Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/2009 Sb.Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

Částka 43/2009
Platnost od 25.05.2009
Účinnost od 01.06.2009
Zrušeno k 03.01.2018 (204/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

143

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2009

o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., k provedení § 14 odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah potřebných znalostí a zkušeností osob1), pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, a požadavky na prokázání těchto znalostí a zkušeností.

Vymezení pojmů

§ 2

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) osobou jednající se zákazníky osoba, která přijímá a předává pokyny týkající se investičních nástrojů od zákazníků,

b) investičním makléřem osoba, která provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňuje obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání,

c) obhospodařovatelem portfolia osoba, která obhospodařuje majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,

d) investičním poradcem osoba, která poskytuje investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,

e) osobou provádějící řízení rizik osoba, která u obchodníka s cennými papíry zabezpečuje řízení rizik2),

f) osobou provádějící činnost compliance osoba, která u obchodníka s cennými papíry nebo u investičního zprostředkovatele zabezpečuje činnost compliance3), a

g) osobou provádějící vnitřní audit osoba, která u obchodníka s cennými papíry zabezpečuje výkon činností vnitřního auditu4).

(2) Osobou jednající se zákazníky s omezenou činností se pro účely této vyhlášky rozumí osoba, která vykonává alespoň jednu z těchto činností

a) přijímání a předávání pokynů od zákazníků, pokud

1. se pokyn týká cenných papírů kolektivního investování,

2. se pokyn týká investičních nástrojů, s nimiž je spojeno právo na splacení alespoň investované částky, vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie nebo centrální bankou členského státu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou, Evropskými společenstvími, Evropskou investiční bankou, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je alespoň jeden členský stát Evropské unie, nebo osobou s povolením členského státu Evropské unie nebo členského státu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj podléhající dohledu v oblasti pravidel kapitálové přiměřenosti,

3. osoba přijímající pokyn týkající se investičních nástrojů od zákazníka neovlivňuje obsah pokynu nebo jej ovlivňuje jen v rámci plně standardizovaného postupu upraveného vnitřním předpisem, jímž je vázána, nebo

4. byl pokyn týkající se investičních nástrojů podán zákazníkem, který je profesionálním zákazníkem podle § 2a odst. 1 a 2 nebo § 2b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), ledaže se tento zákazník považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem,

b) v souvislosti s přijímáním a předáváním pokynů od zákazníků týkajících se cenných papírů kolektivního investování tyto pokyny také provádí, nebo

c) v souvislosti s přijímáním a předáváním pokynů od zákazníků podle odstavce 2 písm. a) bodů 2 až 4 tyto pokyny provádí koupí nebo prodejem do nebo z majetku obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osoby uvedené v § 28 odst. 1 zákona s tím, že podmínky koupě nebo prodeje jsou tímto obchodníkem s cennými papíry nebo touto zahraniční osobou předem písemně stanoveny, a osoba provádějící pokyn je těmito podmínkami vázána.

§ 3

(1) Odbornou praxí na finančním trhu (dále jen „odborná praxe“) se pro účely této vyhlášky rozumí činnost ve statutárním orgánu

a) osoby uvedené v § 2a odst. 1 písm. a) až l) a § 2a odst. 2 písm. a) zákona,

b) investičního zprostředkovatele,

c) vázaného zástupce,

d) organizátora regulovaného trhu,

e) provozovatele vypořádacího systému,

f) centrálního depozitáře, nebo

g) emitenta kótovaného investičního nástroje věcně související s finančním trhem.

(2) Odbornou praxí je dále výkon činnosti prováděné v délce stanovené týdenní pracovní doby5) nebo na plnou týdenní pracovní dobu obvyklou pro danou činnost a skutečně spočívající v odborné práci věcně související s finančním trhem

a) osoby vykonávající své zaměstnání, povolání nebo funkci pro osobu uvedenou v odstavci 1,

b) auditora nebo daňového poradce osoby uvedené v odstavci 1,

c) osoby provádějící právní praxi nebo vykonávající vědeckou nebo akademickou činnost,

d) zaměstnance České národní banky, Ministerstva financí nebo orgánu dohledu nad finančním trhem a profesní asociace, nebo

e) zaměstnance Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

(3) Odbornou praxí je také výkon činnosti osoby uvedené v odstavci 1, pokud je tato osoba fyzickou osobou.

(4) Za odbornou praxi se považuje také výkon činnosti u zahraniční osoby nebo zahraniční fyzické osoby, pokud je jejich výkon činnosti obdobný výkonu činnosti osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až d) a pokud je prováděn na území členského státu Evropské unie nebo členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

§ 4

Rozsah potřebných znalostí osoby jednající se zákazníky, investičního makléře, obhospodařovatele portfolia a investičního poradce

(1) Osoba jednající se zákazníky má potřebné odborné znalosti zejména v oblasti

a) právních předpisů v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s její činností,

b) investičních nástrojů a jejich emisí,

c) poskytování investičních služeb a

d) principů a fungování kolektivního investování.

(2) Investiční makléř má potřebné odborné znalosti zejména v oblasti

a) uvedené v odstavci 1 písm. a) až c),

b) regulace a fungování významných světových finančních trhů,

c) principů finančního trhu včetně teorie financí,

d) organizace a pravidel regulovaných trhů a jiných převodních míst,

e) obchodování na finančním trhu včetně vypořádání a

f) finanční analýzy, provádí-li upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání.

(3) Obhospodařovatel portfolia má potřebné odborné znalosti zejména v oblasti

a) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d),

b) regulace a fungování významných světových finančních trhů,

c) principů finančního trhu včetně teorie financí,

d) investic, investiční strategie a portfolia a souvisejících rizik a

e) finanční analýzy.

(4) Investiční poradce má potřebné odborné znalosti zejména v oblasti

a) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d),

b) regulace a fungování významných světových finančních trhů,

c) principů finančního trhu včetně teorie financí a

d) investic, investiční strategie a portfolia a souvisejících rizik.

(5) Rozsah požadovaných znalostí podle odstavců 1 až 4 musí odpovídat věcné náplni činností osoby jednající se zákazníky, investičního makléře, obhospodařovatele portfolia a investičního poradce tak, aby byl zabezpečen jejich kvalifikovaný výkon.

§ 5

Rozsah potřebných znalostí osoby provádějící řízení rizik

(1) Osoba provádějící řízení rizik má potřebné odborné znalosti zejména v oblasti

a) řízení rizik,

b) právních předpisů v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s její činností,

c) regulace a fungování významných světových finančních trhů,

d) principů finančního trhu včetně teorie financí,

e) investičních nástrojů a jejich emise,

f) organizace a pravidel regulovaných trhů a jiných převodních míst,

g) obchodování na finančním trhu včetně vypořádání,

h) poskytování investičních služeb,

i) principů a fungování kolektivního investování,

j) investic, investiční strategie a portfolia a souvisejících rizik a

k) finanční analýzy.

(2) Rozsah požadovaných znalostí podle odstavce 1 musí odpovídat věcné náplni činnosti osoby provádějící řízení rizik tak, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon; zohledňuje se zejména, zda-li osoba provádějící řízení rizik řídí úvěrové riziko6), tržní riziko7), operační riziko8), riziko likvidity9), riziko koncentrace10) nebo jiná rizika.

§ 6

Rozsah potřebných znalostí osoby provádějící činnost compliance

(1) Osoba provádějící činnost compliance má potřebné odborné znalosti zejména v oblasti

a) uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) až k) a

b) postupů pro výkon činnosti compliance.

(2) Rozsah požadovaných znalostí podle odstavce 1 musí odpovídat věcné náplni činnosti osoby provádějící činnost compliance tak, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

§ 7

Rozsah potřebných znalostí osoby provádějící vnitřní audit

(1) Osoba provádějící vnitřní audit má potřebné odborné znalosti zejména v oblasti

a) uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) až k) a

b) postupů pro výkon vnitřního auditu.

(2) Rozsah požadovaných znalostí podle odstavce 1 musí odpovídat věcné náplni činnosti osoby provádějící vnitřní audit tak, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

§ 8

Způsob prokazování znalostí

Osoba, pomocí které provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, prokazuje své znalosti obchodníkovi s cennými papíry potvrzením o složení odborné zkoušky uznané Českou národní bankou podle § 14a odst. 2 a 3 zákona (dále jen „odborná zkouška“), potvrzením o absolvování odborného kurzu, potvrzením o ukončeném studiu nebo jiným dokladem, který prokazuje splnění požadavků podle § 9 až 15.

§ 9

Prokazování znalostí osobou jednající se zákazníky

(1) Osoba jednající se zákazníky s omezenou činností musí mít alespoň ukončené střední vzdělání11) nebo střední vzdělání s výučním listem12) a absolvovat příslušný odborný kurz. Absolvování odborného kurzu se nevyžaduje, pokud osoba jednající se zákazníky s omezenou činností má odbornou praxi nejméně 2 roky.

(2) Osoba jednající se zákazníky, jejíž činnost nezahrnuje investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) až k) zákona (dále jen „derivát“), musí mít ukončený alespoň bakalářský studijní program13) nebo ukončené vyšší odborné vzdělání14) a absolvovat příslušný odborný kurz. Splnění těchto požadavků se nevyžaduje, pokud tato osoba

a) složila příslušnou odbornou zkoušku,

b) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou15) a odbornou praxi nejméně 1 rok, nebo

c) má ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a odbornou praxi nejméně 2 roky.

(3) Osoba jednající se zákazníky, jejíž činnost zahrnuje deriváty, musí mít ukončený alespoň bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomie nebo matematika a absolvovat příslušný odborný kurz. Splnění těchto požadavků se nevyžaduje, pokud tato osoba

a) složila příslušnou odbornou zkoušku,

b) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v jiném oboru než ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

c) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 2 roky, nebo

d) má ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a odbornou praxi nejméně 3 roky.

(4) Do odborné praxe podle odstavce 2 písm. b) a c) se nezapočítává odborná praxe podle § 16 odst. 1. Do odborné praxe podle odstavce 3 písm. b) až d ) se nezapočítává odborná praxe podle § 16 odst. 2.

§ 10

Prokazování znalostí investičním makléřem

(1) Investiční makléř, jehož činnost nezahrnuje deriváty, musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud investiční makléř

a) má ukončený alespoň magisterský studijní program16),

b) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání a odbornou praxi nejméně 1 rok, nebo

c) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 2 roky.

(2) Investiční makléř, jehož činnost zahrnuje deriváty, musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud investiční makléř

a) má ukončený alespoň magisterský studijní program v oboru ekonomie nebo matematika,

b) má ukončený magisterský studijní program v jiném oboru než ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

c) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

d) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v jiném oboru než ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 2 roky, nebo

e) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 3 roky.

(3) Do odborné praxe podle odstavce 1 písm. b) a c) se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 16 odst. 3. Do odborné praxe podle odstavce 2 písm. b) až e) se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 16 odst. 4.

§ 11

Prokazování znalostí obhospodařovatelem portfolia

(1) Obhospodařovatel portfolia, jehož činnost nezahrnuje deriváty, musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud obhospodařovatel portfolia

a) má ukončený alespoň magisterský studijní program,

b) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání a odbornou praxi nejméně 1 rok, nebo

c) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 2 roky.

(2) Obhospodařovatel portfolia, jehož činnost zahrnuje deriváty, musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud obhospodařovatel portfolia

a) má ukončený alespoň magisterský studijní program v oboru ekonomie nebo matematika,

b) má ukončený magisterský studijní program v jiném oboru než ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

c) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

d) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v jiném oboru než ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 2 roky, nebo

e) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 3 roky.

(3) Do odborné praxe podle odstavce 1 písm. b) a c) se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 16 odst. 3. Do odborné praxe podle odstavce 2 písm. b) až e) se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 16 odst. 4.

§ 12

Prokazování znalostí investičním poradcem

(1) Investiční poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty, musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud investiční poradce

a) má ukončený alespoň bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání,

b) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 1 rok, nebo

c) má ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a odbornou praxi nejméně 2 roky.

(2) Investiční poradce, jehož činnost zahrnuje deriváty, musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud investiční poradce

a) má ukončený alespoň bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomie nebo matematika,

b) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v jiném oboru než ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

c) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 2 roky, nebo

d) má ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a odbornou praxi nejméně 3 roky.

(3) Do odborné praxe podle odstavce 1 písm. b) a c) se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 16 odst. 3. Do odborné praxe podle odstavce 2 písm. b) až d) se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 16 odst. 4.

§ 13

Prokazování znalostí osobou provádějící řízení rizik

(1) Osoba provádějící řízení rizik musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud osoba provádějící řízení rizik

a) má ukončený alespoň magisterský studijní program v oboru ekonomie nebo matematika,

b) má ukončený magisterský studijní program v jiném oboru než ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

c) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

d) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v jiném oboru než ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 2 roky, nebo

e) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 3 roky.

(2) Do odborné praxe podle odstavce 1 písm. b) až e) se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 17.

§ 14

Prokazování znalostí osobou provádějící činnost compliance

(1) Osoba provádějící činnost compliance musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud osoba provádějící compliance

a) má ukončený alespoň magisterský studijní program v oboru právo nebo ekonomie,

b) má ukončený magisterský studijní program v jiném oboru než právo nebo ekonomie a odbornou praxi nejméně 1 rok,

c) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru právo nebo ekonomie a odbornou praxi nejméně 1 rok,

d) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v jiném oboru než právo nebo ekonomie a odbornou praxi nejméně 2 roky, nebo

e) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 3 roky.

(2) Pokud má osoba provádějící činnost compliance u investičního zprostředkovatele ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a odbornou praxi na finančním trhu nejméně 4 roky, nemusí splňovat požadavky podle odstavce 1.

(3) Do odborné praxe podle odstavce 1 písm. b) až e) a odstavce 2 se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 17.

§ 15

Prokazování znalostí osobou provádějící vnitřní audit

(1) Osoba provádějící vnitřní audit musí složit příslušnou odbornou zkoušku. Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud osoba provádějící vnitřní audit

a) má ukončený alespoň magisterský studijní program v oboru právo, ekonomie nebo matematika,

b) má ukončený magisterský studijní program v jiném oboru než právo, ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

c) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru právo, ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 1 rok,

d) má ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v jiném oboru než právo, ekonomie nebo matematika a odbornou praxi nejméně 2 roky, nebo

e) má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi nejméně 3 roky.

(2) Do odborné praxe podle odstavce 1 písm. b) až e) se nezapočítává příslušná odborná praxe podle § 17.

§ 16

Rozsah potřebných zkušeností osoby jednající se zákazníky, investičního makléře, obhospodařovatele portfolia a investičního poradce

(1) Osobou jednající se zákazníky, jejíž činnost nezahrnuje deriváty, se může stát jen ten, kdo dříve vykonával činnost osoby jednající se zákazníky s omezenou činností nejméně 6 měsíců nebo má odbornou praxi nejméně 1 rok.

(2) Osobou jednající se zákazníky, jejíž činnost zahrnuje deriváty, se může stát jen ten, kdo dříve vykonával činnost osoby jednající se zákazníky podle odstavce 1 nejméně 1 rok nebo má odbornou praxi nejméně 3 roky.

(3) Investičním makléřem, obhospodařovatelem portfolia nebo investičním poradcem, jejichž činnost nezahrnuje deriváty, se může stát jen ten, kdo má odbornou praxi nejméně 1 rok.

(4) Investičním makléřem, obhospodařovatelem portfolia nebo investičním poradcem, jejichž činnost zahrnuje deriváty, se může stát jen ten, kdo dříve vykonával příslušnou činnost podle odstavce 3 nejméně 1 rok nebo má odbornou praxi nejméně 3 roky.

(5) Požadavky podle odstavců 1 až 4 neplatí, pokud tam uvedené osoby

a) vykonávají činnost pod dohledem osoby, která příslušný požadavek splňuje, nebo

b) vykonávaly činnost, kterou chtějí vykonávat, nejméně 1 rok pod dohledem osoby, která příslušný požadavek splňuje.

(6) Požadavky podle odstavce 1 se na osobu jednající se zákazníky s omezenou činností nevztahují.

§ 17

Rozsah potřebných zkušeností osoby provádějící řízení rizik, činnost compliance nebo vnitřní audit

Osobou provádějící řízení rizik, činnost compliance nebo vnitřní audit se může stát jen ten, kdo má odbornou praxi nejméně 1 rok. To neplatí, pokud svoji činnost vykonává pod dohledem osoby, která požadavky splňuje.

§ 18

Způsob prokazování zkušeností

Osoba, pomocí které provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, prokazuje své zkušenosti obchodníkovi s cennými papíry alespoň

a) strukturovaným profesním životopisem, který obsahuje alespoň

1. označení osoby, pomocí které provádí obchodník s cennými papíry své činnosti,

2. informace o druhu odborné praxe podle § 3,

3. označení osoby, u které byla odborná praxe vykonávána,

4. název pracovního zařazení,

5. popis vykonávané činnosti,

6. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 5 vykonávána,

7. přehled stáží s významem pro činnost na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření a délky trvání a

8. podpis osoby, pomocí které provádí obchodník s cennými papíry své činnosti,

b) kopiemi listin prokazujících, pokud to jejich povaha nevylučuje, skutečnosti uvedené v písmenu a); kopie listin lze v případech zvláštního zřetele hodných nahradit čestným prohlášením osoby, pomocí které provádí obchodník s cennými papíry své činnosti.

§ 19

Započítávání odborné praxe

Odborná praxe vykonávaná před 10 a více lety před zahájením výkonu činností podle této vyhlášky se do odborné praxe vyžadované touto vyhláškou nezapočítává.


§ 20

Přechodná ustanovení

(1) Obchodník s cennými papíry uvede své poměry do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Do té doby dodržuje pravidla stanovená vyhláškou přiměřeně.

(2) Odborná praxe podle § 16 se nevyžaduje, pokud osoba jednající se zákazníky, investiční makléř, obhospodařovatel portfolia a investiční poradce složili odbornou zkoušku podle vyhlášky č. 59/2007 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce.

(3) Odstavec 2 se nepoužije, pokud má osoba jednající se zákazníky, investiční makléř a obhospodařovatel portfolia vykonávat činnost mimo rozsah kategorie složené odborné zkoušky podle vyhlášky č. 59/2007 Sb., nebo pokud investiční poradce nesložil zkoušku podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 59/2007 Sb.

§ 21

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

2) § 12 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.

3) § 19 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

4) § 20 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

5) § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 13 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

7) § 14 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

8) § 15 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

9) § 16 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

10) § 17 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

11) § 58 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12) § 58 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

13) § 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

14) § 92 odst. 2 ve spojení s § 101 zákona č. 561/2004 Sb.

15) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.

16) § 46 zákona č. 111/1998 Sb.

Přesunout nahoru