Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 193/2009 Sb.Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Částka 57/2009
Platnost od 26.06.2009
Účinnost od 01.07.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2009

o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 4 a § 30 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

a) technické náležitosti provádění autorizované konverze dokumentů (dále jen „konverze“),

b) technické náležitosti dokumentu, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“),

c) technické náležitosti dokumentu, jehož převedením výstup při konverzi vznikl (dále jen „vstup“),

d) vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost.

§ 2

Technické náležitosti provádění konverze

(1) Konverze se provádí prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se provádí za použití technického zařízení umožňujícího převod dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě (dále jen „snímací zařízení“), jehož technické náležitosti jsou stanoveny v bodu 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Konverze do dokumentu v listinné podobě se provádí za použití tiskárny, jejíž technické náležitosti jsou stanoveny v bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Vstup se převádí zpravidla černobíle. Ztratila-li by se informace vyjádřená barvou, vstup se převede barevně.

(5) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy obsažené v datové zprávě a vydává výstupy obsažené v datové zprávě též

a) prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo

b) na technickém nosiči dat s laserovým záznamem (CD, DVD).

§ 3

Technické náležitosti vstupu a výstupu

(1) Vstup obsažený v datové zprávě nesmí obsahovat škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému subjektu provádějícího konverzi nebo na informacích zpracovávaných subjektem provádějícím konverzi.

(2) Vstup v listinné podobě nesmí být ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození.

(3) Formáty vstupu a výstupu obsaženého v datové zprávě jsou stanoveny v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy v listinné podobě nebo předává výstupy v listinné podobě ve formátu A4, ledaže technické a organizační podmínky umožňují subjektu provádějícímu konverzi na žádost přijímat vstupy a vydávat výstupy jiného formátu.

§ 4

Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost

Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/2009 Sb.

Technické náležitosti snímacího zařízení, technické náležitosti tiskárny a formáty vstupu a výstupu obsaženého v datové zprávě

1. Technické náležitosti snímacího zařízení

a) rozlišení snímání nejméně 300 × 300 dpi

b) barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění

c) velikost formátu snímací plochy nejméně A4

2. Technické náležitosti tiskárny

a) rozlišení tisku nejméně 300 dpi

b) tisk barevného výstupu; to neplatí, jde-li výlučně o černobílé převádění

c) velikost formátu výstupu nejméně A4

3. Formáty vstupu obsaženého v datové zprávě

PDF (Portable Document Formát) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Dokument Formát/Archive)

4. Formáty výstupu obsaženého v datové zprávě

PDF (Portable Document Formát) verze 1.7 a vyšší

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2009 Sb.

Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2009 Sb.

Přesunout nahoru