Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 194/2009 Sb.Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Částka 57/2009
Platnost od 26.06.2009
Účinnost od 01.07.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2009

o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4, § 20 odst. 3 a § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.:


§ 1

Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky

(1) Přístupové údaje pro přihlašování do datové schránky tvoří uživatelské jméno a bezpečnostní heslo.

(2) Uživatelské jméno je pro každou osobu jedinečné.

(3) Uživatelské jméno je řetězec nejméně 6 a nejvýše 12 znaků vzniklý automatizovaným generováním.

(4) Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména a bezpečnostního hesla jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(5) Bezpečnostní heslo nesmí být shodné s uživatelským jménem, se kterým tvoří přístupové údaje.

§ 2

Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky

(1) Pro přihlašování do datové schránky lze použít elektronický prostředek, který je kryptografickým prostředkem

a) obsahujícím soukromý kryptografický klíč a veřejný kryptografický klíč, které jsou vytvořeny a užívány s využitím některého z algoritmů uvedených v bodu I přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) obsahujícím certifikát sloužící k autentizaci uživatele (dále jen „autentizační certifikát“), který je vytvořen a užíván s využitím hashovací funkce uvedené v bodu II přílohy č. 2 k této vyhlášce a s využitím algoritmů podle písmene a),

c) umožňujícím vytvoření, uložení a použití soukromého kryptografického klíče a veřejného kryptografického klíče a autentizačního certifikátu ve formátu stanoveném v souladu se standardem uvedeným v bodu III písm. a) přílohy č. 2 k této vyhlášce; autentizační certifikát obsahuje

1. údaje umožňující identifikovat osobu, která se přihlašuje do informačního systému datových schránek,

2. obchodní firmu nebo název kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který autentizační certifikát vydal, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, případně odlišující dodatek, jedná-li se o fyzickou osobu, a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru usazen,

3. číslo autentizačního certifikátu unikátní u daného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a

4. údaje o počátku a konci platnosti autentizačního certifikátu,

d) neumožňujícím přenos soukromého kryptografického klíče podle písmene a) z tohoto elektronického prostředku,

e) podporujícím použití některého z algoritmů uvedených v bodu I přílohy č. 2 k této vyhlášce a hashovací funkce uvedené v bodu II přílohy č. 2 k této vyhlášce,

f) jehož použití je podmíněno zadáním bezpečnostního kódu (PIN) a

g) u něhož není známo zvýšené riziko ohrožující provoz informačního systému datových schránek.

(2) Autentizační certifikát podle odstavce 1 písm. b) vydává kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru.

(3) Pro přihlašování do datové schránky lze dále použít elektronický prostředek, který je spojením mobilního zařízení a mobilní aplikace poskytované Ministerstvem vnitra. Takový elektronický prostředek musí splňovat technické specifikace a postupy stanovené pro vlastnosti a formu prostředků pro elektronickou identifikaci, autentizaci a technické kontroly přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci1), a to alespoň pro značnou úroveň záruky.

§ 3

Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky

(1) Přihlašuje-li se osoba oprávněná k přístupu do datové schránky prostřednictvím elektronického prostředku podle § 2 odst. 1, správce informačního systému datových schránek neumožní přihlášení bez současného zadání uživatelského jména a bezpečnostního hesla podle § 1. Užívá-li osoba oprávněná k přístupu do datové schránky k přihlašování elektronický prostředek podle § 2 odst. 1, správce informačního systému datových schránek této osobě neumožní přihlášení pouze přístupovými údaji podle § 1.

(2) Je-li při přihlašování do datové schránky prostřednictvím přístupových údajů podle § 1 bezprostředně po sobě po páté chybně zadáno bezpečnostní heslo, správce informačního systému datových schránek je oprávněn znemožnit přihlášení do datové schránky prostřednictvím stejného uživatelského jména po dobu až 1 hodiny od okamžiku pátého chybného zadání bezpečnostního hesla. Správce informačního systému datových schránek současně zašle na elektronickou adresu zvolenou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo administrátorem, sdělení, že došlo k pokusu o neoprávněné přihlášení do datové schránky a že se osobě oprávněné k přístupu do datové schránky doporučuje, aby bez prodlení provedla změnu bezpečnostního hesla. Věta první a druhá se nepoužije, přihlašuje-li se osoba oprávněná k přístupu do datové schránky prostřednictvím elektronických prostředků podle § 2.

(3) Neprovede-li osoba oprávněná k přístupu do datové schránky, která je do datové schránky přihlášena, v datové schránce žádný úkon po dobu 30 minut, správce informačního systému datových schránek tuto osobu z datové schránky odhlásí. Věta první se nepoužije, je-li do datové schránky přistupováno prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace s užitím certifikátu.

(4) Správce informačního systému datových schránek umožní osobě oprávněné k přístupu do datové schránky kdykoliv změnit bezpečnostní heslo. Změnu bezpečnostního hesla lze provést způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Přihlášení do datové schránky prostřednictvím elektronického prostředku podle § 2 odst. 1 se řídí bezpečnostními zásadami uvedenými v certifikační politice, kterou kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vede v souladu s technickými normami uvedenými v bodu III písm. b) a c) přílohy č. 2 k této vyhlášce a zveřejňuje ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 4

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky

(1) Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 20 MB.

(2) Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky, která byla zřízena podle § 6 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů po 31. říjnu 2018, činí 50 MB.

§ 6

Doba uložení datové zprávy v datové schránce

Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí

a) 90 dnů ode dne, kdy se do datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup,

b) 90 dnů ode dne, kdy bylo do datové schránky přistoupeno prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace s užitím certifikátu,

c) 3 roky ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky, nedojde-li k přístupu do datové schránky podle písmene a) nebo b).

§ 7

Technické náležitosti užívání datové schránky

Správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání datovou zprávu,

a) není-li v přípustném formátu stanoveném touto vyhláškou,

b) převyšuje-li její velikost maximální velikost stanovenou touto vyhláškou, nebo

c) obsahuje-li škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

§ 8

Způsob tvorby identifikátoru datové schránky

(1) Správce informačního systému datových schránek vytváří identifikátor datové schránky automatizovaně s využitím algoritmů pro generování náhodných čísel.

(2) Identifikátor datové schránky je pro každou datovou schránku jedinečný.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/2009 Sb.

Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména a bezpečnostního hesla

I. Písmena a číslice

Přípustný
znak
ASCII kód
přípustného
znaku
048
149
250
351
452
553
654
755
856
957
A65
B66
C67
D68
E69
F70
G71
H72
I73
J74
K75
L76
M77
N78
O79
P80
Q81
R82
S83
T84
U85
V86
W87
X88
Y89
Z90
a97
b98
c99
d100
e101
f102
g103
h104
i105
j106
k107
l108
m109
n110
o111
p112
q113
r114
s115
t116
u117
v118
w119
x120
y121
z122

II. Speciální znaky

Přípustný
znak
ASCII kód
přípustného
znaku
(mezera)32
!33
#35
$36
%37
&38
(40
)41
*42
+43
,44
-45
.46
:58
=61
?63
@64
[91
]93
_95
{123
|124
}125
~126

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 194/2009 Sb.

Seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických norem

I. Algoritmy

a) RSA 2048 bitů (RFC 3447)

b) DSA (FIPS PUB 186-2)

c) ECDSA-Fp (ANSI X9.62)

d) ECDSA-F2m (ANSI X9.62)

II. Hashovací funkce

SHA-2 - 256, 384, 512 bitů (FIPS 180-4)

III. Standard a technické normy

a) RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

b) ETSI EN 319 401 v2.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers

c) ETSI EN 319 411-1 v1.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 194/2009 Sb.

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty. Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) xml (Extensible Markup Language Document)

d) fo/zfo (602XML Filler dokument)

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

f) odt (Open Document Text)

g) ods (Open Document Spreadsheet)

h) odp (Open Document Presentation)

i) txt/csv (prostý text)

j) rtf (Rich Text Format)

k) doc/docx (MS Word Document)

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

o) png (Portable Network Graphics)

p) tif/tiff (Tagged Image File Format)

q) gif (Graphics Interchange Format)

r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

s) wav (Waveform Audio Format)

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)

w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší

x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8

z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

III. Formát uvedený v bodu I písm. c) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.

Poznámky pod čarou

1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Přesunout nahoru