Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 176/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Částka 53/2009
Platnost od 22.06.2009
Účinnost od 21.08.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

176

VYHLÁŠKA

ze dne 5. června 2009,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

Žádost o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3 zákona (dále jen „rekvalifikační program“) obsahuje:

a) doklad o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb,

b) název rekvalifikačního programu,

c) pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována,

d) profil absolventa, ve kterém budou uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

e) vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

f) formu vzdělávání podle rekvalifikačního programu a metody výuky,

g) rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne, jedná-li se o prezenční formu vzdělávání,

h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností (§ 3 odst. 1), složení zkušební komise,

i) vzor osvědčení o rekvalifikaci podle § 5,

j) učební plán, jehož obsahem je seznam předmětů nebo modulů s určenou minimální hodinovou dotací, s minimálním celkovým počtem hodin výuky rozčleněným na minimální počet hodin teoretické a praktické výuky,

k) učební osnovy, které zahrnují obsah učebního plánu rozpracovaný tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem a výsledkem výuky u jednotlivých předmětů učebního plánu, popřípadě jeho částí, pokud je na ně rekvalifikační program členěn,

l) popis průběhu praktické výuky, je-li nedílnou součástí rekvalifikačního programu, včetně informací o jejím organizačním a technickém zabezpečení,

m) seznam povinné a doporučené literatury, u distanční formy vzdělávání vzorový studijní materiál,

n) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek a doložení jejího vzdělání a odborné praxe1),

o) údaje o kvalifikaci, odborné a pedagogické praxi lektorů pro výuku jednotlivých předmětů,

p) informace o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávání podle rekvalifikačního programu poskytovaného žadatelem; doložení smluvního zajištění prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávání v případě, že není ve vlastnictví žadatele,

q) informace o způsobu a formě vedení dokumentace o průběhu a vyhodnocení vzdělávání podle rekvalifikačního programu a o evidenci osvědčení vydaných účastníkům vzdělávání, která se vede pro účely zabezpečení průběhu rekvalifikačního programu,

r) doklad o zaplacení správního poplatku2).

§ 2

Organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu

(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se uskutečňuje formou:

a) prezenční,

b) distanční,

c) kombinací forem uvedených v písmenech a) a b).

(2) Vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut. Vyučovací hodina praktické výuky trvá 60 minut, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

(3) Praktickou výukou se rozumí odborně řízená vzdělávací činnost, která vede k získání a obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka vzdělávání podle rekvalifikačního programu (dále jen „účastník“). Praktická výuka se může uskutečňovat na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s danou rekvalifikací, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, a který vytvoří pro účastníky vzdělávání podmínky pro zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích.

§ 3

Způsob ukončení vzdělávání

(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona je úspěšně ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního programu (dále jen „závěrečná zkouška“), nejpozději do 15 dnů po ukončení výuky. Je-li závěrečná zkouška stanovena jiným právním předpisem3) nebo připravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu4), koná se závěrečná zkouška podle ustanovení tohoto právního předpisu.

(2) V případě úspěšného ukončení vzdělávání má účastník vzdělávání právo na vydání osvědčení o rekvalifikaci.

§ 4

Závěrečná zkouška

(1) Závěrečná zkouška je veřejná a uskutečňuje se formou:

a) písemnou,

b) ústní,

c) praktickou, nebo

d) kombinací nejméně dvou forem uvedených v písmenech a) až c).

(2) Účastník může konat závěrečnou zkoušku, pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání podle rekvalifikačního programu a pokud je před jejím zahájením ověřena jeho totožnost průkazem totožnosti.

(3) Závěrečná zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí [§ 1 písm. h)].

(4) Předsedou zkušební komise je fyzická osoba, která odpovídá za řádné provedení závěrečné zkoušky podle § 1 písm. n).

(5) Účastník u závěrečné zkoušky uspěl, pokud úspěšně absolvuje všechny její části v případě postupu podle odstavce 1 písm. d).

(6) V případě, že účastník u závěrečné zkoušky neuspěl, může konat opravnou závěrečnou zkoušku, a to nejvýše jednou.

(7) Pokud se účastník k závěrečné zkoušce nedostaví, avšak svoji nepřítomnost řádně omluví předsedovi zkušební komise nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání závěrečné zkoušky, může konat náhradní závěrečnou zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po ukončení výuky.

§ 5

Náležitosti osvědčení o rekvalifikaci

Osvědčení o rekvalifikaci obsahuje:

a) identifikační údaje rekvalifikačního zařízení podle § 5 zákona,

b) číslo jednací a datum udělení akreditace,

c) název právního předpisu, podle kterého byl vzdělávací program akreditován a realizován,

d) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození absolventa vzdělávání,

e) název rekvalifikačního programu,

f) pracovní činnost, pro niž byla rekvalifikace uskutečněna,

g) datum zahájení a ukončení vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, hodinové dotace výuky podle jednotlivých předmětů,

i) datum úspěšného vykonání závěrečné zkoušky,

j) místo a datum vydání osvědčení o rekvalifikaci,

k) podpis předsedy zkušební komise a podpis osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti šedesátým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

4) Například zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru