenství11a), 11b). Pro elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu obsahují kód země 203 pro Českou republiku, přiděluje číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů pověřená osoba4).

51. V příloze č. 2 body 3 až 5 znějí:

„3. Vzor části plastové ušní známky používané pro označování turů - typ B
„3. Vzor části plastové ušní známky používané pro označování turů - typ B

Poznámka:

Identifikační číslo zvířete uvedené na plastové ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 019236 921“

4. Vzor části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů s výjimkou turů přemístěných z členských zemí Evropské unie - typ A
4. Vzor části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů s výjimkou turů přemístěných z členských zemí Evropské unie - typ A

Poznámka:

Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu plastové ušní známky turů narozených v České republice se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 019236 921“

5. Vzor části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů s výjimkou turů přemístěných z členských zemí Evropské unie - typ B
5. Vzor části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů s výjimkou turů přemístěných z členských zemí Evropské unie - typ B

Poznámka:

Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu plastové ušní známky turů narozených v České republice se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 019236 921“.“.

52. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Vzor plastové ušní známky typu A používané pro označování ovcí a koz
Vzor plastové ušní známky typu A používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

nebo
nebo

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

Duplikát
Duplikát

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

nebo
nebo

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

Vzor plastové ušní známky typu B používané pro označování ovcí a koz
Vzor plastové ušní známky typu B používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

Duplikát
Duplikát

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

Vysvětlivka: - kód příslušného úřadu“.
- kód příslušného úřadu“.

53. Za přílohu č. 4 se vkládá nová příloha č. 4a, která zní:

„Příloha č. 4a k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Označování zvěře

Vzory plastových ušních známek používaných pro označování jelenovitých a muflonů
Vzory plastových ušních známek používaných pro označování jelenovitých a muflonů

54. V příloze č. 6 část 1 písmeno A zní:

„1. Vzor registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně
A
„1. Vzor registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně A

55. V příloze č. 8 se části 6 až 8 zrušují.

56. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Evidence drůbeže

1. Vzor registru drůbeže v hospodářství
1. Vzor registru drůbeže v hospodářství

2. Vzor hlášení o stavech drůbeže
2. Vzor hlášení o stavech drůbeže

3. Vzor hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje mláďat
3. Vzor hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje mláďat

4. Vzor hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro odchov nebo hejno pro výkrm, včetně kuřat chovaných na maso
4. Vzor hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro odchov nebo hejno pro výkrm, včetně kuřat chovaných na maso


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Koně označení podle dosavadních právních předpisů se považují za označené podle této vyhlášky.

2. Průkaz koně vydaný podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud je kůň určen pro lidskou spotřebu, potvrdí majitel tuto skutečnost v části IX, III - A a do doby poražení zvířete zajistí též vyplnění části IX, III - B veterinárním lékařem, který současně, pokud je vyplněna část IX, II - vyloučení zvířete z určení k porážce pro lidskou spotřebu, provede její změnu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru