Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)

Částka 49/2009
Platnost od 12.06.2009
Účinnost od 01.07.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2009,

kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a § 30 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) původním výsledkem zeměměřické činnosti výsledek zeměměřických činností při obnově katastrálního operátu nebo geometrický plán, který byl podkladem pro zápis platného geometrického a polohového určení.“.

2. V § 4 odst. 3 se věty za písmenem b) nahrazují větou „Není-li možné tyto zásady dodržet s ohledem na požadavky zákona o ochraně zemědělského půdního fondu10), lesního zákona11) a stavebního zákona12), eviduje se pozemek jako parcela i v případě, že nedosahuje výměry podle písmene a) nebo b).“.

3. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Katastrální území a nemovitosti evidované v katastru jsou v katastru geometricky a polohově určeny číselným vyjádřením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl daným souřadnicemi lomových bodů, které byly určeny geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami v S-JTSK a spojnicemi těchto bodů, nebo jen zobrazením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl v katastrální mapě.

(2) Přesnost geometrického a polohového určení katastrálních území a nemovitostí vyplývá z charakteristik a kritérií pro přesnost určení podrobných bodů uvedených v bodu 13 přílohy, nebo z charakteristik a kritérií pro přesnost zobrazení hranice v katastrální mapě uvedených v bodu 15 přílohy. Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem charakteristiky kvality souřadnic (dále jen „kód kvality“).“.

4. V § 12 odst. 1 se na konci písmena e) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena f) a g), která znějí:

f) upozornění na související list vlastnictví,

g) upozornění na spornou hranici mezi pozemky a“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

5. V § 13 odst. 2 se slova „s druhem číslování parcel“ nahrazují slovy „údaji podle bodu 7 přílohy“.

6. V § 16 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

7. V § 16 odstavec 2 zní:

(2) Předměty obsahu katastrální mapy v S-JTSK nebo digitalizované mapy se vyznačují standardizovanými mapovými značkami podle bodu 10 přílohy. V ostatních katastrálních mapách se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými značkami podle bodu 11 přílohy. Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis. Je-li katastrální mapa v S-JTSK, jsou jejím obsahem také trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole.“.

8. V § 16 odst. 3 se slova „s odlišením hranic převzatých z map vyhotovených v jiném souřadnicovém systému“ zrušují.

9. V § 16 odst. 6 písm. b) se slova „silniční komunikace“ nahrazují slovy „silnice nebo dálnice“.

10. V § 16 odst. 12 se slova „a map dřívějších pozemkových evidencí“ zrušují.

11. V § 17 odst. 3 poslední větě se slova „a c)“ nahrazují slovy „až d)“.

12. V § 17 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Výjimkou jsou údaje o věcném břemeni zřízeném k části pozemku evidovanému na listu vlastnictví pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory, které jsou uvedeny jak na listu vlastnictví pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory, tak i na listu vlastnictví pro vlastnictví bytu a nebytového prostoru.“.

13. V § 20 odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. c)“.

14. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 40a zní:

(3) Sbírka listin se vede pouze v listinné podobě. Dokumenty předložené pro zápis do katastru nemovitostí ve formě datové zprávy se za účelem založení do sbírky listin převedou40a) a opatří doložkou

„Obsah této listiny obsahující.... listů odpovídá obsahu dokumentu ve formě datové zprávy (vstup), ze kterého byla převedena podle § 4a zákona č. 344/1992 Sb.

Převedl ........

dne .............“.

K doložce se připojí otisk úředního razítka a podpis pověřeného zaměstnance, který převod provedl.

40a) § 4a katastrálního zákona.“.

15. V § 29 odst. 2 se slova „jejímž výsledkem je digitální mapa“ nahrazují slovy „novým mapováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav“.

16. V § 32 odstavec 1 zní:

(1) Změna jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla a adresy místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede na podkladě

a) listiny při vkladu nebo záznamu práv obsahující údaje o vlastníku a jiném oprávněném,

b) údajů získaných z informačního systému evidence obyvatel propojeného s informačním systémem katastru nemovitostí,

c) potvrzení matričního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu55),

d) údajů zjištěných při obnově katastrálního operátu novým mapováním a zapsaných v soupisu nemovitostí [§ 56 odst. 3 písm. a)] a při obnově katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav,

e) ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, nebo

f) oznámení správního úřadu.

Před zápisem se ohlášené údaje o fyzické osobě porovnávají s údaji informačního systému evidence obyvatel56).“.

17. V § 32 odst. 2 se slova „titulu nebo vědecké hodnosti,“ zrušují.

18. V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Změna titulu nebo vědecké hodnosti se v katastru provede při vkladu nebo záznamu práv na podkladě listiny obsahující údaje o vlastníku a jiném oprávněném.“.

19. V § 37 odstavec 3 zní:

(3) Geometrický plán vyhotovený k uskutečnění rozsáhlé změny využití území v návaznosti na územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu12) je možné předložit k zápisu do katastru jako součást pouze první smlouvy, na základě které se zapíše změna práva k nemovitosti do katastru, pokud zápis této změny směřuje k uskutečnění změny využití území a pokud je v návrhu na vklad o zápis celého geometrického plánu výslovně požádáno. V takovém geometrickém plánu se oddělované části parcel nemohou označovat písmeny malé abecedy74), ale označí se jako samostatné parcely parcelními čísly. V dalších smlouvách, předkládaných k zápisu změn právních vztahů k nemovitostem v souvislosti s tímto geometrickým plánem, se označují převáděné parcely již podle stavu katastru po zápisu změny.“.

20. V § 37 odstavec 5 zní:

(5) Za nesoulad s údaji katastru se nepovažuje, jsou-li ve smlouvě pozemky označeny parcelními čísly podle stavu platného ke dni uzavření smlouvy, pokud jsou v návrhu na vklad nemovitosti označeny podle stavu katastru platného ke dni podání návrhu na vklad a ke smlouvě je připojena identifikace parcel, pokud lze takovou identifikaci parcel vyhotovit. Za nesoulad s údaji katastru se rovněž nepovažuje, byla-li smlouva uzavřena před a doručena k zápisu po dni vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu a pozemky, které jsou předmětem právního úkonu, lze ztotožnit s pozemky evidovanými v katastru po obnově operátu.“.

21. V § 39 odst. 3 písm. c) se slova „z jehož výroku vyplývá obsah zápisu,“ zrušují.

22. V § 39 odst. 3 písmeno f) zní:

f) výpis

1. z obchodního rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, nebo

2. z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud vznik právnické osoby je podmíněn zápisem do tohoto rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení jiných právnických osob,

jehož přílohou je soupis nemovitostí a soupis jiných práv k nemovitostem, kterých se má zapisovaná změna týkat, a v případě rozdělení právnické osoby protokol o rozdělení majetku se soupisem nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitostem evidovaným v katastru,“.

23. V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Listinou, na základě které se zapisuje vlastnické právo k nové stavbě v případě, že vlastníkem stavby není vlastník pozemku, je i listina, na základě které měl stavebník právo stavbu postavit se souhlasem vlastníka pozemku.“.

24. V § 41 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

25. V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 88a a 88b zní:

(2) V případě, že k vypořádání zaniklého společného jmění manželů podle zvláštního právního předpisu88a) došlo poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a o tomto vypořádání byl proveden zápis do katastru dříve, než pozbylo prohlášením konkursu88b) své účinky, zapíše se nevypořádané společné jmění manželů na základě ohlášení insolvenčního správce s náležitostmi obdobnými podle § 40 odst. 3.

88a) § 150 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

88b) § 269 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

26. V § 43 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 92 zní:

(1) Zánik věcného břemene zpeněžením podle zvláštního právního předpisu92) se zapíše podle ohlášení doloženého ohlášením insolvenčního správce; ohlášení musí mít náležitosti potvrzení o zániku práva podle § 40 odst. 4.

92) § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.“.

27. V § 43 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 94a zní:

(3) Zánik zástavního práva a zánik věcného břemene vyvlastněním podle zvláštního právního předpisu94a) se zapíše na základě potvrzení vyvlastňovacího úřadu; ohlášení musí mít náležitosti potvrzení o zániku práva podle § 40 odst. 4.

94a) § 6 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).“.

28. V § 43 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 96a zní:

(5) Vznik předkupního práva podle zvláštního právního předpisu96a) se zapíše na základě ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu doloženého ověřenou částečnou kopií textové části opatření obecné povahy (územního plánu nebo regulačního plánu) opatřenou záznamem o účinnosti. Ověřená částečná kopie obsahuje úvodní a závěrečnou stranu textové části opatření obecné povahy a tu část jeho textové části, kterou se vymezují veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Pokud vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření není provedeno uvedením pozemků označených podle katastrálního zákona, nebo pokud z opatření obecné povahy nevyplývá, pro kterou osobu předkupní právo vzniklo, musí tyto údaje vyplývat z ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu. Předkupní právo se zapisuje k celému pozemku i v případě, že byla pro veřejně prospěšnou stavbu, veřejně prospěšné opatření nebo veřejné prostranství určena pouze jeho část.

96a) § 101 stavebního zákona.“.

29. V § 44 odst. 1 se za slova „úmrtním listem,“ vkládají slova „pravomocným rozhodnutím o skončení dědického řízení,“.

30. V § 47 odstavec 3 se středník nahrazuje tečkou, část věty za středníkem se zrušuje a doplňuje se věta, která včetně poznámky pod čarou č. 97a zní: „K výmazu poznámky na základě rozhodnutí zapsané podle prvé věty je nutné doložit právní moc rozhodnutí, pokud ze zvláštního právního předpisu97a) neplyne, že účinky rozhodnutí nastaly dříve.

97a) Například § 113 odst. 5 a § 245 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

31. V § 52 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 102a a textu za písmenem b) zní:

b) písemného prohlášení vlastníků, že hranice nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla zpochybněna; prohlášení není třeba, pokud z původního výsledku zeměměřické činnosti je chyba zřejmá, nebo pokud se jedná o opravu na podkladě opravy listiny102a).

Opravou geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň k opravě geometrického a polohového určení rozsahu věcných břemen k částem změnou dotčených pozemků, pokud byl rozsah vymezen podle bodu 16.3 přílohy vzdáleností od hranice parcely.

102a) § 8 odst. 2 katastrálního zákona.“.

32. V § 52 odstavec 4 zní:

(4) Chybné určení výměry parcely opraví katastrální úřad podle platného geometrického určení.“.

33. V § 55 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 105a zní:

c) poučení o povinnostech vlastníka a případných sankcích podle katastrálního zákona105a) a upozornění, že neoznačené hranice nebudou předmětem zaměření a budou do obnoveného katastrálního operátu doplněny podle dosavadního zobrazení v katastrální mapě, popřípadě podle operátu dřívější pozemkové evidence a výsledek doplnění bude zveřejněn v průběhu řízení o námitkách33).

105a) § 10 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 2 a § 23 písm. b) katastrálního zákona.“.

34. V § 57 odst. 3 písm. b) se číslo „0.012“ nahrazuje číslem „0.014“.

35. V § 63 odstavec 6 zní:

(6) V souboru popisných informací se při obnově katastrálního operátu přepracováním při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nejsou překročeny mezní odchylky podle bodu 14.9 přílohy, a v ostatních případech se zavedou výměry určené z grafického počítačového souboru digitalizované katastrální mapy.“.

36. V § 63 odst. 8 se slova „ , které v případě digitalizované mapy obsahuje i stanovenou formu zpracování návrhu na zobrazení změny v katastrální mapě,“ zrušují.

37. V § 66 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 113a zní:

c) pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k řešeným pozemkům nebo pravomocné rozhodnutí o určení hranic pozemků113a),

113a) § 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.“.

38. V § 66 odst. 1 se na konci textu písmene k) vkládají slova „není-li jeho rozsah vymezen ve výsledcích podle písmene h),“.

39. V § 67 písm. d) se slovo „náčrty“ nahrazuje slovem „záznamy“.

40. V § 69 odst. 1 písm. a) se slova „polohového systému119) (dále jen „GPS“)“ nahrazují slovy „navigačního družicového systému119) (dále jen „GNSS“)“.

41. V § 69 odst. 1 písm. b) se slova „charakterizované kódem kvality 3, se souřadnicemi v S-JTSK,“ nahrazují slovy „jejichž souřadnice byly určeny v S-JTSK s přesností podle bodu 13.1 přílohy,“.

42. V § 71 odst. 1 písmeno a) zní:

a) při použití geodetických metod umožnily určit souřadnice podrobných bodů s přesností podle bodu 13.1 přílohy a“.

43. V § 71 odst. 9 se slovo „GPS“ nahrazuje slovem „GNSS“.

44. V § 73 odst. 1 písm. a) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

45. V § 77 odst. 1 písm. a) a b) se slova „s kódem kvality 3“ zrušují.

46. V § 78 odst. 2 písm. d) se slova „přitom v náležitosti podle odstavce 1 písm. b) se vyznačuje rozsah celé skupiny věcných břemen k částem pozemků a v prostorech s digitální mapou nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvádějí průsečíky obvodu skupiny s hranicemi parcel.“ a věta poslední zrušují.

47. V § 78 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno e), které zní:

e) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku obsahuje v porovnání se stavem evidence právních vztahů u změnou dotčených pozemků pouze číslo listu vlastnictví. Je-li změnou dotčena hranice parcely, od které je vymezen rozsah věcného břemene k části pozemku zobrazený v katastrální mapě, obsahuje geometrický plán i zpřesnění nebo opravu geometrického a polohového určení rozsahu tohoto věcného břemene.“.

48. V § 78 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Je-li v geometrickém plánu navrženo zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků vyžadující doložení souhlasného prohlášení podle § 85 odst. 6, uvede se nad popisovým polem upozornění: „Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle § 19a odst. 4 katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení podle § 85 odst. 6 katastrální vyhlášky.“.“.

49. V § 80 odst. 3 se slova „ , a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podání žádosti o potvrzení geometrického plánu, pokud není s ověřovatelem dohodnuto jinak“ zrušují.

50. V § 80 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

51. V § 85 odstavec 1 zní:

(1) Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a polohové určení evidované v souboru geodetických informací. Je-li geometrické a polohové určení (§ 6 odst. 1) dáno jen zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě podle původního výsledku zeměměřické činnosti, využije se pro vytyčení také tento původní výsledek zeměměřické činnosti. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením.“.

52. V § 85 odstavce 5 a 6 znějí:

(5) Namísto vytyčení hranice je možno provést zaměření takové dosavadní hranice označené trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově odpovídá zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být upřesněna do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou, vypočtenou podle bodu 13.3 přílohy. Hranici evidovanou v katastru jen jejím zobrazením v katastrální mapě lze upřesnit tak, aby se její upřesněný průběh od tohoto zobrazení neodchýlil o vzdálenost větší, než je dvojnásobek parametru „k“ podle bodu 15.5 přílohy. Mezi jednoznačně identifikovatelnými body musí být dodržen mezní rozdíl délek podle bodu 15.2 přílohy. Upřesněním hranice lze do katastru vyznačit podrobný tvar předmětu polohopisu daný délkou podle § 16 odst. 10, který nebyl v analogové mapě vzhledem k jejímu měřítku zobrazen.

(6) Zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru parcely123) katastrální úřad do katastru zapíše na základě ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků všech změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice. Neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení je geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice. Katastrální úřad při zápisu zpřesněného geometrického a polohového určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněné výměry považuje projev vůle osob za zjištěný, jestliže v souhlasném prohlášení ověřovatel výslovně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení podepsali, nebo podpisy na výše uvedené listině jsou ověřeny některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 6. V případě, kdy se zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku a jemu odpovídající zpřesnění výměry parcely dotýká většího počtu vlastníků, postačuje, je-li ohlášení změny učiněno pouze některým z těchto vlastníků. Jedná-li se o hranici mezi pozemky téhož vlastníka, katastrální úřad do katastru zapíše zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru parcely na základě jeho ohlášení s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení.“.

53. V § 85 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

(7) V souhlasném prohlášení podle odstavce 6 musí být

a) označení osob, které činí souhlasné prohlášení, a to

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, a rodné číslo fyzické osoby, popřípadě datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, nebo

2. název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby,

b) označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona86),

c) popis průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku čísly bodů podle výsledku zeměměřické činnosti,

d) uvedeno, že hranice nebyly osobami, které prohlášení činí, měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru a nadále jimi respektovány.

(8) Zpřesněné geometrické a polohové určení se do katastru zapíše i bez ohlášení vlastníka podle odstavce 6, a to na základě původního výsledku zeměměřické činnosti, ze kterého lze polohu lomových bodů určit s přesností vyšší, než je platné geometrické a polohové určení podle katastru.

(9) Zpřesněním geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň ke zpřesnění geometrického a polohového určení rozsahu věcných břemen k částem změnou dotčených pozemků, pokud byl rozsah vymezen podle bodu 16.3 přílohy vzdáleností od hranice parcely.“.

54. V § 91 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Upozornění na spornou hranici mezi pozemky podle § 12 odst. 1 písm. g) se do souboru popisných informací zapisuje vždy na základě jejího zjištění podle § 57 odst. 4 při obnově katastrálního operátu novým mapováním.

55. Na konci § 92 se doplňují věty „V těchto prostorech se při vyznačování změn provede kontrola homogenity geometrického základu podrobného měření s polohopisem katastrální mapy na vybraných identických bodech. V případě zjištěného posunu se změna do katastrální mapy vyznačí postupem podle bodu 16.26 přílohy.“.

56. V bodu 1 přílohy položce zahrada se slova „až do výměry 0,25 ha“ zrušují.

57. V bodu 1 přílohy položce ovocný sad se slova „o výměře nad 0,25 ha“ nahrazují slovy „nebo pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek [§ 3i písm. e) zákona č. 252/1997 Sb.]“.

58. V bodu 2 přílohy text kódu druhu pozemku plantáž dřevin zní: „2, 6 až 10 a 14“.

59. V bodu 4 přílohy poznámka č. 2 zní:

„2. V informačním systému katastru nemovitostí mohou být uvedeny též zrušené kódy způsobu využití stavby 1 (průmyslový objekt), 3 (objekt k bydlení), 4 (objekt lesního hospodářství) a 5 (objekt občanské vybavenosti), které není možné nově zapisovat, a to až do doby nejbližší změny v katastru týkající se příslušné budovy nebo do obnovy katastrálního operátu novým mapováním.“.

