Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 178/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 53/2009
Platnost od 22.06.2009
Účinnost od 01.07.2009
Zrušeno k 24.11.2015 (295/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

178

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2009,

kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 9 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Směrnice Komise 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky.“.

2. V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

3. V § 4 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

4. V § 11 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „Pokud přímo použitelný předpis ES5a) nestanoví jinak, výtěžnost se stanoví analýzou certifikovaného referenčního materiálu se známým obsahem stanovované látky nebo známým přídavkem stanovované látky do matricového slepého vzorku a zpětným stanovením jeho obsahu.“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

5a) Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.“.

5. V § 16 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 5 poslední věty“.

6. V § 20 se odstavec 21 zrušuje.

7. V příloze č. 2 se doplňují body 40 až 50, které znějí:

„Nežádoucí látkyProdukty ke krmení14)Max. obsah v mg/kg (ppm) krmiva o vlhkosti 12 %
40. Lasalocid sodnýKrmné suroviny1,25
Krmné směsi pro 
- psy, telata, králíky, koňovité, zvířata v období produkce mléka, ptáky v období snášky, krůty (> 12 týdnů) a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),1,25
- výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů) a krůty (< 12 týdnů) v období před porážkou, ve kterém j e použití lasalocidu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),1,25
- ostatní druhy zvířat.3,75
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání lasalocidu sodného.15)
41. NarasinKrmné suroviny0,7
Krmné směsi pro 
- krůty, králíky, koňovité, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),0,7
- výkrm kuřat v období před porážkou, ve kterém je použití narasinu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,7
- ostatní druhy zvířat.2,1
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání narasinu15)
42. Salinomycinát sodnýKrmné suroviny0,7
Krmné směsi pro 
- koňovité, krůty, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 12 týdnů),0,7
- výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 12 týdnů) a výkrm králíků v období před porážkou, ve kterém je použití salinomycinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,7
- ostatní druhy zvířat.2,1
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání salinomycinátu sodného15)
43. Monensinát sodnýKrmné suroviny1,25
Krmné směsi pro 
- koňovité, psy, malé přežvýkavce (ovce a kozy), kachny, skot, skot v období produkce mléka, ptáky v období snášky, odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů) a krůty (> 16 týdnů),1,25
- výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů) a krůty (< 16 týdnů) pro období před porážkou, ve kterém j e použití monensinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),1,25
- ostatní druhy zvířat3,75
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání monensinátu sodného15)
44. Semduramicinát sodnýKrmné suroviny0,25
Krmné směsi pro 
- ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),0,25
- výkrm kuřat v období před porážkou, ve kterém je použití semduramicinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,25
- ostatní druhy zvířat.0,75
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání semduramicinátu sodného.15)
45. Maduramicin amonium alfaKrmné suroviny0,05
Krmné směsi pro 
- koňovité, králíky, krůty (> 16 týdnů), ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),0,05
- výkrm kuřat a krůty (< 16 týdnů) v období před porážkou, ve kterém j e použití maduramicinu amonium alfa zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,05
- ostatní druhy zvířat.0,15
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání maduramicinu amonium alfa.15)
46. Robenidin hydrochloridKrmné suroviny0,7
Krmné směsi pro 
- ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),0,7
- výkrm kuřat, výkrm králíků, chovné králíky a krůty v období před porážkou, ve kterém je použití robenidinu hydrochloridu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,7
- ostatní druhy zvířat.2,1
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání robenidinu hydrochloridu.15)
47. DekochinátKrmné suroviny0,4
Krmné směsi pro 
- ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),0,4
- výkrm kuřat v období před porážkou, ve kterém je použití dekochinátu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,4
- ostatní druhy zvířat.1,2
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání dekochinátu.15)
48. Halofuginon hydrobromidKrmné suroviny0,03
Krmné směsi pro 
- ptáky v období snášky, odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů) a krůty (> 12 týdnů),0,03
- výkrm kuřat a krůty (< 12 týdnů) v období před porážkou, ve kterém j e použití halořuginonu hydrobromidu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,03
- ostatní druhy zvířat jiné než odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů).0,09
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání halořuginonu hydrobromidu.15)
49. NikarbazinKrmné suroviny0,5
Krmné směsi pro 
- koňovité, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),0,5
- výkrm kuřat v období před porážkou, ve kterém je použití nikarbazinu (v kombinaci s narasinem) zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,5
- ostatní druhy zvířat.1,5
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání nikarbazinu (v kombinaci s narasinem).15)
50. DiclazurilKrmné suroviny0,01
Krmné směsi pro 
- ptáky v období snášky, odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů) a výkrm krůt (> 12 týdnů),0,01
- výkrm králíků a chovné králíky v období před porážkou, ve kterém je použití diclazurilu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty),0,01
- ostatní druhy zvířat jiné než odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů), výkrm kuřat a výkrm krůt (< 12 týdnů).0,03
Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání diclazurilu.15)

14) Aniž jsou dotčeny povolené limity v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

15) Maximální limit látky v premixu je koncentrace, která nemá za následek vyšší limit látky, než je 50 % maximálních limitů stanovených v krmivu při dodržení návodu na používání premixu.“.

8. V příloze č. 7 části B odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slova „u dusíkatých látek“ vkládají slova „a veškerých cukrů“.

9. Příloha č. 9 se zrušuje.

10. V příloze č. 11 části C II. odst. 1 větě druhé se slova „v části B“ nahrazují slovy „v části C I.“.

11. V příloze č. 11 části C II. odst. 3 se vzorec „HT ≤ DA“ nahrazuje vzorcem „HT ≥ DA“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3, 4, 5, 6 a 9, která nabývají účinnosti dnem 26. srpna 2009.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru