Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

Částka 6/2009
Platnost od 16.01.2009
Účinnost od 01.02.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., k provedení § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, se mění takto:

1. V § 6 ve druhé větě se slova „nebo zmírnit účinky hrozící havárie nebo živelné pohromy“ nahrazují slovy „bezprostředně hrozící ekologická újma16a), havárie16b), závažná havárie16c) nebo živelní událost“.

Poznámky pod čarou č. 16a, 16b a 16c zní:

16a) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

16b) § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

16c) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 16 odst. 1 se na závěr druhé věty vkládají slova „a zpráv o průzkumu antropogenního znečištění horninového prostředí“.

3. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Závěrečná zpráva o průzkumu antropogenního znečištění horninového prostředí se zpracovává podle přílohy č. 11.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

4. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 369/2004 Sb.

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PRŮZKUMU ANTROPOGENNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ

TEXTOVÁ ČÁST

1. Údaje o území

1.1. Všeobecné údaje

1.1.1. Geografické vymezení území

1.1.2. Stávající a plánované využití území

1.1.3. Základní charakterizace obydlenosti území

1.1.4. Majetkoprávní vztahy

1.2. Přírodní poměry zájmového území

1.2.1. Geomorfologické a klimatické poměry

1.2.2. Geologické poměry

1.2.3. Hydrogeologické poměry

1.2.4. Hydrologické poměry

1.2.5. Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě

2. Průzkumné práce

2.1. Dosavadní prozkoumanost území

2.1.1. Základní výsledky dřívějších průzkumných a sanačních prací na lokalitě

2.1.2. Přehled zdrojů znečištění

2.1.3. Vytipování látek potenciálního zájmu a dalších rizikových faktorů

2.1.4. Předběžný koncepční model znečištění

2.2. Aktuální průzkumné práce

2.2.1. Metodika a rozsah průzkumných a analytických prací

2.2.2. Výsledky průzkumných prací

2.2.3. Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a míry znečištění

2.2.4. Posouzení šíření znečištění

2.2.4.1. Šíření znečištění v nesaturované zóně

2.2.4.2. Šíření znečištění v saturované zóně

2.2.4.3. Šíření znečištění povrchovými vodami

2.2.4.4. Charakteristika vývoje znečištění z hlediska procesů přirozené atenuace

2.2.5. Shrnutí šíření a vývoje znečištění

2.2.6. Omezení a nejistoty

3. Hodnocení rizika

3.1. Identifikace rizik

3.1.1. Určení a zdůvodnění prioritních škodlivin a dalších rizikových faktorů

3.1.2. Základní charakteristika příjemců rizik

3.1.3. Shrnutí transportních cest a přehled reálných scénářů expozice (aktualizovaný koncepční model)

3.2. Hodnocení zdravotních rizik

3.2.1. Hodnocení expozice

3.2.2. Odhad zdravotních rizik

3.3. Hodnocení ekologických rizik

3.4. Shrnutí celkového rizika

3.5. Omezení a nejistoty

4. Doporučení nápravných opatření

4.1. Doporučení cílových parametrů nápravných opatření

4.2. Doporučení postupu nápravných opatření s odhadem finančních nákladů

5. Závěr a doporučení

Použitá literatura

Přehled použitých zkratek

POVINNÉ PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

1. kopie evidenčního listu geologických prací

2. přehledná mapa zájmového území v měřítku 1 : 25000 nebo podrobnějším

3. výpis z katastru nemovitostí včetně kopie katastrální mapy s orientačním zákresem zájmového území

4. účelové a speciální mapy a řezy s odborným obsahem, včetně map provedených prací obsahujících specifikaci a lokalizaci dokumentačních bodů, přímých měření, odběrů vzorků a technických prací (včetně relevantních archivních dat)

5. tabulkový přehled výsledků měření, zkoušek a rozborů

6. geologická dokumentace průzkumných děl

7. účelová hydrogeologická mapa a další mapy dokumentující výsledky prací

8. mapy a schémata střetů zájmů chráněných zvláštními právními předpisy podmiňujících využití výsledků prací, případně doklady o výsledcích projednání střetů zájmů

9. svodné interpretační schéma dokumentující hlavní dosažené výsledky a navržená doporučení

10. výsledky geodetického zaměření lokality a průzkumných děl (geodetická zpráva včetně přehledu souřadnic a grafických schémat měřických bodů)

11. technické zprávy nebo posudky zpracované k řešení dílčích problémů specializovanými pracovišti

12. protokoly pozorování, měření, zkoušek a rozborů pro jednotlivé druhy speciálních prací s uvedením podmínek jejich pořízení (zejména laboratorní protokoly)

13. doklady o přepravě a odstranění odpadů vzniklých průzkumnými pracemi

14. potvrzení Ministerstva životního prostředí o záznamu lokality do databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“.

DOPORUČENÉ PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

1. přehled fyzikálně-chemických a toxikologických charakteristik prioritních znečišťujících látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů

2. modely, statistické výpočty

3. kopie relevantních povolení a správních rozhodnutí (např. kopie povolení k nakládání s vodami v případě, že nakládání s vodami při geologickém průzkumu toto povolení vyžadovalo)

4. kopie protokolů o likvidaci technických prací s podpisem vlastníka případně nájemce pozemku

5. fotodokumentace

6. kopie souhrnné dokumentace v digitální podobě.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2009.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Přesunout nahoru