60. V bodu 9.8 přílohy se slova „v roce 1871“ zrušují.

61. V bodu 10.2 přílohy se doplňuje bod 1.11, který zní:

„1.11Bod dočasně stabilizovaný s výzvou k trvalému označení  jen v náčrtu zjišťování hranic“.

62. V bodu 10.3 bodu 2.22 přílohy se za slova „čára 0.121“ doplňují slova „ , jen v náčrtu zjišťování hranic“.

63. V bodu 10.3 přílohy poznámka č. 2 zní:

„2. Mapové značky pořadové číslo 2.23 a 2.24 se v případě jejich souběhu s jinou hranicí zobrazují 0,5 mm směrem do chráněného území nebo ochranného pásma.“.

64. V bodu 10.4 přílohy se za bod 7.01 doplňuje bod 3.19, který zní:

„3.19Zbořeniště, společný dvůr  “.

65. V bodu 10.8 přílohy se za bod 1.04 vkládá nový bod 2.22, který zní:

„2.22Hranice převzatá “.

66. V bodu 12.5 přílohy písm. e) za středníkem se číslice 3 zrušuje.

67. V bodu 12.7 přílohy se slovo „GPS“ nahrazuje slovem „GNSS“.

68. Bod 12.10 přílohy zní:

„12.10 Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby mxy.“.

69. Body 12.11 a 12.12 přílohy znějí:

„12.11 Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného bodu podrobného polohového bodového pole se provádí pomocí

a) výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené metodou nejmenších čtverců, nebo

b) výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené z dvojice měření,

která nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy vypočtenou podle bodu 12.10. V případě souboru obsahujícího více než 20 nově určovaných bodů podrobného polohového bodového pole musí být současně nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy.

12.12 Ověření souřadnic stávajícího bodu podrobného polohového bodového pole se provádí pomocí nezávislého kontrolního určení souřadnic. Skutečná souřadnicová chyba nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy vypočtenou podle bodu 12.10. V případě ověření homogenity souboru obsahujícího více než 20 bodů podrobného polohového bodového pole se základním polohovým bodovým polem a zhušťovacími body musí být současně nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy.“.

70. V příloze bod 13 včetně nadpisu zní:

13. Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a souřadnic podrobných bodů

13.1 Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu je střední souřadnicová chyba mxy, která se vztahuje k nejbližším bodům polohového bodového pole. Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chyba délky md. Délky se určují s přesností, která je dána základní střední chybou délky md vypočtenou podle bodu 13.6.

13.2 Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby mxy. Mezní rozdíl délky ud se stanoví dvojnásobkem základní střední chyby délky md.

13.3 Mezní polohová chyba up je dána vztahem

up= √2 . uxy.

13.4 Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného nebo ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se provádí pomocí

a) oměrných měr nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných vybraných dvojic podrobných bodů a jejich porovnání s délkami, vypočtenými ze souřadnic nebo

b) nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi.

13.5 Při postupu podle bodu 13.4 písm. a) se přesnost považuje za vyhovující, když rozdíl kontrolně měřené délky a délky vypočtené ze souřadnic je menší než mezní rozdíl ud vypočtený podle bodu 13.2, přičemž základní střední chyba délky md se stanoví podle bodu 13.6. V případě souboru obsahujícího více než 20 rozdílů délek mezi nově určovanými body musí být současně nejméně 60 % těchto rozdílů menších, než je hodnota základní střední chyby délky md.

13.6 Základní střední chyba délky md je dána vztahem

, kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako √2 násobek základní střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností.

13.7 Při posouzení dosažené přesnosti souřadnic nově určovaného podrobného bodu polohopisu postupem podle bodu 13.4 písm. b) se přesnost považuje za vyhovující, když

a) výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená metodou nejmenších čtverců, nebo

b) výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená z dvojice měření je menší než mezní souřadnicová chyba uxy vypočtená podle bodu 13.2. V případě souboru obsahujícího více než 20 nově určovaných podrobných bodů polohopisu musí být současně nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy.

13.8 Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu postupem podle bodu 13.4 písm. b) nesmí skutečná souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy vypočtenou podle bodu 13.2, přičemž základní střední souřadnicová chyba se stanoví podle bodu 13.9. V případě ověření homogenity souboru obsahujícího více než 20 podrobných bodů polohopisu s bodovým polem musí být současně nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy.

13.9 Kód kvality podrobných bodů určených geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami se stanoví podle hodnoty výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě mxy

Kód kvalityZákladní střední souřadnicová chyba mxv
30,14 m
40,26 m
50,50 m

Body převzaté ze schváleného návrhu pozemkových úprav se považují za body určené se základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m.“.

71. V příloze bod 14.1 zní:

„14.1 Výměra parcely se vypočte podle § 77 odst. 2, přitom se ponechají dosavadní výměry v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 2.“.

72. V příloze bodu 14.4 se za slova „digitální“ vkládají slova „nebo digitalizovanou“ a věta poslední se zrušuje.

73. V příloze bodu 14.6 písm. b) se slovo „odstavce“ nahrazuje slovem „bodu“.

74. V příloze bodu 14.8 se za větu pátou vkládá věta „Výměry dílů parcel zjednodušené evidence slučovaných do parcely katastru se vyrovnávají na výměru parcely katastru.“.

75. V příloze bod 14.10 zní:

„14.10 Mezní odchylka mezi dvojím výpočtem výměry v analogové mapě se stanoví obdobně podle bodu 14.9 s tím, že u graficky určované výměry [§ 77 odst. 2 písm. d)] se kód kvality uvažuje v závislosti na měřítku katastrální mapy v souladu s bodem 15.6.“.

76. V příloze bodu 14.11 písm. b) se slova „ve třetím sloupci tabulky v bodu 14.10“ nahrazují slovy „v bodu 14.9; nedochází-li k vyrovnání mezi dva a více dílů, vypočtená hodnota se nenásobí“.

77. V příloze bod 14.12 zní:

„14.12 Při postupu podle bodu 16.26 písm. c) se mezní odchylky výpočtu výměr podle bodu 14.9 nepoužijí.“.

78. V příloze bod 15 včetně nadpisu zní:

15. Charakteristiky a kritéria přesnosti zobrazení polohopisu katastrální mapy

15.1 Charakteristikou přesnosti zobrazení podrobných bodů na podkladě jejich výsledných souřadnic je střední chyba zobrazení mzobr. Podrobné body musí být zobrazeny tak, aby charakteristika přesnosti zobrazení nepřesáhla hodnotu mzobr = 0,16 mm na mapě bez ohledu na její měřítko. Charakteristikou relativní přesnosti geometrického a polohového určení nemovitostí daného zobrazením je střední chyba spojnice dvojice bodů md.

15.2 Mezní rozdíl délky se stanoví dvojnásobkem základní střední chyby délky md vypočtené podle bodu 15.5.

15.3 Posouzení dosažené přesnosti zobrazení podrobných bodů se provádí pomocí délek přímých spojnic dvojic podrobných bodů určených z přímého měření (například oměrných měr nebo jiných kontrolních měr) a jejich porovnání s délkami určenými z mapy.

15.4 Dosažená přesnost se považuje za vyhovující, když rozdíl délky určené z přímého měření a délky určené ze souboru geodetických informací je menší než mezní rozdíl vypočtený podle bodu 15.2.

15.5 Základní střední chyba délky md je dána vztahem

, kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako √2 násobek základní střední souřadnicové chyby mxy stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností s tím, že u bodů bez souřadnic určených v S-JTSK se kód kvality uvažuje v závislosti na měřítku katastrální mapy v souladu s bodem 15.6.

15.6 Kód kvality podrobných bodů určených digitalizací z analogové mapy se stanoví podle měřítka této mapy

Kód kvalityMěřítko katastrální mapyZákladní střední souřadnicová chyba mxv
61:1000, 1:12500,21 m
71:2000, 1:25000,50 m
81:2880 a jiné výše neuvedené1,00 m

“.

79. V příloze bodu 16.3 větě první se za slova „prvku v terénu“ vkládají slova „ ; přesnost určení rozsahu věcného břemene k části pozemku závisí na přesnosti určení bodů tohoto prvku“.

80. V příloze na konci textu bodu 16.3 se doplňují slova „(nejméně jméno ověřovatele, číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u Úřadu, číslo z evidence ověřovaných výsledků a datum ověření)“.

81. V příloze bod 16.10 zní:

„16.10 Vzor náčrtu
Vzor náčrtu
“.

82. V příloze bodu 16.18 se slovo „GPS“ nahrazuje slovem „GNSS“.

83. V příloze bod 16.20 zní:

„16.20 Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje

a) úplné číslo bodu (bod 16.5),

b) souřadnice obrazu v pořadí Y, X (bod 16.24),

c) souřadnice polohy v pořadí Y, X,

d) kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového určení,

e) případnou poznámku.

U pomocných bodů podle bodu 16.6 a dalších v terénu zaměřených bodů, které nebudou v novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí souřadnice obrazu a kód kvality.

Vzor seznamu souřadnic nově určených bodů

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Seznam souřadnic (S-JTSK)
“.

84. V příloze bod 16.22 zní:

„16.22 Vzor záznamu výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)

Výpočet výměr parcel (dílů)
Výpočet výměr parcel (dílů)
“.

85. V příloze body 16.24 až 16.27 znějí:

„16.24 Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou. Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami s přesností podle bodu 13.1 přílohy. Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu v katastrální mapě (dále jen „souřadnice obrazu“) jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální mapě. Kód kvality podle § 6 odst. 2 se vztahuje k souřadnicím polohy, nebo souřadnicím obrazu, kterými má být nemovitost v katastru geometricky a polohově určena. Součástí návrhu zobrazení změny jsou i identické body se souřadnicemi polohy a obrazu použitými pro přiřazení změny podle identických prvků (dále jen „přiřazení změny“) [bod 16.27 písm. a)], v prostorech s analogovou mapou se souřadnice obrazu uvedou shodné se souřadnicemi polohy, případně je z důvodu zobrazení změny v orientační mapě parcel možné uvést souřadnice odlišné. V prostorech s analogovou mapou se návrh zobrazení změny vyhotoví také v analogové podobě, a to na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce. Návrh zobrazení změny v analogové podobě obsahuje hlavičku s údaji o čísle geometrického plánu (zakázky), katastrálním území, mapovém listu a měřítku katastrální mapy a podle povahy změny a formy katastrální mapy identické body nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, zaměřené lomové body navrhovaných hranic, vytyčených nebo upřesněných dosavadních vlastnických hranic pozemků a hranic rozsahu věcného břemene nebo skupiny věcných břemen v místě, kde hranice rozsahu věcného břemene není shodná s hranicí pozemku, zobrazené ze souřadnic obrazu.

16.25 Návrh zobrazení změny přizpůsobením mapy změně se použije, pokud

a) změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel,

b) bod na dosavadní hranici pozemku, ze kterého nová hranice při dělení pozemku vychází (dále jen „bod napojení“), je v katastru evidován s kódem kvality 3, nebo

c) bod napojení je vloženým bodem do dosavadní hranice mezi navazující kontrolní body v katastru evidované s kódem kvality 3, nebo

d) dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit podle § 85 odst. 6 nebo 8, a to alespoň zpřesněním souřadnic bodu napojení bez zpřesnění navazujících kontrolních bodů.

Mapa se přizpůsobí změně napojením dosavadního polohopisu na body změny (dále jen „napojení změny“) upravené podle bodu 16.27 písm. b). Souřadnice obrazu bodu jsou shodné se souřadnicemi polohy s kódem kvality 3. Za zvláštní případ přizpůsobení mapy změně se považuje také zobrazení změny bez návaznosti na dosavadní obsah souboru geodetických informací. Přizpůsobení mapy změně se nepoužije za situace uvedené v bodu 16.26.

16.26 Návrh zobrazení změny přizpůsobením změny mapě se použije, když:

a) se nejedná o katastrální mapu v S-JTSK,

b) se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale bod napojení resp. navazující kontrolní body jsou v katastru evidovány s kódem kvality jiným než 3 nebo nemají souřadnice určeny, přitom dosavadní geometrické a polohové určení nelze zpřesnit podle § 85 odst. 6 nebo 8, nebo

c) se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale přizpůsobením mapy změně by došlo k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu, například změna by zasahovala do komunikace a neúměrně a nelogicky by ji napojením zúžila nebo zaměřená stavba by byla v mapě umístěna nesprávně vzhledem k hranicím okolních pozemků a náprava by vyžadovala rozsáhlé měření za účasti velkého množství vlastníků sousedních parcel (po dohodě s katastrálním úřadem lze změnu přizpůsobit mapě bez ohledu na hodnotu mezní souřadnicové chyby).

Při postupu podle písmene b) lze v případě nepřekročení mezních rozdílů podle bodu 15.2 změnu přizpůsobit mapě pouze napojením; u bodů napojení se k souřadnicím obrazu uvede dosavadní kód kvality, nebo kód kvality určený podle navazujících kontrolních bodů. V ostatních případech se provede nejprve přiřazení a následně napojení; všem bodům změny se tak pro zobrazení změny do katastrální mapy určí souřadnice obrazu odlišné od souřadnic polohy. Nemá-li při postupu podle písmene a) nebo b) navazující kontrolní bod evidovány souřadnice obrazu, za účelem výpočtu souřadnic obrazu bodu napojení se určí jeho souřadnice afinní transformací na identické body a uvede se u nich kód kvality v závislosti na měřítku katastrální mapy podle bodu 15.6.

16.27 Přiřazení a napojení změny

a) Přiřazení změny se provádí zpravidla shodnostní, popřípadě afinní transformací na identické body. V nutných případech (například u liniových staveb) je možné provádět přiřazení změny i po ucelených částech (blocích) několika transformacemi s tím, že na styku bloků je nutné prokázat dodržení mezních odchylek pro zobrazení změny do mapy.

b) Napojení se provádí tak, že pokud nová hranice má končit

1. v dosavadním bodu, spojí se sousední nový bod na nové hranici s dosavadním bodem, nebo se spojí dva dosavadní body, není-li na nové hranici mezi nimi žádný lomový bod,

2. v novém bodu, který bude na přímém úseku dosavadní hranice mezi jejími lomovými body, napojí se nová hranice takto

2.1 pokud je menší z úhlů sevřených přilehlými přímými úseky dosavadní a nové hranice větší než 50gon, je bodem napojení průsečík uvedených úseků (popřípadě i prodloužených),

2.2 pokud je sevřený úhel podle bodu 1 menší než 50gon, je bodem napojení pata kolmice spuštěné z nového bodu na dosavadní hranici.

Pravidla podle písmene b) se nepoužijí, pokud by měla vést ke zjevné deformaci změny nebo jejího okolí (například k nerespektování přímosti, pravoúhlosti nebo jiné geometrické vlastnosti). V tomto případě se změna do katastrální mapy umístí jiným odborným způsobem.

Výpočty spojené s přiřazením a napojením změny jsou součástí protokolu o výpočtech a splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřické činnosti. Dosažená přesnost se u přiřazení ověřuje podle souřadnicových rozdílů na identických bodech podle bodu 13.8, u napojení podle rozdílu vzdálenosti mezi bodem napojení a sousedním bodem na nové hranici podle bodu 15.4. V případě zaměření navazujících kontrolních bodů podle § 71 odst. 6 se provede kontrola napojení také vzhledem k těmto bodům.“.

86. V příloze bod 16.29 zní:

„16.29 Vzor protokolu o vytyčení hranice pozemku

PROTOKOL O VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU
PROTOKOL O VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU
“.

87. V příloze bodu 16.31 písmeno a) a písmena f) a g) znějí:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, nebo název a adresu sídla právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku vyhotovila,

f) údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením v rozsahu podle písmene a) a údaj o účasti na seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků,

g) případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a označení vytyčené hranice pozemku opatřené jejich podpisy,“.

88. V příloze bodu 16.31 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).

89. V příloze bodu 17.3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo KMD“.

90. V příloze bod 17.4 zní:

„17.4 Vzor grafického znázornění
Vzor grafického znázornění
“.

91. V příloze bodu 17.5 se slova „Identické body a“ zrušují.

92. V příloze bodu 17.7 písm. c) se slova „je-li bod vytyčený, použije se pro zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4“ nahrazují slovy „jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna podle katastrálního zákona123), použije se pro zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4; značka č. 1.09, jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna, průměr značky je 0,5 mm“.

93. V příloze bod 17.13 zní:

„17.13 Vzor výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí

a) varianta pro více nabyvatelů
varianta pro více nabyvatelů

b) varianta pro jednoho nabyvatele
varianta pro jednoho nabyvatele
“.

94. V příloze bod 17.18 zní:

„17.18 Vzor seznamu souřadnic

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Seznam souřadnic (S-JTSK)
“.

95. V příloze bodu 17.19 se za slova „Y a X“ vkládají slova „a kód kvality“ a na konci textu bodu se doplňují věty „V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu 16.26 písm. b), jehož výsledkem bude evidence souřadnic obrazu bodu napojení odlišných od souřadnic polohy, se pod seznam souřadnic napíše upozornění „Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu (§ 19a odst. 4 katastrálního zákona).“ U bodů se souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality vyšším než 3 se ve sloupci Souřadnice určené měřením uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od souřadnic obrazu.“.

96. V příloze bod 18.2 zní:

„18.2 Geometrický plán pro vytyčení hranice pozemku a jeho doplnění ze zjednodušené evidence do souboru geodetických informací
Geometrický plán pro vytyčení hranice pozemku a jeho doplnění ze zjednodušené evidence do souboru geodetických informací
“.

97. V příloze bod 18.4 zní:

„18.4 Geometrický plán pro vyznačení vodního díla
Geometrický plán pro vyznačení vodního díla
“.

98. V příloze se za bod 18.4 vkládá nový bod 18.5, který zní:

„18.5 Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
“.

99. Na konci přílohy se doplňuje bod 20, který zní:

„20. Vzor souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NA PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ
SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NA PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ
“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. U sporných hranic mezi pozemky vyznačených do katastrální mapy před 1. červencem 2009 se upozornění podle § 12 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění této vyhlášky, doplňuje postupně na základě zjištění katastrálního úřadu, nejpozději však při obnově katastrálního operátu.

2. Jestliže bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, pro které se podle § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), použije zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pak se při zápisu zániku zástavního práva zpeněžením nebo vyplacením zajištěné pohledávky ve prospěch konkursní podstaty nebo složením ceny zastavené věci ve prospěch konkursní podstaty postupuje podle § 43 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění účinném do 30. června 2009.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.

Přesunout nahoru