Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 43/2009
Platnost od 25.05.2009
Účinnost od 01.07.2009
Zrušeno k 01.07.2017 (164/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

142

VYHLÁŠKA

ze dne 6. května 2009,

kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 11 odst. 7, § 13 odst. 7 a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 11 odst. 8 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Žádost podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících podle zákona, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje vyčíslení celkově požadované zálohy státní podpory a bankovní spojení.“.

2. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

3. V § 3 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Informaci o vracené státní podpoře, ve které jsou uvedeny údaje o účastnících podle zákona, podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících podle zákona, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje informace týkající se začátku a konce sledovaného období.“.

4. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Žádost o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat. Datový soubor obsahuje údaje o účastnících podle zákona a předává se v rámci informace o vracené státní podpoře podle § 3 odst. 1.“.

6. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

7. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

8. V § 5 odst. 5 větě první se slova „na technickém nosiči dat“ nahrazují slovy „prostřednictvím datové schránky“.

9. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 236/2005 Sb.

Organizační a technické podmínky pro předávání údajů stavebními spořitelnami ministerstvu

1. Organizační podmínky

1.1 Předmět předávání údajů

Předmětem předávání údajů ministerstvu jsou údaje v datových souborech podle § 2 odst. 2, § 3 odst. 1 nebo § 4 odst. 1 této vyhlášky. Údaje se zaznamenávají do databáze informačního systému.

1.2 Předávání údajů

Údaje jsou předávány způsobem elektronického přenosu dat. Stavební spořitelna předává údaje podle § 3 odst. 1 nebo § 4 odst. 1 této vyhlášky v termínech stanovených v provozní dokumentaci informačního systému.

1.3 Příjemce údajů

Příjemcem předávaných údajů je ministerstvo.

2. Technické podmínky

2.1 Způsob předávání datových souborů

Datové soubory jsou předávány způsobem elektronického přenosu dat.

2.2 Název datových souborů

Všechny údaje pro každé zpracování, které předkládá stavební spořitelna, se předávají v datových souborech, jejichž jména mají následující strukturu:

a) Jméno datového souboru s údaji o účastnících

Stsrrrriivvv.xml, kde

Soznačuje informační systém
ttyp datového souboru
= C
sčíselná identifikace stavební spořitelny přidělená ministerstvem
= 1 až 6
rrrridentifikace zpracování
= rok
iiidentifikace zpracování
= 1K, 2K, 3K (pořadové číslo žádosti, nebo opravy nebo doplnění této žádosti v rámci roku, za který žádá stavební spořitelna o roční zálohu státní podpory)
= 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V (pořadové číslo sledovaného období, ve kterém stavební spořitelna podává informaci o vracené státní podpoře v rámci kalendářního roku)
= 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z (pořadové číslo sledovaného období, ve kterém stavební spořitelna žádá o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému v rámci kalendářního roku)
vvvpořadové číslo verze datového souboru
= 001, 002, 003, ...

b) Jméno doprovodného datového souboru má stejnou strukturu jako jméno datového souboru s údaji o účastnících s tou odchylkou, že

vvvpořadí verze datového souboru
= 00A, 00B, 00C, ...

Podrobný popis datových souborů je obsažen v provozní dokumentaci informačního systému.

2.3 Struktura datových souborů

Všechny předávané datové soubory jsou ve formátu xml. Podrobná struktura předávaných datových souborů je popsána v provozní dokumentaci informačního systému.

Pro vlastní data o účastnících musí být dodrženy tyto podmínky:

a) je používána kódová stránka ISO Latin2-norma ČSN ISO/IEC8859-2,

b) každý záznam je na samostatném řádku, každý řádek je ukončen znakem EOL,

c) délka položek v záznamu je proměnná,

d) oddělovač “|“ je za každou položkou,

e) číselné položky se zapisují bez levostranných nul,

f) položky, které nemusí být vyplněny, se zapisují jako prázdné, tj. ve tvaru“||“.

Podrobná struktura předávaných datových souborů je popsána v provozní dokumentaci informačního systému.

2.4 Režim zpracování předávaných údajů

Režim zpracování údajů je podrobně popsán v provozní dokumentaci informačního systému.

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 236/2005 Sb.

Technické podmínky pro předávání údajů při porovnávání údajů

1. Způsob předávání datových souborů

Datové soubory jsou ministerstvem předávány Ministerstvu vnitra prostřednictvím datové schránky. Po ukončení porovnávání údajů předá Ministerstvo vnitra datové soubory s výsledky porovnání ministerstvu prostřednictvím datové schránky.

2. Struktura datových souborů

Všechny předávané datové soubory jsou ve formátu xml. Podrobná struktura předávaných datových souborů je popsána v provozní dokumentaci informačního systému.

3. Režim zpracování předávaných datových souborů

Režim zpracování datových souborů je podrobně popsán v provozní dokumentaci informačního systému.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru