Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 180/2009 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

Částka 54/2009
Platnost od 25.06.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

180

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 12. června 2009

o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného zbytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., (dále jen „zákon“) vyhlašuje pro uplatnění jednostranného zvyšování nájemného z bytu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012:

• roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel (bez Prahy a Brna), spolu s uvedením roku ukončení možnosti jednostranného zvýšení nájemného uvedeno v příloze č. 1,

• územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území - uvedeno v příloze č. 2,

• základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytů a cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu - uvedeno v příloze č. 3,

• maximální přírůstky měsíčního nájemného vyjádřené v procentech pro obce, ve kterých období jednostranného zvyšování nájemného skončí v roce 2012. Pro rok 2010 uvedeno v příloze č. 4 (2010) a č. 4a (2010) a pro rok 2011 uvedeno v příloze č. 4 (2011) ač. 4a(2011).

V příloze č. 1 jsou podle krajů jmenovitě uvedeny všechny obce, kromě Prahy a Brna, s počtem obyvatel 2000 a více a jsou zařazeny do velikostních kategorií v závislosti na počtu obyvatel. Obce shodného názvu nacházející se ve stejném kraji jsou označeny v závorce příslušným okresem. Obce s počtem obyvatel nižším než 2000 v této příloze jmenovitě uvedeny nejsou; pro účely vyhledání základní ceny a cílového nájemného v příloze č. 3 patří obce s počtem obyvatel nižším než 2000 v příslušném kraji do velikostní kategorie „do 1999 obyvatel". Obce jsou do velikostních kategorií roztříděny na základě údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel k 1. lednu 2009. Současně je uvedena informace, zda období jednostranného zvyšování nájemného ve vyjmenovaných obcích bude ukončeno v roce 2010 nebo 2012. Ve všech obcích velikostní kategorie do 1999 obyvatel končí možnost jednostranného zvyšování nájemného v roce 2010.

V příloze č. 2 jsou uvedena všechna katastrální území v Praze a Brně a jsou seskupena do jednotlivých oblastí označených čísly. Toto členění bylo převzato z vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Pro všechny oblasti Prahy a Brna končí možnost jednostranného zvyšování nájemného v roce 2012.

V příloze č. 3 jsou uvedeny základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytů vyjadřující střední hodnoty kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí Ministerstva financí. Dále jsou v této příloze uvedeny cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu pro jednotlivé velikostní kategorie obcí v jednotlivých krajích a pro jednotlivé oblasti Prahy a Brna. Při členění velikostních kategorií obcí bylo postupováno stejně jako u dříve zveřejňovaných Sdělení. Ke změnám v příloze č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. nebylo přihlíženo.

V obcích jiných než vyjmenovaných v § 3 odst. 1 větě druhé zákona může být cílových hodnot dosaženo nejdříve k 1. lednu 2010. V obcích vyjmenovaných v § 3 odst. 1 větě druhé zákona může být cílových hodnot dosaženo nejdříve k 1. lednu 2012. Cílové hodnoty měsíčního nájemného byly vypočteny podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu a jsou uvedeny zvlášť pro byty se sníženou kvalitou vymezené v ustanovení § 2 písm. e) až g) zákona. Podlahová plocha bytuje upravena v ustanovení § 2 písm. d) zákona.

V příloze č. 4 jsou uvedeny maximální přírůstky měsíčního nájemného v procentech pouze pro obce uvedené v § 3 odst. 1 větě druhé zákona. Maximální přírůstky nájemného jsou vypočtené pro aktuální nájemné, tj. nájemné placené k datu výpočtu jednostranného zvýšení (v Kč/m2), podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu a zaokrouhlené na jedno desetinné místo, a to pro jednostranné zvýšení nájemného pro rok 2010 - viz příloha č. 4 (2010). Maximální přírůstky měsíčního nájemného v procentech v obcích uvedených v § 3 odst. 1 větě druhé zákona vypočtené pro aktuální nájemné (v Kč/m2), placené k datu zpracování oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011 podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu a zaokrouhlené na jedno desetinné místo jsou uvedeny v příloze č. 4 (2011). Aktuální nájemné nezahrnuje nájemné za vybavení bytu, ani platby za služby spojené s užíváním bytu nebo za vytápění a energii. Hodnoty aktuálního nájemného, rozčleněné podle velikostních kategorií obcí v jednotlivých krajích a podle oblastí v Praze a Brně, jsou uvedeny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Nejsou zde uvedeny hodnoty aktuálního nájemného, u nichž je v jednotlivých velikostních kategoriích obcí a v oblastech Prahy a Brna nízká pravděpodobnost jejich výskytu, ani hodnoty vyšší než příslušné cílové nájemné. Zároveň nejsou uvedeny hodnoty aktuálního nájemného pro kategorie obcí jiných než vyjmenovaných v § 3 odst. 1 větě druhé zákona, neboť v nich v oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2010 postačí zdůvodnit výši nájemného cílovou hodnotou měsíčního nájemného za lm2 podlahové plochy bytu (§ 3 odst. 5 zákona). V příloze č. 4a (2010) i příloze č. 4a (2011) jsou uvedeny ve stejné struktuře hodnoty aktuálního nájemného a jim odpovídající maximální přírůstky nájemného pro byty se sníženou kvalitou.

Zásady zvyšování nájemného podle zákona:

• Pokud nedojde k dohodě pronajímatele a nájemce o zvýšení nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu, je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné.

• Jednostranné zvýšení nájemného nesmí převýšit maximální přírůstek měsíčního nájemného (v procentech) stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného (tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení pro rok 2010, resp. nájemného placeného k datu zpracování oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011) za 1 m2 podlahové plochy bytu v příslušné velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy a Brna. V posledním roce jednostranně zvyšovaného nájemného podle zákona může jednostranně zvýšené nájemné dosáhnout cílové hodnoty měsíčního nájemného. Tuto hodnotu však nesmí překročit.

• Maximální přírůstek měsíčního nájemného lze vypočítat podle vzorce stanoveného v příloze zákona. Pro přímý výpočet maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu se použijí základní ceny, popř. cílové hodnoty nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu, v závislosti na velikostní kategorii obce v příslušném kraji nebo oblasti Prahy nebo Brna, kde se konkrétní byt nachází. Tyto hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3. Již vypočtené maximální přírůstky měsíčního nájemného lze alternativně vyhledat v příloze č. 4 nebo příloze č. 4a (pro konkrétní rok 2010, 2011).

Postup při určení zvýšeného nájemného pro konkrétní byt vyhledáním cílové hodnoty měsíčního nájemného nebo vyhledáním maximálního přírůstku měsíčního nájemného, o který se nájemné zvyšuje, v přílohách k tomuto Sdělení:

1. Zjistěte v příloze č. 1, v rámci příslušného kraje, velikostní kategorii (podle počtu obyvatel), do které je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt.

2. Pokud se konkrétní byt nachází v Praze nebo Brně, vyhledejte v příloze č. 2 podle příslušného katastrálního území oblast, do které byt patří.

3. Zjistěte v příloze č. 1, zda jednostranné zvyšování nájemného podle zákona končí v roce 2010 pro kategorii obcí, do níž je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt (ve všech obcích velikostní kategorie do 1999 obyvatel končí možnost jednostranného zvyšování nájemného v roce 2010). Pokud ano, cílová hodnota měsíčního nájemného, uvedená v příloze č. 3 pro danou velikostní kategorii obcí a ve sloupci pro danou kvalitu bytu (nesníženou či sníženou), je hodnotou, na kterou může být nájemné v roce 2010 maximálně zvýšeno.

4. Pokud jednostranné zvyšování nájemného podle zákona pro kategorii obcí, do níž je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt, končí v roce 2012 (podle přílohy č. 1, popřípadě je v Praze nebo Brně), vyhledejte v příloze č. 4 (2010), popř. příloze č. 4a (2010) pro byty se sníženou kvalitou, ve vodorovném řádku odpovídajícím velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy nebo Brna (podle označení v levé části stránky) hodnotu odpovídající konkrétnímu aktuálnímu nájemnému - tj. nájemnému, které je placeno k datu výpočtu jednostranného zvýšení („AN“). Nenajdete-li konkrétní hodnotu aktuálního nájemného, vyhledejte v témže vodorovném řádku hodnotu nejbližší nižší (směrem doprava). Hodnoty aktuálního nájemného rovné nebo vyšší než cílové nájemné pro danou velikostní kategorii obcí nebo oblast Prahy a Brna zde uvedeny nejsou, protože v takovém případě nelze aktuální nájemné jednostranně zvýšit.

5. Následně pak vyhledejte v záhlaví - tj. v prvním řádku nahoře - toho sloupce, v němž se vyhledané aktuální nájemné nachází, maximální přírůstek měsíčního nájemného („MP“) vyjádřený v procentech.

6. O maximální přírůstek měsíčního nájemného „MP“ (v %) může pronajímatel zvýšit nájemné v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Znamená to, že zvýšené nájemné „ZN“ (v Kč/m2) se odvodí z aktuálního nájemného (tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení) „AN“ (v Kč/m2) takto:

MP
AN * ( -- + 1) = ZN
100

Pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2011 pro konkrétní byt vyhledáním maximálního přírůstku měsíčního nájemného, o který se nájemné zvyšuje, v přílohách k tomuto Sdělení, se použije postup stejný jako v bodech 4., 5. a 6. s tím, že pro vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného („MP“) vyjádřeného v procentech se využijí přílohy č. 4 (2011) a č. 4a (2011). Hledaným aktuálním nájemným bude aktuální nájemné placené k datu zpracování oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011 (v Kč/m2).

Pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2012 pro konkrétní byt je cílová hodnota měsíčního nájemného, uvedená také v příloze č. 3 tohoto Sdělení v řádku dané velikostní kategorie obcí v kraji, resp. oblasti Prahy či Brna, a ve sloupci pro danou kvalitu bytu (nesníženou či sníženou), hodnotou, na kterou může být nájemné v roce 2012 maximálně zvýšeno.

Příklad postupu při určení zvýšeného nájemného pro konkrétní byt vyhledáním cílové hodnoty měsíčního nájemného - obec, ve které skončí jednostranné zvyšování nájemného v roce 2010

Například - byt se nachází v Peckách ve Středočeském kraji, má sníženou kvalitu a je za něj placeno aktuální měsíční nájemné 29,88 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.

V příloze č. 1 je obec Pecky jmenovitě uvedena, a to ve velikostní kategorii „Obce se 2000 - 9999 obyvatel“, jak ukazuje následující obrázek:

V příloze č. 1 se současně zjistí, že jednostranné zvyšování nájemného podle zákona končí pro tuto obec (a velikostní kategorii obcí Středočeského kraje) v roce 2010. Proto se v příloze č. 3 vyhledá v řádku pro příslušnou velikostní kategorii obcí a ve sloupci pro danou kvalitu bytu (jde o byt se sníženou kvalitou) cílová hodnota měsíčního nájemného. Hodnotou, na kterou může být nájemné v roce 2010 maximálně zvýšeno, je 57,30 Kč za 1 m2.

Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytu může činit v roce 2010 až 57,30 Kč/m2.

Příklad postupu při vyhledání maximálních přírůstků měsíčního nájemného a cílového měsíčního nájemného pro konkrétní byt - obec, ve které skončí jednostranné zvyšování nájemného v roce 2012

Například - byt se nachází v Kladně ve Středočeském kraji, nemá sníženou kvalitu a je za něj placeno aktuální měsíční nájemné 53,23 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.

V příloze č. 1 je obec Kladno jmenovitě uvedena, a to ve velikostní kategorii „Obce 50000 a více obyvatel“, jak ukazuje následující obrázek:

V příloze č. 1 se současně zjistí, že jednostranné zvyšování nájemného podle zákona končí pro tuto obec a pro tuto velikostní kategorii obcí Středočeského kraje v roce 2012. Proto se v příloze č. 4 (2010) (jde o byt s nesníženou kvalitou) vyhledává hodnota aktuálního nájemného v Kč/m2 (53,23). Tato konkrétní hodnota zde uvedena není; v témže řádkuje však (vpravo) uvedena hodnota nejbližší nižší, a to 53,18.

V záhlaví příslušného sloupce (nahoře na stránce) jek tomuto aktuálnímu nájemnému přiřazeno zvýšení 19,9 % (maximální přírůstek měsíčního nájemného v procentech), jak ukazuje následující obrázek:

Výpočet zvýšeného nájemného o 19,9 % se provede tak, že se hodnota aktuálního nájemného (v Kč/m2) vynásobí číslem 1,199:

19,9
53,23 * ( -- + ) = 53,23 * 1,199 = 63,82 Kč/m2
100

Zvýšené měsíční nájemné za 1 m podlahové plochy zvoleného bytuje v roce 2010 63,82 Kč/m2.

Při přípravě oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011 se postupuje obdobně. V příloze č. 4 (2011) (nejde o byt se sníženou kvalitou) se vyhledává hodnota aktuálního nájemného platného v době přípravy oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011 v Kč/m2 (63,82). Tato konkrétní hodnota v příloze č. 4 (2011) uvedena není; v témže řádkuje však (vpravo) uvedena hodnota nejbližší nižší, a to 63,79.

V záhlaví příslušného sloupce (nahoře na stránce) jek tomuto aktuálnímu nájemnému přiřazeno zvýšení 19,9 % (maximální přírůstek měsíčního nájemného v procentech), jak ukazuje následující obrázek:

Výpočet zvýšeného nájemného o 19,9 % se provede tak, že se hodnota aktuálního nájemného (v Kč/m2) vynásobí číslem 1,199:

19,9
63,82 * ( -- +1 ) = 63,82 * 1,199 = 76,52 Kč/m2
100

Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytuje v roce 2011 76,52 Kč/m2.

Jednostranné zvyšování nájemného podle zákona končí pro obec Kladno (pro tuto velikostní kategorii obcí Středočeského kraje) v roce 2012. Při přípravě oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2012 se proto v příloze č. 3 vyhledá v řádku pro příslušnou velikostní kategorii obcí a ve sloupci pro danou kvalitu bytu (nejde o byt se sníženou kvalitou) cílová hodnota měsíčního nájemného. Hodnotou, na kterou může být nájemné v Kladně v roce 2012 maximálně zvýšeno, je 91,77 Kč za 1 m2.

Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytu může činit v roce 2012 - v posledním roce jednostranného zvyšování - až 91,77 Kč/m2.

Ministr:

Ing. Vondruška v. r.

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Středočeský kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Bakov nad Jizerou2010
Bělá pod Bezdězem2010
Benátky nad Jizerou2010
Březnice2010
Buštěhrad2010
Bystřice2010
Čerčany2010
Černošice2010
Český Brod2010
Dobrovice2010
Dobřichovice2010
Dobříš2010
Dolní Bousov2010
Dolní Břežany2010
Horoměřice2010
Hořovice2010
Hostivice2010
Jesenice (okr. Praha-západ)2010
Jílové u Prahy2010
Jince2010
Kamenice2010
Klecany2010
Komárov2010
Kosmonosy2010
Kostelec nad Černými Lesy2010
Kostelec nad Labem2010
Králův Dvůr2010
Libčice nad Vltavou2010
Libušin2010
Luštěnice2010
Lysá nad Labem2010
Městec Králové2010
Milín2010
Milovice2010
Mnichovice (okr. Praha-východ)2010
Mnichovo Hradiště2010
Mníšek pod Brdy2010
Neveklov2010
Nové Strašecí2010
Odolena Voda2010
Pečky2010
Průhonice2010
Psáry2010
Roztoky (okr. Praha-západ)2010
Rožmitál pod Třemšínem2010
Rudná2010
Řevnice2010
Sadská2010
Sázava2010
Sedlčany2010
Sedlec-Prčice2010
Stochov2010
Šestajovice2010
Tuchlovice2010
Týnec nad Labem2010
Týnec nad Sázavou2010
Uhlířské Janovice2010
Unhošť2010
Úvaly2010
Velim2010
Velké Popovice2010
Velké Přílepy2010
Velký Osek2010
Velvary2010
Vestec (okr. Praha-západ)2010
Votice2010
Vrané nad Vltavou2010
Vrdy2010
Všetaty (okr. Mělník)2010
Zdiby2010
Zdice2010
Zeleneč2010
Zlonice2010
Zruč nad Sázavou2010
Žebrák2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Benešov2012
Beroun2012
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav2012
Čáslav2012
Čelákovice2012
Kolín2012
Kralupy nad Vltavou2012
Kutná Hora2012
Mělník2012
Mladá Boleslav2012
Neratovice2012
Nymburk2012
Poděbrady2012
Příbram2012
Rakovník2012
Říčany2012
Slaný2012
Vlašim2012
Obce 50 000 a více obyvatel 
Kladno2012
Jihočeský kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Bechyně2010
Blatná2010
Borovany (okr. České Budějovice)2010
České Velenice2010
Dačice2010
Dobrá Voda u Českých Budějovic2010
Hluboká nad Vltavou2010
Horní Planá2010
Chlum u Třeboně2010
Chýnov2010
Jistebnice2010
Kamenný Újezd2010
Kaplice2010
Kardašova Řečice2010
Křemže2010
Ledenice2010
Lišov2010
Litvínovice2010
Milevsko2010
Mladá Vožice2010
Netolice2010
Nová Bystřice2010
Nová Včelnice2010
Nové Hrady2010
Planá nad Lužnicí2010
Protivín2010
Rudolfov2010
Sezimovo Ústí2010
Slavonice2010
Soběslav2010
Studená2010
Suchdol nad Lužnicí2010
Trhové Sviny2010
Třeboň2010
Týn nad Vltavou2010
Velešín2010
Veselí nad Lužnicí2010
Větřní2010
Vimperk2010
Vodňany2010
Volary2010
Volyně2010
Vyšší Brod2010
Zliv2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Český Krumlov2010
Jindřichův Hradec2010
Písek2010
Prachatice2010
Strakonice2010
Tábor2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
České Budějovice2012
Plzeňský kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Blovice2010
Bor2010
Břasy2010
Dobřany2010
Holýšov2010
Horažďovice2010
Horní Bříza2010
Horšovský Týn2010
Hrádek (okr. Rokycany)2010
Chlumčany2010
Chotěšov2010
Janovice nad Úhlavou2010
Kaznějov2010
Kdyně2010
Kralovice2010
Líně2010
Město Touškov2010
Mirošov2010
Nepomuk2010
Nýrsko2010
Nýřany2010
Planá2010
Plasy2010
Přeštice2010
Spálené Poříčí2010
Staňkov2010
Starý Plzenec2010
Stod2010
Strašice2010
Stříbro2010
Šťáhlavy2010
Tlučná2010
Třemošná2010
Vejprnice2010
Zbiroh2010
Zbůch2010
Zruč-Senec2010
Železná Ruda2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Domažlice2010
Klatovy2010
Rokycany2010
Sušice2010
Tachov2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Plzeň2012
Karlovarský kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Bochov2010
Březová (okr.Sokolov)2010
Františkovy Lázně2010
Habartov2010
Horní Slavkov2010
Hranice2010
Jáchymov2010
Kraslice2010
Kynšperk nad Ohří2010
Loket2010
Luby2010
Nejdek2010
Nová Role2010
Nové Sedlo2010
Plesná2010
Rotava2010
Teplá2010
Toužim2010
Velká Hleďsebe2010
Žlutice2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
2010
Cheb2010
Chodov (okr.Sokolov)2010
Mariánské Lázně2010
Ostrov2010
Sokolov2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Karlovy Vary2012
Ústecký kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Benešov nad Ploučnicí2010
Bohušovice nad Ohří2010
Budyně nad Ohří2010
Česká Kamenice2010
Dolní Poustevna2010
Dubí2010
Duchcov2010
Horní Jiřetín2010
Hrob2010
Chabařovice2010
Chlumec2010
Jílové2010
Jiříkov2010
Košťany2010
Krásná Lípa2010
Kryry2010
Libochovice2010
Lom2010
Lovosice2010
Meziboří2010
Mikulášovice2010
Novosedlice2010
Obrnice2010
Osek2010
Peruc2010
Podbořany2010
Postoloprty2010
Povrly2010
Proboštov2010
Šluknov2010
Štětí2010
Terezín2010
Trmice2010
Úštěk2010
Vejprty2010
Velké Březno2010
Velký Šenov2010
Vroutek2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Bílina2010
Chomutov2010
Jirkov2010
Kadaň2010
Klášterec nad Ohří2010
Krupka2010
Litoměřice2010
Litvínov2010
Louny2010
Roudnice nad Labem2010
Rumburk2010
Varnsdorf2010
Žatec2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Děčín2010
Most2010
Teplice2010
Ústí nad Labem2010
Liberecký kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Cvikov2010
Český Dub2010
Desná2010
Doksy2010
Frýdlant2010
Hejnice2010
Hodkovice nad Mohelkou2010
Hrádek nad Nisou2010
Chrastava2010
Jablonné v Podještědí2010
Jilemnice2010
Kamenický Šenov2010
Lomnice nad Popelkou2010
Mimoň2010
Nové Město pod Smrkem2010
Ralsko2010
Raspenava2010
Rokytnice nad Jizerou2010
Rychnov u Jablonce nad Nisou2010
Semily2010
Smržovka2010
Stráž nad Nisou2010
Stráž pod Ralskem2010
Tanvald2010
Velké Hamry2010
Zákupy2010
Železný Brod2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Česká Lípa2010
Jablonec nad Nisou2010
Nový Bor2010
Turnov2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Liberec2012
Královéhradecký kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Borohrádek2010
Broumov2010
Černilov2010
Červený Kostelec2010
Česká Skalice2010
Dobruška2010
Hořice2010
Hostinné2010
Hronov2010
Chlumec nad Cidlinou2010
Kopidlno2010
Kostelec nad Orlicí2010
Lázně Bělohrad2010
Meziměstí2010
Mladé Buky2010
Nechanice2010
Nová Paka2010
Nové Město nad Metují2010
Nový Bydžov2010
Opočno2010
Police nad Metují2010
Rokytnice v Orlických horách2010
Rtyně v Podkrkonoší2010
Rudník2010
Smiřice2010
Sobotka2010
Solnice2010
Stará Paka2010
Svoboda nad Úpou2010
Třebechovice pod Orebem2010
Týniště nad Orlicí2010
Úpice2010
Vamberk2010
Velké Poříčí2010
Žacléř2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Dvůr Králové nad Labem2010
Jaroměř2010
Jičín2010
Náchod2010
Rychnov nad Kněžnou2010
Trutnov2010
Vrchlabí2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Hradec Králové2012
Pardubický kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Červená Voda2010
Dašice2010
Dolní Dobrouč2010
Heřmanův Městec2010
Holice2010
Choceň2010
Chrast2010
Chvaletice2010
Jablonné nad Orlicí2010
Jevíčko2010
Králíky2010
Lázně Bohdaneč2010
Letohrad2010
Luže2010
Opatovice nad Labem2010
Polička2010
Proseč2010
Přelouč2010
Sezemice2010
Skuteč2010
Slatiňany2010
Třemošnice2010
Žamberk2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Česká Třebová2010
Hlinsko2010
Chrudim2010
Lanškroun2010
Litomyšl2010
Moravská Třebová2010
Svitavy2010
Ústí nad Orlicí2010
Vysoké Mýto2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Pardubice2012
Vysočina
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Batelov2010
Brtnice2010
Bystřice nad Pernštejnem2010
Golčův Jeníkov2010
Chotěboř2010
Jaroměřice nad Rokytnou2010
Jemnice2010
Kamenice nad Lipou2010
Ledeč nad Sázavou2010
Luka nad Jihlavou2010
Moravské Budějovice2010
Náměšť nad Oslavou2010
Okříšky2010
Pacov2010
Počátky2010
Polná2010
Přibyslav2010
Světlá nad Sázavou2010
Telč2010
Třešť2010
Velká Bíteš2010
Ždírec nad Doubravou2010
Žirovnice2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Havlíčkův Brod2010
Humpolec2010
Nové Město na Moravě2010
Pelhřimov2010
Třebíč2010
Velké Meziříčí2010
Žďár nad Sázavou2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Jihlava2012
Jihomoravský kraj (bez Brna)
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Adamov2010
Bílovice nad Svitavou2010
Blatnice pod Svatým Antonínkem2010
Blučina2010
Bučovice2010
Bzenec2010
Čejkovice (okr. Hodonín)2010
Dobšice2010
Dolní Bojanovice2010
Dolní Kounice2010
Drnovice (okr. Vyškov)2010
Dubňany2010
Hovorany2010
Hrušovany nad Jevišovkou2010
Hrušovany u Brna2010
Hustopeče2010
Ivančice2010
Ivanovice na Hané2010
Jedovnice2010
Klobouky u Brna2010
Kobylí2010
Kunštát2010
Lanžhot2010
Lednice2010
Letovice2010
Lužice2010
Mikulov2010
Miroslav2010
Modřice2010
Mokrá-Horákov2010
Moravská Nová Ves2010
Moravský Krumlov2010
Moravský Písek2010
Mutěnice2010
Ořechov2010
Oslavany2010
Podivín2010
Pohořelice2010
Pozořice2010
Prušánky2010
Rájec-Jestřebí2010
Rajhrad2010
Rakvice2010
Ratíškovice2010
Rohatec2010
Rosice2010
Rousínov2010
Slavkov u Brna2010
Sokolnice2010
Strážnice2010
Střelice (okr. Brno-venkov)2010
Svatobořice-Mistřín2010
Šardice2010
Šlapanice2010
Tišnov2010
Troubsko2010
Tvrdonice2010
Újezd u Brna2010
Vacenovice2010
Valtice2010
Velká nad Veličkou2010
Velké Bílovice2010
Velké Opatovice2010
Velké Pavlovice2010
Veverská Bítýška2010
Vnorovy2010
Vracov2010
Vranovice2010
Zastávka2010
Zbýšov (okr. Brno-venkov)2010
Ždánice2010
Židlochovice2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Blansko2010
Boskovice2010
Břeclav2010
Hodonín (okr. Hodonín)2010
Kuřim2010
Kyjov2010
Veselí nad Moravou2010
Vyškov2010
Znojmo2010
Olomoucký kraj
Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Bělkovice-Lašťany2010
Bludov2010
Bohuňovice2010
Bradek u Přerova2010
Česká Ves2010
Dolany2010
Hanušovice2010
Hlubočky2010
Horka nad Moravou2010
Javorník2010
Kojetín2010
Konice2010
Kostelec na Hané2010
Libina2010
Lipník nad Bečvou2010
Lipová-lázně2010
Loštice2010
Lutín2010
Mikulovice2010
Mohelnice2010
Moravský Beroun2010
Němčice nad Hanou2010
Nový Malin2010
Plumlov2010
Postřelmov2010
Rapotín2010
Ruda nad Moravou2010
Sobotín2010
Štěpánov2010
Štíty2010
Tovačov2010
Troubky2010
Velká Bystřice2010
Velké Losiny2010
Velký Týnec2010
Vikýřovice2010
Zlaté Hory2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Hranice2010
Jeseník2010
Litovel2010
Prostějov2010
Přerov2010
Šternberk2010
Šumperk2010
Uničov2010
Zábřeh2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Olomouc2012
Zlínský kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Bánov2010
Bojkovice2010
Boršice2010
Brumov-Bylnice2010
Buchlovice2010
Bystřice pod Hostýnem2010
Dolní Němčí2010
Fryšták2010
Halenkov2010
Hluk2010
Horní Bečva2010
Hošťálková2010
Hovězí2010
Hulín2010
Huslenky2010
Hutisko-Solanec2010
Chropyně2010
Jablůnka2010
Karolinka2010
Kelč2010
Koryčany2010
Kunovice (okr. Uherské Hradiště)2010
Kvasice2010
Luhačovice2010
Morkovice-Slížany2010
Napajedla2010
Nivnice2010
Nový Hrozenkov2010
Ostrožská Nová Ves2010
Polešovice2010
Slavičín2010
Slušovice2010
Staré Město2010
Strání2010
Štítná nad Vláří-Popov2010
Tlumačov2010
Uherský Ostroh2010
Valašská Bystřice2010
Valašské Klobouky2010
Velké Karlovice2010
Vizovice2010
Vlčnov2010
Zašová2010
Zdounky2010
Zubří2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Holešov2010
Kroměříž2010
Otrokovice2010
Rožnov pod Radhoštěm2010
Uherské Hradiště2010
Uherský Brod2010
Valašské Meziříčí2010
Vsetín2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Zlín2012
Moravskoslezský kraj
 Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel 
Albrechtice2010
Baška2010
Bílovec2010
Bolatice2010
Brušperk2010
Břidličná2010
Budišov nad Budišovkou2010
Bystřice2010
Čeladná2010
Dětmarovice2010
Dobrá2010
Dolní Benešov2010
Dolní Lutyně2010
Fryčovice2010
Frýdlant nad Ostravicí2010
Fulnek2010
Háj ve Slezsku2010
Hať2010
Horní Benešov2010
Horní Suchá2010
Hradec nad Moravicí2010
Jablunkov2010
Klimkovice2010
Kobeřice2010
Kozlovice2010
Kravaře2010
Krmelín2010
Kunčice pod Ondřejníkem2010
Ludgeřovice2010
Město Albrechtice2010
Mořkov2010
Mosty u Jablunkova2010
Návsí2010
Odry2010
Ostravice2010
Palkovice2010
Paskov2010
Petrovice u Karviné2010
Petřvald (okr. Karviná)2010
Píšť2010
Příbor2010
Rychvald2010
Rýmařov2010
Stará Ves nad Ondřejnicí2010
Starý Jičín2010
Suchdol nad Odrou2010
Šenov2010
Šenov u Nového Jičína2010
Štěpánkovice2010
Štramberk2010
Těrlicko2010
Trojanovice2010
Vendryně2010
Vítkov2010
Vratimov2010
Vrbno pod Pradědem2010
Vřesina (okr. Ostrava-město)2010
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel 
Bohumín2010
Bruntál2010
Český Těšín2010
Frenštát pod Radhoštěm2010
Hlučín2010
Kopřivnice2010
Krnov2010
Nový Jičín2010
Orlová2010
Studénka2010
Třinec2010
Obce 50 000 a více obyvatel 
Frýdek-Místek2010
Havířov2010
Karviná2010
Opava2010
Ostrava2010

Příloha č. 2: Územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území

Hlavní město Praha

 Katastrální územíČíslo katastrálního území
Oblast č. 1Hradčany727121
Josefov727008
Malá Strana727091
Nové Město727181
Staré Město727024
Oblast č. 2Vinohrady727164
Vyšehrad727300
Oblast č. 3Holešovice730122
Karlín730955
Žižkov727415
Oblast č. 4Braník727873
Hodkovičky727857
Krč727598
Lhotka728071
Michle727750
Nusle728161
Podolí728152
Oblast č. 5Hlubočepy728837
Jinonice728730
Košíře728764
Motol728951
Radlice728641
Smíchov729051
Oblast č. 6Břevnov729582
Bubeneč730106
Dejvice729272
Střešovice729302
Oblast č. 7Troja730190
Oblast č. 8Bohnice730556
Čimice730394
Ďáblice730629
Kobylisy730475
Letňany731439
Prosek731382
Střížkov730866
Oblast č. 9Hrdlořezy731765
Libeň730891
Vysočany731285
Oblast č. 10Malešice732451
Strašnice731943
Vršovice732257
Záběhlice732117
Oblast č. 11Háje728233
Horní Měcholupy732583
Chodov728225
Petrovice732613
Oblast č. 12Benice602582
Kolovraty668591
Kunratice728314
Křeslice676071
Lipany668605
Pitkovice773417
Šeberov762130
Újezd u Průhonic773999
Oblast č. 13Cholupice652393
Libuš728390
Písnice720984
Točná652407
Oblast č. 14Kamýk728438
Komořany728519
Modřany728616
Oblast č. 15Lahovice729248
Lipence683973
Zbraslav791733
Oblast č. 16Malá Chuchle729183
Velká Chuchle729213
Radotín738620
Oblast č. 17Holyně750573
Lochkov686425
Řeporyje745251
Slivenec750590
Sobin793256
Třebonice770353
Zadní Kopanina745278
Oblast č. 18Řepy729701
Stodůlky755541
Zličín793264
Oblast č. 19Ruzyně729710
Oblast č. 20Liboc729795
Veleslavín729353
Vokovice729418
Oblast č. 21Lysolaje729931
Nebušice729876
Přední Kopanina734373
Suchdol729981
Sedlec730041
Oblast č. 22Březiněves614131
Dolní Chabry730599
Miškovice731552
Třeboradice731528
Oblast č. 23Čakovice731561
Kbely731641
Satalice746134
Vinoř782378
Oblast č. 24Černý Most731676
Hloubětín731234
Hostavice731722
Kyje731226
Oblast č. 25Běchovice601527
Dolní Počernice629952
Horní Počernice643777
Klánovice665444
Újezd n.Lesy773778
Oblast č. 26Dolní Měcholupy732541
Hostivař732052
Štěrboholy732516
Oblast č. 27Dubeč633330
Hájek773395
Koloděje668508
Královice672629
Nedvězí702323
Oblast č. 28Uhříněves773425

Brno

 Katastrální územíČíslo katastrálního území
Oblast č.1Město Brno610003
Oblast č. 2Černá Pole610771
Staré Brno610089
Stránice610330
Veveří610372
Oblast č. 3Královo Pole611484
Lesná610887
Pisárky610208
Žabovřesky610470
Oblast č. 4Jundrov610542
Komín610585
Medlánky611743
Řečkovice611646
Oblast č. 5Černovice611263
Husovice610844
Komárov611026
Maloměřice612499
Obřany612553
Ponava611379
Štýřice610186
Židenice611115
Oblast č. 6Trnitá610950
Zábrdovice610704
Oblast č. 7Bohunice612006
Bosonohy608505
Bystrc611778
Kohoutovice610313
Líšeň612405
Nový Lískovec610283
Slatina612286
Starý Lískovec612014
Oblast č. 8Ivanovice655856
Kníničky611905
Mokrá Hora611701
Soběšice751910
Oblast č. 9Jehnice658201
Ořešín712680
Útěchov u Brna775550
Žebětín795674
Oblast č. 10Brněnské Ivanovice612227
Dolní Heršpice612111
Holásky612243
Horní Heršpice612065
Přízřenice612146
Oblast č. 11Dvorska633895
Chrlice654132
Tuřany612171
Oblast č. 12Sadová611565

Příloha č. 3: Základní ceny a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1.1.2010 do 31.12.2012

Kraj; velikostní
kategorie obcí podle
počtu obyvatel, oblasti
Prahy a Brna
Základní
cena
bytu
v Kč/m2
Cílová hodnota
měsíčního
nájemného
v Kč/m2
Cílová hodnota
měs. náj. v Kč/m2
pro byty se
sníženou kvalitou
HL. M. PRAHA
Praha 159423143,61128,75
Praha 241215125,36111,62
Praha 335354147,31132,58
Praha 430612127,55114,80
Praha 533845141,02126,92
Praha 338584147,91131,83
Praha 732335134,73121,26
Praha 829822124,26111,83
Praha 933984141,60127,44
Praha 1030521127,17114,45
Praha 1131723132,18118,96
Praha 1228175117,40105,66
Praha 132149689,5780,61
Praha 1431808132,53119,28
Praha 1531808132,53119,28
Praha 162149689,5780,61
Praha 172149689,5780,61
Praha 1828175117,40105,66
Praha 1928175117,40105,66
Praha 2035991149,96134,97
Praha 2128175117,40105,66
Praha 222149689,5780,61
Praha 232149689,5780,61
Praha 242149689,5780,61
Praha 252149689,5780,61
Praha 262101587,5678,81
Praha 272149689,5780,61
Praha 282149689,5780,61
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel2202591,7782,59
10 000-49 999 obyvatel1641868,4161,57
2 000-9 999 obyvatel1528063,6757,30
do 1 999 obyvatel809833,7430,37
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel1588266,1859,56
10 000-49 999 obyvatel1283753,4948,14
2 000-9 999 obyvatel847335,3031,77
do 1 999 obyvatel544122,6720,40
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel1970382,1073,89
10 000-49 999 obyvatel1077844,9140,42
2 000-9 999 obyvatel959239,9735,97
do 1 999 obyvatel610725,4522,90
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel1901079,2171,29
10 000-49 999 obyvatel1011342,1437,92
2 000-9 999 obyvatel670927,9525,16
do 1 999 obyvatel504821,0318,93
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel707229,4726,52
10 000-49 999 obyvatel604325,1822,66
2 000-9 999 obyvatel677328,2225,40
do 1 999 obyvatel 5045 21,02 18,92
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel 15158 63,16 56,84
10 000-49 999 obyvatel 11095 46,23 41,61
2 000-9 999 obyvatel 7931 33,05 29,74
do 1 999 obyvatel 7092 29,55 26,60
KRÁLOVEHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel 21745 90,60 81,54
10 000-49 999 obyvatel 12381 51,59 46,43
2 000-9 999 obyvatel 10373 43,22 38,90
do 1 999 obyvatel 6169 25,70 23,13
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel 17445 72,69 65,42
10 000-49 999 obyvatel 12468 51,95 46,76
2 000-9 999 obyvatel 10576 44,07 39,66
do 1 999 obyvatel 7451 31,05 27,94
VYSOČINA
50 000 a více obyvatel 17621 73,42 66,08
10 000-49 999 obyvatel 11871 49,46 44,52
2 000-9 999 obyvatel 8779 36,58 32,92
do 1 999 obyvatel 5089 21,20 19,08
BRNO
Brno 1 24687 102,86 92,58
Brno 2 26873 111,97 100,77
Brno 3 26708 111,28 100,16
Brno 4 24687 102,86 92,58
Brno 5 24019 100,08 90,07
Brno 6 18219 75,91 68,32
Brno 7 22203 92,51 83,26
Brno 8 22203 92,51 83,26
Brno 9 22203 92,51 83,26
Brno 10 22203 92,51 83,26
Brno 11 22203 92,51 83,26
Brno 12 26873 111,97 100,77
JIHOMORAVSKÝ bez BRNA
10 000-49 999 obyvatel 13440 56,00 50,40
2 000-9 999 obyvatel 11300 47,08 42,38
do 1 999 obyvatel 7159 29,83 26,85
OLOMOUCKÝ
50 000 a více obyvatel 20158 83,99 75,59
10 000-49 999 obyvatel 11280 47,00 42,30
2 000-9 999 obyvatel 7976 33,23 29,91
do 1 999 obyvatel 5717 23,82 21,44
ZLÍNSKÝ
50 000 a více obyvatel 20288 84,53 76,08
10 000-49 999 obyvatel 13779 57,41 51,67
2 000-9 999 obyvatel 12384 51,60 46,44
do 1 999 obyvatel 8088 33,70 30,33
MORAVSKOSLEZSKÝ
50 000 a více obyvatel 12005 50,02 45,02
10 000-49 999 obyvatel 9131 38,05 34,24
2 000-9 999 obyvatel 6861 28,59 25,73
do 1 999 obyvatel 4768 19,87 17,88

Rok 2010

Rok 2011

Příloha č. 4 (2011)

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)

   0,0%0,1%0,2%0,3%0,4%0,5%0,6%0,7%0,8%0,9%1,0%1,1%1,2%1,3%1,4%1,5%1,6%1,7%1,8%1,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA  
Oblast č. 1143,61143,47143,19142,90142,61142,33142,05141,77141,48141,20140,92140,65140,37140,09139,81139,54139,26138,99138,72138,45138,17
Oblast č. 2125,36125,24124,99124,74124,49124,24124,00123,75123,51123,26123,02122,77122,53122,29122,05121,81121,57121,33121,09120,85120,62
Oblast č. 3147,31147,17146,87146,58146,29146,00145,71145,42145,13144,84144,56144,27143,98143,70143,42143,13142,85142,57142,29142,01141,73
Oblast č. 4127,55127,43127,17126,92126,67126,41126,16125,91125,66125,41125,17124,92124,67124,43124,18123,93123,69123,45123,21122,96122,72
Oblast č. 5141,02140,88140,60140,32140,04139,76139,49139,21138,93138,66138,38138,11137,84137,56137,29137,02136,75136,48136,22135,95135,68
Oblast č. 6147,91147,77147,47147,18146,89146,59146,30146,01145,72145,43145,14144,86144,57144,29144,00143,72143,43143,15142,87142,59142,31
Oblast č. 7134,73134,60134,33134,06133,80133,53133,27133,00132,74132,47132,21131,95131,69131,43131,17130,91130,65130,40130,14129,88129,63
Oblast č. 8124,26124,14123,89123,65123,40123,15122,91122,67122,42122,18121,94121,70121,46121,22120,98120,74120,50120,26120,03119,79119,56
Oblast č. 9141,60141,46141,18140,90140,62140,34140,06139,78139,50139,23138,95138,68138,40138,13137,86137,59137,32137,05136,78136,51136,24
Oblast č. 10127,17127,05126,79126,54126,29126,04125,79125,54125,29125,04124,79124,55124,30124,05123,81123,57123,32123,08122,84122,60122,36
Oblast č. 11132,18132,05131,79131,53131,26131,00130,74130,48130,22129,97129,71129,45129,20128,94128,69128,43128,18127,93127,68127,43127,18
Oblast č. 12117,40117,29117,05116,82116,59116,36116,12115,89115,66115,43115,21114,98114,75114,52114,30114,07113,85113,62113,40113,18112,96
Oblast č. 1389,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
Oblast č. 14132,53132,40132,14131,87131,61131,35131,09130,83130,57130,31130,05129,80129,54129,28129,03128,77128,52128,27128,02127,76127,51
Oblast č. 15132,53132,40132,14131,87131,61131,35131,09130,83130,57130,31130,05129,80129,54129,28129,03128,77128,52128,27128,02127,76127,51
Oblast č. 1689,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
Oblast č. 1789,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
Oblast č. 18117,40117,29117,05116,82116,59116,36116,12115,89115,66115,43115,21114,98114,75114,52114,30114,07113,85113,62113,40113,18112,96
Oblast č. 19117,40117,29117,05116,82116,59116,36116,12115,89115,66115,43115,21114,98114,75114,52114,30114,07113,85113,62113,40113,18112,96
Oblast č. 20149,96149,82149,52149,22148,92148,62148,33148,03147,74147,45147,16146,86146,57146,29146,00145,71145,42145,14144,85144,57144,28
Oblast č. 21117,40117,29117,05116,82116,59116,36116,12115,89115,66115,43115,21114,98114,75114,52114,30114,07113,85113,62113,40113,18112,96
Oblast č. 2289,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
Oblast č. 2389,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
Oblast č. 2489,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
Oblast č. 2589,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
Oblast č. 2687,5687,4887,3087,1386,9686,7886,6186,4486,2786,1085,9285,7585,5985,4285,2585,0884,9184,7584,5884,4184,25
Oblast č. 2789,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
Oblast č. 2889,5789,4989,3189,1388,9588,7788,6088,4288,2588,0787,9087,7287,5587,3887,2087,0386,8686,6986,5286,3586,18
STŘEDOČESKÝ  
50 000 a více obyvatel91,7791,6891,5091,3291,1490,9590,7790,5990,4190,2390,0689,8889,7089,5289,3589,1788,9988,8288,6588,4788,30
10 000-49 999 obyvatel68,4168,3568,2168,0767,9467,8067,6767,5367,4067,2767,1367,0066,8766,7466,6066,4766,3466,2166,0865,9565,82

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 2,0%2,1%2,2%2,3%2,4%2,5%2,6%2,7%2,8%2,9%3,0%3,1%3,2%3,3%3,4%3,5%3,6%3,7%3,8%3,9%4,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61137,90137,63137,36137,10136,83136,56136,30136,03135,77135,50135,24134,98134,72134,46134,20133,94133,68133,42133,16132,91132,65
Oblast č. 2125,36120,38120,14119,91119,67119,44119,21118,98118,74118,51118,28118,05117,83117,60117,37117,14116,92116,69116,47116,24116,02115,80
Oblast č. 3147,31141,46141,18140,90140,63140,35140,08139,81139,54139,26138,99138,72138,46138,19137,92137,65137,39137,12136,86136,60136,33136,07
Oblast č. 4127,55122,48122,24122,00121,77121,53121,29121,05120,82120,58120,35120,12119,88119,65119,42119,19118,96118,73118,50118,27118,05117,82
Oblast č. 5141,02135,42135,15134,89134,62134,36134,10133,84133,58133,32133,06132,80132,54132,29132,03131,78131,52131,27131,02130,76130,51130,26
Oblast č. 6147,91142,03141,75141,48141,20140,93140,65140,38140,10139,83139,56139,29139,02138,75138,48138,21137,95137,68137,42137,15136,89136,62
Oblast č. 7134,73129,38129,12128,87128,62128,37128,12127,87127,62127,37127,12126,88126,63126,39126,14125,90125,66125,41125,17124,93124,69124,45
Oblast č. 8124,26119,32119,09118,86118,62118,39118,16117,93117,70117,47117,25117,02116,79116,57116,34116,12115,89115,67115,44115,22115,00114,78
Oblast č. 9141,60135,97135,71135,44135,18134,91134,65134,39134,13133,87133,61133,35133,09132,83132,57132,32132,06131,81131,55131,30131,05130,80
Oblast č. 10127,17122,12121,88121,64121,40121,17120,93120,69120,46120,22119,99119,76119,53119,30119,06118,83118,60118,38118,15117,92117,69117,47
Oblast č. 11132,18126,93126,68126,43126,18125,94125,69125,45125,20124,96124,72124,48124,24123,99123,75123,52123,28123,04122,80122,57122,33122,10
Oblast č. 12117,40112,74112,52112,30112,08111,86111,64111,42111,20110,99110,77110,56110,34110,13109,92109,71109,49109,28109,07108,86108,65108,44
Oblast č. 1389,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
Oblast č. 14132,53127,26127,01126,77126,52126,27126,03125,78125,54125,29125,05124,81124,56124,32124,08123,84123,60123,37123,13122,89122,65122,42
Oblast č. 15132,53127,26127,01126,77126,52126,27126,03125,78125,54125,29125,05124,81124,56124,32124,08123,84123,60123,37123,13122,89122,65122,42
Oblast č. 1689,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
Oblast č. 1789,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
Oblast č. 18117,40112,74112,52112,30112,08111,86111,64111,42111,20110,99110,77110,56110,34110,13109,92109,71109,49109,28109,07108,86108,65108,44
Oblast č. 19117,40112,74112,52112,30112,08111,86111,64111,42111,20110,99110,77110,56110,34110,13109,92109,71109,49109,28109,07108,86108,65108,44
Oblast č. 20149,96144,00143,72143,44143,16142,88142,60142,32142,05141,77141,49141,22140,95140,67140,40140,13139,86139,59139,32139,05138,78138,52
Oblast č. 21117,40112,74112,52112,30112,08111,86111,64111,42111,20110,99110,77110,56110,34110,13109,92109,71109,49109,28109,07108,86108,65108,44
Oblast č. 2289,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
Oblast č. 2389,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
Oblast č. 2489,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
Oblast č. 2589,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
Oblast č. 2687,5684,0883,9283,7583,5983,4383,2683,1082,9482,7882,6282,4682,3082,1481,9881,8281,6681,5181,3581,1981,0480,88
Oblast č. 2789,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
Oblast č. 2889,5786,0185,8485,6885,5185,3485,1885,0184,8484,6884,5284,3584,1984,0283,8683,7083,5483,3883,2283,0682,9082,74
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7788,1387,9587,7887,6187,4487,2787,1086,9386,7686,5986,4286,2686,0985,9285,7685,5985,4385,2685,1084,9384,77
10 000-49 999 obyvatel68,4165,6965,5765,4465,3165,1865,0664,9364,8064,6864,5564,4364,3064,1864,0563,9363,8063,6863,5663,4463,3163,19

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 4,1%4,2%4,3%4,4%4,5%4,6%4,7%4,8%4,9%5,0%5,1%5,2%5,3%5,4%5,5%5,6%5,7%5,8%5,9%6,0%6,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61132,40132,14131,89131,64131,39131,14130,89130,64130,39130,14129,89129,65129,40129,15128,91128,67128,42128,18127,94127,70127,46
Oblast č. 2125,36115,57115,35115,13114,91114,69114,47114,25114,04113,82113,60113,39113,17112,96112,74112,53112,32112,10111,89111,68111,47111,26
Oblast č. 3147,31135,81135,55135,29135,03134,77134,51134,26134,00133,75133,49133,24132,99132,73132,48132,23131,98131,73131,48131,23130,99130,74
Oblast č. 4127,55117,59117,37117,14116,92116,69116,47116,25116,03115,81115,59115,37115,15114,93114,71114,49114,28114,06113,85113,63113,42113,20
Oblast č. 5141,02130,01129,76129,51129,26129,02128,77128,53128,28128,04127,79127,55127,31127,07126,82126,58126,35126,11125,87125,63125,39125,16
Oblast č. 6147,91136,36136,10135,84135,58135,32135,06134,80134,55134,29134,04133,78133,53133,27133,02132,77132,52132,27132,02131,77131,52131,27
Oblast č. 7134,73124,21123,97123,74123,50123,26123,03122,79122,56122,33122,09121,86121,63121,40121,17120,94120,71120,48120,25120,03119,80119,58
Oblast č. 8124,26114,56114,34114,12113,90113,68113,47113,25113,04112,82112,61112,39112,18111,96111,75111,54111,33111,12110,91110,70110,49110,28
Oblast č. 9141,60130,55130,30130,05129,80129,55129,30129,05128,81128,56128,32128,07127,83127,59127,35127,11126,86126,63126,39126,15125,91125,67
Oblast č. 10127,17117,24117,02116,79116,57116,35116,12115,90115,68115,46115,24115,02114,80114,59114,37114,15113,94113,72113,51113,29113,08112,87
Oblast č. 11132,18121,86121,63121,39121,16120,93120,70120,47120,24120,01119,78119,55119,33119,10118,88118,65118,43118,20117,98117,76117,53117,31
Oblast č. 12117,40108,24108,03107,82107,61107,41107,20107,00106,80106,59106,39106,19105,98105,78105,58105,38105,18104,99104,79104,59104,39104,20
Oblast č. 1389,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
Oblast č. 14132,53122,18121,95121,72121,48121,25121,02120,79120,56120,33120,10119,87119,64119,42119,19118,96118,74118,51118,29118,07117,85117,62
Oblast č. 15132,53122,18121,95121,72121,48121,25121,02120,79120,56120,33120,10119,87119,64119,42119,19118,96118,74118,51118,29118,07117,85117,62
Oblast č. 1689,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
Oblast č. 1789,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
Oblast č. 18117,40108,24108,03107,82107,61107,41107,20107,00106,80106,59106,39106,19105,98105,78105,58105,38105,18104,99104,79104,59104,39104,20
Oblast č. 19117,40108,24108,03107,82107,61107,41107,20107,00106,80106,59106,39106,19105,98105,78105,58105,38105,18104,99104,79104,59104,39104,20
Oblast č. 20149,96138,25137,99137,72137,46137,20136,93136,67136,41136,15135,89135,64135,38135,12134,86134,61134,35134,10133,85133,59133,34133,09
Oblast č. 21117,40108,24108,03107,82107,61107,41107,20107,00106,80106,59106,39106,19105,98105,78105,58105,38105,18104,99104,79104,59104,39104,20
Oblast č. 2289,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
Oblast č. 2389,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
Oblast č. 2489,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
Oblast č. 2589,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
Oblast č. 2687,5680,7380,5780,4280,2680,1179,9679,8079,6579,5079,3579,2079,0578,9078,7578,6078,4578,3078,1578,0177,8677,71
Oblast č. 2789,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
Oblast č. 2889,5782,5882,4282,2682,1181,9581,7981,6481,4881,3381,1781,0280,8680,7180,5680,4080,2580,1079,9579,8079,6579,50
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7784,6184,4584,2884,1283,9683,8083,6483,4883,3283,1683,0182,8582,6982,5382,3882,2282,0781,9181,7681,6081,45
10 000-49 999 obyvatel68,4163,0762,9562,8362,7162,5962,4762,3562,2362,1162,0061,8861,7661,6461,5361,4161,2961,1861,0660,9560,8360,72

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 6,2%6,3%6,4%6,5%6,6%6,7%6,8%6,9%7,0%7,1%7,2%7,3%7,4%7,5%7,6%7,7%7,8%7,9%8,0%8,1%8,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61127,22126,98126,74126,50126,26126,03125,79125,56125,32125,09124,86124,62124,39124,16123,93123,70123,47123,24123,01122,79122,56
Oblast č. 2125,36111,05110,84110,63110,43110,22110,01109,81109,60109,40109,19108,99108,79108,58108,38108,18107,98107,78107,58107,38107,18106,99
Oblast č. 3147,31130,49130,25130,00129,76129,52129,27129,03128,79128,55128,31128,07127,83127,60127,36127,12126,89126,65126,42126,18125,95125,72
Oblast č. 4127,55112,99112,78112,57112,36112,14111,93111,73111,52111,31111,10110,89110,69110,48110,28110,07109,87109,66109,46109,26109,06108,85
Oblast č. 5141,02124,92124,69124,45124,22123,99123,75123,52123,29123,06122,83122,60122,38122,15121,92121,69121,47121,24121,02120,80120,57120,35
Oblast č. 6147,91131,03130,78130,53130,29130,04129,80129,56129,32129,07128,83128,59128,35128,12127,88127,64127,40127,17126,93126,70126,46126,23
Oblast č. 7134,73119,35119,13118,90118,68118,46118,24118,01117,79117,57117,35117,14116,92116,70116,48116,27116,05115,84115,62115,41115,19114,98
Oblast č. 8124,26110,08109,87109,66109,46109,25109,05108,84108,64108,44108,23108,03107,83107,63107,43107,23107,03106,83106,64106,44106,24106,05
Oblast č. 9141,60125,44125,20124,97124,73124,50124,26124,03123,80123,57123,34123,11122,88122,65122,42122,19121,97121,74121,52121,29121,07120,84
Oblast č. 10127,17112,65112,44112,23112,02111,81111,60111,39111,18110,98110,77110,56110,36110,15109,95109,74109,54109,34109,13108,93108,73108,53
Oblast č. 11132,18117,09116,87116,65116,43116,22116,00115,78115,56115,35115,13114,92114,70114,49114,28114,07113,85113,64113,43113,22113,01112,81
Oblast č. 12117,40104,00103,80103,61103,41103,22103,03102,83102,64102,45102,26102,07101,88101,69101,50101,31101,12100,94100,75100,56100,38100,19
Oblast č. 1389,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
Oblast č. 14132,53117,40117,18116,96116,74116,52116,30116,09115,87115,65115,44115,22115,01114,79114,58114,37114,16113,94113,73113,52113,31113,10
Oblast č. 15132,53117,40117,18116,96116,74116,52116,30116,09115,87115,65115,44115,22115,01114,79114,58114,37114,16113,94113,73113,52113,31113,10
Oblast č. 1689,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
Oblast č. 1789,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
Oblast č. 18117,40104,00103,80103,61103,41103,22103,03102,83102,64102,45102,26102,07101,88101,69101,50101,31101,12100,94100,75100,56100,38100,19
Oblast č. 19117,40104,00103,80103,61103,41103,22103,03102,83102,64102,45102,26102,07101,88101,69101,50101,31101,12100,94100,75100,56100,38100,19
Oblast č. 20149,96132,84132,59132,34132,09131,85131,60131,35131,11130,86130,62130,38130,13129,89129,65129,41129,17128,93128,69128,45128,22127,98
Oblast č. 21117,40104,00103,80103,61103,41103,22103,03102,83102,64102,45102,26102,07101,88101,69101,50101,31101,12100,94100,75100,56100,38100,19
Oblast č. 2289,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
Oblast č. 2389,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
Oblast č. 2489,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
Oblast č. 2589,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
Oblast č. 2687,5677,5777,4277,2877,1376,9976,8476,7076,5576,4176,2776,1375,9975,8475,7075,5675,4275,2875,1475,0074,8774,73
Oblast č. 2789,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
Oblast č. 2889,5779,3579,2079,0578,9078,7578,6178,4678,3178,1778,0277,8777,7377,5877,4477,3077,1577,0176,8776,7376,5876,44
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7781,3081,1480,9980,8480,6980,5480,3980,2480,0979,9479,7979,6479,4979,3479,2079,0578,9078,7678,6178,4678,32
10 000-49 999 obyvatel68,4160,6060,4960,3860,2660,1560,0459,9259,8159,7059,5959,4859,3759,2659,1559,0458,9358,8258,7158,6058,4958,38

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 8,3%8,4%8,5%8,6%8,7%8,8%8,9%9,0%9,1%9,2%9,3%9,4%9,5%9,6%9,7%9,8%9,9%10,0%10,1%10,2%10,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61122,33122,11121,88121,66121,44121,21120,99120,77120,55120,33120,11119,89119,67119,45119,23119,02118,80118,58118,37118,15117,94
Oblast č. 2125,36106,79106,59106,39106,20106,00105,81105,61105,42105,23105,04104,84104,65104,46104,27104,08103,89103,70103,51103,33103,14102,95
Oblast č. 3147,31125,48125,25125,02124,79124,56124,33124,11123,88123,65123,43123,20122,98122,75122,53122,30122,08121,86121,64121,42121,20120,98
Oblast č. 4127,55108,65108,45108,25108,05107,86107,66107,46107,26107,07106,87106,68106,48106,29106,09105,90105,71105,51105,32105,13104,94104,75
Oblast č. 5141,02120,13119,91119,68119,46119,25119,03118,81118,59118,37118,16117,94117,72117,51117,30117,08116,87116,66116,44116,23116,02115,81
Oblast č. 6147,91126,00125,76125,53125,30125,07124,84124,61124,38124,16123,93123,70123,48123,25123,03122,80122,58122,36122,13121,91121,69121,47
Oblast č. 7134,73114,77114,56114,35114,14113,93113,72113,51113,30113,09112,89112,68112,47112,27112,06111,86111,66111,45111,25111,05110,85110,65
Oblast č. 8124,26105,85105,66105,46105,27105,07104,88104,69104,50104,30104,11103,92103,73103,54103,36103,17102,98102,79102,61102,42102,23102,05
Oblast č. 9141,60120,62120,40120,18119,96119,74119,52119,30119,08118,86118,64118,43118,21117,99117,78117,56117,35117,14116,92116,71116,50116,29
Oblast č. 10127,17108,33108,13107,93107,73107,53107,34107,14106,94106,75106,55106,36106,16105,97105,78105,58105,39105,20105,01104,82104,63104,44
Oblast č. 11132,18112,60112,39112,18111,98111,77111,57111,36111,16110,95110,75110,55110,35110,14109,94109,74109,54109,34109,15108,95108,75108,55
Oblast č. 12117,40100,0199,8299,6499,4699,2799,0998,9198,7398,5598,3798,1998,0197,8397,6597,4797,2997,1296,9496,7796,5996,42
Oblast č. 1389,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
Oblast č. 14132,53112,90112,69112,48112,27112,07111,86111,66111,45111,25111,04110,84110,64110,44110,23110,03109,83109,63109,43109,24109,04108,84
Oblast č. 15132,53112,90112,69112,48112,27112,07111,86111,66111,45111,25111,04110,84110,64110,44110,23110,03109,83109,63109,43109,24109,04108,84
Oblast č. 1689,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
Oblast č. 1789,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
Oblast č. 18117,40100,0199,8299,6499,4699,2799,0998,9198,7398,5598,3798,1998,0197,8397,6597,4797,2997,1296,9496,7796,5996,42
Oblast č. 19117,40100,0199,8299,6499,4699,2799,0998,9198,7398,5598,3798,1998,0197,8397,6597,4797,2997,1296,9496,7796,5996,42
Oblast č. 20149,96127,74127,51127,27127,04126,80126,57126,34126,11125,88125,65125,42125,19124,96124,73124,50124,28124,05123,83123,60123,38123,15
Oblast č. 21117,40100,0199,8299,6499,4699,2799,0998,9198,7398,5598,3798,1998,0197,8397,6597,4797,2997,1296,9496,7796,5996,42
Oblast č. 2289,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
Oblast č. 2389,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
Oblast č. 2489,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
Oblast č. 2589,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
Oblast č. 2687,5674,5974,4574,3174,1874,0473,9173,7773,6373,5073,3773,2373,1072,9672,8372,7072,5772,4372,3072,1772,0471,91
Oblast č. 2789,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
Oblast č. 2889,5776,3076,1676,0275,8875,7475,6075,4675,3375,1975,0574,9174,7874,6474,5074,3774,2374,1073,9673,8373,6973,56
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7778,1878,0377,8977,7477,6077,4677,3277,1877,0376,8976,7576,6176,4776,3376,1976,0675,9275,7875,6475,5075,37
10 000-49 999 obyvatel68,4158,2858,1758,0657,9657,8557,7457,6457,5357,4357,3257,2257,1157,0156,9056,8056,7056,5956,4956,3956,2956,18

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 10,4%10,5%10,6%10,7%10,8%10,9%11,0%11,1%11,2%11,3%11,4%11,5%11,6%11,7%11,8%11,9%12,0%12,1%12,2%12,3%12,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61117,73117,51117,30117,09116,88116,67116,46116,25116,04115,83115,62115,42115,21115,00114,80114,59114,39114,18113,98113,78113,58
Oblast č. 2125,36102,77102,58102,39102,21102,03101,84101,66101,48101,29101,11100,93100,75100,57100,39100,21100,0399,8599,6799,5099,3299,14
Oblast č. 3147,31120,76120,54120,32120,11119,89119,67119,46119,24119,03118,81118,60118,39118,18117,97117,75117,54117,33117,13116,92116,71116,50
Oblast č. 4127,55104,56104,37104,18104,00103,81103,62103,43103,25103,06102,88102,69102,51102,33102,14101,96101,78101,60101,42101,23101,05100,87
Oblast č. 5141,02115,60115,39115,19114,98114,77114,56114,36114,15113,95113,74113,54113,33113,13112,93112,73112,53112,32112,12111,93111,73111,53
Oblast č. 6147,91121,25121,03120,81120,59120,38120,16119,94119,73119,51119,30119,08118,87118,66118,45118,23118,02117,81117,60117,39117,18116,98
Oblast č. 7134,73110,45110,25110,05109,85109,65109,45109,26109,06108,86108,67108,47108,28108,09107,89107,70107,51107,32107,12106,93106,74106,55
Oblast č. 8124,26101,86101,68101,50101,31101,13100,95100,77100,59100,40100,22100,0499,8799,6999,5199,3399,1598,9898,8098,6298,4598,27
Oblast č. 9141,60116,08115,87115,66115,45115,24115,03114,83114,62114,41114,21114,00113,80113,60113,39113,19112,99112,79112,59112,39112,19111,99
Oblast č. 10127,17104,25104,06103,87103,69103,50103,31103,13102,94102,76102,57102,39102,20102,02101,84101,66101,47101,29101,11100,93100,75100,57
Oblast č. 11132,18108,36108,16107,97107,77107,58107,38107,19107,00106,80106,61106,42106,23106,04105,85105,66105,47105,28105,10104,91104,72104,54
Oblast č. 12117,4096,2496,0795,8995,7295,5595,3895,2095,0394,8694,6994,5294,3594,1894,0193,8593,6893,5193,3593,1893,0192,85
Oblast č. 1389,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
Oblast č. 14132,53108,64108,45108,25108,06107,86107,67107,47107,28107,09106,89106,70106,51106,32106,13105,94105,75105,56105,37105,19105,00104,81
Oblast č. 15132,53108,64108,45108,25108,06107,86107,67107,47107,28107,09106,89106,70106,51106,32106,13105,94105,75105,56105,37105,19105,00104,81
Oblast č. 1689,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
Oblast č. 1789,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
Oblast č. 18117,4096,2496,0795,8995,7295,5595,3895,2095,0394,8694,6994,5294,3594,1894,0193,8593,6893,5193,3593,1893,0192,85
Oblast č. 19117,4096,2496,0795,8995,7295,5595,3895,2095,0394,8694,6994,5294,3594,1894,0193,8593,6893,5193,3593,1893,0192,85
Oblast č. 20149,96122,93122,71122,49122,27122,05121,83121,61121,39121,17120,95120,74120,52120,30120,09119,87119,66119,45119,23119,02118,81118,60
Oblast č. 21117,4096,2496,0795,8995,7295,5595,3895,2095,0394,8694,6994,5294,3594,1894,0193,8593,6893,5193,3593,1893,0192,85
Oblast č. 2289,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
Oblast č. 2389,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
Oblast č. 2489,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
Oblast č. 2589,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
Oblast č. 2687,5671,7871,6571,5271,3971,2671,1371,0170,8870,7570,6270,5070,3770,2570,1269,9969,8769,7569,6269,5069,3769,25
Oblast č. 2789,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
Oblast č. 2889,5773,4373,3073,1673,0372,9072,7772,6472,5172,3872,2572,1271,9971,8671,7371,6071,4771,3571,2271,0970,9770,84
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7775,2375,1074,9674,8274,6974,5574,4274,2974,1574,0273,8973,7573,6273,4973,3673,2373,1072,9772,8472,7172,58
10 000-49 999 obyvatel68,4156,0855,9855,8855,7855,6855,5855,4855,3855,2855,1855,0854,9854,8854,7954,6954,5954,4954,4054,3054,2054,11

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 12,5%12,6%12,7%12,8%12,9%13,0%13,1%13,2%13,3%13,4%13,5%13,6%13,7%13,8%13,9%14,0%14,1%14,2%14,3%14,4%14,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61113,37113,17112,97112,77112,57112,37112,17111,98111,78111,58111,39111,19110,99110,80110,61110,41110,22110,03109,83109,64109,45
Oblast č. 2125,3698,9798,7998,6298,4498,2798,0997,9297,7597,5797,4097,2397,0696,8996,7296,5596,3896,2196,0495,8895,7195,54
Oblast č. 3147,31116,29116,09115,88115,68115,47115,27115,06114,86114,66114,46114,26114,05113,85113,65113,45113,26113,06112,86112,66112,47112,27
Oblast č. 4127,55100,70100,52100,34100,1699,9899,8199,6399,4599,2899,1098,9398,7698,5898,4198,2498,0697,8997,7297,5597,3897,21
Oblast č. 5141,02111,33111,13110,93110,74110,54110,35110,15109,96109,76109,57109,38109,18108,99108,80108,61108,42108,23108,04107,85107,66107,48
Oblast č. 6147,91116,77116,56116,35116,15115,94115,74115,53115,33115,13114,92114,72114,52114,32114,12113,92113,72113,52113,32113,12112,92112,73
Oblast č. 7134,73106,36106,18105,99105,80105,61105,43105,24105,05104,87104,68104,50104,31104,13103,95103,77103,58103,40103,22103,04102,86102,68
Oblast č. 8124,2698,1097,9297,7597,5897,4097,2397,0696,8996,7296,5596,3896,2196,0495,8795,7095,5495,3795,2095,0394,8794,70
Oblast č. 9141,60111,79111,59111,39111,19111,00110,80110,60110,41110,21110,02109,83109,63109,44109,25109,06108,87108,68108,49108,30108,11107,92
Oblast č. 10127,17100,40100,22100,0499,8699,6999,5199,3399,1698,9898,8198,6498,4698,2998,1297,9497,7797,6097,4397,2697,0996,92
Oblast č. 11132,18104,35104,17103,98103,80103,61103,43103,25103,06102,88102,70102,52102,34102,16101,98101,80101,62101,45101,27101,09100,91100,74
Oblast č. 12117,4092,6892,5292,3592,1992,0391,8791,7091,5491,3891,2291,0690,9090,7490,5890,4290,2690,1089,9589,7989,6389,48
Oblast č. 1389,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
Oblast č. 14132,53104,63104,44104,26104,07103,89103,70103,52103,34103,16102,97102,79102,61102,43102,25102,07101,89101,71101,54101,36101,18101,01
Oblast č. 15132,53104,63104,44104,26104,07103,89103,70103,52103,34103,16102,97102,79102,61102,43102,25102,07101,89101,71101,54101,36101,18101,01
Oblast č. 1689,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
Oblast č. 1789,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
Oblast č. 18117,4092,6892,5292,3592,1992,0391,8791,7091,5491,3891,2291,0690,9090,7490,5890,4290,2690,1089,9589,7989,6389,48
Oblast č. 19117,4092,6892,5292,3592,1992,0391,8791,7091,5491,3891,2291,0690,9090,7490,5890,4290,2690,1089,9589,7989,6389,48
Oblast č. 20149,96118,39118,18117,97117,76117,55117,34117,13116,93116,72116,52116,31116,11115,90115,70115,50115,29115,09114,89114,69114,49114,29
Oblast č. 21117,4092,6892,5292,3592,1992,0391,8791,7091,5491,3891,2291,0690,9090,7490,5890,4290,2690,1089,9589,7989,6389,48
Oblast č. 2289,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
Oblast č. 2389,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
Oblast č. 2489,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
Oblast č. 2589,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
Oblast č. 2687,5669,1369,0068,8868,7668,6468,5268,4068,2768,1568,0367,9167,8067,6867,5667,4467,3267,2067,0966,9766,8566,73
Oblast č. 2789,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
Oblast č. 2889,5770,7170,5970,4670,3470,2170,0969,9769,8469,7269,6069,4769,3569,2369,1168,9968,8768,7568,6268,5068,3968,27
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7772,4572,3272,1972,0771,9471,8171,6871,5671,4371,3171,1871,0570,9370,8170,6870,5670,4370,3170,1970,0669,94
10 000-49 999 obyvatel68,4154,0153,9153,8253,7253,6353,5353,4453,3453,2553,1653,0652,9752,8852,7852,6952,6052,5152,4152,3252,2352,14

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 14,6%14,7%14,8%14,9%15,0%15,1%15,2%15,3%15,4%15,5%15,6%15,7%15,8%15,9%16,0%16,1%16,2%16,3%16,4%16,5%16,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61109,26109,07108,88108,69108,50108,31108,12107,94107,75107,56107,38107,19107,01106,82106,64106,46106,27106,09105,91105,73 105,54
Oblast č. 2125,3695,3795,2195,0494,8894,7194,5594,3894,2294,0693,8993,7393,5793,4193,2593,0992,9392,7792,6192,4592,2992,13
Oblast č. 3147,31112,07111,88111,68111,49111,30111,10110,91110,72110,53110,33110,14109,95109,76109,57109,39109,20109,01108,82108,64108,45 108,26
Oblast č. 4127,5597,0496,8796,7096,5496,3796,2096,0395,8795,7095,5495,3795,2195,0494,8894,7194,5594,3994,2394,0693,9093,74
Oblast č. 5141,02107,29107,10106,92106,73106,54106,36106,17105,99105,81105,62105,44105,26105,08104,90104,72104,54104,36104,18104,00103,82 103,64
Oblast č. 6147,91112,53112,33112,14111,94111,75111,56111,36111,17110,98110,78110,59110,40110,21110,02109,83109,64109,45109,27109,08108,89 108,70
Oblast č. 7134,73102,50102,32102,15101,97101,79101,61101,44101,26101,09100,91100,74100,56100,39100,22100,0599,8799,7099,5399,3699,1999,02
Oblast č. 8124,2694,5494,3794,2194,0593,8893,7293,5693,3993,2393,0792,9192,7592,5992,4392,2792,1191,9591,8091,6491,4891,32
Oblast č. 9141,60107,73107,54107,35107,17106,98106,80106,61106,43106,24106,06105,87105,69105,51105,33105,15104,97104,78104,60104,43104,25 104,07
Oblast č. 10127,1796,7596,5896,4296,2596,0895,9195,7595,5895,4295,2595,0994,9294,7694,5994,4394,2794,1193,9593,7893,6293,46
Oblast č. 11132,18100,56100,39100,21100,0499,8799,6999,5299,3599,1799,0098,8398,6698,4998,3298,1597,9897,8197,6597,4897,3197,14
Oblast č. 12117,4089,3289,1689,0188,8588,7088,5588,3988,2488,0987,9387,7887,6387,4887,3387,1887,0386,8886,7386,5886,4386,28
Oblast č. 1389,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
Oblast č. 14132,53100,83100,65100,48100,30100,1399,9699,7899,6199,4499,2799,0998,9298,7598,5898,4198,2498,0797,9097,7497,5797,40
Oblast č. 15132,53100,83100,65100,48100,30100,1399,9699,7899,6199,4499,2799,0998,9298,7598,5898,4198,2498,0797,9097,7497,5797,40
Oblast č. 1689,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
Oblast č. 1789,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
Oblast č. 18117,4089,3289,1689,0188,8588,7088,5588,3988,2488,0987,9387,7887,6387,4887,3387,1887,0386,8886,7386,5886,4386,28
Oblast č. 19117,4089,3289,1689,0188,8588,7088,5588,3988,2488,0987,9387,7887,6387,4887,3387,1887,0386,8886,7386,5886,4386,28
Oblast č. 20149,96114,09113,89113,69113,49113,30113,10112,90112,71112,51112,32112,13111,93111,74111,55111,35111,16110,97110,78110,59110,40 110,21
Oblast č. 21117,4089,3289,1689,0188,8588,7088,5588,3988,2488,0987,9387,7887,6387,4887,3387,1887,0386,8886,7386,5886,4386,28
Oblast č. 2289,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
Oblast č. 2389,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
Oblast č. 2489,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
Oblast č. 2589,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
Oblast č. 2687,5666,6266,5066,3966,2766,1666,0465,9365,8165,7065,5865,4765,3665,2465,1365,0264,9164,8064,6964,5764,4664,35
Oblast č. 2789,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
Oblast č. 2889,5768,1568,0367,9167,7967,6767,5667,4467,3267,2167,0966,9766,8666,7466,6366,5166,4066,2866,1766,0665,9465,83
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7769,8269,7069,5869,4669,3469,2269,1068,9868,8668,7468,6268,5068,3868,2668,1568,0367,9167,8067,6867,5667,45
10 000-49 999 obyvatel68,4152,0551,9651,8751,7851,6951,6051,5151,4251,3351,2451,1551,0650,9850,8950,8050,7150,6350,5450,4550,3750,28

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 16,7%16,8%16,9%17,0%17,1%17,2%17,3%17,4%17,5%17,6%17,7%17,8%17,9%18,0%18,1%18,2%18,3%18,4%18,5%18,6%18,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61105,36105,18105,00104,82104,65104,47104,29104,11103,93103,76103,58103,41103,23103,06102,88102,71102,53102,36102,19102,02101,84
Oblast č. 2125,3691,9791,8291,6691,5091,3591,1991,0490,8890,7390,5790,4290,2790,1189,9689,8189,6689,5089,3589,2089,0588,90
Oblast č. 3147,31108,08107,89107,71107,53107,34107,16106,98106,79106,61106,43106,25106,07105,89105,71105,53105,35105,18105,00104,82104,64104,47
Oblast č. 4127,5593,5893,4293,2693,1092,9492,7992,6392,4792,3192,1692,0091,8491,6991,5391,3891,2291,0790,9190,7690,6190,46
Oblast č. 5141,02103,46103,29103,11102,93102,76102,58102,41102,23102,06101,89101,71101,54101,37101,20101,03100,86100,69100,52100,35100,18100,01
Oblast č. 6147,91108,52108,33108,15107,96107,78107,59107,41107,23107,05106,86106,68106,50106,32106,14105,96105,78105,60105,43105,25105,07104,89
Oblast č. 7134,7398,8598,6898,5198,3498,1898,0197,8497,6797,5197,3497,1897,0196,8596,6896,5296,3696,1996,0395,8795,7195,55
Oblast č. 8124,2691,1791,0190,8690,7090,5590,3990,2490,0889,9389,7889,6389,4789,3289,1789,0288,8788,7288,5788,4288,2788,12
Oblast č. 9141,60103,89103,71103,53103,36103,18103,01102,83102,65102,48102,31102,13101,96101,79101,61101,44101,27101,10100,93100,76100,59100,42
Oblast č. 10127,1793,3093,1492,9892,8392,6792,5192,3592,1992,0491,8891,7291,5791,4191,2691,1090,9590,8090,6490,4990,3490,19
Oblast č. 11132,1896,9896,8196,6596,4896,3296,1595,9995,8395,6695,5095,3495,1895,0294,8594,6994,5394,3794,2194,0693,9093,74
Oblast č. 12117,4086,1385,9985,8485,6985,5585,4085,2685,1184,9784,8284,6884,5384,3984,2584,1183,9683,8283,6883,5483,4083,26
Oblast č. 1389,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
Oblast č. 14132,5397,2497,0796,9096,7496,5796,4196,2496,0895,9295,7595,5995,4395,2795,1194,9494,7894,6294,4694,3094,1593,99
Oblast č. 15132,5397,2497,0796,9096,7496,5796,4196,2496,0895,9295,7595,5995,4395,2795,1194,9494,7894,6294,4694,3094,1593,99
Oblast č. 1689,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
Oblast č. 1789,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
Oblast č. 18117,4086,1385,9985,8485,6985,5585,4085,2685,1184,9784,8284,6884,5384,3984,2584,1183,9683,8283,6883,5483,4083,26
Oblast č. 19117,4086,1385,9985,8485,6985,5585,4085,2685,1184,9784,8284,6884,5384,3984,2584,1183,9683,8283,6883,5483,4083,26
Oblast č. 20149,96110,02109,83109,65109,46109,27109,09108,90108,71108,53108,35108,16107,98107,80107,61107,43107,25107,07106,89106,71106,53106,35
Oblast č. 21117,4086,1385,9985,8485,6985,5585,4085,2685,1184,9784,8284,6884,5384,3984,2584,1183,9683,8283,6883,5483,4083,26
Oblast č. 2289,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
Oblast č. 2389,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
Oblast č. 2489,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
Oblast č. 2589,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
Oblast č. 2687,5664,2464,1364,0263,9163,8163,7063,5963,4863,3763,2663,1663,0562,9462,8462,7362,6262,5262,4162,3162,2062,10
Oblast č. 2789,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
Oblast č. 2889,5765,7265,6165,4965,3865,2765,1665,0564,9464,8364,7264,6164,5064,3964,2864,1764,0663,9563,8463,7463,6363,52
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7767,3367,2267,1066,9966,8766,7666,6466,5366,4266,3166,1966,0865,9765,8665,7565,6365,5265,4165,3065,1965,08
10 000-49 999 obyvatel68,4150,1950,1150,0249,9449,8549,7749,6849,6049,5149,4349,3449,2649,1849,0949,0148,9348,8548,7648,6848,6048,52

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 18,8%18,9%19,0%19,1%19,2%19,3%19,4%19,5%19,6%19,7%19,8%19,9%20,0%20,1%20,2%20,3%20,4%20,5%20,6%20,7%20,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,61101,67101,50101,33101,16100,99100,82100,65100,49100,32100,1599,9899,8299,6599,4999,3299,1598,9998,8398,6698,5098,34
Oblast č. 2125,3688,7588,6088,4688,3188,1688,0187,8687,7287,5787,4287,2887,1386,9986,8486,7086,5586,4186,2786,1385,9885,84
Oblast č. 3147,31104,29104,12103,94103,77103,59103,42103,25103,08102,90102,73102,56102,39102,22102,05101,88101,71101,54101,37101,20101,04 100,87
Oblast č. 4127,5590,3090,1590,0089,8589,7089,5589,4089,2589,1088,9588,8088,6688,5188,3688,2188,0787,9287,7787,6387,4887,34
Oblast č. 5141,0299,8499,6799,5099,3499,1799,0198,8498,6798,5198,3498,1898,0297,8597,6997,5397,3797,2197,0496,8896,7296,56
Oblast č. 6147,91104,72104,54104,37104,19104,02103,84103,67103,49103,32103,15102,98102,81102,63102,46102,29102,12101,95101,79101,62101,45 101,28
Oblast č. 7134,7395,3995,2395,0794,9194,7594,5994,4394,2794,1293,9693,8093,6593,4993,3393,1893,0292,8792,7292,5692,4192,26
Oblast č. 8124,2687,9787,8387,6887,5387,3987,2487,0986,9586,8086,6686,5186,3786,2286,0885,9485,8085,6585,5185,3785,2385,09
Oblast č. 9141,60100,25100,0899,9199,7599,5899,4199,2599,0898,9198,7598,5898,4298,2698,0997,9397,7797,6097,4497,2897,1296,96
Oblast č. 10127,1790,0389,8889,7389,5889,4389,2889,1388,9888,8388,6988,5488,3988,2488,1087,9587,8087,6687,5187,3787,2287,08
Oblast č. 11132,1893,5893,4293,2793,1192,9592,8092,6492,4992,3392,1892,0391,8791,7291,5791,4291,2691,1190,9690,8190,6690,51
Oblast č. 12117,4083,1282,9882,8482,7082,5682,4282,2982,1582,0181,8781,7481,6081,4681,3381,1981,0680,9280,7980,6680,5280,39
Oblast č. 1389,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
Oblast č. 14132,5393,8393,6793,5193,3693,2093,0492,8992,7392,5892,4292,2792,1291,9691,8191,6691,5191,3591,2091,0590,9090,75
Oblast č. 15132,5393,8393,6793,5193,3693,2093,0492,8992,7392,5892,4292,2792,1291,9691,8191,6691,5191,3591,2091,0590,9090,75
Oblast č. 1689,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
Oblast č. 1789,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
Oblast č. 18117,4083,1282,9882,8482,7082,5682,4282,2982,1582,0181,8781,7481,6081,4681,3381,1981,0680,9280,7980,6680,5280,39
Oblast č. 19117,4083,1282,9882,8482,7082,5682,4282,2982,1582,0181,8781,7481,6081,4681,3381,1981,0680,9280,7980,6680,5280,39
Oblast č. 20149,96106,17105,99105,81105,64105,46105,28105,11104,93104,75104,58104,40104,23104,06103,88103,71103,54103,37103,20103,02102,85 102,68
Oblast č. 21117,4083,1282,9882,8482,7082,5682,4282,2982,1582,0181,8781,7481,6081,4681,3381,1981,0680,9280,7980,6680,5280,39
Oblast č. 2289,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
Oblast č. 2389,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
Oblast č. 2489,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
Oblast č. 2589,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
Oblast č. 2687,5661,9961,8961,7861,6861,5861,4761,3761,2761,1761,0660,9660,8660,7660,6660,5660,4660,3660,2660,1660,0659,96
Oblast č. 2789,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
Oblast č. 2889,5763,4263,3163,2063,1062,9962,8962,7862,6862,5762,4762,3662,2662,1562,0561,9561,8561,7461,6461,5461,4461,33
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7764,9764,8664,7664,6564,5464,4364,3264,2164,1164,0063,8963,7963,6863,5863,4763,3663,2663,1563,0562,9462,84
10 000-49 999 obyvatel68,4148,4448,3548,2748,1948,1148,0347,9547,8747,7947,7147,6347,5547,4747,3947,3147,2447,1647,0847,0046,9246,85

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 20,9%21,0%21,1%21,2%21,3%21,4%21,5%21,6%21,7%21,8%21,9%22,0%22,1%22,2%22,3%22,4%22,5%22,6%22,7%22,8%22,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA    
Oblast č. 1143,6198,1798,0197,8597,6997,5397,3797,2197,0596,8996,7396,5796,4196,2596,1095,9495,7895,6395,4795,3295,1695,01
Oblast č. 2125,3685,7085,5685,4285,2785,1384,9984,8584,7284,5884,4484,3084,1684,0283,8983,7583,6183,4883,3483,2083,0782,93
Oblast č. 3147,31100,70100,54100,37100,21100,0499,8899,7199,5599,3899,2299,0698,9098,7398,5798,4198,2598,0997,9397,7797,6197,45
Oblast č. 4127,5587,2087,0586,9186,7686,6286,4886,3486,1986,0585,9185,7785,6385,4985,3585,2185,0784,9384,8084,6684,5284,38
Oblast č. 5141,0296,4096,2496,0995,9395,7795,6195,4595,3095,1494,9894,8394,6794,5294,3694,2194,0693,9093,7593,6093,4493,29
Oblast č. 6147,91101,11100,95100,78100,61100,45100,28100,1299,9599,7999,6299,4699,3099,1498,9798,8198,6598,4998,3398,1798,0197,85
Oblast č. 7134,7392,1091,9591,8091,6591,5091,3591,2091,0590,9090,7590,6090,4590,3090,1690,0189,8689,7189,5789,4289,2889,13
Oblast č. 8124,2684,9584,8184,6784,5384,3984,2584,1183,9783,8383,7083,5683,4283,2983,1583,0182,8882,7482,6182,4782,3482,21
Oblast č. 9141,6096,8096,6496,4896,3296,1696,0095,8595,6995,5395,3895,2295,0694,9194,7594,6094,4494,2994,1493,9893,8393,68
Oblast č. 10127,1786,9486,7986,6586,5186,3686,2286,0885,9485,8085,6685,5285,3885,2485,1084,9684,8284,6884,5484,4084,2784,13
Oblast č. 11132,1890,3690,2190,0689,9189,7789,6289,4789,3289,1889,0388,8888,7488,5988,4588,3088,1688,0287,8787,7387,5987,44
Oblast č. 12117,4080,2680,1279,9979,8679,7379,6079,4779,3479,2179,0878,9578,8278,6978,5678,4378,3078,1878,0577,9277,7977,67
Oblast č. 1389,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
Oblast č. 14132,5390,6090,4590,3090,1590,0089,8689,7189,5689,4189,2789,1288,9788,8388,6888,5488,3988,2588,1187,9687,8287,68
Oblast č. 15132,5390,6090,4590,3090,1590,0089,8689,7189,5689,4189,2789,1288,9788,8388,6888,5488,3988,2588,1187,9687,8287,68
Oblast č. 1689,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
Oblast č. 1789,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
Oblast č. 18117,4080,2680,1279,9979,8679,7379,6079,4779,3479,2179,0878,9578,8278,6978,5678,4378,3078,1878,0577,9277,7977,67
Oblast č. 19117,4080,2680,1279,9979,8679,7379,6079,4779,3479,2179,0878,9578,8278,6978,5678,4378,3078,1878,0577,9277,7977,67
Oblast č. 20149,96102,51102,35102,18102,01101,84101,67101,50 101,34 101,17 101,01100,84100,67 100,51100,35 100,18 100,0299,8699,6999,5399,3799,21
Oblast č. 21117,4080,2680,1279,9979,8679,7379,6079,4779,3479,2179,0878,9578,8278,6978,5678,4378,3078,1878,0577,9277,7977,67
Oblast č. 2289,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
Oblast č. 2389,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
Oblast č. 2489,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
Oblast č. 2589,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
Oblast č. 2687,5659,8659,7659,6659,5659,4759,3759,2759,1759,0858,9858,8858,7958,6958,5958,5058,4058,3158,2158,1258,0257,93
Oblast č. 2789,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
Oblast č. 2889,5761,2361,1361,0360,9360,8360,7360,6360,5360,4360,3360,2360,1360,0459,9459,8459,7459,6459,5559,4559,3559,26
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7762,7462,6362,5362,4362,3262,2262,1262,0261,9261,8161,7161,6161,5161,4161,3161,2161,1161,0160,9160,8160,71
10 000-49 999 obyvatel68,4146,7746,6946,6146,5446,4646,3846,3146,2346,1646,0846,0045,9345,8545,7845,7045,6345,5645,4845,4145,3345,26

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 23,0%23,1%23,2%23,3%23,4%23,5%23,6%23,7%23,8%23,9%24,0%24,1%24,2%24,3%24,4%24,5%24,6%24,7%24,8%24,9%25,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6194,8594,7094,5494,3994,2494,0993,9393,7893,6393,4893,3393,1893,0392,8892,7392,5892,4392,2892,1491,9991,84
Oblast č. 2125,3682,8082,6682,5382,4082,2682,1382,0081,8681,7381,6081,4781,3481,2181,0880,9580,8280,6980,5680,4380,3080,17
Oblast č. 3147,3197,3097,1496,9896,8296,6796,5196,3596,2096,0495,8995,7395,5895,4395,2795,1294,9794,8194,6694,5194,3694,21
Oblast č. 4127,5584,2484,1183,9783,8483,7083,5683,4383,2983,1683,0382,8982,7682,6382,4982,3682,2382,1081,9681,8381,7081,57
Oblast č. 5141,0293,1492,9992,8492,6992,5492,3992,2492,0991,9491,7991,6591,5091,3591,2091,0690,9190,7790,6290,4790,3390,19
Oblast č. 6147,9197,6997,5397,3797,2297,0696,9096,7596,5996,4396,2896,1295,9795,8195,6695,5195,3595,2095,0594,8994,7494,59
Oblast č. 7134,7388,9988,8488,7088,5588,4188,2788,1387,9887,8487,7087,5687,4287,2887,1487,0086,8686,7286,5886,4486,3086,16
Oblast č. 8124,2682,0781,9481,8181,6781,5481,4181,2881,1581,0280,8880,7580,6280,4980,3680,2480,1179,9879,8579,7279,6079,47
Oblast č. 9141,6093,5293,3793,2293,0792,9292,7792,6292,4792,3292,1792,0291,8791,7391,5891,4391,2991,1490,9990,8590,7090,56
Oblast č. 10127,1783,9983,8683,7283,5983,4583,3283,1883,0582,9182,7882,6582,5182,3882,2582,1181,9881,8581,7281,5981,4681,33
Oblast č. 11132,1887,3087,1687,0286,8886,7486,6086,4686,3286,1886,0485,9085,7685,6285,4985,3585,2185,0884,9484,8084,6784,53
Oblast č. 12117,4077,5477,4277,2977,1677,0476,9176,7976,6776,5476,4276,3076,1776,0575,9375,8175,6875,5675,4475,3275,2075,08
Oblast č. 1389,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
Oblast č. 14132,5387,5387,3987,2587,1186,9786,8386,6986,5586,4186,2786,1385,9985,8585,7185,5885,4485,3085,1685,0384,8984,76
Oblast č. 15132,5387,5387,3987,2587,1186,9786,8386,6986,5586,4186,2786,1385,9985,8585,7185,5885,4485,3085,1685,0384,8984,76
Oblast č. 1689,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
Oblast č. 1789,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
Oblast č. 18117,4077,5477,4277,2977,1677,0476,9176,7976,6776,5476,4276,3076,1776,0575,9375,8175,6875,5675,4475,3275,2075,08
Oblast č. 19117,4077,5477,4277,2977,1677,0476,9176,7976,6776,5476,4276,3076,1776,0575,9375,8175,6875,5675,4475,3275,2075,08
Oblast č. 20149,9699,0598,8898,7298,5698,4098,2598,0997,9397,7797,6197,4697,3097,1496,9996,8396,6796,5296,3696,2196,0695,90
Oblast č. 21117,4077,5477,4277,2977,1677,0476,9176,7976,6776,5476,4276,3076,1776,0575,9375,8175,6875,5675,4475,3275,2075,08
Oblast č. 2289,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
Oblast č. 2389,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
Oblast č. 2489,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
Oblast č. 2589,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
Oblast č. 2687,5657,8357,7457,6557,5557,4657,3757,2757,1857,0957,0056,9056,8156,7256,6356,5456,4556,3656,2756,1856,0956,00
Oblast č. 2789,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
Oblast č. 2889,5759,1659,0758,9758,8758,7858,6858,5958,4958,4058,3158,2158,1258,0257,9357,8457,7457,6557,5657,4757,3857,28
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7760,6160,5260,4260,3260,2260,1260,0359,9359,8359,7459,6459,5459,4559,3559,2659,1659,0758,9758,8858,7858,69
10 000-49 999 obyvatel68,41 45,19 45,1145,0444,9744,8944,8244,7544,6844,6044,5344,4644,3944,3244,2544,1844,1044,0343,9643,8943,8243,75

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 25,1%25,2%25,3%25,4%25,5%25,6%25,7%25,8%25,9%26,0%26,1%26,2%26,3%26,4%26,5%26,6%26,7%26,8%26,9%27,0%27,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6191,7091,5591,4091,2691,1190,9790,8290,6890,5390,3990,2590,1089,9689,8289,6889,5489,3989,2589,1188,9788,83
Oblast č. 2125,3680,0479,9279,7979,6679,5379,4179,2879,1679,0378,9078,7878,6578,5378,4178,2878,1678,0477,9177,7977,6777,55
Oblast č. 3147,3194,0693,9193,7693,6193,4693,3193,1693,0192,8792,7292,5792,4392,2892,1391,9991,8491,7091,5591,4191,2791,12
Oblast č. 4127,5581,4481,3181,1881,0580,9280,7980,6780,5480,4180,2880,1680,0379,9079,7879,6579,5279,4079,2779,1579,0278,90
Oblast č. 5141,0290,0489,9089,7589,6189,4789,3389,1889,0488,9088,7688,6288,4888,3488,2088,0687,9287,7887,6487,5187,3787,23
Oblast č. 6147,9194,4494,2994,1493,9993,8493,6993,5493,3993,2493,1092,9592,8092,6692,5192,3692,2292,0791,9391,7891,6491,49
Oblast č. 7134,7386,0385,8985,7585,6185,4885,3485,2185,0784,9484,8084,6784,5384,4084,2784,1384,0083,8783,7483,6083,4783,34
Oblast č. 8124,2679,3479,2179,0978,9678,8478,7178,5978,4678,3478,2178,0977,9677,8477,7277,6077,4777,3577,2377,1176,9976,86
Oblast č. 9141,6090,4190,2790,1289,9889,8489,6989,5589,4189,2789,1388,9888,8488,7088,5688,4288,2888,1488,0087,8787,7387,59
Oblast č. 10127,1781,2081,0780,9480,8180,6880,5580,4380,3080,1780,0479,9279,7979,6679,5479,4179,2979,1679,0478,9178,7978,66
Oblast č. 11132,1884,4084,2684,1383,9983,8683,7383,5983,4683,3383,2083,0682,9382,8082,6782,5482,4182,2882,1582,0281,8981,76
Oblast č. 12117,4074,9674,8474,7274,6074,4874,3774,2574,1374,0173,8973,7873,6673,5473,4373,3173,2073,0872,9772,8572,7472,62
Oblast č. 1389,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
Oblast č. 14132,5384,6284,4984,3584,2284,0883,9583,8283,6883,5583,4283,2883,1583,0282,8982,7682,6382,5082,3782,2482,1181,98
Oblast č. 15132,5384,6284,4984,3584,2284,0883,9583,8283,6883,5583,4283,2883,1583,0282,8982,7682,6382,5082,3782,2482,1181,98
Oblast č. 1689,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
Oblast č. 1789,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
Oblast č. 18117,4074,9674,8474,7274,6074,4874,3774,2574,1374,0173,8973,7873,6673,5473,4373,3173,2073,0872,9772,8572,7472,62
Oblast č. 19117,4074,9674,8474,7274,6074,4874,3774,2574,1374,0173,8973,7873,6673,5473,4373,3173,2073,0872,9772,8572,7472,62
Oblast č. 20149,9695,7595,6095,4495,2995,1494,9994,8494,6994,5494,3994,2494,0993,9493,7993,6493,4993,3593,2093,0592,9192,76
Oblast č. 21117,4074,9674,8474,7274,6074,4874,3774,2574,1374,0173,8973,7873,6673,5473,4373,3173,2073,0872,9772,8572,7472,62
Oblast č. 2289,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
Oblast č. 2389,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
Oblast č. 2489,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
Oblast č. 2589,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
Oblast č. 2687,5655,9155,8255,7355,6455,5555,4755,3855,2955,2055,1155,0354,9454,8554,7754,6854,5954,5154,4254,3454,2554,16
Oblast č. 2789,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
Oblast č. 2889,5757,1957,1057,0156,9256,8356,7456,6556,5656,4756,3856,2956,2056,1156,0255,9355,8555,7655,6755,5855,4955,41
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7758,6058,5058,4158,3258,2258,1358,0457,9557,8657,7657,6757,5857,4957,4057,3157,2257,1357,0456,9556,8656,77
10 000-49 999 obyvatel68,4143,6843,6143,5443,4743,4043,3443,2743,2043,1343,0642,9942,9242,8642,7942,7242,6542,5942,5242,4542,3942,32

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 27,2%27,3%27,4%27,5%27,6%27,7%27,8%27,9%28,0%28,1%28,2%28,3%28,4%28,5%28,6%28,7%28,8%28,9%29,0%29,1%29,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6188,6988,5588,4288,2888,1488,0087,8687,7387,5987,4587,3287,1887,0486,9186,7786,6486,5086,3786,2486,1085,97
Oblast č. 2125,3677,4277,3077,1877,0676,9476,8276,7076,5876,4676,3476,2276,1075,9875,8775,7575,6375,5175,4075,2875,1675,05
Oblast č. 3147,3190,9890,8490,6990,5590,4190,2790,1389,9989,8589,7189,5789,4389,2989,1589,0188,8788,7388,6088,4688,3288,19
Oblast č. 4127,5578,7878,6578,5378,4178,2878,1678,0477,9277,7977,6777,5577,4377,3177,1977,0776,9576,8376,7176,5976,4876,36
Oblast č. 5141,0287,0986,9686,8286,6986,5586,4186,2886,1486,0185,8885,7485,6185,4785,3485,2185,0884,9484,8184,6884,5584,42
Oblast č. 6147,9191,3591,2191,0690,9290,7890,6490,4990,3590,2190,0789,9389,7989,6589,5189,3789,2389,0988,9688,8288,6888,54
Oblast č. 7134,7383,2183,0882,9582,8282,6982,5682,4382,3082,1782,0581,9281,7981,6681,5481,4181,2881,1681,0380,9080,7880,65
Oblast č. 8124,2676,7476,6276,5076,3876,2676,1476,0375,9175,7975,6775,5575,4375,3275,2075,0874,9774,8574,7374,6274,5074,39
Oblast č. 9141,6087,4587,3287,1887,0486,9186,7786,6386,5086,3686,2386,0985,9685,8385,6985,5685,4385,2985,1685,0384,9084,77
Oblast č. 10127,1778,5478,4278,2978,1778,0577,9377,8177,6877,5677,4477,3277,2077,0876,9676,8476,7276,6076,4876,3776,2576,13
Oblast č. 11132,1881,6481,5181,3881,2581,1281,0080,8780,7480,6280,4980,3780,2480,1279,9979,8779,7479,6279,5079,3779,2579,13
Oblast č. 12117,4072,5172,3972,2872,1772,0571,9471,8371,7271,6071,4971,3871,2771,1671,0570,9470,8370,7270,6170,5070,3970,28
Oblast č. 1389,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
Oblast č. 14132,5381,8581,7281,5981,4781,3481,2181,0880,9680,8380,7180,5880,4580,3380,2080,0879,9679,8379,7179,5879,4679,34
Oblast č. 15132,5381,8581,7281,5981,4781,3481,2181,0880,9680,8380,7180,5880,4580,3380,2080,0879,9679,8379,7179,5879,4679,34
Oblast č. 1689,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
Oblast č. 1789,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
Oblast č. 18117,4072,5172,3972,2872,1772,0571,9471,8371,7271,6071,4971,3871,2771,1671,0570,9470,8370,7270,6170,5070,3970,28
Oblast č. 19117,4072,5172,3972,2872,1772,0571,9471,8371,7271,6071,4971,3871,2771,1671,0570,9470,8370,7270,6170,5070,3970,28
Oblast č. 20149,9692,6292,4792,3292,1892,0491,8991,7591,6091,4691,3291,1891,0390,8990,7590,6190,4790,3390,1990,0589,9189,77
Oblast č. 21117,4072,5172,3972,2872,1772,0571,9471,8371,7271,6071,4971,3871,2771,1671,0570,9470,8370,7270,6170,5070,3970,28
Oblast č. 2289,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
Oblast č. 2389,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
Oblast č. 2489,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
Oblast č. 2589,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
Oblast č. 2687,5654,0853,9953,9153,8353,7453,6653,5753,4953,4153,3253,2453,1653,0752,9952,9152,8352,7452,6652,5852,5052,42
Oblast č. 2789,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
Oblast č. 2889,5755,3255,2355,1555,0654,9754,8954,8054,7254,6354,5554,4654,3854,2954,2154,1254,0453,9653,8753,7953,7053,62
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7756,6856,5956,5056,4156,3256,2456,1556,0655,9755,8955,8055,7155,6355,5455,4555,3755,2855,1955,1155,0254,94
10 000-49 999 obyvatel68,4142,2542,1942,1242,0541,9941,9241,8641,7941,7341,6641,6041,5341,4741,4041,3441,2741,2141,1541,0841,0240,96

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 29,3%29,4%29,5%29,6%29,7%29,8%29,9%30,0%30,1%30,2%30,3%30,4%30,5%30,6%30,7%30,8%30,9%31,0%31,1%31,2%31,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6185,8485,7085,5785,4485,3185,1885,0584,9284,7984,6684,5384,4084,2784,1484,0183,8883,7583,6383,5083,3783,24
Oblast č. 2125,3674,9374,8174,7074,5874,4774,3574,2474,1374,0173,9073,7873,6773,5673,4573,3373,2273,1173,0072,8972,7872,67
Oblast č. 3147,3188,0587,9187,7887,6487,5187,3787,2487,1086,9786,8486,7086,5786,4486,3186,1786,0485,9185,7885,6585,5285,39
Oblast č. 4127,5576,2476,1276,0075,8975,7775,6575,5475,4275,3075,1975,0774,9674,8474,7374,6274,5074,3974,2774,1674,0573,93
Oblast č. 5141,0284,2984,1684,0383,9083,7783,6483,5183,3883,2683,1383,0082,8782,7582,6282,4982,3782,2482,1281,9981,8781,74
Oblast č. 6147,9188,4188,2788,1388,0087,8687,7387,5987,4687,3287,1987,0686,9286,7986,6686,5286,3986,2686,1386,0085,8785,74
Oblast č. 7134,7380,5380,4180,2880,1680,0379,9179,7979,6779,5479,4279,3079,1879,0678,9478,8178,6978,5778,4578,3378,2278,10
Oblast č. 8124,2674,2774,1674,0473,9373,8273,7073,5973,4873,3673,2573,1473,0372,9172,8072,6972,5872,4772,3672,2572,1472,03
Oblast č. 9141,6084,6484,5184,3884,2484,1283,9983,8683,7383,6083,4783,3483,2183,0982,9682,8382,7182,5882,4582,3382,2082,08
Oblast č. 10127,1776,0175,8975,7875,6675,5475,4375,3175,2075,0874,9674,8574,7474,6274,5174,3974,2874,1774,0573,9473,8373,71
Oblast č. 11132,1879,0178,8878,7678,6478,5278,4078,2878,1678,0477,9277,8077,6877,5677,4477,3277,2177,0976,9776,8576,7476,62
Oblast č. 12117,4070,1770,0669,9669,8569,7469,6369,5369,4269,3169,2169,1068,9968,8968,7868,6868,5768,4768,3668,2668,1668,05
Oblast č. 1389,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
Oblast č. 14132,5379,2279,0978,9778,8578,7378,6178,4978,3678,2478,1278,0077,8977,7777,6577,5377,4177,2977,1777,0676,9476,82
Oblast č. 15132,5379,2279,0978,9778,8578,7378,6178,4978,3678,2478,1278,0077,8977,7777,6577,5377,4177,2977,1777,0676,9476,82
Oblast č. 1689,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
Oblast č. 1789,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
Oblast č. 18117,4070,1770,0669,9669,8569,7469,6369,5369,4269,3169,2169,1068,9968,8968,7868,6868,5768,4768,3668,2668,1668,05
Oblast č. 19117,4070,1770,0669,9669,8569,7469,6369,5369,4269,3169,2169,1068,9968,8968,7868,6868,5768,4768,3668,2668,1668,05
Oblast č. 20149,9689,6389,4989,3689,2289,0888,9488,8188,6788,5388,4088,2688,1387,9987,8687,7287,5987,4687,3287,1987,0686,92
Oblast č. 21117,4070,1770,0669,9669,8569,7469,6369,5369,4269,3169,2169,1068,9968,8968,7868,6868,5768,4768,3668,2668,1668,05
Oblast č. 2289,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
Oblast č. 2389,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
Oblast č. 2489,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
Oblast č. 2589,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
Oblast č. 2687,5652,3452,2652,1852,1052,0251,9451,8651,7851,7051,6251,5451,4651,3851,3051,2251,1451,0750,9950,9150,8350,76
Oblast č. 2789,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
Oblast č. 2889,5753,5453,4653,3753,2953,2153,1353,0552,9652,8852,8052,7252,6452,5652,4852,4052,3252,2452,1652,0852,0051,92
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7754,8554,7754,6854,6054,5254,4354,3554,2754,1854,1054,0253,9353,8553,7753,6953,6053,5253,4453,3653,2853,20
10 000-49 999 obyvatel68,4140,8940,8340,7740,7040,6440,5840,5240,4540,3940,3340,2740,2140,1440,0840,0239,9639,9039,8439,7839,7239,66

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 31,4%31,5%31,6%31,7%31,8%31,9%32,0%32,1%32,2%32,3%32,4%32,5%32,6%32,7%32,8%32,9%33,0%33,1%33,2%33,3%33,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6183,1282,9982,8682,7482,6182,4982,3682,2482,1181,9981,8781,7481,6281,5081,3781,2581,1381,0180,8980,7780,64
Oblast č. 2125,3672,5672,4472,3372,2372,1272,0171,9071,7971,6871,5771,4671,3671,2571,1471,0370,9370,8270,7170,6170,5070,40
Oblast č. 3147,3185,2685,1385,0084,8784,7484,6184,4984,3684,2384,1083,9883,8583,7283,6083,4783,3583,2283,1082,9782,8582,72
Oblast č. 4127,5573,8273,7173,6073,4973,3873,2673,1573,0472,9372,8272,7172,6072,4972,3872,2772,1772,0671,9571,8471,7371,63
Oblast č. 5141,0281,6281,4981,3781,2581,1281,0080,8880,7680,6380,5180,3980,2780,1580,0379,9179,7979,6779,5579,4379,3179,19
Oblast č. 6147,9185,6185,4885,3585,2285,0984,9684,8384,7084,5784,4584,3284,1984,0683,9483,8183,6883,5683,4383,3183,1883,06
Oblast č. 7134,7377,9877,8677,7477,6277,5177,3977,2777,1577,0476,9276,8076,6976,5776,4676,3476,2376,1176,0075,8975,7775,66
Oblast č. 8124,2671,9271,8171,7071,5971,4871,3771,2771,1671,0570,9470,8470,7370,6270,5270,4170,3070,2070,0969,9969,8869,78
Oblast č. 9141,6081,9581,8381,7081,5881,4681,3381,2181,0980,9780,8480,7280,6080,4880,3680,2480,1179,9979,8779,7579,6479,52
Oblast č. 10127,1773,6073,4973,3873,2773,1673,0572,9472,8272,7172,6172,5072,3972,2872,1772,0671,9571,8471,7471,6371,5271,41
Oblast č. 11132,1876,5076,3976,2776,1576,0475,9275,8175,6975,5875,4775,3575,2475,1275,0174,9074,7974,6774,5674,4574,3474,23
Oblast č. 12117,4067,9567,8567,7467,6467,5467,4367,3367,2367,1367,0366,9366,8366,7266,6266,5266,4266,3266,2266,1366,0365,93
Oblast č. 1389,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
Oblast č. 14132,5376,7076,5976,4776,3676,2476,1276,0175,8975,7875,6675,5575,4475,3275,2175,1074,9874,8774,7674,6574,5374,42
Oblast č. 15132,5376,7076,5976,4776,3676,2476,1276,0175,8975,7875,6675,5575,4475,3275,2175,1074,9874,8774,7674,6574,5374,42
Oblast č. 1689,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
Oblast č. 1789,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
Oblast č. 18117,4067,9567,8567,7467,6467,5467,4367,3367,2367,1367,0366,9366,8366,7266,6266,5266,4266,3266,2266,1366,0365,93
Oblast č. 19117,4067,9567,8567,7467,6467,5467,4367,3367,2367,1367,0366,9366,8366,7266,6266,5266,4266,3266,2266,1366,0365,93
Oblast č. 20149,9686,7986,6686,5386,4086,2786,1486,0185,8785,7585,6285,4985,3685,2385,1084,9784,8484,7284,5984,4684,3484,21
Oblast č. 21117,4067,9567,8567,7467,6467,5467,4367,3367,2367,1367,0366,9366,8366,7266,6266,5266,4266,3266,2266,1366,0365,93
Oblast č. 2289,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
Oblast č. 2389,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
Oblast č. 2489,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
Oblast č. 2589,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
Oblast č. 2687,5650,6850,6050,5350,4550,3750,3050,2250,1450,0749,9949,9249,8449,7749,6949,6249,5449,4749,3949,3249,2549,17
Oblast č. 2789,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
Oblast č. 2889,5751,8451,7651,6851,6151,5351,4551,3751,2951,2251,1451,0650,9950,9150,8350,7650,6850,6050,5350,4550,3850,30
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7753,1253,0352,9552,8752,7952,7152,6352,5552,4752,4052,3252,2452,1652,0852,0051,9251,8551,7751,6951,6151,54
10 000-49 999 obyvatel68,4139,6039,5439,4839,4239,3639,3039,2439,1839,1239,0639,0038,9438,8838,8238,7738,7138,6538,5938,5338,4838,42

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 33,5%33,6%33,7%33,8%33,9%34,0%34,1%34,2%34,3%34,4%34,5%34,6%34,7%34,8%34,9%35,0%35,1%35,2%35,3%35,4%35,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6180,5280,4080,2880,1680,0479,9279,8179,6979,5779,4579,3379,2179,1078,9878,8678,7578,6378,5178,4078,2878,17
Oblast č. 2125,3670,2970,1970,0869,9869,8769,7769,6669,5669,4669,3569,2569,1569,0568,9468,8468,7468,6468,5468,4368,3368,23
Oblast č. 3147,3182,6082,4782,3582,2382,1181,9881,8681,7481,6281,5081,3881,2581,1381,0180,8980,7780,6580,5380,4280,3080,18
Oblast č. 4127,5571,5271,4171,3171,2071,0970,9970,8870,7870,6770,5770,4670,3670,2570,1570,0469,9469,8469,7369,6369,5369,42
Oblast č. 5141,0279,0778,9578,8478,7278,6078,4878,3778,2578,1378,0277,9077,7977,6777,5577,4477,3277,2177,1076,9876,8776,76
Oblast č. 6147,9182,9382,8182,6982,5682,4482,3282,1982,0781,9581,8381,7181,5981,4681,3481,2281,1080,9880,8680,7480,6280,51
Oblast č. 7134,7375,5475,4375,3275,2175,0974,9874,8774,7674,6574,5474,4374,3274,2174,1073,9973,8873,7773,6673,5573,4473,33
Oblast č. 8124,2669,6769,5769,4769,3669,2669,1669,0568,9568,8568,7568,6468,5468,4468,3468,2468,1468,0367,9367,8367,7367,63
Oblast č. 9141,6079,4079,2879,1679,0478,9278,8178,6978,5778,4578,3478,2278,1077,9977,8777,7677,6477,5377,4177,3077,1977,07
Oblast č. 10127,1771,3171,2071,0970,9970,8870,7870,6770,5670,4670,3570,2570,1570,0469,9469,8369,7369,6369,5369,4269,3269,22
Oblast č. 11132,1874,1274,0073,8973,7873,6773,5673,4573,3473,2473,1373,0272,9172,8072,6972,5972,4872,3772,2672,1672,0571,94
Oblast č. 12117,4065,8365,7365,6365,5365,4465,3465,2465,1465,0564,9564,8564,7664,6664,5764,4764,3764,2864,1864,0963,9963,90
Oblast č. 1389,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
Oblast č. 14132,5374,3174,2074,0973,9873,8773,7673,6573,5473,4373,3273,2173,1072,9972,8972,7872,6772,5672,4672,3572,2472,13
Oblast č. 15132,5374,3174,2074,0973,9873,8773,7673,6573,5473,4373,3273,2173,1072,9972,8972,7872,6772,5672,4672,3572,2472,13
Oblast č. 1689,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
Oblast č. 1789,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
Oblast č. 18117,4065,8365,7365,6365,5365,4465,3465,2465,1465,0564,9564,8564,7664,6664,5764,4764,3764,2864,1864,0963,9963,90
Oblast č. 19117,4065,8365,7365,6365,5365,4465,3465,2465,1465,0564,9564,8564,7664,6664,5764,4764,3764,2864,1864,0963,9963,90
Oblast č. 20149,9684,0883,9683,8383,7183,5883,4683,3383,2183,0982,9682,8482,7282,5982,4782,3582,2382,1181,9881,8681,7481,62
Oblast č. 21117,4065,8365,7365,6365,5365,4465,3465,2465,1465,0564,9564,8564,7664,6664,5764,4764,3764,2864,1864,0963,9963,90
Oblast č. 2289,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
Oblast č. 2389,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
Oblast č. 2489,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
Oblast č. 2589,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
Oblast č. 2687,5649,1049,0248,9548,8848,8148,7348,6648,5948,5148,4448,3748,3048,2348,1648,0848,0147,9447,8747,8047,7347,66
Oblast č. 2789,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
Oblast č. 2889,5750,2250,1550,0750,0049,9349,8549,7849,7049,6349,5549,4849,4149,3349,2649,1949,1249,0448,9748,9048,8348,75
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7751,4651,3851,3051,2351,1551,0851,0050,9250,8550,7750,7050,6250,5550,4750,4050,3250,2550,1750,1050,0249,95
10 000-49 999 obyvatel68,4138,3638,3038,2538,1938,1338,0838,0237,9637,9137,8537,7937,7437,6837,6237,5737,5137,4637,4037,3537,2937,24

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 35,6%35,7%35,8%35,9%36,0%36,1%36,2%36,3%36,4%36,5%36,6%36,7%36,8%36,9%37,0%37,1%37,2%37,3%37,4%37,5%37,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6178,0577,9477,8277,7177,5977,4877,3677,2577,1477,0276,9176,8076,6976,5876,4676,3576,2476,1376,0275,9175,80
Oblast č. 2125,3668,1368,0367,9367,8367,7367,6367,5367,4367,3467,2467,1467,0466,9466,8466,7566,6566,5566,4666,3666,2666,17
Oblast č. 3147,3180,0679,9479,8379,7179,5979,4779,3679,2479,1279,0178,8978,7878,6678,5578,4378,3278,2178,0977,9877,8677,75
Oblast č. 4127,5569,3269,2269,1269,0268,9268,8168,7168,6168,5168,4168,3168,2168,1168,0167,9167,8167,7267,6267,5267,4267,32
Oblast č. 5141,0276,6476,5376,4276,3076,1976,0875,9775,8675,7575,6475,5275,4175,3075,1975,0874,9874,8774,7674,6574,5474,43
Oblast č. 6147,9180,3980,2780,1580,0379,9179,8079,6879,5679,4579,3379,2179,1078,9878,8778,7578,6478,5278,4178,3078,1878,07
Oblast č. 7134,7373,2273,1273,0172,9072,7972,6972,5872,4772,3772,2672,1672,0571,9571,8471,7471,6371,5371,4271,3271,2271,11
Oblast č. 8124,2667,5367,4367,3467,2467,1467,0466,9466,8466,7466,6566,5566,4566,3666,2666,1666,0765,9765,8765,7865,6865,59
Oblast č. 9141,6076,9676,8476,7376,6276,5176,3976,2876,1776,0675,9575,8475,7275,6175,5075,3975,2875,1775,0674,9674,8574,74
Oblast č. 10127,1769,1269,0168,9168,8168,7168,6168,5168,4168,3168,2168,1168,0167,9167,8167,7167,6167,5167,4267,3267,2267,12
Oblast č. 11132,1871,8471,7371,6371,5271,4271,3171,2171,1071,0070,8970,7970,6970,5870,4870,3870,2870,1770,0769,9769,8769,77
Oblast č. 12117,4063,8163,7163,6263,5263,4363,3463,2563,1563,0662,9762,8862,7862,6962,6062,5162,4262,3362,2462,1562,0661,97
Oblast č. 1389,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
Oblast č. 14132,5372,0371,9271,8271,7171,6171,5071,4071,2971,1971,0870,9870,8770,7770,6770,5670,4670,3670,2670,1570,0569,95
Oblast č. 15132,5372,0371,9271,8271,7171,6171,5071,4071,2971,1971,0870,9870,8770,7770,6770,5670,4670,3670,2670,1570,0569,95
Oblast č. 1689,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
Oblast č. 1789,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
Oblast č. 18117,4063,8163,7163,6263,5263,4363,3463,2563,1563,0662,9762,8862,7862,6962,6062,5162,4262,3362,2462,1562,0661,97
Oblast č. 19117,4063,8163,7163,6263,5263,4363,3463,2563,1563,0662,9762,8862,7862,6962,6062,5162,4262,3362,2462,1562,0661,97
Oblast č. 20149,9681,5081,3881,2681,1481,0280,9080,7880,6780,5580,4380,3180,2080,0879,9679,8479,7379,6179,5079,3879,2779,15
Oblast č. 21117,4063,8163,7163,6263,5263,4363,3463,2563,1563,0662,9762,8862,7862,6962,6062,5162,4262,3362,2462,1562,0661,97
Oblast č. 2289,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
Oblast č. 2389,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
Oblast č. 2489,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
Oblast č. 2589,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
Oblast č. 2687,5647,5947,5247,4547,3847,3147,2447,1747,1047,0346,9646,9046,8346,7646,6946,6246,5546,4946,4246,3546,2846,22
Oblast č. 2789,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
Oblast č. 2889,5748,6848,6148,5448,4748,4048,3348,2548,1848,1148,0447,9747,9047,8347,7647,6947,6247,5547,4847,4247,3547,28
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7749,8849,8049,7349,6649,5849,5149,4449,3749,2949,2249,1549,0849,0148,9448,8648,7948,7248,6548,5848,5148,44
10 000-49 999 obyvatel68,4137,1837,1337,0737,0236,9636,9136,8636,8036,7536,6936,6436,5936,5336,4836,4336,3736,3236,2736,2236,1636,11

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 37,7%37,8%37,9%38,0%38,1%38,2%38,3%38,4%38,5%38,6%38,7%38,8%38,9%39,0%39,1%39,2%39,3%39,4%39,5%39,6%39,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6175,6975,5875,4775,3675,2575,1475,0374,9374,8274,7174,6074,4974,3974,2874,1774,0773,9673,8573,7573,6473,54
Oblast č. 2125,3666,0765,9765,8865,7865,6965,5965,5065,4065,3165,2265,1265,0364,9364,8464,7564,6664,5664,4764,3864,2964,19
Oblast č. 3147,3177,6477,5377,4177,3077,1977,0876,9776,8676,7476,6376,5276,4176,3076,1976,0875,9775,8775,7675,6575,5475,43
Oblast č. 4127,5567,2267,1367,0366,9366,8466,7466,6466,5566,4566,3566,2666,1666,0765,9765,8865,7865,6965,6065,5065,4165,31
Oblast č. 5141,0274,3274,2274,1174,0073,8973,7973,6873,5773,4773,3673,2673,1573,0572,9472,8472,7372,6372,5272,4272,3272,21
Oblast č. 6147,9177,9577,8477,7377,6277,5077,3977,2877,1777,0676,9576,8476,7276,6176,5076,3976,2876,1776,0775,9675,8575,74
Oblast č. 7134,7371,0170,9170,8070,7070,6070,5070,3970,2970,1970,0969,9969,8969,7969,6969,5969,4969,3969,2969,1969,0968,99
Oblast č. 8124,2665,4965,4065,3065,2165,1165,0264,9264,8364,7464,6464,5564,4664,3664,2764,1864,0964,0063,9063,8163,7263,63
Oblast č. 9141,6074,6374,5274,4174,3174,2074,0973,9873,8873,7773,6673,5673,4573,3573,2473,1473,0372,9372,8272,7272,6172,51
Oblast č. 10127,1767,0266,9366,8366,7366,6466,5466,4466,3566,2566,1666,0665,9765,8765,7865,6865,5965,4965,4065,3165,2165,12
Oblast č. 11132,1869,6669,5669,4669,3669,2669,1669,0668,9668,8668,7668,6668,5768,4768,3768,2768,1768,0767,9867,8867,7867,69
Oblast č. 12117,4061,8861,7961,7061,6161,5261,4361,3461,2561,1661,0860,9960,9060,8160,7260,6460,5560,4660,3860,2960,2060,12
Oblast č. 1389,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
Oblast č. 14132,5369,8569,7569,6569,5569,4569,3569,2469,1469,0568,9568,8568,7568,6568,5568,4568,3568,2568,1668,0667,9667,86
Oblast č. 15132,5369,8569,7569,6569,5569,4569,3569,2469,1469,0568,9568,8568,7568,6568,5568,4568,3568,2568,1668,0667,9667,86
Oblast č. 1689,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
Oblast č. 1789,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
Oblast č. 18117,4061,8861,7961,7061,6161,5261,4361,3461,2561,1661,0860,9960,9060,8160,7260,6460,5560,4660,3860,2960,2060,12
Oblast č. 19117,4061,8861,7961,7061,6161,5261,4361,3461,2561,1661,0860,9960,9060,8160,7260,6460,5560,4660,3860,2960,2060,12
Oblast č. 20149,9679,0478,9278,8178,6978,5878,4678,3578,2478,1378,0177,9077,7977,6877,5677,4577,3477,2377,1277,0176,9076,79
Oblast č. 21117,4061,8861,7961,7061,6161,5261,4361,3461,2561,1661,0860,9960,9060,8160,7260,6460,5560,4660,3860,2960,2060,12
Oblast č. 2289,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
Oblast č. 2389,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
Oblast č. 2489,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
Oblast č. 2589,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
Oblast č. 2687,5646,1546,0846,0245,9545,8845,8245,7545,6845,6245,5545,4945,4245,3645,2945,2345,1645,1045,0344,9744,9044,84
Oblast č. 2789,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
Oblast č. 2889,5747,2147,1447,0747,0046,9446,8746,8046,7346,6746,6046,5346,4646,4046,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9345,87
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7748,3748,3048,2348,1648,0948,0247,9547,8847,8147,7447,6747,6147,5447,4747,4047,3347,2647,2047,1347,0646,99
10 000-49 999 obyvatel68,4136,0636,0135,9535,9035,8535,8035,7535,6935,6435,5935,5435,4935,4435,3935,3435,2935,2335,1835,1335,0835,03

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 39,8%39,9%40,0%40,1%40,2%40,3%40,4%40,5%40,6%40,7%40,8%40,9%41,0%41,1%41,2%41,3%41,4%41,5%41,6%41,7%41,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6173,4373,3373,2273,1273,0172,9172,8172,7072,6072,5072,3972,2972,1972,0971,9871,8871,7871,6871,5871,4871,38
Oblast č. 2125,3664,1064,0163,9263,8363,7463,6563,5563,4663,3763,2863,1963,1063,0262,9362,8462,7562,6662,5762,4862,3962,31
Oblast č. 3147,3175,3275,2275,1175,0074,9074,7974,6874,5874,4774,3674,2674,1574,0573,9473,8473,7373,6373,5373,4273,3273,22
Oblast č. 4127,5565,2265,1365,0464,9464,8564,7664,6764,5764,4864,3964,3064,2164,1264,0363,9363,8463,7563,6663,5763,4863,40
Oblast č. 5141,0272,1172,0171,9071,8071,7071,6071,4971,3971,2971,1971,0970,9970,8970,7970,6970,5970,4970,3970,2970,1970,09
Oblast č. 6147,9175,6375,5275,4275,3175,2075,0974,9974,8874,7774,6774,5674,4674,3574,2474,1474,0373,9373,8373,7273,6273,51
Oblast č. 7134,7368,8968,7968,7068,6068,5068,4068,3168,2168,1168,0167,9267,8267,7367,6367,5367,4467,3467,2567,1567,0666,96
Oblast č. 8124,2663,5463,4563,3663,2763,1863,0963,0062,9162,8262,7362,6462,5562,4662,3762,2962,2062,1162,0261,9361,8561,76
Oblast č. 9141,6072,4072,3072,2072,1071,9971,8971,7971,6971,5871,4871,3871,2871,1871,0870,9870,8870,7870,6870,5870,4870,38
Oblast č. 10127,1765,0364,9364,8464,7564,6664,5664,4764,3864,2964,2064,1164,0263,9363,8363,7463,6563,5663,4763,3863,3063,21
Oblast č. 11132,1867,5967,4967,4067,3067,2067,1167,0166,9266,8266,7366,6366,5466,4466,3566,2666,1666,0765,9765,8865,7965,70
Oblast č. 12117,4060,0359,9559,8659,7759,6959,6059,5259,4459,3559,2759,1859,1059,0158,9358,8558,7658,6858,6058,5258,4358,35
Oblast č. 1389,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
Oblast č. 14132,5367,7767,6767,5767,4867,3867,2967,1967,0967,0066,9066,8166,7166,6266,5366,4366,3466,2466,1566,0665,9665,87
Oblast č. 15132,5367,7767,6767,5767,4867,3867,2967,1967,0967,0066,9066,8166,7166,6266,5366,4366,3466,2466,1566,0665,9665,87
Oblast č. 1689,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
Oblast č. 1789,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
Oblast č. 18117,4060,0359,9559,8659,7759,6959,6059,5259,4459,3559,2759,1859,1059,0158,9358,8558,7658,6858,6058,5258,4358,35
Oblast č. 19117,4060,0359,9559,8659,7759,6959,6059,5259,4459,3559,2759,1859,1059,0158,9358,8558,7658,6858,6058,5258,4358,35
Oblast č. 20149,9676,6876,5776,4676,3576,2476,1376,0375,9275,8175,7075,5975,4975,3875,2775,1775,0674,9574,8574,7474,6474,53
Oblast č. 21117,4060,0359,9559,8659,7759,6959,6059,5259,4459,3559,2759,1859,1059,0158,9358,8558,7658,6858,6058,5258,4358,35
Oblast č. 2289,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
Oblast č. 2389,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
Oblast č. 2489,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
Oblast č. 2589,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
Oblast č. 2687,5644,7744,7144,6544,5844,5244,4644,3944,3344,2744,2044,1444,0844,0243,9543,8943,8343,7743,7143,6443,5843,52
Oblast č. 2789,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
Oblast č. 2889,5745,8045,7445,6745,6145,5445,4845,4145,3545,2845,2245,1545,0945,0344,9644,9044,8444,7744,7144,6544,5844,52
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7746,9346,8646,7946,7346,6646,5946,5346,4646,3946,3346,2646,2046,1346,0746,0045,9445,8745,8145,7445,6845,61
10 000-49 999 obyvatel68,4134,9834,9334,8834,8334,7834,7334,6834,6434,5934,5434,4934,4434,3934,3434,2934,2434,2034,1534,1034,0534,00

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 41,9%42,0%42,1%42,2%42,3%42,4%42,5%42,6%42,7%42,8%42,9%43,0%43,1%43,2%43,3%43,4%43,5%43,6%43,7%43,8%43,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA    
Oblast č. 1143,6171,2871,1871,0870,9870,8870,7870,6870,5870,4870,3870,2870,1870,0969,9969,8969,7969,7069,6069,5069,4169,31
Oblast č. 2125,3662,2262,1362,0461,9661,8761,7861,7061,6161,5261,4461,3561,2761,1861,0961,0160,9260,8460,7660,6760,5960,50
Oblast č. 3147,3173,1173,0172,9172,8072,7072,6072,5072,4072,3072,1972,0971,9971,8971,7971,6971,5971,4971,3971,2971,1971,10
Oblast č. 4127,5563,3163,2263,1363,0462,9562,8662,7762,6962,6062,5162,4262,3462,2562,1662,0861,9961,9061,8261,7361,6461,56
Oblast č. 5141,0269,9969,8969,7969,7069,6069,5069,4069,3169,2169,1169,0268,9268,8268,7368,6368,5368,4468,3468,2568,1568,06
Oblast č. 6147,9173,4173,3173,2073,1073,0072,9072,7972,6972,5972,4972,3972,2972,1872,0871,9871,8871,7871,6871,5871,4871,38
Oblast č. 7134,7366,8766,7866,6866,5966,4966,4066,3166,2166,1266,0365,9465,8465,7565,6665,5765,4865,3965,3065,2165,1165,02
Oblast č. 8124,2661,6761,5961,5061,4161,3361,2461,1661,0760,9860,9060,8160,7360,6460,5660,4760,3960,3160,2260,1460,0559,97
Oblast č. 9141,6070,2870,1870,0869,9869,8869,7969,6969,5969,4969,4069,3069,2069,1169,0168,9168,8268,7268,6368,5368,4368,34
Oblast č. 10127,1763,1263,0362,9462,8562,7662,6862,5962,5062,4162,3262,2462,1562,0661,9861,8961,8061,7261,6361,5561,4661,38
Oblast č. 11132,1865,6065,5165,4265,3365,2465,1465,0564,9664,8764,7864,6964,6064,5164,4264,3364,2464,1564,0663,9763,8863,79
Oblast č. 12117,4058,2758,1958,1058,0257,9457,8657,7857,7057,6257,5457,4657,3857,3057,2257,1457,0656,9856,9056,8256,7456,66
Oblast č. 1389,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
Oblast č. 14132,5365,7865,6865,5965,5065,4165,3265,2265,1365,0464,9564,8664,7764,6864,5964,5064,4164,3264,2364,1464,0563,96
Oblast č. 15132,5365,7865,6865,5965,5065,4165,3265,2265,1365,0464,9564,8664,7764,6864,5964,5064,4164,3264,2364,1464,0563,96
Oblast č. 1689,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
Oblast č. 1789,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
Oblast č. 18117,4058,2758,1958,1058,0257,9457,8657,7857,7057,6257,5457,4657,3857,3057,2257,1457,0656,9856,9056,8256,7456,66
Oblast č. 19117,4058,2758,1958,1058,0257,9457,8657,7857,7057,6257,5457,4657,3857,3057,2257,1457,0656,9856,9056,8256,7456,66
Oblast č. 20149,9674,4374,3274,2274,1174,0173,9173,8073,7073,6073,4973,3973,2973,1973,0872,9872,8872,7872,6872,5872,4772,37
Oblast č. 21117,4058,2758,1958,1058,0257,9457,8657,7857,7057,6257,5457,4657,3857,3057,2257,1457,0656,9856,9056,8256,7456,66
Oblast č. 2289,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
Oblast č. 2389,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
Oblast č. 2489,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
Oblast č. 2589,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
Oblast č. 2687,5643,4643,4043,3443,2843,2243,1643,0943,0342,9742,9142,8542,7942,7342,6742,6142,5642,5042,4442,3842,3242,26
Oblast č. 2789,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
Oblast č. 2889,5744,4644,3944,3344,2744,2144,1544,0844,0243,9643,9043,8443,7843,7143,6543,5943,5343,4743,4143,3543,2943,23
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7745,5545,4845,4245,3645,2945,2345,1745,1045,0444,9844,9144,8544,7944,7344,6644,6044,5444,4844,4244,3544,29
10 000-49 999 obyvatel68,4133,9633,9133,8633,8133,7733,7233,6733,6233,5833,5333,4833,4433,3933,3433,3033,2533,2033,1633,1133,0633,02

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 44,0%44,1%44,2%44,3%44,4%44,5%44,6%44,7%44,8%44,9%45,0%45,1%45,2%45,3%45,4%45,5%45,6%45,7%45,8%45,9%46,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6169,2169,1269,0268,9368,8368,7468,6468,5568,4568,3668,2668,1768,0767,9867,8967,7967,7067,6167,5267,4267,33
Oblast č. 2125,3660,4260,3360,2560,1760,0860,0059,9259,8459,7559,6759,5959,5159,4259,3459,2659,1859,1059,0258,9458,8658,78
Oblast č. 3147,3171,0070,9070,8070,7070,6070,5170,4170,3170,2170,1270,0269,9269,8369,7369,6469,5469,4569,3569,2569,1669,07
Oblast č. 4127,5561,4761,3961,3061,2261,1361,0560,9660,8860,8060,7160,6360,5560,4660,3860,3060,2160,1360,0559,9759,8859,80
Oblast č. 5141,0267,9767,8767,7867,6867,5967,5067,4067,3167,2267,1267,0366,9466,8566,7566,6666,5766,4866,3966,3066,2166,12
Oblast č. 6147,9171,2971,1971,0970,9970,8970,7970,7070,6070,5070,4070,3170,2170,1170,0269,9269,8269,7369,6369,5469,4469,35
Oblast č. 7134,7364,9364,8464,7564,6664,5764,4964,4064,3164,2264,1364,0463,9563,8763,7863,6963,6063,5263,4363,3463,2563,17
Oblast č. 8124,2659,8959,8159,7259,6459,5659,4759,3959,3159,2359,1559,0758,9858,9058,8258,7458,6658,5858,5058,4258,3458,26
Oblast č. 9141,6068,2468,1568,0667,9667,8767,7767,6867,5967,4967,4067,3167,2167,1267,0366,9466,8566,7566,6666,5766,4866,39
Oblast č. 10127,1761,2961,2161,1261,0460,9560,8760,7860,7060,6260,5360,4560,3760,2860,2060,1260,0359,9559,8759,7959,7159,62
Oblast č. 11132,1863,7063,6263,5363,4463,3563,2763,1863,0963,0062,9262,8362,7462,6662,5762,4862,4062,3162,2362,1462,0661,97
Oblast č. 12117,4056,5856,5056,4356,3556,2756,1956,1156,0455,9655,8855,8055,7355,6555,5755,5055,4255,3555,2755,1955,1255,04
Oblast č. 1389,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
Oblast č. 14132,5363,8763,7963,7063,6163,5263,4363,3463,2663,1763,0863,0062,9162,8262,7462,6562,5662,4862,3962,3162,2262,14
Oblast č. 15132,5363,8763,7963,7063,6163,5263,4363,3463,2663,1763,0863,0062,9162,8262,7462,6562,5662,4862,3962,3162,2262,14
Oblast č. 1689,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
Oblast č. 1789,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
Oblast č. 18117,4056,5856,5056,4356,3556,2756,1956,1156,0455,9655,8855,8055,7355,6555,5755,5055,4255,3555,2755,1955,1255,04
Oblast č. 19117,4056,5856,5056,4356,3556,2756,1956,1156,0455,9655,8855,8055,7355,6555,5755,5055,4255,3555,2755,1955,1255,04
Oblast č. 20149,9672,2772,1772,0771,9771,8771,7771,6871,5871,4871,3871,2871,1871,0870,9970,8970,7970,6970,6070,5070,4070,31
Oblast č. 21117,4056,5856,5056,4356,3556,2756,1956,1156,0455,9655,8855,8055,7355,6555,5755,5055,4255,3555,2755,1955,1255,04
Oblast č. 2289,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
Oblast č. 2389,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
Oblast č. 2489,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
Oblast č. 2589,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
Oblast č. 2687,5642,2042,1442,0842,0341,9741,9141,8541,7941,7441,6841,6241,5641,5141,4541,3941,3441,2841,2241,1741,1141,05
Oblast č. 2789,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
Oblast č. 2889,5743,1743,1143,0542,9942,9342,8742,8142,7542,6942,6442,5842,5242,4642,4042,3442,2942,2342,1742,1142,0542,00
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7744,2344,1744,1144,0543,9943,9343,8643,8043,7443,6843,6243,5643,5043,4443,3843,3243,2643,2043,1543,0943,03
10 000-49 999 obyvatel68,4132,9732,9332,8832,8432,7932,7532,7032,6532,6132,5632,5232,4832,4332,3932,3432,3032,2532,2132,1632,1232,08

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 46,1%46,2%46,3%46,4%46,5%46,6%46,7%46,8%46,9%47,0%47,1%47,2%47,3%47,4%47,5%47,6%47,7%47,8%47,9%48,0%48,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6167,2467,1567,0666,9666,8766,7866,6966,6066,5166,4266,3366,2466,1566,0665,9765,8865,7965,7065,6165,5265,44
Oblast č. 2125,3658,6958,6158,5358,4558,3758,3058,2258,1458,0657,9857,9057,8257,7457,6657,5957,5157,4357,3557,2857,2057,12
Oblast č. 3147,3168,9768,8868,7868,6968,5968,5068,4168,3268,2268,1368,0467,9467,8567,7667,6767,5867,4967,3967,3067,2167,12
Oblast č. 4127,5559,7259,6459,5659,4859,3959,3159,2359,1559,0758,9958,9158,8358,7558,6758,5958,5158,4358,3558,2858,2058,12
Oblast č. 5141,0266,0365,9465,8565,7665,6765,5865,4965,4065,3165,2265,1365,0464,9664,8764,7864,6964,6064,5264,4364,3464,26
Oblast č. 6147,9169,2569,1669,0668,9768,8768,7868,6968,5968,5068,4168,3168,2268,1368,0467,9467,8567,7667,6767,5867,4967,39
Oblast č. 7134,7363,0863,0062,9162,8262,7462,6562,5762,4862,4062,3162,2362,1462,0661,9761,8961,8161,7261,6461,5661,4761,39
Oblast č. 8124,2658,1858,1058,0257,9457,8657,7857,7057,6357,5557,4757,3957,3157,2457,1657,0857,0056,9356,8556,7756,7056,62
Oblast č. 9141,6066,3066,2166,1266,0365,9465,8565,7665,6765,5865,4965,4065,3165,2265,1365,0564,9664,8764,7864,6964,6164,52
Oblast č. 10127,1759,5459,4659,3859,3059,2259,1459,0658,9858,9058,8258,7458,6658,5858,5058,4258,3458,2658,1858,1058,0257,95
Oblast č. 11132,1861,8961,8061,7261,6361,5561,4761,3861,3061,2261,1361,0560,9760,8860,8060,7260,6460,5560,4760,3960,3160,23
Oblast č. 12117,4054,9754,8954,8254,7454,6754,5954,5254,4554,3754,3054,2254,1554,0854,0053,9353,8653,7853,7153,6453,5753,49
Oblast č. 1389,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
Oblast č. 14132,5362,0561,9761,8861,8061,7161,6361,5561,4661,3861,2961,2161,1361,0460,9660,8860,8060,7160,6360,5560,4760,39
Oblast č. 15132,5362,0561,9761,8861,8061,7161,6361,5561,4661,3861,2961,2161,1361,0460,9660,8860,8060,7160,6360,5560,4760,39
Oblast č. 1689,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
Oblast č. 1789,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
Oblast č. 18117,4054,9754,8954,8254,7454,6754,5954,5254,4554,3754,3054,2254,1554,0854,0053,9353,8653,7853,7153,6453,5753,49
Oblast č. 19117,4054,9754,8954,8254,7454,6754,5954,5254,4554,3754,3054,2254,1554,0854,0053,9353,8653,7853,7153,6453,5753,49
Oblast č. 20149,9670,2170,1270,0269,9269,8369,7369,6469,5469,4569,3569,2669,1769,0768,9868,8968,7968,7068,6168,5168,4268,33
Oblast č. 21117,4054,9754,8954,8254,7454,6754,5954,5254,4554,3754,3054,2254,1554,0854,0053,9353,8653,7853,7153,6453,5753,49
Oblast č. 2289,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
Oblast č. 2389,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
Oblast č. 2489,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
Oblast č. 2589,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
Oblast č. 2687,5641,0040,9440,8940,8340,7740,7240,6640,6140,5540,5040,4440,3940,3340,2840,2240,1740,1140,0640,0139,9539,90
Oblast č. 2789,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
Oblast č. 2889,5741,9441,8841,8241,7741,7141,6541,6041,5441,4841,4341,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9240,8740,81
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7742,9742,9142,8542,7942,7342,6842,6242,5642,5042,4442,3942,3342,2742,2142,1642,1042,0441,9941,9341,8741,82
10 000-49 999 obyvatel68,4132,0331,9931,9431,9031,8631,8131,7731,7331,6831,6431,6031,5631,5131,4731,4331,3831,3431,3031,2631,2231,17

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 48,2%48,3%48,4%48,5%48,6%48,7%48,8%48,9%49,0%49,1%49,2%49,3%49,4%49,5%49,6%49,7%49,8%49,9%50,0%50,1%50,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6165,3565,2665,1765,0865,0064,9164,8264,7364,6564,5664,4764,3964,3064,2264,1364,0463,9663,8763,7963,7063,62
Oblast č. 2125,3657,0456,9756,8956,8156,7456,6656,5856,5156,4356,3656,2856,2156,1356,0655,9855,9155,8355,7655,6855,6155,54
Oblast č. 3147,3167,0366,9466,8566,7666,6766,5866,4966,4066,3166,2266,1466,0565,9665,8765,7865,6965,6165,5265,4365,3565,26
Oblast č. 4127,5558,0457,9657,8857,8157,7357,6557,5757,5057,4257,3457,2757,1957,1157,0456,9656,8856,8156,7356,6656,5856,51
Oblast č. 5141,0264,1764,0864,0063,9163,8263,7463,6563,5763,4863,4063,3163,2363,1463,0662,9762,8962,8162,7262,6462,5662,47
Oblast č. 6147,9167,3067,2167,1267,0366,9466,8566,7666,6766,5866,4966,4166,3266,2366,1466,0565,9665,8765,7965,7065,6165,52
Oblast č. 7134,7361,3161,2261,1461,0660,9860,9060,8160,7360,6560,5760,4960,4160,3360,2560,1760,0960,0059,9259,8559,7759,69
Oblast č. 8124,2656,5456,4756,3956,3256,2456,1656,0956,0155,9455,8655,7955,7155,6455,5655,4955,4255,3455,2755,1955,1255,05
Oblast č. 9141,6064,4364,3564,2664,1764,0964,0063,9163,8363,7463,6663,5763,4963,4063,3263,2363,1563,0662,9862,9062,8162,73
Oblast č. 10127,1757,8757,7957,7157,6357,5657,4857,4057,3257,2557,1757,0957,0256,9456,8756,7956,7156,6456,5656,4956,4156,34
Oblast č. 11132,1860,1560,0759,9859,9059,8259,7459,6659,5859,5059,4259,3459,2659,1859,1159,0358,9558,8758,7958,7158,6358,56
Oblast č. 12117,4053,4253,3553,2853,2153,1353,0652,9952,9252,8552,7852,7152,6452,5752,5052,4352,3652,2952,2252,1552,0852,01
Oblast č. 1389,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
Oblast č. 14132,5360,3160,2260,1460,0659,9859,9059,8259,7459,6659,5859,5059,4259,3459,2659,1859,1059,0358,9558,8758,7958,71
Oblast č. 15132,5360,3160,2260,1460,0659,9859,9059,8259,7459,6659,5859,5059,4259,3459,2659,1859,1059,0358,9558,8758,7958,71
Oblast č. 1689,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
Oblast č. 1789,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
Oblast č. 18117,4053,4253,3553,2853,2153,1353,0652,9952,9252,8552,7852,7152,6452,5752,5052,4352,3652,2952,2252,1552,0852,01
Oblast č. 19117,4053,4253,3553,2853,2153,1353,0652,9952,9252,8552,7852,7152,6452,5752,5052,4352,3652,2952,2252,1552,0852,01
Oblast č. 20149,9668,2468,1468,0567,9667,8767,7867,6967,6067,5167,4267,3367,2467,1567,0666,9766,8866,7966,7066,6166,5266,43
Oblast č. 21117,4053,4253,3553,2853,2153,1353,0652,9952,9252,8552,7852,7152,6452,5752,5052,4352,3652,2952,2252,1552,0852,01
Oblast č. 2289,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
Oblast č. 2389,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
Oblast č. 2489,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
Oblast č. 2589,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
Oblast č. 2687,5639,8439,7939,7439,6839,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1039,0539,0038,9538,8938,8438,79
Oblast č. 2789,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
Oblast č. 2889,5740,7640,7040,6540,5940,5440,4940,4340,3840,3240,2740,2140,1640,1140,0540,0039,9539,8939,8439,7939,7339,68
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7741,7641,7041,6541,5941,5441,4841,4241,3741,3141,2641,2041,1541,0941,0440,9840,9340,8740,8240,7640,7140,66
10 000-49 999 obyvatel68,4131,1331,0931,0531,0130,9630,9230,8830,8430,8030,7630,7230,6730,6330,5930,5530,5130,4730,4330,3930,3530,31

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 50,3%50,4%50,5%50,6%50,7%50,8%50,9%51,0%51,1%51,2%51,3%51,4%51,5%51,6%51,7%51,8%51,9%52,0%52,1%52,2%52,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6163,5363,4563,3763,2863,2063,1163,0362,9562,8662,7862,7062,6262,5362,4562,3762,2962,2062,1262,0461,9661,88
Oblast č. 2125,3655,4655,3955,3155,2455,1755,0955,0254,9554,8854,8054,7354,6654,5954,5154,4454,3754,3054,2354,1654,0954,01
Oblast č. 3147,3165,1765,0965,0064,9164,8364,7464,6564,5764,4864,4064,3164,2364,1464,0663,9763,8963,8163,7263,6463,5663,47
Oblast č. 4127,5556,4356,3656,2856,2156,1356,0655,9855,9155,8355,7655,6955,6155,5455,4755,3955,3255,2555,1855,1055,0354,96
Oblast č. 5141,0262,3962,3162,2262,1462,0661,9861,8961,8161,7361,6561,5761,4961,4161,3261,2461,1661,0861,0060,9260,8460,76
Oblast č. 6147,9165,4465,3565,2665,1865,0965,0064,9264,8364,7564,6664,5864,4964,4064,3264,2464,1564,0763,9863,9063,8163,73
Oblast č. 7134,7359,6159,5359,4559,3759,2959,2159,1359,0658,9858,9058,8258,7458,6758,5958,5158,4358,3658,2858,2058,1358,05
Oblast č. 8124,2654,9754,9054,8354,7654,6854,6154,5454,4754,3954,3254,2554,1854,1154,0453,9753,8953,8253,7553,6853,6153,54
Oblast č. 9141,6062,6562,5662,4862,4062,3162,2362,1562,0761,9861,9061,8261,7461,6661,5861,5061,4161,3361,2561,1761,0961,01
Oblast č. 10127,1756,2656,1956,1156,0455,9655,8955,8255,7455,6755,5955,5255,4555,3755,3055,2355,1655,0855,0154,9454,8754,79
Oblast č. 11132,1858,4858,4058,3258,2558,1758,0958,0157,9457,8657,7857,7157,6357,5657,4857,4057,3357,2557,1857,1057,0356,95
Oblast č. 12117,4051,9451,8751,8051,7351,6651,6051,5351,4651,3951,3251,2651,1951,1251,0550,9950,9250,8550,7950,7250,6550,59
Oblast č. 1389,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
Oblast č. 14132,5358,6358,5658,4858,4058,3258,2558,1758,0958,0157,9457,8657,7857,7157,6357,5657,4857,4157,3357,2557,1857,10
Oblast č. 15132,5358,6358,5658,4858,4058,3258,2558,1758,0958,0157,9457,8657,7857,7157,6357,5657,4857,4157,3357,2557,1857,10
Oblast č. 1689,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
Oblast č. 1789,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
Oblast č. 18117,4051,9451,8751,8051,7351,6651,6051,5351,4651,3951,3251,2651,1951,1251,0550,9950,9250,8550,7950,7250,6550,59
Oblast č. 19117,4051,9451,8751,8051,7351,6651,6051,5351,4651,3951,3251,2651,1951,1251,0550,9950,9250,8550,7950,7250,6550,59
Oblast č. 20149,9666,3466,2666,1766,0865,9965,9065,8265,7365,6465,5665,4765,3865,3065,2165,1365,0464,9564,8764,7864,7064,61
Oblast č. 21117,4051,9451,8751,8051,7351,6651,6051,5351,4651,3951,3251,2651,1951,1251,0550,9950,9250,8550,7950,7250,6550,59
Oblast č. 2289,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
Oblast č. 2389,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
Oblast č. 2489,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
Oblast č. 2589,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
Oblast č. 2687,5638,7438,6938,6438,5938,5338,4838,4338,3838,3338,2838,2338,1838,1338,0838,0337,9837,9337,8837,8337,7837,73
Oblast č. 2789,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
Oblast č. 2889,5739,6339,5839,5239,4739,4239,3739,3139,2639,2139,1639,1139,0639,0038,9538,9038,8538,8038,7538,7038,6538,60
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7740,6040,5540,4940,4440,3940,3340,2840,2340,1740,1240,0740,0139,9639,9139,8639,8039,7539,7039,6539,6039,54
10 000-49 999 obyvatel68,4130,2730,2330,1930,1530,1130,0730,0329,9929,9529,9129,8729,8329,7929,7529,7129,6729,6329,6029,5629,5229,48

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 52,4%52,5%52,6%52,7%52,8%52,9%53,0%53,1%53,2%53,3%53,4%53,5%53,6%53,7%53,8%53,9%54,0%54,1%54,2%54,3%54,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6161,8061,7261,6361,5561,4761,3961,3161,2361,1561,0760,9960,9160,8460,7660,6860,6060,5260,4460,3660,2860,21
Oblast č. 2125,3653,9453,8753,8053,7353,6653,5953,5253,4553,3853,3153,2453,1753,1053,0452,9752,9052,8352,7652,6952,6252,56
Oblast č. 3147,3163,3963,3163,2263,1463,0662,9762,8962,8162,7362,6562,5762,4862,4062,3262,2462,1662,0862,0061,9261,8461,76
Oblast č. 4127,5554,8954,8154,7454,6754,6054,5354,4654,3954,3154,2454,1754,1054,0353,9653,8953,8253,7553,6853,6153,5453,47
Oblast č. 5141,0260,6860,6060,5260,4460,3760,2960,2160,1360,0559,9759,8959,8259,7459,6659,5859,5159,4359,3559,2759,2059,12
Oblast č. 6147,9163,6563,5663,4863,4063,3163,2363,1563,0762,9862,9062,8262,7462,6662,5862,4962,4162,3362,2562,1762,0962,01
Oblast č. 7134,7357,9857,9057,8257,7557,6757,6057,5257,4557,3757,3057,2257,1557,0757,0056,9356,8556,7856,7056,6356,5656,48
Oblast č. 8124,2653,4753,4053,3353,2653,1953,1253,0552,9852,9152,8552,7852,7152,6452,5752,5052,4352,3752,3052,2352,1652,10
Oblast č. 9141,6060,9360,8560,7760,6960,6160,5360,4660,3860,3060,2260,1460,0659,9859,9159,8359,7559,6759,6059,5259,4459,36
Oblast č. 10127,1754,7254,6554,5854,5154,4454,3754,2954,2254,1554,0854,0153,9453,8753,8053,7353,6653,5953,5253,4553,3853,32
Oblast č. 11132,1856,8856,8056,7356,6656,5856,5156,4356,3656,2956,2156,1456,0755,9955,9255,8555,7855,7055,6355,5655,4955,42
Oblast č. 12117,4050,5250,4550,3950,3250,2650,1950,1250,0649,9949,9349,8649,8049,7349,6749,6049,5449,4849,4149,3549,2849,22
Oblast č. 1389,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
Oblast č. 14132,5357,0356,9556,8856,8156,7356,6656,5856,5156,4456,3656,2956,2256,1456,0756,0055,9255,8555,7855,7155,6355,56
Oblast č. 15132,5357,0356,9556,8856,8156,7356,6656,5856,5156,4456,3656,2956,2256,1456,0756,0055,9255,8555,7855,7155,6355,56
Oblast č. 1689,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
Oblast č. 1789,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
Oblast č. 18117,4050,5250,4550,3950,3250,2650,1950,1250,0649,9949,9349,8649,8049,7349,6749,6049,5449,4849,4149,3549,2849,22
Oblast č. 19117,4050,5250,4550,3950,3250,2650,1950,1250,0649,9949,9349,8649,8049,7349,6749,6049,5449,4849,4149,3549,2849,22
Oblast č. 20149,9664,5364,4464,3664,2864,1964,1164,0263,9463,8663,7763,6963,6163,5263,4463,3663,2863,2063,1163,0362,9562,87
Oblast č. 21117,4050,5250,4550,3950,3250,2650,1950,1250,0649,9949,9349,8649,8049,7349,6749,6049,5449,4849,4149,3549,2849,22
Oblast č. 2289,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
Oblast č. 2389,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
Oblast č. 2489,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
Oblast č. 2589,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
Oblast č. 2687,5637,6837,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3437,2937,2437,1937,1437,0937,0537,0036,9536,9036,8536,8136,7636,71
Oblast č. 2789,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
Oblast č. 2889,5738,5438,4938,4438,3938,3438,2938,2438,1938,1438,0938,0437,9937,9537,9037,8537,8037,7537,7037,6537,6037,55
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7739,4939,4439,3939,3439,2839,2339,1839,1339,0839,0338,9838,9338,8838,8338,7838,7338,6838,6338,5838,5338,48
10 000-49 999 obyvatel68,4129,4429,4029,3629,3229,2929,2529,2129,1729,1329,1029,0629,0228,9828,9428,9128,8728,8328,7928,7628,7228,68

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 54,5%54,6%54,7%54,8%54,9%55,0%55,1%55,2%55,3%55,4%55,5%55,6%55,7%55,8%55,9%56,0%56,1%56,2%56,3%56,4%56,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6160,1360,0559,9759,9059,8259,7459,6659,5959,5159,4359,3659,2859,2159,1359,0558,9858,9058,8358,7558,6858,60
Oblast č. 2125,3652,4952,4252,3552,2952,2252,1552,0852,0251,9551,8851,8251,7551,6851,6251,5551,4851,4251,3551,2951,2251,16
Oblast č. 3147,3161,6861,6061,5261,4461,3661,2861,2061,1261,0460,9760,8960,8160,7360,6560,5860,5060,4260,3460,2760,1960,11
Oblast č. 4127,5553,4153,3453,2753,2053,1353,0652,9952,9252,8652,7952,7252,6552,5952,5252,4552,3852,3252,2552,1852,1252,05
Oblast č. 5141,0259,0458,9758,8958,8258,7458,6658,5958,5158,4458,3658,2958,2158,1458,0657,9957,9157,8457,7757,6957,6257,55
Oblast č. 6147,9161,9361,8561,7761,6961,6161,5361,4561,3761,2961,2161,1461,0660,9860,9060,8260,7460,6760,5960,5160,4360,36
Oblast č. 7134,7356,4156,3456,2756,1956,1256,0555,9855,9055,8355,7655,6955,6255,5555,4755,4055,3355,2655,1955,1255,0554,98
Oblast č. 8124,2652,0351,9651,8951,8351,7651,6951,6351,5651,4951,4351,3651,3051,2351,1651,1051,0350,9750,9050,8450,7750,71
Oblast č. 9141,6059,2959,2159,1359,0658,9858,9158,8358,7558,6858,6058,5358,4558,3858,3058,2358,1558,0858,0057,9357,8657,78
Oblast č. 10127,1753,2553,1853,1153,0452,9752,9052,8452,7752,7052,6352,5652,5052,4352,3652,2952,2352,1652,0952,0351,9651,89
Oblast č. 11132,1855,3455,2755,2055,1355,0654,9954,9254,8554,7854,7054,6354,5654,4954,4254,3554,2854,2254,1554,0854,0153,94
Oblast č. 12117,4049,1649,0949,0348,9748,9048,8448,7848,7148,6548,5948,5348,4648,4048,3448,2848,2248,1548,0948,0347,9747,91
Oblast č. 1389,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
Oblast č. 14132,5355,4955,4255,3555,2855,2055,1355,0654,9954,9254,8554,7854,7154,6454,5754,5054,4354,3654,2954,2254,1554,08
Oblast č. 15132,5355,4955,4255,3555,2855,2055,1355,0654,9954,9254,8554,7854,7154,6454,5754,5054,4354,3654,2954,2254,1554,08
Oblast č. 1689,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
Oblast č. 1789,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
Oblast č. 18117,4049,1649,0949,0348,9748,9048,8448,7848,7148,6548,5948,5348,4648,4048,3448,2848,2248,1548,0948,0347,9747,91
Oblast č. 19117,4049,1649,0949,0348,9748,9048,8448,7848,7148,6548,5948,5348,4648,4048,3448,2848,2248,1548,0948,0347,9747,91
Oblast č. 20149,9662,7962,7162,6362,5462,4662,3862,3062,2262,1462,0661,9861,9061,8261,7461,6761,5961,5161,4361,3561,2761,19
Oblast č. 21117,4049,1649,0949,0348,9748,9048,8448,7848,7148,6548,5948,5348,4648,4048,3448,2848,2248,1548,0948,0347,9747,91
Oblast č. 2289,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
Oblast č. 2389,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
Oblast č. 2489,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
Oblast č. 2589,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
Oblast č. 2687,5636,6636,6236,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2936,2436,1936,1536,1036,0536,0135,9635,9235,8735,8235,7835,73
Oblast č. 2789,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
Oblast č. 2889,5737,5037,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1737,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8336,7936,7436,6936,6536,6036,55
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7738,4338,3838,3338,2838,2338,1838,1338,0838,0337,9837,9337,8837,8437,7937,7437,6937,6437,5937,5537,5037,45
10 000-49 999 obyvatel68,4128,6528,6128,5728,5328,5028,4628,4228,3928,3528,3128,2828,2428,2128,1728,1328,1028,0628,0327,9927,9527,92

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 56,6%56,7%56,8%56,9%57,0%57,1%57,2%57,3%57,4%57,5%57,6%57,7%57,8%57,9%58,0%58,1%58,2%58,3%58,4%58,5%58,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6158,5358,4558,3858,3058,2358,1658,0858,0157,9357,8657,7957,7157,6457,5757,5057,4257,3557,2857,2157,1357,06
Oblast č. 2125,3651,0951,0350,9650,9050,8350,7750,7050,6450,5750,5150,4450,3850,3250,2550,1950,1350,0650,0049,9449,8749,81
Oblast č. 3147,3160,0459,9659,8859,8159,7359,6559,5859,5059,4359,3559,2859,2059,1359,0558,9858,9058,8358,7558,6858,6158,53
Oblast č. 4127,5551,9851,9251,8551,7851,7251,6551,5951,5251,4651,3951,3351,2651,2051,1351,0751,0050,9450,8750,8150,7450,68
Oblast č. 5141,0257,4757,4057,3357,2557,1857,1157,0356,9656,8956,8256,7556,6756,6056,5356,4656,3956,3256,2456,1756,1056,03
Oblast č. 6147,9160,2860,2060,1360,0559,9759,9059,8259,7459,6759,5959,5259,4459,3759,2959,2259,1459,0758,9958,9258,8458,77
Oblast č. 7134,7354,9154,8454,7754,7054,6354,5654,4954,4254,3554,2854,2154,1554,0854,0153,9453,8753,8053,7453,6753,6053,53
Oblast č. 8124,2650,6450,5850,5150,4550,3850,3250,2650,1950,1350,0750,0049,9449,8849,8149,7549,6949,6249,5649,5049,4449,37
Oblast č. 9141,6057,7157,6357,5657,4957,4157,3457,2757,2057,1257,0556,9856,9156,8356,7656,6956,6256,5556,4856,4056,3356,26
Oblast č. 10127,1751,8351,7651,7051,6351,5651,5051,4351,3751,3051,2451,1751,1151,0450,9850,9150,8550,7950,7250,6650,5950,53
Oblast č. 11132,1853,8753,8053,7353,6653,6053,5353,4653,3953,3253,2653,1953,1253,0552,9952,9252,8552,7952,7252,6552,5952,52
Oblast č. 12117,4047,8547,7947,7247,6647,6047,5447,4847,4247,3647,3047,2447,1847,1247,0647,0046,9446,8846,8346,7746,7146,65
Oblast č. 1389,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
Oblast č. 14132,5354,0153,9453,8753,8153,7453,6753,6053,5353,4653,4053,3353,2653,1953,1353,0652,9952,9352,8652,7952,7352,66
Oblast č. 15132,5354,0153,9453,8753,8153,7453,6753,6053,5353,4653,4053,3353,2653,1953,1353,0652,9952,9352,8652,7952,7352,66
Oblast č. 1689,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
Oblast č. 1789,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
Oblast č. 18117,4047,8547,7947,7247,6647,6047,5447,4847,4247,3647,3047,2447,1847,1247,0647,0046,9446,8846,8346,7746,7146,65
Oblast č. 19117,4047,8547,7947,7247,6647,6047,5447,4847,4247,3647,3047,2447,1847,1247,0647,0046,9446,8846,8346,7746,7146,65
Oblast č. 20149,9661,1261,0460,9660,8860,8060,7360,6560,5760,5060,4260,3460,2760,1960,1160,0459,9659,8959,8159,7359,6659,58
Oblast č. 21117,4047,8547,7947,7247,6647,6047,5447,4847,4247,3647,3047,2447,1847,1247,0647,0046,9446,8846,8346,7746,7146,65
Oblast č. 2289,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
Oblast č. 2389,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
Oblast č. 2489,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
Oblast č. 2589,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
Oblast č. 2687,5635,6935,6435,6035,5535,5135,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,01 
Oblast č. 2789,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
Oblast č. 2889,5736,5136,4636,4136,3736,3236,2736,2336,1836,1436,0936,0436,0035,9535,9135,8635,8235,7735,7335,6835,6435,59
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7737,4037,3537,3137,2637,2137,1637,1237,0737,0236,9836,9336,8836,8436,7936,7436,7036,6536,6036,5636,5136,47
10 000-49 999 obyvatel68,4127,8827,8527,8127,7827,7427,7127,6727,6427,6027,5727,5327,5027,4627,4327,3927,3627,3227,2927,2527,2227,18

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 58,7%58,8%58,9%59,0%59,1%59,2%59,3%59,4%59,5%59,6%59,7%59,8%59,9%60,0%60,1%60,2%60,3%60,4%60,5%60,6%60,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6156,9956,9256,8556,7756,7056,6356,5656,4956,4256,3556,2856,2156,1456,0756,0055,9355,8655,7955,7255,6555,58
Oblast č. 2125,3649,7549,6949,6249,5649,5049,4449,3749,3149,2549,1949,1349,0749,0048,9448,8848,8248,7648,7048,6448,5848,52
Oblast č. 3147,3158,4658,3858,3158,2458,1658,0958,0257,9557,8757,8057,7357,6657,5857,5157,4457,3757,3057,2357,1557,0857,01
Oblast č. 4127,5550,6250,5550,4950,4350,3650,3050,2450,1750,1150,0549,9949,9249,8649,8049,7449,6749,6149,5549,4949,4349,37
Oblast č. 5141,0255,9655,8955,8255,7555,6855,6155,5455,4755,4055,3355,2655,1955,1355,0654,9954,9254,8554,7854,7154,6554,58
Oblast č. 6147,9158,7058,6258,5558,4758,4058,3358,2558,1858,1158,0457,9657,8957,8257,7557,6757,6057,5357,4657,3957,3257,24
Oblast č. 7134,7353,4753,4053,3353,2653,2053,1353,0653,0052,9352,8652,8052,7352,6752,6052,5452,4752,4052,3452,2752,2152,14
Oblast č. 8124,2649,3149,2549,1949,1349,0649,0048,9448,8848,8248,7648,7048,6448,5748,5148,4548,3948,3348,2748,2148,1548,09
Oblast č. 9141,6056,1956,1256,0555,9855,9155,8455,7755,7055,6355,5655,4955,4255,3555,2855,2155,1555,0855,0154,9454,8754,80
Oblast č. 10127,1750,4750,4050,3450,2850,2150,1550,0950,0249,9649,9049,8449,7749,7149,6549,5949,5349,4649,4049,3449,2849,22
Oblast č. 11132,1852,4552,3952,3252,2652,1952,1352,0651,9951,9351,8651,8051,7351,6751,6151,5451,4851,4151,3551,2851,2251,16
Oblast č. 12117,4046,5946,5346,4746,4146,3646,3046,2446,1846,1246,0746,0145,9545,8945,8445,7845,7245,6645,6145,5545,4945,44
Oblast č. 1389,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02 
Oblast č. 14132,5352,5952,5352,4652,3952,3352,2652,2052,1352,0752,0051,9451,8751,8151,7451,6851,6151,5551,4851,4251,3651,29
Oblast č. 15132,5352,5952,5352,4652,3952,3352,2652,2052,1352,0752,0051,9451,8751,8151,7451,6851,6151,5551,4851,4251,3651,29
Oblast č. 1689,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02 
Oblast č. 1789,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02
Oblast č. 18117,4046,5946,5346,4746,4146,3646,3046,2446,1846,1246,0746,0145,9545,8945,8445,7845,7245,6645,6145,5545,4945,44
Oblast č. 19117,4046,5946,5346,4746,4146,3646,3046,2446,1846,1246,0746,0145,9545,8945,8445,7845,7245,6645,6145,5545,4945,44
Oblast č. 20149,9659,5159,4359,3659,2859,2159,1459,0658,9958,9158,8458,7758,6958,6258,5558,4758,4058,3358,2658,1858,1158,04
Oblast č. 21117,4046,5946,5346,4746,4146,3646,3046,2446,1846,1246,0746,0145,9545,8945,8445,7845,7245,6645,6145,5545,4945,44
Oblast č. 2289,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02 
Oblast č. 2389,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02
Oblast č. 2489,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02
Oblast č. 2589,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02
Oblast č. 2687,56  
Oblast č. 2789,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02
Oblast č. 2889,5735,5535,5035,4635,4135,3735,3235,2835,2435,1935,1535,1035,0635,02
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7736,4236,3736,3336,2836,2436,1936,1536,1036,0636,0135,9635,9235,8835,8335,7935,7435,7035,6535,6135,5635,52
10 000-49 999 obyvatel68,4127,1527,1227,0827,0527,0126,9826,9526,9126,8826,8426,8126,7826,7426,7126,6826,6426,6126,5826,5426,5126,48

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 60,8%60,9%61,0%61,1%61,2%61,3%61,4%61,5%61,6%61,7%61,8%61,9%62,0%62,1%62,2%62,3%62,4%62,5%62,6%62,7%62,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6155,5155,4455,3755,3055,2455,1755,1055,0354,9654,9054,8354,7654,6954,6254,5654,4954,4254,3654,2954,2254,16
Oblast č. 2125,3648,4648,4048,3448,2848,2248,1648,1048,0447,9847,9247,8647,8047,7447,6847,6347,5747,5147,4547,3947,3347,27
Oblast č. 3147,3156,9456,8756,8056,7356,6656,5956,5256,4556,3856,3156,2456,1756,1056,0355,9655,8955,8355,7655,6955,6255,55
Oblast č. 4127,5549,3049,2449,1849,1249,0649,0048,9448,8848,8248,7648,7048,6448,5848,5248,4648,4048,3448,2848,2248,1648,10
Oblast č. 5141,0254,5154,4454,3754,3154,2454,1754,1154,0453,9753,9153,8453,7753,7153,6453,5753,5153,4453,3853,3153,2553,18
Oblast č. 6147,9157,1757,1057,0356,9656,8956,8256,7556,6856,6156,5456,4756,4056,3356,2656,1956,1256,0555,9855,9155,8555,78
Oblast č. 7134,7352,0852,0151,9551,8951,8251,7651,6951,6351,5651,5051,4451,3751,3151,2551,1851,1251,0651,0050,9350,8750,81
Oblast č. 8124,2648,0347,9747,9147,8547,7947,7447,6847,6247,5647,5047,4447,3847,3247,2747,2147,1547,0947,0346,9846,9246,86
Oblast č. 9141,6054,7354,6754,6054,5354,4654,4054,3354,2654,1954,1354,0653,9953,9353,8653,7953,7353,6653,6053,5353,4653,40
Oblast č. 10127,1749,1649,1049,0448,9748,9148,8548,7948,7348,6748,6148,5548,4948,4348,3748,3148,2548,1948,1348,0848,0247,96
Oblast č. 11132,1851,0951,0350,9750,9050,8450,7850,7150,6550,5950,5350,4650,4050,3450,2850,2250,1550,0950,0349,9749,9149,85
Oblast č. 12117,4045,3845,3245,2745,2145,1645,1045,0444,9944,9344,8844,8244,7744,7144,6644,6044,5544,4944,4444,3844,3344,27
Oblast č. 1389,57   
Oblast č. 14132,5351,2351,1751,1051,0450,9850,9150,8550,7950,7250,6650,6050,5450,4750,4150,3550,2950,2250,1650,1050,0449,98
Oblast č. 15132,5351,2351,1751,1051,0450,9850,9150,8550,7950,7250,6650,6050,5450,4750,4150,3550,2950,2250,1650,1050,0449,98
Oblast č. 1689,57   
Oblast č. 1789,57
Oblast č. 18117,4045,3845,3245,2745,2145,1645,1045,0444,9944,9344,8844,8244,7744,7144,6644,6044,5544,4944,4444,3844,3344,27
Oblast č. 19117,4045,3845,3245,2745,2145,1645,1045,0444,9944,9344,8844,8244,7744,7144,6644,6044,5544,4944,4444,3844,3344,27
Oblast č. 20149,9657,9757,8957,8257,7557,6857,6157,5457,4657,3957,3257,2557,1857,1157,0456,9756,9056,8356,7656,6956,6256,55
Oblast č. 21117,4045,3845,3245,2745,2145,1645,1045,0444,9944,9344,8844,8244,7744,7144,6644,6044,5544,4944,4444,3844,3344,27
Oblast č. 2289,57   
Oblast č. 2389,57
Oblast č. 2489,57
Oblast č. 2589,57
Oblast č. 2687,56
Oblast č. 2789,57
Oblast č. 2889,57
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7735,4735,4335,3935,3435,3035,2635,2135,1735,1235,0835,0434,9934,9534,9134,8734,8234,7834,7434,6934,6534,61
10 000-49 999 obyvatel68,4126,4526,4126,3826,3526,3126,2826,2526,2226,1826,1526,1226,0926,0626,0225,9925,9625,9325,9025,8625,8325,80

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 62,9%63,0%63,1%63,2%63,3%63,4%63,5%63,6%63,7%63,8%63,9%64,0%64,1%64,2%64,3%64,4%64,5%64,6%64,7%64,8%64,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA    
Oblast č. 1143,6154,0954,0253,9653,8953,8353,7653,6953,6353,5653,5053,4353,3753,3053,2453,1753,1153,0452,9852,9152,8552,79
Oblast č. 2125,3647,2247,1647,1047,0446,9946,9346,8746,8146,7646,7046,6446,5946,5346,4746,4246,3646,3046,2546,1946,1346,08
Oblast č. 3147,3155,4855,4255,3555,2855,2155,1455,0855,0154,9454,8854,8154,7454,6854,6154,5454,4854,4154,3454,2854,2154,15
Oblast č. 4127,5548,0447,9847,9247,8747,8147,7547,6947,6347,5747,5247,4647,4047,3447,2847,2347,1747,1147,0547,0046,9446,88
Oblast č. 5141,0253,1153,0552,9852,9252,8552,7952,7352,6652,6052,5352,4752,4052,3452,2852,2152,1552,0952,0251,9651,9051,83
Oblast č. 6147,9155,7155,6455,5755,5055,4455,3755,3055,2355,1755,1055,0354,9654,9054,8354,7654,7054,6354,5654,5054,4354,37
Oblast č. 7134,7350,7550,6850,6250,5650,5050,4450,3750,3150,2550,1950,1350,0750,0149,9549,8849,8249,7649,7049,6449,5849,52
Oblast č. 8124,2646,8046,7546,6946,6346,5746,5246,4646,4046,3546,2946,2346,1846,1246,0646,0145,9545,9045,8445,7945,7345,67
Oblast č. 9141,6053,3353,2753,2053,1453,0753,0152,9452,8852,8152,7552,6852,6252,5652,4952,4352,3652,3052,2452,1752,1152,05
Oblast č. 10127,1747,9047,8447,7847,7247,6647,6147,5547,4947,4347,3747,3247,2647,2047,1447,0947,0346,9746,9146,8646,8046,74
Oblast č. 11132,1849,7949,7249,6649,6049,5449,4849,4249,3649,3049,2449,1849,1249,0649,0048,9448,8848,8248,7648,7048,6448,59
Oblast č. 12117,4044,2244,1644,1144,0644,0043,9543,9043,8443,7943,7343,6843,6343,5743,5243,4743,4243,3643,3143,2643,2143,15
Oblast č. 1389,57                     
Oblast č. 14132,5349,9249,8649,7949,7349,6749,6149,5549,4949,4349,3749,3149,2549,1949,1349,0749,0148,9548,8948,8348,7748,71
Oblast č. 15132,5349,9249,8649,7949,7349,6749,6149,5549,4949,4349,3749,3149,2549,1949,1349,0749,0148,9548,8948,8348,7748,71
Oblast č. 1689,57   
Oblast č. 1789,57
Oblast č. 18117,4044,2244,1644,1144,0644,0043,9543,9043,8443,7943,7343,6843,6343,5743,5243,4743,4243,3643,3143,2643,2143,15
Oblast č. 19117,4044,2244,1644,1144,0644,0043,9543,9043,8443,7943,7343,6843,6343,5743,5243,4743,4243,3643,3143,2643,2143,15
Oblast č. 20149,9656,4856,4156,3456,2756,2156,1456,0756,0055,9355,8655,7955,7355,6655,5955,5255,4655,3955,3255,2555,1955,12
Oblast č. 21117,4044,2244,1644,1144,0644,0043,9543,9043,8443,7943,7343,6843,6343,5743,5243,4743,4243,3643,3143,2643,2143,15
Oblast č. 2289,57   
Oblast č. 2389,57
Oblast č. 2489,57
Oblast č. 2589,57
Oblast č. 2687,56
Oblast č. 2789,57
Oblast č. 2889,57
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7734,5734,5234,4834,4434,4034,3634,3134,2734,2334,1934,1534,1034,0634,0233,9833,9433,9033,8633,8233,7733,73
10 000-49 999 obyvatel68,4125,7725,7425,7125,6725,6425,6125,5825,5525,5225,4925,4625,4225,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2125,1825,15

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 65,0%65,1%65,2%65,3%65,4%65,5%65,6%65,7%65,8%65,9%66,0%66,1%66,2%66,3%66,4%66,5%66,6%66,7%66,8%66,9%67,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6152,7252,6652,5952,5352,4752,4052,3452,2852,2252,1552,0952,0351,9651,9051,8451,7851,7151,6551,5951,5351,47
Oblast č. 2125,3646,0245,9745,9145,8645,8045,7545,6945,6445,5845,5345,4745,4245,3645,3145,2545,2045,1445,0945,0444,9844,93
Oblast č. 3147,3154,0854,0253,9553,8853,8253,7553,6953,6253,5653,5053,4353,3753,3053,2453,1753,1153,0552,9852,9252,8652,79
Oblast č. 4127,5546,8346,7746,7146,6646,6046,5446,4946,4346,3846,3246,2646,2146,1546,1046,0445,9945,9345,8845,8245,7745,71
Oblast č. 5141,0251,7751,7151,6551,5851,5251,4651,4051,3451,2751,2151,1551,0951,0350,9750,9050,8450,7850,7250,6650,6050,54
Oblast č. 6147,9154,3054,2454,1754,1054,0453,9753,9153,8453,7853,7153,6553,5853,5253,4653,3953,3353,2653,2053,1453,0753,01
Oblast č. 7134,7349,4649,4049,3449,2849,2249,1649,1049,0548,9948,9348,8748,8148,7548,6948,6348,5848,5248,4648,4048,3448,29
Oblast č. 8124,2645,6245,5645,5145,4545,4045,3445,2945,2345,1845,1345,0745,0244,9644,9144,8644,8044,7544,6944,6444,5944,53
Oblast č. 9141,6051,9851,9251,8651,8051,7351,6751,6151,5551,4851,4251,3651,3051,2451,1851,1151,0550,9950,9350,8750,8150,75
Oblast č. 10127,1746,6946,6346,5746,5246,4646,4146,3546,2946,2446,1846,1346,0746,0245,9645,9145,8545,8045,7445,6945,6345,58
Oblast č. 11132,1848,5348,4748,4148,3548,2948,2348,1848,1248,0648,0047,9447,8947,8347,7747,7147,6647,6047,5447,4947,4347,37
Oblast č. 12117,4043,1043,0543,0042,9442,8942,8442,7942,7442,6942,6342,5842,5342,4842,4342,3842,3342,2842,2342,1842,1342,08
Oblast č. 1389,57   
Oblast č. 14132,5348,6648,6048,5448,4848,4248,3648,3048,2448,1948,1348,0748,0147,9647,9047,8447,7847,7347,6747,6147,5547,50
Oblast č. 15132,5348,6648,6048,5448,4848,4248,3648,3048,2448,1948,1348,0748,0147,9647,9047,8447,7847,7347,6747,6147,5547,50
Oblast č. 1689,57   
Oblast č. 1789,57
Oblast č. 18117,4043,1043,0543,0042,9442,8942,8442,7942,7442,6942,6342,5842,5342,4842,4342,3842,3342,2842,2342,1842,1342,08
Oblast č. 19117,4043,1043,0543,0042,9442,8942,8442,7942,7442,6942,6342,5842,5342,4842,4342,3842,3342,2842,2342,1842,1342,08
Oblast č. 20149,9655,0554,9954,9254,8554,7954,7254,6654,5954,5254,4654,3954,3354,2654,2054,1354,0754,0053,9453,8753,8153,74
Oblast č. 21117,4043,1043,0543,0042,9442,8942,8442,7942,7442,6942,6342,5842,5342,4842,4342,3842,3342,2842,2342,1842,1342,08
Oblast č. 2289,57   
Oblast č. 2389,57
Oblast č. 2489,57
Oblast č. 2589,57
Oblast č. 2687,56
Oblast č. 2789,57
Oblast č. 2889,57
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7733,6933,6533,6133,5733,5333,4933,4533,4133,3733,3333,2933,2533,2133,1733,1333,0933,0533,0132,9732,9332,89
10 000-49 999 obyvatel68,4125,1225,0925,0625,0325,0024,9724,9424,9124,8824,8524,8224,7924,7624,7324,7024,6724,6424,6124,5824,5524,52

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 67,1%67,2%67,3%67,4%67,5%67,6%67,7%67,8%67,9%68,0%68,1%68,2%68,3%68,4%68,5%68,6%68,7%68,8%68,9%69,0%69,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6151,4151,3451,2851,2251,1651,1051,0450,9850,9250,8650,8050,7450,6850,6250,5650,5050,4450,3850,3250,2650,20
Oblast č. 2125,3644,8744,8244,7744,7144,6644,6144,5544,5044,4544,3944,3444,2944,2444,1844,1344,0844,0343,9843,9243,8743,82
Oblast č. 3147,3152,7352,6752,6052,5452,4852,4252,3552,2952,2352,1752,1152,0451,9851,9251,8651,8051,7451,6751,6151,5551,49
Oblast č. 4127,5545,6645,6045,5545,4945,4445,3945,3345,2845,2245,1745,1245,0645,0144,9644,9044,8544,8044,7444,6944,6444,58
Oblast č. 5141,0250,4850,4250,3650,3050,2450,1850,1250,0650,0049,9449,8849,8249,7649,7049,6449,5949,5349,4749,4149,3549,29
Oblast č. 6147,9152,9552,8852,8252,7652,6952,6352,5752,5052,4452,3852,3252,2652,1952,1352,0752,0151,9551,8851,8251,7651,70
Oblast č. 7134,7348,2348,1748,1148,0648,0047,9447,8847,8347,7747,7147,6647,6047,5447,4947,4347,3747,3247,2647,2147,1547,09
Oblast č. 8124,2644,4844,4344,3744,3244,2744,2244,1644,1144,0644,0143,9543,9043,8543,8043,7443,6943,6443,5943,5443,4943,43
Oblast č. 9141,6050,6950,6350,5750,5150,4450,3850,3250,2650,2050,1550,0950,0349,9749,9149,8549,7949,7349,6749,6149,5549,50
Oblast č. 10127,1745,5245,4745,4145,3645,3045,2545,2045,1445,0945,0444,9844,9344,8844,8244,7744,7244,6644,6144,5644,5044,45
Oblast č. 11132,1847,3247,2647,2047,1547,0947,0346,9846,9246,8746,8146,7546,7046,6446,5946,5346,4846,4246,3746,3146,2646,20
Oblast č. 12117,4042,0241,9741,9241,8741,8241,7741,7241,6841,6341,5841,5341,4841,4341,3841,3341,2841,2341,1841,1341,0941,04
Oblast č. 1389,57   
Oblast č. 14132,5347,4447,3847,3347,2747,2147,1647,1047,0546,9946,9346,8846,8246,7746,7146,6646,6046,5546,4946,4346,3846,33
Oblast č. 15132,5347,4447,3847,3347,2747,2147,1647,1047,0546,9946,9346,8846,8246,7746,7146,6646,6046,5546,4946,4346,3846,33
Oblast č. 1689,57   
Oblast č. 1789,57
Oblast č. 18117,4042,0241,9741,9241,8741,8241,7741,7241,6841,6341,5841,5341,4841,4341,3841,3341,2841,2341,1841,1341,0941,04
Oblast č. 19117,4042,0241,9741,9241,8741,8241,7741,7241,6841,6341,5841,5341,4841,4341,3841,3341,2841,2341,1841,1341,0941,04
Oblast č. 20149,9653,6853,6153,5553,4953,4253,3653,3053,2353,1753,1153,0452,9852,9252,8552,7952,7352,6752,6052,5452,4852,42
Oblast č. 21117,4042,0241,9741,9241,8741,8241,7741,7241,6841,6341,5841,5341,4841,4341,3841,3341,2841,2341,1841,1341,0941,04
Oblast č. 2289,57   
Oblast č. 2389,57
Oblast č. 2489,57
Oblast č. 2589,57
Oblast č. 2687,56
Oblast č. 2789,57
Oblast č. 2889,57
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel91,7732,8532,8132,7732,7332,6932,6632,6232,5832,5432,5032,4632,4232,3832,3532,3132,2732,2332,1932,1632,1232,08
10 000-49 999 obyvatel68,4124,4924,4624,4324,4024,3724,3424,3224,2924,2624,2324,2024,1724,1424,1124,0924,0624,0324,0023,9723,9423,91

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou) Příloha č. 4 (2011)

 69,2%69,3%69,4%69,5%69,6%69,7%69,8%69,9%70,0%70,1%70,2%70,3%70,4%70,5%70,6%70,7%70,8%70,9%71,0%71,1%71,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1143,6150,1450,0850,0249,9649,9049,8449,7849,7349,6749,6149,5549,4949,4449,3849,3249,2649,2049,1549,0949,0348,97
Oblast č. 2125,3643,7743,7243,6643,6143,5643,5143,4643,4143,3643,3143,2543,2043,1543,1043,0543,0042,9542,9042,8542,8042,75
Oblast č. 3147,3151,4351,3751,3151,2551,19