Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 16/2009 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Částka 6/2009
Platnost od 16.01.2009
Účinnost od 16.01.2009
Zrušeno k 01.08.2010 (155/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

VYHLÁŠKA

ze dne 8. ledna 2009

o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 73a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 274/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) podmínky pro získávání odborné způsobilosti

1. k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a koncesované živnosti služby soukromých detektivů,

2. zaměstnance podnikatele provozujícího koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů,

fyzických osob, po nichž zákon vyžaduje osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost,

b) způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku a osob nebo osoby vykonávající činnost služby soukromých detektivů (dále jen „zkouška“) a

c) obsahovou náplň zkoušky.

§ 2

Podmínky pro získávání odborné způsobilosti

Podmínkou pro získání odborné způsobilosti k

a) provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo koncesované živnosti služby soukromých detektivů, nebo

b) výkonu činnosti ostraha majetku a osob nebo k výkonu činnosti služby soukromých detektivů,

pro osobu uvedenou v § 1 písm. a) je složení zkoušky.

§ 3

Provádění zkoušky

(1) Zkoušku provádí autorizovaná osoba splňující podmínky podle jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání1), která je zároveň akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o zaměstnanosti2) (dále jen „autorizovaná osoba“).

(2) Na provádění zkoušky se použijí obdobně ustanovení jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání1), není-li dále stanoveno jinak.

(3) Zkouška se skládá v českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí.

(4) Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnancem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu stejného podnikatele jako žadatel, ani podnikatel, který je zaměstnavatelem žadatele nebo pro kterého žadatel vykonává činnost ostraha majetku a osob nebo činnost služby soukromých detektivů.

§ 4

Přihláška ke zkoušce

(1) Přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje žadatele:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) adresu místa pobytu,

d) činnost, pro jejíž provozování nebo výkon se vykonání zkoušky žádá.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává u autorizované osoby žadatel.

(3) S písemným souhlasem žadatele může přihlášku ke zkoušce podat i podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů.

§ 5

Obsahová náplň zkoušky

Obsahová náplň zkoušky je stanovena v kvalifikačních a hodnotících standardech zpracovaných podle jiného právního předpisu1) uveřejněných v Národní soustavě kvalifikací

a) pro dílčí kvalifikaci strážný, jde-li o provozování živnosti nebo výkon činnosti ostraha majetku a osob, nebo

b) pro dílčí kvalifikaci detektiv koncipient, jde-li o provozování živnosti nebo výkon činnosti služby soukromých detektivů.

§ 6

Další náležitosti osvědčení o odborné kvalifikaci

(1) Žadateli, který u zkoušky prospěl, vydá autorizovaná osoba osvědčení o odborné kvalifikaci, které musí mimo údajů uvedených v jiném právním předpise3) dále obsahovat tyto údaje:

a) evidenční číslo osvědčení,

b) název činnosti odpovídající předmětu podnikání, pro který je osvědčení o odborné kvalifikaci vydáváno.

(2) Osvědčením o odborné kvalifikaci se pro účely prokázání odborné kvalifikace žadatele o koncesi nebo odpovědného zástupce rozumí pro koncesovanou živnost

a) ostraha majetku a osob osvědčení pro dílčí kvalifikaci strážný,

b) služby soukromých detektivů osvědčení pro dílčí kvalifikaci detektiv koncipient,

které není starší 5 let, bylo vydáno autorizovanou osobou a splňuje náležitosti podle odstavce 1.

(3) Osvědčením o odborné kvalifikaci se pro účely prokázání odborné kvalifikace osoby uvedené v § 1 písm. a) bodu 2 rozumí pro koncesovanou živnost

a) ostraha majetku a osob osvědčení pro dílčí kvalifikaci strážný,

b) služby soukromých detektivů osvědčení pro dílčí kvalifikaci detektiv koncipient,

které není starší 10 let, bylo vydáno autorizovanou osobou a splňuje náležitosti podle odstavce 1.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2005 Sb.

3) § 19 zákona č. 179/2006 Sb.

Přesunout nahoru